Posted by: leontiucmarius | July 20, 2012

LEGE nr. 128 din 12 iulie 2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare

LEGE nr. 128 din 12 iulie 2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare 

EMITENT: PARLAMENTUL 
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

     ARTICOL UNIC

    Legea nr. 446/2006 privind pregãtirea populaţiei pentru apãrare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 12 decembrie 2006, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 2, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    “Art. 2. – (1) Pregãtirea cetãţenilor români pentru apãrare reprezintã totalitatea mãsurilor şi acţiunilor întreprinse în scopul asigurãrii resurselor umane necesare forţelor armate şi celorlalte forţe puse la dispoziţie de instituţiile publice de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, potrivit legii, denumite în continuare instituţii cu atribuţii în domeniul apãrãrii şi securitãţii naţionale, şi cuprinde recrutarea, selecţia, pregãtirea şi încadrarea acestora în unitãţile instituţiilor respective.”

    2. La articolul 3 alineatul (2), litera b) se abrogã.


“(5) La declararea mobilizãrii şi a stãrii de rãzboi sau la instituirea stãrii de asediu, îndeplinirea serviciului militar în calitate de militar în termen devine obligatorie pentru bãrbaţii cu vârste cuprinse între 20 şi 35 de ani, care îndeplinesc criteriile pentru a îndeplini serviciul militar.”    3. La articolul 3, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    4. La articolul 3, dupã alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmãtorul cuprins:

    “(5^1) La declararea mobilizãrii şi a stãrii de rãzboi sau la instituirea stãrii de asediu, rezerviştii sunt mobilizaţi/concentraţi potrivit nevoilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul apãrãrii şi securitãţii naţionale.”

    5. La articolul 3, alineatul (6) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    “(6) Perioada de timp în care o persoanã îndeplineşte serviciul militar activ sau alternativ ori este concentratã sau mobilizatã constituie vechime în serviciu ori vechime în muncã, dupã caz, precum şi stagiu de cotizare la sistemul public de asigurãri sociale. Sunt exceptaţi de la prevederile prezentului alineat elevii liceelor şi colegiilor militare.”

    6. La articolul 4, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    “(2) Reglementarea îndeplinirii serviciului alternativ se adoptã prin lege.”

    7. La articolul 6, literele a) şi c) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:

    “a) cei clasaţi inapţi pentru serviciul militar, cu scoatere din evidenţã, conform baremului medical;

    ……………………………………………………………..

    c) persoanele condamnate la pedepse privative de libertate, pe timpul executãrii pedepsei, precum şi cele arestate preventiv sau trimise în judecatã pânã la data rãmânerii definitive a hotãrârii prin care s-a soluţionat cauza penalã.”

    8. Dupã articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu urmãtorul cuprins:

    “Art. 6^1. – Baremul medical pentru determinarea aptitudinii cetãţenilor de a îndeplini serviciul militar se stabileşte prin ordin comun al conducãtorilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul apãrãrii şi securitãţii naţionale.”

    9. La articolul 7, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    “(2) Femeile pot îndeplini, la cerere, oricare dintre formele serviciului militar. Femeile în stare de graviditate întrerup, la cerere sau la recomandarea medicului, îndeplinirea serviciului militar.”

    10. La articolul 8, dupã alineatul (1) se introduc douã noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu urmãtorul cuprins:

    “(2) Cetãţenii care au cetãţenie dublã/multiplã îndeplinesc serviciul militar la instituirea stãrii de asediu, a stãrii de mobilizare şi a stãrii de rãzboi conform acordurilor încheiate între România şi ţara/ţãrile a cãrei/cãror cetãţenie o mai deţine persoana respectivã.

    (3) În situaţia în care nu existã acorduri încheiate între România şi ţara/ţãrile a cãrei/cãror cetãţenie o mai deţin persoanele prevãzute la alin. (2), acestea îndeplinesc serviciul militar în condiţiile prevãzute la alin. (1).”

    11. La articolul 12, alineatele (1) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:

    “Art. 12. – (1) Recrutarea, selecţionarea şi admiterea candidaţilor în structura de învãţãmânt aparţinând instituţiilor cu atribuţii în domeniul apãrãrii şi securitãţii naţionale se stabilesc prin metodologii proprii, aprobate prin ordin al miniştrilor/conducãtorilor acestor instituţii, cu respectarea legislaţiei naţionale în domeniu.

    ………………………………………………………………

    (3)Tinerii care opteazã pentru a urma cursurile într-o structurã de învãţãmânt prevãzutã la alin. (1) efectueazã examinarea psihologicã şi medicalã gratuit, la unitãţile specializate, stabilite de conducãtorii instituţiilor cu atribuţii în domeniul apãrãrii şi securitãţii naţionale.”

    12. Articolul 15 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    “Art. 15. – (1) Rezerva de mobilizare cuprinde resursele umane care pot fi folosite pentru instruire şi îndeplinirea unor misiuni pe timpul stãrii de asediu, al stãrii de mobilizare sau al stãrii de rãzboi şi este formatã din:

    a) rezerva operaţionalã;

    b) rezerva generalã.

    (2) Rezerva operaţionalã cuprinde:

    a) rezerviştii voluntari încadraţi în funcţii din statele de organizare ale unitãţilor;

    b) rezerviştii cuprinşi în planurile de mobilizare ale unitãţilor.

    (3) Rezerva generalã cuprinde cetãţenii cu obligaţii militare care nu fac parte din rezerva operaţionalã.”

    13. La articolul 16, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:

    “(3) Rezerviştii, la solicitarea instituţiilor cu atribuţii în domeniul apãrãrii şi securitãţii naţionale, pot participa pe o perioadã determinatã la instruire sau misiuni, pe baza acordului acestora, ocupând funcţii în structurile militare. Pe aceastã perioadã, rezerviştii au drepturile şi obligaţiile prevãzute de lege pentru categoria de personal corespunzãtoare funcţiei temporar ocupate.”

    14. Articolul 17 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    “Art. 17. – Rezerviştii pot fi concentraţi sau mobilizaţi, dupã caz, pentru instruire, îndeplinirea unor misiuni şi completarea instituţiilor cu atribuţii în domeniul apãrãrii şi securitãţii naţionale ori mobilizaţi la locul de muncã, potrivit legii.”

    15. Articolul 18 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    “Art. 18. – (1) Prin concentrare, în sensul prezentei legi, se înţelege:

    a) chemarea rezerviştilor voluntari pentru instruire şi îndeplinirea unor misiuni;

    b) chemarea rezerviştilor din rezerva de mobilizare pentru instruire, îndeplinirea unor misiuni şi completarea instituţiilor cu atribuţii în domeniul apãrãrii şi securitãţii naţionale pe timpul stãrii de asediu.

    (2) La declararea mobilizãrii sau a stãrii de rãzboi, rezerviştii din rezerva operaţionalã şi cetãţenii prevãzuţi la art. 3 alin. (5) încorporaţi se considerã mobilizaţi, iar serviciul militar se prelungeşte pânã la data demobilizãrii.

    (3) Serviciul militar în calitate de militar concentrat începe la data concentrãrii şi se terminã la data deconcentrãrii, iar în calitate de militar mobilizat începe la data mobilizãrii şi se terminã la data demobilizãrii.”

    16. La articolul 19, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    “Art. 19. – (1) În situaţiile prevãzute la art. 18 alin. (3), rezerviştii voluntari se prezintã la unitãţile la care sunt încadraţi, la data şi ora prevãzute în ordinul de chemare.”

    17. La articolul 23, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    “(3) Limita maximã de vârstã pânã la care cetãţenii români, bãrbaţi, pot îndeplini serviciul militar în calitate de militar în termen este de 35 de ani.”

    18. La articolul 25, alineatul (2) se abrogã.

    19. La articolul 27, alineatele (2)-(5) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:

    “(2) Recrutarea-încorporarea reprezintã activitatea executatã de centrele militare în vederea luãrii în evidenţa militarã, selecţiei şi stabilirii aptitudinilor privind îndeplinirea îndatoririlor militare, repartizarea şi trimiterea cetãţenilor români, bãrbaţi, la unitãţile militare, la datele şi în funcţie de criteriile stabilite prin ordin comun al conducãtorilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul apãrãrii şi securitãţii naţionale, pentru îndeplinirea serviciului militar în calitate de militar în termen.

