Marius Leontiuc – LEGE nr. 101 din 4 iulie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Arabe Siriene privind transporturile rutiere internationale, semnat la Bucuresti la 10 noiembrie 2010

LEGE nr. 101 din 4 iulie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Arabe Siriene privind transporturile rutiere internationale, semnat la Bucuresti la 10 noiembrie 2010

EMITENT: PARLAMENTUL 
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 20 iulie 2012

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se ratifică Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind transporturile rutiere internaţionale, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI
VASILE BLAGA

Bucureşti, 4 iulie 2012.
Nr. 101.

ACORD
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene
privind transporturile rutiere internaţionale

Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene, denumite în continuare părţi contractante,
dorind să contribuie la dezvoltarea comerţului şi a relaţiilor economice între statele lor,
hotărâte să promoveze colaborarea în transportul rutier în cadrul economiei de piaţă,
preocupate de protecţia mediului, a persoanelor şi a bunurilor, de folosirea raţională a energiei, de siguranţa rutieră şi de îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale şoferilor,
luând în considerare rezoluţiile şi principiile adoptate în cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite/Forumul Internaţional de Transport/a Conferinţei Europene a Miniştrilor Transporturilor (FIT/CEMT), ale conferinţelor pan-europene ale transporturilor şi prevederile tratatelor între Uniunea Europeană şi părţile contractante,
recunoscând avantajele şi interesul reciproc care decurg din încheierea unui acord în domeniul transporturilor rutiere,
au convenit următoarele:

CAP. I
Prevederi generale
ART. 1
Scop
1. Prevederile prezentului acord se aplică transportului rutier internaţional de persoane şi mărfuri între teritoriile statelor părţilor contractante şi în tranzit pe teritoriile lor, derulat de către operatorii de transport. Prevederile se aplică de asemenea transportului de persoane şi mărfuri între teritoriul statului uneia din părţile contractante şi o terţă ţară, efectuat cu vehicule înmatriculate pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante.
2. Prezentul acord nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor care rezultă din alte angajamente internaţionale ale celor două părţi şi nu contravine legislaţiei Uniunii Europene sau acordurilor între Uniunea Europeană şi statele care nu sunt membre.
ART. 2
Definiţii
În sensul prezentului acord:
1. Operator de transport înseamnă orice persoană juridică, orice asociaţie sau grup de persoane fără personalitate juridică sau orice organism oficial cu personalitate juridică proprie sau fiind dependent de o autoritate având o astfel de personalitate şi care:

 • este stabilit pe teritoriul statului uneia dintre părţile contractante;
 • realizează profit sau nu;
 • este autorizată de către autorităţile competente să efectueze transport rutier internaţional de persoane sau mărfuri, conform legislaţiei naţionale în domeniu.

2. Vehicul înseamnă un autovehicul:

 • de sine stătător sau într-o combinaţie de vehicule;
 • proiectat pentru transportul rutier de persoane sau de mărfuri;
 • aflat la dispoziţia operatorului de transport, ca proprietate a acestuia, sau în baza unui contract de închiriere sau leasing.

