Posted by: leontiucmarius | July 23, 2012

Marius Leontiuc – LEGE nr. 143 din 23 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a unor creante detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru reglementarea unor dispozitii referitoare la infiintarea unei societati comerciale

LEGE nr. 143 din 23 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a unor creante detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru reglementarea unor dispozitii referitoare la infiintarea unei societati comerciale

EMITENT: PARLAMENTUL 
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 iulie 2012

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119 din 22 decembrie 2011 privind preluarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a unor creanţe deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea unei societăţi comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 28 decembrie 2011, cu următoarele modificări şi completări:

1. După articolul 8 se introduc două noi articole, articolele 8^1 şi 8^2, cu următorul cuprins:
“Art. 8^1. – Pentru bunurile prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă, Compania Naţională a Huilei – S.A. va aplica procedura prevăzută la cap. I – Modalităţi de stingere a obligaţiilor fiscale prin darea în plată a unor bunuri din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011, aprobată prin Legea nr. 38/2012.
Art. 8^2. – (1) După finalizarea procedurii prevăzute la art. 8^1, bunurile aferente activelor prevăzute în anexă trec din domeniul public în domeniul privat al statului.
(2) În termen de 7 zile de la data intrării în proprietatea privată a statului a bunurilor prevăzute la alin. (1), Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri va demara procedurile prevăzute de lege pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale, persoană juridică română, care are iniţial, ca acţionar unic, statul român.
(3) Bunurile prevăzute la alin. (1) se constituie ca aport în natură al statului la capitalul social al societăţii prevăzute la alin. (2).
(4) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri asigură ducerea la îndeplinire, potrivit legii, a atribuţiilor ce decurg din calitatea de instituţie publică implicată.”

2. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 9. – (1) În vederea asigurării sumelor necesare pentru înfiinţarea societăţilor prevăzute la art. 8 alin. (2) şi art. 8^2 alin. (2), se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri să introducă la capitolul 81.01 “Combustibili şi energie”, titlul 72 “Active financiare”, suma de 1.000 mii lei, care se asigură prin redistribuiri de credite bugetare, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
(2) Utilizarea sumei aprobate conform prevederilor alin. (1) nu va parcurge procedurile în domeniul ajutorului de stat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.”

3. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 10, cu următorul cuprins:
“Art. 10. – Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.”
4. După articolul 10 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
IOAN CHELARU

Bucureşti, 23 iulie 2012.
Nr. 143.
ANEXĂ
—–
(Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2011)
———————————————————

Activele ale căror bunuri trec în domeniul public al statului

 ┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr.│             Denumirea activului              │
 │crt│                                    │
 ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1.│Exploatarea Minieră Lonea                        │
 ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2.│Exploatarea Minieră Lupeni                       │
 ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3.│Exploatarea Minieră Vulcan                       │
 ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4.│Exploatarea Minieră Livezeni                      │
 ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5.│Exploatarea de Preparare a Cărbunelui Valea Jiului           │
 ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 6.│Staţia de Salvare Minieră                        │
 ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 7.│Sediul administrativ                          │
 └───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

—–

Ordonanta de urgenta 119 din 22 decembrie 2011 (OUG 119/2011) privind preluarea de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a unor creante detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru reglementarea unor dispozitii referitoare la infiintarea unei societati comerciale Publicat in Monitorul Oficial 929 din 28 decembrie 2011 (M. Of. 929/2011) LegeStart prezinta actul doar in varianta publicata in Monitorul Oficial.

Avand in vedere angajamentele asumate de Romania prin acordurile de intelegere cu Fondul Monetar International si Uniunea Europeana din anul 2011, acte prin care Guvernul Romaniei s-a obligat sa rezolve deficientele constatate la unele intreprinderi de stat prin masuri care sa conduca la restructurarea economico-financiara a acestora si la eliminarea pierderilor si eficientizarea pe termen lung a activitatii,
intrucat reducerea arieratelor catre bugetul general consolidat este unul din obiectivele convenite prin Scrisoarea de intentie si Memorandumul tehnic de intelegere din Aranjamentul stand-by de tip preventiv dintre Romania si Fondul Monetar International,
deoarece, prin acest acord, s-au prevazut obiective trimestriale de reducere a arieratelor si o serie de masuri concrete pentru Compania Nationala a Huilei – S.A., printre care si predarea activelor neviabile in schimbul stingerii obligatiilor fiscale, in vederea asigurarii conditiilor de accesare a ajutorului de stat pentru inchiderea de mine, conform legislatiei de concurenta,
avand in vedere ca neadoptarea in regim de urgenta a masurilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta ar conduce la ineficientizarea partiala a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale si de plata a unor contributii la organisme internationale, respectiv in ceea ce priveste Compania Nationala a Huilei – S.A., ar putea pune in pericol functionarea Sistemului energetic national – obiectiv national de interes strategic, pentru sustinerea caruia este necesara asigurarea producerii energiei electrice in termocentrale numai in conditii de rentabilitate a productiei de huila – si ar atrage nerespectarea acordurilor incheiate de Romania cu Fondul Monetar International si Comisia Europeana,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
CAPITOLUL I
Preluarea de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a unor creante detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