    (3) La recrutare-încorporare sau selecţie în structurile de învãţãmânt din instituţiile cu atribuţii în domeniul apãrãrii şi securitãţii naţionale, fiecare tânãr prezintã documentul medical care atestã antecedentele patologice personale şi heredocolaterale, eliberat sub semnãtura şi parafa medicului de familie. Tinerii care urmeazã a fi recrutaţi-încorporaţi, în situaţiile prevãzute de lege, inclusiv cei care nu posedã documentul menţionat, sunt examinaţi medical, gratuit, în unitãţi de asistenţã medicalã ambulatorie de specialitate stabilite de direcţiile de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti, de comun acord cu centrele militare. Rezultatele examinãrii sunt înscrise în fişa medicalã; fondurile necesare acestor activitãţi sunt alocate Ministerului Sãnãtãţii de cãtre Guvernul României din bugetul de stat pentru rãzboi.

    (4) Medicul de familie al tânãrului are obligaţia ca, la prezentarea acestuia cu ordinul de chemare sau pentru selecţie în structurile de învãţãmânt din instituţiile cu atribuţii în domeniul apãrãrii şi securitãţii naţionale, sã îi elibereze documentul prevãzut la alin. (3).

    (5) Forma şi conţinutul documentului eliberat de medicul de familie, care urmeazã sã fie prezentat de tânãr la centrul militar, în situaţiile prevãzute la alin. (3), se stabilesc prin ordin comun al conducãtorilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul apãrãrii şi securitãţii naţionale şi al ministrului sãnãtãţii.”

    20. La articolul 27 alineatul (6), litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    “b) membri: un delegat al consiliului local, un delegat al structurilor teritoriale de ordine şi siguranţã publicã ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, un delegat al autoritãţii publice care încorporeazã, dacã aceasta este alta decât Ministerul Apãrãrii Naţionale, un psiholog şi 2 medici desemnaţi de direcţia de sãnãtate publicã judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti;”

    21. La articolul 28 alineatul (1), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    “a) examineazã medical şi testeazã psihologic tinerii la recrutare şi recruţii la încorporare, stabilind dacã sunt apţi sau nu pentru serviciul militar, în conformitate cu prevederile baremului medical;

    22. La articolul 29 alineatul (1), litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    “b) membri: un delegat al consiliului judeţean, un delegat cu funcţie de conducere cel puţin de «adjunct al inspectorului şef» din structurile teritoriale de ordine şi siguranţã publicã ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, un psiholog şi un medic din centrul militar, un medic desemnat de direcţia de sãnãtate publicã judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti;”

    23. La articolul 34, litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    “a) recruţilor gãsiţi la încorporare bolnavi de una dintre bolile prevãzute în baremul medical;”

    24. La articolul 40, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:

    “(3) Cetãţenii încorporabili şi rezerviştii care îşi schimbã domiciliul au obligaţia sã se prezinte, în termen de o lunã, pentru luarea în evidenţã, la centrele militare pe raza cãrora şi-au stabilit noul domiciliu.”

    25. La articolul 41, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    “Art. 41. – (1) Soldaţii şi gradaţii în rezervã se ţin în evidenţã pânã la împlinirea vârstei de 55 de ani, astfel:

    a) clasa I: pânã la 45 de ani inclusiv;

    b) clasa a II-a: de la 46 de ani pânã la 50 de ani inclusiv;

    c) clasa a III-a: de la 51 de ani pânã la 55 de ani inclusiv.”

    26. La articolul 43 alineatul (6), dupã litera c) se introduce o nouã literã, litera d), cu urmãtorul cuprins:

    “d) inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti.”

    27. La articolul 45 alineatul (1), litera d) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    “d) sã întocmeascã anual tabele nominale cu datele de evidenţã ale cetãţenilor români, bãrbaţi, care urmeazã sã împlineascã 18 ani în anul urmãtor şi sã le trimitã centrului militar pânã la data de 1 noiembrie;”

    28. La articolul 46, literele a) şi d) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:

    “a) sã ţinã evidenţa cetãţenilor încorporabili şi a rezerviştilor prevãzuţi la art. 15 şi sã comunice lunar centrelor militare încadrãrile, transferurile, încetarea relaţiilor de muncã, precum şi orice alte schimbãri în datele de evidenţã militarã ale acestora;

    ………………………………………………………………

    d) sã suspende, în condiţiile legii, raporturile de muncã sau raporturile de serviciu care presupun absenţa de la locul de muncã, dupã caz, ale salariaţilor care participã la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, sunt concentraţi/mobilizaţi, conform legii, sau îndeplinesc serviciul militar în condiţiile prevãzute la art. 3 alin. (5) şi (5^1). Angajatorii sunt obligaţi sã pãstreze locul de muncã pe toatã durata cât salariaţii îşi îndeplinesc îndatoririle militare.”

    29. Articolul 48 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    “Art. 48. – (1) Serviciile publice de asistenţã socialã ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti asigurã transmiterea la centrele militare, anual, pânã la data de 1 noiembrie, a tabelelor nominale cu cetãţenii, persoane cu handicap, având vârsta cuprinsã între 18 şi 35 de ani, din evidenţã, cu rezultatele examinãrilor efectuate de comisiile de expertizã medicalã.

    (2) Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului asigurã centralizat, prin inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, transmiterea de cãtre şcolile speciale, şcolile profesionale speciale şi centrele de reeducare la centrele militare, anual, pânã la data de 1 noiembrie, a tabelelor nominale cu cetãţenii cu vârsta cuprinsã între 18 şi 35 de ani care au urmat cursurile acestora, însoţite de rezultatele examinãrilor efectuate de comisiile de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap pentru adulţi din cadrul serviciilor publice de asistenţã socialã ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.”

    30. Articolul 52 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    “Art. 52. – (1) Documentul de evidenţã militarã aflat asupra cetãţenilor încorporabili sau recruţilor este adeverinţa de recrutare, pentru rezervişti este livretul militar, iar pentru persoanele fãrã obligaţii militare, certificatul militar.

    (2) Rezerviştii voluntari predau livretul militar şi ordinul de chemare la unitatea cu care au încheiat contract şi primesc legitimaţie militarã, eliberatã potrivit reglementãrilor stabilite prin ordin al conducãtorilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul apãrãrii şi securitãţii naţionale.

    (3) Pierderea livretului militar se comunicã în scris centrului militar pe raza cãruia domiciliazã, în termen de 5 zile, şi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în termen de 10 zile de la constatare.”

    31. Titlul capitolului IV se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    “CAPITOLUL IV

    Alte forme de pregãtire a populaţiei pentru apãrare”

    32. La articolul 60, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    “(3) Participanţii la pregãtirea premilitarã a tinerilor beneficiazã gratuit de asistenţã medicalã, medicamente, spitalizare şi alte drepturi de asigurãri sociale, în condiţiile legii, pentru accidentele sau bolile ce au survenit pe timpul pregãtirii şi în legãturã cu activitatea de pregãtire militarã.”

    33. Articolul 61 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    “Art. 61. – Fondurile necesare pregãtirii premilitare a tinerilor organizate şi desfãşurate în condiţiile art. 60 se asigurã din bugetele ministerelor organizatoare.”

    34. La articolul 67, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    “(2) Rezerviştii voluntari şi rezerviştii din planurile de mobilizare sunt obligaţi sã participe la antrenamentele şi exerciţiile de mobilizare la solicitarea instituţiilor cu atribuţii în domeniul apãrãrii şi securitãţii naţionale.”

    35. La articolul 73, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    “Art. 73. – (1) Contractele de muncã ale salariaţilor chemaţi pentru îndeplinirea serviciului militar în termen, pentru concentrare/mobilizare sau pentru participarea la antrenamentele/exerciţiile de mobilizare se suspendã în condiţiile prevãzute de lege.”

    36. Articolul 75 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    “Art. 75. – Tinerii chemaţi la recrutare, recruţii şi militarii rezervişti care au calitatea de salariaţi şi sunt chemaţi la centrele militare pentru clarificarea situaţiei militare sau la unitãţile militare pentru a participa la antrenamente/exerciţii de mobilizare au dreptul la concediu suplimentar plãtit de maximum 5 zile şi sunt plãtiţi de angajator pe baza unei adeverinţe eliberate de centrul militar.”

    37. Articolul 76 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    “Art. 76. – (1) Consiliile judeţene/locale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti sunt obligate sã asigure centrelor militare din raza lor de activitate terenurile, localurile, instalaţiile de telecomunicaţii, sistemele şi serviciile informatice, autoturismele, alte dotãri şi materiale, precum şi fondurile necesare desfãşurãrii activitãţii specifice, potrivit normelor stabilite prin hotãrâre a Guvernului.

    (2) Autoritãţile administraţiei publice locale prevãzute la alin. (1) sunt obligate sã încheie, pentru centrele militare, contracte de furnizare/prestare de servicii de energie electricã, termicã, alimentare cu apã, canalizare, salubritate, televiziune, radio, telefonie, telefax, poştã, fax, precum şi sã achite contravaloarea acestor servicii, potrivit tarifelor în vigoare.

    (3) Obligaţia de a achita contravaloarea serviciilor menţionate la alin. (2) este valabilã şi pentru situaţia în care terenurile, localurile şi mijloacele fixe ale centrelor militare se aflã în administrarea Ministerului Apãrãrii Naţionale.”

    38. La articolul 77, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    “Art. 77. – (1) Cheltuielile de reparaţii, întreţinere şi amenajare a localurilor centrelor militare zonale, judeţene şi de sector se suportã de autoritãţile administraţiei publice locale.”

    39. Articolul 78 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    “Art. 78. – Autoritãţile administraţiei publice locale pot schimba total sau parţial destinaţia imobilelor asigurate centrelor militare numai cu acordul Ministerului Apãrãrii Naţionale şi numai dupã ce au pus la dispoziţia centrelor militare alte imobile amenajate şi utilate conform prevederilor legale, în condiţii care sã nu afecteze desfãşurarea activitãţii specifice.”

    40. La articolul 80 alineatul (1), dupã litera i) se introduce o nouã literã, litera j), cu urmãtorul cuprins:

    “j) neprezentarea, în termen de o lunã, în vederea luãrii în evidenţã la centrele militare pe raza cãrora şi-au schimbat domiciliul.”

    41. La articolul 80, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:

    “(3) Constituie contravenţie nerespectarea de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale a prevederilor art. 76, 77, 78 şi 79 referitoare la asigurarea materialã şi financiarã a centrelor militare.”

    42. Articolul 81 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    “Art. 81. – (1) Contravenţiile prevãzute la art. 80 alin. (1) se sancţioneazã dupã cum urmeazã:

    a) cu amendã de la 1 punct la 2 puncte, faptele prevãzute la lit. d), e), g) şi j);

    b) cu amendã de la 2 puncte la 6 puncte, faptele prevãzute la lit. c) şi h);

    c) cu amendã de la 4 puncte la 8 puncte, fapta prevãzutã la lit. b);

    d) cu amendã de la 8 puncte la 16 puncte, faptele prevãzute la lit. a), f) şi i).

    (2) Contravenţiile prevãzute la art. 80 alin. (2) se sancţioneazã dupã cum urmeazã:

    a) cu amendã de la 16 puncte la 20 de puncte, faptele prevãzute la lit. a)-e);

    b) cu amendã de la 160 de puncte la 200 de puncte, fapta prevãzutã la lit. f).

    (3) Contravenţiile prevãzute la art. 80 alin. (3) se sancţioneazã cu amendã de la 160 la 200 de puncte.

    (4) Valoarea unui punct este de 20% din valoarea salariului minim brut pe economie.”

    43. Articolul 82 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    “Art. 82. – (1) Constatarea contravenţiilor prevãzute la art. 80 alin. (1) şi (2) şi aplicarea sancţiunilor prevãzute la art. 81 alin. (1) şi (2) se fac de cãtre persoanele împuternicite de Statul Major General, precum şi de comandantul centrului militar şi ofiţerii special desemnaţi de cãtre acesta, numai pe raza teritorialã de competenţã a centrului militar.

    (2) Constatarea contravenţiilor prevãzute la art. 80 alin. (3) şi aplicarea sancţiunilor prevãzute la art. 81 alin. (3) se fac de cãtre prefecţii judeţelor, respectiv de cãtre prefectul municipiului Bucureşti.”

    44. Articolul 87 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    “Art. 87. – Pânã la încadrarea cu rezervişti voluntari a funcţiilor din statele de organizare ale structurilor din instituţiile cu atribuţii în domeniul apãrãrii şi securitãţii naţionale, acestea se completeazã cu rezervişti aflaţi în rezerva de mobilizare.”

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicatã.

               PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

                    ROBERTA ALMA ANASTASE

                   PREŞEDINTELE SENATULUI

                        VASILE BLAGA

    Bucureşti, 12 iulie 2012.

 

 

Lege privind pregatirea populatiei pentru aparare, 446/2006

Intrare in vigoare: 01/01/2007

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 990 din 12/12/2006

 

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1
Cetatenii romani au dreptul si obligatia sa apere Romania.

Art. 2
(1) Pregatirea cetatenilor romani pentru aparare reprezinta activitatea prin care se asigura resursele umane necesare Armatei Romaniei, fortelor cu statut militar sau special organizate potrivit legii, fortelor de ordine si siguranta publica si fortelor de protectie, denumite in continuare institutii cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale, si cuprinde recrutarea, selectia, pregatirea si incadrarea acestora in unitatile institutiilor respective.
(2) Pregatirea cetatenilor romani pentru apararea tarii se realizeaza prin:
a) indeplinirea serviciului militar;
b) participarea la alte forme de pregatire organizate de institutiile de aparare a tarii si securitate nationala.

 

Capitolul II – Indeplinirea serviciului militar

 

Sectiunea 1 – Dispozitii comune

Art. 3
(1) Serviciul militar se indeplineste de catre cetatenii romani, barbati si femei, care au implinit varsta de 18 ani, in formele prevazute de lege.
(2) Serviciul militar se indeplineste in urmatoarele forme:
a) activ;
b) alternativ;
c) in rezerva.
(3) Serviciul militar activ se indeplineste in calitate de:
a) militar profesionist;
b) militar in termen;
c) elev sau student la institutiile de invatamant din sistemul de aparare si securitate nationala, cu exceptia elevilor liceelor si colegiilor militare;
d) soldat sau gradat voluntar.
(4) Serviciul militar in rezerva se indeplineste in calitate de:
a) rezervist voluntar;
b) rezervist.
(5) La declararea mobilizarii si a starii de razboi sau la instituirea starii de asediu, indeplinirea serviciului militar in calitate de militar in termen ori rezervist concentrat/mobilizat devine obligatorie pentru barbatii cu varste cuprinse intre 20 si 35 de ani, care indeplinesc criteriile pentru a indeplini serviciul militar.
(6) Perioada de timp in care o persoana indeplineste serviciul militar activ sau alternativ ori este concentrat sau mobilizat constituie vechime in serviciu sau stagiu de cotizare la sistemul public de asigurari sociale. Sunt exceptati de la prevederile acestui alineat elevii liceelor si colegiilor militare.

Art. 4
(1) Cetatenii care, din motive religioase sau de constiinta, refuza sa indeplineasca serviciul militar sub arme executa serviciul alternativ.
(2) Modul de executare si durata serviciului alternativ se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Art. 5
(1) Pe timpul indeplinirii serviciului militar cetatenilor le este interzis sa desfasoare activitati politice in unitatile militare.
(2) Autoritatile publice sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor privind sistemul electoral si partidele politice.

Art. 6
Nu indeplinesc serviciul militar si sunt scosi din categoria cetatenilor incorporabili:
a) cei clasati inapti pentru serviciul militar, cu scoatere din evidenta, conform baremului medical stabilit potrivit reglementarilor in vigoare;
b) personalul hirotonit sau ordinat care apartine cultelor religioase recunoscute de lege, personalul consacrat oficial ca deservent al unui asemenea cult, precum si calugarii care au o vechime in manastire de cel putin 2 ani;
c) persoanele condamnate la pedepse privative de libertate, precum si cei arestati preventiv sau trimisi in judecata, pana la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a solutionat cauza penala.

Art. 7
(1) Cetatenii incorporabili, in sensul prezentei legi, sunt considerati cetatenii romani, barbati, cu varste cuprinse intre 20 si 35 de ani, care indeplinesc criteriile pentru a executa serviciul militar, in situatiile prevazute la art. 3.
(2) Femeile pot indeplini, la cerere, oricare dintre formele serviciului militar. Femeile in stare de graviditate intrerup de drept indeplinirea serviciului militar.

Art. 8
Cetatenii cu domiciliul stabil in Romania, care au dobandit sau au redobandit cetatenia romana, indeplinesc serviciul militar dupa o perioada de cel putin 6 luni de la stabilirea sau restabilirea in tara.

Art. 9
(1) Cetatenii romani care indeplinesc serviciul militar depun urmatorul juramant:
“Eu, …, jur credinta patriei mele, Romania. Jur sa-mi apar tara, chiar cu pretul vietii. Jur sa respect Constitutia, legile tarii si regulamentele militare. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!”
(2) Formula religioasa de incheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.
(3) Elevii din liceele si colegiile militare nu depun juramantul.

 

Sectiunea 2 – Serviciul militar activ

Art. 10
Sunt considerati in serviciu ca militari profesionisti ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate.

Art. 11
Calitatea de ofiter, maistru militar sau subofiter in activitate se obtine in conditiile prevazute de lege.

Art. 12
(1) Criteriile de selectionare si de admitere a candidatilor pentru structurile de invatamant din institutiile cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale se stabilesc prin ordine ale conducatorilor acestora, cu respectarea prevederilor legale.
(2) Daca persoanele prevazute la art. 3 alin. (3) lit. c) nu mai continua studiile si au indeplinit indatoririle militare, prevazute la art. 3 alin. (2), alin. (3) lit. a) si alin. (4), inainte de a intra in structura de invatamant prevazuta la alin. (1) sau au terminat cel putin anul I de studii, sunt trecute in rezerva cu gradul cel mai mare dobandit.
(3) Tinerii care opteaza pentru a urma cursurile intr-o structura de invatamant prevazuta la alin. (1) efectueaza examinarea psihologica si medicala gratuit, la centrele militare, centrele zonale, respectiv la unitatile sanitare stabilite de directiile de specialitate ale institutiilor cu atributii in domeniul apararii.

Art. 13
Soldatii si gradatii voluntari sunt recrutati, selectionati, instruiti si isi desfasoara activitatea potrivit legii.

 

Sectiunea 3 – Serviciul militar in rezerva

Art. 14
Cetatenii romani, barbati si femei, care au indeplinit serviciul militar activ sau in rezerva sunt luati in evidenta ca rezervisti.

Art. 15
(1) In functie de modul de utilizare, resursele umane din rezerva fac parte din:
a) rezerva operationala;
b) rezerva generala.
(2) Rezerva operationala cuprinde rezervistii din planurile de mobilizare ale institutiilor cu atributii in domeniul apararii si este formata din:
a) rezervisti voluntari care consimt, pe baza de contract, sa incadreze functii in statele de razboi ale unitatilor;
b) rezervistii care au indeplinit serviciul militar activ in ultimii 5 ani.
(3) Numarul de functii, compunerea pe categorii de personal a rezervei operationale, precum si criteriile de admitere se stabilesc prin ordine ale conducatorilor institutiilor cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale.
(4) Rezerva generala cuprinde cetatenii incorporabili si rezervistii care nu fac parte din rezerva operationala si pot fi incorporati, concentrati, respectiv mobilizati, pentru instructie si completarea fortelor destinate apararii pe timpul starii de asediu, al mobilizarii si al starii de razboi.

Art. 16
(1) Rezervistii voluntari pot fi concentrati sau mobilizati, dupa caz, pentru:
a) instruire si indeplinirea unor misiuni pe timp de pace si/sau pe timpul starii de urgenta;
b) completarea fortelor destinate apararii la instituirea starii de asediu, la declararea mobilizarii sau a starii de razboi.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. a), rezervistii voluntari sunt concentrati in baza ordinului ministrului/conducatorului institutiei in subordinea caruia se afla unitatea in care este incadrat rezervistul.

Art. 17
Rezervistii din rezerva generala pot fi concentrati sau mobilizati, dupa caz, pentru instruire si completarea institutiilor cu atributii in domeniul apararii ori mobilizati la locul de munca, potrivit legii.

Art. 18
(1) Prin concentrare, in sensul prezentei legi, se intelege chemarea rezervistilor voluntari pentru instruire si indeplinirea unor misiuni, precum si a rezervistilor din rezerva generala pentru instruire si completarea institutiilor cu atributii in domeniul apararii pe timpul starii de asediu.
(2) Pe timpul starii de asediu, serviciul militar in rezerva incepe la data concentrarii si se termina la data desconcentrarii.
(3) Pe timpul mobilizarii si al starii de razboi, serviciul militar in rezerva incepe odata cu data mobilizarii si se termina la data demobilizarii.
(4) La declararea mobilizarii, rezervistii concentrati si cetatenii prevazuti la art. 3 alin. (5), incorporati, se considera mobilizati, iar serviciul militar se prelungeste pana la data demobilizarii.

Art. 19
(1) In situatiile prevazute la art. 18 alin. (2) si (3), rezervistii voluntari se prezinta la unitatile in care sunt incadrati, la data si ora prevazute in ordinul de chemare.
(2) Ordinele de chemare se intocmesc si se inmaneaza de catre unitatile militare in care sunt incadrati rezervistii voluntari.

Art. 20
(1) Centrele militare, componenta a armatei, au in compunere centre militare zonale, centre militare judetene si centre militare ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(2) Chemarea cetatenilor incorporabili si rezervistilor care nu fac obiectul prevederilor art. 19 alin. (1) se realizeaza prin ordin de chemare, intocmit de centrele militare.
(3) Anuntarea cetatenilor incorporabili si rezervistilor, precum si inmanarea ordinelor de chemare se realizeaza de catre structurile specializate ale Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 21
Pe timpul starii de asediu, la mobilizare si pe timpul starii de razboi, cetatenii incorporabili si rezervistii care isi desfasoara activitatea in institutii publice si operatori economici cu atributii in domeniul apararii isi continua activitatea la locul de munca, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.

 

Sectiunea 4 – Serviciul militar in termen pe timpul starii de asediu, al mobilizarii si al starii de razboi

Art. 22
(1) Pentru indeplinirea serviciului militar in termen, in conditiile prevazute la art. 3 alin. (5), centrele militare efectueaza, in perioadele stabilite de Statul Major General, recrutarea-incorporarea cetatenilor incorporabili.
(2) Perioada cand se efectueaza recrutarea-incorporarea se anunta prin mijloacele de informare in masa.
(3) Pe baza propunerilor inaintate de centrul militar, prefectul judetului sau al municipiului Bucuresti emite un ordin de asigurare a activitatilor de recrutare-incorporare, care este obligatoriu pentru autoritatile administratiei publice locale, structurile cu atributii specifice ale Ministerului Administratiei si Internelor, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti.

Art. 23
(1) Sunt incorporati pentru indeplinirea serviciului militar in termen barbatii, cetateni romani, care au implinit varsta de 20 de ani.
(2) La cerere, acestia pot fi incorporati imediat dupa implinirea varstei de 18 ani.
(3) Limita maxima de varsta pana la care cetatenii romani, barbati, pot fi chemati pentru indeplinirea serviciului militar in calitate de militar in termen este de 35 de ani.

Art. 24
Durata instruirii militarilor in termen se stabileste prin ordine ale sefilor institutiilor cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale.

Art. 25
(1) Pentru a fi recrutati sau incorporati, cetatenii sunt obligati sa se prezinte la data, ora si locul prevazute in ordinul de chemare.
(2) Tinerii care, din diferite motive, nu au primit ordin de chemare sunt obligati sa se prezinte la centrele militare pe a caror raza teritoriala isi au domiciliul ori resedinta, in termen de doua luni de la implinirea varstei de 20 de ani.

Art. 26
(1) Stabilirea aptitudinilor din punct de vedere psihologic se efectueaza pe baza examinarii de specialitate, asigurata de structurile specializate ale institutiilor cu atributii in domeniul apararii.
(2) In cazurile insuficient documentate sau la sesizarea unor neconcordante intre starea de sanatate a tanarului si documentatia prezentata, precizarea diagnosticului medical se face de comisia de expertiza medico-militara a spitalului militar clinic de urgenta la care este arondat centrul militar respectiv.

Art. 27
(1) Recrutarea, incorporarea sau selectia in structurile de invatamant din institutiile cu atributii in domeniul apararii se efectueaza de comisiile locale de recrutare-incorporare, constituite pe langa centrele militare.
(2) Recrutarea-incorporarea reprezinta activitatea executata de centrele militare in vederea selectiei si stabilirii aptitudinilor privind indeplinirea indatoririlor militare, repartizarea si trimiterea cetatenilor romani, barbati, la unitatile militare, la datele si in functie de criteriile stabilite prin ordin comun al conducatorilor institutiilor cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale, pentru indeplinirea serviciului militar in calitate de militar in termen.
(3) La recrutare-incorporare sau selectie in structurile de invatamant din institutiile cu atributii in domeniul apararii, fiecare tanar prezinta documente medicale, care atesta antecedentele patologice personale si heredocolaterale, eliberate sub semnatura si parafa medicului de familie. Tinerii care urmeaza a fi incorporati, inclusiv cei care nu poseda documentele mentionate, sunt examinati medical, gratuit, in unitati de asistenta medicala ambulatorie de specialitate stabilite de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, de comun acord cu centrele militare. Rezultatele examinarii sunt inscrise in fisa medicala; fondurile necesare acestor activitati sunt prevazute in bugetul Ministerului Sanatatii Publice.
(4) Medicul de familie sau, dupa caz, unitatea sanitara teritoriala pe raza careia domiciliaza tanarul are obligatia ca, la prezentarea acestuia cu ordinul de chemare sau pentru selectie in structurile de invatamant din institutiile cu atributii in domeniul apararii, sa il consulte si sa ii elibereze documentele prevazute la alin. (3).
(5) Forma si continutul documentului eliberat de medicul de familie, care urmeaza sa fie prezentat de tanar la comisia de recrutare-incorporare, se stabilesc prin ordin comun al conducatorilor institutiilor cu atributii in domeniul apararii, al ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
(6) Fiecare comisie locala de recrutare-incorporare se compune din:
a) presedinte: un ofiter din centrul militar;
b) membri: un delegat al consiliului local, un delegat al Ministerului Administratiei si Internelor, un delegat al autoritatii publice care incorporeaza, daca aceasta este alta decat Ministerul Apararii, un psiholog si un medic din centrul militar, un medic desemnat de directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti;
c) secretar: un cadru militar activ sau un salariat civil din centrul militar respectiv.

