Marius Leontiuc – Legea de punere in aplicare a noului Cod Penal

Data stabilita pentru intrarea in vigoare a noului cod penal este 1 februarie 2014, redau mai jos comunicatul oficial al Ministerului Justitiei de pe paginahttp://www.just.ro/Sections/Comunicate/Comunicateseptembrie2012/2octombrie2012v2/tabid/2249/Default.aspx

_____________________________________________________________

2 octombrie  2012

Comunicat de presă referitor la adoptarea de către Parlament a a proiectului de Lege pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale

Ministerul Justiţiei anunţă adoptarea marţi, 02 octombrie 2012, de către Parlamentul României a proiectului de Lege pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale.

Proiectul de lege iniţiat de Ministerul Justiţiei are în vedere pregătirea, din perspectivă exclusiv legislativă, a punerii în aplicare a noului Cod penal, proiectul reprezentând rezultatul unei activităţi legislative elaborate, a unei extinse activităţi de documentare şi de analiză a aproximativ 300 de acte normative penale speciale sau extra-penale conţinând dispoziţii penale, fiind modificate, completate sau abrogate un număr de peste 200 acte normative.

În mod concret, proiectul operează anumite modificări legislative, în vederea creării unui cadru legislativ coerent şi clar în materie penală, prin evitarea suprapunerilor de norme în vigoare existente în Codul penal şi în legile speciale, crearea unui regim sancţionator uniform şi adaptarea legilor speciale la normele noului Cod penal, prin clarificarea anumitor aspecte ambigue din legislaţia penală existentă precum şi prin reformularea unor texte pentru asigurarea respectării cerinţelor de previzibilitate a legii penale, potrivit jurisprudenţei europene în materie ori prin completarea unor ipoteze de incriminare pentru a răspunde obligaţiilor asumate de statul român pe plan internaţional.

        Adoptarea proiectului de lege menţionat se constituie într-un pas important pentru definitivarea a ceea ce reprezintă un amplu proces de reformă în materie penală, procesual penală şi execuţional penală, proces care a debutat cu adoptarea noilor coduri – Codul penal şi Codul de procedură penală şi care, pentru a fi definitivat la nivel legislativ, presupune în continuare adoptarea următoarelor acte normative:

a. proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale;

b. proiectul de Lege privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;

c. proiectul de lege privind executarea pedepselor, măsurilor educative şi a altor măsuri dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, neprivative de libertate;

d. proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune.
        Data intrării în vigoare atât a proiectului adoptat astăzi de Parlament, cât şi a noului Cod penal, a noului Cod de procedură penală precum şi a legilor de executare a pedepselor privative şi neprivative de libertate a fost stabilită 01 februarie 2014.

Reamintim că demersul legislativ este corelat cu efortul de a asigura resursele financiare pentru implementarea noilor Coduri, sens în care Guvernul a adoptat recent Memorandumul cu tema „Pregătirea sistemului judiciar pentru intrarea în vigoare a noilor Coduri. Evaluarea situaţiei actuale. Plan de măsuri”.

update 2 oct 2012

_____________________________________________________________

PROIECT  LEGE 

PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A CODULUI PENAL ŞI PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE CARE CUPRIND DISPOZIŢII PENALE


TITLUL I

Dispoziţii privind aplicarea în timp a legii penale

 

 

Capitolul I

Domeniul de reglementare

Art. 1

Prezenta lege are ca obiect de reglementare punerea de acord a legislaţiei penale existente cu prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, precum şi stabilirea regulilor pentru soluţionarea conflictelor de legi rezultând din intrarea acesteia în vigoare.

Art. 2

În cuprinsul prezentei legi, prin „Codul penal” se înţelege Legea nr.286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009.

Art. 3

În cuprinsul prezentei legi, prin „Codul penal din 1969” se înţelege Legea nr.15/1968 privind Codul penal, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr.65 din 16 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Capitolul II

Dispoziţii generale privind aplicarea în timp a legii penale

Art. 4 

(1) Dispoziţiile art. 4 din Codul penal privind legea penală de dezincriminare sunt aplicabile şi în situaţiile în care o faptă determinată, comisă sub imperiul legii vechi, nu mai constituie infracţiune potrivit legii noi datorită modificării elementelor constitutive ale infracţiunii, inclusiv a formei de vinovăţie cerută de legea nouă pentru existenţa infracţiunii.

(2) Dispoziţiile art. 4 din Codul penal nu se aplică în situaţia în care fapta este incriminată de legea nouă sau de o altă lege în vigoare, chiar sub o altă denumire.

Art. 5 

(1)  Pedeapsa aplicată pentru o infracţiune printr-o hotărâre ce a rămas definitivă sub imperiul Codului penal din 1969, care nu depăşeşte maximul special prevăzut de Codul penal, nu poate fi redusă în urma intrării în vigoare a acestei legi.

(2) Prin lege complementară de amnistiere, toate pedepsele aplicate sub imperiul Codului penal din 1969 se pot reduce cu cel mult 2/3 din cuantumul sancţiunii, conform legii amnistiei şi graţierii colective.

Art. 6 

(1)Atunci când o normă penală face trimitere la o altă normă determinată, de la care împrumută unul sau mai multe elemente, modificarea normei completatoare atrage şi modificarea normei incomplete.

(2) În cazul abrogării normei completatoare, norma incompletă va păstra elementele preluate de la aceasta, în forma existentă la data abrogării, afară de cazul în care legea dispune altfel.

Art. 7

            Decăderile, interdicţiile şi incapacităţile decurgând din condamnări pronunţate pe baza legii vechi, îşi produc efectele până la intervenirea reabilitării, în măsura în care fapta pentru care s-a pronunţat condamnarea este prevăzută şi de legea penală  nouă.

Art. 8

            Ori de câte ori o normă în vigoare face trimitere la una sau mai multe infracţiuni prevăzute de Codul penal din 1969 sau de o lege specială modificată prin dispoziţiile prezentei legi, trimiterea se consideră făcută la infracţiunea sau infracţiunile prevăzute de legea nouă având aceleaşi elemente constitutive.

Capitolul III

Dispoziţii privind aplicarea şi executarea sancţiunilor penale

Art. 9

(1) Pedepsele cu închisoarea aplicate în baza dispoziţiilor Codului penal din 1969  pentru infracţiuni comise în timpul minorităţii nu vor fi luate în considerare la stabilirea stării de recidivă potrivit dispoziţiilor Codului penal.

(2) Infracţiunile comise în timpul minorităţii, pentru care s-au aplicat pedepse în baza dispoziţiilor Codului penal din 1969, nu constituie impedimente pentru dispunerea renunţării la aplicarea pedepsei, amânării aplicării pedepsei sau suspendării executării pedepsei sub supraveghere pentru o infracţiune comisă ulterior condamnării definitive.

 

Art. 10

Tratamentul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni se aplică potrivit legii noi atunci când cel puţin una dintre infracţiunile din structura pluralităţii a fost comisă sub legea nouă, chiar dacă pentru celelalte infracţiuni pedeapsa a fost stabilită potrivit legii vechi, mai favorabile.

Art. 11

Dispoziţiile art. 62 din Codul penal privind amenda care însoţeşte pedeapsa închisorii nu se aplică în cazul infracţiunilor săvârşite anterior intrării în vigoare a acestuia şi nu vor fi avute în vedere pentru determinarea legii penale mai favorabile.

Art. 12           

(1)În cazul succesiunii de legi penale intervenite până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, pedepsele accesorii şi complementare se aplică potrivit legii care a fost identificată ca lege mai favorabilă în raport de infracţiunea comisă.

(2) Pedeapsa complementară prevăzută de art. 55 lit.c) din Codul penal nu se aplică în cazul infracţiunilor comise anterior intrării în vigoare a acestuia.

 

Art. 13

(1)În cazul amenzilor stabilite definitiv sub imperiul Codului penal din 1969, aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile se face prin compararea amenzii aplicate cu suma ce rezultă din prevederile art. 61 alin.(2) şi (4) din Codul penal, prin utilizarea unui cuantum de referinţă pentru o zi-amendă în sumă de 150 lei.

(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică în mod corespunzător şi amenzilor definitive stabilite pentru persoane juridice, în acest caz cuantumul de referinţă pentru o zi-amendă, utilizat pentru aplicarea prevederilor art. 137 alin. (2) şi (4) din Codul penal, fiind de 2000 lei.

Art. 14

(1) Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii se va face după cum urmează:

a) dacă amenda a fost definitiv aplicată anterior intrării în vigoare a Codului penal, înlocuirea se face în baza art. 631 din Codul penal din 1969, fără ca durata pedepsei închisorii să poată depăşi maximul zilelor-amendă determinat potrivit art. 61 alin.(4) din Codul penal pentru fapta care a atras condamnarea;

b) dacă amenda a fost aplicată după data intrării în vigoare a Codului penal pentru infracţiuni comise anterior acestei date, înlocuirea se va face potrivit dispoziţiilor din legea în baza căreia s-a aplicat amenda.

(2) Dispoziţiile art. 64 din Codul penal nu se aplică în cazul infracţiunilor săvârşite anterior intrării sale în vigoare, chiar dacă amenda a fost aplicată în baza art. 61 din Codul penal.

Art. 15

(1)  Măsurasuspendării condiţionate a executării pedepsei aplicată în baza Codului penal din 1969 se menţine şi după intrarea în vigoare a Codului penal.

(2) Regimul suspendării condiţionate a executării pedepsei prevăzute la alin.(1), inclusiv sub aspectul revocării sau anulării acesteia este cel prevăzut de Codul penal din 1969.

 

Art. 16

(1) Măsurasuspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicată în baza Codului penal din 1969 se menţine şi după intrarea în vigoare a Codului penal, până la împlinirea termenului de încercare stabilit prin hotărârea de condamnare.      (2) Pentru determinarea legii penale mai favorabile cu privire la suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei conform art. 5 din Codul penal, instanţa va avea în vedere sfera obligaţiilor impuse condamnatului şi efectele suspendării potrivit legilor succesive, cu prioritate faţă de durata termenului de încercare sau supraveghere.

Capitolul IV

Dispoziţii speciale privind regimul sancţionator aplicabil minorilor

Art. 17

În aplicarea dispoziţiilor referitoare la legea penală mai favorabilă intervenită în cursul procesului, o pedeapsă cu suspendarea executării, aplicabilă potrivit Codului penal din 1969, este considerată mai favorabilă decât o măsură educativă privativă de libertate prevăzută de Codul penal.

 

Art. 18

(1) Măsura educativă a libertăţii supravegheate pronunţată în baza Codului penal din 1969 se execută potrivit dispoziţiilor acestuia.

(2) Dacă măsura prevăzută în alin.(1) se revocă după intrarea în vigoare a Codului penal, din altă cauză decât comiterea unei infracţiuni, libertatea supravegheată se înlocuieşte cu internarea într-un centru educativ pe o perioadă de un an.

(3) În cazul revocării libertăţii supravegheate datorită săvârşirii unei noi infracţiuni, instanţa va dispune, ţinând seama de gravitatea infracţiunii comise, o măsură educativă privativă de libertate prevăzută de Codul penal.

Art. 19

(1) Măsura educativă a internării într-un centru de reeducare dispusă în baza Codului penal din 1969 se înlocuieşte cu măsura educativă a internării într-un centru educativ, pe o durată egală cu timpul rămas din momentul rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a luat măsura internării în centrul de reeducare şi până la majoratul celui în cauză, dar nu mai mult de 3 ani.

(2) Perioada executată din măsura educativă a internării în centrul de reeducare precum şi durata reţinerii şi arestării preventive se consideră ca parte executată din durata măsurii educative a internării în centrul educativ.

(3) În cazul în care, potrivit Codului penal din 1969 s-a dispus prelungirea duratei măsurii educative a internării într-un centru de reeducare, măsura se va executa într-un centru educativ.

Art. 20

Pedeapsa amenzii executabilă,aplicată pentru infracţiuni comise în timpul minorităţii în baza Codului penal din 1969 şi neexecutată în tot sau în parte până la intrarea în vigoare a Codului penal, se înlocuieşte cu măsura educativă a consemnării la sfârşit de săptămână, ţinând seama şi de partea care a fost executată din amendă.

 

Art. 21

(1) Pedeapsa închisorii executabilă, aplicată în baza Codului penal din 1969, pentru infracţiuni comise în timpul minorităţii, se înlocuieşte cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o perioadă egală cu durata pedepsei închisorii.

(2) Pedeapsa închisorii care depăşeşte 15 ani, aplicată pentru infracţiuni comise în timpul minorităţii, se va înlocui cu internarea într-un centru de detenţie pe o perioadă de 15 ani.

(3) În cazul pluralităţii de infracţiuni, înlocuirea prevăzută la alin.(1) şi (2) se face cu privire la pedeapsa rezultantă.

(4) În cazul în care, la data înlocuirii efectuate potrivit alin.(1)-(3), condamnatul împlinise vârsta de 18 ani, instanţa va dispune executarea într-un penitenciar a măsurii educative.

(5) Partea executată din pedeapsa închisorii, precum şi durata reţinerii şi arestării preventive se consideră ca parte executată din durata măsurii educative a internării în centrul de detenţie.

Art. 22 

(1)Măsurasuspendării executării pedepselor aplicate în baza Codului penal din 1969 pentru infracţiuni comise în timpul minorităţii se menţine şi după intrarea în vigoare a Codului penal.

(2) În cazul în care suspendarea executării unei pedepse cu închisoarea prevăzute în alin.(1) se revocă din alte cauze decât comiterea unei noi infracţiuni, pedeapsa închisorii se înlocuieşte cu măsura educativă a internării într-un centru educativ, pe o perioadă egală cu durata pedepsei suspendate, dar nu mai mult de 3 ani.

(3) În situaţia prevăzută la alin.(2) pedeapsa amenzii a cărei executare a fost suspendată se înlocuieşte cu măsura educativă a consemnării la sfârşit de săptămână pe o durată de 6 săptămâni.

(4) Dacă în termenul de încercare al suspendării executării unei pedepse pentru infracţiuni comise în timpul minorităţii condamnatul a săvârşit din nou o infracţiune, instanţa revocă suspendarea şi înlocuieşte pedeapsa potrivit alin.(2) sau (3), după care:

a) dacă noua infracţiune a fost comisă în timpul minorităţii se stabileşte şi pentru aceasta o măsură educativă, iar apoi se aplică măsura educativă cea mai grea;

b) dacă noua infracţiune a fost comisă după majorat, se aplică o sancţiune rezultantă stabilită potrivit art. 129 alin.(2) din Codul penal.

TITLUL II

DISPOZIŢII PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE CARE CUPRIND DISPOZIŢII PENALE

 

 

Art. 23

Legea nr. 59/1934 asupra cecului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 100 din 1 mai 1934, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 84 va avea următorul cuprins:

„Art. 84 – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 20000 lei :

a) emiterea unui cec fără  autorizarea trasului;

b) emiterea unui cec căruia îi lipseşte unul din elementele esenţiale prevăzute la art.1 pct.1 – 3 sau 5 ori la art.11;

c) Emiterea unui cec cu nerespectarea dispoziţiilor art.6 alin.3.

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. 1 se face de către organele de poliţie.

Contravenţiilor prevăzute la alin.1 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare”

2. Articolul 85 va avea următorul cuprins:

„Art. 85 – Emiterea fără drept de cecuri circulare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

Art. 24

Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, publicată în Buletinul Oficial nr. 132 din 18 noiembrie 1969, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 1. Alineatul 1 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Gestionar, în înţelesul prezentei legi, este acel angajat al unei persoane juridice prevăzute la art. 176 din Codul penal care are ca atribuţii principale de serviciu primirea, păstrarea şi eliberarea de bunuri aflate în administrarea, folosinţa sau deţinerea, chiar temporară, a acesteia.”

 1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Nu poate fi gestionar cel condamnat pentru săvârşirea vreuneia dintre următoarele infracţiuni:

a) infracţiuni intenţionate contra patrimoniului;

b) infracţiuni de corupţie şi de serviciu;

c) infracţiuni de fals;

d) infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990  privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare;

f) infracţiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;

g) infracţiunile prevăzute de prezenta lege.

Nu poate fi angajat sau trecut în funcţia de gestionar cel împotriva căruia a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru săvârşirea vreuneia dintre infracţiunile prevăzute la alin.1.

Punerea în mişcare a acţiunii penale pentru una dintre infracţiunile prevăzute la alin.1 atrage suspendarea calităţii de gestionar.”

3. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

„Art. 35 – Crearea de plusuri în gestiune prin mijloace frauduloase constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.”

4. Articolul 36 se abrogă.

5. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

Art. 37 – Înstrăinarea bunurilor mobile constituite garanţie potrivit art. 10, fără înştiinţarea prealabilă a persoanei juridice prevăzute la art. 176 din Codul penal, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă.”

6. Anexa se abrogă.

 

Art. 25

Articolul 11 din Decretul nr. 588/1973 privind valorificarea florilor de mină care nu conţin aur nativ, republicat în Buletinul Oficial nr. 195 din 8 decembrie 1973,  cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 26

Articolul 6 din Decretul nr. 340/1981 privind regimul emiţătoarelor radioelectrice, publicat în Buletinul Oficial nr. 92 din 27 noiembrie 1981, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 6 – Deţinerea, construirea, instalarea, experimentarea sau folosirea, fără drept, de emiţătoare radioelectrice, precum şi modificarea, fără drept, a caracteristicilor de lucru ale acestora constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.”

 

Art. 27

Decretul-lege nr. 15/1990 privind urmărirea, judecarea şi pedepsirea unor infracţiuni de speculă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 12 ianuarie 1990 se abrogă.

Art. 28

Decretul-lege nr. 24/1990 privind sancţionarea ocupării abuzive a locuinţelor din fondul locativ de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 15 ianuarie 1990 se abrogă.

Art. 29

Decretul-lege nr. 41/1990 privind asigurarea unui climat de ordine şi legalitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 27 ianuarie 1990 se abrogă.

 

Art. 30

Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din  5 mai 2009, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1 – Următoarele fapte reprezintă activităţi comerciale ilicite şi constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni:

a) efectuarea de acte sau fapte de comerţ, fără îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege;

b) vânzarea ambulantă a oricăror mărfuri în alte locuri decât cele autorizate de primării sau prefecturi;

c) condiţionarea vânzării unor mărfuri sau prestării unor servicii de cumpărarea altor mărfuri sau de prestarea de servicii;

d) expunerea spre vânzare sau vânzarea de mărfuri sau orice alte produse fără specificarea termenului de valabilitate ori cu termenul de valabilitate expirat;

e) efectuarea de acte sau fapte de comerţ cu bunuri a căror provenienţă nu este dovedită, în condiţiile legii. Documentele de provenienţă vor însoţi mărfurile, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării. Prin documente de provenienţă se înţelege, după caz, factura fiscală, factura, avizul de însoţire a mărfii, documentele vamale, factura externă sau orice alte documente stabilite prin lege;

f) nedeclararea de către operatorii economici la organele fiscale, înainte de aplicare, a adaosurilor comerciale şi a celor de comision;

g) omisiunea întocmirii şi afişării, în unitate, la locurile de desfacere sau servire, de către operatorii economici a preţurilor şi tarifelor, a categoriei de calitate a produselor sau serviciilor ori, acolo unde este cazul, a listei de preţuri şi tarife;

h) refuzul furnizorului de a încheia contractul pentru livrarea produselor necesare consumului populaţiei, stabilite prin hotărâri ale Guvernului şi repartizate pe bază de balanţă;

i) livrarea sau cumpărarea, fără repartiţie, a produselor prevăzute la lit. i), în defavoarea titularilor de repartiţie;

j) neexpunerea la vânzare a mărfurilor existente, vânzarea preferenţială, refuzul nejustificat al vânzării acestora sau al prestării de servicii cuprinse în obiectul de activitate al operatorului economic;

k) acumularea de mărfuri de pe piaţa internă în scopul creării unui deficit pe piaţă şi revânzării lor ulterioare sau al suprimării concurenţei loiale;

l) depăşirea de către orice operator economic a adaosurilor maxime stabilite prin hotărâri ale Guvernului, la formarea preţurilor de vânzare cu amănuntul;

m) falsificarea ori substituirea de mărfuri sau orice alte produse, precum şi expunerea spre vânzare sau vânzarea de asemenea bunuri, cunoscând că sunt falsificate sau substituite.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2 – (1) Contravenţiile prevăzute la art. 1 săvârşite de către persoane fizice se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 5000 lei, iar dacă sunt săvârşite de persoane juridice, cu amendă de la 2000 lei la 20.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către funcţionarii din aparatul de specialitate al primarului, organele Gărzii Financiare, organele controlului financiar şi de personalul Poliţiei Române, Jandarmeriei Române şi Poliţiei de Frontieră Române.

(3) Contravenţiile prevăzute la art. 1 lit. b)-d), g), j) şi m) se constată şi se sancţionează şi de către inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.”

3. Articolul 3 se abrogă.

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4 – Bunurile care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea vreuneia dintre faptele prevăzute la art. 1, dacă sunt ale contravenientului, precum şi sumele de bani şi bunurile dobândite prin săvârşirea contravenţiei se confiscă.”

5. Articolul 5 se abrogă.

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6 – Contravenţiilor prevăzute la art. 1 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. 31

Articolul 481din Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 21 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

”Art. 481 – (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă deversarea de substanţe poluante de pe o navă în:

a) apele maritime interioare sau acvatoriile porturilor, în care se aplică Convenţia Marpol 73/78;

b) marea teritorială;

c) zona economică exclusivă sau într-o zonă echivalentă stabilită în conformitate cu dreptul internaţional;

d) marea liberă.

(2) Fapta prevăzută la alin.(1), săvârşită din culpă, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amendă.

(3) Fapta prevăzută la alin.(1) care a cauzat o deteriorare semnificativă a calităţii apelor sau prejudicii semnificative vieţii marine se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

(4) Fapta prevăzută la alin.(3), săvârşită din culpă, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

 

Art. 32

Articolul 48 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din  4 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

Art. 33

Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

„(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege.”

2. Articolul 271 va avea următorul cuprins:

“Art. 271 – Se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societăţii, care:

a) prezintă, cu rea-credinţă, în prospectele, rapoartele şi comunicările adresate publicului, date neadevărate asupra constituirii societăţii ori asupra condiţiilor economice sau juridice ale acesteia ori ascunde, cu rea-credinţă, în tot sau în parte, asemenea date;

b) prezintă, cu rea-credinţă, acţionarilor/asociaţilor o situaţie financiară inexactă sau cu date inexacte asupra condiţiilor economice sau juridice ale societăţii, în vederea ascunderii situaţiei ei reale;

c) refuză să pună la dispoziţie experţilor, în cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 26 şi 38, documentele necesare sau îi împiedică, cu rea-credinţă, să îndeplinească însărcinările primite.”

3. Articolul 272 va avea următorul cuprins:

“Art. 272 – (1) Se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societăţii, care:

a) dobândeşte, în contul societăţii, acţiuni ale altor societăţi la un preţ pe care îl ştie vădit superior valorii lor efective sau vinde, pe seama societăţii, acţiuni pe care aceasta le deţine, la preţuri despre care are cunoştinţă că sunt vădit inferioare valorii lor efective, în scopul obţinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în paguba societăţii;

b) foloseşte, cu rea-credinţă, bunuri sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect;

c) se împrumută, sub orice formă, direct sau printr-o persoană interpusă, de la societatea pe care o administrează, de la o societate controlată de aceasta ori de la o societate care controlează societatea pe care el o administrează, suma împrumutată fiind superioară limitei prevăzute la art. 144^4 alin. (3) lit. a), sau face ca una dintre aceste societăţi să îi acorde vreo garanţie pentru datorii proprii;

d) încalcă dispoziţiile art. 183.