Art. 1. –
(1) Creantele detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumita in continuare AVAS, asupra Companiei Nationale a Huilei – S.A. in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creante bugetare in vederea incasarii si virarii lor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 557/2003, se preiau, pe baza de protocol, de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare ANAF, in vederea administrarii, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Creantele care fac obiectul preluarii potrivit alin. (1) sunt creantele exigibile din evidenta contabila a AVAS, in lei, individualizate in titluri executorii care au stat la baza proceselor- verbale de sechestru, neachitate la data incheierii protocolului de predare-preluare.
Art. 2. –
In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru creantele prevazute la art. 1 alin. (1), AVAS va comunica organelor fiscale ale ANAF:
a) inscrisurile in care sunt individualizate creantele datorate si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si care reprezinta titluri executorii, care au stat la baza proceselor-verbale de sechestru;
b) orice alte documente si informatii disponibile, necesare administrarii creantelor prevazute la art. 1 alin. (1).
Art. 3. –
(1) Procedura de predare-preluare a documentelor si informatiilor prevazute la art. 2 va fi aprobata prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al presedintelui AVAS in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) AVAS va notifica debitorului transferul creantelor prevazute la art. 1 alin. (1), in termen de 5 zile de la data incheierii protocolului de predare-preluare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
(3) Creantele preluate potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) sunt asimilate creantelor fiscale de la data comunicarii notificarii prevazute la alin. (2).
Art. 4. –
Sumele incasate de catre AVAS dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vireaza in termen de 5 zile de la data incasarii in conturile specifice acestor tipuri de creante deschise pe codul de identificare fiscala al contribuabilului la unitatea Trezoreriei Statului.
Art. 5. –
Sumele rezultate din valorificarea creantelor preluate de ANAF potrivit prezentei ordonante de urgenta constituie venituri la bugetul Fondului national unic de asigurari de sanatate.
Art. 6. –
Pentru neachitarea creantelor prevazute la art. 1 alin. (1) se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data comunicarii notificarii prevazute la art. 3 alin. (2).
Art. 7. –
Sumele reprezentand creantele prevazute la art. 1 alin. (1), pentru care dreptul de a cere executare silita s-a prescris pana la data predarii acestora catre ANAF, raman in responsabilitatea AVAS.

CAPITOLUL II
Reglementarea unor dispozitii referitoare la infiintarea unei societati comerciale

Art. 8. –
(1) Bunurile aferente activelor prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale si de plata a unor contributii la organisme internationale trec din domeniul public in domeniul privat al statului.
(2) In termen de 7 zile de la data intrarii in proprietatea privata a statului a bunurilor prevazute la alin. (1), Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri va demara procedurile prevazute de lege pentru infiintarea unei societati comerciale, persoana juridica romana, care are initial, ca actionar unic, statul roman.

(3) Societatea prevazuta la alin. (2) va gestiona ajutorul de stat aferent activelor prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2011, potrivit notificarii transmise Comisiei Europene.
(4) Bunurile prevazute la alin. (1) se constituie ca aport in natura al statului la capitalul social al societatii prevazute la alin. (2).
(5) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri asigura ducerea la indeplinire, potrivit legii, a atributiilor ce decurg din calitatea de institutie publica implicata.
Art. 9. –
In vederea asigurarii sumelor necesare pentru infiintarea societatii prevazute la art. 8 alin. (2), se autorizeaza Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri sa introduca la capitolul 81.01 “Combustibili si energie”, titlul 72 “Active financiare”, suma de 500 mii lei care se asigura prin redistribuiri de credite bugetare, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,
Ion Ariton
p. Secretariatul General al Guvernului,
Stefan Gati
Presedintele Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului,
Aurelian Popa
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu
Bucuresti, 22 decembrie 2011.
Nr. 119.

Advertisements

discuta subiectul si tu

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: