LEGE nr. 102 din 4 iulie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovenia privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 29 iunie 2011

LEGE nr. 102 din 4 iulie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovenia privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 29 iunie 2011

EMITENT: PARLAMENTUL 
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se ratificã Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind protecţia reciprocã a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 29 iunie 2011.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PREŞEDINTELE SENATULUI
VASILE BLAGA

Bucureşti, 4 iulie 2012.
Nr. 102.

ANEXĂ

ACORD
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind
protecţia reciprocã a informaţiilor clasificate
Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia, denumite în continuare pãrţi,
în scopul asigurãrii protecţiei informaţiilor clasificate schimbate între pãrţi sau între instituţii de drept public şi privat supuse legislaţiei naţionale proprii, luând în considerare interesele naţionale şi de securitate,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Domeniul de aplicare
1. Prezentul acord va sta la baza oricãrei activitãţi care implicã, în conformitate cu legislaţia naţionalã a pãrţilor, schimbul de informaţii clasificate între pãrţi sau între alte instituţii de drept public şi privat din statele acestora.
2. Prezentul acord nu va afecta obligaţiile celor douã pãrţi ce derivã din alte acorduri internaţionale şi nu va fi folosit împotriva intereselor, securitãţii şi integritãţii teritoriale ale altor state.
3. În conformitate cu legislaţia lor naţionalã, pãrţile vor lua toate mãsurile corespunzãtoare pentru a asigura protecţia informaţiilor clasificate schimbate între acestea sau generate în baza prezentului acord.
ART. 2
Definiţii
În scopul prezentului acord, urmãtorii termeni sunt definiţi dupã cum urmeazã:
a) informaţii clasificate înseamnã orice informaţie, indiferent de forma sa fizicã, cãreia i s-a atribuit un nivel de clasificare în conformitate cu legislaţia naţionalã şi care va fi protejatã corespunzãtor;
b) contract clasificat înseamnã un contract, un subcontract sau un proiect, inclusiv activitãţile precontractuale, care conţine informaţii clasificate sau implicã accesul la acestea;
c) parte emitentã înseamnã partea, inclusiv orice entitate de drept public sau privat, care se supune legislaţiei naţionale şi care genereazã şi transmite informaţii clasificate pãrţii primitoare;
d) parte primitoare înseamnã partea, inclusiv orice entitate de drept public sau privat, care se supune legislaţiei naţionale şi care primeşte informaţii clasificate de la partea emitentã;
e) parte terţã înseamnã un stat sau oricare altã entitate de drept public ori privat sau o organizaţie internaţionalã care nu este parte la prezentul acord;
f) necesitatea de a cunoaşte înseamnã principiul conform cãruia accesul la informaţii clasificate se poate acorda unei persoane numai în baza atribuţiilor şi sarcinilor sale oficiale;
g) certificatul de securitate a personalului înseamnã documentul emis în conformitate cu legislaţia naţionalã şi care certificã faptul cã deţinãtorul poate avea acces la informaţii clasificate de un anumit nivel de clasificare;
h) certificatul de securitate industrialã înseamnã documentul emis în conformitate cu legislaţia naţionalã şi care certificã faptul cã o persoanã juridicã îndeplineşte condiţiile necesare pentru gestionarea informaţiilor clasificate de un anumit nivel de clasificare şi este autorizatã sã desfãşoare activitãţi legate de un contract clasificat;
i) compromiterea informaţiilor clasificate înseamnã situaţia în care, datoritã unui incident de securitate, informaţiile clasificate şi-au pierdut confidenţialitatea, integritatea sau disponibilitatea.
ART. 3
Autoritãţile competente de securitate
1. Autoritãţile naţionale de securitate desemnate de pãrţi pentru a fi responsabile de implementarea generalã şi de controalele relevante ale tuturor aspectelor prezentului acord sunt:
În România:

Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
În Republica Slovenia:
Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov
2. Autoritãţile naţionale de securitate se vor informa reciproc cu privire la oricare alte autoritãţi competente de securitate responsabile pentru implementarea prezentului acord.
3. Pãrţile se vor informa reciproc cu privire la orice modificãri ulterioare privind autoritãţile naţionale de securitate.
ART. 4
Clasificãrile de securitate
1. Informaţiile clasificate transmise în baza prezentului acord vor fi marcate cu nivelul corespunzãtor al clasificãrii conform legislaţiei naţionale a fiecãreia dintre pãrţi.

2. Echivalenţa marcajelor naţionale de clasificare de securitate este urmãtoarea:

┌─────────────────────┬────────────────────────┐
│  În România    │ În Republica Slovenia │
├─────────────────────┼────────────────────────┤
│ STRICT SECRET DE  │            │
│IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ │ STROGO TAJNO     │
├─────────────────────┼────────────────────────┤
│  STRICT SECRET   │   TAJNO       │
├─────────────────────┼────────────────────────┤
│   SECRET     │   ZAUPNO      │
├─────────────────────┼────────────────────────┤
│ SECRET DE SERVICIU │   INTERNO      │
└─────────────────────┴────────────────────────┘

ART. 5
Accesul la informaţii clasificate
1. Accesul la informaţii clasificate SECRET DE SERVICIU/INTERNO este permis numai persoanelor cãrora le-a fost acordat acest acces, în conformitate cu legislaţia naţionalã, care respectã principiul necesitãţii de a cunoaşte şi au fost instruite corespunzãtor.
2. Accesul la informaţii clasificate SECRET/ZAUPNO şi de nivel superior este permis, cu respectarea principiului necesitãţii de a cunoaşte, numai persoanelor cãrora, în conformitate cu legislaţia naţionalã, li s-a emis certificat de securitate a personalului valabil pentru nivelul de clasificare al informaţiilor ce urmeazã a fi accesate şi care au fost instruite în acest sens.
3. Pãrţile îşi vor recunoaşte reciproc certificatele de securitate a personalului pentru acces la informaţii clasificate SECRET/ZAUPNO şi de nivel superior sau autorizaţiile scrise pentru acces la informaţii clasificate SECRET DE SERVICIU/INTERNO, care permit accesul la informaţii clasificate conform echivalenţei din art. 4 alin. 2.
ART. 6
Protecţia informaţiilor clasificate
1. Pãrţile vor asigura acelaşi nivel de protecţie pentru informaţiile clasificate care fac obiectul prezentului acord ca şi în cazul propriilor informaţii cu nivel de clasificare corespunzãtor.
2. Partea emitentã va informa partea primitoare asupra oricãror condiţii de transmitere sau limitãri în utilizarea informaţiilor clasificate, precum şi asupra oricãror modificãri ulterioare ale clasificãrii.
3. Partea primitoare se va asigura cã informaţiile clasificate sunt marcate cu nivelul de clasificare echivalent, în conformitate cu art. 4 alin. 2, precum şi cã nivelul de clasificare nu este schimbat, scãzut sau declasificat fãrã aprobarea scrisã a pãrţii emitente.
ART. 7
Restricţii de utilizare a informaţiilor clasificate
1. Partea primitoare va utiliza informaţiile clasificate numai în scopul pentru care acestea au fost transmise şi cu respectarea restricţiilor stabilite de partea emitentã.
2. Partea primitoare nu va transmite informaţii clasificate unei pãrţi terţe fãrã acordul prealabil scris al pãrţii emitente.
ART. 8
Transmiterea informaţiilor clasificate
Informaţiile clasificate vor fi transmise între pãrţi prin canale diplomatice sau militare ori prin alte canale convenite de autoritãţile naţionale de securitate, în conformitate cu legislaţia naţionalã.
ART. 9
Multiplicarea, traducerea şi distrugerea informaţiilor clasificate