(2) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1) lit. b), dacă a fost săvârşită de administratorul, directorul, membrul directoratului sau reprezentantul legal al societăţii în cadrul unor operaţiuni de trezorerie între societate şi alte societăţi controlate de aceasta sau care o controlează, direct ori indirect.

(3) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1) lit. c), dacă este săvârşită de către o societate comercială ce are calitatea de fondator, iar împrumutul este realizat de la una dintre societăţile controlate ori care o controlează pe aceasta, direct sau indirect.”

4. Articolul 2721  va avea următorul cuprins:

“Art. 2721 – Se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societăţii, care:

a). răspândeşte ştiri false sau întrebuinţează alte mijloace frauduloase care au ca efect mărirea ori scăderea valorii acţiunilor sau a obligaţiunilor societăţii ori a altor titluri ce îi aparţin, în scopul obţinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în paguba societăţii;

b). încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite, în lipsa situaţiei financiare anuale sau contrarii celor rezultate din aceasta.”

5. Articolul 273 va avea următorul cuprins:

“Art. 273- Se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă  administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societăţii, care:

a) emite acţiuni de o valoare mai mică decât valoarea lor legală ori la un preţ inferior valorii nominale sau emite noi acţiuni în schimbul aporturilor în numerar, înainte ca acţiunile precedente să fi fost achitate în întregime;

b) se foloseşte, în adunările generale, de acţiunile nesubscrise sau nedistribuite acţionarilor;

c) acordă împrumuturi sau avansuri asupra acţiunilor societăţii;

d) predă titularului acţiunile înainte de termen sau predă acţiuni liberate în total sau în parte, în afară de cazurile stabilite de lege, ori emite acţiuni la purtător fără a fi achitate integral;

e) nu respectă dispoziţiile legale referitoare la anularea acţiunilor neachitate;

f) emite obligaţiuni fără respectarea dispoziţiilor legale sau acţiuni fără să cuprindă menţiunile cerute de lege.”

6. Articolul 274 va avea următorul cuprins:

“Art. 274- Se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societăţii, care:

a) îndeplineşte hotărârile adunării generale referitoare la schimbarea formei societăţii, la fuziunea ori la divizarea acesteia sau la reducerea capitalului social, înainte de expirarea termenelor prevăzute de lege

b) îndeplineşte hotărârile adunării generale referitoare la reducerea capitalului grupului, fără ca membrii să fi fost executaţi pentru efectuarea vărsământului datorat ori fără ca aceştia să fi fost scutiţi, prin hotărârea adunării generale, de plata vărsămintelor ulterioare;

c) îndeplineşte hotărârile adunării generale referitoare la schimbarea formei societăţii, fuziune, divizare, dizolvare, reorganizare  sau reducere a capitalului social, fără informarea organului judiciar ori cu încălcarea interdicţiei stabilite de acesta, în cazul în care faţă de societatea comercială s-a început urmărirea penală.”

7. Articolul 275 va avea următorul cuprins:

“Art. 275- (1) Se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului care:

a) încalcă, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispoziţiile art. 1443 ;

b) nu convoacă adunarea generală în cazurile prevăzute de lege sau încalcă dispoziţiile art. 193 alin.(2);

c) începe operaţiuni în numele unei societăţi cu răspundere limitată, înainte de a se fi efectuat vărsământul integral al capitalului social;

d) emite titluri negociabile reprezentând părţi sociale ale unei societăţi cu răspundere limitată;

e) dobândeşte acţiuni ale societăţii în contul acesteia, în cazurile interzise de lege.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin.(1) se pedepseşte şi asociatul care încalcă dispoziţiile art. 127 sau ale art. 193 alin.(2).”

8. Articolul 277 va avea următorul cuprins:

“Art. 277- (1) Se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă persoana care a acceptat sau a păstrat însărcinarea de cenzor, contrar dispoziţiilor art. 161 alin.(2), sau persoana care a acceptat însărcinarea de expert, cu încălcarea dispoziţiilor art. 39.

(2) Hotărârile luate de adunările generale în baza unui raport al unui cenzor sau expert, numit cu încălcarea dispoziţiilor art. 161 alin. (2) şi ale art. 39, nu pot fi anulate din cauza încălcării dispoziţiilor cuprinse în acele articole.

(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se pedepseşte şi fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv şi cenzorul care exercită funcţiile sau însărcinările lor cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi referitoare la incompatibilitate.

9. Alineatul 2 al articolului 278 va avea următorul cuprins:

„(2) Se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă lichidatorul care face plăţi asociaţilor cu încălcarea dispoziţiilor art. 256.“

10. Articolului 279 va avea următorul cuprins:

“Art. 279 – (1) Se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă acţionarul sau deţinătorul de obligaţiuni care:

a) trece acţiunile sau obligaţiunile sale pe numele altor persoane, în scopul formării unei majorităţi în adunarea generală, în detrimentul altor acţionari sau deţinători de obligaţiuni;

b) votează, în adunări generale, în situaţia prevăzută la lit.a), ca proprietar de acţiuni sau de obligaţiuni care în realitate nu-i aparţin;

c) în schimbul unui folos material necuvenit se obligă să voteze într-un anumit sens în adunarea generală sau să nu ia parte la vot.

(2) Determinarea unui acţionar sau a unui deţinător de obligaţiuni ca, în schimbul unui folos material necuvenit, să voteze într-un anumit sens în adunările generale ori să nu ia parte la vot, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

11. Articolul 280 se abrogă.

12. Articolul 2801  va avea următorul cuprins:

“Art. 2801 – Transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia,  se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.”

13. Articolul 2802 se abrogă.

14. Articolul 2803  va avea următorul cuprins:

“Art. 2803 – Folosirea, cu ştiinţă, a actelor unei societăţi radiate, în scopul producerii de consecinţe juridice, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.”

15. Articolul 281 va avea următorul cuprins:

“Art. 281- Faptele prevăzute în prezentul titlu, dacă potrivit Codului penal sau unor legi speciale constituie infracţiuni mai grave, se sancţionează cu pedepsele prevăzute de acestea.”

Art. 34

Articolul 5 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 30 ianuarie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5 –  Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

a) folosirea unei firme, embleme sau ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant;

b) folosirea în scop comercial a rezultatelor unor experimentări sau a altor informaţii confidenţiale în legătură cu acestea, transmise autorităţilor competente în scopul obţinerii autorizaţiilor de comercializare a produselor farmaceutice sau a produselor chimice destinate agriculturii, care conţin compuşi chimici noi;

c) divulgarea, achiziţionarea sau utilizarea secretului comercial de către terţi, ca rezultat al unei acţiuni de spionaj comercial sau industrial;

d) divulgarea sau folosirea secretelor comerciale de către persoane împuternicite de deţinătorii legitimi ai acestor secrete pentru a-i reprezenta în faţa autorităţilor publice sau instituţiilor publice;

e) folosirea de către o persoană dintre cele prevăzute la art.175 alin.(1) din Codul penal a secretelor comerciale de care a luat cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

f) producerea în orice mod, importul, exportul, depozitarea, oferirea spre vânzare ori vânzarea unor mărfuri sau servicii purtând menţiuni false privind brevetele de invenţii, brevetele pentru soiuri de plante, mărcile, indicaţiile geografice, desenele sau modelele industriale, topografiile de produse semiconductoare, alte tipuri de proprietate intelectuală cum ar fi aspectul exterior al firmei, designul vitrinelor sau cel vestimentar al personalului, mijloacele publicitare şi altele asemenea, originea şi caracteristicile mărfurilor, precum şi cu privire la numele producătorului sau al comerciantului, în scopul de a-i induce în eroare pe ceilalţi comercianţi şi pe beneficiari.

Prin menţiuni false asupra originii mărfurilor, în sensul alin. (1) lit. f), se înţelege orice indicaţii de natură a face să se creadă că mărfurile au fost produse într-o anumită localitate, într-un anumit teritoriu sau într-un anumit stat. Nu se socoteşte menţiune falsă asupra originii mărfurilor denumirea unui produs al cărui nume a devenit generic şi indică în comerţ numai natura lui, în afară de cazul în care denumirea este însoţită de o menţiune care ar putea face să se creadă că are acea origine.”

 

Art. 35

Articolele 107, 110, 1101 lit. a) şi art.1102  lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din  5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 36

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

„Art. 24 – Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte:

a) executarea, fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. b);

b) continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente, potrivit legii;

c) întocmirea ori semnarea proiectelor tehnice, precum şi a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii pentru alte specialităţi decât cele certificate prin diplomă universitară, în condiţiile prevăzute la art.9.”

2. Articolul 25 se abrogă.

Art. 37

Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din  7 august 1991, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 19 se abrogă.

2. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

„Art. 21 -Informaţiile privind viaţa particulară, onoarea sau reputaţia persoanelor, cunoscute incidental în cadrul obţinerii datelor necesare siguranţei naţionale, nu pot fi făcute publice.

Divulgarea sau folosirea, fără drept, de către angajaţii serviciilor de informaţii, a datelor prevăzute în alin.1, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Tentativa se pedepseşte.”

3. Articolul 22 se abrogă.

Art. 38

Alineatul (1) al articolului 29 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice,  republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 29 septembrie 2004, se abrogă.

Art. 39

Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 18 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 11 se abrogă.

2. La articolul 2, după punctul 37 se introduc două noi puncte, pct. 38 şi 39, cu următorul cuprins:

„38. neasigurarea de către responsabili sau patroni, prin personal propriu ori specializat, a ordinii publice în localuri publice, hoteluri, moteluri, campinguri, cluburi, pensiuni, discoteci şi în alte locuri de distracţie sau de agrement pe care le conduc, precum şi refuzul acestora de a acorda sprijin organelor în drept pentru restabilirea în locurile respective a ordinii publice sau pentru luarea măsurilor împotriva persoanelor care au încălcat legea;

39. împiedicarea, sub orice formă, a organelor însărcinate cu menţinerea ordinii publice de a-şi îndeplini obligaţiile de serviciu privind legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul poliţiei ori al altui organ de stat sau de a lua măsurile necesare pentru menţinerea ori restabilirea ordinii publice.”

3. La articolul 3 alineatul 1, după litera e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul cuprins:

“f) cu amendă de la 3000 lei la 6000 lei, faptele prevăzute la pct. 38) şi 39).”

Art. 40

Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 8 august 2007, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 58 va avea următorul cuprins:

„Art. 58 – (1) Însuşirea fără drept, în orice mod, a calităţii de inventator constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Împăcarea înlătură răspunderea penală.”

2. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 59 vor avea următorul cuprins:

„(1) Încălcarea dispoziţiilor art. 32 alin. (2) constituie infracţiunea de contrafacere şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

„(2) Împăcarea înlătură răspunderea penală.”

3. Alineatul (1) al articolului 62 va avea următorul cuprins:

„(1) Divulgarea, de către personalul OSIM, precum şi de către persoanele care efectuează lucrări în legătură cu invenţiile, a datelor cuprinse în cererile de brevet, până la publicarea lor, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.”

Art. 41

Articolul 43 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, se abrogă.

 

Art. 42

Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 9 se abrogă.

2. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

„(1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 4 sunt obligaţi să reîntregească, în termen de 30 de zile de la data constatării diminuării, cantităţile de produse rezervă de stat.”

 

Art. 43

Articolul 26 din Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 30 iulie 1992, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 26 – (1) Introducerea în zonele libere de bunuri sau mărfuri al căror import este prohibit pe teritoriul României constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.

(2) Introducerea de mărfuri în zonele libere pentru a deveni deşeuri în aceste zone constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.

(3) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte.”

 

Art. 44

Articolul 64 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 29 aprilie 2009,  se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 64 – (1) Nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii şi a neurmăririi de conducerea entităţii a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin.(1) a fost săvârşită din culpă, pedeapsa este amenda.”

 

Art. 45

Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 20 decembrie 2007, se modifică după cum urmează:

 1. Articolul 50 va avea următorul cuprins:

„Art. 50 – (1) Însuşirea fără drept, în orice mod, a calităţii de autor al desenului sau modelului constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la3 luni la 2 ani sau ce amendă.

(2) Împăcarea înlătură răspunderea penală.”

 1. Articolul 52 va avea următorul cuprins:

“Art. 52 – (1) Săvârşirea fără drept a oricărui act prevăzut la art. 30, după data înregistrării desenului sau modelului, constituie infracţiunea de contrafacere şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Împăcarea înlătură răspunderea penală.”

 

Art. 46

Alineatul (1) al articolului 43 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 8 ianuarie 2008,  se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(1)Exercitarea oricărei atribuţii specifice calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat de către persoane neautorizate constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.”

 

Art. 47

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

“Art. 31 – (1) Proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei construcţii ori executarea de modificări ale acesteia, fără respectarea reglementărilor tehnice privind stabilitatea şi rezistenţa, dacă în acest fel este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a uneia sau mai multor persoane, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Dacă faptele prevăzute în alin.(1) au fost săvârşite din culpă, limitele speciale ale pedepselor se reduc la jumătate.”

2. Articolul 32 se abrogă.

 

Art. 48

            Legea nr. 15/1995 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1995, publicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 27 februarie 1995, se abrogă.

 

Art. 49

Articolul 38 din Legea nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 6 octombrie 2006, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 38 – (1) Exploatarea comercială sau producerea fără drept a unei topografii protejate ori a unui produs semiconductor în care este încorporată o topografie protejată sau a unui element de circuit care încorporează un astfel de produs semiconductor, în măsura în care acest element continuă să conţină o topografie, dacă fapta a fost comisă după data publicării înregistrării topografiei în Registrul naţional al topografiilor constituie infracţiunea de contrafacere şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Împăcarea înlătură răspunderea penală.”

 

Art. 50

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 13, litera d) se abrogă.

2. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

“(1) În exercitarea profesiei avocaţii sunt ocrotiţi de lege, fără a putea fi asimilaţi funcţionarului public, cu excepţia situaţiilor în care atestă identitatea părţilor, a conţinutului sau datei unui act, precum şi a atribuţiilor exercitate în calitate de membru în organele de conducere a profesiei.

(2) Avocatul este obligat să respecte solemnitatea şedinţei de judecată, să nu folosească cuvinte sau expresii de natură a aduce atingere autorităţii, demnităţii şi onoarei completului de judecată, procurorului, celorlalţi avocaţi şi părţilor ori reprezentanţilor acestora din proces.

(3) Avocatul nu răspunde penal pentru susţinerile făcute oral sau în scris, în forma adecvată şi cu respectarea prevederilor alin.(2), în faţa instanţelor de judecată, a organelor de urmărire penală sau a altor organe administrative de jurisdicţie şi numai dacă aceste susţineri sunt în legătură cu formularea apărării  în acea cauză şi sunt făcute cu respectarea normelor de deontologie profesională.

(4) Nerespectarea de către avocat a prevederilor alin.(2) şi (3) constituie abatere disciplinară gravă. Răspunderea disciplinară nu exclude răspunderea juridică penală sau civilă, după caz.”

3. Alineatul 6 al articolului 57 va avea următorul cuprins:

“(6) Folosirea fără drept a denumirilor „Barou”, „Uniunea Naţională a Barourilor din România”, „U.N.B.R” ori „Uniunea Avocaţilor din România” sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum şi folosirea însemnelor specifice profesiei ori purtarea robei de avocat în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă.”

 

Art. 51

Articolul 72 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 72 – În cazul în care intervine o altă hotărâre judecătorească, prin care s-a pronunţat achitarea sau prin care nu se mai aplică pedeapsa complementară a degradării militare, cei în cauză sunt reluaţi în evidenţa militară, cu gradul avut, prin ordinul celor care au dispus scoaterea din evidenţă. În această situaţie, timpul cât au fost degradaţi se include în calculul stagiului în grad, iar cadrele militare respective pot cere în instanţă reparaţii morale şi materiale pentru prejudiciile ce li s-au adus.

Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii cărora li s-a aplicat degradarea militară şi care au fost reabilitaţi se reiau în evidenţa militară şi, în raport cu nevoile forţelor armate, li se poate reda orice grad militar, până la gradul avut inclusiv.

Cadrele militare în rezervă care au redobândit cetăţenia română şi anterior au fost scoase din evidenţa militară, pot fi reluate în evidenţă, la repatriere.

Redarea gradului potrivit alin. 2 se face prin:

a) decret al Preşedintelui României, pentru generali şi amirali;

b) ordin al şefului Statului Major General, pentru ceilalţi ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri.

Redarea gradului în condiţiile alin. 2 nu atrage, de drept, rechemarea în activitate, iar timpul cât au fost degradaţi nu se ia în calculul stagiului în grad si al vechimii de cadre militare în activitate.”

 

Art. 52

Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul 43 al articolului 166 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(43)Schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar se poate realiza numai cu avizul conform al ministrului de resort. Actele de înstrăinare sau de schimbare a destinaţiei bunurilor din baza materială a învăţământului fără avizul conform al ministrului de resort sunt nule. Administrarea procesului educaţional din unităţile de învăţământ preuniversitar şi special de stat prevăzute la alin. (41) şi (42) se face de către inspectoratele şcolare judeţene, respectiv de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

2. După alineatul 46 al articolului 166, se introduce un nou alineat, alin.(47), cu următorul cuprins:

„(47) Înstrăinarea sau schimbarea destinaţiei bunurilor din baza materială a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ fără avizul ministrului de resort, sau în cazul instituţiilor prevăzute la art. 98, al ministrului de resort ori al conducătorului instituţiei care coordonează activitatea acesteia, constituie infracţiune şi se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă.”

3. Alineatul 2 al articolului 179 se abrogă.

 

Art. 53

Articolul 31 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive,  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

            “Art. 31 –Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:

a)     orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept;

b)     comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani;

c)      comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni.”

 

Art. 54

Articolul 65 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 65 – (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către Agenţia Naţională, prin împuterniciţii săi.

(2) Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Modificarea materializărilor limitelor de proprietate, înfiinţarea sau mutarea semnelor de hotar şi a reperelor de marcare a limitelor de zonă a căii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, căilor navigabile, delimitărilor de hotare cadastrale, silvice, geologice şi miniere, fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.”

 

Art. 55

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:

            1.La articolul 1392, după litera e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul cuprins:

„f) comunicarea publică, fără autorizarea sau consimţământul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege,a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe;”

2. Articolul 1394  se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1394 – (1) Constituie contravenţie, dacă nu reprezintă infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei şi cu confiscarea mărfurilor-pirat sau a dispozitivelor-pirat de control al accesului fapta persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate de a permite accesul în spaţiile, la echipamentele, la mijloacele de transport, la bunurile sau la serviciile proprii, în vederea săvârşirii de către o altă persoană a unei contravenţii prevăzute de prezenta lege.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi fapta operatorilor economici care încalcă obligaţia prevăzută la art. 145 alin. (3).”

3. Articolul 1396  se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 1396 – (1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă următoarele fapte:

a) realizarea, în scopul distribuirii, de mărfuri-pirat;

b) plasarea mărfurilor-pirat sub un regim vamal definitiv de import sau de export, sub un regim vamal suspensiv ori în zone libere;

c) orice altă modalitate de introducere a mărfurilor-pirat pe piaţa internă.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin.(1) se sancţionează şi oferirea, distribuirea, deţinerea ori depozitarea sau transportul de mărfuri pirat, în scopul distribuirii.

(3) În cazul în care faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt săvârşite în scop comercial, acestea se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(4) Cu pedeapsa prevăzută la alin.(3) se pedepseşte şi închirierea sau oferirea spre închiriere de mărfuri pirat.

(5) Promovarea de mărfuri-pirat prin utilizarea anunţurilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare, prin expunerea ori prezentarea către public a listelor sau a cataloagelor de produse sau prin orice alte asemenea mijloace constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(6) În sensul prezentei legi, prin mărfuri pirat se înţelege: toate copiile, indiferent de suport, inclusiv copertele, realizate fără consimţământul titularului de drepturi sau al persoanei legal autorizate de acesta şi care sunt executate, direct ori indirect, total sau parţial, de pe un produs purtător de drepturi de autor sau de drepturi conexe ori de pe ambalajele sau copertele acestora.

(7) În sensul prezentei legi, prin scop comercial se înţelege urmărirea obţinerii, direct sau indirect, a unui avantaj economic ori material.

(8) Scopul comercial se prezumă dacă marfa pirat este identificată la sediul, la punctele de lucru, în anexele acestora sau în mijloacele de transport utilizate de operatorii economici care au în obiectul de activitate reproducerea, distribuirea, închirierea, depozitarea sau transportul de produse purtătoare de drepturi de autor ori de drepturi conexe.”

4. Articolul 1397 se abrogă.

5. Articolul 1398 se modifică şi  va avea următorul cuprins:

„Art. 1398 – Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă punerea la dispoziţia publicului, inclusiv prin internet sau prin alte reţele de calculatoare, fără drept, a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe ori de drepturi sui-generis ale fabricanţilor de baze de date ori a copiilor acestora, indiferent de suport, astfel încât publicul să le poată accesa în orice loc sau în orice moment ales în mod individual.”

6. Articolul 1399  se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1399 – Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă reproducerea neautorizată pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator în oricare dintre următoarele modalităţi: instalare, stocare, rulare sau executare, afişare ori transmitere în reţea internă.”

7. Articolul 140 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 140  – (1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă următoarele fapte comise fără autorizarea sau consimţământul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege:

a) reproducerea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe;

b) distribuirea, închirierea sau importul pe piaţa internă a operelor ori a produselor purtătoare de drepturi conexe, altele decât mărfurile-pirat;

c) radiodifuzarea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe;

d) retransmiterea prin cablu a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe;

e) realizarea de opere derivate;

f) fixarea, în scop comercial, a interpretărilor sau a execuţiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune;”

g) încălcarea prevederilor art. 134.

(2) Prin produse purtătoare de drepturi conexe se înţelege interpretările sau execuţiile artistice fixate, fonogramele, videogramele şi propriile emisiuni ori servicii de programe ale organismelor de radiodifuziune şi de televiziune.”

8. Articolul 141 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 141 – (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, fapta persoanei care îşi însuşeşte, fără drept, în întregime sau în parte, opera unui alt autor şi o prezintă ca o creaţie intelectuală proprie.

(2) Împăcarea înlătură răspunderea penală.”

9. Articolul 1411 se modifică şi  va avea următorul cuprins:

“Art. 1411 – (1) Producerea, importul, distribuirea, deţinerea, instalarea, întreţinerea sau înlocuirea, în orice mod, a dispozitivelor de control al accesului, fie originale, fie pirat, utilizate pentru serviciile de programe cu acces condiţionat constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Fapta persoanei care se racordează fără drept sau care racordează fără drept o altă persoană la servicii de programe cu acces condiţionat constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(3) Utilizarea anunţurilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare în scopul promovării dispozitivelor pirat de control al accesului la serviciile de programe cu acces condiţionat, precum şi expunerea sau prezentarea către public în orice mod, fără drept, a informaţiilor necesare confecţionării de dispozitive de orice fel, apte să asigure accesul neautorizat la serviciile de programe precizate, cu acces condiţionat, ori destinate accesului neautorizat în orice mod la astfel de servicii, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

(4) Vânzarea sau închirierea dispozitivelor pirat de control al accesului se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

(5) În sensul prezentei legi, prin dispozitive pirat de control al accesului se înţelege orice dispozitiv a cărui confecţionare nu a fost autorizată de către titularul drepturilor recunoscute prin prezenta lege în raport cu un anumit serviciu de programe de televiziune cu acces condiţionat, realizat pentru facilitarea accesului la acel serviciu.”

10. Alineatul (2) al articolului 143 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă fapta persoanei care, fără drept, înlătură în scop comercial, de pe opere sau de pe alte produse protejate, ori modifică pe acestea orice informaţie sub formă electronică privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe aplicabil.”

11. Alineatul (3) al articolului 1431 se modifică şi  va avea următorul cuprins:

“(3) În cazul în care persoanele care au săvârşit infracţiuni din prezenta lege au reparat, până la terminarea cercetării judecătoreşti în faţa primei instanţe, prejudiciul cauzat titularului de drepturi, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.”

Art. 56

Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 27 se abrogă.

2. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art. 28 – Scoaterea peste graniţă, fără drept, a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Înstrăinarea, fără drept, a documentelor prevăzute la alin.(1), către persoane fizice sau juridice străine constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

Tentativa se pedepseşte.”

 

Art. 57

Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 16 august 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 17 alineatul (8), litera f) va avea următorul cuprins:

„f) prin revocare, pentru încălcarea gravă a prezentei legi sau pentru condamnare, prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru săvârşirea unei infracţiuni.”

2.Articolul 60 va avea următorul cuprins:

„Art. 60 – Participarea cu intenţie frauduloasă şi în mod determinant a unei persoane la conceperea, organizarea sau realizarea practicilor interzise potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) şi care nu sunt exceptate potrivit prevederilor art. 5 alin. (2), constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea unor drepturi.”

3. Articolul 62 se abrogă.

Art. 58

Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 13 mai 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7 – Nu se acordă licenţă persoanelor care au fost condamnate pentru infracţiuni de corupţie, delapidare, înşelăciune, evaziune fiscală, spălarea banilor, infracţiuni privind nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive, infracţiuni privind traficul de droguri sau precursori, infracţiuni contra securităţii naţionale sau infracţiuni de terorism, precum şi persoanelor condamnate pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute la art. 13 alin.(1).”

2. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13 – Desfăşurarea fără licenţă a oricăreia dintre activităţile rezervate monopolului de stat, prevăzute la art. 2 lit. a), b), c), d) şi g), constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.

Desfăşurarea fără licenţă a oricăreia dintre activităţile prevăzute la art. 2 lit. e), f) şi h) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 5.000 lei şi 30.000 lei.

Bunurile şi valorile care au servit sau care rezultă din comiterea contravenţiilor prevăzute la alin. (2) se confiscă.”

Art. 59

Articolul 10 din Legea nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 23 mai 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10 – De prevederile prezentei legi nu beneficiază persoana care a fost sancţionată pentru săvârşirea unei infracţiuni sau contravenţii prevăzute de Codul silvic, în anul anterior depunerii cererii pentru material lemnos.”

 

Art. 60

Legea nr. 34/1996 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1996, publicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 23 mai 1996 se abrogă.

 

Art. 61

Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din  8 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 87, după punctul 64 se introduc două noi puncte,  pct. 65 şi 66, cu următorul cuprins:

„65. restrângerea utilizării apei potabile pentru populaţie în folosul altor activităţi sau depăşirea cantităţii de apă alocate, dacă are un caracter sistematic ori a produs o perturbare în activitatea unei unităţi de ocrotire socială sau a cauzat neajunsuri în alimentarea cu apă a populaţiei;

66. continuarea activităţii după pierderea drepturilor obţinute în baza legii.

2. La articolul 88, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) cu amendă de la 75.000 lei la 80.000 lei, pentru persoane juridice, şi cu amendă de la 25.000 lei la 30.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 87 pct. 5), 6), 9), 11) – 18), 21) – 23), 28), 30), 34), 35), 52), 54), 56) şi 58) – 66);”

3. Articolul 92 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 92 – (1) Evacuarea, aruncarea sau injectarea în apele de suprafaţă şi subterane, în apele maritime interioare sau în apele mării teritoriale de ape uzate, deşeuri, reziduuri sau produse de orice fel, care conţin substanţe, bacterii sau microbi în cantitate sau concentraţie care poate schimba caracteristicile apei, punând în pericol viaţa, sănătatea şi integritatea corporală a persoanelor, viaţa animalelor, mediul, producţia agricolă sau industrială ori fondul piscicol constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin.(1) se sancţionează şi următoarele fapte:

a) poluarea, în orice mod, a resurselor de apă, dacă are un caracter sistematic şi produce daune utilizatorilor de apă din aval;

b) depozitarea în albia majoră a râurilor, a combustibilului nuclear sau a deşeurilor rezultate din folosirea acestuia;

c) punerea în pericol a digurilor de contur ale lacurilor de acumulare prin exploatările de agregate minerale din albia majoră sau terase.

(3) Depozitarea sau folosirea de îngrăşăminte chimice, pesticide ori alte substanţe toxice periculoase, în zonele de protecţie a apelor, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(4) Dacă faptele prevăzute în alin.(1) şi alin.(2) au fost săvârşite din culpă, limitele speciale ale pedepselor se reduc la jumătate.

(5) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin.(1)-(3) se pedepseşte.”

4. Articolul 93 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 93 – (1) Executarea, modificarea sau extinderea de lucrări, construcţii ori instalaţii pe ape sau care au legătură cu apele, fără avizul legal sau fără notificarea unei astfel de lucrări, precum şi darea în exploatare de unităţi fără punerea concomitentă în funcţiune a reţelelor de canalizare, a staţiilor şi instalaţiilor de epurare a apei uzate, potrivit autorizaţiei de gospodărire a apelor, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin.(1) se sancţionează şi următoarele fapte:

a) utilizarea resurselor de apă în diferite scopuri, fără autorizaţia de gospodărire a apelor sau fără notificarea activităţii;

b) exploatarea sau întreţinerea lucrărilor construite pe ape ori în legătură cu apele, desfăşurarea activităţii de topire a teiului, cânepii, inului şi a altor plante textile, de tăbăcire a pieilor şi de extragere a agregatelor minerale, fără autorizaţia de gospodărire a apelor;

c) exploatarea de agregate minerale în zonele de protecţie sanitară a surselor de apă, în zonele de protecţie a albiilor, malurilor, construcţiilor hidrotehnice, construcţiilor şi instalaţiilor hidrometrice sau a instalaţiilor de măsurare automată a calităţii apelor;

d) utilizarea albiilor minore, fără autorizaţia de gospodărire a apelor, precum şi a plajei şi ţărmului mării în alte scopuri decât îmbăierea sau plimbarea.

(3) Dacă faptele prevăzute în alin.(1) şi (2)  au fost săvârşite din culpă, limitele speciale ale pedepselor se reduc la jumătate.”

5. Articolul 94 se abrogă.

6. Articolul 95 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 95 – (1) Manevrarea de către persoanele neautorizate a stăvilarelor, grătarelor, vanelor, barierelor sau a altor construcţii ori instalaţii hidrotehnice, circulaţia vehiculelor pe coronamentul digurilor şi barajelor neamenajate în acest scop, tăierea la ras a perdelelor forestiere de protecţie a digurilor şi lacurilor de acumulare, blocarea golirilor de fund ale barajelor, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin.(1) se sancţionează efectuarea de săpături, gropi sau şanţuri în baraje, diguri ori în zonele de protecţie a acestor lucrări, precum şi extragerea pământului sau a altor materiale din lucrările de apărare, fără avizul de gospodărire a apelor sau cu nerespectarea acestuia.

            (3) Dacă faptele prevăzute în alin.(1) şi (2) au fost săvârşite din culpă, limitele speciale ale pedepselor se reduc la jumătate.

(4) Tentativa la infracţiunile prevăzute la alin.(1) şi (2) se pedepseşte.”

Art. 62

Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 44 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

„b) cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi, pentru efectuarea neautorizată a unor activităţi prevăzute la: art. 2 lit. a) privitoare la punerea în funcţiune, funcţionarea de probă, exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul şi exportul instalaţiilor nucleare; art. 2 lit. c), dacă instalaţiile radiologice, materialele nucleare sau radioactive, deşeurile radioactive şi generatoarele de radiaţii prezintă un risc nuclear ori radiologic deosebit; art. 2 lit. e) şi f); art. 28 alin. (2), dacă materialele nucleare sau radioactive, deşeurile radioactive şi generatoarele de radiaţii prezintă un risc nuclear ori radiologic deosebit.”

2. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

„Art. 45 – (1) Scoaterea din funcţiune, în totalitate sau în parte, a echipamentelor de supraveghere şi control instalate în condiţiile art. 31 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), fără a avea motive ce decurg din cerinţele de securitate nucleară sau de radioprotecţie, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la o lună la un an sau cu amendă.

(3) Împiedicarea prin orice mijloace a accesului reprezentanţilor Comisiei la orice loc în care se desfăşoară activităţile supuse controlului constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.

(4) Împiedicarea, fără drept, în caz de accident nuclear, a pătrunderii personalului de intervenţie în perimetrul zonelor în care se desfăşoară activităţi nucleare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

(5) Pătrunderea fără drept, în orice mod, într-un spaţiu, încăpere sau zonă delimitată şi marcată în care se desfăşoară activităţile nucleare prevăzute la art. 2 lit. a) – f), fără consimţământul persoanei care le foloseşte, sau refuzul de a le părăsi la cererea acesteia constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.”

3. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

“Art. 46 – (1) Dezvoltarea, fabricarea, deţinerea, importul, exportul, tranzitul armelor nucleare sau a oricăror dispozitive explozive nucleare se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Detonarea armelor nucleare sau a oricăror dispozitive explozive nucleare se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 ani şi interzicerea unor drepturi.

(3) Tentativa se pedepseşte.”

4. Articolul 47 se abrogă.

5. Articolul 52 va avea următorul cuprins:

„Art. 52 – Instalaţiile nucleare şi radiologice, componentele acestora, combustibilul nuclear, produsele radioactive, inclusiv deşeurile radioactive, dispozitivele nucleare explozive sau componentele acestora, care au fost supuse confiscării în condiţiile prevăzute de Codul penal, trebuie să fie păstrate, într-un loc sigur, sub sigiliul autorităţilor publice, cu respectarea cerinţelor de securitate nucleară până la dispunerea măsurilor legale cu privire la acestea.”

 

Art. 63

Articolul 462 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 462  – (1) Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1), referitoare la obligaţia notificării incapacităţii de rambursare, sau ale art. 19 alin. (1), referitoare la obligaţia transmiterii informaţiilor către Fond, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

 

Art. 64

Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 10 februarie 2004, , se modifică după cum urmează:

1. La articolul 53 alineatul 1, litera c)  va avea următorul cuprins:

            “c)netransmiterea declaraţiilor conform prevederilor prezentei legi, cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei;

            2. Articolul 55 va avea următorul cuprins:

“Art. 55 -(1) Fapta de a folosi arme chimice constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Tentativa se pedepseşte.”

            3.Articolul 56 va avea următorul cuprins:

„Art. 56 –  (1) Dezvoltarea, producerea, dobândirea, deţinerea sau transferul, direct ori indirect, de arme chimice constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin.(1) se sancţionează sustragerea de substanţe chimice toxice sau de precursori pentru folosirea lor în scopurile armelor chimice.

(3) Tentativa se pedepseşte.”

            4. Articolul 57 se abrogă.

5.Articolul 58 va avea următorul cuprins:

„Art. 58 – (1) Producerea substanţelor chimice înscrise în lista nr. 1, în cantităţi peste limitele sau în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 16 – 19, precum şi importul, exportul, deţinerea sau folosirea acestora, fără respectarea prevederilor art. 16 alin. (1) şi ale art. 23, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

(2) Importul şi exportul de substanţe chimice înscrise în listele nr. 2 şi 3, cu încălcarea prevederilor art. 24, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(3) Refuzul de a permite accesul membrilor corpului de control al Agenţiei, împreună cu echipele de inspecţie ale Organizaţiei, la obiectivele şi instalaţiile care fac obiectul prezentei legi, împiedicarea acestora, în orice mod, de a-şi exercita atribuţiile legale, precum şi ascunderea unor date şi informaţii relevante referitoare la acestea constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.

(4) Tentativa se pedepseşte.”

6. Articolul 60 se abrogă.

 

Art. 65

Articolul 35 din Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 18 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 35 – (1) Faptele prevăzute la art. 34 alin. (1) lit.a), săvârşite în timpul stării de asediu, de urgenţă, de mobilizare sau de război, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

(2) Faptele prevăzute la art. 34 alin. (1) lit.b), săvârşite în timpul stării de urgenţă constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

Art. 66

Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind codul aerian civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 26 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După alineatul (1) al articolului 98 se introduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins:

“(2) Dacă fapta prevăzută la alin.(1) a fost săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoare de 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

2. Alineatul 2 al articolului 99 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Părăsirea fără aprobare a postului de către orice membru al echipajului de conducere sau de către personalul ce asigură direct informarea, dirijarea şi controlul traficului aerian, dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranţa zborului, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.”

3. Articolul 101 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Efectuarea serviciului de către personalul aeronautic civil sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe interzise de autoritatea de reglementare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Efectuarea serviciului în stare de ebrietate de către personalul aeronautic civil se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.”           (3) Dacă faptele prevăzute la alin.(1) şi (2) sunt săvârşite de personalul aeronautic navigant, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.

(4) Se consideră sub influenţa băuturilor alcoolice personalul care are o îmbibaţie alcoolică de până la 0,80 g/l alcool pur în sânge. Se consideră în stare de ebrietate personalul care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge.

(5) Refuzul de a se supune sau sustragerea persoanelor prevăzute la alin. (1)-(3) de la prelevarea de mostre biologice necesare stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei unei substanţe interzise de autoritatea de reglementare, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.”

4. Alineatul (2) al articolului 102 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Dacă prin fapta prevăzută la alin.(1) s-a pus în pericol siguranţa altor zboruri, sănătatea publică sau protecţia mediului, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.”

5. Articolul 103 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 103 – (1) Se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte:

a) exploatarea unei aeronave fără ca aceasta să posede un certificat de înmatriculare/identificare şi un certificat/autorizaţie de navigabilitate ori documente echivalente;

b) inscripţionarea neconformă cu certificatul de înmatriculare/identificare sau suprimarea mărcilor de inscripţionare.

(2) Se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă următoarele fapte:

a) nerespectarea restricţiilor impuse prin reglementările specifice referitoare la zonele supuse servituţilor aeronautice sau prin avizele emise de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, de către persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 78, dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranţa zborului;

b) efectuarea de operaţiuni de transport aerian public fără deţinerea licenţei de transport aerian şi/sau a certificatului de operator prevăzute la art. 50 alin. (1), dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranţa zborului.”

(3) Fapta prevăzută la alin.(1) lit.a), săvârşită după refuzul eliberării certificatului de înmatriculare sau a certificatului de navigabilitate, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani.”

6. Articolul 106 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 106 – Comunicarea de informaţii false, care pune în pericol siguranţa zborului, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.”

7. Articolul 107 va avea următorul cuprins:

            „Art. 107 – (1) Săvârşirea, cu ajutorul unui dispozitiv, al unei arme sau al unei substanţe, a unui act de violenţă împotriva unei persoane aflate într-un aeroport civil, dacă fapta a pus în pericol siguranţa şi securitatea în acest aeroport, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Săvârşirea oricărui act de violenţă fizică sau psihică asupra unei persoane aflate la bordul unei aeronave civile în zbor sau în pregătire de zbor se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 de ani şi interzicerea unor drepturi.

(3) Dacă fapta prevăzută la alin.(2) a fost săvârşită asupra personalului navigant, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

8. Articolul 108 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 108 – (1) Distrugerea sau deteriorarea gravă, cu ajutorul unui dispozitiv, al unei arme sau al unei substanţe, a instalaţiilor unui aeroport civil ori a unei aeronave care nu este în serviciu, dar se află pe un aeroport, precum şi întreruperea serviciilor de aeroport, dacă fapta compromite sau este de natură a compromite siguranţa şi securitatea în acest aeroport, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Distrugerea sau deteriorarea instalaţiilor ori a serviciilor de navigaţie aeriană sau perturbarea funcţionării acestora, dacă fapta a pus în pericol siguranţa zborului, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.

(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin.(2) se sancţionează şi distrugerea unei aeronave în serviciu sau cauzarea de deteriorări care o fac indisponibilă de zbor ori care sunt de natură să îi pună în pericol siguranţa în zbor.

(4) Plasarea pe o aeronavă civilă, prin orice mijloc, a unui dispozitiv sau a unei substanţe capabile să distrugă acea aeronavă sau să îi producă deteriorări care o fac inaptă de zbor ori care sunt de natură să pericliteze siguranţa acesteia în zbor se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.”

9. Articolul 109 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 109 – Preluarea fără drept a unei aeronave, prin orice mijloace, precum şi exercitarea fără drept a controlului asupra aeronavei se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 de ani şi interzicerea unor drepturi.”

10. Articolul 110 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 110 – Dacă faptele prevăzute în art. 98, 99, 103 şi 106 au avut ca urmare decesul unei persoane, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.”

 

Art. 67

Articolul 90 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 27 mai 2010 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 90 – (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă săvârşirea, fără drept, a următoarelor fapte:

a) contrafacerea unei mărci;

b) punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare;

c) punerea în circulaţie a produselor care poartă indicaţii geografice ce indică sau sugerează că produsul în cauză este originar dintr-o regiune geografică, alta decât locul adevărat de origine.

(2) Prin contrafacerea unei mărci se înţelege realizarea sau utilizarea fără consimţământul titularului, de către terţi, în activitatea comercială, a unui semn:

a) identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată;

b) care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu o marcă ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau a serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul;

c) identic sau asemănător cu marca pentru produse ori servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta a dobândit un renume în România şi dacă prin folosirea semnului fără motive întemeiate s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu.

(3) Prin punerea în circulaţie se înţelege oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn, precum şi importul, exportul sau tranzitul produselor sub acest semn.

(4) Faptele prevăzute la alin.(1) nu constituie infracţiuni dacă au fost săvârşite înainte de data publicării mărcii.

(5) În cazul infracţiunii prevăzută la alin.(1) lit. a), împăcarea înlătură răspunderea penală.“

 

Art. 68

Alineatul 3 al articolului 23 din Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 8 iunie 2005, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

Art. 69

Alineatele (2)-(4) ale articolului 20 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.433 din 23 mai 2005, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

Art. 70

Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2007 se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 23 se abrogă.

2. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

“Art. 44 – Infracţiuni de contrafacere

(1) Constituie infracţiune de contrafacere şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă efectuarea fără autorizaţia titularului brevetului pentru soi a oricărui act prevăzut la art. 31 alin. (1).

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin.(1) se sancţionează săvârşirea următoarelor fapte:

a) folosirea pentru materialul de înmulţire, produs şi vândut, a unei alte denumiri decât cea înregistrată;

b) folosirea denumirii înregistrate a unui nou soi pentru materialul de înmulţire, produs şi vândut, care nu aparţine acestui soi;

c) atribuirea, pentru materialul de înmulţire produs şi vândut, a unei denumiri foarte apropiate de cea a soiului protejat, astfel încât să poată produce confuzii;

d) vânzarea de material de înmulţire cu menţiunea falsă că aparţine soiului pentru care s-a acordat brevet pentru soi, inducând astfel în eroare cumpărătorul.”

Art. 71

Articolul 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare se abrogă.

Art. 72

Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 23 martie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi după cum urmează:

1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art.8 – (1) Prezentarea de către un membru al Guvernului către Parlament sau Preşedintele României, cu rea-credinţă, de date inexacte cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

(2) Refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputaţilor, Senatului sau comisiilor permanente ale acestora, în termenul prevăzut la art. 3 alin. (2), informaţiile şi documentele cerute de acestea în cadrul activităţii de informare a Parlamentului de către membrii Guvernului, potrivit art. 111 alin.(1) din Constituţia României, republicată, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

2. Articolul 9 se abrogă.

 

Art. 73

Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.190 din 20 martie 2007, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10 – (1) Refuzul repetat al unei persoane de a permite, în condiţiile legii, accesul inspectorilor de muncă în oricare dintre spaţiile unităţii sau de a pune la dispoziţia acestora documentele solicitate, potrivit legii, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la an sau cu amendă.

(2) Utilizarea în mod repetat a unor persoane, indiferent de cetăţenia acestora, care desfăşoară activităţi salarizate, fără încheierea şi înregistrarea contractului individual de muncă, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin.(2) se sancţionează primirea la muncă a unei persoane, aflată în situaţie de şedere ilegală în România, ştiind că aceasta este victimă a traficului de persoane.

(4) Dacă munca prestată de persoana prevăzută la alin.(2) şi (3) este de natură să îi pună în pericol viaţa, integritatea sau sănătatea, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.”

2. Articolul 11 se abrogă.

 

Art. 74

Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolele 83-86 se abrogă.

2. Art. 87 va avea următorul cuprins:

“Art. 87 – Declararea grevei de către organizatori, cu încălcarea condiţiilor prevăzute la art. 63 – 66, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.”

3. Art. 88 va avea următorul cuprins:

“Art. 88 – (1) Fapta persoanei care, prin ameninţări ori prin violenţe, împiedică sau obligă un salariat sau un grup de salariaţi să participe la grevă sau să muncească în timpul grevei, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.”

 

Art. 75

La articolul 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;”

 

Art. 76

Articolele 8 – 12 din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 8 iunie 2004, se abrogă.

Art. 77

Articolul 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 453/20004, se abrogă.

 

Art. 78

Articolul 12 dinOrdonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 312 din 30 iunie 1999, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare se abrogă.

 

Art. 79

Articolul 30 dinOrdonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 26 octombrie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2004, cu modificările ulterioare se abrogă.

Art. 80

Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (5) al articolului 431 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Biroul Electoral Central va înainta copiile listelor electorale permanente, respectiv tabelele electorale utilizate în cadrul secţiilor de votare Autorităţii Electorale Permanente, care le va verifica în vederea depistării eventualelor voturi multiple, în termen de 60 de zile de la data referendumului. În situaţia în care Autoritatea Electorală Permanentă va constata existenţa unor persoane care şi-au exercitat votul de mai multe ori, va sesiza organele de urmărire penală în aplicarea prevederilor art. 387 din Codul penal.”

2. Titlul Capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Capitolul V  – Contravenţii”

3. La articolul 49, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) înmânarea buletinului de vot unei persoane care nu prezintă actul de identitate;”

4. La articolul 49, după litera e) se introduce o nouă literă, lit.f), cu următorul cuprins:

“f) tipărirea, fără drept, în vederea utilizării în ziua referendumului, de buletine de vot.”

5. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 50 – Contravenţiile prevăzute la art. 49 lit. a), b), c) şi f) se sancţionează cu amendă de la 30 lei la 120 lei, contravenţia prevăzută la lit. d), cu amendă de la 10 lei la 30 lei, iar cea prevăzută la lit. e), cu amendă de la 4 lei la 10 lei”.

6.  La articolul 51, alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) ofiţerii şi subofiţerii de poliţie, pentru faptele prevăzute la lit. a), b), c) şi f);”

7. Alineatul (4) al articolului 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Procesul-verbal de constatare a contravenţiilor prevăzute la art. 49 lit. a), b), c) şi f) va fi înaintat judecătoriei în a cărei rază teritorială a fost săvârşită contravenţia, care va aplica sancţiunea.”

8. Articolele 52 – 58 se abrogă.

9. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 59 – Bunurile destinate sau folosite la săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 49 ori rezultate din comiterea acestora se confiscă”

 

Art. 81

La articolul 7 din Legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 8 mai 2009, litera c) va avea următorul cuprins:

“c) nu au suferit condamnări pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;”

 

Art. 82

Articolele 146 şi 147 Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

Art. 83

Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 7 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 83 va avea următorul cuprins:

„Art. 83 –  (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 5000 lei următoarele fapte:

a) confecţionarea, fără drept, de însemne de decoraţii;

b) portul fără drept al însemnelor decoraţiilor.

(2) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. 1 se face de către organele de poliţie.

(3) Contravenţiilor prevăzute la alin.(1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare”

2. Articolul 84 se abrogă.

 

Art. 84

Alineatul (8) al articolului 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(8) Desfăşurarea activităţii de asigurare în sau din România fără autorizarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, sau desfăşurarea activităţii fără înscrierea în Registrul asigurătorilor, reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări sau în reasigurări, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

Art. 85

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5 – (1) În înţelesul prezentei legi, sunt infracţiuni de corupţie infracţiunile prevăzute la art. 289 – 292 din Codul penal, inclusiv atunci când aceste sunt comise de persoanele prevăzute la art. 308 din Codul penal.

