Duminica 20 Februarie 2022 – Pastor rev. Leontiuc Marius

Biserica Protestantă Evanghelică – O Biserică Lutherană – Valdenză Misionară a Poruncilor lui Dumnezeu

https://bisericaevanghelica.eu/
contact@bisericaevanghelica.com
Duminică 20 februarie 2022

Ioan 15:1-11

1 Eu sunt adevărata Viţă şi Tatăl Meu este Vierul.
2 Pe orice mlădiţă care este în Mine şi n-aduce rod, El o taie, şi pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţeşte, ca să aducă şi mai mult rod.
3 Acum voi sunteţi curaţi din pricina cuvântului pe care vi l-am spus.
4 Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduce rod dacă nu rămâneţi în Mine.
5 Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce multă roadă , căci, despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.
6 Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se usucă, apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc şi ard.
7 Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea şi vi se va da.
8 Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.
9 Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea.
10 Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui.
11 V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să rămână în voi şi bucuria voastră să fie deplină.

Pastor
Leontiuc Marius Sebastian
Parohia Timișoara

Corul Foștilor Deținuți
din Parohia Timișoara

#134, #20, #2022, #automata, #ciorna, #duminica, #februarie, #leontiuc, #marius, #pastor, #rev

Duminica 30 Ianuarie 2020 Diacon Rev. Nadasdy Andreas

Iubiți frați și surori în Domnul, iubiți prieteni !
Har și Pace de la Dumnezeu Tatăl Fiul și Duhul Sfânt prin Cuvântul care ne este vestit !
Cuvântul Domnului pentru ziua de astăzi îl găsim în Epistola Sfântului Apostol Iacov la capitolul 2 începând cu versetul 12 și până la versetul 26. Să citim Cuvântul Domnului:
12 Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care au să fie judecaţi de o Lege a slobozeniei:
13 căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă; dar mila biruieşte judecata.
14 Fraţii mei, ce-i foloseşte cuiva să spună că are credinţă, dacă n-are fapte? Poate oare credinţa aceasta să-l mântuiască?
15 Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana de toate zilele
16 şi unul dintre voi le zice: „Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!” fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi?
17 Tot aşa şi credinţa, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi.
18 Dar va zice cineva: „Tu ai credinţa, şi eu am faptele.” Arată-mi credinţa ta fără fapte şi eu îţi voi arăta credinţa mea din faptele mele.
19 Tu crezi că Dumnezeu este unul, şi bine faci, dar şi dracii cred… şi se înfioară!
20 Vrei dar să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte este zadarnică?
21 Avraam, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar?
22Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui şi, prin fapte, credinţa a ajuns desăvârşită.
23 Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi i s-a socotit ca neprihănire” şi el a fost numit „prietenul lui Dumnezeu”.
24 Vedeţi dar că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă.
25 Tot aşa, curva Rahav n-a fost socotită şi ea neprihănită prin fapte când a găzduit pe soli şi i-a scos afară pe altă cale?
26 După cum trupul fără duh este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă.

Acesta este Cuvântul Domnului

Frați și surori, în calitate de diacon al grupării voi sluji în această Duminică. Trăim o perioadă cu foarte multă confuzie asupra a ce este CREDINȚA. Fratele pastor Marius Leontiuc a tot repetat și a tot amintit ce este de fapt credința, și totuși în mediul online există două extreme care intoxică cumplit credinciosul și îl aruncă în confuzie, aceste teze pleacă de la golirea de substanță a versetelor. Sfântul Apostol Petru în a doua sa epistolă la capitolul 3 ne dă un avertisment foarte serios, de la versetul 14 la 18:
14 De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină şi în pace.
15 Să credeţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris şi preaiubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui,
16 ca şi în toate epistolele lui, când vorbeşte despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înţeles, pe care cei neştiutori şi nestatornici le răstălmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor.
17 Voi deci, preaiubiţilor, ştiind mai dinainte aceste lucruri, păziţi-vă, ca nu cumva să vă lăsaţi târâţi de rătăcirea acestor nelegiuiţi şi să vă pierdeţi tăria,
18 ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui să fie slava acum şi în ziua veşniciei.

Sfântul Apostol Petru lafel ca și Iacov ne arată deslușit că noi trebuie să ne silim spre neprihănire, este un act volițional, vorbește despre silință, străduință. Isus Hristos a făcut totul pentru mântuirea noastră, totul. Credința însă înseamnă o viață trăită în Cuvânt care ne include în mântuire. Noi însă avem competența de a accepta sau nu statutul de neprihăniți. Sfântul apostol Petru trage un semnal serios de alarmă că epistolele sfântului apostol Pavel, Paul pentru unii, sunt răstălmăcibile, se pot răstălmăci. Asistăm astăzi la o acțiune orchestrată cu mare precizie din partea unor slujitori eretici care vor să redefinească credința. Ei spun așa „este suficient să crezi că există Dumnezeu, este suficient să fi convins că El este Domn și aceasta e tot, vi la slujbă, iei Euharistia, credința e credință, faptele sunt fapte iar Evanghelia nu are porunci”. Eu am auzit de unul care crede mai mult ca orice om că Dumnezeu există și tot așa crede și el că nu trebuie să asculte de porunca lui Hristos, pentru el e pregătit focul veșnic, vedem versetul 19 al textului de bază citit din Epistola sfântului Iacov.
Dragi frați și surori, mântuirea vine prin credință, nu prin fapte căci Hristos a plătit. Dar a te opune poruncilor adică a nu acționa prin fapte așa cum dictează porunca lui Hristos înseamnă a pierde mântuirea. Faptele Apostolilor capitolul 1 versetul 2 amintesc că fiecare Cuvânt al lui Isus Hristos este poruncă. Ereticii vin și spun că mai întâi să privim ce spune Pavel, ne înșiră unele versete golite de context, iar de cuvintele Domnului Isus nici nu vor să audă, ei nu vor recunoaște vreodată că Isus a dat porunci. Poruncile Domnului Isus, reprezintă voia scrisă a lui Dumnezeu pentru noi, ereticii când aud de sintegma „Poruncile lui Dumnezeu” vor să te ducă pe tărâmul Legii Iudaice de care Hristos ne-a izbăvit. Dragi frați și surori potrivit Evangheliei sfântului apostol Luca versetul 16 din capitolul 16 Legea și prorocii au ținut doar până la Ioan Botezătorul, de atunci încoace Evanghelia Împărăției se propovăduiește, așa dar când vorbim despre termenul de Porunca lui Dumnezeu ne raportăm stricto sensu la Evanghelie și doar la Evanghelie, voia scrisă a Tatălui pentru noi neamurile. Dragi frați și surori Isus Hristos Dumnezeu spune așa în sfânta Evanghelie a sfântului apostol Matei capitolul 7 verset 21 Nu oricine-Mi zice: ‘Doamne , Doamne!’ va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este în ceruri. Sfântul apostol Ioan în întâia epistolă la Capitolul 2 ne spune așa începând cu versetul 3 Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem: dacă păzim poruncile Lui.
4 Cine zice: „Îl cunosc” şi nu păzeşte poruncile Lui este un mincinos şi adevărul nu este în el.
5 Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin aceasta ştim că suntem în El. 6 Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.
Exsită predicatori astăzi care se pretind lutherani și care nu doar că nesocotesc poruncile lui Dumnezeu date de Hristos, dar mânați de diavolul aruncă întuneric peste mințile oamenilor și îi învață că în Hristos nu există porunci, că biserica medievală nu ar fi predicat așa ceva. Ei nici măcar nu cunosc cam pe unde se termină Evul Mediu, ei nici nu știu că Luther aparține unei alte perioade, ei nici măcar nu au auzit despre prima reformă din Iconplasm din evul mediu, medievalismul târziu, Renașterea… dar se pretind lutherani și încă autentici . Iată ce ne spune apostolul Ioan: Cine zice: „Îl cunosc” şi nu păzeşte poruncile Lui este un mincinos . Eu întreb cât de grav este ca nici să nu păzești porunca Domnului Isus dar să mai înveți și pe alții că Isus nu a dat porunci? Cine nu mă crede am un verset Faptele Apostolilor capitolul 1 versetul 2: de la început până în ziua în care S-a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile Sale apostolilor pe care-i alesese.
Mă întorc la Apostolul Pavel, la ce le-a scris el romanilor, la Romani capitolul 3 Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele Legii. Pavel spune așa fără faptele Legii. La Galateni capitolul 2 versetul 16 Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în Isus Hristos, am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii. Pavel nu vorbește despre o credință fără fapte așa cum vor unii mincinoși să inoculeze, Pavel vorbește despre o credință fără faptele Legii, faptele legii erau niște ritualuri iar nu fapte bune ce țin de umanitatea noastră. Refuzul creștinului de a face o faptă bună este păcat. Credința înseamnă împlinirea zilnică a Cuvântului și acum revenim la textul de astăzi la versetul 14 ce-i foloseşte cuiva să spună că are credinţă, dacă n-are fapte? Poate oare credinţa aceasta să-l mântuiască? Mincinoșii eretici spun că trebuie să avem doar convingere, și convingerea este denumită de ei credință. Ei iau versetele acestea din epistolele lui Pavel și taie cuvântul lege. Credință înseamnă așa cum spune Pavel o încredere neclintită în lucruri care nu se văd, neclintire inclusiv prin fapte, o credință reală și materializată, nu o simplă convingere. Ce-i foloseşte cuiva să spună că are credinţă, dacă n-are fapte? Poate oare credinţa aceasta să-l mântuiască? Priviți la versetul 19 Tu crezi că Dumnezeu este unul, şi bine faci, dar şi dracii cred… şi se înfioară! Biblia, nu eu, Biblia numește pe cei care doar cred și nu trăiesc cu fapta credința, niște draci. Așa dar frați și surori suntem îndemnați să trăim Evanghelia, Dumnezeu ne învață că trebuie să o alegem, nu ne învață că mai dinainte de întemeierea lumii El a decis în locul nostru așa ceva, ci ne dă nouă puterea aceasta de a face bine și rău, altfel nu ar fi o judecată dreaptă.

Există și altă extremă tot a mincinoșilor, cei care susțin că legea iudaică mai ține și acum, ei nu acceptă versetul 16 de la Luca capitolul 16 sau Fapte capitolul 1 verset 2. Aceste două versete sunt un adevărat vaccim spiritual împotriva ereziilor. Pentru eretici Poruncile lui Dumnezeu date creștinilor sunt tot cele din Vechiul Testament cu sabatul, cu regimul alimentar, cu circumcizia de și Dumnezeu Tatăl Yehova spune lui Moise „acesta este un legământ veșnic între Mine și Poporul Israel” Este un legământ veșnic, dar limitat la Israel și doar până la Șilo, la Uns, a se citi Geneza capitolul 49 versetul 10. Vă sfătuiesc să nu intrați în discuții cu astfel de oameni dacă nu ați citit mai înainte aceste două versete că sunt în stare să vă sucească mințile rău de tot. Tot așa alții nu acceptă porunca lui Dumnezeu „ este scris numai Domnului Dumnezeu să te închini și doar Lui să-i slujești! ”poruncă scrisă la Evanghelia sfântului apostol Luca capitolul 4 verset 8, și vedem cum astăzi acești induși în eroare se închină la sfinți, la îngeri și fac cozi la moaște.
Dumnezeu ne-a dat nouă neamurilor porunci. Martin Luther afirmă chiar în prefața Marelui Catehism, că peste Catehism este porunca Domnului Isus. Vă citesc punctele 13 și 14 din Marele Catehism Nu numai că avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu zilnic, așa cum avem nevoie de pâinea noastră zilnică; trebuie, de asemenea, să-l folosim zilnic împotriva atacurilor zilnice, neîncetat și a ambuscadelor diavolului cu cele o mie de arte ale sale. 14 Dacă acest lucru nu ar fi suficient pentru a ne sfătui să citim catehismul zilnic, există porunca lui Dumnezeu. Numai asta ar trebui să fie suficient de provocator.
Martin Luther ne învață că porunca lui Dumnezeu este sfântă și trebuie înfăptuită, că omul se verifică pe sine chiar prin prisma decalogului dacă este sau nu în interiorul căii, dar cel mai important lucru Martin Luther ne cere ca zilnic să citim și să trăim Cuvintele lui Isus Hristos. Aceasta este credința și ne uităm la versetul 26 După cum trupul fără duh este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă.
Dincolo de trăirea Credinței, este și mila Domnului. Domnul m-a chemat, prin fratele Marius am venit la credință, am trecut prin boală cumplită, prin leucemie dar am strigat către Domnul, s-a rugat soția mea, familia mea, s-a rugat familia Leontiuc, astăzi sunt vindecat, pentru că Domnul nostru scapă și de moarte și mai mult atunci când credem în EL, Duhul Sfânt este în noi și ne oferă darueile Sale. Te invit și pe tine dragă prieten, prietenă carenu te-ai decis pentru Hristos, să vi la El, la pocăință și te invit să spui cu mine această rugăciune:

Doamne mărturisesc stare de păcat, păcatele mele de care sunt vinovat, te rog iartă-mă, primește-mă și pe mine ca fiu al tău, vino în viața mea, oferă vindecare, restaurare, credință și mântuire, al Tău sunt AMIN.

 

diacon Rev. NADASDY ANDREAS

#2020, #30, #andreas, #automata, #ciorna, #diacon, #duminica, #ianuarie, #nadasdy, #rev

Duminica 23 ianuarie 2022

1 Corinteni 12:1-7

Darurile duhovniceşti
1 În ce priveşte darurile duhovniceşti, fraţilor, nu voiesc să fiţi în necunoştinţă.
2 Când eraţi păgâni, ştiţi că vă duceaţi la idolii cei muţi, după cum eraţi călăuziţi.
3 De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: „Isus să fie anatema!” Şi nimeni nu poate zice: „Isus este Domnul” decât prin Duhul Sfânt.
4 Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh;
5 sunt felurite slujbe, dar este acelaşi Domn;
6 sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţi.
7 Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.

 

Extras din slujbă și predica sunt în materialul video de mai sus
Biserica Protestantă Evanghelică – O Biserică Lutherană – Valdenză Misionară a Poruncilor lui Dumnezeu

https://bisericaevanghelica.eu/

contact@bisericaevanghelica.com

Pastor Leontiuc Marius Sebastian

#2022, #23, #automata, #ciorna, #duminica, #ianuarie

Duminica Botezului Domnului 9 Ianuarie 2022

Biserica Protestantă Evanghelică – O Biserică Lutherană – Valdenză Misionară a Poruncilor lui Dumnezeu

https://bisericaevanghelica.eu/
contact@bisericaevanghelica.com
Duminică 9 Ianuarie 2022

Matei 3 : 13-17
Botezul lui Isus Hristos
13 Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el.
14 Dar Ioan căuta să-l oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?”
15 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.” Atunci, Ioan L-a lăsat.
16 De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit din apă. Şi, în clipa aceea, cerurile s-au deschis şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel şi venind peste El.
17 Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.”

Pastor
Leontiuc Marius Sebastian
Parohia Timișoara

Corul Foștilor Deținuți
din Parohia Timișoara

#2022, #9, #automata, #botezului, #ciorna, #domnului, #duminica, #ianuarie

Duminica 2 ianuarie 2022 EPIFANIA

În Biserica Protestantă Evanghelică, Epifania este celebrarea arătării lui Dumnezeu Isus neamurilor, respectiv magilor. Ea nu se confundă în biserica noastră cu Boboteaza Mare când celebrăm Botezul Domnului și manifestarea Sfintei Treimi.

Duminică 2 Ianuarie 2022

EPIFANIA

Matei 2:1-15
Magii la Ierusalim. Irod
1 După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din Răsărit la Ierusalim
2 şi au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.”
3 Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult şi tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el.
4 A adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii norodului şi a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul.
5 „În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin prorocul:
6 ‘Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel.’”
7 Atunci, Irod a chemat în ascuns pe magi şi a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua.
8 Apoi i-a trimis la Betleem şi le-a zis: „Duceţi-vă de cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, când Îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui.”
9 După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Şi iată că steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul.
10 Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie.
11 Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă.
12 În urmă, au fost înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod şi s-au întors în ţara lor pe un alt drum.
Fuga în Egipt. Omorârea pruncilor
13 După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif şi-i zice: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui, fugi în Egipt şi rămâi acolo până îţi voi spune eu, căci Irod are să caute Pruncul ca să-L omoare.”
14 Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi pe mama lui, noaptea, şi a plecat în Egipt.
15 Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: „Am chemat pe Fiul Meu din Egipt.”

Pastor
Leontiuc Marius Sebastian
Parohia Timișoara

Corul Foștilor Deținuți
din Parohia Timișoara

Biserica Protestantă Evanghelică – O Biserică Lutherană – Valdenză Misionară a Poruncilor lui Dumnezeu

https://bisericaevanghelica.eu/
contact@bisericaevanghelica.com

#0, #2, #2022, #automata, #ciorna, #duminica, #epifania, #ianuarie

Duminica 26 Decembrie 2021 CRĂCIUNUL

Biserica Protestantă Evanghelică
O Biserică Lutherană – Valdenză Misionară a Poruncilor lui Dumnezeu
https://bisericaevanghelica.eu/
Extras din Slujba din Duminica Crăciunului 2021 se află în materialul Video de mai sus în care este și predica.

Luca 2:1-14

PAROHIA TIMIȘOARA
-Cântare comună-colind

-Nai: Marius Leontiuc

-Corul Foștilor Deținuți
din BISERICA PROTESTANTĂ
EVANGHELICĂ TIMIȘOARA

Fiți Binecuvântați !

#2021, #26, #automata, #ciorna, #craciunul, #decembrie, #duminica, #leontiuc, #leontiuc-marius, #marius-leontiuc

Duminica 19 Decembrie 2021 RORATE COELI


Biserica Protestantă Evanghelică
O Biserică Lutherană – Valdenză Misionară a Poruncilor lui Dumnezeu

https://bisericaevanghelica.eu/

Pastor
Leontiuc Marius Sebastian
PAROHIA TIMIȘOARA

Corul Foștilor Deținuți
din BISERICA PROTESTANTĂ
EVANGHELICĂ TIMIȘOARA

ISAIA 45:8
Să picure cerurile de sus şi să plouă norii neprihănirea! Să se deschidă pământul, să dea din el mântuirea şi să iasă totodată din el izbăvirea! Eu, Domnul, fac aceste lucruri.
Luca 1:37-38
37 Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.”

38 Maria a zis: „Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!” Şi îngerul a plecat de la ea.

#19, #2021, #automata, #ciorna, #coeli, #decembrie, #duminica, #leontiuc, #leontiuc-marius, #rorate

Duminica GAUDETE 12 Decembrie 2021

Biserica Protestantă Evanghelică
O Biserică Lutherană – Valdenză Misionară a Poruncilor lui Dumnezeu

Extras din Slujba din Duminica GAUDETE 2021 se află în materialul Video de mai sus în care este și predica.

Filipeni 4:4
Bucură-te todeauna în Domnul

PAROHIA TIMIȘOARA

Corul Foștilor Deținuți
din BISERICA PROTESTANTĂ
EVANGHELICĂ TIMIȘOARA

Fiți Binecuvântați !

contact@bisericaevanghelica.com

Pastor
Leontiuc Marius Sebastian

#12, #2021, #automata, #867, #ciorna, #decembrie, #duminica, #gaudete

Duminică 5 Decembrie 2021 POPULUS ZION

Liturghia cu colinde este redată în clipul video.

Textul predicii este din cartea sf. profet ISAIA 62:11
11 Iată ce vesteşte Domnul până la marginile pământului: „Spuneţi fiicei Sionului: ‘Iată, Mântuitorul tău vine; iată, plata este cu El şi răsplătirile merg înaintea Lui.

Pastor
Leontiuc Marius Sebastian
Parohia Timișoara

Corul Foștilor Deținuți
din Parohia Timișoara

#2021, #5, #automata, #867, #ciorna, #decembrie, #duminica, #populus, #zion