Leontiuc – Recomandarea R (2002)2 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei către Statele membre

2.2.17. Recomandarea R (2002)2 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei către Statele membre

 privind accesul la documentele publice. Adoptată de Comitetul de Miniştri la 21 februarie 2002,

cu ocazia celei de-a 784-a reuniuni a Delegaţilor Miniştrilor Comitetul Miniştrilor, în virtutea articolului 156 al Statutului Consiliului Europei,

Considerând că scopul Consiliului Europei constă în realizarea unei uniuni mai strânse între membrii săi pentru a proteja şi a promova ideile şi principiile care alcătuiesc patrimoniul loc comun; Cunoscând, în special, articolul 19 al Declaraţiei universale a drepturilor omului, articolele 6, 8 şi 10 ale Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, Convenţia Naţiunilor Unite privind accesul la informaţii, participarea publicului la procesul decizional şi accesul la justiţie în materie de mediu, adoptată la Aarhus, Danemarca, la 25 iunie 1998 şi Convenţia privind protecţia persoanelor în ce priveşte procesarea automată a datelor cu caracter personal din 28 ianuarie 1981 (STE nr. 108); Declaraţia privind libertatea de exprimare şi de informare adoptată la 29 aprilie 1982, cât şi Recomandările nr. R (81) 19 privind accesul la informaţiile deţinute de autorităţile publice, nr. R (91) 10 asupra comunicării către terţe părţi a datelor cu caracter personal deţinute de organisme publice, nr. R (97) 18 privind protecţia datelor cu caracter personal colectate şi tratate în scopuri statistice şi nr. R (2000) 13 referitoare la politica europeană în materie de acces la arhive; Luând în considerare într-o societate pluralistă, democrată, transparenţa administraţiei publice şi disponibilitatea imediată de informare privind chestiunile de interes public; Estimând că accesul larg la documentele publice, pe bază de egalitate şi aplicând reguli clare: – permite publicului să-şi formeze o imagine adecvată şi o opinie critică privind starea societăţii în care trăieşte şi a autorităţilor care îl guvernează, favorizându-se participarea în cunoştinţă de cauză a publicului la problemele de interes comun; – favorizează eficienţa administraţiei şi contribuie la menţinerea integrităţii acesteia, evitând riscul corupţiei; – contribuie la afirmarea legitimităţii administraţiei în calitate de serviciu public şi consolidează încrederea publicului în autorităţile sale; Estimând, în consecinţă, că statele membre trebuie să facă eforturi maxime pentru a asigura publicului accesul la informaţiile conţinute de documentele publice, sub rezerva protecţiei altor drepturi şi interese legitime; Subliniind că principiile ce urmează constituie o normă minimală şi trebuie înţelese astfel încât să nu prejudicieze legile şi regulamentele naţionale care recunosc deja un drept de acces mai larg la documentele publice; Considerând că autorităţile publice, dacă prezentul instrument se concentrează asupra solicitărilor individuale de acces la documentele publice, ar trebui să-şi asume obligaţia de a aplica o politică activă de comunicare bazată pe punerea la dispoziţia publicului a oricărei informaţii considerate ca utilă unei societăţi democratice transparente; Recomandă guvernelor statelor membre de a se inspira în dreptul şi practica lor din principiile enunţate în prezenta recomandare. I. Definiţii În sensul prezentei recomandări: „Autorităţile publice” semnifică: i. guvernul şi administraţia naţională, regională sau locală; ii. persoanele fizice sau morale, în măsura în care ele îndeplinesc funcţii publice sau exercită o autoritate administrativă conform dreptului naţional. „Documentele publice” semnifică: toate informaţiile înregistrate în orice formă, elaborate, primite sau deţinute de autorităţile publice şi care au legătură cu funcţia administrativă, excepţie făcând documentele care sunt în curs de pregătire. II. Câmpul de aplicare 1. Prezenta recomandare nu se referă decât la documentele publice deţinute de autorităţile publice. Oricum, statele membre ar trebui să examineze în lumina dreptului şi practicilor lui interne în ce măsură principiile conţinute de această recomandare pot fi aplicate informaţiilor deţinute de organele legislative şi de autorităţile judiciare. 2. Această recomandare nu afectează dreptul de acces sau limitările accesului prevăzute în Convenţia pentru protecţia persoanelor în ce priveşte procesarea automată a datelor cu caracter personal. III. Principiul general privind accesul la documentele publice Statele membre vor trebui să garanteze oricărei persoane dreptul de acces, la solicitarea sa, la documentele publice deţinute de autorităţile publice. Acest principiu va trebui să se aplice fără nici o discriminare, inclusiv cea fondată pe originea naţională. IV. Limitările posibile ale accesului la documentele publice 1. Statele membre pot limita dreptul de acces la documentele publice. Limitările vor trebui stabilite precis prin lege, fiind necesare într-o societate democratică şi proporţionale cu scopul de a proteja: 1. securitatea naţională, apărarea şi relaţiile externe; ii. siguranţa publică; iii. prevenirea, investigarea şi urmărirea în instanţă a activităţilor criminale; iv. viaţa privată şi alte interese private legitime; v. interesele comerciale şi alte interese economice, private sau publice; vi. echitatea părţilor într-o instanţă jurisdicţională; vii. natura; viii. misiunile de inspecţie, control şi supervizare ale administraţiei; ix. politica economică, monetară şi rata de schimb a statului; x. confidenţialitatea deliberărilor în interiorul sau între autorităţile publice din timpul pregătirii unui dosar; 2. Accesul la un document poate fi refuzat dacă divulgarea informaţiilor conţinute în document aduce sau este susceptibilă să aducă un prejudiciu unuia sau altui interes menţionat la paragraful 1, cu excepţia cazului în care un interes public superior nu justifică divulgarea. 1. Statele membre vor trebui să examineze posibilitatea de a fixa termene peste care limitările menţionate la paragraful 1 nu se vor mai aplica. V. Solicitările de acces la documentele publice 1. Solicitantul unui document public nu va trebui obligat să motiveze de ce doreşte să aibă acces la respectivul document. 2. Formalităţile de solicitare vor trebui să fie minimale. VI. Tratarea solicitărilor de acces la documentele publice 1. O solicitare de acces la un document public va trebui tratată de orice autoritate publică care conţine acel document. 2. Solicitările de acces la documentele publice vor trebui tratate pe bază de egalitate. 3. Orice solicitare de comunicare a unui document public va trebui tratată cu rapiditate. Decizia va trebui luată, comunicată şi executată într-un timp fixat care poate fi precizat în prealabil. 4. Dacă autoritatea publică nu deţine documentul public solicitat aceasta va trebui, în măsura posibilului, să orienteze solicitantul către autoritatea publică competentă. 5. Autoritatea publică va trebui, în măsura posibilului, să ajute solicitantul să identifice documentul public cerut, dar ea nu este obligată să onoreze solicitarea dacă este vorba despre un document care nu poate fi identificat. 6. O solicitare de acces la un document public poate fi refuzată dacă solicitarea este nerezonabilă. 7. Autoritatea publică care refuză accesul la un sau la o parte a unui document public va trebui să prezinte motivele refuzului. VII. Formele de acces la documentele publice 1. Când accesul la un document public a fost acordat, autoritatea publică va trebui să autorizeze consultarea originalului şi să furnizeze o copie, ţinând cont în măsura posibilului, de preferinţele exprimate de solicitant. 2. Dacă o limitare se aplică unei părţi din informaţiile conţinute într-un document public, autoritatea publică va trebui cu toate acestea să comunice celelalte informaţii conţinute în document. Orice omisiune va trebui clar precizată. Dacă versiunea parţială a documentului solicitat induce în eroare sau este golită de conţinut, accesul poate fi refuzat. 3. Autoritatea publică poate da acces la un document public orientând solicitantul către sursele alternative mai facil accesibile. VIII. Cheltuielile pentru accesul documentelor publice 1. Consultarea unui document public la faţa locului ar trebui să fie în principiu gratuită. 2. Eliberarea unei copii a documentului public poate fi facturată la nivelul unui preţ rezonabil care nu ar trebui să exceadă preţul real al cheltuielilor de funcţionare suportat de autoritatea publică. IX. Procedura de verificare 1. Solicitantul a cărui cerere de acces la un document public a fost refuzată în totalitate sau în parte, amânată sau a rămas fără răspuns după termenul precizat în cadrul principiului VI.3 ar trebui să aibă acces la o procedură de verificare în faţa unei curţi sau a unei instanţe independente şi imparţiale prevăzute de lege. 2. Un solicitant ar trebui să aibă acces întotdeauna la o procedură rapidă şi mai puţin costisitoare de reexaminare de către o autoritate publică sau de verificare conform paragrafului 1 de mai sus. X. Măsuri complementare 1. Statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru: 1. informarea publicului asupra dreptului acestuia de acces la documentele publice şi asupra modalităţilor de exercitare a acestuia; ii. a se asigura că agenţii lor publici au pregătirea necesară în ce priveşte îndatoririle şi obligaţiile ce decurg din punerea în aplicare a acestui drept; iii. a se asigura că acest drept poate fi exercitat. 2. În acest sens, autorităţile publice ar trebui în special să: i. gestioneze eficient documentele lor pentru a le face uşor accesibile; ii. aplice proceduri clare şi bine stabilite pentru conservarea şi distrugerea documentelor lor; iii. să informeze într-o manieră cât mai largă asupra problemelor sau activităţilor pentru care sunt responsabile, de exemplu prin elaborarea unor liste sau registre de documente aflate în posesia lor. XI. Informaţii oferite publicului la iniţiativa autorităţilor publice Autorităţile publice ar trebui din propria lor iniţiativă şi în cazul în care este potrivit, să ia măsurile necesare pentru a face publice informaţiile pe care ele le deţin atunci când punerea la dispoziţie a acestor informaţii este în interesul promovării transparenţei administraţiei şi a eficienţei în interiorul administraţiilor sau încurajează participarea informată a publicului în chestiuni de interes public. Expunere de motive privind Recomandarea Rec (2002) 2 a Comitetului Miniştrilor către statele membre, referitoare la accesul la documentele publice Istoric 1. În cadrul Consiliului Europei principiul accesului publicului la documentele publice a început să fie dezvoltat prin Recomandarea Nr. R (81) 19 privind accesul la informaţiile deţinute de autorităţile publice. Un exemplu recent de cooperare europeană în acest domeniu îl reprezintă Convenţia privind accesul la informaţii, participarea publicului la procesul decizional şi accesul la justiţie în materia mediului înconjurător, adoptată la Aarhus, Danemarca, la 25 iunie 1998. Un alt exemplu recent al Uniunii Europene este adoptarea Reglementării (CE) nr. 1049/2001 a Parlamentului European şi a Consiliului, din 30 mai 2001, relative la accesul publicului la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei. Pe parcursul ultimilor ani un interes din ce în ce mai mare a fost manifestat în statele membre ale Consiliului Europei pentru introducerea în legislaţia naţională a unor măsuri care să vizeze asigurarea transparenţei administraţiei şi accesul publicului la informaţiile publice. Astfel, au fost întreprinse în cadrul Consiliului Europei lucrările de aprofundare a principiilor de bază referitoare la dreptul de acces la aceste informaţii. 2. Aceste lucrări au fost încredinţate pentru început Comitetului director privind mijloacele de comunicare în masă (CDMM). Apoi, în 19971, delegaţii miniştrilor au aprobat mandatul conferit de Comitetul director pentru drepturile omului (CDDH) Grupului de specialişti privind accesul la informaţiile oficiale (DH-S-AC). 3. În virtutea acestui mandat, DH-S-AC a fost împuternicit să examineze diferitele opţiuni existente pentru a elabora un instrument juridic obligatoriu sau alte măsuri care să încorporeze principiile de bază relative la dreptul publicului de a avea acces la informaţiile deţinute de autorităţile publice. În acest fel, DH-S-AC trebuia să ia în considerare Recomandarea nr. R(81) 19 menţionată mai sus, evoluţia legislativă din domeniul accesului la informaţii atât în statele membre ale Consiliului Europei cât şi la nivel european şi lucrările întreprinse în cadrul Consiliului Europei şi în cadrul altor instanţe. 4. Trebuie notat că articolul 19 al Declaraţiei universale a drepturilor omului şi articolul 19 al Pactului internaţional relativ la drepturile civile şi politice conferă un drept mai extins în ceea ce priveşte accesul la informaţiile oficiale decât Convenţia europeană a drepturilor omului, deoarece aceste dispoziţii conţin, de asemenea, dreptul de a căuta informaţii. Definiţi Autorităţile publice 5. Trebuie notat că nu există o definiţie a termenului “autorităţi publice” în celelalte instrumente ale Consiliului Europei2. În sensul prezentei recomandări, expresia “autorităţile publice” acoperă guvernul şi diferitele organisme ale administraţiei de la nivel naţional, regional şi local, termenul “guvern” acoperind simultan şi organismele politice şi cele administrative. 6. Termenul “autorităţi publice” acoperă atât persoanele private cât şi cele juridice din momentul în care acestea deţin funcţii publice sau exercită o autoritate administrativă după cum este prevăzut în dreptul intern. În anumite state membre, această noţiune se referă atât la persoanele private cât şi la cele juridice care efectuează servicii publice sau la entităţile private finanţate din fonduri publice. Documentele publice 7. Termenul de “documente publice” reprezintă, în sensul prezentei recomandări, toate informaţiile fixate pe orice suport fizic într-o formă recuperabilă (texte scrise, înregistrate pe bandă sonoră sau audiovizuală, fotografii, email-uri, informaţii stocate pe suport electronic, cum ar fi bazele de date electronice etc.). Atât documentele produse de o autoritate cât şi documentele ce provin de la terţi şi care au fost primite de o autoritate publică sunt acoperite de definiţie. 8. În timp ce definirea noţiunii referitoare la documentele pe suport de hârtie este uşor de făcut, definirea a ceea ce înseamnă un document atunci când informaţiile sunt conservate electronic într-o bază de date este mai greu de făcut. Statele membre trebuie să dispună de o marjă de apreciere pentru a decide cum poate fi definită această noţiune. În anumite state membre va fi oferit accesul la informaţii precise, aşa cum vor fi ele specificate de către solicitant, dacă aceste informaţii sunt uşor recuperabile cu mijloacele existente. 9. Există diverse tradiţii şi practici în statele membre în ceea ce priveşte criteriile care permit calificarea unui document ca document “public”. În principiu, documentele incomplete nu sunt acoperite de această noţiune. Mai mult, în anumite state membre documentele care contribuie la luarea deciziilor (de exemplu: avizele, opiniile, memorandum-urile etc.) nu sunt considerate documente publice până când decizia la care se referă nu este luată. Totuşi, în anumite state membre documentele pot fi făcute publice chiar înainte de a fi luată decizia pentru care acel document a fost pregătit, în special pentru a permite participarea la procesul de luare a deciziei. 10. Pe de altă parte, este important să se facă o distincţie clară între documentele primite de autorităţile publice în cadrul exercitării funcţiilor lor şi cele primite în calitate de persoane private şi care nu au nici o legătură cu funcţiile lor, de exemplu: scrisorile primite de membrii administraţiei în calitatea lor de politicieni sau de persoane care ocupă alte posturi în exterior. Această ultimă categorie de documente nu este acoperită de definiţie în sensul prezentului instrument. II Câmpul de aplicare 11. Câmpul de aplicare al prezentei recomandări este strâns legat de definiţiile indicate mai sus şi acoperă documentele publice deţinute de autorităţile publice. Statele membre ar trebui, de asemenea, să examineze în ce măsură aceste principii ar putea fi aplicate informaţiilor deţinute de instanţele legislative şi cele judiciare. 12. Informaţii sunt “deţinute”, de asemenea, de o autoritate publică atunci când sunt fizic deţinute de o persoană juridică sau fizică în numele unei autorităţi publice ca urmare a acordului dintre autoritatea publică şi acea persoană. 13. Prezenta recomandare se referă, de asemenea, la documentele publice conţinute în arhive, fără a prejudicia aplicarea regulilor specifice conţinute în Recomandarea 2000 (13) a Comitetului Miniştrilor către statele membre, referitoare la politica europeană în materia accesului la arhive. 14. Documentele care conţin date personale sunt, de asemenea, acoperite de câmpul de aplicare al recomandării. Trebuie notat că, în acest context, Convenţia privind protecţia persoanelor în ce priveşte procesarea automată a datelor cu caracter personal din 28 ianuarie 1981 (STE no.108) nu împiedică oferirea către terţi a accesului la documentele publice care conţin date personale. Totuşi, când este oferit accesul la astfel de documente, acesta trebuie făcut în concordanţă cu regulile ce figurează în Convenţia nr. 108. III Principiul general privind accesul la documentele publice 15. Dreptul de acces la documentele publice, garantat prin prezentul instrument, se limitează la documentele care există. O autoritate publică nu are obligaţia de a produce noi documente pentru a răspunde solicitării. 16. Acest drept de acces ar trebui să se aplice oricărei persoane, atât celor fizice cât şi celor juridice, fără nici o discriminare, inclusiv cea bazată pe originea naţională. Nici o limitare nu figurează în Recomandarea R (81) 19 privind accesul la informaţia deţinută de autorităţile publice. 17. Prezenta recomandare vizează un drept general de acces la documentele publice care ar trebui exercitat de toţi. O persoană ar putea avea, de asemenea, un drept specific de acces la documente publice, ca urmare a altor instrumente juridice. De exemplu o persoană are dreptul de acces la datele personale care o privesc, conform Convenţiei nr. 108 citată mai sus. În acelaşi sens, anumite state membre acordă un drept mai larg de acces la documentele publice persoanelor implicate în procedurile administrative. În acest context, trebuie indicat faptul că articolul 8 al Convenţiei europene a drepturilor omului garantează un drept de acces la informaţiile care se referă la viaţa privată sau la viaţa de familie a persoanei, în anumite circumstanţe (a se vedea, în special, deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului din 7 iulie 1989, în cazul Gaskin vs. Marea Britanie din 26 martie 1987, în cazul Leander vs. Suedia din 19 februarie 1998 şi în cazul Guerra şi alţii vs.Italia). 18. Prezenta recomandare, permiţând comunicarea documentelor publice oricărei persoane, nu afectează drepturile de proprietate intelectuală ataşate informaţiilor comunicate. IV Posibile limitări ale accesului la documentele publice 19. Principiul ar trebui să fie accesul la documente iar excepţia: confidenţialitatea lor când alte interese legitime prevalează. Aceste limitări ar trebui stabilite în mod exact în cadrul legii, ar trebui să fie necesare într-o societate democratică şi proporţionale cu scopul de a proteja celălalt / celelalte interes(e) legitim(e). 20. Decurge din dreptul general menţionat la Principiul III de mai sus că va fi necesar să se indice indivizilor dacă autoritatea publică deţine sau nu un document precis. Atunci când protecţia altor interese legitime prevalează asupra divulgării informaţiei, poate fi necesar, în cazuri limită, să se păstreze secretul asupra faptului că informaţia există. Această situaţie ar viza cazurile în care admiterea sau negarea existenţei informaţiei ar echivala chiar cu divulgarea informaţiei în sine. 21. Limitările dreptului de acces la documentele publice nu ar trebui să fie posibile decât pentru motivele enumerate într-o manieră exhaustivă la Principiul IV, paragraful 1. O anumită limitare prevăzută în dreptul intern poate fi acoperită de mai multe limitări indicate în acest principiu. Criteriile de aplicare a limitărilor au fost elaborate avându-se în vedere articolele 6, 8 şi 10 ale Convenţiei europene a drepturilor omului, cât şi dispoziţiile relevante ce figurează în instrumentele referitoare la protecţia datelor, în special în Convenţia precizată mai sus, privind protecţia persoanelor în ce priveşte procesarea datelor cu caracter personal din 28 ianuarie 1981 (STE no. 108) şi în Recomandarea no. R (81) 19 privind accesul la informaţiile deţinute de autorităţile publice. 22. Paragraful 1, alineatul i prevede că statele membre ar putea limita accesul la documentele publice în scopul protejării securităţii naţionale, apărării şi a relaţiilor internaţionale. În anumite state membre, limitările referitoare la acest domeniu au o valoare constituţională. De exemplu anumite state care au regiuni ce dispun de un larg grad de autonomie pot avea, de asemenea, interesul de a proteja corespondenţa dintre astfel de autorităţi regionale sau, în cazul statelor federale, dintre autorităţile federale centrale şi autorităţile regionale. Anumite state membre prevăd, de asemenea, limitarea accesului la documentele privind şefii de stat, mai ales în cazul unor anumite monarhii constituţionale. 23. Paragraful 1, alineatul iv prevede că statele membre ar putea stabili unele limitări pentru a proteja viaţa privată şi alte interese private legitime. Informaţiile care tratează astfel de interese pot fi acoperite de Convenţia nr. 108 menţionată mai sus, iar limitarea prevăzută la paragraful 1, alineatul iv, poate fi aplicată, de asemenea, informaţiilor care nu sunt acoperite de această Convenţie. 24. Noţiunea de “interese comerciale şi alte interese economice” menţionată la paragraful 1.v, poate acoperi, de exemplu, chestiunea afacerilor care convin să fie păstrate 5 secrete din motive de competitivitate, cum ar fi confidenţialitatea negocierii afacerilor. Acest paragraf se poate extinde asupra documentelor pe care autorităţile publice le utilizează pentru pregătirea negocierilor colective din care ele fac parte. 25. Pentru deţinerea unor date statistice corecte, majoritatea statelor dispun de clauze de confidenţialitate pentru protejarea informaţiilor culese de la persoanele fizice sau juridice. Aceste date vor fi în general fie date personale fie date referitoare la interese economice sau comerciale. Accesul la documentele care conţin astfel de informaţii poate fi, în consecinţă, limitat în virtutea paragrafului 1, alineatele iv şi v. Consideraţii analoge pot fi aplicate datelor culese în cadrul procesului de aplicare a impozitelor asupra indivizilor sau persoanelor juridice de drept privat. 26. Anumite state protejează informaţiile oferite într-o manieră confidenţială. Recomandarea nu se opune acestui lucru atâta timp cât informaţiile protejate sunt acoperite de una dintre limitările expuse în Principiul IV, de exemplu la paragraful 1, alineatele iv sau v. 27. Limitarea prevăzută la paragraful 1, alineatul vi referitoare la protecţia “egalităţii părţilor într-o instanţă jurisdicţională” derivă din articolul 6 al Convenţiei europene a drepturilor omului privind dreptul la un proces echitabil. El are ca scop, în special, autorizarea autorităţii publice de a refuza accesul la propriile documente pentru a nu-şi afecta poziţia în cursul procesului la care ea este parte. 28. Limitările referitoare la “natură”, prevăzute la paragraful 1, alineatul vii vizează, de exemplu, împiedicarea pe cât posibil a localizării speciilor animale sau vegetale ameninţate, pentru a le proteja. Această limitare este conformă cu articolul 4, paragraful 4 (h) al Convenţiei privind accesul la informaţii, participarea publicului la procesul decizional şi accesul la justiţie în materia protejării mediului. 29. Paragraful 1, alineatul viii poate, de exemplu, să protejeze capacitatea autorităţii publice de a efectua controale eficiente, anchete sau audituri, eventual prin intermediul procedurilor oficiale, asupra altor organizaţii, asupra indivizilor sau asupra propriilor reglementări sau proceduri interne. Investigaţiile fiscale sau controalele fiscale în curs pot fi citate ca exemplu. 30. Paragraful 1, alineatul x indică posibilitatea limitării accesului pentru a proteja deliberările în interiorul sau între autorităţile publice, referitoare la pregătirea internă a unui dosar de către o autoritate. Această limitare ar putea să se refere în special la documentele deliberărilor Cabinetului. Termenul de “dosar” este suficient de larg pentru a acoperi toate tipurile de afaceri care se află în mâinile autorităţilor publice şi anume atât cazurile individuale cât şi procedurile de luare a deciziilor politice. 31. Paragraful 2 reprezintă expresia a două principii importante: principiul evaluării riscurilor (“harm test”) şi cel al echilibrului între interesul accesului publicului la documente şi interesul protejat prin limitări. Dacă accesul publicului la un document public nu aduce nici un prejudiciu unuia dintre interesele listate la paragraful 1, nu ar trebui să existe limitări ale accesului la acel document. Dacă accesul publicului la un document poate prejudicia unul dintre aceste interese, documentul ar trebui pus la dispoziţia publicului dacă interesul publicului de a avea acces la document primează asupra interesului protejat. 32. Evaluarea riscurilor şi echilibrarea intereselor se pot face fie de la caz la caz fie de către legislatorul care se bazează pe modul în care limitările sunt formulate. Legea ar putea, de exemplu, să prevadă condiţiile variabile de evaluare a riscurilor. Aceste condiţii ar putea lua forma unei prezumţii în favoarea sau defavoarea secretului sau a secretului necondiţionat în cazul informaţiilor extrem de sensibile. Atunci când astfel de condiţii sunt prevăzute de lege, autorităţile publice ar trebui să se asigure că aceste condiţii puse de clauzele de confidenţialitate sunt îndeplinite când primesc o solicitare de acces la un document public de acest tip. Gradul de sensibilitate poate varia în timp şi este importantă evitarea clasificării unui document astfel încât automat accesul la acel document să fie împiedicat în viitor. 33. În anumite state membre, documentele vor fi puse la dispoziţie dacă interesul protejat nu primează asupra interesului public în ce priveşte divulgarea lor. Această manieră nu este incompatibilă cu prezenta recomandare. 34. Paragraful 3 evocă datoria statelor membre de a fixa durata maximă de timp pentru limitările dreptului de acces. Aceasta înseamnă că, după un anumit timp documentele ar trebui să devină accesibile. Mai mult, durata de limitare ar trebui să fie proporţională cu ceea ce se urmăreşte să se obţină, de exemplu protecţia altor drepturi sau altor interese legitime. 35. În ce priveşte documentele clasate confidenţiale, secrete sau de maxim secret, autorităţile publice ar trebui să vegheze pentru a le face accesibile imediat ce circumstanţele o permit sau în cazul în care legea fixează o durată de confidenţialitate, imediat ce acest timp a expirat. În anumite ţări, legea impune revizuirea periodică a caracterului confidenţial al unei informaţii. În alte ţări, această revizuire se face de la caz la caz, în funcţie de solicitările de acces. V. Solicitările de acces la documentele publice 36. Persoana care solicită un document public nu ar trebui să fie obligată să prezinte motivele pentru care doreşte să aibă acces la acel document. Această idee a fost deja inclusă în Recomandarea nr. R (81) 19 privind accesul la informaţiile deţinute de autorităţile publice. 37. Paragraful 2 încurajează statele membre să limiteze formalităţile cât de mult posibil. În anumite state membre solicitările trebuie formulate în scris. În altele ele pot fi făcute oral. În anumite state membre există dreptul unui solicitant de a depune o solicitare anonimă. Totuşi, prezenta recomandare nu obligă statele membre să acorde un astfel de drept solicitanţilor. VI Tratarea solicitărilor de acces la documentele publice 38. Paragraful 1 recomandă ca toate autorităţile care deţin un document public să trateze solicitarea de acces la acel document cât de repede este posibil. Înainte ca decizia să fie luată, autoritatea publică poate intra în contact cu sursa documentului solicitat. Autoritatea care deţine documentul public nu ar trebui să forţeze solicitantul să prezinte o nouă cerere autorităţii publice care este sursa documentului solicitat. 39. Buna servire şi eficienţa faţă de orice solicitant, fără discriminare, ce se aşteaptă de la orice autoritate publică se traduc în particular prin rapiditatea de tratare a solicitărilor şi prin spiritul de colaborare cu solicitantul în cazul în care tratarea solicitării este complicată. Din acest punct de vedere textul prezentei recomandări merge mai departe decât Recomandarea nr. R (81) 19 privind accesul la informaţia deţinută de autorităţile publice, care se mulţumeşte să enunţe că orice solicitare trebuie tratată într-un timp rezonabil. 40. Paragraful 2 se referă la tratarea nediscriminatorie a solicitărilor aşa cum este ea deja exprimată în Recomandarea nr. R (81) 19. Ar trebui să se evite operarea discriminatorie sau subiectiv selectivă a solicitărilor. Acestea ar trebui tratate pe bază de egalitate, aplicând criterii obiective. Autorităţile publice care deţin documente ar trebui să ţină cont de exigenţele Protocolului adiţional nr. 12 la Convenţia europeană a drepturilor omului, deschisă spre semnarea de către statele membre la 4 noiembrie 2000. Acest Protocol extinde într-o manieră generală câmpul de aplicare al articolului 14 (nediscriminarea) al Convenţiei. În principiu, ele ar trebui să trateze solicitările în ordinea primirii lor. 41. Toate solicitările ar trebui tratate cât de repede posibil. Autorităţile publice ar trebui să spună întotdeauna solicitantului dacă au decis sau nu să elibereze documentul. Mai mult, dacă decizia este pozitivă, statele membre ar trebui să vegheze ca eliberarea documentului să fie făcută fără întârziere. Într-adevăr, caracterul minimal al exigenţelor formale şi rapiditatea tratării solicitărilor ar trebui să fie urmate de o executare fără întârziere a deciziei. Atunci când o întârziere este inevitabilă, autorităţile publice ar trebui să informeze solicitantul. 