Marius Leontiuc – OUG 43/2002 functionarea DNA, LEGE nr. 146 din 23 iulie 2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 120/2005 privind operationalizarea Directiei generale anticoruptie din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

   CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. –

(1) Prin prezenta ordonanta de urgenta se infiinteaza, la nivel national, Parchetul National Anticoruptie, ca parchet specializat in combaterea infractiunilor de coruptie.

(2) Parchetul National Anticoruptie are sediul in municipiul Bucuresti si isi exercita atributiile pe intregul teritoriu al Romaniei prin procurori specializati in combaterea coruptiei.

(3) Parchetul National Anticoruptie se organizeaza ca structura autonoma, cu personalitate juridica, in cadrul Ministerului Public, este condus de un procuror general si este coordonat de procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie. Procurorul general al Parchetului National Anticoruptie este asimilat adjunctului procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie.

(4) Parchetul National Anticoruptie isi desfasoara activitatea potrivit principiului legalitatii, al impartialitatii si al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justitiei.

Art. 2. – Parchetul National Anticoruptie este independent in raport cu instantele judecatoresti si cu parchetele de pe langa acestea, precum si in relatiile cu celelalte autoritati publice, exercitandu-si atributiile numai in temeiul legii si pentru asigurarea respectarii acesteia.

Art. 3. –

(1) Atributiile Parchetului National Anticoruptie sunt urmatoarele:

a) efectuarea urmaririi penale pentru infractiunile prevazute in Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, in conditiile prevazute in Codul de procedura penala, in Legea nr. 78/2000 si in prezenta ordonanta de urgenta;

b) conducerea, supravegherea si controlul actelor de cercetare penala, efectuate din dispozitia procurorului de catre ofiterii de politie judiciara aflati sub autoritatea procurorului general al Parchetului National Anticoruptie;

c) conducerea, supravegherea si controlul activitatilor de ordin tehnic ale urmaririi penale, efectuate de specialisti in domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum si in alte domenii, numiti in cadrul Parchetului National Anticoruptie;

d) studierea cauzelor care genereaza si a conditiilor care favorizeaza coruptia, elaborarea si prezentarea propunerilor in vederea eliminarii acestora, precum si pentru perfectionarea legislatiei penale;

e) elaborarea raportului anual privind activitatea Parchetului National Anticoruptie si prezentarea acestuia in fata Parlamentului;

f) constituirea si actualizarea bazei de date in domeniul faptelor de coruptie.

(2) Parchetul National Anticoruptie exercita drepturile si indeplineste obligatiile procedurale prevazute de lege, in cauzele privind infractiunile atribuite prin prezenta ordonanta de urgenta in competenta sa.

   CAPITOLUL II
Organizarea si functionarea Parchetului National Anticoruptie

Art. 4. –

(1) Parchetul National Anticoruptie este condus, potrivit prevederilor art. 1 alin. (3), de un procuror general, ajutat de un procuror general adjunct, asimilat cu procurorul consilier al procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie.

(2) Procurorul general al Parchetului National Anticoruptie este ordonator secundar de credite.

(3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Parchetului National Anticoruptie se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Public.

Art. 5. –

(1) Parchetul National Anticoruptie se organizeaza in sectii conduse de procurori sefi de sectie, si anume:

a) sectia de combatere a coruptiei;

b) sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie.

(2) In cadrul sectiilor se pot organiza servicii si birouri, prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie.

(3) In cadrul Parchetului National Anticoruptie se infiinteaza un birou pentru studierea cauzelor care genereaza si a conditiilor care favorizeaza coruptia, subordonat direct procurorului general al Parchetului National Anticoruptie.

Art. 6. – Parchetul National Anticoruptie se incadreaza cu procurori, ofiteri de politie judiciara, specialisti in domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic si in alte domenii, personal auxiliar de specialitate, precum si personal economic si administrativ, in limita posturilor prevazute in statul de functiuni, aprobat potrivit legii.

Art. 7. –

(1) La nivelul parchetelor de pe langa curtile de apel se infiinteaza servicii ale Parchetului National Anticoruptie.

(2) Serviciile Parchetului National Anticoruptie sunt conduse de procurori-sefi, care sunt in subordinea directa a procurorului general al Parchetului National Anticoruptie.

(3) Numarul procurorilor, al ofiterilor de politie judiciara si al specialistilor mentionati la art. 6, incadrati in serviciile prevazute la alin. (1), este stabilit de procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, la propunerea procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, pentru fiecare serviciu, in functie de volumul si de complexitatea activitatii de urmarire penala, in limita numarului total de posturi aprobat.

Art. 8. –

(1) Procurorul general al Parchetului National Anticoruptie este numit pe o perioada de 6 ani, cu posibilitatea reinnoirii o singura data a mandatului, si eliberat din functie de Presedintele Romaniei, la propunerea ministrului justitiei.

(2) Procurorii Parchetului National Anticoruptie sunt numiti pe o perioada de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii incadrarii in functie cu acordul lor, si eliberati din functie de ministrul justitiei, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, pe baza recomandarii procurorului general al Parchetului National Anticoruptie.

(3) Dupa incetarea functiei la Parchetul National Anticoruptie, prin expirarea perioadei pentru care a fost numit ori datorita unor cauze neimputabile, procurorul are dreptul sa revina la postul ocupat anterior, rezervarea acestuia fiind obligatorie.

Art. 9. –

(1) Pentru a fi numiti in Parchetul National Anticoruptie procurorii trebuie sa aiba calitati profesionale deosebite, sa se bucure de o buna reputatie, sa aiba o conduita morala ireprosabila si o pregatire specializata in combaterea infractiunilor de coruptie.

(2) Conditiile minime de vechime pe care trebuie sa le indeplineasca procurorii Parchetului National Anticoruptie sunt:

a) pentru functia de procuror general al Parchetului National Anticoruptie, o vechime in functia de procuror sau de judecator de 10 ani;

b) pentru functia de procuror in cadrul Parchetului National Anticoruptie, o vechime in functia de procuror sau de judecator de 6 ani.

Art. 10. –

(1) In scopul efectuarii cu celeritate si in mod temeinic a activitatilor de descoperire si de urmarire a infractiunilor de coruptie, in cadrul Parchetului National Anticoruptie functioneaza ofiteri de politie, constituind politia judiciara a Parchetului National Anticoruptie.

(2) Ofiterii de politie judiciara isi desfasoara activitatea numai in cadrul Parchetului National Anticoruptie, sub autoritatea procurorului general al Parchetului National Anticoruptie.

(3) Ofiterii de politie judiciara efectueaza actele de cercetare penala sub directa conducere, supraveghere si controlul nemijlocit al procurorilor din Parchetul National Anticoruptie.

(4) Dispozitiile procurorilor din Parchetul National Anticoruptie sunt obligatorii pentru ofiterii de politie judiciara prevazuti la alin. (1). Actele intocmite de ofiterii de politie judiciara din dispozitia scrisa a procurorului sunt efectuate in numele acestuia.

(5) Numirea ofiterilor de politie judiciara in cadrul Parchetului National Anticoruptie se face prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, la propunerea procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, cu avizul ministrului de interne, dintre ofiterii de politie care au absolvit o forma de invatamant superior si au minimum 6 ani vechime in structuri cu atributii de constatare, investigare si cercetare a infractiunilor de coruptie.

(6) Ofiterii de politie judiciara sunt numiti pe o perioada de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii numirii in functie cu acordul acestora.

(7) Ofiterii de politie judiciara nu pot primi de la organele ierarhic superioare nici o alta insarcinare in afara unor situatii si evenimente exceptionale. In aceste cazuri calitatea lor de ofiter de politie judiciara se suspenda, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, pana la incetarea situatiei exceptionale care a determinat primirea altor insarcinari.

(8) Ofiterii de politie judiciara, pe perioada numirii in cadrul Parchetului National Anticoruptie, au drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru ofiterii de politie, cu exceptiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta. Atributiile prevazute de lege pentru ministrul de interne privind acordarea drepturilor si raspunderilor ce revin ofiterilor de politie judiciara se exercita de procurorul general al Parchetului National Anticoruptie.

(9) Dispozitiile art. 8 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.

Art. 11. –

(1) In cadrul Parchetului National Anticoruptie sunt numiti, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, la propunerea procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, cu avizul ministerelor de resort, specialisti cu inalta calificare in domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum si in alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice in activitatea de urmarire penala.

(2) Specialistii prevazuti la alin. (1) au calitatea de functionar public si isi desfasoara activitatea sub directa conducere, supraveghere si controlul nemijlocit al procurorilor din Parchetul National Anticoruptie.

(3) Actele intocmite de specialistii prevazuti la alin. (1) din dispozitia scrisa a procurorului pot constitui mijloace de proba.

Art. 12. – Functia de procuror, ofiter de politie judiciara sau de specialist in cadrul Parchetului National Anticoruptie este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior.

   CAPITOLUL III
Competenta Parchetului National Anticoruptie

Art. 13. –

(1) Procurorii specializati din cadrul Parchetului National Anticoruptie efectueaza in mod obligatoriu urmarirea penala in cazul infractiunilor prevazute in Legea nr. 78/2000.

(2) Sunt de competenta Parchetului National Anticoruptie, care functioneaza la nivel national, infractiunile prevazute in Legea nr. 78/2000, savarsite in una dintre urmatoarele conditii:

a) daca, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o paguba materiala mai mare decat echivalentul in lei a 100.000 euro sau o perturbare deosebit de grava a activitatii unei autoritati publice, institutii publice sau oricarei alte persoane juridice;

b) de catre deputati, senatori, membrii Guvernului, secretari de stat si asimilatii acestora, judecatorii Curtii Constitutionale, membrii, judecatorii, procurorii si controlorii financiari ai Curtii de Conturi si ai camerelor de conturi judetene, presedintele Consiliului Legislativ, avocatul poporului, guvernatorul si viceguvernatorii Bancii Nationale a Romaniei, presedintele Consiliului Concurentei, magistrati, ofiteri superiori, generali, maresali, amirali, notari publici, executori judecatoresti, consilieri judeteni si locali, primari, prefecti, subprefecti, persoane cu functii de conducere si de control in cadrul autoritatilor publice centrale si locale sau in cadrul institutiilor publice, membrii consiliilor de administratie si persoane care detin functii de conducere de la director, inclusiv, in sus in cadrul regiilor autonome de interes national sau local, al companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, institutiilor publice care au atributii in procesul de privatizare si al unitatilor centrale financiar-bancare.

(3) Sunt de competenta serviciilor Parchetului National Anticoruptie, care functioneaza la nivelul parchetelor de pe langa curtile de apel, infractiunile prevazute in Legea nr. 78/2000, cu exceptia celor prevazute la alin. (2).

   CAPITOLUL IV
Dispozitii procedurale

Art. 14. –

(1) Persoanele cu atributii de control sunt obligate sa sesizeze Parchetul National Anticoruptie cu privire la orice date sau informatii din care rezulta ca s-a savarsit una dintre infractiunile atribuite prin prezenta ordonanta de urgenta in competenta Parchetului National Anticoruptie.

(2) Persoanele cu atributii de control sunt obligate ca in cursul efectuarii actului de control, in situatiile prevazute la alin. (1), sa procedeze la asigurarea si conservarea urmelor infractiunii, a corpurilor delicte si a oricaror mijloace de proba ce pot servi organelor de urmarire penala.

(3) Serviciile si organele specializate in culegerea si prelucrarea informatiilor au obligatia de a pune la dispozitie Parchetului National Anticoruptie, de indata, datele si informatiile detinute in legatura cu savarsirea infractiunilor privitoare la coruptie.

(4) Serviciile si organele specializate in culegerea si prelucrarea informatiilor, la cererea procurorului general al Parchetului National Anticoruptie sau a procurorului anume desemnat de acesta, ii vor pune la dispozitie, la sediul lor, datele si informatiile prevazute la alin. (3), neprelucrate.

(5) Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (1)-(4) atrage raspunderea juridica, potrivit legii.

Art. 15. – Daca in efectuarea urmaririi penale procurorii parchetelor de pe langa instantele judecatoresti constata ca infractiunea care constituie obiectul cauzei este una dintre infractiunile atribuite prin prezenta ordonanta de urgenta in competenta Parchetului National Anticoruptie, acestia au obligatia de a sesiza de indata procurorii acestui parchet.

Art. 16. –

(1) Cand sunt indicii temeinice cu privire la savarsirea uneia dintre infractiunile atribuite prin prezenta ordonanta de urgenta in competenta Parchetului National Anticoruptie, in scopul strangerii de probe sau al identificarii faptuitorului, procurorii Parchetului National Anticoruptie pot sa dispuna, pe o durata de cel mult 30 de zile:

a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare si a conturilor asimilate acestora;

b) punerea sub supraveghere sau sub ascultare a liniilor telefonice;

c) accesul la sisteme informationale.

(2) Pentru motive temeinice masurile prevazute la alin. (1) pot fi prelungite de procuror prin ordonanta motivata, fiecare prelungire neputand depasi 30 de zile.

(3) Dispozitiile art. 911-915 din Codul de procedura penala se aplica in mod corespunzator.

(4) Procurorii Parchetului National Anticoruptie pot dispune sa li se comunice inscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile, in conditiile prevazute la alin. (1).

Art. 17. –

(1) In cazul in care exista indicii temeinice ca s-a savarsit sau ca se pregateste savarsirea unei infractiuni dintre cele atribuite prin prezenta ordonanta de urgenta in competenta Parchetului National Anticoruptie, care nu poate fi descoperita sau faptuitorii nu pot fi identificati prin alte mijloace, pot fi folositi, in vederea strangerii datelor privind existenta infractiunii si identificarea persoanelor fata de care exista presupunerea ca au savarsit o infractiune, investigatori sub acoperire, in conditiile legii.

(2) Persoanele prevazute la alin. (1) sunt ofiteri de politie din cadrul Ministerului de Interne, special desemnati in acest scop, si pot efectua investigatii numai cu autorizarea motivata a procurorului general al Parchetului National Anticoruptie.

Art. 18. – Pentru buna desfasurare a urmaririi penale procurorii Parchetului National Anticoruptie pot dispune masuri specifice de protectie a martorilor, a expertilor si a victimelor, potrivit legii.

Art. 19. – Persoana care a comis una dintre infractiunile atribuite prin prezenta ordonanta de urgenta in competenta Parchetului National Anticoruptie, iar in timpul urmaririi penale denunta si faciliteaza identificarea si tragerea la raspundere penala a altor persoane care au savarsit astfel de infractiuni beneficiaza de reducerea la jumatate a limitelor pedepsei prevazute de lege.

Art. 20. –

(1) Dupa inceperea urmaririi penale secretul bancar si cel profesional nu sunt opozabile procurorilor Parchetului National Anticoruptie. Datele si informatiile solicitate de procuror se comunica la cererea scrisa a acestuia.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si cu privire la instanta de judecata.

(3) Verificarea conturilor bancare si a conturilor asimilate acestora poate fi efectuata numai la cererea procurorului general al Parchetului National Anticoruptie sau a procurorului anume desemnat de acesta.

Art. 21. – Persoanele care efectueaza urmarirea penala, specialistii prevazuti la art. 11, precum si personalul auxiliar de specialitate sunt obligati sa respecte secretul profesional cu privire la datele si informatiile obtinute in aceasta calitate.

Art. 22. –

(1) In cazul infractiunilor atribuite prin prezenta ordonanta de urgenta in competenta Parchetului National Anticoruptie se aplica dispozitiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea bunurilor.

(2) Daca bunurile care fac obiectul infractiunilor prevazute la alin. (1) nu se gasesc, se confisca echivalentul lor in bani sau bunurile dobandite in locul acestora.

(3) Pentru a garanta aducerea la indeplinire a confiscarii bunurilor se pot lua masurile asiguratorii prevazute de Codul de procedura penala. Acestea se aduc la indeplinire de indata de persoanele anume desemnate din cadrul Parchetului National Anticoruptie.

Art. 23. – Persoanele arestate preventiv in cauzele de competenta Parchetului National Anticoruptie sunt detinute in locuri anume stabilite in cadrul Parchetului National Anticoruptie sau, dupa caz, in sectiile de arest preventiv ale penitenciarelor.

Art. 24. – Dispozitiile din Codul de procedura penala si dispozitiile procedurale din Legea nr. 78/2000 se aplica in mod corespunzator si in cauzele atribuite prin prezenta ordonanta de urgenta in competenta Parchetului National Anticoruptie.

   CAPITOLUL V
Cooperare internationala

Art. 25. – Prin prezenta ordonanta de urgenta se instituie procurori de legatura la nivelul Parchetului National Anticoruptie, care sa asigure consultarea reciproca in cazul infractiunilor privitoare la coruptie cu procurori de legatura care functioneaza in alte state, in scopul coordonarii actiunilor acestora in cursul urmaririi penale.

Art. 26. – In vederea schimbului de date si de informatii cu privire la investigarea si urmarirea infractiunilor atribuite prin prezenta ordonanta de urgenta in competenta Parchetului National Anticoruptie se constituie un punct de contact in cadrul acestui parchet cu institutii similare din alte state.

   CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

Art. 27. – Parchetul National Anticoruptie functioneaza cu urmatorul numar total de posturi:

a) 75 de posturi de procurori;

b) 150 de posturi de ofiteri de politie judiciara;

c) 35 de posturi de specialisti;

d) 50 de posturi de personal auxiliar de specialitate;

e) 10 posturi de personal economic si administrativ.

Art. 28. –

(1) Procurorii din cadrul Parchetului National Anticoruptie sunt salarizati potrivit anexei nr. 1, cap. A nr. crt. 1-11, la Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Specialistii prevazuti la art. 11 sunt asimilati din punct de vedere al salarizarii cu procurorii de la parchetul de pe langa curtea de apel si primesc o indemnizatie lunara care reprezinta unica forma de salarizare.

(3) Ofiterii de politie judiciara beneficiaza de drepturile banesti si materiale prevazute in Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de drepturile prevazute de legislatia speciala pentru personalul militar.

(4) Personalul prevazut la alin. (1)-(3), precum si judecatorii care compun completele specializate in infractiunile de coruptie, potrivit art. 29 alin. (2) din Legea nr. 78/2000, primesc pentru activitatea specializata de combatere a infractiunilor de coruptie un spor de 30% din indemnizatia de incadrare lunara, respectiv solda lunara, in cazul ofiterilor de politie judiciara.

(5) Salarizarea personalului auxiliar de specialitate si a personalului economic si administrativ este cea prevazuta de lege pentru aceleasi categorii de personal al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie.

Art. 29. – Fondurile necesare aplicarii prezentei ordonante de urgenta se asigura din bugetul Ministerului Public aprobat pe anul 2002, care se suplimenteaza prin hotarare a Guvernului din Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului.

Art. 30. – Dispozitiile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica si in cazul Parchetului National Anticoruptie, in masura in care prin prezenta ordonanta de urgenta nu se prevede altfel.

Art. 31. –

(1) Guvernul si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor lua masuri imediate pentru asigurarea sediului Parchetului National Anticoruptie.

(2) Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, Ministerul de Interne si Ministerul Finantelor Publice, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, vor lua masurile necesare pentru organizarea Parchetului National Anticoruptie.

(3) Parchetul National Anticoruptie va incepe sa functioneze pe data de 1 septembrie 2002.

Art. 32. –

(1) Pentru cauzele privind infractiunile prevazute in Legea nr. 78/2000, aflate in curs de urmarire penala la data de 1 septembrie 2002, urmarirea penala se efectueaza de catre procurorii Parchetului National Anticoruptie. Actele si lucrarile efectuate pana la data de 1 septembrie 2002 raman valabile.

(2) Cauzele privind infractiunile prevazute in Legea nr. 78/2000, aflate in fata instantelor de judecata, trimise, potrivit Codului de procedura penala, organelor de urmarire penala, sunt de competenta Parchetului National Anticoruptie.

Art. 33. – Pana la data de 1 septembrie 2002 Guvernul va adopta prin hotarare regulamentul de aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.

Art. 34. – Pe data de 1 septembrie 2002 dispozitiile art. 28 si ale art. 29 alin. (2) din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

LEGE nr. 146 din 23 iulie 2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 120/2005 privind operationalizarea Directiei generale anticoruptie din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

EMITENT: PARLAMENTUL 
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120 din 1 septembrie 2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 6 septembrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 383/2005, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 1. – (1) Direcţia generală anticorupţie este structura specializată a Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu personalitate juridică, pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului ministerului.
(2) Lucrătorii poliţiei judiciare din cadrul Direcţiei generale anticorupţie au competenţa să efectueze, în condiţiile prevăzute de lege, activităţi de prevenire şi descoperire, precum şi actele de cercetare penală dispuse de procurorul competent privind infracţiunile prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, săvârşite de personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor.”

    2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:

    „Art. 1^1. – (1) Direcţia generală anticorupţie administrează sistemul telefonic call-center anticorupţie, constituit în scopul sesizării de către cetăţeni a faptelor de corupţie, asigurând preluarea apelurilor şi transmiterea acestora către parchetul competent, conform legii.
(2) Sistemul telefonic call-center anticorupţie, înfiinţat la nivelul Direcţiei generale anticorupţie, reprezintă o alternativă la celelalte linii telefonice puse la dispoziţia publicului de alte instituţii publice, pentru sesizarea faptelor de corupţie.
(3) Sesizările care nu au ca obiect săvârşirea unor fapte de corupţie se transmit de către Direcţia generală anticorupţie organelor competente, în conformitate cu prevederile legale.
(4) Direcţia generală anticorupţie centralizează, stochează şi pune la dispoziţia autorităţilor abilitate datele privind apelurile primite, în condiţiile legii.
(5) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în condiţiile legii, Direcţia generală anticorupţie având obligaţia de a asigura confidenţialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal colectate şi stocate pe timpul efectuării apelurilor.
(6) Regulamentul de operare al sistemului telefonic call-center anticorupţie se aprobă prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului justiţiei.
(7) În vederea popularizării sistemului telefonic prevăzut la alin. (1), instituţiile publice asigură afişarea de materiale informative la sediile proprii, respectiv distribuirea acestora către populaţie. Materialele informative se pun la dispoziţia instituţiilor publice, în mod gratuit, de Direcţia generală anticorupţie.”

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI
VASILE BLAGA

Bucureşti, 23 iulie 2012.
Nr. 146.

–––

#dna, #oug-432002