Marius Leontiuc – Marţi, 19 iunie 2012 Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV – Nr. 409         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 19 iunie 2012

 

SUMAR

 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se ratifică Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010.

 

Această lege fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor ari. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

 

Bucureşti, 13 iunie 2012.

Nr. 80.

 

ACORD

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate

 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene, denumite în continuare părţi contractante, în dorinţa de a dezvolta, pe mai departe, relaţiile de prietenie şi cooperare existente între cele două ţări, convinse de necesitatea apărării vieţii, proprietăţii, a drepturilor fundamentale şi a celorlalte libertăţi ale cetăţenilor statelor lor, recunoscând avantajele cooperării internaţionale, ca factor de maximă importanţă în prevenirea şi combaterea efectivă a criminalităţii organizate,

ţinând seama de prevederile convenţiilor şi tratatelor internaţionale relevante în materie, la care statele lor sunt părţi, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Domenii de cooperare

 

Pentru implementarea prezentului acord, părţile contractante, în conformitate cu legislaţiile lor naţionale, vor coopera şi îşi vor acorda asistenţă reciprocă în următoarele domenii:

1. Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, identificarea şi cercetarea persoanelor şi a organizaţiilor implicate în:

a) producerea ilicită, traficul de droguri şi precursori;

b) traficul de fiinţe umane, organe, ţesuturi şi celule umane;

c) proxenetismul şi alte forme de exploatare sexuală a persoanelor;

d) toate formele de exploatare a copiilor, în special cele legate de abuzul sexual, pornografia infantilă şi munca forţată;

e) criminalitatea informatică;

f) producerea ilicită, traficul şi deţinerea de arme de foc, muniţie şi explozivi;

g) producerea ilicită, traficul şi posesia de substanţe toxice, materiale chimice, biologice, nucleare şi radioactive periculoase, echipament nuclear şi componente ale acestuia, materiale nucleare brute şi tehnologie militară, echipament şi tehnologie multifuncţională, precum si arme de distrugere în masă de orice tip;

h) contrabanda cu pietre preţioase, metale şi minerale sau cu bunuri de valoare istorică, culturală şi artistică, aparţinând

respectivelor patrimonii naţionale sau patrimoniului cultural internaţional;

i) falsificarea sau contrafacerea documentelor de călătorie, vizelor, monedelor, timbrelor, bonurilor de trezorerie, valorilor mobiliare şi a altor titluri de valoare emise de către stat, cărţilor de credit sau debit, a altor instrumente de plată şi a altor documente oficiale, precum şi punerea în circulaţie sau folosirea acestora;

j) furtul şi comerţul ilegal cu autoturisme, falsificarea şi folosirea documentelor false ale acestora;

k) jocurile de noroc ilegale şi mijloacele frauduloase utilizate în jocurile legale;

l) contrabanda cu bunuri impozitate direct şi alte infracţiuni legate de comerţul şi economia internaţională, schimburi financiare şi bancare, evaziunea fiscală şi spălarea de bani;

m) migraţia ilegală;

ii) infracţiunile împotriva vieţii şi sănătăţii,

o) infracţiunile împotriva mediului înconjurător;

p) actele de corupţie;

q) extorcarea şi racketeering.

2. Ordinea publică:

a) schimbul de experienţă şi informaţii privind metodele şi mijloacele folosite pentru asigurarea, menţinerea şi restabilirea ordinii publice, paza şi protecţia obiectivelor publice şi de interes naţional, a valorilor şi bunurilor, precum şi pentru asigurarea securităţii participanţilor la manifestaţiile publice;

b) schimbul de experienţă şi informaţii referitoare la prevenirea actelor de violenţă, a folosirii de bombe artizanale şi a dispozitivelor incendiare;

c) schimbul de experienţă şi informaţii referitoare la prevenirea, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor la regimul circulaţiei rutiere;

d) schimbul de experienţă şi informaţii referitoare la prevenirea şi combaterea acţiunilor violente planificate şi/sau organizate de grupări şi indivizi.

3. Îmbunătăţirea organizării şi funcţionării sistemului de evidenţă a actelor de identitate, de stare civilă şi a permiselor de conducere, paşapoartelor şi a altor documente oficiale

4. Căutarea persoanelor suspecte de comiterea de infracţiuni sau a celor care se sustrag urmăririi penale, răspunderii penale sau executării pedepsei, căutarea persoanelor dispărute, inclusiv identificarea de persoane sau cadavre ne identificate, căutarea bunurilor sustrase şi a altor obiecte legate de activităţi infracţionale

5. Identificarea persoanelor şi entităţilor care acţionează direct sau „indirect în folosul grupărilor de criminalitate organizată

6. Îmbunătăţirea activităţilor privind managementul resurselor umane şi instruirea profesională continuă

 

ARTICOLUL 2

Forme ale cooperării

 

Cooperarea dintre cele două părţi contractante se va realiza prin:

a) schimb de informaţii şi experienţă în domeniile prevăzute la articolul 1 al prezentului acord;

b) schimburi de specialişti si asistenţă în domeniile tehnice prevăzute de prezentul acord;

c) schimburi de documentaţii, norme şi legi naţionale relevante, publicaţii şi rezultate ale cercetărilor ştiinţifice în domeniile de interes comun;

d) transmiterea de informaţii operative care pot ajuta la prevenirea, descoperirea şi cercetarea activităţilor de criminalitate organizată, precum şi a altor infracţiuni;

e) luarea de măsuri pentru identificarea şi contracararea intenţiilor, tentativelor sau acţiunilor îndreptate împotriva securităţii naţionale a celor două ţări sau împotriva cetăţenilor acestora.

 

ARTICOLUL 3

Autorităţi competente de implementare

 

1. Părţile contractante îşi vor desemna autorităţile competente pentru aplicarea prevederilor prezentului acord în termen de treizeci de zile de la intrarea În vigoare a acordului, notificându-le prin canale diplomatice.

2. Pentru asigurarea legăturii operative, autorităţile competente vor desemna câte o persoană de contact ale cărei coordonate – nume, prenume, funcţie, numere de telefon, fax, adresă, adresă de e-mail – părţile contractante şi le vor comunica reciproc, pe cale diplomatică, în termen de treizeci de zile de la data intrării în vigoare a prezentului acord. Orice modificare intervenită în ceea ce priveşte numele, competenţele şi persoanele de contact ale autorităţilor competente va fi notificată, fără întârziere, celeilalte părţi contractante.

3. Comunicarea între autorităţile competente ale părţilor contractante, în vederea implementării prezentului acord, se va efectua în limba engleză sau într-o altă limbă stabilită de comun acord de către autorităţile competente.

4. Pentru aplicarea prevederilor articolului 1 şi articolului 2 ale prezentului acord, autorităţile competente ale părţilor contractante, în conformitate cu competenţele lor legale, pot încheia protocoale de cooperare, cu respectarea legislaţiilor naţionale.

 

ARTICOLUL 4

Mecanisme de cooperare

 

Fiecare parte contractantă va acorda asistenţă celeilalte părţi contractante în prelucrarea şi analizarea informaţiilor referitoare la domeniile menţionate la articolul 1 al prezentului acord şi poate furniza autorităţilor competente ale celeilalte părţi contractante echipament şi tehnologie specifice.

 

ARTICOLUL 5

Solicitări

 

1. Solicitările de cooperare vor fi transmise în scris autorităţii competente a părţii contractante solicitate de către persoanele oficiale de contact menţionate în articolul 3 paragraful 2, folosind sistemele de comunicaţii, potrivit celor convenite de către autorităţile competente.

2. În situaţii de urgenţă solicitarea poate fi transmisă verbal de către persoanele oficiale de contact, confirmarea scrisă urmând a fi transmisă în termen de douăzeci şi patru de ore.

3. Autorităţile competente care primesc o asemenea solicitare vor răspunde fără întârziere. Pot fi solicitate informaţii suplimentare dacă se consideră necesar pentru formularea răspunsului.

 

ARTICOLUL 6

Schimbul de informaţii

 

1. Oricare dintre autorităţile competente ale părţilor contractante poate să refuze îndeplinirea unei cereri de cooperare sau transmiterea de informaţii, dacă se apreciază că răspunzând unei astfel de cereri ar putea aduce atingere suveranităţii sau securităţii statului său sau, dacă prin îndeplinirea acesteia, se încalcă legislaţia sa internă ori alte obligaţii asumate prin acorduri internaţionale de către statul său. În asemenea cazuri, refuzul va fi notificat, fără întârziere, celeilalte părţi contractante, iar motivele refuzului vor fi indicate.