42. Paragrafele 4 şi 5 recomandă cooperarea cu solicitantul şi sunt în mod special importante dacă solicitantul este handicapat, analfabet, fără domiciliu fix etc. Extensia dorinţei de cooperare depinde de situaţia fiecărui caz în parte. Pentru acest motiv, autoritatea publică se bucură de o anumită marjă de apreciere dar ar trebui să fie şi cât se poate de eficientă. Pe de altă parte, în anumite cazuri speciale în care solicitantul (handicapat, analfabet, bătrân, marginalizat, străin care cunoaşte prost sau de loc limba vorbită etc.) ar fi în imposibilitatea de a înţelege, prin propriile mijloace, la nivel elementar documentul solicitat, autorităţile publice ar putea încerca în măsura posibilului şi a limitelor rezonabile, să-l ajute să ajungă la o astfel de înţelegere. Mai mult, în anumite situaţii acest ajutor ar corespunde dorinţelor exprimate de Comitetul Miniştrilor în Recomandarea lui nr. R (93) 1 referitoare la accesul efectiv la lege şi justiţie a persoanelor în situaţie de mare sărăcie. Acest ajutor oferit pentru a înţelege informaţia nu implică obligaţia de a traduce documentele şi nici oferirea unei consultaţii tehnice (juridice de exemplu) complicate. 43. Paragraful 6 recomandă ca statele membre să trateze fiecare solicitare de acces în parte, cu excepţia celor care sunt evident nerezonabile (de exemplu: dacă solicitarea e prea vagă sau necesită un efort de cercetare disproporţionat, sau se referă la un domeniu prea vast sau cu un volum prea mare de documente). Când solicitarea este vădit abuzivă (solicitări sistematice şi numeroase cu scopul de a împiedica activitatea normală a unei administraţii, solicitarea repetată într-o manieră abuzivă a aceluiaşi document, de către acelaşi solicitant) ea ar putea fi refuzată. 44. Paragraful 7 se inspiră din Recomandarea nr. R (81) 19 privind accesul la informaţiile deţinute de autorităţile publice şi recomandă ca autoritatea publică să motiveze refuzul accesului la informaţii, cu excepţia cazurilor excepţionale în care o asemenea motivare ar face cunoscute informaţii al căror acces ar putea fi limitat în virtutea principiului IV. VII Formele de acces la documentele publice 45. Există diferite forme de acces la documente: consultarea originalului sau primirea unei copii a documentului sau amândouă. Solicitantul va alege tipul de acces pe care îl preferă. Autoritatea publică ar trebui să ţină cont de această preferinţă în măsura posibilului. Totuşi, acest lucru ar putea fi irealizabil sau imposibil în anumite cazuri. De exemplu poate fi justificată refuzarea oferirii unei copii a documentului dacă echipamentele tehnice nu sunt disponibile (de exemplu pentru copii audio, video sau electronice) dacă această formă de acces antrenează o creştere nerezonabilă a costurilor, dacă ea aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală sau face posibilă utilizarea ilicită a documentului. Se poate dovedi justificată refuzarea accesului direct la un document dacă originalul este fragil. Mai mult, pot apărea obstacole ca urmare a consultării la faţa locului, cum ar fi orele de deschidere, mai multe persoane putând solicita acelaşi document în acelaşi timp. Din nou şi în acelaşi context, este important ca autorităţile publice să facă dovada unui spirit deschis, propunând publicului accesul în birourile lor. 46. Dacă o limitare se aplică numai unei părţi a informaţiilor conţinute într-un document, restul documentului ar trebui în mod normal să fie pus la dispoziţie. Ar trebui să fie indicat clar unde au fost şterse informaţiile şi care era volumul acestora. Dacă documentul este pe suport de hârtie, ştergerile ar putea fi făcute pe o copie acoperind pasajele pentru care se aplică restricţia. Dacă documentul este în formă electronică ar trebui să existe pe copie o indicaţie clară privind ce parte a documentului a fost ştearsă, de exemplu lăsând acest spaţiu alb. Mai mult, divulgarea parţială a unui document nu ar trebui făcută într-o manieră care să permită divulgarea informaţiilor acoperite de limitare. 47. Paragraful 3 indică faptul că accesul ar putea fi dat orientând solicitantul către sursele alternative uşor accesibile. De exemplu, dacă un document este publicat pe Internet, autorităţile publice ar putea orienta solicitantul acolo, dacă Internetul ar fi uşor accesibil pentru solicitant. Caracterul unui document de a fi “uşor accesibil” ar trebui evaluat pentru fiecare caz în parte. Ceea ce poate fi uşor accesibil pentru un individ nu este în mod necesar şi pentru altul. Situaţia individuală a solicitantului poate fi un factor important (de exemplu atunci când este vorba de un handicapat, analfabet sau o persoană fără domiciliu fix sau când există o distanţă geografică între ea şi autoritatea publică care deţine documentul public solicitat). Situaţia ţării în ceea ce priveşte accesibilitatea publicului la informaţie (de exemplu prin Internet) poate fi, de asemenea, un factor care trebuie luat în considerare. 48. Atunci când accesul la un document a fost refuzat, autorităţile publice ar putea furniza un rezumat al documentului. 49. În anumite cazuri, o persoană este interesată de un anumit tip de informaţie şi preferă ca aceste informaţii să fie date oral sau într-un rezumat scris. Statele sunt încurajate să ofere acest tip de serviciu, dar acest lucru nu este acoperit de prezenta recomandare. VIII Cheltuielile privind accesul la documentele publice 50. Pentru a facilita accesul la informaţiile publice ar trebui să fie gratuit accesul la faţa locului la documentele originale. Totodată, autorităţile publice ar putea cere solicitantului plata costului de căutare a acestor documente, mai ales când solicitarea este voluminoasă sau când ea antrenează o cantitatea importantă de muncă din partea autorităţilor publice. 51. În ceea ce priveşte copiile, conform paragrafului 2, costul de acces se poate repercuta asupra solicitantului, dar autorităţile publice nu ar trebui să obţină nici un profit. Tarifele ar trebui să fie rezonabile şi reduse la minimum şi nu ar trebui să depăşească costurile reale suportate de autorităţile publice. Limitarea tarifelor pe care autorităţile publice au dreptul să le aplice în ce priveşte legislaţia referitoare la accesul la documentele oficiale, nu împiedică autorităţile publice să producă documente în scopuri comerciale şi să le vândă la tarife competitive. IX Procedura de verificare 52. Acest articol conţine două principii. Mai întâi, solicitantul ar trebui să deţină dreptul la o procedură de verificare în faţa unei curţi sau a unei instanţe independente sau imparţiale stabilite prin lege. Mai mult, solicitantul ar trebui să aibă acces la o procedură de control rapidă şi ieftină. Ar putea fi vorba de o verificare realizată de o autoritate publică sau independentă. În acest sens, trebuie notat că în anumite sisteme naţionale procedura de verificare este întotdeauna un demers prealabil recursului la justiţie sau unui alt tip de procedură independentă de plângere. În anumite state membre este posibil, de asemenea, să se depună o plângere ca urmare a unui refuz sau a unor disfuncţionalităţi din acest domeniu la avocatul poporului, la un mediator sau la o instanţă de mediere. X Măsuri complementare 53. Recomandarea nr. R (81) 19 privind accesul la informaţiile deţinute de autorităţile publice menţionată mai sus enunţă că ar trebui aplicate mijloace eficiente şi adecvate pentru a se permite accesul la o astfel de informaţie. Principiul X al prezentei recomandări este o expresie a ideii conţinute în paragraful vi al preambulului, conform căruia autorităţile publice ar trebui să aplice o politică activă de comunicare şi, în consecinţă, să stabilească sisteme de susţinere. 54. Pentru a putea face uz de drepturile lor de acces este necesar ca solicitanţii să cunoască aceste drepturi. Paragraful 1 al principiului X recomandă, în consecinţă, ca statele membre să ia măsurile necesare pentru informarea publicului asupra drepturilor lui. O astfel de informaţie ar putea fi dată publicului prin intermediul dosarelor, ar putea fi publicată pe suport electronic sau ar putea fi înfiinţate centre de documentare. 55. Mai mult, pentru a permite un acces mai uşor la documentele publice autorităţile publice ar trebui să pună la dispoziţia publicului condiţiile materiale adecvate (să pună la dispoziţie un echipament tehnic adecvat, inclusiv a celui care încorporează noi tehnologii de informare şi comunicare, localuri bine utilate). În toate cazurile autorităţile publice ar 10 trebui să asigure conservarea şi securitatea fizică a originalelor. Acestea ar putea stabili şi indica, de asemenea, punctul de contact care, în cadrul unui anume serviciu al administraţiei, să fie susceptibil de a facilita accesul la documentele acelui serviciu. 56. Paragraful 2, alineatul ii face referinţă la chestiuni legate de conservarea şi la distrugerea documentelor publice. Conservarea implică în general depunerea documentelor publice la Arhive. În acest sens este nevoie de reguli clare. 57. Pentru ca publicul să cunoască ce documente sunt deţinute de autorităţile publice, paragraful 2, alineatul iii recomandă ca autorităţile publice să informeze asupra problematicii sau activităţilor care intră în competenţele lor. Un mijloc pentru a se realiza aceasta este elaborarea de liste sau de registre cu documentele ce se află în posesia lor, care apoi să fie accesibile publicului. Astfel va fi facilitată şi căutarea respectivelor documente. De asemenea, autorităţile publice ar trebui să ia în considerare şi protejarea unor sau altor interese legitime atunci când determină tipul de informaţii care trebuie incluse pe liste sau în registre. XI Informaţiile aduse la cunoştinţa publicului la iniţiativa autorităţilor publice 58. Ultimul principiu diferă de celelalte în sensul în care se referă la o iniţiativă a administraţiei (oferirea informaţiilor către public). Scopul lui nu este acela de a solicita autorităţilor publice de a face publică totalitatea informaţiilor pe care acestea o deţin, ci de a le încuraja a aduce la cunoştinţa publicului informaţiile (de exemplu dosarele administrative referitoare la lucrările publice) care pot să favorizeze participarea mai “clarificată” a cetăţenilor la dezbaterile de interes general. O astfel de participare reprezintă un element important al democraţiei şi al eficienţei administrative. Mai mult, aducerea la cunoştinţa publicului a informaţiilor înainte ca ele să fie solicitate se dovedeşte a fi avantajoasă pentru autorităţile publice prin faptul că ele nu mai trebuie să trateze aceste solicitări, informaţiile fiind de acum înainte disponibile. 59. În funcţie de fiecare caz în parte autorităţile publice sunt libere să aleagă cele mai adecvate mijloace pentru a aduce la cunoştinţa publicului aceste informaţii (panouri de afişaj, publicaţii oficiale, situri web sau pe orice suport care este uşor accesibil pentru public)

Marius Leontiuc – Legea nr. 2 /1990

LEGEA nr. 2 din 4 iulie 1990
privind aprobarea bugetului Presedentiei României
EMITENT: PARLAMENT
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 5 iulie 1990

   Parlamentul României adopta prezenta lege.
    ART. 1
   Se introduce în Bugetul de stat pe anul 1990 un nou capitol denumit „Preşedinţia României”.
    ART. 2
   Se aproba bugetul Presedentiei României pe anul 1990 în suma de 60 milioane lei şi 1 milion dolari S.U.A.
    ART. 3
   Defalcarea pe destinaţii a bugetului Presedentiei României şi ordonatorii de credite bugetare se aproba de Preşedintele României.
    ART. 4
   La propunerea Preşedintelui României, Biroul permanent al Adunãrii Deputaţilor sau al Senatului va putea supune spre aprobare parlamentului suplimentarea bugetului Presedentiei, în cazul în care valorile stabilite potrivit prezentei legi pentru constituirea acestui buget sînt insuficiente.
   Aceasta lege a fost adoptatã de Adunarea Deputaţilor în şedinţa sa din ziua de 28 iunie 1990.
                 PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR

                             MARŢIAN DAN

   Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa sa din ziua de 2 iulie 1990.
                 PREŞEDINTELE SENATULUI

              academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

   În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,
   promulgãm Legea privind aprobarea bugetului Presedentiei României şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial.
                 PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

                     ION ILIESCU

                         ––––––

Leontiuc – RECOMANDAREA NR.R(89)8 PROTECŢIA PROVIZORIE ACORDATĂ DE INSTANŢĂ PE PROBLEME ADMINISTRATIVE

CONSILIUL EUROPEI COMITETUL DE MINIŞTRI

RECOMANDAREA NR.R(89)8

A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE PRIVIND PROTECŢIA PROVIZORIE ACORDATĂ DE INSTANŢĂ PE PROBLEME ADMINISTRATIVE

(adoptată de Comitetul de Miniştri la 13 septembrie 1989 la reuniunea cu nr.428 a Delegaţilor Miniştrilor) Comitetul de Miniştri, în conformitate cu termenii articolului I5.b din Statutul Consiliului Europei, Având în vedere că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi; Având în vedere că autorităţile administrative sunt active în numeroase domenii şi că activităţile lor sunt de natură să afecteze drepturile, libertăţile şi interesele individului; Având în vedere că executarea imediată, deplină de acte administrative care au fost contestate sau sunt pe cale de a fi atacate. poate, în anumite circumstanţe, aduce atingere intereselor persoanelor într-un mod ireparabil care, pentru motive de echitate, ar trebui să fie evitat pe cât posibil ; Considerând că este de dorit să se garanteze persoanelor fizice protecţie cu titlu provizoriu de către instanţele judecătoreşti, în cazul în care aceasta este necesară, fără a neglija necesitatea unei acţiuni administrative eficiente; Reamintind principiile generale privind protecţia individului în raport cu actele autorităţilor administrative stabilite în Rezoluţia sa (77) 31 şi principiile cu privire la exercitarea puterilor discreţionare de către autorităţile administrative cuprinse în Recomandarea nr R (80) 2, Recomandă guvernelor statelor membre de a se inspira, în dreptul şi practica lor din principiile enunţate în prezenta recomandare. 1.Atunci când această recomandare a fost adoptată, Reprezentantul Danemarcei, în aplicarea articolului 10.2.c din Regulamentul de procedură pentru şedinţele delegaţilor miniştrilor „, a rezervat Guvernului sau dreptul de a se conforma acesteia sau nu.

INTRODUCERE

Următoarele principii se aplică la protecţia provizorie din partea instanţei împotriva actelor administrative. Fără a aduce atingere următorului sub-paragraf, termenul de „act administrativ” înseamnă, în conformitate cu Rezoluţia (77) 31 privind protecţia individului în raport cu actele adoptate de autorităţile administrative, orice măsură sau decizie individuală care este luată prin exercitarea autorităţii publice şi care este de natură să afecteze în mod direct drepturile, libertăţile sau interesele persoanelor. În acele sisteme juridice în care actele administrative de reglementare pot fi contestate în faţa unei instanţe, următoarele principii se aplică, de asemenea, în cazul protecţiei provizorii împotriva actelor administrative de reglementare.

PRINCIPII

 I Atunci când o instanţă este sesizată cu o contestatie referitoare la un act administrativ, iar instanţa nu a pronunţat încă o decizie, solicitantul poate cere aceleiaşi instanţe sau unei alte instanţe competente să ia măsuri de protecţie provizorie împotriva actului administrativ. Persoana în cauză trebuie să aibă acelaşi drept de a solicita unei instanţe competente să ia măsuri de protecţie provizorie, înainte de contestarea actului în conformitate cu primul sub-paragraf, în caz de urgenţă sau atunci când o plângere administrativă, care nu cuprinde în sine niciun efect suspensiv, a fost depusă împotriva actului administrativ şi nu a fost încă solutionată.

II În decizia privind acordarea protecţiei provizorii solicitantului, instanţa trebuie să ia în considerare toţi factorii relevanţi şi interesele. Măsuri de protecţie provizorii pot fi acordate, în special, în cazul în care executarea actului administrativ este susceptibilă de a provoca daune severe, care ar putea fi remediate cu dificultate şi dacă există un caz prima-facie împotriva valabilităţii actului.

III Măsurile de protecţie provizorie dispuse de către instanţa competentă pot lua forma de suspendare a executarii actului administrativ, în întregime sau parţial, prin care se dispune în totalitate sau parţial restabilirea situaţiei care a existat la momentul adoptarii actului administrativ sau la orice modificare ulterioară, şi de impunere asupra administraţiei a oricarei obligaţii corespunzătoare, în conformitate cu competenţele Curţii. Măsurile de protecţie provizorie se acordă pentru perioada stabilită de instanţă. Ele pot fi supuse anumitor condiţii si pot fi revizuite. Măsurile de protecţie provizorie nu pot aduce în nici un fel atingere deciziei care urmează să fie luată de instanţa sesizată cu privire la contestarea actului administrativ.

IV Procedurile prezentate instanţei trebuie să fie rapide. Cu excepţia cazurilor de urgenţă, procedura trebuie să se facă în contradictoriu şi trebuie să permită accesul persoanelor terţe interesate. Atunci când, în cazuri de urgenţă, persoanele interesate nu au putut fi audiate înainte ca instanţa să acorde măsura de protecţie provizorie, problema va fi supusă unei noi examinări într-un timp scurt, în cadrul unei proceduri în conformitate cu alineatul precedent.

Marius Leontiuc – Recomandarea R (89)7 A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA

CONSILIUL EUROPEI
COMITETUL DE MINIŞTRI
______
RECOMANDAREA NR. R (89) 7
A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA
PRINCIPIILE REFERITOARE LA DISTRIBUIREA VIDEOGRAMELOR CU
CONŢINUT VIOLENT, BRUTAL SAU PORNOGRAFIC
______
(adoptată de către Comitetul de Miniştri la 18 ianuarie 1988,
în cadrul celei de-a 414-a reuniuni a Delegaţilor Miniştrilor)
_____
Rec(1989)007 2
Comitetul de Miniştri, în conformitate cu prevederile articolului 15.b din Statutul Consiliului
Europei,
Considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între
membrii săi pentru a salvgarda şi promova idealurile şi principiile care sunt patrimoniul lor
comun;
Luând în considerare Convenţia pentru protecţia Drepturilor Omului şi Libertăţilor
fundamentale şi în special articolul 8 şi articolul 10 ale acesteia;
Amintind ataşamentul său pentru libertatea de exprimare şi libera circulaţie a informaţiei şi a
ideilor exprimat în Declaraţia sa din 29 aprilie 1982;
Amintind Rezoluţia nr. 5 cu privire la difuzarea casetelor video cu conţinut violent şi brutal
adoptată la cea de-a 4-a Conferinţă a Miniştrilor europeni responsabili de Afaceri culturale
(Berlin, 23-25 mai 1984);
Ţinând cont de Recomandarea nr. 963 (1983) a Adunării Parlamentare cu privire la mijloacele
culturale şi educative de reducere a violenţei;
Amintind Recomandarea nr. 996 (1984) a Adunării Parlamentare, cu privire la acţiunea
Consiliului Europei în domeniul mass-media, care insistă asupra necesităţii unei acţiuni
referitoare la calitatea conţinutului programelor şi a unor măsuri pentru reglementarea
distribuirii casetelor video cu conţinut violent şi brutal, susceptibile de a avea o influenţă
dăunătoare asupra copiilor şi adolescenţilor;
Ţinând cont de asemenea de textul final al primei Conferinţe a Miniştrilor europeni
responsabili de Tineret (Strasbourg, 17-19 decembrie 1985), de Recomandarea nr. 1067
(1987) a Adunării Parlamentare referitoare la dimensiunea culturală a radiodifuziunii în
Europa şi de concluziile şi rezoluţiile celei de-a 16-a Conferinţe a Miniştrilor europeni de
Justiţie (Lisabona, 21-22 iunie 1988);
Conştient de importanţa amplificării acţiunii în privinţa distribuirii videogramelor cu conţinut
violent, brutal sau pornografic, precum şi a celor care încurajează abuzul de droguri, în scopul
protejării minorilor,
1. Recomandă guvernelor Statelor membre:
a. să ia măsuri concrete pentru implementarea principiilor enunţate mai jos,
b. să asigure, prin toate mijloacele necesare, ca aceste principii să fie cunoscute de toate
persoanele şi organismele vizate; şi
c. să procedeze la evaluarea periodică a aplicării efective a acestor principii în sistemele lor
juridice interne;
2. Îl însărcinează pe Secretarul General al Consiliului Europei să aducă conţinutul prezentei
Recomandări la cunoştinţa guvernelor Statelor părţi la Convenţia culturală europeană care nu
sunt membre ale Consiliului Europei.
3 Rec(1989)007
PRINCIPII
Domeniu de aplicare
Principiile care urmează au drept scop asistenţa Statelor membre în întărirea acţiunii lor
împotriva videogramelor cu conţinut violent, brutal, pornografic sau care încurajează abuzul
de droguri, în particular, în scopul protejării minorilor. Ele trebuie considerate ca fiind un
complement la alte instrumente juridice ale Consiliului Europei.
Aceste principii se aplică în special în domeniul distribuirii videogramelor.
1. Sisteme pentru distribuirea videogramelor
Statele membre ar trebui:

 • să încurajeze crearea sistemelor de autoreglementare, sau
 • să creeze sisteme de clasificare şi de control ale videogramelor de către sectoarele

profesionale interesate sau de către autorităţile publice, sau

 • să instituie sisteme mixte de autoreglementare şi de clasificare şi de control sau orice alt

sistem compatibil cu legislaţia naţională.
În toate cazurile, Statele sunt libere să utilizeze dreptul penal şi măsuri de descurajare
financiară şi fiscală.
2. Sisteme de autoreglementare
Statele membre ar trebui să încurajeze, prin mijloace corespunzătoare, distribuitorii de
videograme să stabilească coduri de conduită profesională şi sisteme voluntare de
reglementare, care ar putea să cuprindă anume sisteme de clasificare şi de control ale
videogramelor în spiritul principiilor 3 şi 4 enunţate mai jos.
3. Sisteme de clasificare şi de control
3.1. Statele membre ar trebui să faciliteze crearea sistemelor de clasificare şi de control ale
videogramelor de către sectoarele profesionale interesate în cadrul sistemelor de
autoreglementare sau de către autorităţile publice. Aceste sisteme de clasificare şi de control
pot fi introduse înainte sau după punerea în circulaţie a videogramelor.
3.2. În scopul promovării aplicării de către autorităţile publice a sistemelor de clasificare şi de
control, ar trebui prevăzută introducerea în legislaţiile naţionale a mecanismelor de depunere
legală.
3.3. Sistemul de clasificare şi de control va duce la eliberarea unui certificat de distribuire
liberă, a unei autorizări de distribuire limitată cu precizarea condiţiilor de distribuire a
videogramei sau la o eventuală interzicere categorică.
3.4. Potrivit sistemului de clasificare şi de control, vârsta publicului căruia poate fi distribuită
videograma va fi specificată în conformitate cu criteriile naţionale.
Rec(1989)007 4
3.5. Orice videogramă clasificată va fi înregistrată şi suportul său material (casetă video, disc
video, etc.) va indica într-un mod clar şi permanent indicele clasificării videogramei şi
publicul căruia este destinată. În cazul în care suportul material conţine mai multe
videograme, Statele vor lua măsuri pentru a fi aplicat cel mai restrictiv indice de clasificare.
3.6. Dacă procedura de clasificare a videogramelor se deosebeşte de cea a filmelor
cinematografice, Statele membre vor stabili o consecvenţă între cele două, în măsura
posibilităţilor, ţinând cont, totodată, de diferenţele care există între cele două mijloace de
informare în masă.
3.7. Sistemul de clasificare şi de control ar trebui să prevadă introducerea unei proceduri
simplificate sau scutirea de procedură în privinţa anumitor tipuri de programe cum ar fi cele
cu scop educativ, religios sau informativ. Aceste scutiri nu pot fi aplicate asupra programelor
cu conţinut pornografic sau violent nejustificat.
3.8. Controlul asupra distribuirii videogramelor se va aplica atât în cazul videogramelor
produse la nivel naţional, cât şi în cazul celor importate.
3.9. Statele membre vor putea prevedea instituirea unui sistem de desemnare în cadrul
companiilor a persoanelor responsabile de infracţiunile săvârşite în sistemul de clasificare şi
de control în materie de videograme.
4. Limitare în distribuire
4.1. Autorizarea de distribuire limitată menţionată în paragraful 3.3. va putea include în
special:

 • interzicerea livrării în scop comercial sau distribuirii acestor videograme către minori;
 • interzicerea livrării în scop comercial sau distribuirii acestor videograme, exceptând locurile

de vânzare sau de închiriere destinate adulţilor;

 • interzicerea publicităţii;
 • interzicerea vânzării prin corespondenţă.

4.2. Clasificarea atribuită fiecărei videograme va fi specificată pe suportul material al acesteia,
în cataloagele video, în publicitate, etc.
5. Măsuri împotriva infracţiunilor săvârşite în sistemele de clasificare şi de control
5.1. Statele membre care au sisteme de clasificare şi de control vor lua măsuri adecvate pentru
a sancţiona orice infracţiune săvârşită în cadrul acestor sisteme prin pedepse descurajatoare,
de exemplu, amenzi ridicate, detenţie, confiscare a videogramelor şi a veniturilor obţinute din
distribuirea ilicită.
5.2. În Statele membre unde există un sistem de autorizare de exploatare, autorităţile vor putea
decide suspendarea sau retragerea licenţei.
5 Rec(1989)007
6. Aplicarea dreptului penal
În legătură, în paralel sau independent de aplicarea sistemelor de clasificare şi de control, sau
ca o alternativă la astfel de sisteme, Statele membre ar trebui să examineze dacă aplicarea
dreptului lor penal în ceea ce priveşte videogramele este eficientă pentru a face faţă problemei
videogramelor cu conţinut violent, brutal sau pornografic, precum şi a celor care încurajează
abuzul de droguri.
7. Măsuri de descurajare financiară şi fiscală
Statele membre ar trebui să examineze posibilitatea de a lua măsuri de natură financiară sau
fiscală împotriva producerii şi distribuirii videogramelor cu conţinut violent, brutal sau
pornografic, precum şi a celor care încurajează abuzul de droguri.

 • * *

Rec(1989)007 6
MEMORANDUM EXPLICATIV LA RECOMANDAREA NR. R (89) 7
I. PREAMBUL ŞI RAŢIUNI DE ELABORARE A RECOMANDĂRII
1. În sensul acestei Recomandări, termenul videogramă înseamnă orice operă audiovizuală
imprimată pe casetă video sau disc video. El se referă la conţinut (imagini) şi nu la suport
(suport material). Deşi majoritatea videogramelor sunt în prezent sub formă de casetă video,
această Recomandare foloseşte termenul videogramă şi nu casetă video pentru a putea fi
aplicat în contextul posibilelor evoluţii tehnologice în domeniul suportului material din
industria video.
2. Există o creştere substanţială în producerea şi distribuirea la scară largă a videogramelor cu
conţinut violent, brutal şi pornografic, sau care încurajează abuzul de droguri. În special în
vederea protecţiei minorilor, anumite State membre ale Consiliului Europei au adoptat recent
prevederi legislative cu scopul de a limita distribuirea videogramelor de acest fel şi, în
consecinţă, producerea lor. Alte State intenţionează să procedeze la fel. Pe lângă aceasta,
există decalaje în legislaţia şi regulamentele anumitor State ceea ce facilitează eludarea
prevederilor legislative adoptate de alte State.
3. Această situaţie determină necesitatea adoptării unor măsuri care să reducă circulaţia
videogramelor de acest fel în Europa. Având în vedere acest fapt, Recomandarea propune
Statelor membre o serie de reguli care pot fi adoptate la nivel naţional. Scopul Recomandării
este în special acela de a contribui la protecţia copiilor şi adolescenţilor împotriva efectelor
negative ale acestor videograme, fără a neglija impactul lor asupra altor sectoare ale societăţii.
4. Problemele ridicate de acest tip de videograme au fost examinate cu ocazia celei de-a 4-a
Conferinţe a Miniştrilor europeni responsabili de Afaceri culturale (Berlin, mai 1984). În
Rezoluţia lor nr. 5, Miniştrii au recomandat Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei să
invite Consiliul pentru Cooperare Culturală (CDCC) şi Comitetul director cu privire la massmedia
(CDMM):

 • ”să efectueze un studiu comparativ privind legislaţia naţională a statelor europene cu privire

la distribuirea casetelor video;

 • în baza acestui studiu, să examineze elaborarea unei recomandări pentru guvernele Statelor

membre, propunând măsuri adecvate de reglementare a distribuirii casetelor video care
reflectă violenţa şi brutalitatea şi care pot avea influenţă dăunătoare asupra copiilor şi
adolescenţilor “.
5. În urma avizelor date de CDMM şi de CDCC asupra acestei Rezoluţii, Comitetul de
Miniştri, la cea de-a 389-a reuniune a Delegaţilor Miniştrilor (17-25 octombrie 1985), a fost
de acord să lase CDMM iniţiativa în acest domeniu, menţionând în acelaşi timp că acesta din
urmă şi-a manifestat dorinţa de a aborda problemele ce ţin de pornografie şi abuz de droguri.
6. Prezenta Recomandare ia de asemenea în considerare preocupările exprimate de Adunarea
Parlamentară a Consiliului Europei în Recomandările sale nr. 963 (1983) cu privire la
mijloacele culturale şi educative de reducere a violenţei şi nr. 996 (1984) cu privire la acţiunea
Consiliului Europei în domeniul mass-media.
7 Rec(1989)007
7. Adunarea a fost “preocupată de tendinţa crescândă de accentuare a violenţei în mass-media,
şi în special de reflectarea ei în mass-media vizuală (… video …)” (cf. Rec. 963 (1983)
paragraful 15). Mai mult, Adunarea a insistat că este necesar să se acţioneze, în special în ceea
ce priveşte “calitatea conţinutului programelor şi măsurile de reglementare a distribuirii de
casete video care reflectă violenţa şi brutalitatea şi care pot să aibă o influenţă nefastă asupra
copiilor şi adolescenţilor” (Recomandarea 996 (1984) paragraful 9.c).
8. În consecinţă, în Recomandarea sa nr. 1067 (1987) cu privire la dimensiunea culturală a
radiodifuziunii în Europa, Adunarea Parlamentară a invitat Comitetul de Miniştri să
“accelereze şi să intensifice lucrul său asupra liniilor directoare pentru a reduce violenţa,
brutalitatea şi pornografia … nu numai în videograme, ci şi la radiodifuziune în general”.
9. Într-un context mai larg, prima Conferinţă a Miniştrilor europeni responsabili de Tineret
(Strasbourg, 17-19 decembrie 1985) a recomandat Comitetului de Miniştri al Consiliului
Europei “să considere oportună elaborarea unei Convenţii europene cu privire la protecţia
tineretului în ceea ce priveşte mass-media; să urgenteze şi să consolideze activitatea continuă
a Consiliului Europei în domeniul programelor audiovizuale cu conţinut pornografic, brutal
sau violent, în special acolo unde programe de acest fel pot afecta tineretul” (cf. paragraful 34
al textului final al Conferinţei).
10. Mai mult decât atât, cea de-a 16-a Conferinţă a Miniştrilor europeni de Justiţie (Lisabona,
21-22 iunie 1988) a exprimat preocupări în legătură cu problema pornografiei în care sunt
folosiţi copii şi tineri (Rezoluţia nr. 3).
11. În final, trebuie subliniat că prezenta Recomandare se înscrie în cadrul mai general al
acţiunii Consiliului Europei privind violenţa şi mass-media, care cuprinde şi alte aspecte cum
ar fi utilizarea noilor tehnologii de comunicaţie în scopuri pornografice şi criminale.
II. DOMENIUL DE APLICARE A PRINCIPIILOR
12. Recomandarea nu defineşte ce se înţelege prin videograme care au un conţinut violent,
brutal sau pornografic sau care încurajează abuzul de droguri; de aceea este la latitudinea
fiecărui Stat membru de a decide dacă această noţiune trebuie definită în legislaţia naţională.
O definiţie europeană care să cuprindă exhaustiv şi uniform violenţa, brutalitatea, pornografia
sau abuzul de droguri nu e posibilă, ca de altfel nici o delimitare clară, de exemplu, între
nivelele de violenţă acceptabil şi inacceptabil.
13. În acest context, se poate aminti că Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, în cazul
Handyside (7 decembrie 1976), a avut în vedere că „nu este posibil să se găsească în
legislaţiile naţionale ale diferitor State contractante o concepţie europeană uniformă a moralei.
Atitudinea luată de legislaţiile respective în privinţa cerinţelor de morală diferă în funcţie de
timp şi loc, în special în perioadele caracterizate de o evoluţie rapidă a opiniilor asupra acestui
subiect” 1.
14. Mai mult decât atât, o definiţie detaliată poate avea dezavantajul de a nu cuprinde toate
formele de violenţă sau de a crea probleme evidente judecătoriilor naţionale din cauza
principiului nulla poena sine lege stricta. Totuşi se poate nota că:
1 Handyside versus Regatul Unit, Seria A, nr. 24, paragraful 48.
Rec(1989)007 8

 • termenul violenţă nu trebuie aplicat doar la videogramele care, de fapt, conţin scene de

violenţă fizică sau mentală nejustificată, dar şi la videogramele care încurajează actele de
violenţă;

 • termenul brutalitate se referă în special la comportamentul care redă o imagine degradantă a

fiinţei umane reduse la starea unui animal iraţional;

 • termenul pornografie se referă la anumite videograme, care îi înfăţişează în mod degradant

pe femei sau bărbaţi, aceştia ajungând să fie priviţi ca simple obiecte de consum sexual, şi în
particular, la cele în care sunt implicaţi copii sau adolescenţi.
15. Mai mult decât atât, trebuie subliniat că prezenta Recomandare cuprinde de asemenea
videogramele care, cu sau fără conţinut violent, brutal sau pornografic, încurajează abuzul de
droguri 2.
16. Domeniul de aplicare a Recomandării cuprinde videogramele cu conţinut violent, brutal
sau pornografic, precum şi pe cele care încurajează abuzul de droguri 3, fără a pierde din
vedere conceptul de libertate, care este baza tuturor societăţilor democratice şi principalul
scop al Recomandării propuse, şi anume protecţia minorilor de influenţa negativă a
videogramelor de acest fel.
17. De asemenea, Recomandarea ia în considerare posibilele efecte ale videogramelor de acest
fel şi asupra altor sectoare ale societăţii, fără a viza interzicerea videogramelor care, având un
conţinut violent, brutal sau pornografic, prezintă totuşi interes particular din punct de vedere
istoric, documentar, ştiinţific sau artistic 4.
18. Principiile din prezentul text nu aduc atingere prevederilor Convenţiei europene a
Drepturilor Omului, în particular articolele 8 şi 10 ale acesteia, care se referă la dreptul la
respectarea vieţii private şi, respectiv, la libertatea de exprimare şi de informare 5.
19. Principiile trebuie citite în lumina jurisprudenţei instanţelor Convenţiei 6.
2 Cf. opinia Comitetului director cu privire la Mass-Media (CDMM) al Consiliului Europei despre Rezoluţia
nr. 5 cu privire la distribuirea casetelor video care reflectă violenţa şi brutalitatea adoptată la cea de-a 4-a
Conferinţă a Miniştrilor europeni responsabili de Afaceri culturale (Berlin, 23-25 mai 1984).
3 Vezi, în acest sens, concluziile primei Conferinţe a Miniştrilor europeni responsabili de Tineret (Strasbourg,
17-19 decembrie 1985), referitoare la protecţia tineretului în ceea ce priveşte mass-media audiovizuală.
4 Vezi principiul 3.3 de mai jos.
5 Articolul 8, paragraful 1, prevede: “Oricine are dreptul la respectarea vieţii sale private şi familiale,
domiciliului său şi corespondenţei sale”. Paragraful 2 precizează: “Nici un amestec din partea vreunei autorităţi
publice nu trebuie admis în exercitarea acestui drept, cu excepţia cazurilor prevăzute în legislaţie şi necesare întro
societate democratică … pentru prevenirea dezordinii sau crimei, pentru protecţia sănătăţii şi moralei sau pentru
protecţia drepturilor şi libertăţilor altora”.
Articolul 10, paragraful 1, declară: “Oricine are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde
libertatea de a avea opinii şi de a primi şi transmite informaţii şi idei fără vreun amestec din partea vreunei
autorităţi publice şi indiferent de frontiere. Acest articol nu împiedică Statele să supună unui regim de autorizare
întreprinderile de radiodifuziune, televiziune sau cinematografie”. Paragraful 2 precizează: “Exercitarea acestor
libertăţi, dat fiind faptul că aceasta implică obligaţii şi responsabilităţi, poate fi supusă unor formalităţi, condiţii,
restricţii sau sancţiuni, precum sunt cele stipulate în legislaţie şi necesare într-o societate democratică, … pentru
prevenirea dezordinii sau crimei, pentru protecţia sănătăţii şi moralei, pentru protecţia reputaţiei sau drepturilor
altora …”.
9 Rec(1989)007
20. În general, principiile enunţate în Recomandare se referă la distribuirea videogramelor,
fără a neglija în acelaşi timp producerea, reproducerea şi importul lor. Principiile se aplică
asupra tuturor modurilor de distribuire, indiferent de locul în care au fost produse 7.
Distribuirea include, în particular, punerea la dispoziţia publicului a videogramelor, prin
vânzare, închiriere, donaţie sau schimb.
III. COMENTARII ASUPRA PRINCIPIILOR
1. Sisteme de distribuire a videogramelor
21. Pentru a se atinge scopul de intensificare a acţiunilor împotriva videogramelor cu conţinut
violent, brutal sau pornografic, sau celor care încurajează abuzul de droguri, Statele membre
ar trebui să instituie un sistem corespunzător situaţiei lor naţionale alegând unul dintre
sistemele propuse de Recomandare.
22. Statele membre sunt libere să-şi aleagă sistemul pe care îl preferă, aceasta presupunând că
ele pot de asemenea aplica dreptul penal şi măsuri de descurajare financiară şi fiscală.
23. Ele trebuie să aleagă între:

 • încurajarea sistemelor de autoreglementare elaborate în cadrul industriei video;
 • stabilirea de către autorităţi publice a sistemelor de clasificare şi de control;
 • introducerea sistemelor mixte care, de exemplu, ar combina clasificarea şi controlul într-un

cadru de autoreglementare.
24. Este necesar să se accentueze că Principiile 3 şi 4, care se referă la sisteme de clasificare şi
de control stabilite de autorităţile publice, pot servi drept linii directoare pentru un sistem de
clasificare şi de control într-un cadru profesional de autoreglementare.
25. Este necesar să se remarce că aplicarea dreptului penal este independentă de existenţa
vreunui sistem de clasificare. Prevederile din legislaţia penală se referă la natura videogramei,
şi anume conţinutul ei violent, brutal sau pornografic sau care încurajează abuzul de droguri
(pentru mai multe amănunte, vezi Principiul 6 de mai jos).
6 Vezi, în acest sens, verdictele Curţii europene pentru Drepturile Omului în cazul Handyside, 7 decembrie
1976, seria A, nr. 24; cazul Sunday Times, 26 aprilie 1977, seria A, nr. 30; cazul Dudgeon, 22 octombrie 1981,
seria A, nr. 45, şi cazul Müller şi alţii, 24 mai 1988, seria A, nr. 133.
7 Aceste principii prevăd de asemenea posibilitatea de a restrânge importul sau exportul videogramelor. Pentru
Statele membre care sunt şi membre ale Comunităţii europene, trebuie amintit că articolul 36 al Tratatului de la
Roma le permite Statelor membre să prevadă “interdicţii sau restricţii asupra importurilor … justificate din
considerente de moralitate publică …”, cu condiţia ca astfel de interdicţii sau restricţii să nu “constituie un mijloc
de discriminare arbitrară sau o restricţie deghizată în comerţul dintre Statele membre”. Potrivit unui raport al
Parlamentului european despre piaţa casetelor video cu conţinut violent şi de groază, “trebuie remarcat că, prin
coroborare cu concluziile Curţii Comunităţilor europene cu privire la derogările de la principiul fundamental
despre libera circulaţie, conceptele de bază pentru justificarea derogărilor trebuie interpretate strict, adică,
domeniul lor nu poate fi determinat unilateral de fiecare Stat membru, fără a putea fi supus controlului de către
instituţiile Comunităţii”. (Raport elaborat de Comitetul pentru tineret, cultură, educaţie, informaţie şi sport;
Raportor, Dl. R. Simmonds; Doc. 1-230/84 pp. 27-28).
Rec(1989)007 10
26. În afară de aceasta, chiar dacă nu există un sistem de control şi de clasificare, pot fi
examinate măsuri de descurajare de ordin financiar sau fiscal (vezi Principiul 7 de mai jos).
2. Sisteme de autoreglementare
27. În urma consultărilor cu autorităţile guvernamentale în unele State membre, au fost
elaborate aranjamente voluntare de către sectoarele respective din cadrul industriei video
(producători şi distribuitori). Aceste coduri voluntare de deontologie permit distribuitorilor
înşişi să clasifice videogramele şi să furnizeze consumatorilor informaţii (categoria de vârstă
căreia este destinată videograma; tipul filmului, pe baza unei clasificări standard după gen;
informaţie veridică despre conţinutul videogramei, care figurează pe ambalaj; posibilitatea
consultării unui catalog la toate punctele de distribuire, în care consumatorul să găsească
informaţii mai mult sau mai puţin obiective). Deşi aceste coduri nu pot să aibă totdeauna un
efect suficient de descurajator asupra tuturor producătorilor şi distribuitorilor de videograme
(în particular, anumite firme de producere şi distribuire pot să aplice sau nu aceste reguli), este
evident că sistemele voluntare ar trebui totuşi încurajate.
28. La elaborarea acestor sisteme voluntare, sectoarele profesionale ar putea, mutatis
mutandis, să preia principiile conţinute în prezenta Recomandare cu privire la sistemele de
clasificare şi de control instituite de autorităţile publice (vezi Principiile 3 şi 4 de mai jos).
Ambele sisteme pot coexista sau se pot transforma într-un sistem mixt, în dependenţă de
contextul specific de distribuire a videogramelor în fiecare Stat membru.
3. Sisteme de clasificare şi de control
29. Sistemele de clasificare şi de control ale videogramelor instituite de sectoarele
profesionale sau de autorităţile publice pot contribui în mod efectiv la protecţia tineretului şi
la furnizarea unor informaţii pentru adulţi, respectând, în acelaşi timp, articolele 8 şi 10 ale
Convenţiei europene pentru Drepturile Omului. Scopul lor este de a furniza utilizatorului
informaţii despre conţinutul videogramei.
30. În practică, puţine sisteme de acest tip există în Statele membre, cu excepţia unor coduri
profesionale voluntare care includ un sistem voluntar de clasificare.
Principiul 3.1
31. Clasificarea sau controlul videogramelor pot fi efectuate înainte sau după distribuirea lor.
32. Un sistem de control prealabil presupune acordarea unei autorizaţii de distribuire. O
comisie specializată clasifică videograma, acordând sau refuzând acordarea autorizaţiei şi
impunând, în anumite cazuri, restricţii sau limite. Astfel de comisii există deja în anumite
State membre în cazul filmelor cinematografice
33. Un sistem posterior de clasificare şi de control presupune existenţa unui sistem legal de
depozit sau de declaraţie, care să permită unei comisii specializate să examineze videogramele
după intrarea lor în circulaţie, fiind prevăzută posibilitatea de a propune videograma spre
examinare de către o comisie sau o autoritate.
11 Rec(1989)007
Principiul 3.2
34. Acest principiu subliniază utilitatea unui sistem legal de depozit pentru o administrare
efectivă a sistemelor de clasificare şi de control de către autorităţile publice.
Principiul 3.3
35. Scopul clasificării şi controlului nu este de a interzice în mod automat toate videogramele
cu conţinut violent, brutal sau pornografic. Unele din videogramele de acest fel pot prezenta
interes din punct de vedere istoric, documentar, ştiinţific sau artistic. În particular, se poate
concepe ca integritatea artistică a unei opere, în special valoarea ei dramatică, să necesite
includerea anumitor scene care, de fapt, pot fi considerate violente, brutale sau pornografice.
Aceste videograme, ca şi celelalte, ar trebui să fie supuse clasificării şi controlului. Pe această
bază se va decide dacă ele pot fi distribuite liber sau supuse unei distribuiri restrictive sau
interzise. Referinţa la o anumită valoare a unei videograme nu trebuie să permită ca aceasta să
fie scutită de orice clasificare şi de control la distribuire.
36. Refuzul de acordare a autorizaţiei pentru distribuirea unei videograme date este compatibil
cu Convenţia europeană a Drepturilor Omului (articolul 10, paragraful 2). Jurisprudenţa în
materie confirmă acest fapt. În acest context, Statele membre ar trebui să fie deosebit de atente
la necesitatea de a intensifica depistarea şi suprimarea producţiei şi circulaţiei clandestine.
Principiul 3.4
37. Faptul că sistemul de clasificare precizează vârsta publicului căruia poate fi distribuită
videograma poate servi ca ghid pentru adulţi, permiţându-le acestora să ştie ce este sau nu este
recomandabil tinerilor. Această precizare trebuie făcută în fiecare Stat membru pentru a fi
luate în considerare diferenţele naţionale. Videogramele importate trebuie supuse criteriilor
naţionale ale Statului importator. Cooperarea internaţională, în special între federaţiile
profesionale naţionale din sectorul video, ar putea fi foarte utilă în stabilirea factorilor comuni
între diferite criterii naţionale ce reglementează vârsta.
Principiul 3.5
38. Ar trebui să existe o clasificare separată pentru diferite versiuni ale aceleiaşi videograme
destinate pentru diferite categorii ale publicului (de exemplu, între versiunile completă şi
redactată). Este deosebit de important să se indice pe suportul material (casetă video, disc
video), indicele de clasificare atribuit fiecărei versiuni, pentru a se evita confuzia sau eludarea
sistemului de clasificare.
39. Este important ca aceeaşi clasificare care este imprimată pe ambalaj să apară şi pe caseta
video sau discul video.
40. Ţinând cont de faptul că o casetă video sau un disc video poate conţine un număr de
videograme, precum şi publicitate (care se referă, în particular, la alte videograme distribuite
de acelaşi distribuitor), este necesar să se atribuie, în dependenţă de conţinut, indici de
clasificare pentru fiecare din aceste opere, şi să se atribuie indicele cel mai restrictiv pentru
întreaga casetă video sau întregul disc video.
Rec(1989)007 12
Principiul 3.6
41. În mod normal clasificarea atribuită videogramelor fixate pe casete video sau discuri video
trebuie să fie similară celei folosite pentru filmele cinematografice fixate pe peliculă, ţinânduse
cont de utilizările diferite ale acestor două suporturi materiale. Astfel, spre deosebire de
filmele cinematografice pe peliculă care de obicei sunt demonstrate în public în
cinematografe, videogramele fixate pe casetă video sau disc video sunt, în general, destinate
vizionării private. Aşadar, spectatorul individual care priveşte videograme la magnetofon
video poate revedea la infinit o anumită secvenţă sau să privească videograma sau secvenţe
din aceasta cu încetinitorul. În acest sens, videogramele pot avea un impact important asupra
spectatorilor şi, în special, asupra minorilor.
Principiul 3.7
42. Videogramele, ca mijloc de exprimare, joacă un rol din ce în ce mai important din punctul
de vedere al culturii, educaţiei şi informaţiei. De aceea este necesar ca producătorului de
videograme culturale, educaţionale sau informative să i se ofere posibilitatea de a solicita o
procedură simplificată de clasificare şi de control. În anumite cazuri, poate fi prevăzută chiar
scutirea de orice procedură. Totuşi orice scutire de acest fel nu trebuie aplicată asupra
videogramelor care se pretind a fi culturale, educaţionale sau informative, dar care de fapt
încurajează comportamentul violent sau brutal sau abuzul de droguri.
43. Fiecare Stat membru poate specifica condiţiile care reglementează astfel de proceduri
simplificate sau scutiri.
Principiul 3.8
44. Distribuitorii trebuie împiedicaţi să eludeze, la importarea videogramelor, regulile
naţionale în acest domeniu. Dacă Statele membre vor folosi metode similare de clasificare şi
de control ale videogramelor, problemele ridicate de importul acestora se vor micşora.
Principiul 3.9
45. Deseori este dificil să se cunoască identitatea persoanei responsabile de distribuirea unei
videograme care este violentă, brutală sau pornografică sau care încurajează abuzul de
droguri. Drept consecinţă, nu e ceva neobişnuit ca o terţă parte (aşa-numită “om de paie”) să
fie identificată ca partea responsabilă.
4. Limitare în distribuire
Principiul 4.1
46. În conformitate cu scopul general al Recomandării, Principiul 4.1 stabileşte un număr de
limitări posibile şi neexhaustive, asupra distribuirii de videograme cu conţinut violent, brutal
sau pornografic, sau care încurajează abuzul de droguri. Prevederile Principiului 4.1 trebuie
interpretate în coroborare cu prevederile Principiului 3.3 care se referă la clasificarea
videogramelor. În cazurile în care sistemul de clasificare permite autorizarea unei distribuiri
limitate, este important să se precizeze condiţiile care reglementează această distribuire.
Principiul 4.2
13 Rec(1989)007
47. Specificarea clasificării fiecărei videograme pe suportul material (de exemplu, caseta
video, discul video, etc.), în reclame (de exemplu, afişe) şi în cataloage video este cea mai
efectivă cale de evitare a confuziilor sau incertitudinilor în ceea ce priveşte tipul videogramei
vizate.
5. Măsuri împotriva infracţiunilor săvârşite în sistemele de clasificare şi de control
48. Consecinţa logică a oricărui tip de sistem de clasificare şi de control instituit de autorităţi
publice este posibilitatea de a aplica sancţiuni administrative, civile sau penale pentru
încălcarea regulilor stabilite. Este de dorit ca sistemele de clasificare şi de control introduse de
către sectorul profesional în cadrul autoreglementării să fie însoţite de sancţiuni eficiente
pentru cazurile de încălcare.
Principiul 5.1
49. Autorităţile publice ar trebui să poată aplică sancţiuni administrative, civile sau penale
eficiente. Sancţiunile nu ar trebui să se refere doar la nerespectarea sistemelor de clasificare şi
de control, dar şi la difuzarea informaţiilor eronate despre clasificarea unei videograme.
Sancţiunile ar trebui să fie suficient de punitive pentru a avea un efect descurajator şi pentru a
fi eficiente. Astfel, dacă legislaţia naţională nu prevede sancţiuni specifice pentru distribuirea
videogramelor de natură violentă, brutală sau pornografică sau care încurajează abuzul de
droguri, atunci astfel de sancţiuni pot fi prevăzute, de exemplu, în cazuri de recidivă sau
infracţiuni repetate. Penalităţi suplimentare, cum ar fi confiscarea venitului obţinut din
distribuirea ilicită, sau confiscarea videogramelor distribuite ilegal, ar putea fi de asemenea
prevăzute. O investigaţie condusă de Consiliul de cooperare vamală în problema controlului
vamal asupra videogramelor violente şi brutale a demonstrat eficienţa confiscării precedată de
aplicarea unui sechestru.
Principiul 5.2
50. În caz de condamnare, şi în conformitate cu prevederile articolului 6 al Convenţiei
europene pentru Drepturile Omului, şi cu jurisprudenţa în materie, ar putea fi stipulată
închiderea sediului distribuitorului, fie temporar, fie definitiv. Această sancţiune ar putea fi
prevăzută independent sau pe lângă sancţiunile sus-menţionate.
6. Aplicarea dreptului penal
51. În afară de aceasta, aplicarea dreptului penal poate fi prevăzută ca mijloc de combatere a
distribuirii videogramelor cu conţinut violent, brutal sau pornografic, precum şi a celor care
încurajează abuzul de droguri.
52. În măsura în care prevederile legislaţiei penale se referă la caracterul precis al
videogramei, anume conţinutul său violent, brutal sau pornografic sau care încurajează abuzul
de droguri, aplicarea dreptului penal este o chestiune independentă de existenţa vreunui sistem
de clasificare. În acest sens, pot fi prevăzute norme specifice în legislaţia penală.
Rec(1989)007 14
7. Măsuri de descurajare financiară şi fiscală
53. Clasificarea, prin însăşi natura ei, este principala măsură de descurajare. Fie că este
stabilită de autorităţi publice sau de organisme profesionale competente, clasificarea poate fi
consolidată şi completată de măsuri de descurajare financiară şi fiscală. Clasificarea atribuită
unei anumite videograme ar trebui să formeze baza pentru orice măsuri de descurajare
financiară şi fiscală aplicabile la distribuirea acesteia.
54. Statele membre sunt libere să examineze, în lumina situaţilor lor naţionale, oportunitatea
introducerii măsurilor de descurajare, de exemplu, interzicerea subvenţiilor publice sau a
asistenţei financiare sau o majorare a taxelor impuse distribuitorilor.