Domn Divin Isus (Fairest Lord Jesus) un imn de Jan Hus

Imnul a fost cules de August Heinrich Hoffmann von Fallersleben și Ernst Richter și a fost cântat prima dată de Jan Hus. Este probabil ca Hus să fie autorul, istoria acestui imn se pierde în negura timpului perioadei husite, este cert că este al valdenzilor, husiților și cântat de toți lutheranii, un imn evanghelic. Hus este cel care a aranjat acest imn în această formă, și a fost regăsit de urmașii credinței mai sus amintiți. Acest imn este și o rugăciune cu aclamație către Isus Dumnezeul nostru, un imn înălțător. Vă invit pe toți să-l învățăm, avem traducere dar și o interpretare engleză.
Traducere Limba Română: Pastor Leontiuc Marius Sebastian August 2021

Domn Divin Isus

Domn Divin Isus, Rege al naturii,
Fiul lui Dumnezeu și al omului
eu Te voi prețui și Te voi onora,
Tu, gloria, bucuria mea!

Ai creat pajiștea, frumoase pădurile,
ce se-mbracă-n haina primăverii;
Isus e dreptate, Isus fericire,
Inimii triste El mângâie.

Frumos e soarele,
Și lumina lunii,
Și toată bolta sclipitoare;
Dar mai strălucitor, Isus puritate
Decât toți îngerii din cer.

Frumoasă Mântuire! Domn al neamurilor!
Fiul Domnului și al omului!
Slavă și onoare! laudă, adorare!
Ție pentru totdeauna !


Mai jos versurile versiunii engleze

Fairest Lord Jesus
Fairest Lord Jesus, Ruler of all nature,
O Thou of God and man the Son,
Thee will I cherish, Thee will I honor,
Thou, my soul’s glory, joy and crown.

Fair are the meadows, fairer still the woodlands,
Robed in the blooming garb of spring;
Jesus is fairer, Jesus is purer,
Who makes the woeful heart to sing.

Fair is the sunshine,
Fairer still the moonlight,
And all the twinkling starry host;
Jesus shines brighter, Jesus shines purer
Than all the angels heaven can boast.

Beautiful Savior! Lord of all the nations!
Son of God and Son of Man!
Glory and honor, praise, adoration,
Now and forever more be Thine.

#fairest, #automata, #867, #ciorna, #de, #divin, #domn, #hus, #imn, #isus, #jan, #jesus, #lord, #un

Duminica 23 ianuarie 2022

1 Corinteni 12:1-7

Darurile duhovniceşti
1 În ce priveşte darurile duhovniceşti, fraţilor, nu voiesc să fiţi în necunoştinţă.
2 Când eraţi păgâni, ştiţi că vă duceaţi la idolii cei muţi, după cum eraţi călăuziţi.
3 De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: „Isus să fie anatema!” Şi nimeni nu poate zice: „Isus este Domnul” decât prin Duhul Sfânt.
4 Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh;
5 sunt felurite slujbe, dar este acelaşi Domn;
6 sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţi.
7 Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.

 

Extras din slujbă și predica sunt în materialul video de mai sus
Biserica Protestantă Evanghelică – O Biserică Lutherană – Valdenză Misionară a Poruncilor lui Dumnezeu

https://bisericaevanghelica.eu/

contact@bisericaevanghelica.com

Pastor Leontiuc Marius Sebastian

#2022, #23, #automata, #ciorna, #duminica, #ianuarie

Veniți creștini, cântați Aleluia! Amin!

Christian H. Bateman
Traducere și adaptare: Pastor Leontiuc Marius

1 Veniți creștini, cântați
Aleluia! Amin!
Regele Hristos lăudați;
Aleluia! Amin!
bucuroși cu toții-n glas, înaintea Tronului;
lauda Lui ne-aduce har.
Aleluia! Amin!

2 Ridicați inimi spre cer,
Aleluia! Amin!
lăude să cânte spre EL;
Aleluia! Amin!
Prieten și Îndrumător;
Pe noi ne iubește, cu dragoste veșnică .
Aleluia! Amin!

3 Hristos să fie lăudat !
Aleluia! Amin!
Cu El voi trăi în veac;
Aleluia! Amin!
pe tărâmul cerului,
bunătatea-i o vom gusta,
cântând întotdeauna,
„Aleluia! Amin!”

Acest imn constituie și liturghia mică pe care o oficiem în case sau la liturghii rezumate îninte de Absoluție

 

mai jos versiunea în engleză

1 Come, Christians, join to sing
Alleluia! Amen!
loud praise to Christ our King;
Alleluia! Amen!
let all, with heart and voice,
before his throne rejoice;
praise is his gracious choice.
Alleluia! Amen!

2 Come, lift your hearts on high,
Alleluia! Amen!
let praises fill the sky;
Alleluia! Amen!
he is our Guide and Friend;
to us he’ll condescend;
his love shall never end.
Alleluia! Amen!

3 Praise yet our Christ again,
Alleluia! Amen!
life shall not end the strain;
Alleluia! Amen!
on heaven’s blissful shore,
his goodness we’ll adore,
singing forevermore,
„Alleluia! Amen!”

Acest imn, de inspirație divină cules parcă din cer, este scris de fratele pastor protestant Christian H. Bateman al Bisericii Protestante din Moravia la 1846.Bateman, Christian Henry, fiul lui John Bateman, s-a născut la 9 august 1813, la Wyke, lângă Halifax. După ce a studiat în Biserica Moraviană și și-a exercitat slujirea acolo pentru o vreme, a devenit, în 1843, ministru al Bisericii Congregaționale Richmond Place, Edinburgh. După 1846 a fost succesiv ministru congregațional la Hopton, în Yorkshire și Beading, în Berkshire.

#142, #aleluia, #amin, #automata, #867, #cantati, #ciorna, #crestini, #veniti

Adunarea Generală – Concluzii pentru început de an

Gruparea Religioasă
Biserica Protestantă Evanghelică
O Biserică Lutherană – Valdenză Misionară a Poruncilor lui Dumnezeu

în Adunare Generală

Hotărăște următoarele
1. Menține Componența actuală a Consistoriului Bisericii
2. Încredințează Corpului Pastoral competențele suplimentare ale Consistoriului
3. Având în vedere afirmațiile făcute de numitul Alexa Liviu Doru Alin față Gruparea Religioasă, afirmații față de care Consistoriul a oferit un comunicat în 30 noiembrie 2021, Recomandă membrilor Bisericii care se simt lezați și victime ale infracțiunilor de Incitare la Ură și Discriminare prevăzută de art. 369 Cod Penal, să se constituie părți vătămate și civile în Dosarul Penal nr. 440/D/P/2021 aflat pe rolul Parchetului general – DIICOT Serviciul Teritorial Timiș. Prin această acțiune penală nu suprimăm actul iertării ci apărăm valoarea intangibilă de demnitate a credinței noastre.

#134, #adunarea, #an, #automata, #867, #inceput, #ciorna, #concluzii, #de, #generala, #pentru

Duminica Botezului Domnului 9 Ianuarie 2022

Biserica Protestantă Evanghelică – O Biserică Lutherană – Valdenză Misionară a Poruncilor lui Dumnezeu

https://bisericaevanghelica.eu/
contact@bisericaevanghelica.com
Duminică 9 Ianuarie 2022

Matei 3 : 13-17
Botezul lui Isus Hristos
13 Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el.
14 Dar Ioan căuta să-l oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?”
15 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.” Atunci, Ioan L-a lăsat.
16 De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit din apă. Şi, în clipa aceea, cerurile s-au deschis şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel şi venind peste El.
17 Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.”

Pastor
Leontiuc Marius Sebastian
Parohia Timișoara

Corul Foștilor Deținuți
din Parohia Timișoara

#2022, #9, #automata, #botezului, #ciorna, #domnului, #duminica, #ianuarie

Duminica 2 ianuarie 2022 EPIFANIA

În Biserica Protestantă Evanghelică, Epifania este celebrarea arătării lui Dumnezeu Isus neamurilor, respectiv magilor. Ea nu se confundă în biserica noastră cu Boboteaza Mare când celebrăm Botezul Domnului și manifestarea Sfintei Treimi.

Duminică 2 Ianuarie 2022

EPIFANIA

Matei 2:1-15
Magii la Ierusalim. Irod
1 După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din Răsărit la Ierusalim
2 şi au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.”
3 Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult şi tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el.
4 A adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii norodului şi a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul.
5 „În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin prorocul:
6 ‘Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel.’”
7 Atunci, Irod a chemat în ascuns pe magi şi a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua.
8 Apoi i-a trimis la Betleem şi le-a zis: „Duceţi-vă de cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, când Îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui.”
9 După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Şi iată că steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul.
10 Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie.
11 Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă.
12 În urmă, au fost înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod şi s-au întors în ţara lor pe un alt drum.
Fuga în Egipt. Omorârea pruncilor
13 După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif şi-i zice: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui, fugi în Egipt şi rămâi acolo până îţi voi spune eu, căci Irod are să caute Pruncul ca să-L omoare.”
14 Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi pe mama lui, noaptea, şi a plecat în Egipt.
15 Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: „Am chemat pe Fiul Meu din Egipt.”

Pastor
Leontiuc Marius Sebastian
Parohia Timișoara

Corul Foștilor Deținuți
din Parohia Timișoara

Biserica Protestantă Evanghelică – O Biserică Lutherană – Valdenză Misionară a Poruncilor lui Dumnezeu

https://bisericaevanghelica.eu/
contact@bisericaevanghelica.com

#0, #2, #2022, #automata, #ciorna, #duminica, #epifania, #ianuarie