(2) În înţelesul prezentei legi, sunt infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie infracţiunile prevăzute la art. 10 – 13.

(3) Dispoziţiile prezentei legi sunt aplicabile şi infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prevăzute la art. 181 – 185, prin sancţionarea cărora se asigură protecţia fondurilor şi a resurselor Uniunii Europene.”

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6 – Infracţiunile de luare de mită, prevăzută la art. 289, dare de mită, prevăzută la art. 290, trafic de influenţă, prevăzută la art. 291 şi cumpărare de influenţă, prevăzută la art. 292 din Codul penal, se pedepsesc potrivit prevederilor acelor texte de lege. Dispoziţiile art. 308 din Codul penal se aplică în mod corespunzător.”

3. Articolul 61 se abrogă.

4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7 – Faptele de luare de mită sau trafic de influenţă săvârşite de o persoană care:

a) exercită o funcţie de demnitate publică;

b) este judecător sau procuror;

c) este organ de cercetare penală sau are atribuţii de constatare sau de sancţionare a contravenţiilor;

d) este una dintre persoanele arătate la art. 293 din Codul penal,

se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la art. 289 sau 291 din Codul penal, ale cărei limite se majorează cu o treime.”

5. Articolele 8, 81, 82 şi 9 se abrogă.

6. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10 –  Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite:

a) stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate, faţă de valoarea comercială reală, a bunurilor aparţinând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, comisă în cadrul acţiunii de privatizare ori de executare silită, de reorganizare sau lichidare judiciară ori cu ocazia unei operaţiuni comerciale, ori a bunurilor aparţinând autorităţii publice sau instituţiilor publice, în cadrul unei acţiuni de vânzare a acestora sau de executare silită, săvârşită de cei care au atribuţii de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare judiciară;

b) acordarea de subvenţii cu încălcarea legii sau neurmărirea, conform legii, a respectării destinaţiei subvenţiilor;

c) utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, precum şi utilizarea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice.”

7. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11 – (1) Fapta persoanei care, având sarcina de a supraveghea, controla, reorganiza sau lichida un agent economic privat, îndeplineşte pentru acesta vreo însărcinare, intermediază sau înlesneşte efectuarea unor operaţiuni comerciale sau financiare ori participă cu capital la un asemenea agent economic, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârşită într-un interval de 5 ani de la încetarea însărcinării, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

8. Articolul 131 va avea următorul cuprins:

„Art. 131 – În cazul infracţiunii de şantaj, prevăzută de art. 207 din Codul penal, în care este implicată o persoană dintre cele prevăzute la art. 1, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.”

9. Articolul 132 va avea următorul cuprins:

„Art. 132 –  În cazul infracţiunilor de abuz în serviciu sau de uzurpare a funcţiei, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,  limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.”

10. Articolele 14, 17 şi 18 se abrogă.

11. La capitolul III – Infracţiuni, Secţiunea 41 va avea următoarea denumire:

„ Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene”

12. Articolul 181 va avea următorul cuprins:

„Art. 181 – (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin.(1) se sancţionează omisiunea de a furniza, cu ştiinţă, datele cerute potrivit legii pentru obţinerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept a acestor fonduri.

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.”

13. Articolul 182 va avea următorul cuprins:

„Art. 182 –  (1) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei unui folos legal obţinut, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la alin. (1).

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.”

14. Articolul 183 va avea următorul cuprins:

„Art. 183 – (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate la bugetul general al Uniunii Europene sau către bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin.(1) se sancţionează omisiunea de a furniza, cu ştiinţă, datele cerute potrivit legii, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate către bugetul general al Uniunii Europene sau către bugetele administrate de aceasta sau în numele ei.

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.”

15. Articolul 185 va avea următorul cuprins:

„Art. 185  – Încălcarea din culpă, de către directorul, administratorul sau persoana cu atribuţii de decizie sau de control în cadrul unui agent economic, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau îndeplinirea ei defectuoasă, dacă fapta a avut ca rezultat săvârşirea de către o persoană care se află în subordinea sa şi care a acţionat în numele acelui agent economic a uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 181 – 183 sau săvârşirea unei infracţiuni de corupţie ori de spălare a banilor în legătură cu fondurile Uniunii Europene, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă .”

16. Articolul 19 se abrogă.

17. Alineatul (4) al articolului 25 se abrogă.

Art. 86

Articolul 35 din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 1 martie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 35 – Nerespectarea prevederilor art. 19 şi 20 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o luna la un an sau cu amendă.”

 

Art. 87

Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din  3 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2 – (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12  ani şi interzicerea unor drepturi.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3 – (1) Introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul ori exportul de droguri de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.”

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4 – (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deţinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu  amendă.

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la  6 luni  la 3 ani sau cu amendă.”

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5 – Punerea la dispoziţie, cu ştiinţă, cu orice titlu, a unei locuinţe sau a unui local, ori a oricărui alt loc amenajat în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.”

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6 – (1) Prescrierea drogurilor de mare risc, cu intenţie, de către medic, fără ca aceasta să fie necesară din punct de vedere medical, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin.(1) se sancţionează şi eliberarea cu intenţie, de droguri de mare risc, pe baza unei reţete medicale prescrise în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau a unei reţete medicale falsificate.

(3) Obţinerea de droguri de mare risc prin folosirea unei reţete medicale prescrise în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau a unei reţete medicale falsificate se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani.”

6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8 – Furnizarea, în vederea consumului, de inhalanţi chimici toxici unui minor se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.”

7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10 – Finanţarea săvârşirii faptelor prevăzute la art. 2 – 5 se sancţionează cu pedepsele prevăzute de lege pentru aceste fapte, limitele speciale ale acestora majorându-se cu o treime.

8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11 – Îndemnul la consumul ilicit de droguri de mare risc, prin orice mijloace,  se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

9. Articolul 12 se abrogă.

10. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

„(1) Tentativa la infracţiunile prevăzute la art. 2, 3, 4 alin.(2),  6 alin.(2)-(3), 7 şi 10 se pedepseşte.”

11. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14 – Constituie circumstanţe agravante şi produc efectele prevăzute de Codul penal următoarele împrejurări:

a) fapta a fost săvârşită asupra minor, unui bolnav psihic sau asupra unei persoane aflate într-un program terapeutic;

b) fapta a fost comisă într-o instituţie sau unitate medicală, de învăţământ, militară, într-un loc de detenţie, într-un centru educativ sau de detenţie, într-un centru de asistenţă socială.”

12. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

„Art. 15 – Nu se pedepseşte persoana care a comis una dintre infracţiunile prevăzute la art. 2-8 şi 10 şi care mai înainte de a fi începută urmărirea penală denunţa autorităţilor participarea sa la  comiterea uneia dintre infracţiunile prevăzute de prezenta lege, permiţând astfel identificarea şi tragerea la răspundere penală a autorului sau a celorlalţi participanţi.”

13. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

„Art. 17 – Sumele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate şi banii confiscaţi ca urmare a săvârşirii infracţiunilor prevăzute de prezenta lege, constituie venituri ale bugetului de stat şi se evidenţiază în cont separat în cuprinsul acestuia.”

14. Articolul  191 va avea următorul cuprins:

„Art. 191 – (1) În cazul săvârşirii infracţiunilor prevăzute la art. 4, procurorul dispune, în termen de 24 de ore de la începerea urmăririi penale, evaluarea consumatorului de către centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, în scopul includerii acestuia în circuitul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri.

(2) În termen de 5 zile de la primirea raportului de evaluare, întocmit de centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, procurorul dispune, cu acordul inculpatului, includerea acestuia în programul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri.

15. Articolul 192 va avea următorul cuprins:

Art. 192 – (1) Dacă, până în momentul pronunţării hotărârii, inculpatul menţionat la art. 191 respectă protocolul programului integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri, instanţa de judecată poate dispune renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, chiar dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 80, respectiv art. 83 Cod penal.

(2) Dacă inculpatul nu respectă programul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri,se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art.88 alin.(1) din Codul penal.”

 

Art. 88

Articolul 10 din Legea nr. 144/2000 privind acordarea de facilităţi persoanelor care au domiciliul în localităţile rurale aflate în zonele montane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10 – De prevederile prezentei legi nu beneficiază persoana care a fost sancţionată pentru săvârşirea unei infracţiuni sau contravenţii prevăzute de Codul silvic în anul anterior depunerii cererii pentru material lemnos.”

Art. 89

Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 83  va avea următorul cuprins:

“Art. 83 -Executarea de copii, mulaje, tiraje postume sau facsimile de pe bunuri culturale mobile clasate, fără acordul scris al titularului dreptului de administrare ori al proprietarului, potrivit art. 27 alin.(1) sau (2), după caz, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

2. Articolul 84 va avea următorul cuprins:

“Art. 84 – Executarea de falsuri ale bunurilor culturale mobile clasate, în scopuri comerciale, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

 1. Articolul 85 se abrogă.

4. Articolul 86 va avea următorul cuprins:

„Art. 86 – Degradarea, aducerea în stare de neîntrebuinţare sau distrugerea, din culpă, a unui bun cultural mobil clasat constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.”

5. Articolul 87 va avea următorul cuprins:

„Art. 87 – (1) Efectuarea fără certificat de export a oricăror acte sau fapte care, potrivit dispoziţiilor prezentei legi, constituie operaţiuni de export ilegal se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin.(1) a avut ca urmare pierderea unui bun cultural mobil clasat, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.

(3) Tentativa faptei prevăzute la alin.(1) se pedepseşte.”

6. Articolul 88 va avea următorul cuprins:

„Art. 88 – (1) Efectuarea fără drept a oricăror operaţiuni de export definitiv având ca obiect bunuri culturale mobile clasate, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

(2) Tentativa se pedepseşte.”

7. Articolul 89 va avea următorul cuprins:

“Art. 89 – (1) Introducerea pe teritoriul statului român, precum şi deţinerea, comercializarea, organizarea de expoziţii sau orice operaţie privind circulaţia bunurilor culturale mobile ori provenite din dezmembrarea de bunuri culturale imobile, care fac parte din patrimoniul cultural al unui stat străin, conform dispoziţiilor legale ale statului respectiv, şi care au fost exportate ilegal, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

(2) Bunurile prevăzute la alin.(1) se indisponibilizează şi vor fi transmise unor instituţii specializate, în vederea conservării şi restituirii statului din al cărui patrimoniu cultural fac parte.

(3) Tentativa se pedepseşte.”

8. Articolele 90 – 92 se abrogă.

9. Articolul 93 va avea următorul cuprins:

„Art. 93 – Executarea de către persoanele fizice, fără acreditare şi certificat de liberă practică, a unor lucrări de conservare sau de restaurare de bunuri culturale mobile clasate constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.”

10. Articolul 94 va avea următorul cuprins:

„Art. 94 – Funcţionarea fără autorizaţia emisă în condiţiile prezentei legi, a laboratoarelor sau atelierelor care execută lucrări de restaurare şi conservare a bunurilor culturale mobile clasate constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.”

11. Articolul 95 va avea următorul cuprins:

„Art. 95 – Bunurile prevăzute la art. 83, art. 87 alin.(1) şi art. 88 alin.(1) se confiscă şi se transmit în administrare instituţiilor publice specializate, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.”

 

Art. 90

Articolul 352 şi alineatul (6) al articolului 53 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 91

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind statutul personalului silvic,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 30 mai 2000, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 427/2001, se modifică după cum urmează:

1. Articolele 41 – 43 se abrogă.

2. Articolului 45 va avea următorul cuprins:

„Art. 45 – Daunele materiale suferite de personalul silvic sau de membrii familiei acestuia, ca urmare a săvârşirii, împotriva lor, a unei infracţiuni în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, se vor acoperi de unităţile la care acesta este angajat. Recuperarea valorii acestor daune se face de către unităţile plătitoare de la cei vinovaţi, potrivit legii.”

3. Alineatul (5) al articolului 48 va avea următorul cuprins:

„(5) Persoana sancţionată cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă pierde calitatea de membru al Corpului silvic şi dreptul de a-şi exercita profesiunea de silvicultor în cadrul structurilor prevăzute la art.2”.

Art. 92

Articolul 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 53 – (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă  următoarele fapte:

a) importul de aparate, instalaţii, echipamente, utilaje, substanţe şi produse folosite şi uzate, din categoria deşeurilor interzise la import;

b) neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfăşurarea activităţilor de colectare, tratare, transport, valorificare şi eliminare a deşeurilor periculoase;

c) comercializarea, abandonarea şi/sau neasigurarea încărcăturii deşeurilor pe durata şi pe parcursul tranzitării teritoriului României;

d) refuzul de returnare în ţara de origine a deşeurilor introduse în ţară în alte scopuri decât cel al eliminării şi pentru care s-a dispus măsura returnării de către autoritatea competentă;

e) introducerea în ţară a deşeurilor în scopul eliminării şi/sau neutilizarea acestora în scopul pentru care au fost introduse;

f) acceptarea de către operatorii de depozite/incineratoare, în vederea eliminării, a deşeurilor introduse ilegal în ţară şi/sau a deşeurilor introduse în ţară în alte scopuri decât cel al eliminării şi care nu au putut fi utilizate în scopul pentru care au fost introduse.

(2) Tentativa se pedepseşte.”

Art. 93

Articolul 17 din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 29 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

Art. 94

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 6 decembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări, prin Legea nr. 655/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 49 va avea următorul cuprins:

“Art. 49 –  Constituie infracţiuni şi se pedepsesc după cum urmează:

a) cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă neelaborarea, de către titularii activităţilor care constituie surse fixe importante de emisii, a planurilor pentru situaţii de urgenţă, care stabilesc măsurile aplicabile în interiorul amplasamentului, precum şi nesolicitarea aprobării de la autorităţile competente pentru măsurile stabilite a se aplica în afara amplasamentului;

b) cu închisoare de la unu la 5 ani pentru neoprirea în caz de pericol iminent a funcţionării instalaţiilor care constituie sursă de pericol cu impact asupra calităţii aerului sau neanunţarea  autorităţilor competente cu privire la pericol.”

2. Articolul 50 se abrogă.

 

Art. 95

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 4 februarie 2002, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 21, litera g) va avea următorul cuprins:

“g) nedeclararea barajelor deţinute şi a caracteristicilor acestora;”

2. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

„Art. 23 – (1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă următoarele fapte:

a) executarea barajelor fără acordul de funcţionare în siguranţă a barajului;

b) funcţionarea barajelor fără autorizaţie de funcţionare în condiţii de siguranţă, punând în pericol populaţia sau mediul;

c) neîndeplinirea măsurilor stabilite prin expertize avizate de CONSIB, punând in pericol siguranţa construcţiei, populaţia sau mediul.

d) deteriorarea sau distrugerea aparaturii de măsură şi control montate în baraje, precum şi folosirea unei aparaturi neetalonate.

(2) Dacă infracţiunile prevăzute la alin.(1) sunt comise din culpă limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.”

3. Articolul 24 se abrogă.

 

Art. 96

Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art. 25 – Efectuarea oricăror lucrări care pot afecta siturile arheologice, în absenţa certificatului de descărcare de sarcină arheologică constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

2. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

„Art. 26 – Accesul cu detectoare de metale sau utilizarea lor în zonele cu patrimoniu arheologic, fără autorizarea prealabilă prevăzută la art. 5 alin.(13) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

3. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

„Art. 27 – (1) Vânzarea sau oferirea spre vânzare a detectoarelor de metale fără autorizaţia prevăzută la art. 5 alin.(10) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă

(2) Detectoarele oferite spre vânzare în condiţiile alin.(1) se confiscă.”

4. Articolul 31 se abrogă.

5. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

„Art. 32 – (1) Neanunţarea descoperirilor arheologice prilejuite de lucrările de construire ori de desfiinţare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Fapta prevăzută la alin.(1), săvârşită din culpă, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.”

 

Art. 97

Articolele 36 şi 37 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare se abrogă.

 

Art. 98

Articolul 70 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.748 din 14 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

Art. 99

Articolul 16 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.771 din 23 august 2004 , se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16 – Exercitarea dreptului de semnătură fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege constituie infracţiune si se pedepseşte potrivit legii penale.”

 

Art. 100

Alineatul (3) al articolului 20 din Legea nr. 257/2001 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 29 iulie 2005   se abrogă.

 

Art. 101

Articolul 54 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

Art. 102

Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 31 iulie 2001, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

„Art. 15 – (1) Persoanele fizice care prestează, conform legii, în nume propriu servicii de certificare, precum şi personalul angajat al furnizorului de servicii de certificare, persoană fizică sau juridică, sunt obligate să păstreze secretul informaţiilor încredinţate în cadrul activităţii lor profesionale, cu excepţia celor în legătură cu care titularul certificatului acceptă să fie publicate sau comunicate terţilor.

(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) incumbă şi personalului autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu, precum şi persoanelor împuternicite de aceasta.

(3) Încălcarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) şi (2) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

2. Alineatul (3) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

            „(3) Atunci când se utilizează un pseudonim, identitatea reală a titularului nu poate fi divulgată de către furnizorul de servicii de certificare decât cu consimţământul titularului sau la cererea unei autorităţi publice competente.”

 

Art. 103

Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2 – În prezenta lege, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:

a) prin trafic de persoane se înţelege faptele prevăzute la art. 210 şi 211 din Codul penal;

b) prin exploatarea unei persoane se înţelege activităţile prevăzute la art.182 din Codul penal.”

            2. Articolele 12, 13, 15 – 20, 24 şi 25 se abrogă.

 

Art. 104

Articolul 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2002, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

Art. 105

Articolul 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri mici a tarifelor diferenţiate la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, pentru Proiectul privind alimentarea cu apă şi protecţia mediului în Valea Jiului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 23 martie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 526/2001, se abrogă.

 

Art. 106

Articolul 42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din  5 martie 2008 se abrogă.

Art. 107

Articolele 70 – 74 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr.243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 108

            Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002 se abrogă.

 

Art. 109

Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobată, cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 19, punctul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) când atribuirea calităţii de consultant fiscal a fost obţinută ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni;

2. La articolul 19 punctul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, lit.d), cu următorul cuprins:

“d) când atribuirea autorizaţiei de funcţionare a fost obţinută ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni.”

3. Alineatul (2) al articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Exercitarea activităţilor de consultanţă fiscală de către persoanele fizice care nu au dobândit calitatea de consultant fiscal potrivit prevederilor prezentei ordonanţe sau care nu au devenit membri activi ai Camerei, precum şi de către persoanele juridice care nu au fost autorizate de Cameră sau care nu s-au înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.“

 

Art. 110

Legea zootehniei nr. 72/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

„Art. 41 – (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă:

a) înscrierea în etichetele de prezentare a nutreţurilor combinate a unor date care nu corespund cu compoziţia chimică a acestora;

b) folosirea de pesticide sau de alte substanţe toxice fără avertizarea deţinătorilor de animale din zonă;

c) utilizarea în alte scopuri a fondurilor ce se constituie, conform legii, pentru lucrări privind întreţinerea şi îmbunătăţirea pajiştilor;

d) executarea de lucrări de manipulare genetică la animale, fără drept.”

2. La articolul 42, alineatul (1), literele m) şi n) vor avea următorul cuprins:

“m) producerea şi vânzarea neautorizată de nutreţuri combinate sau de aditivi furajeri;

n) schimbarea destinaţiei suprafeţelor de pajişti în alte categorii de folosinţă, fără aprobare legală.”

 

Art. 111

Articolele 111 şi 112 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

Art. 112

Articolele 49 şi 50 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  633 din 14 septembrie 2007, cu modificările ulterioare se abrogă.

 

Art. 113

Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 23 mai 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 48, după litera i) se introduc două noi litere, lit. j) şi k), cu următorul cuprins:

„j) introducerea în ţară de seminţe fără avizul de specialitate al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor sau neconforme cu reglementările în vigoare;

k) comercializarea de seminţe din import, neavizate de autoritatea de specialitate a Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor sau fără respectarea prevederilor art.18.”

2. Articolul 49 se abrogă.

3. La articolul 50 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) cele de la lit. f), g), j) şi k) cu amendă de la 3.400 lei la 5.600 lei.”

 

Art. 114

Articolele 23 – 25 din Legea nr. 289/2002privind perdelele forestiere de protecţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 21 mai 2002, se abrogă.

 

Art. 115

Articolul 101 şi alineatul (2) al articolului 103 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 12 noiembrie 2009, se abrogă.

 

Art. 116

Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, se modifică după cum urmează:

            1. Alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

„(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), prin autorităţi publice, în sensul art. 3 alin. (5), art. 5, art. 13, art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) şi (3) şi art. 23 alin. (2), se înţelege acele autorităţi ale administraţiei publice sau, acolo unde este cazul, instanţe de judecată, a căror competenţă în materia respectivă este stabilită prin dispoziţiile legale în vigoare, aplicabile în fiecare caz.”

2. Articolele 24 – 29 se abrogă.

 

Art. 117

Articolele 23 şi 24 din Legea nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  442 din  24 iunie 2002, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

Art. 118

Articolul 71 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 71 –  Infracţiuni şi pedepse

Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) şi (3) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

 

Art. 119

Legea audiovizualului nr. 504/2002 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 901, litera a) va avea următorul cuprins:

„a) transmisia serviciilor de programe fără autorizaţie tehnică;”

2. Articolul 96 va avea următorul cuprins:

„Art. 96 – (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă transmisia serviciilor de programe de televiziune sau de radiodifuziune fără licenţă de emisie sau licenţă de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru.

(2) În cazul săvârşirii infracţiunilor prevăzute la alin. (1) instanţa poate dispune şi aplicarea dispoziţiilor Codului penal privind confiscarea specială.”

Art. 120

Legea nr. 546/2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 16 octombrie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 2 – Graţierea poate fi acordată individual, prin decret al Preşedintelui României, potrivit art. 94 lit. d) din Constituţia României, sau colectiv, de către Parlament, prin lege organică, conform art. 73 alin. (3) lit. i) din Constituţie.

2. După alineatul (1) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins:

„(2) Decretul de graţiere individuală nu poate fi revocat.”

3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 4 – Cererea de graţiere individuală, împreună cu actele anexate, se adresează Preşedintelui României şi poate fi făcută de:

a) persoana fizică condamnată, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia;

b) soţul persoanei fizice condamnate, ascendenţii, descendenţii, fraţii, surorile ori copiii acestora, precum şi de aceleaşi rude ale soţului persoanei condamnate;

c) reprezentantul legal sau avocatul persoanei juridice condamnate.”

4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 5 – (1) Cererea de graţiere conţine în mod obligatoriu datele de identificare a persoanei condamnate şi pedeapsa pentru care se solicită graţierea.

(2) La cererea de graţiere formulată în cazul persoanei fizice se anexează, în copie legalizată, hotărârea definitivă de condamnare, certificatul de cazier judiciar şi, după caz, acte de stare civilă, certificate medicale, rapoarte de anchetă socială şi alte acte pe care solicitantul le consideră necesare în susţinerea cererii sale.

(3) La cererea de graţiere formulată în cazul persoanei juridice se anexează, în copie legalizată, hotărârea definitivă de condamnare, adeverinţă emisă de organul care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice sau care a înregistrat persoana juridică din care să rezulte antecedentele penale ale acesteia, precum şi alte acte pe care solicitantul le consideră necesare în susţinerea cererii sale.”

5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 6 – (1) În vederea exercitării prerogativei de graţiere, Preşedintele României poate solicita, atunci când socoteşte necesar, avize consultative de la Ministerul Justiţiei, care este obligat să le înainteze în termen de 30 de zile de la data solicitării.

(2) De asemenea, atunci când consideră necesar, Preşedintele României poate solicita informaţii cu privire la persoana fizică organelor administraţiei publice locale, conducătorului locului de detenţie, organelor judecătoreşti şi ale parchetelor, organelor de poliţie şi altor instituţii publice, precum şi comandantului unităţii, pentru condamnaţii militari.

(3) În cazul cererilor de graţiere formulate pentru persoana juridică Preşedintele României poate solicita, atunci când socoteşte necesar, informaţii de la registrul comerţului, de la autorităţile cu atribuţii de control în domeniul fiscal şi vamal, de la organul care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice sau care a înregistrat persoana juridică,de la organele administraţiei publice locale, precum şi de la orice altă instituţie publică.”

6. La articolul 8, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“a) datele de identificare a persoanei condamnate: numele, prenumele, prenumele părinţilor, data şi locul naşterii în cazul persoanei fizice, respectiv denumirea, sediul, cod de înregistrare fiscală, actul prin care s-a aprobat înfiinţarea  cazul persoanei juridice;”

7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 9 – (1) Prin decret se pot graţia una sau mai multe pedepse.

(2) Graţierea individuală în cazul persoanei fizice se acordă numai pentru pedepse sau măsuri educative privative de libertate.

(3) Nu pot fi graţiate pedepsele deja executate, pedepsele a căror executare nu a început din cauza sustragerii condamnatului de la executare, condamnările cu suspendarea executării pedepsei, precum şi pedepsele complementare şi cele accesorii aplicate persoanei fizice.

(4) În cazul persoanei juridice poate fi graţiată atât pedeapsa principală cât şi pedepsele complementare prevăzute de art.139 şi 140 din Codul penal.

(5) Graţierea individuală nu are efect asupra laturii civile şi asupra măsurilor administrative pronunţate într-o cauză penală.”

 

Art. 121

Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

„Art. 23 – (1) Constituie infracţiunea de spălare a banilor şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani:

a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;

b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni;

c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni.

(2) Fapta prevăzută în alin.(1) lit.c) nu constituie infracţiune atunci când aceasta a fost săvârşită de către autor sau de către un participant la săvârşirea faptei prevăzute de legea penală din care provine bunul.

(3) Tentativa se pedepseşte.

(4) Cunoaşterea provenienţei bunurilor sau scopul urmărit, pot fi deduse din circumstanţele faptice obiective.

(5) Dispoziţiile alin.(1)-(4) precedente se aplică indiferent dacă infracţiunea din care provine bunul a fost comisă pe teritoriul României sau în străinătate.”

2. Articolul 231 va avea următorul cuprins:

„Art. 231 – (1) Persoana care a comis infracţiunea prevăzută la art. 23, iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a autorului sau a altor participanţi la săvârşirea acestei infracţiuni beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.

(2) Reducerea la jumătate a limitelor de pedeapsă prevăzute de art. 23 se aplică şi persoanei care denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a autorului sau altor participanţi la săvârşirea faptei prevăzute de legea penală din care provine bunul.”

3. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

„Art. 24 – (1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 18 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin.(1) a fost săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

4. Articolul 25 se abrogă.

 

Art. 122

Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 28 decembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, litera h) va avea următorul cuprins:

“h) infracţiunea gravă este infracţiunea care face parte din una dintre următoarele categorii: genocid şi infracţiuni contra umanităţii şi infracţiuni de război,  infracţiunile contra securităţii naţionale, terorism, omor, infracţiunile privind traficul de droguri, traficul de persoane, traficul de minori, spălarea banilor, falsificarea de monede sau de alte valori, infracţiunile privitoare la nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor explozive, nucleare sau al altor materii radioactive, infracţiunile de corupţie, precum şi orice altă infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii al cărei maxim special este de cel puţin 10 ani.”

2. La articolul 2, litera l) se abrogă.

3. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

„Art. 19 – Persoana care are calitatea de martor, în sensul art. 2 lit. a) pct. 1 şi 2, şi care a comis o infracţiune gravă, iar înaintea sau în timpul urmăririi penale ori al judecăţii denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit astfel de infracţiuni beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.”

4. Articolele 20 şi 21 se abrogă.

 

Art. 123

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28 martie 2002, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 107/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“c) prin persoană vinovată de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii se înţelege orice persoană condamnată definitiv de către o instanţă judecătorească română sau străină ori  printr-o hotărâre recunoscută potrivit legii, pentru una sau mai multe infracţiuni contra păcii şi omenirii, precum şi  persoana din conducerea unei organizaţii al cărei caracter criminal  a fost constatat prin hotărârea unei instanţe penale internaţionale;”

2. Articolul 3  se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 3 – (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist sau xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă  a unui astfel de grup.

(2) Dacă faptele prevăzute în alin.(1) au fost urmate de săvârşirea unei infracţiuni, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.

(3) Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevăzute în alin.(1), dacă denunţă autorităţilor organizaţia, înainte ca acesta să fi fost descoperit şi să se fi început săvârşirea vreuneia dintre infracţiunile care intră în scopul grupului.

(4) Dacă persoana care a săvârşit una dintre faptele prevăzute în alin.(1)-(2) înlesneşte, în cursul urmăririi penale, aflarea adevărului şi tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracţional organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.”

3. Alineatul (1) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(1) Confecţionarea, punerea în circulaţie sau deţinerea în vederea punerii în circulaţie  de simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

4. După alineatul (2) al articolului 4, se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:

„(21) Distribuirea sau punerea la dispoziţia publicului, în orice mod, prin intermediul unui sistem informatic, de materiale rasiste şi xenofobe constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

5. Alineatul (3) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1), (2) sau (21), dacă este săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei sau în scopul dezbaterii unei chestiuni de interes public.”

6. Alineatul (1) al articolului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(1) Promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unei infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă, săvârşită prin orice mijloace, în public, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

7. Articolul 6  se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 6 – (1) Negarea, contestarea, aprobarea sau justificarea, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului, genocidului sau a crimelor contra umanităţii ori a efectelor acestora se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Distribuirea sau punerea la dispoziţia publicului, în orice mod, prin intermediul unui sistem informatic, de materiale ce neagă, minimalizează în mod evident, aprobă sau justifică genocidul sau crimele împotriva umanităţii, astfel cum sunt definite în dreptul internaţional şi recunoscute ca atare printr-o hotărâre definitivă a Tribunalului Militar Internaţional înfiinţat prin Acordul dela Londra, la data de 18 aprilie1945, aTribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie, a Tribunalului Penal Internaţional pentru Ruanda, a Curţii Penale Internaţionale sau a oricărui alt tribunal penal internaţional înfiinţat prin instrumente internaţionale relevante şi a căror competenţă este recunoscută de statul român, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.”

8. După articolul 6, se introduce un articol nou, art. 61, cu următorul cuprins:

„Art. 61 -(1) Ameninţarea unei persoane sau a unui grup de persoane, prin intermediul unui sistem informatic, cu săvârşirea unei infracţiuni pentru care maximul pedepsei prevăzute de lege este închisoarea de cel puţin 5 ani, pe motiv de rasă, culoare, ascendenţă sau origine naţională ori etnică, sau în considerarea religiei dacă aceasta este folosită ca pretext pentru oricare dintre motivele arătate constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani.

(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Art. 124

Articolul 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România asupra lăcaşurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor cultului mozaic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.223 din 3 aprilie 2002, aprobată, cu modificări prin Legea nr. 598/2002, se abrogă.

 

Art. 125

Articolul 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

            „Art. 13 – (1) Sunt de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, săvârşite în una dintre următoarele condiţii:

a) dacă, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 200.000 euro ori dacă valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracţiunii de corupţie este mai mare decât echivalentul în lei a 10.000 de euro;

b) dacă, indiferent de valoarea pagubei materiale ori de valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracţiunii de corupţie, sunt comise de către: deputaţi; senatori; membrii din România ai Parlamentului European; membrul desemnat de România în Comisia Europeană; membri ai Guvernului, secretari de stat ori subsecretari de stat şi asimilaţii acestora; consilieri ai miniştrilor; judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ai Curţii Constituţionale; ceilalţi judecători şi procurori; membrii Consiliului Superior al Magistraturii; preşedintele Consiliului Legislativ şi locţiitorul acestuia; Avocatul Poporului şi adjuncţii săi; consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale; consilierii de stat ai primului-ministru; membrii şi auditorii publici externi din cadrul Curţii de Conturi a României şi ai camerelor judeţene de conturi; guvernatorul, prim-viceguvernatorul şi viceguvernatorul Băncii Naţionale a României; preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Concurenţei; ofiţeri, amirali, generali şi mareşali; ofiţeri de poliţie; preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene; primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti; primarii şi viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureşti; primarii şi viceprimarii municipiilor; consilierii judeţeni; prefecţii şi subprefecţii; conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale şi persoanele cu funcţii de control din cadrul acestora, cu excepţia conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice de la nivelul oraşelor şi comunelor şi a persoanelor cu funcţii de control din cadrul acestora; avocaţii; notarii publici; executorii judecătoreşti; consilierii de probaţiune; experţii oficiali; comisarii Gărzii Financiare; personalul vamal; persoanele care deţin funcţii de conducere, de la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de interes naţional, al companiilor şi societăţilor naţionale, al băncilor şi societăţilor comerciale la care statul este acţionar majoritar, al instituţiilor publice care au atribuţii în procesul de privatizare şi al unităţilor centrale financiar-bancare; persoanele prevăzute la art. 293 şi 294 din Codul penal; lichidatorii judiciari; executorii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului;

c) împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;

(2) Sunt de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie infracţiunile prevăzute la art. 246, 295, 297, 298, art.300 din Codul penal şi al infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, dacă s-a cauzat o pagubă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

(3) Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală pentru infracţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2).

(4) În cazul în care dispune disjungerea în cursul urmăririi penale, procurorul din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie poate continua efectuarea urmării penale şi în cauza disjunsă.

(5) Urmărirea penală în cauzele privind infracţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2), săvârşite de militarii în activitate, se efectuează de procurori militari din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, indiferent de gradul militar pe care îl au persoanele cercetate.”

Art. 126

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2003, se modifică după cum urmează:

            1.Articolul 11 va avea următorul cuprins:

            “Art. 11 -(1) Neluarea de către proprietarul câinelui sau deţinătorul temporar al acestuia a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane, dacă acesta a avut loc, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin.(1) a produs urmări dintre cele prevăzute în art. 193 alin.(2), art. 194 sau art. 195 din Codul penal, maximul special al pedepselor prevăzute în aceste articole se majorează cu 2 ani .

(3) Dacă fapta prevăzută la alin.(1) este comisă din culpă, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 192 sau  196 Cod penal.

(4) În cazul infracţiunilor prevăzute la alin.(1), precum şi în cazul în care fapta a produs urmările prevăzute de art. 193 alin.(2) sau art. 196 din Codul penal, acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.”

            2. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13 – Importul sau comercializarea câinilor din rasele prevăzute la art. 1 lit. a) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

3.Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14 -Fapta persoanei de a organiza lupte între câini, de a-i pregăti în acest scop, precum şi de a participa cu câini la astfel de lupte constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

4.Articolul 15 alin.(1) va avea următorul cuprins:

“(1) Ridicarea câinilor în vederea confiscării se face de către poliţie, cu sprijinul personalului instruit în acest sens, angajat al consiliilor locale, în termen de cel mult două zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare..

(2) Câinii prevăzuţi la alin. (1) vor fi cazaţi în adăposturile Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în vederea plasării lor în grija organizaţiilor pentru protecţia animalelor, care vor proceda conform reglementărilor proprii.”

5.Articolul 16 se abrogă.

6.Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17 –  Nu constituie infracţiune faptele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă dacă victima actelor incriminate a pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică protejată de câine”.

 

Art. 127

Articolul 311 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 18 noiembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 149/2003, cu modificările şi completările ulterioare se abrogă.

 

Art. 128

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 431 va avea următorul cuprins:

“Art. 431 – (1) Furnizarea de informaţii contractantului, care s-au dovedit de natură să îl favorizeze în mod neloial pe acesta în cadrul procedurii pentru încheierea acordurilor de compensare sau a unei tranzacţii prin compensare, precum şi în cadrul executării obligaţiei de compensare, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului de a participa la proceduri de achiziţii publice pe o perioadă de la unu la 5 ani.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin.(1) se sancţionează şi înţelegerea contractantului cu membri ai Agenţiei sau cu agenţi economici români, în scopul denaturării rezultatului procedurii de încheiere a acordurilor de compensare sau de executare a obligaţiei de compensare.”

2. Alineatul (1) al articolului 46 va avea următorul cuprins:

“(1) Contractantului care săvârşeşte o contravenţie prin încălcarea dispoziţiilor prezentului act normativ, i se va interzice participarea la orice altă achiziţie de acest tip, în România, pe o durată de la unu la 3 ani.”

 

Art. 129

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

            1.Alineatul (3) al articolului 106, articolele 138 şi 139, se abrogă.

2.Articolul 140 va avea următorul cuprins:

„Art. 140 – Organizarea de către străini, pe teritoriul României, a unui partid politic sau a altei organizaţii ori grupări dintre cele prevăzute la art. 4 alin. (2), aderarea unui străin la acestea, precum şi iniţierea, organizarea şi participarea la manifestaţii sau întruniri care aduc atingere ordinii publice şi siguranţei naţionale constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

3.Articolele 141 şi 142 se abrogă.

4. După art. 143 se introduce un nou articol 1431 cu următorul cuprins:

„Art. 1431 – În cuprinsul prezentei ordonanţe referirea la măsura de siguranţă a expulzării se consideră a fi făcută la pedeapsa accesorie, respectiv complementară, aplicată potrivit prevederilor art. 65 alin. (2) lit. c) sau ale art. 66 alin. (1) lit. c) din Codul penal.

 

Art. 130

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Capitolul 6 – Infracţiuni şi pedepse, alcătuit din articolele 84 – 94, se abrogă.

2. La articolul 111 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) când titularul acestuia a săvârşit una dintre infracţiunile prevăzute la art. 334, art. 335 alin. (2), art. 336, art. 337, art. 338 alin.(1) si la art. 339 alin.(3) şi (4) din Codul penal

3. Alineatele (3) şi (5) ale articolului 111 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(3) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit. a) şi d), precum şi în cele menţionate la art. 334 alin.(2) si (4), art. 335 alin.(2), art. 336, art. 337, art. 338 alin.(1), art. 339 alin.(2) şi (4) din Codul penal şi la art. 102 alin.(3) lit. a) şi c) din prezenta ordonanţă de urgenţă, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulaţie.

(5)  În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi g), art. 334 alin. (1) şi (3) din Codul penal, art. 100 alin. (3), la art. 101 alin. (3) şi art. 102 alin. (3) lit. b) şi e), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile.

4. La articolul 113 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) la încetarea măsurii de siguranţă prevăzute la art. 108 lit. c) din Codul penal”.

5. La articolul 114 alineatul (1), literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracţiunile prevăzute la art. 334 alin. (2) si (4), art. 335 alin. (2), art. 336, art. 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2) şi (4) din Codul penal;

(…)

d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării profesiei sau ocupaţiei de conducător de vehicule, prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal.”

            6. După articolul 133 se introduce un nou articol, art. 1331, cu următorul cuprins:

“Art. 1331 – Substanţele sau produsele stupefiante prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi medicamentele cu efecte similare acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătăţii, iar lista acestora se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

7. La articolul 136, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) Ministerul Sănătăţii, pentru prevederile art. 22 alin. (2), (5) şi (7) şi ale art. 125 lit. a);”

 

Art. 131

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din 28 decembrie 2002, aprobată, cu modificări şi completări prin Legea nr. 280/2003, se modifică după cum urmează:

1.Articolul 80 va avea următorul cuprins:

„Art. 80 – Evacuarea, aruncarea sau injectarea în zona costieră sau în  zona de protecţie a apelor uzate, deşeurilor, reziduurilor sau produselor de orice fel, care conţin substanţe în stare solidă, lichidă sau gazoasă, bacterii ori microbi în cantităţi sau concentraţii care pot schimba caracteristicile zonei, făcând-o astfel dăunătoare pentru sănătatea persoanelor, viaţa animalelor şi mediul ori pentru fondul piscicol constituie infracţiuni şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

2. Articolul 81 va avea următorul cuprins:

„Art. 81 – Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă lei următoarele fapte:

a) exploatarea de agregate minerale în zona costieră şi în zonele de protecţie;

b) tăierea ori distrugerea arborilor, arbuştilor, tufelor şi a culturilor perene din zona costieră;

c) continuarea activităţilor după încetarea drepturilor obţinute în baza prezentei ordonanţe de urgenţă;

d) utilizarea produselor chimice toxice în exploatările piscicole situate în zona costieră;

e) introducerea în unităţile de acvacultură de specii exotice, fără avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor;

f) utilizarea pesticidelor şi îngrăşămintelor pe bază de azotaţi pentru îngrijirea pădurilor din zona costieră;

g) desecarea zonelor umede din zona costieră pentru înfiinţarea de plantaţii;

h) acordarea de acte tehnico-juridice pentru depozitarea, evacuarea sau introducerea în mediul din zona costieră a substanţelor prevăzute în anexa nr. 2;

i) utilizarea în zona costieră a materialelor de construcţii neecologice, precum şi a adezivilor toxici;

j) accesul tuturor tipurilor de autovehicule, cu excepţia celor pentru aprovizionare şi întreţinere, în zona dunelor, plajelor şi a habitatelor vulnerabile;

k) construcţia şi ocuparea de terenuri în zonele delimitate în planurile de amenajare a teritoriului ca zone cu risc natural de inundaţii şi eroziuni.”

 

Art. 132

Alineatul (5) al articolului 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.82 din 1 februarie 2002, aprobată, cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

Art. 133

Articolul 9 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 18 ianuarie 2008, se abrogă.

 

Art. 134

La articolul 9 alineatul (1) litera d) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru:

 • infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice;
 • infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri;
 • infracţiuni de omor;
 • infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;
 • infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;
 • infracţiuni de tâlhărie.”

Art. 135

Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 29 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) grup infracţional organizat – grupul definit la art. 367 alin.(6) din Codul penal;

b) infracţiune gravă – infracţiunea pentru care legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii al cărei maxim special este mai mare de 5 ani;”

2. Articolele 7 – 10 şi 13 se abrogă.

            3. În tot cuprinsul legii, trimiterile la art. 7 se vor considera făcute la art. 367 din Codul penal.

 

Art. 136

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.Articolele 277-279 se abrogă.

2.Articolul 2801 va avea următorul cuprins:

“Art. 2801 – Încadrarea în muncă a unui minor cu nerespectarea condiţiilor legale de vârstă sau folosirea acestuia pentru prestarea unor activităţi cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncă al minorilor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

 

Art. 137

Articolul 53 din Legea sindicatelor nr. 54/2003, publicată Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 5 februarie 2003, se abrogă.

 

Art. 138

Articolul 57 din Legea minelor nr. 85/2003, publicată Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 29, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o luna la un an sau cu amendă.”

2. Alineatul (3) se abrogă.

 

Art. 139

Articolul 27 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, publicată Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 3 aprilie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 27 – (1) Manipularea cadavrelor cu încălcarea prevederilor prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 3000 lei.

(2) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. 1 se face de către organele de poliţie.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin.(1) îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare”.

Art. 140

Articolul 10 din Legea creditului agricol pentru producţie nr. 150/2003, publicată Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 19 aprilie 2003, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

Art. 141

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La Capitolul III – Infracţiuni şi contravenţii al Titlului III – Prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice din cadrul Cărţii I – Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, Secţiunea 1 – Infracţiuni contra confidenţialităţii şi integrităţii datelor şi sistemelor informatice, alcătuită din articolele 42 – 47, se abrogă.

2. La Capitolul III – Infracţiuni şi contravenţii al Titlului III – Prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice din cadrul Cărţii I – Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, Secţiunea 2 – Infracţiuni informatice, alcătuită din articolele 48 – 50, se abrogă.

3. La Capitolul III – Infracţiuni şi contravenţii al Titlului III – Prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice din cadrul Cărţii I – Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, Secţiunea 3 – Pornografia infantilă prin sisteme informatice, alcătuită din articolul 51, se abrogă.

4. Art. 59 din Capitolul IV – Dispoziţii procedurale al Titlului III – Prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice din cadrul Cărţii I – Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, se abrogă.

5. Alineatul (2) al articolului 821 din Secţiunea a 2 – a – Incompatibilităţi privind calitatea de parlamentar, a Capitolului III – Incompatibilităţi, din cadrul Titlului IV – Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice, a Cărţii I – Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, va avea următorul cuprins:

„(2) Deputatul sau senatorul aflat în situaţia prevăzută la alin.(1) nu poate acorda asistenţă juridică învinuiţilor sau inculpaţilor şi nici nu îi poate asista în instanţe în cauzele penale privind:

a) infracţiunile de corupţie, infracţiunile asimilate infracţiunilor de corupţie, şi infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare;

b) infracţiunile prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare;

c) infracţiunile de trafic şi exploatare a persoanelor vulnerabile, prevăzute în art. 209 – 217 din Codul penal;

d) infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările ulterioare;

e) infracţiunile contra securităţii naţionale, prevăzute în art. 394 – 410 şi 412 din Codul penal, precum şi cele prevăzute de Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională;

f) infracţiunile contra înfăptuirii justiţiei, prevăzute în art. 266 – 288 din Codul penal;

g) infracţiunile de genocid, contra umanităţii şi de război, prevăzute în art. 438 – 445 din Codul penal.”

6. Articolele 222 şi 224 din Secţiunea a 10 – a – Interdicţii. Sancţiuni, a Capitolului I – Grupurile de interes economic, din cadrul Titlului V – Grupurile de interes economic, a Cărţii I – Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, se abrogă.

7. Articolul 225 din Secţiunea a 10 – a – Interdicţii. Sancţiuni, a Capitolului I – Grupurile de interes economic, din cadrul Titlului V – Grupurile de interes economic, a Cărţii I – Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, va avea următorul cuprins:

“Art. 225 – (1) Se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă fondatorul, administratorul sau reprezentantul legal al grupului, care:

a) foloseşte, cu rea-credinţă, bunuri sau creditul de care se bucură grupul într-un scop contrar intereselor acestuia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă persoană juridică în care are interese direct sau indirect;

b) se împrumută, sub orice formă, în alte condiţii decât cele expres permise de lege, direct sau printr-o persoană interpusă, de la grupul pe care îl administrează, de la o societate controlată de acesta sau face ca una dintre aceste persoane juridice să îi acorde vreo garanţie pentru datorii proprii;

c) încalcă dispoziţiile art. 165 alin. (3).

(2) Se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani persoana prevăzută la alin.(1), care încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din profituri fictive sau care nu puteau fi distribuite, în lipsă de situaţie financiară ori contrarii celor rezultate din aceasta.”

8. Articolul 226 din Secţiunea a 10 – a – Interdicţii. Sancţiuni, a Capitolului I – Grupurile de interes economic, din cadrul Titlului V – Grupurile de interes economic, a Cărţii I – Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, va avea următorul cuprins:

“Art. 226 – Se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă administratorul ori reprezentantul legal al grupului, care:

a) îndeplineşte hotărârile adunării generale referitoare la fuziunea ori la divizarea acesteia sau la reducerea capitalului grupului, înainte de expirarea termenelor prevăzute de lege;

b) îndeplineşte hotărârile adunării generale referitoare la reducerea capitalului grupului, fără ca membrii să fi fost executaţi pentru efectuarea vărsământului datorat ori fără ca aceştia să fi fost scutiţi prin hotărârea adunării generale de plata vărsămintelor ulterioare;

c) îndeplineşte hotărârile adunării generale referitoare la fuziunea, divizarea, dizolvarea, reorganizarea sau reducerea capitalului social, fără informarea organului judiciar ori cu încălcarea interdicţiei stabilite de acesta, în cazul în care faţă de societatea comercială s-a început urmărirea penală.”

9. Articolul 228 din Secţiunea a 10 – a – Interdicţii. Sancţiuni, a Capitolului I – Grupurile de interes economic, din cadrul Titlului V – Grupurile de interes economic, a Cărţii I – Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, va avea următorul cuprins:

“Art. 228 – Se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă fondatorul, administratorul şi cenzorul care exercită funcţiile ori însărcinările lor cu încălcarea dispoziţiilor art. 120 alin.(3) şi (4) referitoare la incompatibilitate.”

10. Articolul 231 din Secţiunea a 10 – a – Interdicţii. Sancţiuni, a Capitolului I – Grupurile de interes economic, din cadrul Titlului V – Grupurile de interes economic, a Cărţii I – Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, se abrogă.

 

Art. 142

Legea nr. 191/2003 privind infracţiunile la regimul transportului naval, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 16 mai 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2 – (1) Conducerea unei nave de către o persoană fără brevet sau fără certificat de capacitate corespunzător constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin.(1) se sancţionează fapta comandantului sau a altei persoane care încredinţează cu ştiinţă conducerea navei unei persoane fără brevet sau certificat de capacitate corespunzător ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată.

(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin.(1) se sancţionează şi fapta persoanei care încredinţează cu ştiinţă conducerea navei unei persoane care suferă de o boală psihică ori se află sub influenţa unor substanţe psihoactive.”

2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3 – Punerea în navigaţie a unei nave fără a avea echipaj minim de siguranţă constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.”

3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4 – (1) Exercitarea atribuţiilor de serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe interzise de autoritatea de reglementare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin.(1) este săvârşită de către personalul navigant care asigură direct siguranţa navigaţiei, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(3) Este considerată sub influenţa băuturilor alcoolice persoana care are o îmbibaţie alcoolică în sânge de până la 0,80 g/l alcool pur în sânge.

(4) Dispoziţiile alin. (1) – (3) nu se aplică ambarcaţiunilor de agrement.”

4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5 – (1) Conducerea unei nave sau exercitarea atribuţiilor de serviciu de către o persoană care are în sânge o îmbibaţie alcoolică mai mare de 0,80 g/l alcool pur în sânge sau se află sub influenţa unor substanţe psihoactive constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin.(1) este săvârşită de personalul navigant care asigură direct siguranţa navigaţiei, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.”

5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6 – Refuzul de a se supune sau sustragerea persoanelor prevăzute la art. 4 şi 5 de la prelevarea de mostre biologice necesare stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei unei substanţe psihoactive, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.”

6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7 -(1) Părăsirea postului sau a navei fără aprobare, de către un membru al echipajului ori de către pilot, în timpul efectuării serviciului, dacă prin aceasta s-ar fi putut întrerupe navigaţia ori pune în pericol siguranţa navei, a încărcăturii sau a echipajului, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin.(1) este săvârşită de comandant sau de înlocuitorul acestuia, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.”

7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8 – (1) Fapta de a dormi în timpul serviciului de cart sau de gardă, dacă prin aceasta s-ar fi putut întrerupe navigaţia ori pune în pericol siguranţa navei, a încărcăturii sau a echipajului, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin.(1) a avut ca urmare un accident de navigaţie ce a produs consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.”

8. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9 – Părăsirea navei de către comandant în caz de pericol, înainte de a-şi fi exercitat îndatoririle de serviciu pentru salvarea navei şi a echipajului, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.”

9. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10 – (1) Fapta comandantului unei nave de a nu-şi îndeplini obligaţiile de asistenţă şi salvare a navelor şi a persoanelor aflate în pericol pe apă ori, în caz de abordaj, de a nu comunica celorlalte nave, datele necesare identificării navei proprii se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

(2) Dacă faptele prevăzute la alin.(1) au fost săvârşite din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la un an sau cu amendă.”

10. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11 – Schimbarea poziţiei, scoaterea din funcţiune, avarierea gravă sau distrugerea unui semnal de navigaţie costier sau plutitor, dacă prin aceasta s-ar fi putut pune în pericol siguranţa navigaţiei constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.”

11. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12 –  Dacă faptele prevăzute la art. 2 – 5 şi art. 7 – 11 au avut ca urmare un accident de navigaţie, ce a produs consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.”

12. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13 – Preluarea fără drept a comenzii sau a controlului unei nave se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.”

13. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14 – (1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani săvârşirea uneia dintre următoarele fapte:

a) împiedicarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu ale personalului navigant ambarcat, de   punte, de maşini şi de telecomunicaţii;

b) comunicarea unor informaţii false, dacă a pus in pericol siguranţa navigaţiei;

c) falsificarea sau distrugerea jurnalelor de bord sau de maşini;

d) distrugerea ori avarierea echipamentelor de navigaţie sau perturbarea funcţionarii lor.

(2) Distrugerea sau avarierea unei nave ori a încărcăturii acesteia se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.”

14. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15 – Plasarea pe o navă a unui dispozitiv, obiect ori substanţă aptă să distrugă nava sau să cauzeze acesteia ori încărcăturii pagube de natură să pună în pericol siguranţa navigaţiei, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.”

15. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

Art. 16 – (1) Faptele prevăzute la art. 13, 14 alin.(1) şi 15, săvârşite în scopul devierii navei de la itinerarul său constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10  ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Avarierea unei nave in scopul prevăzut la alin.(1) se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.”

16. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17 – (1) Luarea în stăpânire a unei platforme fixe sau exercitarea controlului asupra acesteia, prin violenţă ori ameninţare cu violenţa constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin.(1) se sancţionează şi distrugerea unei platforme fixe sau cauzarea unor pagube de natură să pună în pericol securitatea acesteia.”

17. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18 – (1) Plasarea pe o platformă fixă, a unui dispozitiv sau a unei substanţe apte să distrugă platforma fixă ori de natură să pună în pericol siguranţa acesteia constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) În înţelesul prezentei legi, platforma fixă desemnează o insulă artificială, o instalaţie sau o lucrare ataşată permanent de fundul mării ori de cel al unei ape interioare, în vederea explorării sau exploatării resurselor ori pentru alte scopuri economice.”

18. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19 – Dacă faptele prevăzute la art. 13 – 17 au avut ca urmare consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.”

19. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20 – Tentativa infracţiunilor prevăzute la art. 13 – 18 se pedepseşte.”

20. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21 – (1) Blocarea şenalului navigabil, a unei dane sau zone a bazinului portuar şi neexecutarea ordinului căpitanului portului privind măsurile de deblocare, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

(2) Dacă fapta a avut ca urmare întreruperea navigaţiei ori a activităţii portuare sau punerea în pericol a siguranţei navigaţiei ori a portului, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.”

21. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22 – Transportul de mărfuri periculoase la bordul navelor în apele naţionale navigabile fără respectarea prevederilor legale cu privire la stivuire, ambalare, etichetare, măsuri de protecţie, dacă s-ar fi putut pune în pericol siguranţa navigaţiei, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.”

22. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24 – Lovirea sau alte violenţe ori vătămarea corporală, săvârşite de către inferior asupra superiorului sau de către superior asupra inferiorului în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de Codul penal pentru aceste infracţiuni, ale cărei limite se majorează cu o treime.”

23. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26 – (1) Acţiunea penală pentru infracţiunile prevăzute la art. 23 alin.(1), şi art. 25 se pune în mişcare la sesizarea comandantului sau a proprietarului ori a operatorului navei, după caz.

(2) Acţiunea penală pentru infracţiunea prevăzută la art. 23 alin.(2) se pune în mişcare la sesizarea proprietarului sau a operatorului navei ori a organelor abilitate ale autorităţii navale, după caz.

(3) Acţiunea penală pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe, precum şi cea de vătămare corporală prevăzută la art. 24 se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.”

24. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 27 – Folosirea carnetului de marinar, a brevetului sau a certificatului de capacitate aparţinând altei persoane se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

25. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 28 – (1) Arborarea fără drept a pavilionului român ori punerea în exploatare sau navigaţie a unei nave neînregistrate constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin.(1)  se sancţionează şi arborarea fără drept a pavilionului unei alte ţări decât cel înscris în actul de naţionalitate, de către o navă străină sau română care trece prin apele naţionale navigabile ale României.”

26. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 29 – Fapta comandantului ori a altui membru al echipajului care, în urma producerii unui accident de navigaţie, ordonă sau face ca nava să părăsească locul faptei, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.”

27. După alineatul (1) al articolului 30, se introduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins:

„(2) Tentativa se pedepseşte.”

28. Articolele 31, 32 şi 33 alin.(2) se abrogă.

29. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 37 – Infracţiunile prevăzute la art. 12 – 21 se judecă în primă instanţă de secţiile maritime şi fluviale ale tribunalelor.”

 

Art. 143

Legea nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din  4 februarie 2008, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 9va avea următorul cuprins:

“Art. 9 – Racolarea, determinarea sau folosirea unei persoane majore lipsite de discernământ la comiterea unor acte cu caracter obscen, în scopul producerii de materiale pornografice se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.”

2. Articolele 10 – 12 se abrogă.

 

Art. 144

Articolul 36 din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 15 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 145

„Articolul 17 din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, republicată Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 8 mai 2007, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.17 – Exercitarea fără drept a profesiei de detectiv particular constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit Codului penal”.

 

Art. 146

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 58va avea următorul cuprins:

            “Art. 58 -Desfăşurarea de activităţi de pază sau protecţie, de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmă împotriva efracţiei sau a componentelor acestora fără atestat sau fără licenţa de funcţionare prevăzută de lege constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

2. Articolul 59va avea următorul cuprins:

            “Art. 59 -Implicarea conducătorilor unităţilor cu pază proprie sau a personalului societăţilor specializate de pază şi protecţie în desfăşurarea de acţiuni de forţă, executări silite, recuperări de debite, conflicte de muncă ori de opunere la desfăşurarea acţiunilor de restabilire a ordinii de drept de către autorităţile publice competente, precum şi nerespectarea dispoziţiilor art. 21 se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.

 

Art. 147

Articolul 241 din Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 5 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

Art. 148

Articolul 51 din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

Art. 149

Articolul 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

Art. 150

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 25 aprilie 2003, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 486/2003, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 15  va avea următorul cuprins:

            “Art. 15 – Fapta unei persoane de a invoca în faţa unei autorităţi sau instituţii publice existenţa unei autorizări ca urmare a procedurii aprobării tacite, omiţând cu ştiinţă prezentarea răspunsului sau a notificării primite în cadrul procesului de autorizare potrivit art. 6 alin. (4), constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

2. Articolul 152 se abrogă.

 

Art. 151

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2003 pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 14 octombrie 2003,  aprobată prin Legea nr. 542/2003,, se modifică după cum urmează:

1. Titlul Capitolului III va avea următorul cuprins:

„Capitolul III – Contravenţii”

2. La articolul 13 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) înmânarea unui plic sigilat conţinând datele de acces unei persoane care nu prezintă actul de identitate;”

3. Articolul 14 se abrogă.

 

Art. 152

Articolul 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

Art. 153

Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul Capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Capitolul V – Contravenţii”

2. La articolul 103 litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„n) înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate;”

3. La articolul 103, după litera t) se introduce o nouă literă, lit.ţ), cu următorul cuprins:

„ţ) tipărirea, fără drept, de buletine de vot în vederea utilizării acestora în ziua alegerii.”

4. Articolul 104 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 104 – Contravenţiile prevăzute la art. 103 lit. h), i), l), t) şi ţ se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la lit. c), d), e) şi f), cu amendă de la 1.000 lei la 1.400 lei, cele prevăzute la lit. j), k), o), p), q), r), s) şi ş), cu amendă de la 1.400 lei la 2.000 lei, iar cele prevăzute la lit. a), b), g), m) şi n), cu amendă de la 2.200 lei la 3.000 lei”.

5. La articolul 105 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) poliţişti, pentru faptele prevăzute la art. 103 lit. a), b), g), h), i), k), l), m), n), q) şi ţ;”

6. Articolele 106 – 115 se abrogă.

7. Articolul 116 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 116 -Bunurile destinate sau folosite la săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 103 lit. i), r) şi ţ) sau rezultate din comiterea acestora se confiscă.”

 

Art. 154

Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 , republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 82 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 82 – (1) Împiedicarea prin violenţă sau ameninţare a specialistului împuternicit, în condiţiile legii, cu inspecţia infrastructurii de îmbunătăţiri funciare sau cu efectuarea de lucrări de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale acestei infrastructuri de a-şi îndeplini atribuţiile se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă;

(2) Pornirea instalaţiilor de irigaţie pentru udarea culturilor de pe terenurile situate pe teritoriul unei organizaţii sau federaţii ori în cadrul unei amenajări de irigaţii aflate în administrarea Administraţiei, fără împuternicirea organizaţiei sau federaţiei ori fără încheierea prealabilă a unui contract sezonier cu Administraţia constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

2. La articolul 83 alineatul (1), după litera k) se introduce o nouă literă, lit.l), cu următorul cuprins:

“l)fapta preşedintelui consiliului de administraţie ori a directorului unei organizaţii sau federaţii de a nu depune la Oficiul de reglementare situaţia veniturilor anuale şi situaţiile financiare auditate.”

3. La articolul 83 alineatul (2) litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“d) cele prevăzute la lit. g) – l), cu amendă de la 7.000 lei la 15.000 lei;”

Art. 155

Articolul 70 din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 31 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

Art. 156

Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 14 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

            1. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 23 –(1) Constituie infracţiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte:

a) uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept;

b) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive;

c) organizarea de lupte între animale sau cu animale;

d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;

h) rănirea sau schingiuirea animalelor;

i) intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor, coltilotul ciocului şi dinţilor.

(2) În cazul condamnării pentru una dintre infracţiunile in alin.(1) instanţa poate dispune, ca pedeapsa complementara, interdicţia de a deţine animale pentru o perioada de la unu la 5 ani.”

2. După articolul 23 se introduce un nou articol, art. 231, cu următorul cuprins:

            „Art. 231 -(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1);

b) nerespectarea dispoziţiilor art. 6 alin.(2) lit. e), f), g), k) şi m);

c) nerespectarea dispoziţiilor art. 12;

d) nerespectarea dispoziţiilor art. 26 alin. (3).”

(2) Contravenţiile prevăzute la alin.(1) se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 3000 de lei.”

3. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 25. – (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.231 se fac de persoane împuternicite, potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 231, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(3) Contravenţiilor prevăzute la art. 231 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.”

Art. 157

La articolul 20 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din  1 iunie 2004, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“a) psihologul care a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni în împrejurări legate de exercitarea profesiei de psiholog;”

 

Art. 158

Articolul 57 din Legea petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 57 – Executarea de operaţiuni petroliere fără permis sau acord petrolier constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.”

 

Art. 159

Articolele 132 şi 133 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

Art. 160

Alineatul (2) al articolului 76 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 19 noiembrie 2009, se modifică şi va avea următorul cuprins:

            „(2) Fapta persoanei care, fără drept, intermediază adoptarea unui copil, în scopul obţinerii de foloase materiale se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.”

 

Art. 161

Articolul 14 din Legea consorţiilor universitare nr. 287/2004 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din  7 iulie 2004, se abrogă.

Art. 162

Alineatul (2) al articolului 64 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 22 septembrie 2009, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Funcţionarii publici cu statut special pot fi menţinuţi în activitate ca funcţionari publici cu statut special în funcţiile publice pe care le deţin în cazul când, pentru o infracţiune săvârşită din culpă, s-a dispus amânarea aplicării pedepsei, suspendarea executării pedepsei ori s-a aplicat pedeapsa amenzii. Menţinerea în activitate se dispune în baza aprobării persoanelor care acordă gradele profesionale prevăzute la art. 26, la propunerea directorului unităţii.”

 

Art. 163

Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 30 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

            1. La articolul 15 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:

            “d)nu sunt inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie;”

            2. Articolele 136 – 138 se abrogă.

 

Art. 164

Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 10 litera b), punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. este incapabil ori a fost condamnat pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare sau pentru cele prevăzute de prezenta lege.”

2. Alineatul (6) al articolului 46 va avea următorul cuprins:

„(6) Fondul va suspenda orice plată pentru investitorii care se află în cercetare penală, în legătură cu o acţiune decurgând din sau având legătură cu spălarea banilor, până la pronunţarea unei hotărâri definitive de către instanţa competentă.”

3. La articolul 276, litera c) se abrogă.

4. Articolul 279 va avea următorul cuprins:

„Art. 279 – Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi:

a) prezentarea de către administratorul, directorul sau directorul executiv al societăţii către acţionari de situaţii financiare inexacte sau de informaţii nereale privind condiţiile economice ale societăţii.

b) săvârşirea faptelor prevăzute de art. 245-248;

c) accesarea cu intenţie de către persoane neautorizate a sistemelor electronice de tranzacţionare, de depozitare sau de compensare-decontare.”

 

Art. 165

Legea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 103 se abrogă.

2. Articolul 104 va avea următorul cuprins:

„Art. 104 – Deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcţionării echipamentului de măsurare a consumului de gaze naturale furnizate constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

3. Articolul 105 va avea următorul cuprins:

„Art. 105 – Deteriorarea, modificarea fără drept a componentelor obiectivelor de producţie, înmagazinare, transport şi distribuţie a gazelor naturale constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.”

4. Articolul 106 va avea următorul cuprins:

„Art. 106 – Executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul acordării directe la sistemul de alimentare cu gaze naturale sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

5. Articolul 107 va avea următorul cuprins:

„Art. 107 – În cazurile în care infracţiunile prevăzute la art. 104 – 106 sunt săvârşite de un salariat al unui titular de licenţă, limitele speciale de pedeapsă se majorează cu jumătate.

6. Articolul 108 se abrogă.

Art. 166

Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 76 va avea următorul cuprins:

„(3) Calitatea de membru al unui birou electoral încetează de drept în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni prevăzute de art. 385-391 din Codul penal sau în condiţiile prevăzute de art. 262 alin. (5). Constatarea încetării de drept a calităţii de membru al unui birou electoral se face, în termen de 48 de ore de la intervenirea cazului, de către preşedintele biroului electoral ierarhic superior, iar în cazul Biroului Electoral Central, de către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.”

2. Alineatul (5) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

“(5) Biroul Electoral Central predă Autorităţii Electorale Permanente dosarele cuprinzând copiile de pe listele electorale permanente şi tabelele utilizate în cadrul secţiilor de votare la ambele tururi de scrutin, precum şi declaraţiile pe propria răspundere prevăzute de art. 195 alin.(4). La sesizarea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a candidaţilor independenţi care participă la alegeri, făcută în cel mult 15 zile de la data validării rezultatului fiecărui tur de scrutin şi însoţită de probele pe care se întemeiază, Autoritatea Electorală Permanentă verifică copiile de pe listele electorale permanente şi tabelele utilizate în cadrul secţiilor de votare la care se referă sesizarea, în vederea descoperirii cazurilor în care o persoană a votat fără a avea drept de vot sau a votat de mai multe ori la acelaşi tur de scrutin. Termenul de verificare a listelor electorale utilizate în cadrul secţiilor de votare este de 6 luni de la primirea acestora. În situaţia în care Autoritatea Electorală Permanentă descoperă indicii privind săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 387  din Codul penal, sesizează organele de urmărire penală competente.”

3. Titlul Capitolului 31 va avea următorul cuprins:

„Capitolul 31 – Contravenţii”

4. La articolul 261, literele n) şi r) vor avea următorul cuprins:

“n) tipărirea, fără drept, de buletine de vot în vederea utilizării acestora în ziua alegerii;

(…)

r) înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate ori care refuză să semneze în lista electorală sau tabelul electoral în care este înscris pentru primirea buletinului de vot şi a ştampilei cu menţiunea „VOTAT”; nerespectarea dispoziţiilor art. 195 alin. (8) privind prezenţa altor persoane în cabina de vot;”

5. Articolul 2610 va avea următorul cuprins:

“Art. 2610 – Bunurile destinate sau folosite la săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 261 ori rezultate din comiterea acestora se confiscă.”

Art. 167

Articolele 23 şi 84 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare se abrogă.

 

Art. 168

Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

            1. La articolul 141 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, lit.h), cu următorul cuprins:

            “h) încălcarea interdicţiilor prevăzute la art. 117.”

2. Articolul 144 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 144 – Desfăşurarea fără drept a activităţilor pentru care prezenta lege prevede obligaţia deţinerii unei autorizaţii sau a unui aviz din partea Comisiei constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.”

            3. Articolul 145 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 145 – (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani:

a) utilizarea contribuţiei la fondul de pensii în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege;

b) nerespectarea prevederilor art. 28 referitoare la investirea şi înstrăinarea activelor fondului de pensii de către administrator;

c) utilizarea disponibilităţilor băneşti ale unui participant la un fond de pensii în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege;

d) administrarea sau modificarea neautorizată a schemelor de pensii private;

(2) Dacă faptele prevăzute la alin.(1) au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.

4. Articolul 146 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 146 – Fapta agentului de marketing de a prezenta acte de aderare cu informaţii care nu corespund realităţii constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

5. Articolul 147 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 147 – Folosirea fără drept a sintagmei fond de pensii prevăzută la art. 56 alin.(1) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă.”

 

Art. 169

La articolul 14 din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1088 din 23 noiembrie 2004, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni în împrejurări legate de exercitarea profesiei de asistent social;

c) are interzis, prin hotărâre judecătorească definitivă, dreptul de a exercita profesia de asistent social;”

 

Art. 170

Alineatul (1) al articolului 12 din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1089 din 23 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Sunt de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism următoarele infracţiuni din Codul penal, şi din legi speciale, indiferent de calitatea persoanei, cu excepţia celor date în competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie, după cum urmează:

a) infracţiunile prevăzute de art. 367 din Codul penal, precum şi infracţiunile comise în scopul pentru care s-a constituit grupul infracţional organizat;

b) infracţiunile contra securităţii naţionale prevăzute de art. 394 – 410 şi 412 din Codul penal, precum şi infracţiunile contra siguranţei naţionale prevăzute de Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României;

c) infracţiunile prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului şi cele prevăzute în Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările ulterioare;

d) infracţiunile privind fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată, falsul informatic, precum şi infracţiunile contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice, prevăzute de art. 249 – 252, 311 alin.(2), 325 şi 360 – 366 din Codul penal;

e) infracţiunile prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 186/2007;

f) infracţiunile privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 – 211 din Codul penal;

g) infracţiunile prevăzute de Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare;

h) infracţiunile de contrabandă prevăzute în Codul vamal al României;

i) infracţiunile prevăzute în Codul vamal al României, altele decât cele prevăzute la lit. h), dacă sunt conexe sau indivizibile cu alte infracţiuni aflate în competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

j) infracţiunile prevăzute în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, dacă banii, bunurile şi valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârşirea infracţiunilor date în competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.”

Art. 171

La articolul II din Legea nr. 522/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1155 din 7 decembrie 2004, teza finală se elimină.

 

Art. 172

Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1161 din 8 decembrie 2004, se modifică după cum urmează:

            1. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

“Art. 32 – (1)Constituie acte de terorism săvârşirea uneia dintre următoarele fapte:

a)     omorul sau vătămarea corporală;

b)     ameninţarea sau lipsirea de libertate;

c)      distrugerea;

d)     comunicarea de informaţii false, dacă prin aceasta se periclitează siguranţa zborului sau  navigaţiei unei nave sau aeronave;

e)     săvârşirea, cu ajutorul unui dispozitiv, al unei arme sau al unei substanţe, a unui act de violenţă împotriva unei persoane aflate într-un aeroport civil, dacă fapta a pus în pericol siguranţa şi securitatea în acest aeroport, precum şi exercitarea de violenţe asupra unei persoane aflate la bordul unei aeronave civile în zbor sau în pregătire de zbor;

f)        distrugerea sau deteriorarea gravă, cu ajutorul unui dispozitiv, al unei arme sau al unei substanţe, a instalaţiilor unui aeroport civil ori a unei aeronave în serviciu ori care nu este în serviciu, dar se află pe un aeroport sau cauzarea de deteriorări care fac aeronava  indisponibilă de zbor ori care sunt de natură să îi pună în pericol siguranţa în zbor, precum şi întreruperea serviciilor de aeroport, dacă fapta compromite sau este de natură a compromite siguranţa şi securitatea în acel aeroport;

g)     plasarea pe o aeronavă civilă, prin orice mijloc, a unui dispozitiv sau a unei substanţe capabile să distrugă acea aeronavă sau să îi producă deteriorări care o fac inaptă de zbor ori care sunt de natură să pericliteze siguranţa acesteia în zbor;

h)      preluarea fără drept a unei aeronave, prin orice mijloace, precum şi exercitarea fără drept a controlului asupra acesteia;

i)        luarea în stăpânire a unei nave ori a unei platforme fixe sau exercitarea controlului asupra acesteia, prin violenţă ori ameninţare;

j)        comiterea de violenţe asupra unei persoane aflate la bordul unei nave ori al unei platforme fixe, dacă acest act este de natură să pericliteze siguranţa navei ori a platformei fixe;

k)      distrugerea unei platforme fixe ori a unei nave sau cauzarea de daune platformei fixe ori încărcăturii unei nave, de natură să pericliteze siguranţa platformei ori a navigaţiei navei;

l)        plasarea pe o navă ori pe o platformă fixă, prin orice mijloc, a unui dispozitiv ori substanţe apte să le distrugă sau care să cauzeze platformei, navei ori încărcăturii sale daune ce compromit sau sunt de natură să pericliteze siguranţa platformei sau a navigaţiei navei;

m)   distrugerea sau avarierea în mod grav a platformei fixe ori a instalaţiilor sau serviciilor de navigaţie ori producerea de grave perturbaţii în funcţionare, dacă unul dintre aceste acte este de natură să pericliteze siguranţa platformei fixe sau a navigaţiei unei nave;

n)      nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, a regimului materialelor nucleare şi al altor materii radioactive, precum şi nerespectarea regimului materiilor explozive;

 • o)     atentatul care pune în pericol securitatea naţională, atentatul contra unei colectivităţi şi actele de diversiune,

în scopul de a intimida populaţia ori de a constrânge o autoritate publică sau o organizaţie internaţională să îndeplinească, să nu îndeplinească sau să se abţină de la îndeplinirea unui anumit act ori pentru a destabiliza grav sau a distruge structurile politice fundamentale, constituţionale, economice sau sociale ale unui stat sau organizaţii internaţionale, şi se sancţionează cu pedeapsa  prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşita, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime, şi cu interzicerea unor drepturi.

(2) Pentru infracţiunile prevăzute la alin.(1) nu se poate aplica pedeapsa amenzii.

(3) Constituie de asemenea acte de terorism, şi  se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi, săvârşirea următoarelor fapte, într-unul din scopurile prevăzute la alin.(1):

a) producerea, dobândirea, deţinerea, transportul, furnizarea sau transferarea către alte persoane, direct ori indirect, de arme chimice sau biologice, dispozitive explozive de orice fel, precum şi cercetarea în domeniu sau dezvoltarea de asemenea arme sau dispozitive;

b) introducerea sau răspândirea în atmosferă, pe sol, în subsol ori în apă de produse, substanţe, materiale de orice fel, microorganisme sau toxine de natură să pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul.

2. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

“Art. 33 – (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi, săvârşirea, într-unul dintre scopurile prevăzute la  art. 32 alin.(1), a unuia dintre următoarele fapte:

a) procurarea, deţinerea, confecţionarea, fabricarea, transportul sau furnizarea de produse sau tehnologii cu dublă utilizare sau de produse militare ori de substanţe explozive sau inflamabile, în scopul producerii de mijloace distructive, dispozitive explozive de orice fel, precum şi a substanţelor chimice, biologice, radiologice sau nucleare, de natură să pună în pericol sănătatea oamenilor, animalelor ori mediul;

b) recrutarea, instruirea sau pregătirea unei persoane în vederea folosirii armelor de foc, muniţiilor, explozivilor, dispozitivelor explozive de orice fel, armelor chimice, biologice, radiologice sau nucleare, precum şi în scopul facilitării ori comiterii de acte de terorism.

(2) Constituie de asemenea infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi, săvârşirea uneia dintre următoarele fapte:

a) înlesnirea trecerii frontierei, găzduirea ori facilitarea accesului în zona obiectivelor vizate  a unei persoane care a participat sau urmează să participe la săvârşirea unui act de terorism;

b) culegerea sau deţinerea, în scopul transmiterii, ori punerea la dispoziţie de date şi informaţii despre obiective vizate de un terorist;

c) falsificarea de înscrisuri oficiale în scopul înlesnirii săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute de prezenta lege;

d) promovarea unor idei sau concepţii în scopul săvârşirii unui act de terorism;

e) şantajul săvârşit în scopul comiterii unui act de terorism.

3. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34 – (1) Tentativa faptelor prevăzute la art. 32 şi 33 se pedepseşte.

(2) Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea săvârşirii acestor infracţiuni.

4. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

“Art.  35 – (1)Fapta de a se asocia sau de a iniţia constituirea unei asocieri în scopul săvârşirii de acte de terorism ori aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de asocieri se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi, fără a se putea depăşi maximul pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea ce intră în scopul asocierii.

(2)Fapta de a conduce asocierea prevăzută la alin.(1) se pedepseşte cu închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.”

5. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

“Art.  36 – (1) Colectarea sau punerea la dispoziţia, direct sau indirect,  de bunuri ori fonduri, cunoscând că acestea urmează a fi folosite, în tot sau în parte, pentru săvârşirea actelor de terorism, pentru susţinerea unei asocieri în scop terorist ori a unui terorist se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12  ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Săvârşirea unei infracţiuni în scopul obţinerii bunurilor sau fondurilor prevăzute la alin. (1) se pedepseşte cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, al cărei maxim se majorează cu 3 ani.

(3) Dacă bunurile sau fondurile obţinute în condiţiile alin. (2) au fost puse la dispoziţia teroristului sau asocierii în scop terorist, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.”

6. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

“Art. 37 – (1) Ameninţarea prin orice mijloace a unei persoane fizice sau juridice cu folosirea de arme de foc, arme nucleare, chimice, biologice, instalaţii nucleare sau dispozitive generatoare de radiaţii ionizante, cu provocarea unei explozii nucleare sau a unui accident nuclear, ori cu răspândirea sau folosirea de produse, substanţe, microorganisme, toxine sau materiale, de orice fel, de natură să pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul sau să cauzeze consecinţe deosebit de grave, săvârşită în scopul prevăzut la art. 32 alin.(1),constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

(2) Dacă ameninţarea prevăzută la alin. (1) a fost adresată unui stat sau unei organizaţii internaţionale, fapta se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.”

7. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

“Art. 38 – Alarmarea, prin orice mijloace şi fără un motiv întemeiat, a unei persoane sau a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de menţinere a ordinii publice, cu privire la folosirea de arme de foc, arme nucleare, chimice, biologice,  la o explozie nucleară sau un accident nuclear, ori la răspândirea sau folosirea de produse, substanţe, microorganisme, toxine sau materiale, de orice fel, de natură să pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul ori să cauzeze consecinţe deosebit de grave, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

8. Articolele 39 şi 47 se abrogă.

Art.173

Alineatul (3) al articolului 43 din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1175 din 13 decembrie 2004, se abrogă.

Art. 174

Alineatul (3) al articolului 24 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1154 din 7 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 175

Alineatul (4) al articolului 16 din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1236 din 22 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Nu pot fi membri fondatori sau membri în organele de conducere persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. 176

Alineatul (3) al articolului 5 din Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 73/2004 privind instituirea subvenţiilor individuale de sprijin pentru cazare pentru studenţii care locuiesc în alte spaţii decât căminele instituţiilor de învăţământ superior de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 7 octombrie 2004, aprobată prin Legea nr. 527/2004, se abrogă.

Art. 177

Ordonanţa Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 30 ianuarie 2004,  aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 161/2004, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După alineatul (1) al articolului 37, se introduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins:

“(2) Nedeclararea faptului că materialul forestier de reproducere provine din materialul de bază modificat genetic constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amenda prevăzută la alin.(1)”

2. Articolele 442 şi 443 se abrogă.

Art. 178

Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 28 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15 – Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege.”

2. Articolul 112 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 112 – Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă fapta membrului fondator, a administratorului, a preşedintelui societăţii cooperative sau a directorului executiv care:

a) prezintă cu rea-credinţă în prospectele, rapoartele şi comunicările adresate publicului date neadevărate asupra constituirii societăţii cooperative ori asupra condiţiilor economice ale acesteia sau ascunde cu rea-credinţă, în tot sau în parte, astfel de date;

b) prezintă cu rea-credinţă în adunarea generală a membrilor cooperatori o situaţie financiară inexactă sau date inexacte asupra condiţiilor economice ale societăţii cooperative, în vederea ascunderii situaţiei ei reale.

3. Articolul 113 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 113 – Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă fapta administratorului, a preşedintelui societăţii cooperative sau a directorului executiv care:

a) foloseşte cu rea-credinţă bunurile sau creditul de care se bucură societatea cooperativă, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate cooperativă sau comercială în care are interese direct ori indirect;

b) se împrumută sub orice formă, direct sau printr-o persoană interpusă, de la societatea cooperativă pe care o administrează;

c) încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din beneficii fictive sau care nu puteau fi distribuite, în lipsa situaţiei financiare anuale ori contrar celor rezultate din aceasta.

4. Articolul 114 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 114 – Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă fapta administratorului, a preşedintelui societăţii cooperative sau a directorului executiv care:

a) emite părţi sociale sau obligaţiuni cooperatiste la un preţ inferior valorii lor nominale;

b) nu respectă dispoziţiile legale referitoare la anularea părţilor sociale neachitate;

c) emite obligaţiuni cooperatiste fără respectarea dispoziţiilor legale sau emite părţi sociale care nu cuprind menţiunile cerute de prezenta lege;

d) nu respectă prevederile stabilite de prezenta lege privind înstrăinarea şi transmiterea folosinţei imobilizărilor corporale.

5. La  articolul 115, după litera d) se introduce o nouă literă, lit.e), cu următorul cuprins:

“e) îndeplineşte hotărârile adunării generale referitoare la fuziunea, divizarea, dizolvarea, reorganizarea  sau reducerea capitalului social, fără informarea organului judiciar ori cu încălcarea interdicţiei stabilite de acesta, în cazul în care faţă de societatea cooperativă s-a început urmărirea penală.”

 

Art. 179

La articolul 15 din Capitolul IV – Măsuri anticorupţie al Titlului VII  –  Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, litera f) se abrogă.

Art. 180

Legea  nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La alineatul (2) al articolului 31, literele b) şi e) vor avea următorul cuprins:

„ b) însoţitorul a săvârşit anterior una dintre infracţiunile următoare:

1. omor;

2. infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;

3. infracţiuni privitoare la traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;

4. lipsire de libertate în mod ilegal

5. infracţiuni privind traficul de droguri sau precursori;

6. trafic de ţesuturi sau organe umane;

7. infracţiuni de terorism.

(…)

e) însoţitorul nu este persoana căreia i-a fost încredinţată de către instanţă supravegherea minorului, în condiţiile  legii penale.”

2. La articolul 40, litera c) va avea următorul cuprins:

„c) este internată într-un centru educativ sau  într-un centru de detenţie;”

            3. Articolul 50 se abrogă.

4.Articolul 51 va avea următorul cuprins:

„Art. 51 –  Fapta persoanei prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. d) de a fi lăsat minorul într-un alt stat, cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c), e) şi g), constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

 

Art. 181

Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 13 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

            1. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

“Art. 39 – Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă următoarele fapte:

a) nedeclararea intenţionată de către donator a bolilor transmisibile sau a factorilor de risc cunoscuţi, după prealabila informare în cadrul examenului medical;

b) recoltarea de sânge de la o persoană, fără consimţământul acesteia;

c) recoltarea de sânge de la un minor sau de la o persoană majoră lipsită de discernământ, în afara unor indicaţii medicale specifice stabilite de medicul curant;

d) organizarea activităţii transfuzionale în vederea obţinerii de avantaje materiale prin valorificarea sângelui şi a componentelor sanguine umane;

e) distribuţia şi utilizarea de sânge şi componente sanguine umane, fără efectuarea controlului biologic regulamentar şi a procedurii de validare;

f) efectuarea de activităţi privitoare la donarea, colectarea, controlul biologic, prepararea, distribuţia şi administrarea sângelui şi a componentelor sanguine umane, fără autorizare din partea Ministerului Sănătăţii sau în alte condiţii decât cele prevăzute în autorizaţia legală ori fără acreditare pentru activităţile respective;

g) modificarea caracteristicilor biologice ale sângelui unei persoane, înainte de recoltare, fără consimţământul acesteia.”

2. Articolul 40 se abrogă.

Art. 182

Legea nr. 289/2005 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în domeniul transportului pe calea ferată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 17 octombrie 2005, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4 – Pătrunderea fără drept urmată de refuzul părăsirii zonelor prevăzute la art. 1 şi 2 de către o persoană neautorizată constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amenda”

2. Articolele 5 – 8 se abrogă.

Art. 183

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 21 iulie 2005, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 260/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.Articolul 30 va avea următorul cuprins:

„Art.30 – În cazul membrilor de familie care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene sau ai unui stat din spaţiul Economic European, împotriva cărora a fost dispusă pedeapsa accesorie, respectiv complementară de interzicere a dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României conform art. 65 alin. (2) lit. c) respectiv art. 66 alin. (1) lit. c) din Codul Penal, se aplică în mod corespunzător prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicatã, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la luarea în custodie publică şi, după caz, la tolerarea rămânerii pe teritoriul României.”

2. Articolele 31, 311 şi  312 se abrogă.

Art. 184

Articolul 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2005 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1189 din 29 decembrie 2005, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 137/2006 se abrogă.

Art. 185

Articolul 98 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 98 –(1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală:

a) arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice;

b) poluarea accidentală datorită nesupravegherii executării lucrărilor noi, funcţionării instalaţiilor, echipamentelor tehnologice şi de tratare şi neutralizare, menţionate în prevederile acordului de mediu şi/sau autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu.

(2) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală:

a) poluarea prin evacuarea, în atmosferă sau pe sol, a unor deşeuri sau substanţe periculoase;

b) producerea de zgomote peste limitele admise, dacă prin aceasta se pune în pericol grav sănătatea umană;

c) continuarea activităţii după suspendarea acordului de mediu sau autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu;

d) importul şi exportul unor substanţe şi preparate periculoase interzise sau restricţionate;

e) omisiunea de a raporta imediat despre orice accident major;

f) producerea, livrarea sau utilizarea îngrăşămintelor chimice şi a produselor neautorizate de protecţie a plantelor;

g) nerespectarea interdicţiilor privind utilizarea pe terenuri agricole de produse de protecţie a plantelor sau îngrăşăminte chimice.

            (3) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală:

a) nesupravegherea şi neasigurarea depozitelor de deşeuri şi substanţe periculoase, precum şi nerespectarea obligaţiei de depozitare a îngrăşămintelor chimice şi produselor de protecţie a plantelor numai ambalate şi în locuri protejate;

b) producerea sau importul în scopul introducerii pe piaţă, precum şi utilizarea unor substanţe şi preparate periculoase, fără respectarea prevederilor actelor normative în vigoare şi introducerea pe teritoriul României a deşeurilor de orice natură în scopul eliminării acestora;

c) transportul şi tranzitul de substanţe şi preparate periculoase, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare;

d) desfăşurarea de activităţi cu organisme modificate genetic sau produse ale acestora, fără a solicita şi obţine acordul de import/export sau autorizaţiile prevăzute de reglementările specifice.

e) cultivarea plantelor superioare modificate genetic în vederea testării sau în scop comercial, fără înregistrarea prevăzută de lege.

(4) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani, următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală:

a) provocarea, datorită nesupravegherii surselor de radiaţii ionizante, a contaminării mediului şi/sau a expunerii populaţiei la radiaţii ionizante, omisiunea de a raporta prompt creşterea peste limitele admise a contaminării mediului, aplicarea necorespunzătoare sau neluarea măsurilor de intervenţie în caz de accident nuclear;

b) descărcarea apelor uzate şi a deşeurilor de pe nave sau platforme plutitoare direct în apele naturale sau provocarea, cu ştiinţă, de poluare prin evacuarea sau scufundarea în apele naturale, direct sau de pe nave ori platforme plutitoare, a unor substanţe sau deşeuri periculoase.

(5) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani, următoarele fapte:

a) continuarea activităţii care a cauzat poluarea după dispunerea încetării acestei activităţi;

b) neluarea măsurilor de eliminare totală a substanţelor şi preparatelor periculoase care au devenit deşeuri;

c) refuzul intervenţiei în cazul poluării accidentale a apelor şi a zonelor de coastă;

d) refuzul controlului, la introducerea şi scoaterea din ţară a substanţelor şi preparatelor periculoase precum sau introducerea în ţară a culturilor de microorganisme, plante şi animale vii din flora şi fauna sălbatică, fără acordul eliberat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

(6) Tentativa se pedepseşte.”

Art. 186

Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 25 mai 2009, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 68, litera e) se abrogă.

2. La articolul 68, litera f) va avea următorul cuprins:

“f) când funcţionarul public parlamentar a fost condamnat pentru o infracţiune intenţionată la o pedeapsă privativă de libertate printr-o hotărâre definitivă;”

 

Art. 187

La articolul 13 alineatul (3) din Legea nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 23 martie 2006, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“d) să nu fie incapabilă ori sa nu fi fost condamnată pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege.”

 

Art. 188

Articolul 46 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

Art. 189

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 11 alineatul (1), litera g) va avea următorul cuprins:

„g) judecarea cererilor de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere care au contribuit la ajungerea debitorului în insolvenţă, potrivit art. 138, sau sesizarea organelor de urmărire penală atunci când există date cu privire săvârşirii unei infracţiuni.”

2. La articolul 28 alineatul (1), litera k) va avea următorul cuprins:

„k) o declaraţie pe proprie răspundere, autentificată de notar sau certificată de avocat, din care să rezulte că nu a fost pus sub interdicţie ori nu a fost condamnat pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege.”

3. Alineatul (4) al articolului 94 va avea următorul cuprins:

„(4) Nu vor putea propune un plan de reorganizare debitorul care, într-un interval de 5 ani anteriori formulării cererilor introductive, a mai fost subiect al procedurii instituite în baza prezentei legi şi nici debitorul care, potrivit legii, este incapabil ori care a fost condamnat pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare.”

4. Titlul Capitolului V va avea următorul cuprins:

“Capitolul V – Sancţiuni”

5. Articolele 143 – 148 se abrogă.

Art. 190

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 154 se abrogă.

2. Articolul 155 va avea următorul cuprins:

„Art. 155 – (1) Prelevarea sau transplantul de organe, ţesuturi sau celule de origine umană fără consimţământ dat în condiţiile legii, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Tentativa se pedepseşte.”

3. Articolul 156 va avea următorul cuprins:

„Art. 156 – Efectuarea unei prelevări atunci când prin aceasta se compromite o autopsie medico-legală, solicitată în condiţiile legii,. constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

4. Articolul 157 va avea următorul cuprins:

“Art. 157 – (1) Fapta persoanei de a dona organe, ţesuturi sau celule de origine umană, în scopul obţinerii de foloase materiale, pentru sine sau pentru altul. constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Constrângerea unei persoane să doneze organe, ţesuturi sau celule de origine umană, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

(3) Publicarea sau mediatizarea unor anunţuri privind donarea de organe, ţesuturi sau celule de origine umană în scopul obţinerii unor foloase materiale pentru sine sau pentru altul constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

5. Articolul 158 va avea următorul cuprins:

“Art. 158 – (1) Organizarea sau efectuarea prelevării de organe, ţesuturi sau celule de origine umană pentru transplant, în scopul obţinerii unui folos material pentru donator sau organizator, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin.(1) se sancţionează şi cumpărarea de organe, ţesuturi sau celule de origine umană, în scopul revânzării.

(3) Tentativa se pedepseşte.”

6. Articolul 159 va avea următorul cuprins:

“Art. 159 – (1) Introducerea sau scoaterea din ţară de organe, ţesuturi sau celule de origine umană fără autorizaţia specială emisă de Agenţia Naţională de Transplant  constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Tentativa se pedepseşte.”

7. Articolele 303, 304, 355 şi 834 se abrogă.

8. Articolul 835 va avea următorul cuprins:

„Art. 835 – (1) Nerespectarea regulilor de bună practică în studiul clinic al medicamentelor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă.”

(2) Efectuarea de către personal necalificat în studiul clinic al medicamentelor a unor studii care necesită aprobarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

Art. 191

Articolul 26 din Legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26 – Protecţia autorităţii

(1) Pe durata exercitării mandatului de parlamentar deputaţii şi senatorii sunt purtători ai autorităţii publice de stat, dispoziţiile art. 257 din Codul penal aplicându-se în mod corespunzător.

(2) Protecţia juridică penală prevăzută la alin. (1) se aplică şi după încetarea mandatului dacă faptele sunt comise în legătură cu exercitarea acestuia.”

Art. 192

Articolul 11 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11 – Cauză de nepedepsire

Nu se pedepsesc faptele de intrare sau şedere ilegală pe teritoriul României comise de persoanele cărora li s-a acordat o formă de protecţie conform prezentei legi.”

Art. 193

Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 31 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 121 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:

„i) nerespectarea prevederilor art. 97 şi art. 98 alin.(1);”

2. Articolul 123 va avea următorul cuprins:

„Art. 123 – (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani:

a) fapta de a utiliza contribuţia la fondul de pensii în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege;

b) fapta de a utiliza lichidităţile băneşti ale unui participant la un fond de pensii în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege;

c) administrarea sau modificarea neautorizată a schemelor de pensii facultative;

(2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani desfăşurarea fără drept a unei activităţi pentru care prezenta lege prevede obligaţia deţinerii unei autorizaţii sau a unui aviz din partea Comisiei.

(3) Dacă faptele prevăzute la alin.(1) au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.”

 

Art. 194

Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 14 iulie 2009, se modifică după cum urmează:

1.  Articolul 50 va avea următorul cuprins:

„Art. 50 – (1) Prescrierea sau administrarea de substanţe interzise, de către medici, sportivilor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) În cazul săvârşirii faptelor prevăzute la alin.(1) se sesizează şi Colegiul Medicilor din România.”

2.  Articolul 51 va avea următorul cuprins:

„Art. 51 – Determinarea, prin orice mijloace,  de către o persoană care are autoritate asupra sportivului, la consumul de substanţe interzise în vederea sporirii capacităţii de performanţă,  constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

3. Articolele 52 – 54 se abrogă.

 

Art. 195

Alineatele (1) şi (2) ale articolului 38 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 29 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 38 – (1) Nerespectarea zonelor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, instituite în conformitate cu normele tehnice şi de protecţie sanitară în vigoare, dacă aceste zone erau marcate în mod corespunzător, precum şi distrugerea marcajelor care semnalizează aceste zone constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la un an sau cu amendă.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin.(1) se sancţionează împiedicarea accesului la construcţiile, instalaţiile şi echipamentele componente, prin amplasarea de construcţii sau prin depozitarea de obiecte şi materiale pe traseul aducţiunilor, conductelor, colectoarelor, canalelor, căminelor, hidranţilor exteriori etc.”