1. Toate multiplicãrile şi traducerile vor purta aceleaşi marcaje de clasificare ca şi informaţiile clasificate originale şi vor fi protejate corespunzãtor. Traducerile şi numãrul de copii se vor limita la numãrul minim necesar pentru scopurile oficiale.
2. Toate traducerile vor conţine o adnotare corespunzãtoare în limba în care au fost traduse, prin care se va indica faptul cã acestea conţin informaţii clasificate ale pãrţii emitente, inclusiv marcajul de clasificare şi numãrul de referinţã ale documentului original.
3. Informaţiile clasificate marcate STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ/STROGO TAJNO vor fi multiplicate numai cu acordul scris al pãrţii emitente.
4. Informaţiile clasificate marcate STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ/STROGO TAJNO nu vor fi distruse. Acestea vor fi returnate pãrţii emitente dupã ce partea primitoare considerã cã nu îi mai sunt necesare.
5. În cazul unui pericol iminent, informaţiile clasificate vor fi distruse fãrã acord prealabil. autoritatea naţionalã de securitate a pãrţii emitente va fi notificatã imediat despre aceastã distrugere.
6. Informaţiile clasificate STRICT SECRET/TAJNO sau de nivel inferior vor fi distruse de cãtre partea primitoare, dupã ce aceasta constatã cã nu îi mai sunt necesare, în conformitate cu legislaţia naţionalã şi cu acordul prealabil scris al pãrţii emitente.
ART. 10
Contracte clasificate

1. Înainte de diseminarea cãtre contractanţi sau subcontractanţi a oricãror informaţii clasificate legate de un contract clasificat, autoritatea naţionalã de securitate a pãrţii primitoare va trebui:
a) sã confirme deţinerea de cãtre contractanţii şi subcontractanţii care participã la contracte clasificate a certificatelor de securitate industrialã corespunzãtoare, precum şi deţinerea de cãtre angajaţii acestora, implicaţi în contracte clasificate, a certificatelor de securitate a personalului corespunzãtoare; sau
b) sã iniţieze, la cerere, procedurile necesare, în conformitate cu legislaţia naţionalã, pentru emiterea certificatelor de securitate industrialã sau a certificatelor de securitate a personalului corespunzãtoare.
2. Oricare dintre autoritãţile naţionale de securitate poate solicita efectuarea inspecţiei de securitate a unui obiectiv pentru a asigura conformitatea permanentã cu standardele de securitate în concordanţã cu legislaţia naţionalã.
3. Contractul clasificat va conţine o anexã cu prevederi referitoare la cerinţele de securitate şi nivelul de clasificare al fiecãrui aspect sau element din contractul clasificat. O copie a acestei anexe va fi înaintatã autoritãţilor naţionale de securitate ale pãrţilor.
4. Pãrţile îşi vor recunoaşte reciproc certificatele de securitate industrialã.
ART. 11
Vizite

1. Vizitele care necesitã acces la informaţii clasificate vor fi supuse unei aprobãri prealabile din partea autoritãţii naţionale de securitate a pãrţii gazdã.
2. Solicitarea de vizitã va fi transmisã autoritãţii naţionale de securitate cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea vizitei şi va cuprinde urmãtoarele date personale:
a) numele şi prenumele vizitatorului, data şi locul naşterii, cetãţenia şi numãrul paşaportului/documentului de identitate;
b) funcţia vizitatorului şi specificarea angajatorului pe care acesta îl reprezintã;
c) specificarea activitãţilor la care vizitatorul va participa;
d) valabilitatea şi nivelul certificatului de securitate a personalului deţinut de vizitator, dacã este cazul;
e) denumirea, adresa, numãrul de telefon/fax, adresa de e-mail şi punctul de contact ale obiectivului ce urmeazã a fi vizitat;
f) scopul vizitei, inclusiv cel mai înalt nivel al informaţiilor clasificate ce urmeazã a fi accesate;

g) data şi durata vizitei – în cazul unor vizite periodice se va specifica perioada totalã acoperitã de vizite;