Art. 28
(1) Comisiile locale de recrutare-incorporare au urmatoarele atributii:
a) examineaza medical si testeaza psihologic tinerii la recrutare si recrutii la incorporare, stabilind daca sunt apti sau nu pentru serviciul militar, in conformitate cu prevederile baremului medical stabilit potrivit reglementarilor in vigoare;
b) repartizeaza la recrutare tinerii pe arme, iar la incorporare recrutii pe unitati si formatiuni militare, pentru indeplinirea serviciului militar;
c) acorda scutiri de serviciu militar si amanari de la incorporare recrutilor, in conditiile prezentei legi.
(2) Hotararile comisiilor locale de recrutare-incorporare se comunica tinerilor si recrutilor, in scris.

Art. 29
(1) Recrutii pot face contestatie impotriva hotararilor comisiilor de recrutare-incorporare la comisia de analiza a contestatiilor privind recrutarea-incorporarea, constituita la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
Aceasta se compune din:
a) presedinte: comandantul centrului militar;
b) membri: un delegat al consiliului judetean, un delegat al Ministerului Administratiei si Internelor, un psiholog din centrul militar, un medic desemnat de directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti;
c) secretar: un cadru militar activ sau un salariat civil din centrul militar respectiv.
(2) Contestatia se depune la comisia judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, de analiza a contestatiilor privind recrutarea-incorporarea, in termen de cel mult doua zile de la comunicarea hotararii care se ataca. Contestatia trebuie rezolvata in termen de maximum 5 zile de la data inregistrarii.
(3) Daca recrutii considera cu au fost lezati intr-un drept sau interes legitim, dupa epuizarea cailor de atac, se pot adresa instantelor competente.

Art. 30
(1) Concluziile medicale ale comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de recrutare-incorporare pot fi revocate numai de comisiile de expertiza medico-militara ale spitalelor militare clinice de urgenta la care sunt arondate centrele militare respective.
(2) Concluziile medicale ale comisiilor de expertiza medico-militara ale spitalelor militare clinice de urgenta pot fi revocate numai de comisia centrala de expertiza medicomilitara a Ministerului Apararii.
(3) Concluziile examinarii psihologice pot fi revocate numai de structura militara de specialitate.
(4) Hotararile comisiei centrale de expertiza medico-militara si ale structurilor prevazute la alin. (2) se solutioneaza in termen de 5 zile de la inregistrare si sunt definitive.

Art. 31
(1) Directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, asigura personalul medico-sanitar auxiliar si instrumentarul medical necesar efectuarii examenului medical. De asemenea, organizeaza tratamentul medical prin medicii de familie si asigura recrutilor asistenta si tratament medical gratuit in spitale sau in dispensare/policlinici pentru acele boli care ii fac temporar inapti pentru serviciul militar.
(2) Tinerii au obligatia sa se prezinte la centrul militar pe raza caruia domiciliaza, in termen de cel mult 3 luni de la data clarificarii situatiei medico-militare.

Art. 32
(1) Recrutii care sunt intretinatori unici de familie si contribuie efectiv la intretinerea acesteia sunt scutiti de serviciul militar daca:
a) sotia recrutului este bolnava, incadrata in gradul I sau II de invaliditate;
b) recrutul are unul sau mai multi copii minori, iar sotia acestuia a decedat;
c) parintii recrutului au implinit varsta standard de pensionare;
d) ambii parinti sunt invalizi de gradul I sau II, indiferent de varsta;
e) parintele in viata indeplineste una dintre conditiile prevazute la lit. c) sau d);
f) parintele despartit legal ori in fapt, aflat in intretinerea recrutului, indeplineste una dintre conditiile prevazute la lit. c) sau d), daca despartirea a avut loc cu cel putin 2 ani inainte de recrutare;
g) in caz de calamitati naturale, la cerere.
(2) De asemenea, sunt scutiti de serviciul militar si recrutii care sunt unici sustinatori ai surorilor si fratilor invalizi de gradul I sau II, daca contribuie efectiv la intretinerea lor.
(3) Recrutii adoptati beneficiaza de prevederile lit. c)-g) ale alin. (1), daca adoptia a avut loc cu cel putin 2 ani inainte de recrutare.

Art. 33
(1) Se considera unic sustinator al parintilor ori al surorilor sau al fratilor minori recrutul care:
a) nu mai are alti frati sau surori majori, apti de munca;
b) mai are frati ori surori, dar acestia nu pot contribui la intretinerea parintilor deoarece sunt elevi sau studenti la institutiile militare de invatamant, indeplinesc serviciul militar in termen, sunt elevi la scolile militare de ofiteri, maistri militari, subofiteri activi ori sunt invalizi de gradul I sau II;
c) mai are frati sau surori majori, apti de munca, dar acestia executa o pedeapsa privativa de libertate.
(2) Prin contributie efectiva se intelege participarea permanenta a recrutului la intretinerea parintilor, surorilor si fratilor minori cu o parte insemnata din veniturile lui, precum si la ingrijirea acestora, in cazul cand prezenta recrutului este absolut necesara.

Art. 34
Amanarea de la incorporare se acorda:
a) recrutilor gasiti la incorporare bolnavi de una dintre bolile prevazute in baremul medical stabilit potrivit reglementarilor in vigoare;
b) elevilor liceelor de la invatamantul de zi si seral, ai scolilor postliceale ori echivalente acestora, pana la absolvirea studiilor. Pierd dreptul de amanare de la incorporare elevii exmatriculati pe o durata mai mare de un an, precum si cei care repeta anul sau clasa mai mult de un an, din motive imputabile acestora;
c) celor care au greutati familiale deosebite si care se incadreaza in urmatoarele situatii: parintii au mai multi copii, dintre care cel putin 2 copii minori, iar copilul cel mai mare este incorporat; parintii indeplinesc conditiile de varsta pentru ca fiul sa fie scutit de serviciul militar, dar mai au un copil major, incadrat in gradul I sau II de invaliditate, care are cel putin 2 copii minori si nu poate contribui la intretinerea parintilor; unul dintre parinti a decedat, iar cel in viata are in intretinere cel putin 2 copii minori; recrutul nu are parinti, a fost crescut de bunici sau de alta persoana, pana la varsta de 14 ani, nu a fost adoptat, locuieste cu cei care l-au crescut, acestia sunt bolnavi si se incadreaza in gradul I sau II de invaliditate ori au varsta prevazuta la art. 32 lit. c) sau recrutul are cel putin 2 copii minori in varsta de pana la 7 ani. Pentru cazurile prevazute anterior, venitul mediu lunar al celor care au nevoie de intretinere sa nu fie mai mare decat cuantumul minim stabilit la pensia integrala pentru limita de varsta, prevazut de dispozitiile legale;
d) recrutilor care sunt unici sustinatori ai surorilor sau fratilor minori, pana la majoratul unuia dintre ei.

Art. 35
Daca pe timpul indeplinirii serviciului militar in termen se produce una dintre situatiile prevazute la art. 32, 33 si 34, cei in cauza vor fi trimisi la domiciliu.

Art. 36
La constatarea incetarii cauzelor de scutire sau de amanare de la incorporare, recrutii si militarii trimisi la domiciliu vor fi chemati pentru indeplinirea ori completarea serviciului militar in termen, daca nu au implinit varsta de 35 de ani.

 

Sectiunea 5 – Cadrele militare in activitate, elevii si studentii institutiilor militare de invatamant, soldatii si gradatii voluntari

Art. 37
Conditiile de admitere in institutiile militare de invatamant se stabilesc de ministerele care le au in subordine sau de institutiile cu atributii in domeniul sigurantei nationale.

Art. 38
Tinerii admisi in institutiile militare de invatamant, cu exceptia celor din liceele si colegiile militare, sunt considerati voluntari.

Art. 39
Elevii scolilor militare si studentii institutiilor militare de invatamant, care nu mai continua studiile, pot fi trimisi, in situatiile prevazute la art. 3 alin. (5), la unitati militare pentru completarea serviciului militar.

 

Capitolul III – Evidenta militara

 

Sectiunea 1 – Dispozitii generale

Art. 40
(1) Totalitatea cetatenilor romani nascuti in acelasi an formeaza un contingent, care este indicat de anul nasterii.
(2) Evidenta militara a cetatenilor incorporabili si a rezervistilor reprezinta ansamblul activitatilor desfasurate pentru cunoasterea si actualizarea datelor referitoare la identitatea, pregatirea profesionala, militara si de specialitate, ocupatia, locul de munca, domiciliul si situatia medico-militara a acestora.

Art. 41
(1) Soldatii si gradatii in rezerva se tin in evidenta pana la implinirea varstei de 45 de ani, astfel:
a) clasa I: pana la 35 de ani inclusiv;
b) clasa a II-a: de la 36 de ani pana la 40 de ani inclusiv;
c) clasa a III-a: de la 41 de ani pana la 45 de ani inclusiv.
(2) Cadrele militare in rezerva se tin in evidenta, pe clase de evidenta, pana la implinirea varstei prevazute de lege.
(3) Cetatenii romani, barbati, aflati in situatiile prevazute la art. 6 lit. a) se scot din evidenta la data constatarii situatiilor respective, cei mentionati la art. 6 lit. b) se scot din evidenta la implinirea varstei de 35 de ani, iar cei mentionati la art. 6 lit. c), la data pronuntarii sentintei definitive.

Art. 42
Cetatenii incorporabili, scosi din evidenta in conditiile art. 41 alin. (3), nu mai fac obiectul prevederilor art. 3 alin. (5).

 

Sectiunea 2 – Atributiile privind evidenta militara

Art. 43
(1) Elaborarea cadrului normativ, precum si conducerea, indrumarea si controlul activitatii de evidenta militara a cetatenilor incorporabili si a rezervistilor, pe intregul teritoriu al Romaniei, se executa de Statul Major General.
(2) Organele specializate in tinerea evidentei militare sunt centrele militare.
(3) Evidenta militara a recrutilor se tine dupa domiciliul sau resedinta acestora, iar a militarilor rezervisti, numai dupa domiciliu.
(4) Structurile militare din compunerea institutiilor cu atributii in domeniul apararii tin evidenta militara pentru rezervistii voluntari proprii.
(5) Structurile specializate ale Ministerului Administratiei si Internelor au atributii pe linie de evidenta militara, conform prezentei legi.
(6) Obligatii privind evidenta militara mai au si urmatoarele structuri:
a) instantele judecatoresti si parchetele organizate pe langa acestea, precum si penitenciarele;
b) angajatorii;
c) directiile sanitare judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 44
Pentru tinerea evidentei militare si organizarea activitatii de anuntare si trimitere a resurselor umane si materiale in vederea completarii unitatilor militare, centrele militare desfasoara urmatoarele activitati:
a) colaboreaza cu unitatile prevazute la art. 43 alin. (4) pe linia evidentei militare a rezervistilor voluntari, in conditiile stabilite prin ordin comun al conducatorilor institutiilor cu atributii in domeniul apararii;
b) coordoneaza, indruma si verifica activitatea desfasurata de structurile prevazute la art. 43 alin. (5) pe linia evidentei, anuntarii si trimiterii resurselor la unitati, in baza ordinului comun al ministrului apararii si al ministrului administratiei si internelor;
c) coordoneaza si verifica activitatea privind evidenta militara la structurile prevazute la art. 43 alin. (6), in baza hotararii Guvernului.

Art. 45
(1) Structurile specializate ale Ministerului Administratiei si Internelor au urmatoarele obligatii privind evidenta militara:
a) sa inmaneze cetatenilor incorporabili si rezervistilor ordinele de chemare si sa-i trimita la data, ora si locul prevazute de acestea;
b) sa comunice centrelor militare, semestrial, situatia cetatenilor romani, incorporabili si rezervisti, cu domiciliul in strainatate;
c) sa urmareasca, in baza masurilor ordonate de organele de urmarire penala, si sa conduca la locul indicat de acestea cetatenii incorporabili si rezervistii neprezentati la incorporare sau mobilizare, mobilizati la locul de munca, absenti nejustificat, precum si militarii dezertori;
d) sa intocmeasca anual tabele nominale cu cetatenii romani, barbati, care urmeaza sa implineasca 18 ani in anul urmator si sa le trimita centrului militar pana la data de 1 noiembrie;
e) sa comunice centrelor militare, in termen de 10 zile, cazurile de deces ale cetatenilor incorporabili si rezervistilor;
f) sa comunice lunar centrelor militare cetatenii incorporabili si rezervistii care si-au schimbat domiciliul pe raza de competenta, pe suport de memorare.
(2) Structurile specializate ale Ministerului Administratiei si Internelor situate in localitatile in care nu functioneaza centre militare au, in plus fata de cele specificate la alin. (1), urmatoarele obligatii pe linia evidentei militare:
a) sa tina evidenta nominala a cetatenilor incorporabili si a rezervistilor;
b) sa actualizeze in documentele de evidenta militara ale cetatenilor incorporabili si ale rezervistilor datele privind luarea ori scoaterea din evidenta, schimbarea domiciliului sau resedintei si sa le comunice lunar centrelor militare.

Art. 46
Angajatorii au urmatoarele obligatii privind evidenta militara a salariatilor proprii sau, dupa caz, a celor carora le-au incetat contractele individuale de munca:
a) sa tina evidenta cetatenilor incorporabili si a rezervistilor prevazuti la art. 15 alin. (2) si sa comunice centrelor militare incadrarile, transferurile, incetarea relatiilor de munca, precum si orice alte schimbari in datele de evidenta militara ale acestora;
b) la angajare, sa solicite cetatenilor documentele personale de evidenta militara;
c) sa acorde salariatilor sprijinul necesar pentru indeplinirea obligatiilor referitoare la serviciul militar;
d) sa suspende, in conditiile legii, raporturile de munca sau raporturile de serviciu care presupun absenta de la locul de munca, dupa caz, ale salariatilor care indeplinesc serviciul militar in conditiile prevazute la art. 3 alin. (5). Angajatorii sunt obligati sa pastreze locul de munca pe toata durata cat salariatii isi indeplinesc indatoririle militare.

Art. 47
Directiile sanitare judetene si a municipiului Bucuresti intocmesc si transmit centrelor militare anual, pana la data de 1 noiembrie, tabele nominale cu cetatenii romani, barbati, cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani, care au fost inregistrati cu afectiuni medicale incompatibile cu indeplinirea serviciului militar.

Art. 48
Ministerul Educatiei si Cercetarii asigura transmiterea de catre scolile speciale, scolile profesionale speciale si centrele de reeducare la centrele militare, anual, pana la data de 1 noiembrie, a tabelelor nominale cu tinerii care au urmat cursurile acestora, cu rezultatele examinarilor efectuate de comisiile de expertiza medicala persoane cu handicap adulti din cadrul serviciilor publice de asistenta sociala ale consiliilor judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 49
(1) Instantele judecatoresti care au dispus luarea masurii arestarii preventive ori au pronuntat pedeapsa inchisorii impotriva cetateanului incorporabil sau a rezervistului sunt obligate sa comunice centrelor militare copie de pe incheierea de sedinta ori de pe hotararea judecatoreasca definitiva, in termen de 10 zile de la data dispunerii masurii sau de la data ramanerii definitive a hotararii, dupa caz.
(2) In cazul revocarii masurii arestarii preventive ori a desfiintarii, prin exercitarea unei cai de atac, a hotararii judecatoresti prevazute la alin. (1), instantele judecatoresti competente sunt obligate sa comunice centrelor militare, in termen de 10 zile de la pronuntare, copie de pe incheierea de sedinta prin care s-a dispus revocarea masurii ori a deciziei prin care s-a desfiintat hotararea judecatoreasca de condamnare la pedeapsa inchisorii, dupa caz.

Art. 50
Evidenta militara a cetatenilor romani care se gasesc in strainatate pe o durata mai mare de 45 de zile se tine de centrele militare pe raza carora domiciliaza.

Art. 51
Centrele militare pot chema recrutii si militarii rezervisti pentru precizarea unor date in legatura cu situatia lor militara o data pe an.

Art. 52
(1) Documentul de evidenta militara aflat asupra cetatenilor incorporabili sau recrutilor este adeverinta de recrutare, pentru rezervisti este livretul militar, iar pentru persoanele fara obligatii militare, certificatul militar. Rezervistii voluntari primesc legitimatie militara, eliberata potrivit reglementarilor stabilite prin ordin al conducatorilor institutiilor cu atributii in domeniul apararii.
(2) Pierderea livretului militar se anunta la organul de evidenta militara, in termen de 5 zile, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, in termen de 10 zile de la constatare.

