Marius Leontiuc – Jurisprudenta dealer versus vanzator

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL IAȘI

SECȚIA PENALĂ

DECIZIA PENALĂ NR.9

Ședința publică de la 22 Ianuarie 2008

Completul compus din:

PREȘEDINTE: Maria Cenușă

JUDECĂTOR 2: Otilia Susanu

GREFIER – – –

Ministerul Public reprezentat prin procuror –

La ordine fiind soluționarea apelului declarat de inculpatul, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de ” trafic de droguri”, împotriva sentinței penale nr. 316 din 10 mai 2007 pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul nr-.

La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă av. pentru inculpatul apelant, prezent martorul din lucrări și martorul propus de inculpat, în circumstanțiere, lipsă fiind inculpatul.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că s-au depus la dosar, prin serviciul de registratură, relațiile comunicate de Serviciul de Evidență a Persoanelor privind l actual al martorului. De asemenea a fost executat mandatul de aducere emis pe numele martorului.

Sub prestare de jurământ sunt audiați martorii ( martor din lucrări) și ( martorul propus de inculpat, în circumstanțiere), declarațiile acestora fiind consemnate în procese verbale atașate separat la dosarul cauzei.

Av. pentru inculpatul apelant arată că nu are date certe cu privire la l inculpatului din Spania însă inculpatul are cunoștință de proces, fapt dovedit și prin înscrisurile comunicate de acesta, în circumstanțiere. Precizează că nu mai are de formulat alte cereri.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanța constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul în dezbateri asupra apelului de față.

Av. pentru inculpatul apelant solicită admiterea apelului așa cum a fost formulat, aplicarea dispozițiilor art. 86 ind. 3 din Codul d e procedură penală, respectiv suspendarea executării pedepsei aplicate, sub supraveghere. Precizează că inculpatul este plecat în Spania la lucru însă dat fiind faptul că circulația persoanelor este liberă în Uniunea Europeană, inculpatul va avea posibilitatea, în cazul în care vor fi aplicate dispozițiile art. 86 ind.3 din Codul d e procedură penală,să se prezinte în fiecare lună, la organul de supraveghere, ce urmează a fi stabilit și să facă dovada că are un loc de muncă. Din punctul său de vedere, atât timp cât i se aduce la cunoștință inculpatului dispozițiile instanței și organul de supraveghere, se poate stabili un termen la care inculpatul urmează să fie prezent, arată că inculpatul este cel care a vândut droguri iar inculpații din dosarul disjuns sunt cei care au intermediat traficul, contribuind decisiv la săvârșirea infracțiunii.

Reprezentantul Parchetului având cuvântul arată că inculpatul este consumator de droguri, iar declarațiile martorului, propus în circumstanțiere, de către inculpat, sunt contradictorii cu declarațiile inculpatului, declarații din cuprinsul cărora rezultă că acesta este consumator de droguri. Acesta fiind, de fapt, și apărarea inculpatului cu privire la drogurile găsite.

I s-a aplicat inculpatului o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de ” trafic de droguri”, pedeapsă la care, instanța de fond a avut în vedere atât circumstanțele reale și cele personale ale inculpatului, și a beneficiat de clemență, prin aplicarea art. 74, 76 Cod procedură penală.

Consideră că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru suspendarea sub supraveghere și nu sunt motive de reformare a sentinței de fond, motiv pentru care formulează concluzii de respingere a apelului ca nefondat.

CURTEA DE APEL

Asupra apelului penal de față.

Prin sentința penală nr. 316 din 10 mai 2007 Tribunalul Iașia condamnat pe inculpatul fiul lui și, născut la data de 28.05.1982 în I, domiciliat în I, sat, comuna,. 7,. A,. 2,. 10, studii 8 clase, fără ocupație, necăsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, fără antecedente penale, CNP -, la următoarele pedepse:

-3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „introducere în țară de droguri de risc” prev. și ped. de art. 3 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea disp. art. 74 lit. a,b,c Cod penal raportat la art. 76 lit. a Cod penal;

-3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „deținere de droguri de risc pentru consum propriu” prev. și ped. de art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000, cu aplicarea disp. art. 74 lit. a,b,c Cod penal raportat la art. 76 lit. d Cod penal.

În baza art. 33 lit. a Cod penal și art. 34 lit. b Cod penal s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

S-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a,b Cod penal pe durata prev. de art. 71 Cod penal.

În baza art. 17 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 s-a dispus confiscarea cantității de 41 grame rezină de canabis de la inculpat.

Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut următoarea situație de fapt:

Inculpatul a fost interogat atât în faza de urmărire penală, cât și în faza de judecată și a recunoscut că a adus în țară, din Spania, o bucată de hașiș de 2 kg, pentru consum cu prietenii și spre a fi vândute.

Inculpatul nu și-a propus probe în circumstanțiere, arătând că nu solicită audierea martorilor din lucrări.

Instanța a reținut ca temeinic dovedită situația de fapt din actul de inculpare.

În drept, fapta inculpatului, care la data de 16.03.2007, a introdus în țară, prin punctul de trecere a frontierei A, cantitatea de 2kg rezină canabis pentru consum propriu întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor prev. de art. 3 alin.1 din Legea 143/2000 și art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

Săvârșirea faptelor fiind dovedită cu următoarele mijloace de probă: declarațiile inculpatului, declarațiile martorilor, buletinele de analiză toxicologică, raportul de constatare tehnico -științifică, instanța a condamnat inculpatul la câte o pedeapsă cu închisoarea, în limitele prevăzute de lege.