2. Cererea de informaţii şi informaţiile primite în baza prezentului acord vor avea caracter confidenţial, fiind destinate numai pentru uzul autorităţilor competente prevăzute în prezentul acord şi numai pentru scopurile pentru care au fost cerute şi nu vor putea fi comunicate sau transferate unei terţe părţi fără autorizarea expresă, în scris, a autorităţii competente a părţii contractante care Ie-a furnizat.

3. Fiecare parte contractantă va asigura protecţia informaţiilor clasificate, a datelor, echipamentului şi tehnologiei primite în baza prezentului acord, în conformitate cu legislaţia naţională. Nivelul de securitate stabilit de către autoritatea competentă care furnizează informaţiile clasificate, datele, echipamentul şi tehnologia, nu poate fi modificat.

4. În cazul divulgării accidentale a informaţiilor clasificate transmise de o autoritate competentă, precum şi al unor asemenea riscuri, autorităţile competente ale părţii contractante care le primesc înştiinţează imediat asupra acestui aspect autorităţile competente ale celeilalte părţi contractante care Ie-a transmis, asupra circumstanţelor în care s-a produs divulgarea, consecinţelor acesteia, precum şi asupra acţiunilor întreprinse în vederea prevenirii unor astfel de evenimente.

5. Fiecare parte va ţine evidenţa tuturor datelor primite în baza prezentului acord şi va şterge sau va distruge orice asemenea date potrivit condiţiilor indicate de partea contractantă care le transmite sau, în absenţa unor asemenea condiţii, de îndată ce datele respective nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost transmise. La încetarea valabilităţii prezentului acord, toate datele primite, la care se face referire în acest articol, trebuie şterse sau distruse, fără întârziere. Orice ştergere sau distrugere de date va fi notificată de îndată autorităţii competente care Ie-a furnizat.

 

ARTICOLUL 7

Protecţia datelor cu caracter personal

 

1. În măsura în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru aplicarea prezentului acord, acestea vor fi prelucrate şi protejate în conformitate cu legislaţiile naţionale ale statelor părţilor contractante privind protecţia datelor cu caracter personal, precum şi în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal, la care statele părţilor contractante sunt parte.

2. Datele cu caracter personal comunicate în vederea aplicării prezentului acord includ informaţiile referitoare la o persoană identificată sau identificabilă.

3. Datele cu caracter personal prelucrate în baza prezentului acord pot fi comunicate doar de către autorităţile competente ale părţilor contractante responsabile pentru aplicarea prezentului acord şi numai în scopul prezentului acord. Autorităţile competente ale celor două părţi contractante ce comunică datele cu caracter personal în baza prezentului acord se angajează să respecte, în conformitate cu legislaţiile naţionale ale statelor părţilor contractante, următoarele reguli:

a) autoritatea competentă care le primeşte poate utiliza datele cu caracter personal numai pentru scopul şi în condiţiile stabilite de autoritatea competentă care le furnizează;

b) la cererea autorităţii competente care furnizează datele cu caracter personal, autoritatea competentă care le primeşte va da informaţii cu privire la modul de utilizare a datelor cu caracter personal respective şi la rezultatele obţinute astfel;

c) datele cu caracter personal pot fi trimise numai entităţilor competente în domeniile reglementate de prezentul acord doar prin canale de comunicare care să asigure un nivel de securitate adecvat. Datele cu caracter personal nu pot fi transmise altor entităţi, decât cu acordul scris al autorităţii competente care le furnizează;

d) datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, pertinente şi neexcesive faţă de scopul pentru care acestea sunt colectate sau prelucrate ulterior;

e) datele cu caracter personal trebuie să fie exacte şi, pe cât posibil, actualizate;

f) datele cu caracter personal trebuie să fie păstrate sub o formă care să permită identificarea persoanelor în cauză pentru o perioadă care nu o depăşeşte pe cea necesară realizării scopului pentru care acestea au fost colectate sau pentru care acestea sunt prelucrate ulterior;

g) atât autoritatea competentă care furnizează datele cu caracter personal, cât şi autoritatea competentă care le primeşte iau toate măsurile pentru a asigura, după caz, rectificarea, ştergerea sau blocarea datelor cu caracter personal în cazul în care prelucrarea nu este conformă cu dispoziţiile din prezentul articol, în specia! în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt adecvate, pertinente, exacte sau sunt excesive în raport cu scopul prelucrării. Acest lucru include notificarea celeilalte autorităţi competente cu privire la rectificare, ştergere sau blocare;

h) o persoana ale cărei date cu caracter personal au fost transmise va fi informată, la cererea sa, despre datele cu caracter personal transmise şi scopul în care au fost utilizate acestea, dacă furnizarea acestor informaţii nu afectează activităţile ce cad sub incidenţa prezentului acord;

i) în momentul transmiterii datelor cu caracter personal, autoritatea competentă care le furnizează notifică celeilalte autorităţi competente termenul pentru distrugerea lor, în conformitate cu legislaţia naţională a statului său. Indiferent de acest termen, datele cu caracter personal privind persoana respectivă trebuie distruse de îndată ce nu mai sunt necesare. Autoritatea competentă care le-a furnizat trebuie să fie informată despre distrugerea datelor cu caracter personal transmise şi despre motivele distrugerii. În cazul încetării valabilităţii prezentului acord, toate datele cu caracter personal primite în baza lui trebuie să fie distruse, cel mai târziu la data la care încetează valabilitatea prezentului acord;

j) autorităţile competente au obligaţia de a ţine evidenţa transmiterii, primirii şi distrugerii datelor cu caracter personal;

k) autorităţile competente au obligaţia de a proteja efectiv datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat şi a modificării sau publicării lor neautorizate, precum şi de a aplica măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

 

ARTICOLUL 8

Consultări şi coordonare

 

Pentru implementarea prezentului acord, părţile contrastante îşi vor acorda asistenţă reciprocă în cadrul organizaţiilor şi organismelor internaţionale şi vor organiza reuniuni, inclusiv la nivel de experţi, pentru a discuta orice aspecte care ar putea apărea în procesul de cooperare.

 

ARTICOLUL 9

Legătura cu alte acorduri internaţionale

 

1. Prevederile prezentului acord nu vor aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor asumate de părţile contractante prin alte instrumente juridice internaţionale.

2. Orice diferende privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord vor fi soluţionate prin consultări între părţile contractante.

 

ARTICOLUL 10

Costuri

 

În cazul în care nu se convine altfel, în activităţi ce implică schimburi de personal, partea contractantă primitoare va suporta costurile transportului intern, cazării şi asistenţei medicale de urgenţă pentru delegaţia primită.

 

ARTICOLUL 11

Prevederi finale

 

1. Prezentul acord se încheie pe durată nedeterminată şi va intra în vigoare în termen de treizeci de zile de la data primirii ultimei notificări schimbate de către părţile contractante prin canale diplomatice, prin care acestea se informează reciproc cu privire îa îndeplinirea procedurilor legale interne pentru intrarea în vigoare a acestuia.

2. Oricare parte contractantă poate suspenda implementarea prezentului acord, în întregime sau parţial, pe motive Jegate de protecţia securităţii statului, ordine sau sănătate publică, prin notificare scrisă adresată celeilalte părţi contractante prin canale diplomatice. Suspendarea va produce efecte la data indicată în respectiva notificare.

3. Oricare dintre părţile contractante poate denunţa prezentul acord prin notificare scrisă adresată celeilalte părţi contractante, prin canale diplomatice. Denunţarea va produce efecte în termen de treizeci de zile de la data primirii unei astfel de notificări.

4. Părţile contractante vor conveni asupra eventualelor vigoare conform procedurii prevăzute în alineatul 1 al modificări sau completări ale prezentului acord, care vor intra în prezentului articol.

Semnat la Bucureşti, la 10 noiembrie 2010, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, arabă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferenţe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

 Pentru Guvernul României,

Teodor Baconschi,

ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Republicii Arabe Siriene,

Walid Al-Moalem,

ministrul afacerilor externe

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, semnat ia Bucureşti la 10 noiembrie 2010, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Marius Leontiuc STIRI – Parlamentul este din nou suveran

19 iun 2012

Parlamentul Romaniei este din nou suveran, deciziile de lege ale Parlamentului nu mai pot fi respinse de judecatorii CCR. Curtea Constitutionala nu va mai fi a treia camera a Parlamentului ci va avea strict rolul de contencios constitutional. Prin aceasta Comisia de la Venezia va prelua rolul de supracontencios precum si CJUE care va fi noul contencios de lege.

Practic PSD si PNL aseaza Romania in forma statelor membre CE si UE, asa cum era necesar prin ratificarea tratatelor.

#stiri