3. Înmatriculare înseamnă alocarea unui număr de identificare pentru un vehicul de către autoritatea competentă. În cazul unei combinaţii de vehicule, autovehiculul este factorul determinant pentru emiterea autorizaţiei sau exceptarea de autorizaţie, chiar dacă vehiculul tractat nu este înmatriculat sub numele aceluiaşi operator de transport sau este înmatriculat în altă ţară.
4. Transport înseamnă circulaţia unui vehicul, cu sau fără încărcătură.
5. Cabotaj înseamnă operaţiunile de transport, pe teritoriul statului unei părţi contractante – ţara gazdă – punctele de încărcare şi descărcare fiind situate pe acel teritoriu, efectuate de un operator de transport cu sediul pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante. Deplasarea fără încărcătură a unui vehicul pe teritoriul statului unei părţi contractante între două operaţiuni de transport internaţional nu sunt considerate cabotaj.
6. Transportul rutier în folos propriu înseamnă transportul care este efectuat fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii al acestuia şi care se realizează în principal în următoarele condiţii:
a) operatorul de transport foloseşte vehicule deţinute în proprietate sau cu orice alt titlu;
b) este o activitate auxiliară în contextul celorlalte activităţi ale operatorului de transport;
c) mărfurile transportate sunt proprietatea operatorului de transport ori au fost vândute, cumpărate sau închiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de acesta, scopul fiind de a le deplasa, transportul fiind efectuat spre sau de la operatorul de transport ori între punctele sale de lucru;
d) persoanele transportate sunt angajaţi ai operatorului de transport sau membrii de familie ai acestuia, scopul transportului fiind în interesul activităţilor proprii, familial, social, cultural, sportiv sau de binefacere.
7. Teritoriul statului unei părţi contractante înseamnă teritoriul României şi, respectiv, al Republicii Arabe Siriene.
8. Tranzit înseamnă acea parte a operaţiunii de transport derulată pe teritoriul statului unei părţi contractante fără îmbarcarea sau debarcarea persoanelor sau fără încărcarea sau descărcarea mărfurilor.
9. Tara de reşedinţă înseamnă teritoriul statului unei părţi contractante unde îşi are sediul operatorul de transport şi unde este înmatriculat vehiculul.
10. Ţara gazdă înseamnă teritoriul statului unei părţi contractante pe care vehiculul operează, fără ca acesta să fie înmatriculat şi fără ca operatorul de transport să fie stabilit pe acest teritoriu.
11. Autobuz şi autocar înseamnă vehiculele care sunt proiectate şi construite în scopul transportării a mai mult de 9 persoane, inclusiv şoferul.
12. Serviciile regulate înseamnă serviciile care asigură transportul călătorilor potrivit frecvenţelor specificate şi pe rutele specificate, în care călătorii pot fi îmbarcaţi sau debarcaţi în puncte de oprire dinainte stabilite. Serviciile regulate pot fi supuse obligaţiei de a respecta orare şi tarife stabilite în prealabil.
13. Serviciile navetă
13.1. Serviciile navetă înseamnă serviciile în cadrul cărora, prin intermediul călătoriilor repetate dus-întors, grupuri de pasageri constituite anterior sunt transportate dintr-un loc de plecare la destinaţie.
Fiecare grup format din pasageri care au efectuat călătoria dus trebuie să fie transportat înapoi la locul de plecare într-o cursă ulterioară efectuată de către acelaşi operator de transport. Locul de plecare şi cel de destinaţie înseamnă locul unde călătoria începe şi, respectiv, locul unde călătoria se termină.
13.2. Pe parcursul unei curse navetă, niciun pasager nu poate fi îmbarcat sau debarcat în timpul călătoriei.
13.3. Prima călătorie întors şi ultima călătorie dus dintr-o serie de curse navetă se vor efectua în gol.
13.4. Cu toate acestea, clasificarea unei operaţiuni de transport ca serviciu navetă nu va fi afectată de faptul că, prin acordul autorităţilor competente ale părţii sau părţilor contractante:

 • călătorii, prin derogare de la prevederile pct. 13.1, efectuează călătoria întors cu un alt grup sau cu un alt operator de transport;
 • călătorii, prin derogare de la prevederile pct. 13.2, sunt îmbarcaţi sau debarcaţi pe parcursul călătoriei;
 • prima călătorie dus şi ultima călătorie întors ale unei serii de curse navetă sunt, prin derogare de la prevederile pct. 13.3, efectuate în gol.