La individualizarea judiciară a pedepselor instanța a avut în vedere circumstanțele personale ale inculpatului – faptul că este infractor primar, a recunoscut și regretat săvârșirea faptelor și a coborât sub minimul special prevăzut de lege, făcând aplicarea art. 74 lit. a,b,c Cod penal și a art. 76 lit. d Cod penal.

S-a dispus confiscarea cantității de 41 gr. rezină de canabis de la inculpat.

Împotriva acestei sentințe a declarat apel în termen inculpatul, invocând netemeinicia hotărârii.

Motivându-și apelul inculpatul a susținut că din an ul 2004 locuiește în Spania cu mama și sora sa, este încadrat în muncă și realizează constant venituri și este cel care a vândut droguri iar inculpații din dosarul disjuns sunt cei care au intermediat traficul, contribuind decisiv la săvârșirea infracțiunii. .

Întrucât în Spania nu este interzis consumul de droguri, a început să consume și el în cantități mici droguri ușoare.

A mai precizat inculpatul că nu este cunoscut cu antecedente penale, a recunoscut în mod constant săvârșirea faptei pe care o regretă și a solicitat a se dispune suspendarea executării pedepsei aplicate, sub supraveghere.

Curtea, verificând actele și lucrările dosarului, prin prisma motivelor invocate, dar sub toate aspectele de fapt și de drept și în limitele prevăzute de art. 371 alin. 2 Cod procedură penală constată că apelul promovat este fondat, urmând a fi admis pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare: așa cum rezultă din amplul material probator administrat în cursul urmăririi penale și reconfirmat în faza cercetării judecătorești, la data de 16.03.2007 când a intrat în țară prin punctul de frontieră A inculpatul a ascuns sub de la cantitatea de 2kg rezină canabis spre a o folosi pentru consum cu prietenii dar și spre a fi oferite contra cost.

Inculpatul este în vârstă de 25 ani, este necunoscut cu antecedente penale, încadrat în muncă și a recunoscut în mod constant fapta comisă, declarând că o regretă.

Față de condițiile concrete în care a fost comisă fapta, de urmările produse și scopul urmărit, văzând și circumstanțele personale ale inculpatului, precum și poziția sa procesuală și că este cel care a vândut droguri iar inculpații din dosarul disjuns sunt cei care au intermediat traficul de droguri, contribuind decisiv la săvârșirea infracțiunii., Curtea apreciază că se poate realiza reeducarea inculpatului și fără executarea efectivă a pedepsei aplicate.

Constatând că în cauză sunt îndeplinite condițiile cumulative prevăzute de disp. art. 861 Cod penal, vizând acordarea beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în baza art. 379 pct. 2 lit. a raportat la 382 alin. 2 Cod procedură penală va fi admis apelul declarat de inculpatul, împotriva sentinței penale nr. 316 din 10 mai 2007 Tribunalului Iași, hotărâre ce va fi desființată în parte, în latura penală.

Rejudecând cauza, în baza art. 861 Cod penal se va dispune suspendarea executării pedepsei aplicate, sub supraveghere.

Va fi desemnat ca organ de supraveghere judecătorul care răspunde de biroul executări penale de la Tribunalul Iași.

În baza art. 863 Cod penal va fi stabilit termenul de încercare de 5 ani.

Pe durata termenului de încercare, inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la judecătorul delegat de la Tribunalul Iași, în ultima zi de vineri a fiecărui trimestru;

b) să anunțe în prealabil, orice schimbare de, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;

c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.

Vor fi învederate inculpatului disp. art. 864 Cod penal.

În baza art. 71 al. 5 Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, se va suspenda și executarea pedepselor accesorii aplicate.

Văzând și dispozițiile articolului 192 al. 3 Cod procedură penală,

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite apelul declarat de inculpatul împotriva sentinței penale nr. 316 din 10 mai 2007 pronunțată de Tribunalul Iași hotărâre pe care o desființează în parte în latură penală.

Rejudecând cauza:

În baza art. 861 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei aplicate, sub supraveghere.

Desemnează ca organ de supraveghere judecătorul care răspunde de biroul executări penale de la Tribunalul Iași.

Potrivit dispozițiilor art. 862 Cod penal fixează un termen de încercare de 5 ani.

Potrivit dispozițiilor art. 863 Cod penal, pe durata termenului de încercare, condamnatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la judecătorul delegat în ultima zi de vineri a fiecărui trimestru;

b) să anunțe în prealabil, orice schimbare de, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;

c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență:

În baza art. 71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, se suspendă și executarea pedepselor accesorii aplicate.

Învederează inculpatului dispozițiile art. 864 Cod penal.

Menține toate celelalte dispoziții ale sentinței apelate.

În baza art. 192 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare efectuate în apel rămân în sarcina statului.

Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare

Pronunțată în ședință publică, azi 22.01.2008.

PREȘEDINTE JUDECĂTOR

Grefier

Red.

Tehnored.

2 ex.

29.01.2008

Tribunalul Iași: