Marius Leontiuc – Top 10 cei mai buni avocați din Romania 2012

Update citește aici topul pentru 2019
https://leontiucmarius.blogspot.com/2019/06/top-5-avocati-cei-mai-buni-din-romania.html

__________ ____________________________________

Marius Leontiuc – Top 10 cei mai buni avocați din Romania în penal
//

Propun aici cei mai buni avocați din Romania. La stabilirea topului, am in vedere complexitatea cauzelor reprezenate si succesul lor

  1. Dr. av.Cătălin Radu DANCU – Baroul Bucuresti

mai multe despre Catalin Dancu, aici

http://www.avocatdancu.ro/echipa.html, preț MODERAT

 2.Dr.  Avocat Sergiu Bogdan – Baroul Cluj

mai multe despre Sergiu Bogdan, aici

http://www.law-sba.ro/index.php?lang=ro, preț MODERAT

.

 3. Avocat Paula Iacob- Baroul Bucuresti

preț MARE

.

                         4. DR. Avocat Ilie Iordăchescu – Baroul Bucuresti

mai multe informatii despre prof. Ilie Iordachescu aici

http://www.baroul-bucuresti.ro/decan, preț NECUNOSCUT

5. Dr. Avocat Gheorghiță Mateuț- Baroul Arad

 mai multe informatii la +40(257)254231

preț DISPROPORȚIONAT

____________________________________

 6. DR. Avocat Mariana Ștefan- Baroul Bucuresti

preț Accesibil

.

 7.  Avocat Petcu Georgeta – Baroul București 

  informații despre Petcu Georgeta aici

 preț ACCESIBIL și DE MULT BUN SIMȚ

 specialist în drept UE și procedura CEDO

.

__________________________________

 8. Avocat Cândea Claudia – Baroul Timiș

mai multe despre Candea Claudia aici

preț ACCESIBIL

9. Avocat Radu Chirița – Baroul Cluj

 mai multe despre Radu Chirița aici

 http://raduchirita.ro

 autor al unor materiale de drept considerabile

pret Necunoscut

 10. Avocat Anatol Pînzaru – Baroul Cluj

 mai multe despre Anatol Pînzaru aici

 preț moderat

 avocat specialist in materie de trafic de droguri

Astept deci opinii si păreri despre acest top.

#marius-leontiuc, #marius-leontiuc-top-10-cei-mai-buni-avocati-din-romania

Marius Leontiuc – LEGE nr. 149 din 23 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calitatii in securitatea aviatiei civile

LEGE nr. 149 din 23 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calitatii in securitatea aviatiei civile 

EMITENT: PARLAMENTUL 
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. I
Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 17 din 24 august 2011 privind controlul calităţii în securitatea aviaţiei civile, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 29 august 2011, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:
„ORDONANŢĂ
privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile”
2. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 1. – (1) Prezenta ordonanţă reglementează cadrul privind asigurarea condiţiilor de exercitare în România a competenţelor Comisiei Europene, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 72/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a procedurilor de efectuare a inspecţiilor Comisiei în domeniul securităţii aeronautice şi stabilirea atribuţiilor autorităţii competente privind coordonarea şi monitorizarea aplicării standardelor de baza comune, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002 şi de Regulamentul (UE) nr. 185/2010 al Comisiei din 4 martie 2010 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei, precum şi cadrul privind asigurarea efectuării activităţilor de monitorizare a conformităţii, derularea acţiunilor de rectificare a deficienţelor şi certificarea personalului care execută controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile.”

3. La articolul 3, alineatul (1) şi literele c), f) şi n) ale alineatului (2) vor avea următorul cuprins:
„Art. 3. – (1) Autoritatea competentă în domeniul securităţii aviaţiei civile responsabilă cu coordonarea şi monitorizarea aplicării standardelor de bază comune stabilite de Regulamentul (CE) nr. 300/2008 , precum şi cu dezvoltarea, punerea în aplicare şi menţinerea programului naţional de securitate a aviaţiei civile este Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.
………………………………………………………………
c) dispune măsuri de remediere pentru deficienţele semnalate ca urmare a inspecţiei Comisiei, auditului OACI sau CEAC care nu pot fi remediate prompt şi monitorizează ducerea la îndeplinire a planului de acţiune pentru remedierea deficienţelor, iar atunci când constată remedierea tuturor deficienţelor confirmă în scris Comisiei, OACI sau CEAC;
………………………………………………………………
f) execută controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile şi stabileşte termenele de remediere a deficienţelor identificate şi de aplicare a măsurilor de protecţie în cazul vulnerabilităţilor;
………………………………………………………………
n) autorizează agenţii abilitaţi, expeditorii cunoscuţi şi furnizorii abilitaţi de provizii de bord; prin expeditor cunoscut se înţelege un expeditor care trimite mărfuri sau poştă pe cont propriu şi ale cărui proceduri se conformează normelor şi standardelor comune de securitate, într-o măsură suficientă pentru a permite transportul acestor mărfuri sau al poştei de către orice aeronavă;”.

4. La articolul 4, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:
„Art. 4. – (1) Autoritatea competentă asigură ca inspecţia Comisiei în România să se deruleze în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 72/2010 , că auditul OACI în România se derulează în conformitate cu standardele stabilite de anexa 17 şi că auditul CEAC şi evaluarea vulnerabilităţilor pe aeroporturi din România, care pot afecta calitatea în securitatea aviaţiei civile, se derulează în conformitate cu politicile conţinute de Doc 30.
(2) Autoritatea competentă desemnează auditorul naţional cu atribuţii de colectare a datelor şi de completare a chestionarului preliminar de inspecţie a Comisiei, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010 , precum şi auditorul de securitate a aviaţiei civile cu atribuţii de colectare a datelor şi de completare a chestionarului preliminar de audit OACI sau CEAC ori a chestionarului preliminar de evaluare a vulnerabilităţilor.
(3) Autoritatea competentă desemnează dintre auditorii de securitate a aviaţiei civile un coordonator naţional pentru activitatea de inspecţie a Comisiei, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010 , precum şi pentru auditul OACI sau CEAC, denumit în continuare coordonator naţional.”

5. La articolul 4, alineatul (7) se abrogă.

6. La articolul 4, alineatul (9) va avea următorul cuprins:
„(9) Prevederile alin. (8) se aplică în mod corespunzător şi pentru auditorii OACI sau CEAC, pe durata efectuării în România a auditului OACI sau CEAC, precum şi pentru evaluatorii CEAC, pe durata efectuării în România a evaluării vulnerabilităţilor, cu excepţia prevederilor privind autorizaţia de introducere a articolelor interzise.”

7. La articolul 5, alineatele (4) şi (11) vor avea următorul cuprins:
„(4) În echipa de test pot fi cooptate persoane care deţin o pregătire în domeniu, dar care nu deţin calitatea de auditor de securitate a aviaţiei civile.
………………………………………………………………
(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (10), în cazul stabilirii de către Comisie a unor cerinţe suplimentare faţă de cele actuale, autoritatea competentă poate utiliza şi personal specializat în domeniu din afara structurilor proprii.”

8. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Frecvenţa auditului de securitate la aeroporturile civile din România, la transportatorii aerieni români şi la agenţii abilitaţi cargo şi poştali este de cel puţin unul la 2 ani, iar la alte entităţi care aplică standarde de securitate aeronautică este de cel puţin unul la 3 ani.”

9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
„Art. 8. – Pentru efectuarea activităţilor de monitorizare a conformităţii, membrii echipei de audit, membrii echipei de inspecţie şi membrii echipei de test beneficiază de o indemnizaţie al cărei cuantum se stabileşte de autoritatea competentă, prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.”

10. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 9. – (1) Expertizele prevăzute la pct. 9 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 se efectuează de echipe desemnate de conducătorul structurii cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile din cadrul autorităţii competente şi care sunt formate din auditori de securitate a aviaţiei civile şi personal cu pregătire în domeniu, aparţinând altor autorităţi publice, putând fi cooptaţi în echipele de expertiză şi consultanţi tehnici din cadrul entităţilor care au responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile.”

11. La articolul 9, alineatul (5) se abrogă.

12. La articolul 10, alineatul (2) se abrogă.

13. La articolul 11, alineatele (1), (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:
„Art. 11. – (1) Finanţarea structurii cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile, constituită la nivelul autorităţii competente sau al organismului tehnic specializat prevăzut la art. 3 alin. (3), precum şi plata indemnizaţiilor prevăzute la art. 8 se fac integral din veniturile proprii constituite din alocarea sumei de 0,15 euro/pasager din tariful de securitate perceput pe aeroporturile din România, conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Indemnizaţiile vor fi plătite după maximum 30 de zile de la predarea raportului structurii cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile din cadrul autorităţii competente pentru membrii echipelor care efectuează activităţile de monitorizare a conformităţii prevăzute la art. 5 alin. (2).
………………………………………………………………
(4) Din suma prevăzută ca tarif de securitate aprobat de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, administraţiile aeroporturilor din România alocă suma prevăzută la alin. (1) şi o virează lunar, după colectare, în contul autorităţii competente, conform procedurii stabilite prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.”

ART. II
La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 94/2009 privind auditul de securitate în domeniul aviaţiei civile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 15 aprilie 2009, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI
VASILE BLAGA

Bucureşti, 23 iulie 2012.
Nr. 149.

–––

OG 17/2011 privind controlul calitatii in securitatea aviatiei civile. Ordonanta nr. 17/2011

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 608 din 29 august 2011

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. 1
(1) Prezenta ordonanta reglementeaza cadrul privind asigurarea conditiilor de exercitare in Romania a competentelor Comisiei Europene, prevazute de Regulamentul (UE) nr. 72/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a procedurilor de efectuare a inspectiilor Comisiei in domeniul securitatii aeronautice, coordonarea si monitorizarea aplicarii standardelor de baza comune, prevazute de Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune in domeniul securitatii aviatiei civile si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002 si de Regulamentul (UE) nr. 185/2010 al Comisiei din 4 martie 2010 de stabilire a masurilor detaliate de implementare a standardelor de baza comune in domeniul securitatii aviatiei, precum si cadrul privind asigurarea efectuarii activitatilor de monitorizare a conformitatii, derularea actiunilor de rectificare a deficientelor si certificarea personalului care executa controlul calitatii in securitatea aviatiei civile.
(2) In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) Conventia de la Chicago — Conventia privind aviatia civila internationala, semnata la Chicago la data de 7 decembrie 1944, la care Romania a aderat prin Decretul de Stat nr. 194/1965;
b) anexa 17 — anexa 17 la Conventia de la Chicago;
c) Regulamentul (CE) nr. 300/2008 — Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune in domeniul securitatii aviatiei civile si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002;
d) Regulamentul (UE) nr. 72/2010 — Regulamentul (UE) nr. 72/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a procedurilor de efectuare a inspectiilor Comisiei in domeniul securitatii aeronautice;
e) Regulamentul (UE) nr. 18/2010 — Regulamentul (UE) nr. 18/2010 al Comisiei din 8 ianuarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea priveste specificatiile pentru programele nationale de control al calitatii in domeniul securitatii aviatiei civile;
f) Doc 30 — Declaratia politicilor Conferintei Europene a Aviatiei Civile in securitatea aviatiei civile — Doc 30, editia a 13-a, mai 2010;
g) OACI — Organizatia Aviatiei Civile Internationale;
h) CEAC — Conferinta Europeana a Aviatiei Civile;
i) Comisie — Comisia Europeana;
j) AACR — Autoritatea Aeronautica Civila Romana.

Art. 2
(1) In cuprinsul prezentei ordonante sunt aplicabile definitiile termenilor si expresiilor prevazute la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 300/2008, art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 72/2010 si pct. 1 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008.
(2) In sensul prezentei ordonante, auditorul de securitate a aviatiei civile prevazut la lit. A.h) din anexa nr. 2 la Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, este auditorul definit la pct. 1.1.3 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008, anexa adaugata Regulamentului (CE) nr. 300/2008 in conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 18/2010.

Art. 3
(1) Autoritatea competenta responsabila cu coordonarea si monitorizarea aplicarii standardelor de baza comune stabilite de Regulamentul (CE) nr. 300/2008, precum si cu dezvoltarea, punerea in aplicare si mentinerea programului national de securitate a aviatiei civile este Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.
(2) In calitate de autoritate competenta, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii are urmatoarele atributii:
a) asigura conditiile de exercitare in Romania, in securitatea aviatiei civile, a competentelor Comisiei cu privire la inspectiile Comisiei in domeniul securitatii aeronautice, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 72/2010, a competentelor OACI, potrivit standardelor stabilite de anexa 17, si a competentelor CEAC potrivit politicilor continute de Doc 30;
b) dispune si coordoneaza efectuarea analizei riscului, in vederea stabilirii masurilor mai stricte decat standardele de baza comune, potrivit prevederilor art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 300/2008, si informeaza corespunzator Comisia;
c) ca urmare a inspectiei Comisiei, auditului OACI sau CEAC, dispune masuri de remediere pentru deficientele care nu pot fi remediate prompt si monitorizeaza ducerea la indeplinire a planului de actiune pentru remedierea deficientelor, iar atunci cand constata remedierea tuturor deficientelor, confirma in scris Comisiei, OACI sau CEAC;
d) dispune masurile recomandate de evaluatorii CEAC si monitorizeaza aplicarea acestora;
e) elaboreaza, aplica si mentine Programul national de securitate a aviatiei civile, Programul national de control al calitatii si Programul national de pregatire in securitatea aviatiei civile;
f) executa controlul calitatii in securitatea aviatiei civile si stabileste termenele de remediere a deficientelor identificate si de aplicare a masurilor de protectie in cazul vulnerabilitatilor;
g) evalueaza conformitatea Programului de securitate aeroportuara cu prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 si, in cazul in care constata neconformitati, dispune masuri suplimentare;
h) evalueaza conformitatea Programului de securitate al transportatorului aerian cu prevederile art. 13 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 si, in cazul in care constata neconformitati, dispune masuri suplimentare;
i) evalueaza conformitatea Programului de securitate al entitatilor care aplica standarde de securitate aeronautica cu prevederile art. 14 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 si, in cazul in care constata neconformitati, dispune masuri suplimentare;
j) monitorizeaza pregatirea auditorilor de securitate a aviatiei civile si dispune desfasurarea acesteia cu o frecventa care sa asigure mentinerea competentelor existente si insusirea de competente noi care sa tina cont de evolutiile in securitatea aviatiei civile;
k) elaboreaza planul anual de efectuare a activitatilor de monitorizare a conformitatii in securitatea aviatiei civile;
l) elaboreaza metodologia de efectuare a activitatilor de monitorizare a conformitatii si a expertizelor in securitatea aviatiei civile;
m) analizeaza si aproba planul de actiune pentru remedierea deficientelor inaintat de operatorul aeroportuar, transportatorul aerian sau de entitatea care aplica standarde de securitate aeronautica, ca urmare a efectuarii unei activitati de monitorizare a conformitatii;
n) autorizeaza agentii abilitati, expeditorii cunoscuti si furnizorii abilitati de provizii de bord;
o) autorizeaza centrele de pregatire in domeniul securitatii aviatiei civile;
p) certifica auditorii de securitate a aviatiei civile;
q) certifica instructorii de securitate a aviatiei civile si validatorii independenti;
r) constata incalcarea normelor si aplica sanctiunile privind nerespectarea cerintelor din domeniul securitatii aviatiei civile, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.869/2005 pentru aprobarea Programului national de asigurare a calitatii in domeniul securitatii aeronautice — PNAC-SECA, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In calitate de autoritate competenta, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii poate asigura indeplinirea atributiilor prevazute la alin. (2) si prin delegare de competenta si desemnarea unui organism tehnic specializat, respectiv AACR.

Art. 4
(1) Autoritatea competenta se asigura ca inspectia Comisiei in Romania se deruleaza in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 72/2010, auditul OACI in Romania se deruleaza in conformitate cu standardele stabilite de anexa 17, auditul CEAC si evaluarea vulnerabilitatilor pe aeroporturi din Romania, care pot afecta calitatea in securitatea aviatiei civile, se deruleaza in conformitate cu politicile continute de Doc 30.
(2) Autoritatea competenta desemneaza auditorul national cu atributii de colectare a datelor si de completare a chestionarului preliminar de inspectie a Comisiei, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010, auditorul de securitate a aviatiei civile cu atributii de colectare a datelor si de completare a chestionarului preliminar de audit OACI sau CEAC ori a chestionarului preliminar de evaluare a vulnerabilitatilor.
(3) Autoritatea competenta desemneaza dintre auditorii de securitate a aviatiei civile un coordonator pentru activitatea de inspectie a Comisiei, in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010, precum si pentru auditul OACI sau CEAC, denumit in continuare coordonator national.
(4) Coordonatorul national insoteste inspectorii Comisiei, auditorii OACI sau CEAC pe durata exercitarii de catre acestia a atributiilor specifice activitatii de monitorizare a conformitatii pe care o efectueaza.
(5) Autoritatea competenta desemneaza dintre auditorii de securitate a aviatiei civile o persoana de contact pe durata desfasurarii in Romania a activitatii de evaluare a vulnerabilitatilor, pentru indeplinirea sarcinilor specifice.
(6) Persoana de contact desemnata in conformitate cu prevederile alin. (5) insoteste evaluatorii CEAC pe durata exercitarii de catre acestia a activitatii la fata locului in Romania.
(7) Auditorul national desemnat in conformitate cu prevederile alin. (2), coordonatorul national desemnat in conformitate cu prevederile alin. (3) si persoana de contact desemnata in conformitate cu prevederile alin. (5) beneficiaza de o indemnizatie stabilita in conformitate cu prevederile art. 8, pentru componentii echipei de audit.
(8) Autoritatea competenta asigura emiterea in timp util a documentelor de acces pe aeroport al inspectorilor Comisiei, potrivit prevederilor art. 9 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010, si a autorizatiilor de introducere de catre inspectorii Comisiei in zonele de securitate cu acces restrictionat si in partile critice ale zonelor de securitate cu acces restrictionat a obiectelor utilizate la executarea testelor, inclusiv articole interzise, potrivit prevederilor art. 9 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010.
(9) Prevederile alin. (8) se aplica in mod corespunzator si auditorilor OACI sau CEAC, pe durata efectuarii in Romania a auditului OACI sau CEAC, precum si evaluatorilor CEAC, pe durata efectuarii in Romania a evaluarii vulnerabilitatilor, cu exceptia prevederilor privind autorizatia de introducere a articolelor interzise.
(10) Autoritatea competenta intocmeste, tinand cont de datele pe care le detine si in baza datelor furnizate de operatorul aeroportuar, transportatorul aerian sau entitatea care aplica standarde de securitate aeronautica, supuse inspectiei Comisiei, planul de actiune pentru remedierea deficientelor si transmite, in termenul stabilit, potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) si (2) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010, raspunsul cerut de raportul de inspectie.
(11) Prevederile alin. (10) se aplica in mod corespunzator si in cazul planului de actiune pentru remedierea deficientelor constatate de auditorii OACI sau CEAC.
(12) Autoritatea competenta comunica dupa primirea raportului aspectele relevante care ii privesc pe operatorul aeroportuar, transportatorul aerian si entitatea care aplica standarde de securitate aeronautica, continute de raportul de inspectie a Comisiei ori de raportul de audit OACI sau CEAC, solicitand acestora datele corespunzatoare pentru intocmirea planului de actiune pentru remedierea deficientelor.
(13) In cazul raportului de evaluare a vulnerabilitatilor, autoritatea competenta dispune operatorului aeroportuar, transportatorului aerian si entitatii care aplica standarde de securitate aeronautica sa aplice masurile recomandate de evaluatorii CEAC si monitorizeaza aplicarea acestora.

Art. 5
(1) Controlul calitatii in domeniul securitatii aviatiei civile se realizeaza prin activitati de monitorizare a conformitatii si expertize.
(2) Evaluarea conformitatii cu Regulamentul (CE) nr. 300/2008, cu normele de punere in aplicare a acestuia si cu Programul national de securitate a aviatiei civile se realizeaza in cadrul Programului de control al calitatii in domeniul securitatii aviatiei civile prin activitatile de monitorizare a conformitatii, respectiv audit de securitate, inspectie si test, potrivit prevederilor pct. 4.6. din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008.
(3) Auditul de securitate, inspectia si testul se executa de echipe formate din auditori de securitate a aviatiei civile.
(4) In echipa de test pot fi cooptate si persoane care nu detin calitatea de auditor de securitate a aviatiei civile.
(5) Activitatile de monitorizare a conformitatii se efectueaza in baza dispozitiei scrise a conducatorului structurii cu responsabilitati in domeniul securitatii aviatiei civile din cadrul autoritatii competente.
(6) Autoritatea competenta certifica auditorii de securitate a aviatiei civile, in baza criteriilor de calificare pentru auditori, prevazute la pct. 15 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008, prin emiterea unui certificat de auditor de securitate a aviatiei civile, al carui model se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
(7) Persoanele certificate ca auditori de securitate a aviatiei civile sunt evidentiate in Tabelul auditorilor de securitate a aviatiei civile, care este facut public si actualizat de autoritatea competenta, prin structura cu responsabilitati in domeniul securitatii aviatiei civile.
(8) Dupa certificare, auditorilor de securitate a aviatiei civile le sunt interzise orice relatii contractuale sau pecuniare, directe sau indirecte, cu aeroporturile, operatorii sau entitatile care sunt supuse activitatilor de monitorizare efectuate de catre acestia.
(9) Nerespectarea de catre auditorii de securitate a aviatiei civile a prevederilor alin. (8) atrage suspendarea sau revocarea de catre autoritatea competenta a certificatului prevazut la alin. (6).
(10) Activitatile de monitorizare a conformitatii se efectueaza de catre personalul autoritatii competente care detine calificarea de auditor de securitate a aviatiei civile.
(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (10), in cazul stabilirii de catre Comisie a unor cerinte suplimentare fata de cele actuale, autoritatea competenta poate utiliza personal calificat corespunzator din afara structurilor proprii.

Art. 6
(1) Activitatile de monitorizare a conformitatii, prevazute la art. 5 alin. (2) se efectueaza in conformitate cu metodologia aprobata prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
(2) Frecventa auditului de securitate la aeroporturile civile din Romania, la transportatorii aerieni romani si la agentii abilitati cargo si postali este de cel mult 2 ani, iar la alte entitati care aplica standarde de securitate aeronautica la cel mult 3 ani.
(3) Auditul de securitate prevazut la alin. (2) se desfasoara in baza planului anual de efectuare a activitatilor de monitorizare a conformitatii in securitatea aviatiei civile, aprobat prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
(4) Frecventa inspectiei si a testului este stabilita prin dispozitia conducatorului structurii cu responsabilitati in domeniul securitatii aviatiei civile din cadrul autoritatii competente.
(5) Auditul de securitate prevazut la alin. (2) este efectuat de catre o echipa de audit, desemnata prin dispozitia conducatorului structurii cu responsabilitati in domeniul securitatii aviatiei civile din cadrul autoritatii competente.
(6) Inspectia si testul prevazute la alin. (4) sunt efectuate, dupa caz, de catre o echipa de inspectie sau de catre o echipa de test, desemnata prin dispozitia conducatorului structurii cu responsabilitati in domeniul securitatii aviatiei civile din cadrul autoritatii competente.
(7) Activitatea de monitorizare a conformitatii se finalizeaza cu un raport, semnat de toti membrii echipei, care trebuie sa contina, in cazul in care sunt constatate deficiente, recomandari pentru remediere. In cazul in care semnatarii raportului de audit au puncte divergente, acestea se consemneaza obligatoriu in raport, decizia finala apartinand sefului echipei.
(8) Activitatea de monitorizare a conformitatii se considera finalizata odata cu predarea raportului de catre echipele prevazute la alin. (5) si (6) structurii cu responsabilitati in domeniul securitatii aviatiei civile din cadrul autoritatii competente, care il transmite structurii supuse monitorizarii.
(9) Structura supusa monitorizarii inainteaza autoritatii competente, in termen de maximum 15 zile de la primirea raportului, un plan de actiune pentru remedierea deficientelor si/sau de aplicare a recomandarilor, dupa caz.
(10) Prin exceptie de la prevederile alin. (9), in cazul constatarii unor deficiente grave, conducatorul structurii cu responsabilitati in domeniul securitatii aviatiei civile din cadrul autoritatii competente sau auditorul de securitate a aviatiei civile care indeplineste rolul de sef al echipei de audit sau inspectie poate solicita structurii monitorizate, printr-o notificare scrisa, remedierea deficientelor in termene mai scurte de 15 zile sau imediat.
(11) Autoritatea competenta decide asupra planului de actiune pentru remedierea deficientelor prevazut la alin. (9), decizie care devine obligatorie pentru emitentul acestuia.
(12) Autoritatea competenta monitorizeaza ducerea la indeplinire a planului de actiune pentru remedierea deficientelor prevazut la alin. (9).

Art. 7
(1) Raportul prevazut la art. 6 alin. (7), intocmit de echipa care efectueaza activitatea de monitorizare a conformitatii, apartine autoritatii competente.
(2) Structura cu responsabilitati in domeniul securitatii aviatiei civile din cadrul autoritatii competente trebuie sa puna raportul prevazut la alin. (1) sau partile corespunzatoare ale acestuia, pe baza principiului „nevoii de a cunoaste”, la dispozitia structurii supuse monitorizarii, altor structuri despre care aceasta considera ca au un interes legitim, persoanelor cu atributii si responsabilitati in securitatea aviatiei civile din cadrul autoritatii competente, precum si structurilor Uniunii Europene fata de care Romania are obligatii specifice conform regulamentelor Uniunii Europene.
(3) Planul de actiune pentru remedierea deficientelor prevazut la art. 6 alin. (9) apartine emitentului.
(4) Emitentul trebuie sa puna planul de actiune prevazut la art. 6 alin. (9) sau partile corespunzatoare ale acestuia pe baza principiului „nevoii de a cunoaste”, la dispozitia autoritatii competente, persoanelor cu atributii si responsabilitati in securitatea aviatiei civile din cadrul structurii monitorizate emitente si din cadrul autoritatii competente, precum si structurilor Uniunii Europene fata de care Romania are obligatii specifice conform regulamentelor Uniunii Europene.

Art. 8
Pentru efectuarea activitatilor de monitorizare a conformitatii, membrii echipei de audit, membrii echipei de inspectie si membrii echipei de test beneficiaza de o indemnizatie al carei cuantum se stabileste de autoritatea competenta, prin ordin al conducatorului acesteia.

Art. 9
(1) Expertizele prevazute la pct. 9 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 se efectueaza de echipe desemnate de conducatorul structurii cu responsabilitati in domeniul securitatii aviatiei civile din cadrul autoritatii competente si care sunt formate din auditori de securitate a aviatiei civile si personal apartinand altor autoritati publice, putand fi cooptati in echipele de expertiza si consultanti tehnici din cadrul entitatilor care au responsabilitati in domeniul securitatii aviatiei civile.
(2) Expertizele se efectueaza in scopul identificarii vulnerabilitatilor in raport cu amenintarile interne si cu securitatea zonelor publice ale aeroportului.
(3) In cazul identificarii de vulnerabilitati, autoritatea competenta dispune masuri de protectie proportionale cu nivelul riscului.
(4) Expertiza se finalizeaza cu un raport, semnat de toti membrii echipei, care trebuie sa contina, in cazul in care sunt identificate vulnerabilitati, masuri de protectie proportionale cu nivelul riscului. Daca semnatarii raportului de expertiza au puncte divergente, acestea se consemneaza obligatoriu in raport, decizia finala apartinand sefului echipei.
(5) Pentru efectuarea unei expertize, membrii echipei de expertiza beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 8.

Art. 10
(1) Verificarile la fata locului efectuate pentru desemnarea agentilor abilitati, expeditorilor cunoscuti, furnizorilor abilitati de provizii de bord sau furnizorilor abilitati de provizii de aeroport, verificarile la fata locului efectuate pentru autorizarea sau agrearea centrelor de pregatire in domeniul securitatii aviatiei civile si verificarile la fata locului efectuate pentru stabilirea conformitatii cu specificatiile definite a echipamentelor folosite pentru controlul de securitate, controlul accesului si pentru aplicarea altor masuri de securitate sunt asimilate inspectiilor.
(2) Membrii echipelor care efectueaza verificarile la fata locului prevazute la alin. (1) beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 8.

Art. 11
(1) Plata indemnizatiilor prevazute la art. 4 alin. (7), art. 8, art. 9 alin. (5) si art. 10 alin. (2) se suporta de catre autoritatea competenta din venituri proprii, care se constituie din alocarea sumei de 0,15 euro/pasager din tariful de securitate perceput pe aeroporturile din Romania, conform prevederilor legale in vigoare.
(2) Indemnizatiile vor fi platite dupa maximum 30 de zile de la predarea raportului structurii cu responsabilitati in domeniul securitatii aviatiei civile din cadrul autoritatii competente pentru membrii echipelor care efectueaza activitatile de monitorizare a conformitatii sau expertiza, respectiv de la incheierea activitatii, pentru persoanele prevazute la art. 4 alin. (7).
(3) Cuantumul sumei alocate din tariful de securitate prevazut la alin. (1) poate fi modificat anual, prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
(4) Administratiile aeroporturilor din Romania includ suma prevazuta la alin. (1) in tariful de securitate aprobat de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si o vireaza lunar, dupa colectare, in contul autoritatii competente, conform procedurii stabilite prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

Art. 12
Autoritatea competenta informeaza Comisia atunci cand identifica cele mai bune practici, in conformitate cu prevederile pct. 17.1. din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008.

Art. 13
Autoritatea competenta transmite anual Comisiei, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010, datele a cel putin unul si cel mult 5 auditori de securitate a aviatiei civile, care pot fi solicitati sa participe la inspectiile Comisiei.

Art. 14
Autoritatea competenta transmite anual Comisiei, potrivit prevederilor pct. 18.1. din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008, un raport cu privire la masurile luate pentru a-si indeplini obligatiile care ii revin in temeiul Regulamentului (CE) nr. 300/2008, precum si la situatia din domeniul securitatii aviatiei civile pe aerodromurile situate pe teritoriul Romaniei.

Art. 15
Faptele si sanctiunile contraventionale aplicabile ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentei ordonante se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Art. 16
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, art. 1—9 din Legea nr. 94/2009 privind auditul de securitate in domeniul aviatiei civile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 250 din 15 aprilie 2009, se abroga.

#controlul-calitatii-in-securitatea-aviatiei-civile, #lege-nr-149-din-23-iulie-2012, #og-nr-172011

INIŢIATIVA DE GRAŢIERE DEVINE PROIECT DE LEGE, dar pervertit într-o variantă convenabilă doar pentru rromi

„Lege pentru amnistierea unor infracţiuni şi graţierea unor pedepse”, iniţiat de către deputatul PSD Mădălin Voicu şi de către preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, Nicolae Păun”

Iniţiativa legislativă prevede, totodată, şi graţierea minorilor trimişi într-o şcoală specială de muncă şi reeducare.

De asemenea, proiectul legislativ prevede graţierea cu o treime a pedepselor cu închisoarea între 6 şi 8 ani inclusiv, graţierea cu o cincime a pedepselor cu închisoarea între 8 şi 10 ani inclusiv.

Proiectul de lege prevede că de la aceste graţieri şi amnistieri sunt excluşi cei recidivişti prin condamnări anterioare sau condamnaţi pentru infracţiuni săvârşite în stare de recidivă.

Deocamdată cei care au săvârşit infracţiuni contra siguranţei statului, infracţiuni de omor, vătămare corporală gravă, loviri sau lovituri cauzatoare de moarte, lipsire de libertate în mod ilegal, viol, act sexual cu un minor, perversiune sexuală, incest, tâlhărie, înşelăciune, delapidare, ultraj, tortură, evadare, falsificarea de monede, trafic de stupediante, proxenetism nu beneficiază de prevederile acestui proiect de lege. Deocamdată de asemenea, cei care au săvârşit infracţiuni prevăzute de Legea siguranţei, de Legea combaterii evaziunii fiscale şi de Legea privind combaterea traficului şi consumului de droguri nu pot beneficia de aceste prevederi ale proiectului de lege.

Eu insist ca toate faptele fără violenţă să fie amnistiate

Proiectul de lege prevede că persoanele graţiate care, în curs de trei ani, săvârşesc cu intenţie o infracţiune vor executa pe lângă pedeapa stabilită şi pedeapsa graţiată.

Proiectul de lege are numărul de înregistrare 331/2012, fiind adresat Biroului Permanent al Camerei în data de 2 octombrie.

În expunerea de motive a proiectului de lege cei doi iniţiatori argumentează necesitatea adoptării unor astfel de reglementări legale prin necesitatea oferirii posibilităţii ca persoanele condamnate care au săvârşit infracţiuni ce nu prezintă un pericol social ridicat şi cele care în timpul executării pedepsei au dat dovezi temeinice de îndreptare să beneficieze de clemenţa legiuitorului.

Un alt argument invocat de iniţiatori se referă la ameliorarea supraaglomerării penitenciarelor.

Leontiuc STIRI – Totul despre Noul Cod Penal

_____________________________________________________________________

ponta-noul-cod-nu-va-fi-amanatVictor Ponta: Noul Cod Penal va intra în vigoare la 1 februarie 2014 »

update 11 ian 2014

____________________________________________________________________

basescu-cod-gratiere

Băsescu cere anularea de urgență a Noului Cod Penal și respingerea amnistiei »

update 6 ian 2014

____________________________________________________________________

Modificări la Noul Cod Penal adoptate. Amnistia amânată pentru Crăciun. Parlamentarii nu mai sunt functionari

Modificări la Noul Cod Penal adoptate. Amnistia amânată pentru Crăciun. Parlamentarii nu mai sunt functionari

update 10 Dec 2013

____________________________________________________________________

inchisoare

Amnistie partiala la intrarea in vigoare a noului Cod Penal »

update 2 Noiembrie 2013

____________________________________________________________________

Parlament1Noul Cod de procedura penala intra in vigoare la 1 februarie 2014. Data este oficiala

update 16 august 2013

____________________________________________________________________

PREGATIRI PENTRU NOILE CODURI – Grupul interinstitutional de lucru coordonat de judecatorul Horatius Dumbrava din CSM a identificat solutii pentru ca activitatea instantelor si parchetelor sa nu fie blocata de intrarea in vigoare a noului Cod penal si a noului Cod de procedura penala. Cititi masurile (Document)

update 16 iulie 2013
____________________________________________________________________

catherinedaypic

Catherine Day, la intalnirea cu Robert Cazanciuc: Este importanta respectarea termenelor pentru intrarea in vigoare a Codului Penal si a Codului de Procedura Penala »

update 7 iulie 2013

____________________________________________________________________

Germania opreşte accesul României la Schengen pentru lipsa reformelor în justiţie. Neadoptarea Noului Cod Penal reproşată de MCV opreşte accesul la Schengen »

schengen1

“Ultimul raport MCV din ianuarie a evidenţiat progrese în domeniile statului de drept şi cel al combaterii corupţiei, dar şi…

update 5 martie 2012

____________________________________________________________________

Crin Antonescu replică urgentă către Euro TV şi presă: Anul acesta , în toamnă… Codurile respective »

ponta si crin update 1 Febr 2013:     1  Octombrie 2013, termenul propus de Antonescu pentru Noul COD Penal

____________________________________________________________________

Raportul MCV critică neadoptarea Noului Cod Penal. Aici textul raportului »

Parlament UE update 30 ian 2013

____________________________________________________________________

Ministrul Justitiei Mona Pivniceru dezbate implementarea noilor coduri cu sase parchete de curti de apel din tara: Alba, Cluj, Brasov, Oradea, Timisoara, Targu Mures. Scopul: realizarea unui Memorandum identic celui pentru instante din 2012 »

pivniceru_ponta update 25 ian 2013

____________________________________________________________________

Ben Oni Ardelean, senator şi candidat USL va promova urgentarea Noului Cod Penal şi legislaţia Schengen »

Ben oni Ardelean update 4 decembrie 2012

_______________________________________

Declaraţie şoc a lui Cătălin Predoiu despre Noile Coduri: Sistemul judiciar este pregătit. Amânarea codurilor nu se justifică »

predoiu1 update 3 decembrie 2012

_______________________________________

 noiembrie 2012 a fost publicata Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

Legea cuprinde dispozitii pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind noul Cod penal, avand ca principal obiect de reglementare punerea de acord a legislatiei penale existente cu prevederile acestuia, precum si stabilirea regulilor pentru solutionarea conflictului de legi rezultand din intrarea in vigoare a noului Cod penal.

Asa cum se arata in expunerea de motive a Guvernului, in calitate de initiator al legii, pentru elaborarea legii au fost analizate toate dispozitiile penale cuprinse in legile speciale, urmarindu-se, in principal, aspecte privind:

 • abrogarea unor texte de incriminare din legislatia speciala, ca urmare a cuprinderii acestora in Partea speciala a noului Cod penal, ori pentru inlaturarea suprapunerii inutile a unor texte care protejeaza aceleasi valori sociale;
 • adaptarea pedepselor pentru infractiunile care raman in legislatia speciala potrivit logicii sanctionatorii a noului Cod penal;
 • actualizarea trimiterilor la normele din Partea speciala a Codului penal facute de textele din legislatia speciala;
 • dezincriminarea unor fapte prevazute in legislatia speciala si contraventionalizarea acestora acolo unde este cazul.

Legea de punere in aplicare a noului Cod penal este structurata in 4 titluri, dupa cum urmeaza:

Titlul I – Dispozitii privind aplicarea in timp a legii penale
Titlul II – Dispozitii privind modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii penale
Titlul III – Dispozitii referitoare la Codul penal;
Titlul IV – Dispozitii tranzitorii si finale.

Dintre actele normative modificate de noua lege, mentionam:

 • Legea nr. 59/1934 asupra cecului;
 • Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite;
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;
 • Legea nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat;
 • Legea nr. 15/1999 privind responsabilitatea ministeriala;
 • Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului;
 • Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie;
 • Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului illicit de droguri;
 • Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica;
 • Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane;
 • Legea nr. 546/2002 privind gratierea si procedura acordarii gratierii;
 • Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor;
 • Legea sindicatelor nr. 54/2003;
 • Legea nr. 126/1990 privind registrul comertului;
 • Legea concurentei nr. 2/1996 etc.

Legea va intra in vigoare la data de 1 februarie 2014, odata cu Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.

In termen de 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial, Guvernul va supune Parlamentului spre adoptare urmatoarele legi:

 • proiectul de lege privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune;
 • proiectul de lege privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.

_______________________________________

 

Martin Schulz la Bucureşti: Lipsa de reformă în justiţie, lipsa codurilor înseamnă un semnal îngrijorător »

Schultzupdate 31 oct 2012

_______________________________________

2 octombrie  2012

Comunicat de presă referitor la adoptarea de către Parlament a a proiectului de Lege pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale

Ministerul Justiţiei anunţă adoptarea marţi, 02 octombrie 2012, de către Parlamentul României a proiectului de Lege pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale.

Proiectul de lege iniţiat de Ministerul Justiţiei are în vedere pregătirea, din perspectivă exclusiv legislativă, a punerii în aplicare a noului Cod penal, proiectul reprezentând rezultatul unei activităţi legislative elaborate, a unei extinse activităţi de documentare şi de analiză a aproximativ 300 de acte normative penale speciale sau extra-penale conţinând dispoziţii penale, fiind modificate, completate sau abrogate un număr de peste 200 acte normative.

În mod concret, proiectul operează anumite modificări legislative, în vederea creării unui cadru legislativ coerent şi clar în materie penală, prin evitarea suprapunerilor de norme în vigoare existente în Codul penal şi în legile speciale, crearea unui regim sancţionator uniform şi adaptarea legilor speciale la normele noului Cod penal, prin clarificarea anumitor aspecte ambigue din legislaţia penală existentă precum şi prin reformularea unor texte pentru asigurarea respectării cerinţelor de previzibilitate a legii penale, potrivit jurisprudenţei europene în materie ori prin completarea unor ipoteze de incriminare pentru a răspunde obligaţiilor asumate de statul român pe plan internaţional.

        Adoptarea proiectului de lege menţionat se constituie într-un pas important pentru definitivarea a ceea ce reprezintă un amplu proces de reformă în materie penală, procesual penală şi execuţional penală, proces care a debutat cu adoptarea noilor coduri – Codul penal şi Codul de procedură penală şi care, pentru a fi definitivat la nivel legislativ, presupune în continuare adoptarea următoarelor acte normative:

a. proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale;

b. proiectul de Lege privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;

c. proiectul de lege privind executarea pedepselor, măsurilor educative şi a altor măsuri dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, neprivative de libertate;

d. proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune.
        Data intrării în vigoare atât a proiectului adoptat astăzi de Parlament, cât şi a noului Cod penal, a noului Cod de procedură penală precum şi a legilor de executare a pedepselor privative şi neprivative de libertate a fost stabilită 01 februarie 2014.

Reamintim că demersul legislativ este corelat cu efortul de a asigura resursele financiare pentru implementarea noilor Coduri, sens în care Guvernul a adoptat recent Memorandumul cu tema „Pregătirea sistemului judiciar pentru intrarea în vigoare a noilor Coduri. Evaluarea situaţiei actuale. Plan de măsuri”.

_______________________________________

Guvernul a aprobat Memorandumul Monei Pivniceru „Pregatirea sistemului judiciar pentru intrarea in vigoare a noilor Coduri – Plan de masuri”. »

pivniceru_ponta update 27 sept 2012

Noul Cod Penal ar putea în vigoare intra înaintea Codului de Procedură Penală, mai multe în articol

_______________________________________________________________

Senatorul Ioan Ghişe nu este deacord cu amânarea Noului Cod Penal. Propunerea sa: 1 ianuarie 2013 »

ghise update 25 sept 2012

____________________________________

 

NEWS ALERT: Noul Cod Penal şi Noul Cod de Procedură Penală amânate până în 2014 de Pivniceru. Reforma Justiţiei compromisă! ADIO Schengen ! »

PIVNICERU

Ministrul Justiţiei, Mona Maria Pivniceru a pregătit un proiect de lege de amânare a reformei Justiţiei

____________________________________

Neadoptarea încă a Codului Penal şi problemele României se vor discuta la PE »

PE_Strassbourg update 12 sept 2012

____________________________________

Nu avem Cod Penal european cu dispoziţii JAI, Aderarea la Schengen amânată »

comisiae

update 11 sept 2012

____________________________________

holand-parliament

Delegația Olandei în România: ori Codurile și drepturile religioase sau adio Schengen! »

Ambasada Olandei la Bucureşti informează că Guvernul de la Haga va sprijini România cu expertiză privind punerea în aplicare a noilor coduri şi a strategiei anticorupţie, informează un comunicat

____________________________________

Comisia Juridică din Senat a propus amânarea Noului Cod de Procedură Civilă şi urgentarea Noului Cod Penal »

parlament2

update 28 august 2012

____________________________________

____________________________________

Raport MCV : Neimplementarea Codurilor, un pas înapoi

http://www.eurotv.ro/raport-mcv-neimplementarea-codurilor-un-pas-inapoi/

Comisia Europeană a lansat un raport negativ MCV, consecință a amânării implementării codurilor.  

____________________________________

Comisia Europeană : Neimplementarea Codurilor Penal și de Procedură Penală conclud în lipsă de reformă

____________________________________

Cătălin Predoiu, fostul ministru al Justiţiei, propune amânarea Codurilor Penal şi de Procedură Penală printr-un pact pe justiţie

predoiu1

____________________________________

#1-fabruarie-2014, #1-februarie, #2012, #2013, #amnistie, #basescu, #cand-intra-in-vigoare, #ce-e-nou, #ce-se-mai-aude, #cod-penal, #csm, #efectele-noului-cod-penal, #gratiere, #intra-in-vigoare, #intrare-in-vigoare, #justitie, #legea-2862009, #leontiuc, #marius-leontiuc, #mcv, #ministru, #monica-macovei, #noul-cod-penal, #petitie, #pivniceru, #predoiu, #proiect-de-lege, #schengen, #ultimele-noutati, #urgentare

Marius Leontiuc STIRI – Un stat care ne persecuta religios

Marius LEONTIUC – declaraţie de presă

 

Persecutie religioasă fără precedent în România


Potrivit Articolului 16  din Constituţie (Egalitatea in drepturi),, (1) Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari (2) Nimeni nu este mai presus de lege.(4) In 

conditiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, cetatenii Uniunii care indeplinesc cerintele legii organice au dreptul de a alege si de a fi alesi in autoritatile administratiei publice locale” iar potrivit Articolului 29 din Constituţie ,,(1) Libertatea gandirii si a opiniilor, precum si libertatea credintelor religioase nu pot fi ingradite sub nici o forma. Nimeni nu poate fi constrans sa adopte o opinie ori sa adere la o credinta religioasa, contrare convingerilor sale. (2) Libertatea constiintei este garantata; ea trebuie sa se manifeste in spirit de toleranta si de respect reciproc.(3) Cultele religioase sunt libere si se organizeaza potrivit statutelor proprii, in conditiile legii. (4) In relatiile dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau actiuni de invrajbire religioasa„. Articolul 30 din Constituţie (Libertatea de exprimare) prevede că ,,(1) Libertatea de exprimare a gandurilor, a opiniilor sau a credintelor si libertatea creatiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare in public, sunt inviolabile. (2) Cenzura de orice fel este interzisa…(7) Sunt interzise de lege defaimarea tarii si a natiunii, indemnul la razboi de agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenta publica, precum si manifestarile obscene, contrare bunelor moravuri.

Conform Legii nr 489/2006 ,,Art. 1. – (1) Statul român respectă şi garantează dreptul fundamental la libertate de gândire, de conştiinţă şi religioasă al oricărei persoane de pe teritoriul României, potrivit Constituţiei şi tratatelor internaţionale la care România este parte.(2) Nimeni nu poate fi împiedicat sau constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrară convingerilor sale, şi nici nu poate fi supus vreunei discriminări, urmărit sau pus într-o situaţie de inferioritate pentru credinţa, apartenenţa sau neapartenenţa sa la o grupare, asociaţie religioasă sau uncult ori pentru exercitarea, în condiţiile prevăzute de lege, a libertăţii religioase. Art. 2. – (1) Libertatea  religioasă  cuprinde dreptul oricărei  persoane   de a avea sau  de a adopta o  religie,  de a şi-o manifesta  în mod  individual sau  colectiv,  în public sau  în particular,  prin practicile şi  ritualurile specifice  cultului,  inclusiv prin educaţie  religioasă,  precum şi  libertatea  de a-şi  păstra  sau schimba  credinţa  religioasă. (2) Libertatea de a-şi manifesta credinţa religioasă nu poate face obiectul altor restrângeri decât al celor care sunt prevăzute de lege şi constituie măsuri necesare într-o societate democratică pentru securitatea publică, protecţia ordinii, a sănătăţii sau a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Art. 3. – (1) Părinţii sau tutorii au dreptul exclusiv de a opta pentru educaţia religioasă a copiilor minori, conform propriilor convingeri.
(2) Religia copilului care a împlinit vârsta de 14 ani nu poate fi schimbată fără consimţământul acestuia; copilul care a împlinit vârsta de 16 ani are dreptul să-şi aleagă singur religia. Art. 4. – Orice persoană, cult, asociaţie religioasă sau grupare religioasă din România este liberă de a stabili şi menţine relaţii ecumenice şi frăţeşti cu alte persoane, culte sau  grupări  religioase şi cu organizaţiile inter-creştine şi inter-religioase, la nivel naţional şi internaţional. Art. 5. – (1) Orice persoană are dreptul să îşi manifeste credinţa religioasă în mod colectiv, conform propriilor convingeri şi prevederilor prezentei legi, atât în structuri religioase cu personalitate juridică, cât şi în structuri fără personalitate juridică.(2) Structurile religioase cu personalitate juridică reglementate de prezenta lege sunt cultele şi asociaţiile religioase, iar structurile fără personalitate juridică sunt grupările religioase.(3) Comunităţile religioase îşi aleg în mod liber structura asociaţională în care îşi manifestă credinţa religioasă: cult, asociaţie religioasă sau grup religios, în condiţiile prezentei legi. (4) În activitatea lor, cultele, asociaţiile religioase şi grupările religioase au obligaţia să respecte Constituţia şi legile ţării şi să nu aducă atingere securităţii publice, ordinii, sănătăţii şi moralei publice, precum şi drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.(5) Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal legate de convingerile religioase sau de apartenenţa la  culte, cu excepţia desfăşurării lucrărilor de  recensământ  naţional aprobat prin lege sau în situaţia în care persoana vizată şi-a dat, în mod expres, consimţământul pentru aceasta. (6) Este interzisă obligarea persoanelor să îşi menţioneze religia, în orice relaţie cu autorităţile publice sau cu persoanele juridice de drept privat. Art. 6. – (1) Gruparea religioasă este forma de asociere fără personalitate juridică a unor persoane fizice care, fără nici o procedură prealabilă şi în mod liber, adoptă, împărtăşesc şi practică o credinţă religioasă. …”

Cu alte cuvinte indiferent de forma credinţei grupare religioasă, cult sau asociaţie religioasă, teoretic toate credinţele care nu contravin moralei publice sunt în egal statut de drepturi, legea nefăcând nici un fel de distincţie între acestea şi ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Cu toate acestea statul român a lansat una din cele mai periculoase persecuţii fără precedent din istoria sa în vremuri de teoretică democraţie. Uniunea Protestantă Lutherană, cunoscută sub denumirea de Biserica Protestantă Evanghelică Lutherană – Sinodul Valdeean (prima biserică protestantă din lume, continuatoare a Bisericii Valdeene, regândită după reforma lui Luther) care este cult religios recunoscut în Finlanda, Danemarca, Olanda, Norvegia, Austria, Ungaria, Elveţia, Luxemburg, Andora, Irlanda şi Suedia şi unde în mare parte este biserică naţională iar în România funcţionează ca grupare religioasă în sensul art. 1-6 din Legea nr. 489/2006, este persecutată şi interzisă de către DNA Serviciul Teritorial Cluj şi Curtea de Apel Cluj. Astfel rangul de episcop din această biserică a fost denumit de către procurorul Laura Oprean şi judecătorul Iuliana Moldovan în dosarul nr. 1836/33/2008 drept ,,calitate mincinoasă” pentru motivul că ,, Uniunea Protestantă Lutherană nu este cult religios ” chiar dacă Legea nr. 489/2006 nu deosebeşte libertatea cultelor faţă de cea a grupărilor religioase. Încălcând aceste norme ale legii cultelor care garantează drepturi fundamentale, procurorul Laura Oprean practic conduce raderea Bisericii Protestante din România, interzicând dreptul bisericii de a avea episcop (titlul de cler). Chiar dacă faptele sale sunt de o gravitate deosebită, încălcând drepturi fundamentale şi practic încălcând jurământul de magistrat, procurorul Laura Oprean este un candidat la funcţia de procuror şef al DNA. Rămâne în sarcina judecătorului de fond să înlăture o asemenea gravă eroare ce excede fondului cauzei căci însăşi cu privire la acest principiu, CEDO precizează că „exigenţa egalităţii armelor, în sensul unui echilibru just între părţi, implică obligaţia de a oferi fiecăreia o posibilitate rezonabilă de a-şi prezenta cauza, inclusiv probele, în condiţii care să nu o plaseze într-o situaţie de dezavantaj net în comparaţie cu adversarul său. Obligaţia de a veghea în fiecare caz la respectarea condiţiilor unui proces echitabil revine autorităţilor naţionale”. (a se vedea hotărârea nr.27 din oct.1993 Dombo Beheer Bv versus Olanda) Potrivit aceeaşi decizii revine judecătorului de fond sarcina de a înlătura orice normă nelegală . Mai mult, aceeaşi Curte, a statuat obligativitatea comunicării pieselor dosarului, „în măsura în care presupune un proces echitabil şi în contradictorialitate”. (hotărârea din 24 februarie 1994 Bendenoun versus Franţa). De asemenea, „respectarea dreptului la un proces echitabil, presupune dreptul de a avea acces la toate dovezile strânse de procuror” (a se vedea hotărârea CEDO Edwards versus Marea Britanie din 16 dec.1992). Ca atare, garanţiile cu privire la un proces echitabil nu au fost respectate, atât din perspectiva dreptului intern cât şi al disp.art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, astfel că se poate reţine cauza majoră de nulitate absolută, dintre cele prevăzute de art.197 alin.2 C.proc.pen, iar “prin comiterea unei erori grave de fapt in intelesul art 385 ind 9 al 1 punctul 18 C Pr Pen se intelege nu numai denaturarea probelor administrate in cursul procesului ci si stabilirea unei situatii de fapt ce nu este confirmata de probe, iar acestea nu au fost in intregime administrate” (ICCJ (CSJ) Sectia Penala –Decizia nr 665 din 27 apr 1994). 

Aştept păreri

#delia-purice, #dna, #laura-oprean, #marius-leontiuc-lutheran-protestant-persecutie-religioasa, #persecutie, #religioasa

Marius Leontiuc STIRI – Monica Macovei, principalul oponent al noilor coduri

Noul Cod Penal are un oponent puternic in Monica Macovei. Probabil ca acest nou cod penal nu va intra in vigoare niciodata multumita acestei Monica Macovei

Marius Leontiuc – Legea nr. 546/2002, legea privind gratierea si procedura acordarii gratierii

Legea nr. 546/2002, legea privind gratierea si procedura acordarii gratierii

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 755 din 16/10/2002

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1
Gratierea este masura de clementa ce consta in inlaturarea, in total sau in parte, a executarii pedepsei aplicate de instanta ori in comutarea acesteia in una mai usoara.

Art. 2
Gratierea poate fi acordata individual, prin decret al Presedintelui Romaniei, potrivit art. 94 lit. d) din Constitutia Romaniei, sau colectiv, de catre Parlament, prin lege organica, conform art. 72 alin. (3) lit. g) din Constitutie.

Capitolul II – Gratierea individuala

Art. 3
Gratierea individuala se acorda la cerere sau din oficiu, numai dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare.

Art. 4
Cererea de gratiere individuala, impreuna cu actele anexate, se adreseaza Presedintelui Romaniei si poate fi facuta de:
a) persoana condamnata, aparatorul ori reprezentantul legal al acesteia;
b) sotul persoanei condamnate, ascendentii, descendentii, fratii, surorile ori copiii acestora, precum si de aceleasi rude ale sotului persoanei condamnate.

Art. 5
(1) Cererea de gratiere contine in mod obligatoriu datele de identificare a persoanei condamnate si pedeapsa pentru care se solicita gratierea.
(2) La cererea de gratiere se anexeaza, in copie legalizata, hotararea definitiva de condamnare, certificatul de cazier judiciar si, dupa caz, acte de stare civila, certificate medicale, rapoarte de ancheta sociala si alte acte pe care solicitantul le considera necesare in sustinerea cererii sale.

Art. 6
(1) In vederea exercitarii prerogativei de gratiere, Presedintele Romaniei poate solicita, atunci cand socoteste necesar, avize consultative de la Ministerul Justitiei, care este obligat sa le inainteze in termen de 30 de zile de la data solicitarii.
(2) De asemenea, atunci cand considera necesar, Presedintele Romaniei poate solicita informatii organelor administratiei publice locale, conducatorului locului de detentie, organelor judecatoresti si ale parchetelor, organelor de politie si altor institutii publice, precum si comandantului unitatii, pentru condamnatii militari.

Art. 7
Decretul de gratiere se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 8
Decretul de gratiere trebuie sa contina urmatoarele elemente:
a) datele de identificare a persoanei condamnate: numele, prenumele, prenumele parintilor, data si locul nasterii;
b) elementele de identificare a hotararii judecatoresti de condamnare;
c) pedeapsa aplicata de instanta, care face obiectul gratierii;
d) modalitatea gratierii – totala sau partiala, indicandu-se partea de pedeapsa gratiata, pentru gratierea partiala.

Art. 9
(1) Prin decret se pot gratia una sau mai multe pedepse.
(2) Gratierea individuala se acorda numai pentru pedepse privative de libertate. Dispozitiile prezentei legi privitoare la pedepse se aplica in mod corespunzator si sanctiunilor cu inchisoare contraventionala.
(3) Nu pot fi gratiate pedepsele deja executate, pedepsele a caror executare nu a inceput din cauza sustragerii condamnatului de la executare, condamnarile cu suspendarea executarii pedepsei, pedepsele complementare si cele accesorii.
(4) Gratierea individuala nu are efect asupra laturii civile si asupra masurilor administrative pronuntate intr-o cauza penala.

Art. 10
In situatia respingerii cererii de gratiere, actul de respingere va fi comunicat persoanei care a introdus cererea, in termen de 30 de zile de la data adoptarii deciziei de catre Presedintele Romaniei.

Art. 11
Gratierea individuala poate fi refuzata de catre beneficiarul ei atunci cand cererea a fost facuta de alta persoana. Aceasta prevedere nu se aplica in cazul condamnatului minor.

Capitolul III – Gratierea colectiva

Art. 12
Gratierea colectiva se acorda unui numar de persoane pentru condamnari determinate prin cuantumul pedepselor sau prin infractiunile pentru care au fost pronuntate.

Art. 13
(1) Gratierea colectiva poate avea ca obiect numai pedepse aplicate de instanta pentru fapte savarsite anterior datei prevazute in legea de gratiere.
(2) Atunci cand legea de gratiere intra in vigoare inaintea ramanerii definitive a hotararii de condamnare, gratierea isi produce efectele numai de la data ramanerii definitive a hotararii.

Art. 14
(1) In situatia pluralitatii de infractiuni pentru care s-au aplicat pedepse ce au fost contopite, obiectul gratierii colective il constituie pedepsele aplicate pentru fiecare dintre infractiuni, si nu pedeapsa rezultanta.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1), daca pentru unele dintre aceste pedepse este incidenta gratierea, ele vor fi descontopite, iar daca a ramas o singura pedeapsa din pedeapsa rezultanta, care nu este gratiata, va fi inlaturat si sporul eventual aplicat.
(3) Comutarea se poate face numai intr-o pedeapsa mai usoara, prevazuta de Codul penal, si numai in limitele stabilite de acesta.

Art. 15
(1) In cazul initierii legii de gratiere de catre Guvern, sarcina elaborarii proiectului de lege revine Ministerului Justitiei.
(2) Directia Generala a Penitenciarelor poate face propuneri motivate Ministerului Justitiei in vederea initierii unei legi de gratiere.

Capitolul IV – Dispozitii comune

Art. 16
(1) Gratierea este totala atunci cand priveste pedeapsa principala in integralitatea ei.
(2) Gratierea partiala poate privi o parte determinata din pedeapsa, o parte calculata prin raportare la pedeapsa in intregul ei, precum si restul pedepsei ramase de executat.

Art. 17
Gratierea individuala se acorda neconditionat, iar gratierea colectiva poate fi acordata si conditionat.

Art. 18
(1) Aducerea la indeplinire a dispozitiilor legale privind gratierea se face de catre judecatorul delegat, in conformitate cu art. 459 din Codul de procedura penala, si se pune in executare de catre Directia Generala a Penitenciarelor.
(2) Gratierea se aplica in termen de cel mult 48 de ore de la data publicarii actului de gratiere in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 19
Efectele gratierii sunt cele prevazute de Codul penal.

Art. 20
Gratierea nu impiedica exercitarea cailor extraordinare de atac de catre condamnat, in conditiile legii, si nu poate constitui temei pentru respingerea acestora.

Capitolul V – Dispozitii finale

Art. 21
Dispozitiile prezentei legi se aplica numai cererilor de gratiere depuse dupa intrarea ei in vigoare, precum si cererilor de gratiere anterioare, daca aceasta reglementare este mai favorabila.

Art. 22
(1) Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 302/1952 privind procedura gratierii, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 46 din 9 septembrie 1952.

#legea-gratierii

Marius Leontiuc – Persécution religieuse sans précédent en Roumanie

Persécution religieuse sans précédent en Roumanie

Conformément à l’article 16 de la Constitution (droits à l’égalité), (1) Tous les citoyens sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans privilège ni discrimination (2) Nul n’est au-dessus de la loi. (4)Adhésion de la Roumanie à l’UE, les citoyens de l’UE qui répondent à la loi organique ont le droit d’élire et d’être élu au sein des gouvernements locaux „et de l’article 29 de la Constitution, (1) La liberté de pensée, d’opinion et la liberté les croyances religieuses ne peuvent pas être soumise à aucune restriction. Nul ne peut être contraint à adopter une opinion ou d’adhérer à un religion contraire à ses croyances. (2) La liberté de conscience est garantie, elle doit se manifester dans un esprit de tolérance et de respect mutuel. (3) Toutes les religions sont libres et organisée en fonction de leurs propres statuts, en vertu de la loi. (4) Les relations entre les cultes sont interdits toutes formes, tous moyens, actes ou actions de discorde religieuse ». L’article 30 de la Constitution (liberté d’expression) prévoit que, (1) la liberté d’expression des pensées, des opinions ou des croyances et la liberté de toute la création, par des mots, par écrit, images, sons ou d’autres moyens communication en public, sont inviolables. (2) Toute censure est interdite … (7) Toute la diffamation du pays et la nation, l’exhortation à la guerre de l’incitation agression, la haine, raciale, de classe ou religieuse à la discrimination, au séparatisme territorial ou à la violence publique, et obscène, indécent.

Conformément à la loi 489/2006, Art A. – (1) L’État respecte et garantit roumains le droit fondamental à la liberté de pensée, de conscience et de religion de chaque personne en Roumanie, en vertu de la Constitution et les traités internationaux auxquels la Roumanie est partie (2) Nul ne peut être empêché ou contraint de. adopter une opinion ou d’adhérer à un religion contraire à ses croyances, ne peut être soumis à aucune discrimination, de poursuites ou de mettre dans une position d’infériorité à la foi ou de l’association à un groupe, religieux ou association uncult fois exercer, tel que prévu par la loi, la liberté religieuse. L’article 2. – (1) La liberté de religion inclut le droit de chacun d’avoir ou d’adopter une religion, et d’un manifeste individuellement ou collectivement, en public ou en privé pratiques du culte et des rites spécifiques, y compris l’éducation religieuse, et la liberté de maintenir ou de changer de religion. (2) La liberté de manifester sa religion ne peut pas faire l’objet d’autres restrictions que celles prévues par la loi et sont nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité publique, protection de l’ordre, la santé ou la moralité publiques ou pour la protection droits et des libertés fondamentales. L’article 3. – (1) Les parents ou les tuteurs ont le droit exclusif de choisir l’éducation religieuse des mineurs, leurs propres croyances.
(2) Religion enfant atteint l’âge de 14 ans ne peuvent pas être modifié sans son consentement, l’enfant a atteint l’âge de 16 ans a le droit de choisir leur propre religion. L’article 4. – Toute personne, le culte, d’association religieuse ou un groupe religieux en Roumanie est libre d’établir et de maintenir les relations œcuméniques fraternelles avec d’autres personnes, de religions ou de groupes religieux et organisations inter-chrétiennes et le niveau inter-religieux, national et international. L’article 5. – (1). Tout le monde a le droit de manifester leur religion collectivement, leurs propres croyances et les dispositions de cette loi, la personnalité juridique dans des structures religieuses et les structures sans personnalité juridique (2) structures religieuses ayant la personnalité juridique régi de cette loi sont les sectes et les associations religieuses et les organismes non constitués en municipalités sont des groupes religieux (3) Les communautés religieuses de choisir librement leur structure associative qui se manifestent leurs convictions religieuses:. religieuses, les associations religieuses ou d’un groupe religieux, conformément à cette loi. (4) Dans leurs travaux, les cultes, les associations et groupes religieux sont tenus d’observer la Constitution et les lois du pays et n’affectent pas la sécurité publique, l’ordre, la santé et la moralité publique et droits de l’homme et des libertés fondamentales. (5) Le traitement des données à caractère personnel concernant les convictions religieuses ou l’appartenance des cultes, sauf pour le cas d’un recensement national approuvé par la loi ou lorsque la personne concernée a donné son consentement exprès à cet effet. (6) Il est interdit de contraindre les gens à leur religion, dans leurs rapports avec les autorités publiques ou personnes morales privées. L’article 6. – (1) groupe religieux est une forme d’association non constituée en société des individus, sans aucune procédure préalable adopter librement, de partager et de pratiquer une religion. …

En d’autres termes, indépendamment du groupe foi religieuse, le culte ou d’une association religieuse, pratiquement toutes les croyances ne sont pas contraires à la morale, l’égalité de statut des droits, la loi en ne faisant pas de distinction entre eux et la lex non distinguit UBI, debemus distinguere nos nca. Toutefois, le gouvernement roumain a lancé l’une de la persécution la plus dangereuse sans précédent dans son histoire en temps de la démocratie théorique. Luthérienne Union, connu sous le nom de l’Eglise évangélique luthérienne protestante – Synode Valdeean (première église protestante dans le monde, une continuation de l’Eglise Valdeene, réexaminée après la réforme de Luther), qui est religieuse reconnue en Finlande, au Danemark, aux Pays-Bas, la Norvège, l’Autriche, la Hongrie , Suisse, Luxembourg, Andorre, l’Irlande et la Suède et qui est la plupart du temps l’église nationale et le fonctionnement groupe religieux en Roumanie selon l’art. 1-6 de la loi. 489/2006, est persécuté et interdit par l’ADN territoriale Cluj Service et Cluj Cour d’appel. Ainsi, le rang d’évêque dans cette église a été appelé par le procureur et le juge Juliana Laura moldave Oprean au cas où aucune. 1836/33/2008 la loi, que le mensonge „sur le terrain que l’Union est luthérienne protestante religieuse» même si la loi. 489/2006 ne diffère pas de la liberté religieuse des groupes religieux. Violer les règles de la loi religieuse garantissant les droits fondamentaux, le procureur Laura Oprean pratiquement raser Eglise protestante des résultats en Roumanie, interdisant le droit d’être évêque de l’église (le titre de membres du clergé). Même si ses actions sont d’une violation particulièrement grave des droits fondamentaux et de la violation du serment par un magistrat pratique, le procureur Laura Oprean est un candidat pour le procureur en chef de l’ADN. Fonds relève du juge de retirer une telle grave erreur dépasse les mérites pour lui-même sur ce principe, la CEDH énonce que «l’exigence d’égalité des armes, dans le sens de l’équilibre entre les parties, chacune impliquant l’obligation de fournir une possibilité raisonnable en l’espèce, y compris la preuve, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à compenser son adversaire. Obligation de veiller au respect, dans chaque cas à un procès équitable autorités nationales „. (Voir n ° 27 oct.1993 cas de BV Dombo Beheer c Pays-Bas) La même décision est tâche de fond pour enlever tout juge règle de l’illégalité. En outre, la Cour a statué même obligatoires pièces de partage de fichiers, „dans la mesure qui exige une équitable et contradictoire”. (Arrêt du 24 Février 1994, la France Bendenoun c). En outre, „Le droit à un procès équitable comprend le droit d’avoir accès à tous les éléments de preuve recueillis par le procureur” (voir Edwards c Royaume-Uni CEDH arrêt du 16 dec.1992). En tant que tel, les garanties d’un procès équitable n’ont pas été respectés, tant en termes de droit et de disp.art. 6 de la Convention européenne des droits de l’homme afin qu’il puisse tenir vide important parce que, en vertu de art.197 al.2 du Code de procédure pénale, et «en commettant une grave erreur de fait dans le sens de l’article 385 ind 9 d’un point de 18 ° C Pr Pen ne signifie pas seulement de fausser la preuve dans le procès, mais aussi la mise en place d’une situation qui n’est pas confirmée par des preuves et n’ont pas été entièrement géré „(HCCJ (CSJ), la décision Division criminelle 665 27 Avril, 1994).

Vos opinions

#dna, #laura-oprean, #leontiuc, #marius-leontiuc

Marius Leontiuc – Unprecedented religious persecution in Romania

Unprecedented religious persecution in Romania

According to Article 16 of the Constitution (equality rights), (1) All citizens are equal before the law and public authorities, without any privilege or discrimination (2) No one is above the law. (4)Romania’s accession to the EU, EU citizens that meet the organic law have the right to elect and be elected in local governments „and under Article 29 of the Constitution, (1) Freedom of thought, opinion, and freedom religious beliefs can not be restricted in any way. No one shall be compelled to adopt an opinion or to join a religion contrary to his beliefs. (2) Freedom of conscience is guaranteed, it must be manifested in a spirit of tolerance and mutual respect. (3) All religions are free and organized according to their own statutes, under the law. (4) The relationships between cults are forbidden any forms, means, acts or actions of religious enmity „. Article 30 of the Constitution (freedom of expression) provides that, (1) Freedom of expression of thoughts, opinions or beliefs and freedom of any creation, by words, by writing, images, sounds or other means communication in public are inviolable. (2) Any censorship is forbidden … (7) Any defamation of the country and nation, any instigation to a war of aggression, hatred, racial, class or religious incitement to discrimination, territorial separatism or violence public, and obscene, indecent. „

According to Law 489/2006, Art A. – (1) The Romanian State respects and guarantees the fundamental right to freedom of thought, conscience and religion of every person in Romania, under the Constitution and international treaties to which Romania is part. (2) No one shall be prevented or constrained to adopt an opinion or to join a religion contrary to his beliefs, nor can be subjected to any discrimination, prosecuted or put in a position of inferiority to faith or association to a group, religious association or uncult times exercise, as provided by law, religious freedom. Article 2. – (1) Freedom of religion includes the right of everyone to have or adopt a religion, and of a manifest individually or collectively, in public or in private, worship practices and specific rituals, including religious education, and freedom to maintain or change one’s religion. (2) Freedom to manifest one’s religion can not be subject to any restrictions other than those provided by law and are necessary in a democratic society for public safety, protection of public order, health or morals or for the protection rights and fundamental freedoms. Article 3. – (1) Parents or guardians have the exclusive right to choose religious education of minors, their own beliefs.
(2) Religion child reaches the age of 14 can not be changed without its consent, the child has reached the age of 16 years is entitled to choose their own religion. Article 4. – Any person, worship, religious association or religious group in Romania is free to establish and maintain fraternal ecumenical relations with other people, religions or religious groups and inter-Christian organizations and inter-religious, national and international level. Article 5. – (1) Everyone has the right to manifest their religion collectively, their own beliefs and provisions of this law, the legal personality in religious structures and the structures without legal personality. (2) religious structures with legal personality governed of this law are cults and religious associations and unincorporated bodies are religious groups. (3) Religious communities freely choose their association structure that manifest their religious beliefs: religious, religious association or religious group, according to this law. (4) In their work, cults, religious associations and religious groups are required to observe the Constitution and laws of the country and do not affect public safety, order, health and public morals and human rights and fundamental freedoms. (5) The processing of personal data concerning religious beliefs or membership of cults, except for the case of a national census approved by law or where the person concerned has given express consent for this. (6) It is forbidden to compel people to their religion, in any dealings with public authorities or private legal persons. Article 6. – (1) religious group is a form of unincorporated association of individuals, without any preliminary procedure freely adopt, share and practice a religion. … „

In other words, irrespective of religious faith group, cult or religious association, virtually all beliefs are not contrary to morals, equal status of rights, the law by not doing any distinction between them and lex non distinguit UBI, debemus distinguere nec nos. However the Romanian government launched one of the most dangerous persecution unprecedented in its history in times of theoretical democracy. Lutheran Protestant Union, known as the Lutheran Evangelical Protestant Church – Synod Valdeean (first Protestant church in the world, a continuation of Church Valdeene, reconsidered after Luther’s reform) which is recognized religious Finland, Denmark, Netherlands, Norway, Austria, Hungary , Switzerland, Luxembourg, Andorra, Ireland and Sweden and which is mostly national church and the religious group operating in Romania according to art. 1-6 of Law. 489/2006, is persecuted and prohibited by DNA Territorial Service Cluj and Cluj Court of Appeals. Thus the rank of bishop in this church was called by the prosecutor and judge Iuliana Moldovan and procuror  Laura Oprean in case no. 1836/33/2008 law, as lying „on the ground that the Union is Lutheran Protestant religious” even if Law. 489/2006 does not differ from the religious freedom of religious groups. Violating the rules of religious law guaranteeing fundamental rights, prosecutor Laura Oprean practically shaving results Protestant Church in Romania, prohibiting the right to be bishop of the church (the title of clergy). Even if his actions are of particularly serious breach of fundamental rights and violation of oath by a magistrate practical, prosecutor Laura Oprean is a candidate for the chief prosecutor of the DNA. Fund rests with the judge to remove such a serious error exceeds the merits for itself on this principle, the ECHR states that „the requirement of equality of arms, in the sense of balance between the parties, each involving the obligation to provide a reasonable opportunity to the present case, including evidence, in conditions that do not place it in a situation of disadvantage compared to net his opponent. Obligation to ensure compliance in each case to a fair trial national authorities „. (See Case No. 27 of oct.1993 Dombo Beheer BV v. the Netherlands) The same decision is Judge background task to remove any illegal rule. Moreover, the same Court ruled compulsory sharing file pieces, „to the extent that requires a fair and adversarial”. (Judgment of 24 February 1994 Bendenoun v. France). Also, „The right to a fair trial includes the right to have access to all evidence gathered by the prosecutor” (see Edwards v. United Kingdom ECHR judgment of 16 dec.1992). As such, guarantees of a fair trial were not respected, both in terms of law and disp.art. 6 of the European Convention on Human Rights so that it can hold major void because, under art.197 para.2 of the Code of Criminal Procedure, and „by committing a serious error of fact within the meaning of Article 385 ind 9 of a point 18 C Pr Pen means not only distort the evidence in the trial but also the establishment of a situation which is not confirmed by evidence and were not fully managed „(HCCJ (SCJ), Criminal Division Decision 665 of April 27, 1994).

Your opinions