Art. 53
(1) Evidenta livretelor militare se tine de catre centrele militare, iar a ordinelor de chemare, de centrele militare sau, dupa caz, de celelalte institutii cu atributii in domeniul apararii.
(2) Normele privind eliberarea, evidenta si controlul manuirii livretelor militare si a documentelor de evidenta militara cu regim special se stabilesc prin ordin al sefului Statului Major General.

 

Capitolul IV – Serviciul alternativ prin alte forme de pregatire a populatiei pentru aparare

 

Sectiunea 1 – Dispozitii comune

Art. 54
(1) Prin alte forme de pregatire a populatiei pentru aparare se intelege:
a) pregatirea persoanelor cu atributii de conducere din sistemul administratiei publice la nivel central si local;
b) pregatirea premilitara a tinerilor;
c) pregatirea privind modul de actiune in situatii de urgenta civila;
d) pregatirea in formatiuni sanitar-voluntare;
e) alte forme de pregatire.
(2) Cetatenii cuprinsi in formele de pregatire a populatiei pentru aparare, prevazute la alin. (1) lit. c) si d), pe timpul starii de urgenta, de asediu, al mobilizarii si al starii de razboi, se constituie in subunitati, potrivit legii, sau isi continua activitatea la locul de munca.
(3) Participarea la orice forma de pregatire pentru aparare nu substituie formele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a) si c).

Art. 55
Organizarea si a altor forme de pregatire a populatiei pentru aparare se face prin lege.

 

Sectiunea 2 – Pregatirea pentru aparare a persoanelor cu atributii de conducere in domeniul administratiei publice, la nivel central si local

Art. 56
(1) Ministrii si demnitarii cu rang corespunzator acestora, secretarii si subsecretarii de stat, precum si prefectii, subprefectii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, primarii, secretarii municipiului Bucuresti si ai judetelor, secretarii municipiilor, oraselor, sectoarelor municipiului Bucuresti si ai comunelor, conducatorii operatorilor economici si institutiilor publice cu atributii la mobilizare si pe timp de razboi sunt obligati sa participe la activitati de pregatire specifica, organizate prin grija Statului Major General si a structurilor militare subordonate.
(2) Modul de organizare a activitatilor prevazute la alin. (1) se stabileste prin hotarare a Guvernului.

Art. 57
Dupa incheierea formelor de pregatire, persoanelor prevazute la art. 56 alin. (1) li se pot acorda grade militare in rezerva ori acestea pot fi inaintate la gradul urmator, potrivit legii.

 

Sectiunea 3 – Pregatirea premilitara a tinerilor

Art. 58
Pregatirea premilitara a tinerilor este organizata pe baza de voluntariat, cu tinerii apti din punct de vedere medical, care au implinit varsta de 15 ani si pana la incorporare.

Art. 59
Pregatirea premilitara a tinerilor este organizata si realizata de Ministerul Apararii si Ministerul Administratiei si Internelor. In acest scop, acestea colaboreaza cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, Autoritatea Nationala pentru Tineret, cu alte autoritati ale administratiei publice, precum si cu organizatii neguvernamentale.

Art. 60
(1) Pregatirea premilitara a tinerilor se realizeaza in centre organizate pe langa unitatile militare.
(2) Modul de organizare si desfasurare a pregatirii premilitare a tinerilor se stabileste prin ordin comun al conducatorilor institutiilor cu atributii in domeniul apararii si al ministrului educatiei si cercetarii.
(3) Fondurile necesare se asigura din bugetele ministerelor organizatoare.

Art. 61
Participantii la pregatirea premilitara a tinerilor beneficiaza gratuit de asistenta medicala, medicamente, spitalizare si pensii pentru accidentele sau bolile ce au survenit pe timpul pregatirii si in legatura cu activitatea de pregatire militara.

 

Sectiunea 4 – Pregatirea privind modul de actiune in situatii de urgenta

Art. 62
Cetatenii romani au dreptul de a participa ca voluntari la actiunile organizate de autoritatile administratiei publice locale in cadrul serviciilor de urgenta voluntare, in conditiile prevazute de actele normative in vigoare.

Art. 63
Serviciile de urgenta voluntare se constituie, in conditiile prevazute de actele normative in vigoare, in comune, orase si municipii, in subordinea consiliilor locale, din personal voluntar din cadrul institutiilor publice, al operatorilor economici, indiferent de forma de proprietate.

 

Sectiunea 5 – Pregatirea in formatiuni sanitar-voluntare

Art. 64
Organizarea, incadrarea si functionarea formatiunilor sanitar-voluntare si pregatirea surorilor de Cruce Rosie se realizeaza de Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, in conditiile legii.

Art. 65
(1) Inzestrarea formatiunilor sanitar-voluntare cu materialele necesare instruirii si acordarii primului ajutor se asigura potrivit legii.
(2) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale formatiunilor sanitar-voluntare se asigura din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat.

 

Capitolul V – Obligatiile si drepturile cetatenilor care participa la pregatirea pentru apararea tarii

Art. 66
Cetatenii romani, pe timpul indeplinirii serviciului militar, sunt obligati sa respecte juramantul militar.

Art. 67
(1) Tinerii chemati la recrutare, recrutii si militarii rezervisti sunt obligati:
a) sa primeasca ordinele de chemare emise de centrele militare si sa se prezinte la locul, data si ora prevazute in acestea;
b) sa se prezinte la centrul militar pentru: primirea livretului militar la trecerea in rezerva; predarea adeverintei de recrutare, a livretului militar si a ordinului de chemare la mobilizare, dupa caz, inainte de plecarea in strainatate, precum si ridicarea documentelor respective la inapoierea in tara; ridicarea documentelor de evidenta militara duplicat, eliberate ca urmare a pierderii sau distrugerii documentelor originale;
c) sa anunte, in scris, centrul militar, in termen de 5 zile, respectiv doua zile, in situatiile prevazute la art. 3 alin. (5), despre pierderea ori deteriorarea documentelor personale de evidenta militara sau a ordinului de chemare la mobilizare.
(2) Rezervistii voluntari sunt obligati sa participe la antrenamentele si exercitiile de mobilizare.

Art. 68
(1) Neprezentarea la recrutare, la incorporare, la concentrare, la mobilizare sau pentru clarificarea situatiei militare, la data fixata prin ordinul de chemare, poate fi motivata:
a) daca tanarul este bolnav, in imposibilitatea de a se deplasa, situatie dovedita cu certificatul medical eliberat de organele sanitare competente;
b) in cazul decesului unui membru al familiei – parinte, sotie, copil, unul dintre socri, frate sau sora -, pe baza certificatului de deces;
c) in caz de forta majora, pe baza dovezii eliberate de autoritatile administratiei publice locale.
(2) Cei chemati la recrutare, la incorporare, la concentrare sau la mobilizare ori, dupa caz, membrii familiilor lor, precum si autoritatile si institutiile publice si operatorii economici la care acestia sunt salariati au obligatia de a anunta imediat centrelor militare motivele neprezentarii la locul, data si ora prevazute in ordinele de chemare, urmand ca in termen de 15 zile sa prezinte acte justificative.

Art. 69
(1) Recrutii chemati la centrele militare judetene, municipale sau de sector in vederea incorporarii, dar care nu au fost incorporati, precum si cei trecuti in rezerva ori trimisi la domiciliu sunt obligati sa se prezinte la locurile de munca in termen de 5 zile de la data la care li s-a comunicat ca nu vor fi incorporati, respectiv in termen de 30 de zile de la data trecerii in rezerva sau a trimiterii la domiciliu.
(2) Data incorporarii si trecerii in rezerva pentru cei care au indeplinit serviciul militar este cea consemnata in livretul militar.

Art. 70
(1) Militarii in termen, elevii si studentii institutiilor militare de invatamant au dreptul gratuit la hrana, echipament, medicamente, pensie pentru pierderea capacitatii de munca, solda si documente militare de transport la chemarea pentru indeplinirea serviciului militar si pe timpul executarii acestuia, la trecerea in rezerva sau la trimiterea la domiciliu, la concentrare, la mobilizare si la demobilizare, in caz de concedii, permisii, internari si iesiri din spitale si in conditiile stabilite prin dispozitiile legale. Dreptul la documente militare de transport il au si tinerii chemati la recrutare si recrutii chemati la incorporare.
(2) Recrutii si cei care sunt internati in spitale pentru stabilirea situatiei medico-militare au dreptul gratuit la asistenta medicala, medicamente, intretinere si documente militare de transport, iar cei incadrati in munca beneficiaza si de ajutoare pentru incapacitate temporara de munca.
(3) Militarilor rezervisti care, pe timpul indeplinirii serviciului militar in termen, s-au pregatit prin cursuri in anumite meserii avand echivalent in viata civila li se recunoaste calificarea obtinuta, pe baza actelor de atestare eliberate de unitatile militare, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii si al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Art. 71
Militarii in termen, elevii si studentii institutiilor militare de invatamant au dreptul la ajutoare in caz de deces al sotiei, copiilor sau al altor persoane aflate in intretinerea acestora inainte de incorporare, in cuantumul stabilit prin acte normative.

Art. 72
Recrutii chemati pentru indeplinirea serviciului militar in termen primesc de la autoritatile si institutiile publice sau de la operatorii economici la care sunt incadrati toate drepturile la zi, inclusiv compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat.

Art. 73
(1) Contractele de munca ale salariatilor chemati pentru indeplinirea serviciului militar in termen ori pentru concentrare se mentin, in conditiile prevazute de lege.
(2) Desfacerea contractelor de munca ale persoanelor prevazute la alin. (1) nu se poate face decat ca urmare a dizolvarii operatorilor economici ori a desfiintarii autoritatilor sau institutiilor publice. In aceste situatii, cel care angajeaza sau agentiile pentru ocuparea fortei de munca vor asigura cu prioritate plasarea celor in cauza in alte locuri de munca echivalente, in aceeasi localitate, potrivit pregatirii si capacitatii profesionale, sau, gratuit, reconversia profesionala pentru profesiuni care, intr-o anumita perioada, sunt cerute de situatia economica pe piata fortei de munca.
(3) Posturile in care sunt incadrate persoanele prevazute la alin. (1) pot fi ocupate, pe timpul cat acestea indeplinesc serviciul militar, numai pe baza unor contracte de munca individuale pe durata determinata.

Art. 74
Rezervistii si cetatenii incorporati pe timpul indeplinirii serviciului militar beneficiaza de aceleasi drepturi banesti ca si categoriile de personal activ din care fac parte.

Art. 75
Tinerii chemati la recrutare, recrutii si militarii rezervisti care au calitatea de salariati si sunt chemati la centrele militare, pentru clarificarea situatiei militare, au dreptul la concediu platit de maximum 5 zile.

 

Capitolul VI – Asigurarea materiala si financiara

Art. 76
Consiliile judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti sunt obligate sa asigure centrelor militare terenurile, localurile, instalatiile de telecomunicatii, sisteme si servicii informatice, autoturisme, alte dotari si materiale, precum si fondurile necesare desfasurarii activitatii specifice, potrivit normelor stabilite prin hotarare a Guvernului.

Art. 77
(1) Cheltuielile de reparatii, intretinere si amenajare a localurilor centrelor militare judetene, municipale si de sector se suporta de autoritatile administratiei publice locale.
(2) Reparatiile capitale pentru localurile aflate in administrarea Ministerului Apararii se suporta de acest minister.
(3) Cheltuielile de modernizare a patrimoniului centrelor militare, cele pentru achizitionarea de carburanti-lubrifianti si pentru paza localurilor centrelor militare se suporta din bugetele autoritatilor administratiei publice locale.

Art. 78
Autoritatile administratiei publice locale pot dispune mutarea centrelor militare din localurile care le-au fost puse la dispozitie, numai cu acordul Ministerului Apararii si numai dupa ce noile localuri au fost amenajate conform prevederilor legale.

Art. 79
Autoritatile administratiei publice locale asigura plata personalului din afara centrelor militare care desfasoara activitate in cadrul comisiilor locale de recrutare-incorporare.

 

Capitolul VII – Sanctiuni

Art. 80
(1) Constituie contraventie savarsirea de catre cetatenii incorporabili si de catre rezervisti a uneia dintre urmatoarele fapte:
a) refuzul de a primi ordinul de chemare;
b) prezentarea cu intarziere la comisia locala de recrutare-incorporare la data, ora si locul prevazute in ordinul de chemare, daca intarzierea nu depaseste 3 zile, astfel incat fapta sa constituie infractiune, iar in cazul in care nu au primit ordin de chemare, in termen de cel mult doua luni de la implinirea varstei de 18 ani;
c) neprezentarea la data, ora si locul prevazute in ordinul de chemare, pentru clarificarea situatiei militare sau pentru concentrare;
d) neprezentarea, inaintea plecarii din tara, la organul de evidenta militara, pentru a preda livretul militar, adeverinta de recrutare ori ordinul de chemare la mobilizare;
e) neprezentarea, in termenul legal, pentru primirea documentelor personale de evidenta militara;
f) intarzierea nejustificata la recrutare-incorporare, concentrare, mobilizare sau pentru clarificarea situatiei militare, la instituirea starii de urgenta, a starii de asediu sau la declararea mobilizarii ori a starii de razboi;
g) pierderea, deteriorarea sau instrainarea documentelor personale de evidenta militara;
h) neprezentarea la exercitiile si antrenamentele de mobilizare;
i) neprezentarea pentru executarea serviciului alternativ.
(2) Constituie contraventie savarsirea de catre angajatori a uneia dintre urmatoarele fapte:
a) neactualizarea evidentei militare a cetatenilor incorporabili si a rezervistilor;
b) necomunicarea, in termenul stabilit, a schimbarilor survenite in datele de evidenta militara ale cetatenilor incorporabili si rezervistilor;
c) neprezentarea sau neasigurarea persoanelor stabilite pentru incadrarea comisiilor locale de recrutare-incorporare;
d) neinmanarea ordinelor de chemare si netrimiterea dovezilor de inmanare a ordinelor de chemare in termenul stabilit;
e) neacordarea pentru salariati a sprijinului necesar indeplinirii obligatiilor referitoare la serviciul militar;
f) nerespectarea prevederilor art. 46 lit. d).

Art. 81
(1) Contraventiile prevazute la art. 80 alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 50 lei la 100 lei, fapta prevazuta la lit. d), e) si g);
b) cu amenda de la 100 lei la 300 lei, faptele prevazute la lit. c) si h);
c) cu amenda de la 200 lei la 400 lei, fapta prevazuta la lit. b);
d) cu amenda de la 400 lei la 800 lei, faptele prevazute la lit. a), f) si i).
(2) Contraventiile prevazute la art. 80 alin. (2) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 800 lei la 1.000 lei, faptele prevazute la lit. a)-e);
b) cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei, fapta prevazuta la lit. f).
(3) Cuantumul amenzilor prevazute la alin. (1) si (2) se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.

Art. 82
Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 80 si 81 se fac, respectiv se aplica, de persoanele imputernicite de Statul Major General, precum si de comandantul centrului militar si ofiterii special desemnati de catre acesta, numai pe raza teritoriala de competenta a centrului militar.

Art. 83
(1) Dispozitiile art. 80 si 81 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Contravenientul poate sa achite, in termen de 48 de ore, jumatate din minimul amenzii prevazute de lege pentru fapta respectiva.

Art. 84
Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, prin structurile sale locale, pune la dispozitia structurilor Ministerului Apararii cu atributii privind evidenta recrutilor si a rezervistilor, la solicitarea acestor institutii, informatiile cerute pentru actualizarea bazei de date proprii.

Art. 85
In termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Guvernul va adopta normele de punere in aplicare a acesteia.

Art. 86
Institutiile cu atributii in domeniul apararii informeaza populatia, saptamanal si ori de cate ori este nevoie, atat prin presa proprie, cat si prin emisiuni de radio si televiziune, transmise fara plata de posturile publice de radio si televiziune, despre evenimentele si responsabilitatile privind apararea tarii.

Art. 87
Rezervistii care, la data suspendarii serviciului militar obligatoriu, sunt cuprinsi in planurile de mobilizare ale structurilor din institutiile cu atributii in domeniul apararii raman in aceasta pozitie pana la inlocuirea cu rezervisti voluntari sau pana la implinirea limitei de varsta pentru clasa a III-a de evidenta.

Art. 88
Pe timpul starii de asediu, al mobilizarii si al starii de razboi, cetatenii au obligatia sa furnizeze structurilor de specialitate informatii ce privesc siguranta nationala.

Art. 89
Institutiile cu atributii in domeniul apararii pot distribui rezervistilor voluntari articole de echipament militar, care pot fi pastrate la domiciliul acestora si pe care acestia le pot purta, potrivit instructiunilor aprobate prin ordin al conducatorilor acestora.

Art. 90
In functie de nevoile pentru aparare, cetatenii care nu au obligatii militare si care nu executa servicii alternative presteaza activitatile pentru care sunt apti, impuse de starile prevazute la art. 3 alin. (5), la cererea Ministerului Apararii, transmisa autoritatilor publice locale.

Art. 91
Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Art. 92
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 46/1996 privind pregatirea populatiei pentru aparare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 120 din 11 iunie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

Advertisements

discuta subiectul si tu

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: