Marius Leontiuc – LEGE nr. 149 din 23 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calitatii in securitatea aviatiei civile

LEGE nr. 149 din 23 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calitatii in securitatea aviatiei civile 

EMITENT: PARLAMENTUL 
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. I
Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 17 din 24 august 2011 privind controlul calităţii în securitatea aviaţiei civile, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 29 august 2011, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:
„ORDONANŢĂ
privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile”
2. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 1. – (1) Prezenta ordonanţă reglementează cadrul privind asigurarea condiţiilor de exercitare în România a competenţelor Comisiei Europene, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 72/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a procedurilor de efectuare a inspecţiilor Comisiei în domeniul securităţii aeronautice şi stabilirea atribuţiilor autorităţii competente privind coordonarea şi monitorizarea aplicării standardelor de baza comune, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002 şi de Regulamentul (UE) nr. 185/2010 al Comisiei din 4 martie 2010 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei, precum şi cadrul privind asigurarea efectuării activităţilor de monitorizare a conformităţii, derularea acţiunilor de rectificare a deficienţelor şi certificarea personalului care execută controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile.”

3. La articolul 3, alineatul (1) şi literele c), f) şi n) ale alineatului (2) vor avea următorul cuprins:
„Art. 3. – (1) Autoritatea competentă în domeniul securităţii aviaţiei civile responsabilă cu coordonarea şi monitorizarea aplicării standardelor de bază comune stabilite de Regulamentul (CE) nr. 300/2008 , precum şi cu dezvoltarea, punerea în aplicare şi menţinerea programului naţional de securitate a aviaţiei civile este Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.
………………………………………………………………
c) dispune măsuri de remediere pentru deficienţele semnalate ca urmare a inspecţiei Comisiei, auditului OACI sau CEAC care nu pot fi remediate prompt şi monitorizează ducerea la îndeplinire a planului de acţiune pentru remedierea deficienţelor, iar atunci când constată remedierea tuturor deficienţelor confirmă în scris Comisiei, OACI sau CEAC;
………………………………………………………………
f) execută controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile şi stabileşte termenele de remediere a deficienţelor identificate şi de aplicare a măsurilor de protecţie în cazul vulnerabilităţilor;
………………………………………………………………
n) autorizează agenţii abilitaţi, expeditorii cunoscuţi şi furnizorii abilitaţi de provizii de bord; prin expeditor cunoscut se înţelege un expeditor care trimite mărfuri sau poştă pe cont propriu şi ale cărui proceduri se conformează normelor şi standardelor comune de securitate, într-o măsură suficientă pentru a permite transportul acestor mărfuri sau al poştei de către orice aeronavă;”.

4. La articolul 4, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:
„Art. 4. – (1) Autoritatea competentă asigură ca inspecţia Comisiei în România să se deruleze în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 72/2010 , că auditul OACI în România se derulează în conformitate cu standardele stabilite de anexa 17 şi că auditul CEAC şi evaluarea vulnerabilităţilor pe aeroporturi din România, care pot afecta calitatea în securitatea aviaţiei civile, se derulează în conformitate cu politicile conţinute de Doc 30.
(2) Autoritatea competentă desemnează auditorul naţional cu atribuţii de colectare a datelor şi de completare a chestionarului preliminar de inspecţie a Comisiei, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010 , precum şi auditorul de securitate a aviaţiei civile cu atribuţii de colectare a datelor şi de completare a chestionarului preliminar de audit OACI sau CEAC ori a chestionarului preliminar de evaluare a vulnerabilităţilor.
(3) Autoritatea competentă desemnează dintre auditorii de securitate a aviaţiei civile un coordonator naţional pentru activitatea de inspecţie a Comisiei, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010 , precum şi pentru auditul OACI sau CEAC, denumit în continuare coordonator naţional.”

5. La articolul 4, alineatul (7) se abrogă.

6. La articolul 4, alineatul (9) va avea următorul cuprins:
„(9) Prevederile alin. (8) se aplică în mod corespunzător şi pentru auditorii OACI sau CEAC, pe durata efectuării în România a auditului OACI sau CEAC, precum şi pentru evaluatorii CEAC, pe durata efectuării în România a evaluării vulnerabilităţilor, cu excepţia prevederilor privind autorizaţia de introducere a articolelor interzise.”

7. La articolul 5, alineatele (4) şi (11) vor avea următorul cuprins:
„(4) În echipa de test pot fi cooptate persoane care deţin o pregătire în domeniu, dar care nu deţin calitatea de auditor de securitate a aviaţiei civile.
………………………………………………………………
(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (10), în cazul stabilirii de către Comisie a unor cerinţe suplimentare faţă de cele actuale, autoritatea competentă poate utiliza şi personal specializat în domeniu din afara structurilor proprii.”

8. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Frecvenţa auditului de securitate la aeroporturile civile din România, la transportatorii aerieni români şi la agenţii abilitaţi cargo şi poştali este de cel puţin unul la 2 ani, iar la alte entităţi care aplică standarde de securitate aeronautică este de cel puţin unul la 3 ani.”

9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
„Art. 8. – Pentru efectuarea activităţilor de monitorizare a conformităţii, membrii echipei de audit, membrii echipei de inspecţie şi membrii echipei de test beneficiază de o indemnizaţie al cărei cuantum se stabileşte de autoritatea competentă, prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.”

10. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 9. – (1) Expertizele prevăzute la pct. 9 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 se efectuează de echipe desemnate de conducătorul structurii cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile din cadrul autorităţii competente şi care sunt formate din auditori de securitate a aviaţiei civile şi personal cu pregătire în domeniu, aparţinând altor autorităţi publice, putând fi cooptaţi în echipele de expertiză şi consultanţi tehnici din cadrul entităţilor care au responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile.”

11. La articolul 9, alineatul (5) se abrogă.

12. La articolul 10, alineatul (2) se abrogă.

13. La articolul 11, alineatele (1), (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:
„Art. 11. – (1) Finanţarea structurii cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile, constituită la nivelul autorităţii competente sau al organismului tehnic specializat prevăzut la art. 3 alin. (3), precum şi plata indemnizaţiilor prevăzute la art. 8 se fac integral din veniturile proprii constituite din alocarea sumei de 0,15 euro/pasager din tariful de securitate perceput pe aeroporturile din România, conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Indemnizaţiile vor fi plătite după maximum 30 de zile de la predarea raportului structurii cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile din cadrul autorităţii competente pentru membrii echipelor care efectuează activităţile de monitorizare a conformităţii prevăzute la art. 5 alin. (2).
………………………………………………………………
(4) Din suma prevăzută ca tarif de securitate aprobat de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, administraţiile aeroporturilor din România alocă suma prevăzută la alin. (1) şi o virează lunar, după colectare, în contul autorităţii competente, conform procedurii stabilite prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.”

ART. II
La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 94/2009 privind auditul de securitate în domeniul aviaţiei civile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 15 aprilie 2009, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI
VASILE BLAGA

Bucureşti, 23 iulie 2012.
Nr. 149.

–––

OG 17/2011 privind controlul calitatii in securitatea aviatiei civile. Ordonanta nr. 17/2011

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 608 din 29 august 2011

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. 1
(1) Prezenta ordonanta reglementeaza cadrul privind asigurarea conditiilor de exercitare in Romania a competentelor Comisiei Europene, prevazute de Regulamentul (UE) nr. 72/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a procedurilor de efectuare a inspectiilor Comisiei in domeniul securitatii aeronautice, coordonarea si monitorizarea aplicarii standardelor de baza comune, prevazute de Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune in domeniul securitatii aviatiei civile si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002 si de Regulamentul (UE) nr. 185/2010 al Comisiei din 4 martie 2010 de stabilire a masurilor detaliate de implementare a standardelor de baza comune in domeniul securitatii aviatiei, precum si cadrul privind asigurarea efectuarii activitatilor de monitorizare a conformitatii, derularea actiunilor de rectificare a deficientelor si certificarea personalului care executa controlul calitatii in securitatea aviatiei civile.
(2) In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) Conventia de la Chicago — Conventia privind aviatia civila internationala, semnata la Chicago la data de 7 decembrie 1944, la care Romania a aderat prin Decretul de Stat nr. 194/1965;
b) anexa 17 — anexa 17 la Conventia de la Chicago;
c) Regulamentul (CE) nr. 300/2008 — Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune in domeniul securitatii aviatiei civile si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002;
d) Regulamentul (UE) nr. 72/2010 — Regulamentul (UE) nr. 72/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a procedurilor de efectuare a inspectiilor Comisiei in domeniul securitatii aeronautice;
e) Regulamentul (UE) nr. 18/2010 — Regulamentul (UE) nr. 18/2010 al Comisiei din 8 ianuarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea priveste specificatiile pentru programele nationale de control al calitatii in domeniul securitatii aviatiei civile;
f) Doc 30 — Declaratia politicilor Conferintei Europene a Aviatiei Civile in securitatea aviatiei civile — Doc 30, editia a 13-a, mai 2010;
g) OACI — Organizatia Aviatiei Civile Internationale;
h) CEAC — Conferinta Europeana a Aviatiei Civile;
i) Comisie — Comisia Europeana;
j) AACR — Autoritatea Aeronautica Civila Romana.

Art. 2
(1) In cuprinsul prezentei ordonante sunt aplicabile definitiile termenilor si expresiilor prevazute la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 300/2008, art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 72/2010 si pct. 1 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008.
(2) In sensul prezentei ordonante, auditorul de securitate a aviatiei civile prevazut la lit. A.h) din anexa nr. 2 la Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, este auditorul definit la pct. 1.1.3 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008, anexa adaugata Regulamentului (CE) nr. 300/2008 in conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 18/2010.

Art. 3
(1) Autoritatea competenta responsabila cu coordonarea si monitorizarea aplicarii standardelor de baza comune stabilite de Regulamentul (CE) nr. 300/2008, precum si cu dezvoltarea, punerea in aplicare si mentinerea programului national de securitate a aviatiei civile este Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.
(2) In calitate de autoritate competenta, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii are urmatoarele atributii:
a) asigura conditiile de exercitare in Romania, in securitatea aviatiei civile, a competentelor Comisiei cu privire la inspectiile Comisiei in domeniul securitatii aeronautice, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 72/2010, a competentelor OACI, potrivit standardelor stabilite de anexa 17, si a competentelor CEAC potrivit politicilor continute de Doc 30;
b) dispune si coordoneaza efectuarea analizei riscului, in vederea stabilirii masurilor mai stricte decat standardele de baza comune, potrivit prevederilor art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 300/2008, si informeaza corespunzator Comisia;
c) ca urmare a inspectiei Comisiei, auditului OACI sau CEAC, dispune masuri de remediere pentru deficientele care nu pot fi remediate prompt si monitorizeaza ducerea la indeplinire a planului de actiune pentru remedierea deficientelor, iar atunci cand constata remedierea tuturor deficientelor, confirma in scris Comisiei, OACI sau CEAC;
d) dispune masurile recomandate de evaluatorii CEAC si monitorizeaza aplicarea acestora;
e) elaboreaza, aplica si mentine Programul national de securitate a aviatiei civile, Programul national de control al calitatii si Programul national de pregatire in securitatea aviatiei civile;
f) executa controlul calitatii in securitatea aviatiei civile si stabileste termenele de remediere a deficientelor identificate si de aplicare a masurilor de protectie in cazul vulnerabilitatilor;
g) evalueaza conformitatea Programului de securitate aeroportuara cu prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 si, in cazul in care constata neconformitati, dispune masuri suplimentare;
h) evalueaza conformitatea Programului de securitate al transportatorului aerian cu prevederile art. 13 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 si, in cazul in care constata neconformitati, dispune masuri suplimentare;
i) evalueaza conformitatea Programului de securitate al entitatilor care aplica standarde de securitate aeronautica cu prevederile art. 14 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 si, in cazul in care constata neconformitati, dispune masuri suplimentare;
j) monitorizeaza pregatirea auditorilor de securitate a aviatiei civile si dispune desfasurarea acesteia cu o frecventa care sa asigure mentinerea competentelor existente si insusirea de competente noi care sa tina cont de evolutiile in securitatea aviatiei civile;
k) elaboreaza planul anual de efectuare a activitatilor de monitorizare a conformitatii in securitatea aviatiei civile;
l) elaboreaza metodologia de efectuare a activitatilor de monitorizare a conformitatii si a expertizelor in securitatea aviatiei civile;
m) analizeaza si aproba planul de actiune pentru remedierea deficientelor inaintat de operatorul aeroportuar, transportatorul aerian sau de entitatea care aplica standarde de securitate aeronautica, ca urmare a efectuarii unei activitati de monitorizare a conformitatii;
n) autorizeaza agentii abilitati, expeditorii cunoscuti si furnizorii abilitati de provizii de bord;
o) autorizeaza centrele de pregatire in domeniul securitatii aviatiei civile;
p) certifica auditorii de securitate a aviatiei civile;
q) certifica instructorii de securitate a aviatiei civile si validatorii independenti;
r) constata incalcarea normelor si aplica sanctiunile privind nerespectarea cerintelor din domeniul securitatii aviatiei civile, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.869/2005 pentru aprobarea Programului national de asigurare a calitatii in domeniul securitatii aeronautice — PNAC-SECA, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In calitate de autoritate competenta, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii poate asigura indeplinirea atributiilor prevazute la alin. (2) si prin delegare de competenta si desemnarea unui organism tehnic specializat, respectiv AACR.

Art. 4
(1) Autoritatea competenta se asigura ca inspectia Comisiei in Romania se deruleaza in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 72/2010, auditul OACI in Romania se deruleaza in conformitate cu standardele stabilite de anexa 17, auditul CEAC si evaluarea vulnerabilitatilor pe aeroporturi din Romania, care pot afecta calitatea in securitatea aviatiei civile, se deruleaza in conformitate cu politicile continute de Doc 30.
(2) Autoritatea competenta desemneaza auditorul national cu atributii de colectare a datelor si de completare a chestionarului preliminar de inspectie a Comisiei, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010, auditorul de securitate a aviatiei civile cu atributii de colectare a datelor si de completare a chestionarului preliminar de audit OACI sau CEAC ori a chestionarului preliminar de evaluare a vulnerabilitatilor.
(3) Autoritatea competenta desemneaza dintre auditorii de securitate a aviatiei civile un coordonator pentru activitatea de inspectie a Comisiei, in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010, precum si pentru auditul OACI sau CEAC, denumit in continuare coordonator national.
(4) Coordonatorul national insoteste inspectorii Comisiei, auditorii OACI sau CEAC pe durata exercitarii de catre acestia a atributiilor specifice activitatii de monitorizare a conformitatii pe care o efectueaza.
(5) Autoritatea competenta desemneaza dintre auditorii de securitate a aviatiei civile o persoana de contact pe durata desfasurarii in Romania a activitatii de evaluare a vulnerabilitatilor, pentru indeplinirea sarcinilor specifice.
(6) Persoana de contact desemnata in conformitate cu prevederile alin. (5) insoteste evaluatorii CEAC pe durata exercitarii de catre acestia a activitatii la fata locului in Romania.
(7) Auditorul national desemnat in conformitate cu prevederile alin. (2), coordonatorul national desemnat in conformitate cu prevederile alin. (3) si persoana de contact desemnata in conformitate cu prevederile alin. (5) beneficiaza de o indemnizatie stabilita in conformitate cu prevederile art. 8, pentru componentii echipei de audit.
(8) Autoritatea competenta asigura emiterea in timp util a documentelor de acces pe aeroport al inspectorilor Comisiei, potrivit prevederilor art. 9 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010, si a autorizatiilor de introducere de catre inspectorii Comisiei in zonele de securitate cu acces restrictionat si in partile critice ale zonelor de securitate cu acces restrictionat a obiectelor utilizate la executarea testelor, inclusiv articole interzise, potrivit prevederilor art. 9 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010.
(9) Prevederile alin. (8) se aplica in mod corespunzator si auditorilor OACI sau CEAC, pe durata efectuarii in Romania a auditului OACI sau CEAC, precum si evaluatorilor CEAC, pe durata efectuarii in Romania a evaluarii vulnerabilitatilor, cu exceptia prevederilor privind autorizatia de introducere a articolelor interzise.
(10) Autoritatea competenta intocmeste, tinand cont de datele pe care le detine si in baza datelor furnizate de operatorul aeroportuar, transportatorul aerian sau entitatea care aplica standarde de securitate aeronautica, supuse inspectiei Comisiei, planul de actiune pentru remedierea deficientelor si transmite, in termenul stabilit, potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) si (2) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010, raspunsul cerut de raportul de inspectie.
(11) Prevederile alin. (10) se aplica in mod corespunzator si in cazul planului de actiune pentru remedierea deficientelor constatate de auditorii OACI sau CEAC.
(12) Autoritatea competenta comunica dupa primirea raportului aspectele relevante care ii privesc pe operatorul aeroportuar, transportatorul aerian si entitatea care aplica standarde de securitate aeronautica, continute de raportul de inspectie a Comisiei ori de raportul de audit OACI sau CEAC, solicitand acestora datele corespunzatoare pentru intocmirea planului de actiune pentru remedierea deficientelor.
(13) In cazul raportului de evaluare a vulnerabilitatilor, autoritatea competenta dispune operatorului aeroportuar, transportatorului aerian si entitatii care aplica standarde de securitate aeronautica sa aplice masurile recomandate de evaluatorii CEAC si monitorizeaza aplicarea acestora.

Art. 5
(1) Controlul calitatii in domeniul securitatii aviatiei civile se realizeaza prin activitati de monitorizare a conformitatii si expertize.
(2) Evaluarea conformitatii cu Regulamentul (CE) nr. 300/2008, cu normele de punere in aplicare a acestuia si cu Programul national de securitate a aviatiei civile se realizeaza in cadrul Programului de control al calitatii in domeniul securitatii aviatiei civile prin activitatile de monitorizare a conformitatii, respectiv audit de securitate, inspectie si test, potrivit prevederilor pct. 4.6. din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008.
(3) Auditul de securitate, inspectia si testul se executa de echipe formate din auditori de securitate a aviatiei civile.
(4) In echipa de test pot fi cooptate si persoane care nu detin calitatea de auditor de securitate a aviatiei civile.
(5) Activitatile de monitorizare a conformitatii se efectueaza in baza dispozitiei scrise a conducatorului structurii cu responsabilitati in domeniul securitatii aviatiei civile din cadrul autoritatii competente.
(6) Autoritatea competenta certifica auditorii de securitate a aviatiei civile, in baza criteriilor de calificare pentru auditori, prevazute la pct. 15 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008, prin emiterea unui certificat de auditor de securitate a aviatiei civile, al carui model se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
(7) Persoanele certificate ca auditori de securitate a aviatiei civile sunt evidentiate in Tabelul auditorilor de securitate a aviatiei civile, care este facut public si actualizat de autoritatea competenta, prin structura cu responsabilitati in domeniul securitatii aviatiei civile.
(8) Dupa certificare, auditorilor de securitate a aviatiei civile le sunt interzise orice relatii contractuale sau pecuniare, directe sau indirecte, cu aeroporturile, operatorii sau entitatile care sunt supuse activitatilor de monitorizare efectuate de catre acestia.
(9) Nerespectarea de catre auditorii de securitate a aviatiei civile a prevederilor alin. (8) atrage suspendarea sau revocarea de catre autoritatea competenta a certificatului prevazut la alin. (6).
(10) Activitatile de monitorizare a conformitatii se efectueaza de catre personalul autoritatii competente care detine calificarea de auditor de securitate a aviatiei civile.
(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (10), in cazul stabilirii de catre Comisie a unor cerinte suplimentare fata de cele actuale, autoritatea competenta poate utiliza personal calificat corespunzator din afara structurilor proprii.

Art. 6
(1) Activitatile de monitorizare a conformitatii, prevazute la art. 5 alin. (2) se efectueaza in conformitate cu metodologia aprobata prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
(2) Frecventa auditului de securitate la aeroporturile civile din Romania, la transportatorii aerieni romani si la agentii abilitati cargo si postali este de cel mult 2 ani, iar la alte entitati care aplica standarde de securitate aeronautica la cel mult 3 ani.
(3) Auditul de securitate prevazut la alin. (2) se desfasoara in baza planului anual de efectuare a activitatilor de monitorizare a conformitatii in securitatea aviatiei civile, aprobat prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
(4) Frecventa inspectiei si a testului este stabilita prin dispozitia conducatorului structurii cu responsabilitati in domeniul securitatii aviatiei civile din cadrul autoritatii competente.
(5) Auditul de securitate prevazut la alin. (2) este efectuat de catre o echipa de audit, desemnata prin dispozitia conducatorului structurii cu responsabilitati in domeniul securitatii aviatiei civile din cadrul autoritatii competente.
(6) Inspectia si testul prevazute la alin. (4) sunt efectuate, dupa caz, de catre o echipa de inspectie sau de catre o echipa de test, desemnata prin dispozitia conducatorului structurii cu responsabilitati in domeniul securitatii aviatiei civile din cadrul autoritatii competente.
(7) Activitatea de monitorizare a conformitatii se finalizeaza cu un raport, semnat de toti membrii echipei, care trebuie sa contina, in cazul in care sunt constatate deficiente, recomandari pentru remediere. In cazul in care semnatarii raportului de audit au puncte divergente, acestea se consemneaza obligatoriu in raport, decizia finala apartinand sefului echipei.
(8) Activitatea de monitorizare a conformitatii se considera finalizata odata cu predarea raportului de catre echipele prevazute la alin. (5) si (6) structurii cu responsabilitati in domeniul securitatii aviatiei civile din cadrul autoritatii competente, care il transmite structurii supuse monitorizarii.
(9) Structura supusa monitorizarii inainteaza autoritatii competente, in termen de maximum 15 zile de la primirea raportului, un plan de actiune pentru remedierea deficientelor si/sau de aplicare a recomandarilor, dupa caz.
(10) Prin exceptie de la prevederile alin. (9), in cazul constatarii unor deficiente grave, conducatorul structurii cu responsabilitati in domeniul securitatii aviatiei civile din cadrul autoritatii competente sau auditorul de securitate a aviatiei civile care indeplineste rolul de sef al echipei de audit sau inspectie poate solicita structurii monitorizate, printr-o notificare scrisa, remedierea deficientelor in termene mai scurte de 15 zile sau imediat.
(11) Autoritatea competenta decide asupra planului de actiune pentru remedierea deficientelor prevazut la alin. (9), decizie care devine obligatorie pentru emitentul acestuia.
(12) Autoritatea competenta monitorizeaza ducerea la indeplinire a planului de actiune pentru remedierea deficientelor prevazut la alin. (9).

Art. 7
(1) Raportul prevazut la art. 6 alin. (7), intocmit de echipa care efectueaza activitatea de monitorizare a conformitatii, apartine autoritatii competente.
(2) Structura cu responsabilitati in domeniul securitatii aviatiei civile din cadrul autoritatii competente trebuie sa puna raportul prevazut la alin. (1) sau partile corespunzatoare ale acestuia, pe baza principiului „nevoii de a cunoaste”, la dispozitia structurii supuse monitorizarii, altor structuri despre care aceasta considera ca au un interes legitim, persoanelor cu atributii si responsabilitati in securitatea aviatiei civile din cadrul autoritatii competente, precum si structurilor Uniunii Europene fata de care Romania are obligatii specifice conform regulamentelor Uniunii Europene.
(3) Planul de actiune pentru remedierea deficientelor prevazut la art. 6 alin. (9) apartine emitentului.
(4) Emitentul trebuie sa puna planul de actiune prevazut la art. 6 alin. (9) sau partile corespunzatoare ale acestuia pe baza principiului „nevoii de a cunoaste”, la dispozitia autoritatii competente, persoanelor cu atributii si responsabilitati in securitatea aviatiei civile din cadrul structurii monitorizate emitente si din cadrul autoritatii competente, precum si structurilor Uniunii Europene fata de care Romania are obligatii specifice conform regulamentelor Uniunii Europene.

Art. 8
Pentru efectuarea activitatilor de monitorizare a conformitatii, membrii echipei de audit, membrii echipei de inspectie si membrii echipei de test beneficiaza de o indemnizatie al carei cuantum se stabileste de autoritatea competenta, prin ordin al conducatorului acesteia.

Art. 9
(1) Expertizele prevazute la pct. 9 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 se efectueaza de echipe desemnate de conducatorul structurii cu responsabilitati in domeniul securitatii aviatiei civile din cadrul autoritatii competente si care sunt formate din auditori de securitate a aviatiei civile si personal apartinand altor autoritati publice, putand fi cooptati in echipele de expertiza si consultanti tehnici din cadrul entitatilor care au responsabilitati in domeniul securitatii aviatiei civile.
(2) Expertizele se efectueaza in scopul identificarii vulnerabilitatilor in raport cu amenintarile interne si cu securitatea zonelor publice ale aeroportului.
(3) In cazul identificarii de vulnerabilitati, autoritatea competenta dispune masuri de protectie proportionale cu nivelul riscului.
(4) Expertiza se finalizeaza cu un raport, semnat de toti membrii echipei, care trebuie sa contina, in cazul in care sunt identificate vulnerabilitati, masuri de protectie proportionale cu nivelul riscului. Daca semnatarii raportului de expertiza au puncte divergente, acestea se consemneaza obligatoriu in raport, decizia finala apartinand sefului echipei.
(5) Pentru efectuarea unei expertize, membrii echipei de expertiza beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 8.

Art. 10
(1) Verificarile la fata locului efectuate pentru desemnarea agentilor abilitati, expeditorilor cunoscuti, furnizorilor abilitati de provizii de bord sau furnizorilor abilitati de provizii de aeroport, verificarile la fata locului efectuate pentru autorizarea sau agrearea centrelor de pregatire in domeniul securitatii aviatiei civile si verificarile la fata locului efectuate pentru stabilirea conformitatii cu specificatiile definite a echipamentelor folosite pentru controlul de securitate, controlul accesului si pentru aplicarea altor masuri de securitate sunt asimilate inspectiilor.
(2) Membrii echipelor care efectueaza verificarile la fata locului prevazute la alin. (1) beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 8.

Art. 11
(1) Plata indemnizatiilor prevazute la art. 4 alin. (7), art. 8, art. 9 alin. (5) si art. 10 alin. (2) se suporta de catre autoritatea competenta din venituri proprii, care se constituie din alocarea sumei de 0,15 euro/pasager din tariful de securitate perceput pe aeroporturile din Romania, conform prevederilor legale in vigoare.
(2) Indemnizatiile vor fi platite dupa maximum 30 de zile de la predarea raportului structurii cu responsabilitati in domeniul securitatii aviatiei civile din cadrul autoritatii competente pentru membrii echipelor care efectueaza activitatile de monitorizare a conformitatii sau expertiza, respectiv de la incheierea activitatii, pentru persoanele prevazute la art. 4 alin. (7).
(3) Cuantumul sumei alocate din tariful de securitate prevazut la alin. (1) poate fi modificat anual, prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
(4) Administratiile aeroporturilor din Romania includ suma prevazuta la alin. (1) in tariful de securitate aprobat de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si o vireaza lunar, dupa colectare, in contul autoritatii competente, conform procedurii stabilite prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

Art. 12
Autoritatea competenta informeaza Comisia atunci cand identifica cele mai bune practici, in conformitate cu prevederile pct. 17.1. din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008.

Art. 13
Autoritatea competenta transmite anual Comisiei, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010, datele a cel putin unul si cel mult 5 auditori de securitate a aviatiei civile, care pot fi solicitati sa participe la inspectiile Comisiei.

Art. 14
Autoritatea competenta transmite anual Comisiei, potrivit prevederilor pct. 18.1. din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008, un raport cu privire la masurile luate pentru a-si indeplini obligatiile care ii revin in temeiul Regulamentului (CE) nr. 300/2008, precum si la situatia din domeniul securitatii aviatiei civile pe aerodromurile situate pe teritoriul Romaniei.

Art. 15
Faptele si sanctiunile contraventionale aplicabile ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentei ordonante se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Art. 16
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, art. 1—9 din Legea nr. 94/2009 privind auditul de securitate in domeniul aviatiei civile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 250 din 15 aprilie 2009, se abroga.

#controlul-calitatii-in-securitatea-aviatiei-civile, #lege-nr-149-din-23-iulie-2012, #og-nr-172011