h) data, semnãtura şi ştampila autoritãţii naţionale de securitate a pãrţii trimiţãtoare.
3. În cazuri urgente, autoritãţile naţionale de securitate pot conveni asupra unei perioade mai scurte de transmitere a solicitãrii de vizitã.
4. Autoritãţile naţionale de securitate pot aproba de comun acord o listã cu vizitatorii îndreptãţiţi la vizitele periodice. Aceastã listã va fi valabilã pe o perioadã iniţialã ce nu va depãşi 12 luni şi va putea fi extinsã pe o perioadã ulterioarã ce nu va depãşi 12 luni. O cerere pentru vizite periodice va fi supusã aprobãrii în conformitate cu paragraful 2. O datã ce lista a fost aprobatã, vizitele pot fi organizate direct între instituţiile implicate.
5. Orice informaţie clasificatã obţinutã de cãtre un vizitator va fi consideratã informaţie clasificatã şi va fi protejatã conform prevederilor prezentului acord.
6. Fiecare parte va garanta protecţia datelor personale ale vizitatorilor conform legislaţiei naţionale proprii.
ART. 12
Cooperarea de securitate
1. În scopul îndeplinirii şi menţinerii unor standarde comparabile de securitate, autoritãţile naţionale de securitate îşi vor furniza, reciproc, la cerere, informaţii referitoare la standardele naţionale de securitate, procedurile şi practicile privind protecţia informaţiilor clasificate. În acest scop, autoritãţile naţionale de securitate se pot vizita reciproc.
2. Autoritãţile naţionale de securitate se vor informa reciproc cu privire la riscurile de securitate care pot prejudicia informaţiile clasificate schimbate.
3. La cerere, autoritãţile naţionale de securitate, în conformitate cu atribuţiile proprii, se vor asista reciproc cu privire la desfãşurarea procedurilor referitoare la verificãrile de securitate.
4. Autoritãţile naţionale de securitate se vor informa prompt asupra oricãror modificãri intervenite în certificatele de securitate a personalului şi în certificatele de securitate industrialã recunoscute reciproc.
5. Serviciile de informaţii şi de securitate ale pãrţilor pot schimba direct informaţii operative şi de securitate în conformitate cu legislaţia naţionalã.
ART. 13
Compromiterea informaţiilor clasificate
1. Fiecare parte va notifica imediat în scris celeilalte pãrţi cu privire la orice suspiciune sau descoperire a compromiterii informaţiilor clasificate schimbate în baza prezentului acord.
2. Partea primitoare va întreprinde toate mãsurile necesare posibile în conformitate cu legislaţia naţionalã proprie pentru a limita consecinţele compromiterii şi pentru a preveni incidentele ulterioare. La cerere, partea emitentã va oferi asistenţã în investigaţii; va fi informatã în scris despre rezultatul investigaţiei şi despre mãsurile întreprinse.
ART. 14
Cheltuieli
Fiecare parte va suporta propriile cheltuieli în legãturã cu implementarea prezentului acord.
ART. 15
Interpretarea şi soluţionarea diferendelor
Orice diferend între pãrţi privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi soluţionat exclusiv prin mijloace de consultare între pãrţi.
ART. 16

Dispoziţii finale
1. Prezentul acord se încheie pe o duratã nedeterminatã de timp. Acesta va fi supus aprobãrii în conformitate cu legislaţia naţionalã a pãrţilor şi va intra în vigoare în prima zi din cea de-a doua lunã de la data primirii ultimei notificãri între pãrţi privind îndeplinirea procedurilor legale interne pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.
2. Prezentul acord poate fi modificat oricând prin acordul scris al pãrţilor. Aceste amendamente vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.
3. Fiecare parte are dreptul de a denunţa oricând, în scris, prezentul acord. În acest caz, valabilitatea acordului va expira dupã 6 luni de la data la care cealaltã parte a primit notificarea de denunţare scrisã.
4. Fãrã a ţine cont de denunţarea prezentului acord, toate informaţiile clasificate transmise în baza acestuia vor continua sã fie protejate în conformitate cu prevederile stabilite în prezentul acord pânã când partea emitentã elibereazã partea primitoare de aceastã obligaţie.
5. Pentru aplicarea prezentului acord pot fi încheiate aranjamente de implementare.

Drept dovadã, subsemnaţii, pe deplin autorizaţi de propriile guverne, am semnat prezentul acord.
Semnat la Bucureşti la 29 iunie 2011, în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã, slovenã şi englezã, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferenţe în interpretare, textul în limba englezã va prevala.
Pentru Guvernul României,

Marius Petrescu,
Directorul general al
Oficiului Registrului Naţional al
Informaţiilor Secrete de Stat

Pentru Guvernul Republicii Slovenia,
Milan Tarman,
Directorul Oficiului pentru

Protecţia Informaţiilor Clasificate

________