14. Serviciu ocazional înseamnă un serviciu care nu corespunde nici definiţiei serviciului regulat de transport persoane, nici definiţiei serviciului navetă. Frecvenţa sau numărul serviciilor nu afectează clasificarea lor ca servicii ocazionale.
15. Document de control înseamnă foaia de drum pentru autobuze şi autocare, conformă cu modelul stabilit de comisia mixtă prevăzută la art. 14 din prezentul acord şi, în cazul în care este prevăzut prin acest acord sau prin concluziile Comisiei mixte, certificatul tehnic al vehiculului privind normele ecologice şi tehnice prevăzute în rezoluţiile FIT/CEMT.
CAP. II
Transportul de persoane

ART. 3
Servicii regulate şi alte servicii similare
1. Serviciile regulate şi serviciile navetă, efectuate cu autobuzul sau cu autocarul sunt supuse unui sistem de autorizaţii eliberate de către autoritatea competentă din ţara de plecare, de destinaţie sau de tranzit.
2. Cererea pentru autorizare trebuie adresată autorităţii competente din ţara de reşedinţă a operatorului de transport, în vederea aprobării acesteia. Dacă autoritatea respectivă aprobă cererea, solicitarea respectivă este transmisă autorităţii competente a celeilalte părţi contractante.
Comisia mixtă prevăzută la art. 14 decide asupra formei pe care trebuie să o aibă cererea pentru autorizare şi asupra documentelor necesare ce o însoţesc.
3. Autorizaţiile sunt emise de comun acord de către autorităţile competente ale părţilor contractante. Comisia mixtă prevăzută la art. 14 poate decide dacă autorizaţia eliberată de ţara de reşedinţă este valabilă şi pentru tranzit şi stabileşte condiţiile pentru această liberalizare.
Decizia de a acorda sau nu o autorizaţie este luată în decursul a 3 luni, cu excepţia unor situaţii speciale.
Autorizaţiile sunt valabile pentru o perioadă de maximum 5 ani. Acestea stabilesc condiţiile de operare, inclusiv standardele ecologice şi de siguranţă pe care vehiculele trebuie să le îndeplinească.
4. Schimbările condiţiilor de operare şi încetarea serviciului sunt hotărâte în conformitate cu procedurile stabilite la paragrafele 2 şi 3 ale prezentului articol.
În cazul în care nu mai există cerere pentru serviciu, operatorul îl poate anula, notificând decizia sa cu 3 săptămâni înainte autorităţilor competente care au emis autorizaţia şi beneficiarilor.
ART. 4
Servicii ocazionale sau alte servicii similare
1. Serviciile ocazionale efectuate cu autobuzul sau autocarul sunt supuse unui regim de autorizaţii eliberate de către autoritatea competentă din ţara de plecare, de destinaţie sau de tranzit.
2. Prin derogare de la dispoziţiile paragrafului 1, serviciile enumerate în continuare sunt exceptate de la orice sistem de autorizaţii pe teritoriul ţării gazdă:
2.1. circuitul cu uşile închise, în care acelaşi vehicul este utilizat la transportul aceluiaşi grup de persoane pe tot parcursul călătoriei, pe care îl readuce la locul de plecare;
2.2. servicii în care cursa dus se efectuează cu persoane, iar cursa de întoarcere se efectuează fără persoane;
2.3. servicii în care cursa dus se efectuează fără persoane, iar cursa întors cu persoane, cu condiţia ca acele persoane:
a) să constituie un grup format pe baza unui contract de transport aflat în vigoare înaintea sosirii acestuia pe teritoriul statului părţii contractante de unde grupul este preluat şi transportat pe teritoriul ţării de reşedinţă;
b) au fost aduse în prealabil de către acelaşi transportator pe teritoriul statului părţii contractante de unde sunt preluate şi transportate pe teritoriul ţării de reşedinţă;
c) au fost invitate să călătorească pe teritoriul ţării de reşedinţă, costul transportului fiind suportat de persoana care a făcut invitaţia;
2.4. serviciile în folos propriu;
2.5. autobuzele şi autocarele neîncărcate utilizate exclusiv pentru înlocuirea unui autocar sau autobuz defect sau accidentat în timp ce desfăşura un serviciu internaţional prevăzut de prezentul acord.
3. Este interzisă îmbarcarea persoanelor pe parcursul unui serviciu liberalizat, cu excepţia cazului în care a fost eliberată o autorizaţie specială.
Comisia mixtă prevăzută la articolul 14 poate extinde exceptarea de autorizaţie şi la alte categorii de servicii ocazionale. În aceste cazuri, Comisia mixtă stabileşte condiţiile pentru aceste scutiri, ţinând seama printre altele şi de prevederile articolului 11, paragraful 3 din prezentul acord.
4. Cererea pentru autorizaţie trebuie adresată autorităţii competente a ţării gazdă.
Comisia mixtă prevăzută la articolul 14 decide asupra modelului pe care trebuie să îl aibă cererea pentru autorizare şi documentelor necesare pentru susţinerea acesteia.
Decizia de a acorda sau de a refuza o autorizaţie va fi luată în decurs de o lună, excepţie făcând cazurile speciale.
5. Serviciile ocazionale şi serviciile navetă, care sunt exceptate de autorizaţie şi care se desfăşoară utilizându-se autobuze sau autocare, trebuie să fie însoţite de un document de control. Condiţiile de utilizare şi conţinutul documentelor de control sunt stabilite de către Comisia mixtă prevăzută la articolul 14.
ART. 5
Prevederi comune serviciilor de transport persoane
1. Autorizaţiile de transport sunt nominale şi nu se pot transmite altor operatori de transport.
2. Efectuarea serviciilor de cabotaj este interzisă. Excursiile locale organizate exclusiv pentru un grup de persoane adus în acea zonă de acelaşi operator de transport nu sunt considerate servicii de cabotaj, cu condiţia ca persoanele din grup să fie incluse în lista de călători.

CAP. III
Transportul de mărfuri

ART. 6
Sistemul de autorizaţii
1. Operatorii de transport stabiliţi pe teritoriul statului uneia dintre părţile contractante pot desfăşura pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, în baza sistemului de autorizaţii prealabile, următoarele activităţi:
a) transportul între teritoriile statelor celor două părţi contractante;
b) transportul între teritoriul statului celeilalte părţi contractante şi un punct de pe teritoriul unui stat terţ;
c) transportul în tranzit.
2. Cabotajul este permis numai cu autorizarea dată de ţara gazdă.
ART. 7
Scutirea de autorizaţii
1. Prin derogare de la prevederile articolului 6, următoarele categorii de transporturi sunt scutite de autorizaţii:
a) transportul cu vehicule a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorcile, nu depăşeşte 7,5 tone;
b) transportul vehiculelor care sunt avariate sau accidentate şi circulaţia vehiculelor de asistenţă tehnică;
c) cursa fără încărcătură a unui vehicul de marfă care înlocuieşte un vehicul avariat într-o altă ţară şi, de asemenea, cursa de întoarcere, după reparaţie, a vehiculului care fusese avariat;
d) transportul animalelor vii în vehicule special construite sau transformate definitiv pentru transporturile animalelor vii şi recunoscute ca atare de către autorităţile competente ale ţării de reşedinţă;
e) transportul de medicamente şi aparatură medicală de urgenţă, în special ajutoare umanitare şi ajutoare în cazuri de dezastre naturale, având punctul de destinaţie pe teritoriul României sau al Republicii Arabe Siriene;
f) transportul lucrărilor şi obiectelor de artă destinate expoziţiilor şi târgurilor sau în scopuri necomerciale;
g) transportul în scopuri necomerciale al bunurilor personale, accesoriilor şi animalelor pentru târguri şi sărbători, manifestări teatrale, muzicale, de film, sportive sau de circ, precum şi cele destinate înregistrărilor radio, producţiilor de filme sau emisiunilor de televiziune;
h) transportul în folos propriu;
i) transporturile funerare;
j) transportul cu vehicule ce îndeplinesc anumite norme de poluare şi de siguranţa circulaţiei, norme stabilite de Comisia mixtă prevăzută la articolul 14;
k) transporturile ocazionale, spre şi dinspre aeroporturi, în cazul în care serviciile sunt deviate;
l) transporturile poştale.
2. Comisia mixtă prevăzută la articolul 14 poate completa lista categoriilor de transporturi exceptate de autorizaţii stabilită la paragraful 1.
3. Transportul efectelor de strămutare este supus unui contingent liberalizat de autorizaţii, forma şi condiţiile de utilizare ale acestora fiind în conformitate cu cele convenite de Comisia mixtă prevăzută la articolul 14.
ART. 8
Autorizaţii şi condiţii de autorizare
1. Autorităţile competente ale celor două părţi contractante schimbă anual un număr convenit de formulare „în alb” (necompletate) de autorizaţii.
Autorizaţiile sunt eliberate operatorilor de transport naţionali de către autoritatea competentă sau de către un organism desemnat de această autoritate.
2. Autorizaţiile sunt nominale şi nu sunt transmisibile unei terţe părţi.
3. O autorizaţie nu poate fi folosită de mai multe vehicule simultan. În cazul unor combinaţii de vehicule, autovehiculul este factorul determinant pentru eliberarea autorizaţiei sau pentru exceptare de la autorizaţie.
4. Comisia mixtă prevăzută la articolul 14 stabileşte contingentul de autorizaţii (numărul), categoria (pe călătorie sau pe perioadă de timp) şi tipul (cu sau fără plată, ţară terţă etc.), precum şi orice alte condiţii care reglementează utilizarea autorizaţiilor. Aceasta se va face pe baza avantajului reciproc.

CAP. IV
Prevederi generale

ART. 9
Prevederi fiscale
1. Transporturile cu vehicule înmatriculate pe teritoriul statului unei părţi contractante, care operează temporar pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante în baza prevederilor prezentului acord, sunt scutite de la plata tuturor taxelor legate de proprietatea şi circulaţia vehiculului, precum şi de toate taxele şi impozitele aplicate serviciilor de transport.
Scutirea sus-menţionată nu se referă la taxele şi impozitele asupra combustibilului, la taxa pe valoarea adăugată (TVA) privind serviciile de transport şi la impozitele directe care intră sub incidenţa acordurilor de evitare a dublei impuneri sau a legii fiscale naţionale, după caz.
2. Combustibilul conţinut în rezervoarele standard ale vehiculului, proiectate şi montate de către constructor şi destinat deplasării şi funcţionării vehiculului, lubrefianţii aflaţi în vehicul şi care sunt necesari pentru o funcţionare normală a vehiculului pe durata călătoriei, precum şi piesele de schimb pentru repararea vehiculului, sunt admise fără plata taxelor de import pe teritoriul ţării gazdă. Piesele de schimb înlocuite sau cele nefolosite vor fi reexportate sau distruse sub supravegherea autorităţilor vamale.
3. Plata pentru utilizarea reţelei de drumuri şi autostrăzi, poduri şi tuneluri, în cazul în care această plată este prevăzută, este percepută în mod nediscriminatoriu pentru vehiculele rutiere înmatriculate pe teritoriul statului oricărei părţi contractante, cu respectarea legislaţiei naţionale relevante în domeniu.
4. Toate plăţile rezultate din aplicarea prevederilor prezentului acord vor fi efectuate în valută liber convertibilă. În cazul în care există sau va fi încheiat un acord de plăţi între părţile contractante, prevederile acestui acord vor prevala.
5. Profiturile rezultate din operarea vehiculelor în trafic internaţional, precum şi bunurile mobile care au legătură cu exploatarea acestora sunt impozitate în statul în care este situată conducerea efectivă a întreprinderii de transport internaţional. În cazul în care între cele două părţi contractante există sau se va încheia o convenţie pentru evitarea dublei impuneri, prevederile acesteia vor prevala.
ART. 10
Mase totale şi dimensiuni
1. Masa totală maximă autorizată, sarcina pe osie şi dimensiunile vehiculelor nu trebuie să depăşească valorile înscrise în documentele de înmatriculare şi limitele maxime admise în ţara gazdă.
2. Utilizarea în ţara gazdă a vehiculelor a căror masă totală maximă, dimensiuni sau încărcătură depăşesc limitele maxime admise, este permisă numai în baza unei autorizaţii speciale, acordată în prealabil. Dacă această autorizaţie limitează circulaţia vehiculului la un anumit traseu, transportul se va efectua urmând numai acest traseu.
3. Autorizaţia specială nu exclude autorizaţia prevăzută la paragraful 1 al articolului 6 din prezentul acord.
ART. 11
Echipamente şi caracteristici
1. Vehiculele ce transportă mărfuri periculoase sau perisabile trebuie să fie echipate, marcate şi proiectate în conformitate cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957 (ADR), precum şi cu Acordul cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi, adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970 (ATP).
2. Echipamentele destinate monitorizării timpilor de odihnă şi conducere montate pe vehicule trebuie să fie în conformitate cu prevederile Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970 (AETR).
3. Părţile contractante se angajează să promoveze, în cadrul stabilit de acest acord, utilizarea vehiculelor care îndeplinesc anumite standarde de siguranţă şi de emisie.
Părţile contractante, în relaţiile lor de transport, vor depune eforturi să aplice standardele ecologice şi de siguranţă în vigoare în Uniunea Europeană, ţinând cont de data primei înmatriculări a vehiculelor şi de planificările convenite în cadrul acordurilor internaţionale şi al FIT/CEMT.
În concordanţă cu această politică, Comisia mixtă prevăzută la articolul 14 poate acorda un tratament mai favorabil vehiculelor care îndeplinesc majoritatea standardelor moderne de siguranţă şi emisii poluante.
ART. 12
Controlul documentelor
Autorizaţiile, documentele de control şi alte acte cerute de prezentul acord, precum şi avizul de expediţie, scrisoarea de transport internaţional, certificatele de asigurare, certificatele de atestare şi toate celelalte documente cerute prin acordurile bilaterale sau multilaterale sau de legislaţiile naţionale trebuie păstrate la bordul vehiculelor şi prezentate la cererea organelor de control autorizate.
Operatorul de transport în folos propriu trebuie să facă dovada statutului său, la cererea organelor de control autorizate.
ART. 13
Obligaţiile operatorilor de transport şi sancţiuni
1. Operatorii de transport ai unei părţi contractante au datoria să respecte obligaţiile ce decurg din acordurile internaţionale multilaterale în vigoare pentru ambele părţi contractante din prezentul acord, din alte acorduri bilaterale, precum şi din legislaţia naţională, în particular în ceea ce priveşte regulile şi restricţiile de trafic, înţelegerile vamale şi orice condiţii şi restricţii de autorizare, pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante.
2. Fără a aduce atingere procedurilor penale, autorităţile competente din ţara de reşedinţă pot, în cazul unor încălcări grave şi repetate comise pe teritoriul ţării gazdă, şi la cererea acesteia din urmă, să ia următoarele măsuri administrative:

 • să emită un avertisment;
 • să interzică accesul pe teritoriul statului părţii contractante în care s-a/s-au comis respectiva/respectivele încălcare/încălcări.

În particular, pentru cazuri grave, autoritatea competentă a ţării gazdă poate interzice temporar accesul, până la luarea unei decizii de către autorităţile din ţara de reşedinţă.
Părţile contractante se vor informa reciproc asupra deciziilor luate.
3. Prevederile acestui articol nu exclud sancţiunile legale care pot fi aplicate de tribunale sau de autorităţile administrative ale ţării unde s-au produs încălcările.
4. În cazul în care se produce un accident cu urmări grave, operatorii de transport sunt obligaţi să furnizeze, la cererea autorităţilor responsabile, orice informaţie necesară. De asemenea, în cazul în care un operator de transport cauzează un accident cu urmări grave, toate costurile aferente eliminării consecinţelor acestui accident vor fi suportate de către operatorul de transport respectiv.
ART. 14
Colaborarea în cadrul Comisiei mixte
1. Autorităţile competente ale părţilor contractante vor întreprinde măsurile necesare pentru implementarea prezentului acord şi, în acest scop, îşi vor transmite reciproc orice informaţie utilă. De asemenea, autorităţile competente se vor informa reciproc asupra oricăror schimbări ce survin în legislaţia naţională, care afectează aplicarea prezentului acord.
Autorităţile competente îşi vor acorda reciproc asistenţă în scopul aplicării prezentului acord. Datele personale transmise în cadrul cooperării între cele două părţi contractante vor fi protejate prin garantarea confidenţialităţii şi nu pot fi folosite în niciun alt scop decât cel pentru care au fost transmise.
2. În scopul implementării prevederilor paragrafului 1, va fi înfiinţată o comisie mixtă, care va include delegaţi ai autorităţilor competente ale fiecărei părţi contractante şi care se va reuni, la solicitarea părţilor contractante, alternativ în România şi în Republica Arabă Siriană.
Comisia mixtă este responsabilă cu implementarea articolelor 3, 4, 7 şi 8 şi, în general, cu analizarea tuturor problemelor referitoare la relaţiile dintre părţile contractante în domeniul transporturilor rutiere, inclusiv a aspectelor vizând siguranţa circulaţiei, protecţia mediului, drepturile de muncă ale echipajelor, probleme tehnice, şi a aspectelor de promovare a relaţiilor de cooperare dintre firmele de transport.
ART. 15
Autorităţile competente
1. Autorităţile competente care implementează prezentul acord sunt autorităţile însărcinate cu transportul, şi anume:

 • pentru Guvernul României: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii;
 • pentru Guvernul Republicii Arabe Siriene: Ministerul Transporturilor.

2. Părţile contractante îşi vor notifica reciproc orice modificare referitoare la nominalizarea autorităţii competente în cauză.
ART. 16
Rezolvarea diferendelor
Orice diferend rezultând din interpretarea sau din aplicarea prezentului acord va fi soluţionat prin negocieri directe între autorităţile competente ale părţilor contractante.
În cazul în care aceste autorităţi competente nu ajung la o înţelegere, diferendul va fi soluţionat pe căi diplomatice.

CAP. V
Prevederi finale

ART. 17
Amendamente
Părţile contractante pot formula amendamente la prezentul acord.
Orice amendament la prezentul acord ce va fi convenit de către părţile contractante va intra în vigoare respectându-se procedura menţionată în articolul 18.
ART. 18
Intrarea în vigoare, durata şi denunţarea
1. Prezentul acord va intra în vigoare la 30 de zile de la data primirii ultimei notificări prin care părţile contractante îşi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor lor legale interne privind intrarea în vigoare a acordurilor internaţionale.
2. Prezentul acord este încheiat pe o perioadă nedeterminată. În cazul în care o parte contractantă îl denunţă printr-o notificare scrisă, prezentul acord îşi va înceta valabilitatea la 90 de zile de la primirea notificării de către cealaltă parte contractantă.
3. Odată cu intrarea în vigoare a prezentului acord, Acordul între Republica Socialistă România şi Republica Arabă Siriană privind transporturile rutiere internaţionale de călători şi mărfuri, semnat la Bucureşti la 6 septembrie 1974, îşi va înceta valabilitatea.

Drept care subsemnaţii, deplin împuterniciţi de către guvernele lor respective, au semnat prezentul acord.
Semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010, în două exemplare originale, în limbile română, arabă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţă în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Pentru Guvernul României,
Alexandru Nazare,
secretar de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Pentru Guvernul Republicii Arabe Siriene,

Abdul Fattah Amoura,
adjunctul ministrului afacerilor externe

––