 

Art. 196

Articolul 77 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 77 – Infracţiuni şi pedepse

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă:

a) angajarea, ordonanţarea şi efectuarea de plăţi peste limitele maxime ale sumelor aprobate la partea de cheltuieli, prin bugetele prevăzute la art. 1 alin.(2);

b) angajarea cheltuielilor din bugetele prevăzute la art. 1 alin.(2) peste limita creditelor bugetare aprobate;

c) exercitarea oricăror atribuţii cu implicaţii financiare pe toată perioada gestionării situaţiei de insolvenţă, conform prevederilor art. 75 alin.(11) – (13), de către ordonatorul principal de credite sau de către autoritatea deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale aflate în procedură de insolvenţă.”

 

Art. 197

Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 741 se abrogă.

2. Articolul 742 va avea următorul cuprins:

„Art. 742 – Introducerea în locul de deţinere  de către personalul locului de deţinere a bunurilor interzise a se afla în posesia persoanelor private de libertate în scopul utilizării de către acestea se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

 

Art. 198

Articolele 37, 38 şi alineatul (3) al articolului 42 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006, se abrogă.

 

Art. 199

Articolele 47, 49 – 51 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 27 iulie 2006, se abrogă.

 

Art. 200

Alineatul (3) al articolului 36 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din 21 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 201

Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 45 alineatul (1), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“k) când sunt condamnaţi prin hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia;”

2. La alineatul (1) al a articolului 45 litera l) se abrogă.

3. După alineatul (1) al articolului 45, se introduce un nou alineat, alin.(11), cu următorul cuprins:

“(11) Soldaţii şi gradaţii voluntari pot fi trecuţi în rezervă sau scoşi din evidenţele militare, după caz, în cazul condamnării definitive la pedeapsa închisorii, fără executarea acesteia.”

 

Art. 202

Articolul 14 din Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 10 noiembrie 2006, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14 – Însemnele, legitimaţiile şi culorile distinctive ale echipamentelor membrilor echipelor salvaspeo sunt unice pe întreg teritoriul României şi se stabilesc de Corpul Român Salvaspeo – CORSA.”

 

Art. 203

Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 1. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 42 – (1) Constituie infracţiune de braconaj şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni  la 3 ani sau cu amendă:

a) vânătoarea fără permis de vânătoare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 32;

b) vânătoarea fără autorizaţie de vânătoare legală;

c) vânătoarea prin folosirea ogarilor sau a metişilor de ogari;

d) emiterea de autorizaţii de vânătoare prin care se depăşeşte cota de recoltă aprobată pentru fiecare gestionar;

e) vânarea speciilor de vânat strict protejate în alte condiţii decât cele legale;

f) vânătoarea în parcuri naţionale, în rezervaţii ştiinţifice, în zonele cu protecţie strictă sau în zonele de protecţie integrală din celelalte arii naturale protejate altfel decât în condiţiile art. 391;

g) vânătoarea în intravilan, în zona strict protejată şi în zona tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” altfel decât în condiţiile art. 34;

h) vânătoarea păsărilor migratoare de apă în ariile de protecţie specială avifaunistică şi a speciilor care fac obiectul protecţiei în ariile speciale de conservare, precum şi vânătoarea în suprafeţele celorlalte arii naturale protejate, cuprinse în fondurile cinegetice, fără respectarea prevederilor referitoare la vânătoare, din planurile de management cinegetic, din planurile de management ale ariilor naturale protejate;

i) urmărirea vânatului rănit pe alt fond de vânătoare, fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond, cu arma de vânătoare, în afara căilor de comunicaţie;

j) vânătoarea pe alt fond de vânătoare decât cel pe care vânătorul este autorizat să vâneze;

k) vânarea în afara perioadelor legale de vânătoare la specia respectivă, conform anexei nr. 1 şi prevederilor art. 36 sau aprobării date pentru speciile din anexa nr. 2;

l) vânătoarea prin utilizarea pe timp de noapte a autovehiculelor sau a dispozitivelor care permit ochirea şi tragerea pe întuneric;

m) vânarea mamiferelor prin utilizarea capcanelor neautorizate;

n) vânătoarea prin utilizarea substanţelor chimice toxice folosite în combaterea dăunătorilor vegetali şi animali ai culturilor agricole şi/sau silvice, ce provoacă intoxicarea sau moartea faunei de interes cinegetic;

o) vânarea urşilor la nadă şi/sau la bârlog;

p) vânarea puilor nezburători ai păsărilor de interes cinegetic;

q) vânătoarea cu exemplare de păsări de pradă, cu arcuri şi cu arbalete;

r) vânătoarea prin utilizarea armelor altfel decât ţinute în mână, a armelor la care percuţia cartuşului se realizează pe ramă ori/şi a altor arme decât cele autorizate sau omologate, după caz, pentru vânătoare în România.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani, dacă au fost săvârşite:

a) de o persoană cu atribuţii de serviciu în domeniul vânătorii, precum şi de reprezentanţii persoanelor juridice care au în obiectul de activitate ocrotirea vânatului sau vânătoarea;

b) recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică strict protejate de pe suprafeţele din intravilan, din zona strict protejată şi din zona-tampon din cuprinsul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, altfel decât în condiţiile derogărilor stabilite conform legii;

c) vânătoarea pe timp de noapte, cu excepţia speciilor la care vânătoarea este permisă în acest interval, conform reglementărilor privind organizarea şi practicarea vânătorii.”

2. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

„Art. 43 – (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă nerespectarea prevederilor art. 39 lit. g) şi z3).

(2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă nerespectarea prevederilor art. 39 lit. u).”

3. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

„Art. 44 – Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă:

a) scoaterea din ţară a trofeelor de vânat, care pot fi medaliate sau a faunei vii de interes cinegetic, fără respectarea dispoziţiilor legale;

b) transportul vânatului găsit împuşcat ori tranşat în teren, comercializarea, naturalizarea şi orice operaţiuni privind vânatul sau părţi ori produse uşor identificabile provenite de la acesta, fără respectarea condiţiilor legii;

c) eliberarea sau folosirea permiselor sau a autorizaţiilor de vânătoare în alte condiţii decât cele prevăzute prezenta lege;

d) împiedicarea, prin ameninţări sau violenţe, a desfăşurării activităţilor de vânătoare în condiţiile prevăzute de prezenta lege.”

4. Articolele 441 şi 461 se abrogă.

 

Art. 204

Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 8 ianuarie 2007, se modifică după cum urmează:

            1. Alineatul (3) al articolului 13 se abrogă.

2. Alineatul (4) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

“(4) Exercitarea fără drept a atribuţiilor de preot constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit Codului penal.”

 

Art. 205

Articolul 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, aprobată cu completări prin Legea nr. 221/2006, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 9 – Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 3 lit. a) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la  6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

Art. 206

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944  din  22 noiembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 254/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 27 va avea următorul cuprins:

„(1) Este nedemnă de a fi practician în insolvenţă:

a) persoana condamnată prin hotărâre judecătorească definitivă  pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate contra patrimoniului, de corupţie şi de serviciu, de fals, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism şi Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale;

b) persoana căreia i s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii de a exercita profesia de practician în insolvenţă, prin hotărâre judecătorească definitivă.”

2. Articolul 70 va avea următorul cuprins:

“Art. 70 – Exercitarea activităţilor prevăzute la art. 1 fără a deţine calitatea de practician în insolvenţă constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.”

Art. 207

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1027 din 27 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 410 va avea următorul cuprins:

„Art. 410 – Desfăşurarea, fără drept, de activităţi dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (1) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5  ani.”

2. Articolul 411 va avea următorul cuprins:

„Art. 411 – Utilizarea neautorizată de către o persoană a unei denumiri specifice unei instituţii de credit, cu încălcarea dispoziţiilor art. 6, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.”

3. Articolul 412 va avea următorul cuprins:

„Art. 412 – Împiedicarea, fără drept, a exercitării, potrivit prezentei legi, de către Banca Naţională a României a competenţelor sale de supraveghere a instituţiilor de credit, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

 

Art. 208

La articolul 18 alineatul (1) din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1019 din 21 decembrie 2006, aprobată prin Legea nr. 104/2007, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) urmărirea transfrontalieră se efectuează pentru una dintre următoarele fapte:

1. ucidere din culpă, omor;

2. infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;

3. distrugere prin incendiere sau explozie ori prin orice alte asemenea mijloace;

4. falsificarea de monede sau alte valori;

5. furt calificat şi tâlhărie;

6. tăinuire sau favorizare a infractorului;

7. şantaj;

8. lipsire de libertate în mod ilegal;

9. infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;

10. infracţiuni privind traficul de droguri sau precursori;

11. infracţiuni privitoare la nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, materiilor explozive, materialelor nucleare şi al altor materii radioactive;

12. nerespectarea dispoziţiilor privind importul şi/sau exportul de deşeuri şi reziduuri;

13. infracţiunea de părăsire a locului accidentului.”

 

Art. 209

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1039 din 28 decembrie 2006, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 186/2007, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

„Art. 22 – (1) Punerea pe piaţă a substanţelor clasificate, importul, exportul şi activităţile intermediare acestora, precum şi deţinerea de substanţe clasificate fără autorizaţia prevăzută la art. 5 alin. (1), respectiv fără înregistrarea prevăzută la art. 7 alin. (1) şi (4), constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă.

(2) Comercializarea de substanţe clasificate către operatori economici ori persoane fizice neautorizate potrivit art. 5 alin. (1) sau, după caz, neînregistrate potrivit art. 7 alin. (1) şi (4) pentru activitatea cu astfel de substanţe şi constituie infracţiune şi se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.”

2. Articolele 23 şi 24 se abrogă.

3. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

„Art. 25 – Urmărirea penală în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 22 se realizează de către procurori din cadrul Direcţiei de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.”

Art. 210

Articolul 85 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 85 – Infracţiuni

(1) Deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcţionării echipamentului de măsurare a energiei electrice livrate ori  modificarea fără drept a componentelor instalaţiilor energetice constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

(2) Executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

(3) În cazul în care infracţiunile prevăzute la alin. (1) – (2) sunt săvârşite de un salariat al unui titular de licenţă, limitele speciale se majorează cu jumătate.

(4) Tentativa la infracţiunile prevăzute de alin. (1) – (2) se pedepseşte.”

Art. 211

Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (5) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

(5) Biroul Electoral Central predă Autorităţii Electorale Permanente dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul secţiilor de votare, îndosariate pe secţii de votare şi pe tipuri de liste. La sesizarea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a candidaţilor independenţi care participă la alegeri, făcută în cel mult 15 zile de la data validării rezultatului alegerilor şi însoţită de probele pe care se întemeiază, Autoritatea Electorală Permanentă verifică listele electorale utilizate în cadrul secţiilor de votare la care se referă sesizarea, în vederea descoperirii cazurilor în care o persoană a votat fără a avea drept de vot sau a votat de mai multe ori în aceeaşi zi de referinţă. Termenul de verificare a listelor electorale utilizate în cadrul secţiilor de votare este de 6 luni de la primirea acestora. În situaţia în care Autoritatea Electorală Permanentă descoperă indicii privind săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 387 din Codul penal, sesizează organele de urmărire penală competente.”

.2. La articolului 211, literele n) şi r) vor avea următorul cuprins:

„n) tipărirea, fără drept, de buletine de vot în vederea utilizării acestora în ziua alegerilor;

(…)

r) înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul sau, după caz, documentul de identitate ori care refuză să semneze în lista electorală în care este înscris pentru primirea buletinului de vot şi a ştampilei cu menţiunea „VOTAT”; nerespectarea dispoziţiilor art. 194 alin. (8);”

3. Articolele 22 – 229 se abrogă.

Art. 212

Articolele 19 – 23 din Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 22 mai 2007, se abrogă

Art. 213

Articolul 52 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 52 – Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă săvârşirea următoarelor fapte:

a) scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate, cu excepţia celor aflate în zonele de dezvoltare durabilă, pentru alte obiective decât cele prevăzute la art. 27 alin. (1);

b) scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate fără acordul administratorului sau, după caz, al custodelui, emis potrivit prevederilor art. 27 alin. (2);

c) nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (1);

d) nerespectarea prevederilor art. 33 alin. (1) şi (2);

e) vânarea speciilor de păsări prevăzute în anexa nr.5 Cîn perioadele de reproducere şi creştere a puilor;

f) vânarea speciilor de păsări migratoare prevăzute în anexa nr.5 Cîn perioada lor de reproducere sau pe parcursul rutei de întoarcere spre zonele de cuibărit;

g) capturarea sau uciderea speciilor de faună sălbatică prevăzute în anexele nr.5 A, 5 B,5 C, 5 D şi 5 E şi pentru cazurile în care se aplică derogări, conform prevederilor art. 38, prelevarea, capturarea sau uciderea speciilor prevăzute în anexele nr.4 Aşi 4 B cu metodele sau mijloacele prevăzute în anexa nr. 6;

h) capturarea sau uciderea speciilor sălbatice cu mijloace nelegale;

i) amplasarea de construcţii, investiţii în afara zonelor de dezvoltare durabilă din ariile naturale protejate, cu excepţia celor destinate administrării ariei naturale protejate, a celor destinate prevenirii unor calamităţi naturale, şi a celor realizate în scopul asigurării securităţii naţionale.”

 

Art. 214

Articolele 9 şi 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

Art. 215

Articolul 42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 29 iunie 2007, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

Art. 216

Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 11 ianuarie 2008, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“(3) Spectatorul care, în arena sportivă, săvârşeşte o infracţiune sau una dintre faptele prevăzute la art. 20 este evacuat, fără a mai putea reveni în arenă până la terminarea jocului sportiv.”

            2. Articolul 31va avea următorul cuprins:

„Art. 31 – Fapta persoanei căreia i s-a aplicat sancţiunea contravenţională complementară a interzicerii accesului la unele competiţii sau jocuri sportive, de a se afla în arena sportivă unde se desfăşoară o competiţie sau un joc sportiv de natura celor pentru care s-a dispus interdicţia constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.”

3. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

„Art. 32 – Opunerea cu violenţă faţă de personalul de ordine şi siguranţă sau faţă de forţele de ordine ori împiedicarea acestora de a-şi exercita atribuţiile specifice, cu ocazia desfăşurării unei competiţii sau a unui joc sportiv, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.”

4. Articolele 33 – 45 şi 48 – 53 se abrogă.

5. Articolul 54 va avea următorul cuprins:

„Art. 54 – Interzicerea accesului sau participării la unele competiţii ori jocuri sportive, dispusă sub forma unei sancţiuni contravenţionale complementare, se aplică atât în cazul competiţiilor şi jocurilor sportive desfăşurate în ţară, cât şi în cazul celor desfăşurate în străinătate.”

 

Art. 217

             Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 133 va avea următorul cuprins:

“Art. 133 – Calitatea de membru al unui birou sau oficiu electoral încetează de drept în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni prevăzute de art. 385-391 din Codul penal. Constatarea cazului încetării de drept a calităţii de membru al unui birou sau oficiu electoral se face, în termen de 48 de ore de la intervenirea cazului, de către preşedintele biroului electoral ierarhic superior, iar în cazul Biroului Electoral Central, de către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Dispoziţiile art. 132 se aplică în mod corespunzător”

2. Capitolul 13 va avea următoarea denumire:

“Capitolul 13 – Contravenţii”

3. La articolul 50, literele i) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„i) tipărirea, fără drept, de buletine de vot în vederea utilizării acestora în ziua alegerilor;

(…)

m) înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă cartea de alegător şi actul de identitate ori care refuză să semneze în lista electorală în care este înscris pentru primirea buletinului de vot şi a ştampilei de votare;”

4. Articolele 52 – 61 se abrogă.

Art. 218

Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 107 se abrogă.

 1. Articolul 108 va avea următorul cuprins:

„Art. 108 – (1) Tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi sau lăstari din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate, constituie infracţiune silvică şi se pedepseşte după cum urmează:

a) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puţin 5 ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei;

b) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului produs nu depăşeşte limita prevăzută la lit. a), dar fapta a fost săvârşită de cel puţin două ori în interval de un an, iar valoarea cumulată a prejudiciului produs depăşeşte limita prevăzută la lit. a);

c) cu închisoare de la unu la 5 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puţin 20 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei;

d) cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puţin 50 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data comiterii faptei.

(2) Limitele speciale ale pedepselor prevăzute la alin. (1) se majorează cu jumătate, în cazul în care faptele au fost săvârşite în următoarele împrejurări:

a) de o persoană având asupra sa o armă sau o substanţă narcotică ori paralizantă;

b) în timpul nopţii;

c) în pădurea situată în arii naturale protejate de interes naţional;

d) de personal silvic.

(3) Tentativa se pedepseşte.”

 1. Articolul 109 va avea următorul cuprins:

„Art. 109 – (1) Păşunatul în pădurile sau în suprafeţele de pădure în care acesta este interzis constituie infracţiune silvică şi se pedepseşte după cum urmează:

a) cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului este de cel puţin 5 ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei;

b) cu închisoare de la un 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului este de cel puţin 20 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei;

c) cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului este de cel puţin 50 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei.

(2) Limitele speciale ale pedepselor prevăzute la alin. (1) se majorează cu jumătate, în cazul în care faptele au fost săvârşite în următoarele împrejurări:

a) în timpul nopţii;

b) în pădurea situată în arii naturale protejate de interes naţional.”

 1. Articolul 110 va avea următorul cuprins:

„Art. 110 – (1) Furtul de arbori doborâţi sau rupţi de fenomene naturale ori de arbori, puieţi sau lăstari care au fost tăiaţi ori scoşi din rădăcini, din păduri, perdele forestiere de protecţie, din terenuri degradate care au fost ameliorate prin lucrări de împădurire şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, precum şi al oricăror altor produse specifice ale fondului forestier naţional constituie infracţiune şi se pedepseşte după cum urmează:

a) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă valoarea materialului lemnos sustras este de cel puţin 5 ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;

b) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta a fost săvârşită de cel puţin două ori în interval de un an, iar valoarea cumulată a materialului lemnos depăşeşte valoarea prevăzută la lit. a);

c) cu închisoare de la unu la 5 ani, dacă valoarea materialului lemnos sustras este de cel puţin 20 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;

d) cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă valoarea materialului lemnos sustras depăşeşte de 50 de ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior.

(2) Limitele speciale ale pedepselor prevăzute la alin. (1) se majorează cu jumătate în cazul în care faptele au fost săvârşite în următoarele împrejurări:

a) de o persoană având asupra sa o armă sau o substanţă narcotică ori paralizantă;

b) în timpul nopţii;

c) în pădurea situată în arii naturale protejate de interes naţional

d) de personal silvic.”

 1. Articolele 111 – 113  se abrogă.
 2. Articolul 114 va avea următorul cuprins:

„Art. 114 – Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 30 alin.(1) constituie infracţiune silvică şi se pedepseşte cu amendă.”

 1. Articolele 115 – 117 şi 120  se abrogă.

 

Art. 219

Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

            „Art. 21 -Menţinerea sau repunerea în funcţionare a instalaţiilor ori echipamentelor, după ce a fost oprită sau interzisă funcţionarea acestora, prin proces-verbal încheiat de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

2. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

„Art. 22 – (1)  Efectuarea fără autorizaţie a activităţilor privitoare la instalarea, construcţia sau montajul instalaţiilor ori echipamentelor constituie infracţiune şi de pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Efectuarea fără autorizaţie a activităţilor privitoare la punerea în funcţiune, exploatarea sau modificarea instalaţiilor ori echipamentelor constituie infracţiune şi de pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

(3) Tentativa se pedepseşte.”

3. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23 – (1) Scoaterea neautorizată din funcţiune, în totalitate sau în parte, a dispozitivelor de siguranţă şi control instalate în condiţiile legii la instalaţii/echipamente, fără a avea motive ce decurg din cerinţele de securitate nucleară sau de radioprotecţie, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin.(1) este săvârşită din culpă, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

(3) Efectuarea verificărilor tehnice la instalaţiile/echipamentele prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1 – 9, în vederea autorizării de funcţionare, de către persoane ce nu sunt angajate în cadrul ISCIR, se pedepseşte cu amendă.”

4. Articolul 24 se abrogă.

 

Art. 220

Anexa la Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 14 aprilie 2008, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta lege.

Art. 221

Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în „lista interzisă”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 16 mai 2008, se modifică după cum urmează:

            1.Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12 – Fabricarea, prepararea, transformarea, oferirea, vânzarea, distribuirea, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea, importul, exportul, precum şi orice alte operaţiuni privind circulaţia substanţelor cuprinse în „lista interzisă”, cu excepţia steroizilor anabolici sintetici, a testosteronului şi a derivaţilor săi, a eritropoietinei, a hormonilor de creştere şi a substanţelor chimice care sporesc producerea naturală şi eliberarea de testosteron sau de hormoni de creştere, fără drept, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.

2. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16 – (1)  Fabricarea, prepararea, transformarea, oferirea, vânzarea, distribuirea, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea, importul şi exportul, precum şi orice alte operaţiuni având ca obiect steroizi anabolici sintetici, testosteron şi derivaţi ai săi, eritropoietină, hormoni de creştere şi substanţe chimice care sporesc producerea naturală şi eliberarea de testosteron sau de hormoni de creştere, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Tentativa se pedepseşte.”

3. Articolele 17 – 20 se abrogă.

4. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21 – Persoana care a comis infracţiunea prevăzută de articolul 16 şi care, în timpul urmăririi penale, denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit o astfel de infracţiune beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.”

 1. Alineatul (3) al articolului 23 se abrogă.

 

Art. 222

Articolul 101 din Legea nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 21 octombrie 2008, se modifică şi va avea următorul cuprins:

            “Art. 101 –  (1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda următoarele fapte:

a) desfăşurarea de activităţi de intervenţii active necuprinse în program şi/sau desfăşurate de operatori economici care nu au primit licenţa de operare de la administraţie;

b) acordarea de licenţe de operare fără respectarea prevederilor prezentei legi;

c) utilizarea, de către operatorii sistemului, în acţiunile de intervenţii active, a unor mijloace tehnice neatestate, potrivit prezentei legi;

d) nerespectarea regimului de lucru cu explozivi sau alţi agenţi chimici dăunători pe timpul intervenţiilor active în atmosferă.

(2) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la unu an la 5 ani următoarele fapte, dacă au condus la dezastre naturale meteorologice de proporţii:

a) nerespectarea tehnologiei de intervenţii active stabilite prin documentaţii şi instrucţiuni de exploatare;

b) desfăşurarea de experienţe de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare, necuprinse în program sau în afara unor programe ştiinţifice aprobate;

c) nerespectarea de către operatorii sistemului a procedurilor, a protocoalelor sau a calităţii produselor meteorologice specializate.”

 

Art. 223

Articolele 83 şi 84 din Legea nr. 263/2008 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 19 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 224

Alineatul (2) al articolului II din Legea nr. 268/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial  nr. 767 din 14 noiembrie 2008, se abrogă.

 

Art. 225

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, publicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 317/2009,se modifică după cum urmează:

            1. Articolul 64 va avea următorul cuprins:

„Art. 64 -Următoarele fapte constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu amendă şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani:

a) pescuitul comercial sau ştiinţific fără licenţă sau autorizaţie de pescuit;

b) pescuitul prin orice metode al reproducătorilor, în perioada de prohibiţie, şi distrugerea icrelor embrionate de peşte în zonele de reproducere naturală;

c) pescuitul neautorizat al sturionilor;

d) deţinerea, transportul, comercializarea sturionilor, produselor şi subproduselor de sturioni fără documente sau marcaje justificative legale;

e) reducerea debitului şi a volumului de apă pe cursurile de apă, în scopul pescuitului ilegal;

f) deschiderea, închiderea, obturarea, bararea cu garduri pescăreşti sau cu unelte de pescuit de orice fel, de către persoane neautorizate, a canalelor şi a gârlelor de legătură cu lacurile, bălţile sau cu terenurile inundabile;

g) pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, prin orice metode şi mijloace, al peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice, în perioada de prohibiţie şi în zonele de protecţie;

h) procesarea, fără drept, a produselor obţinute din pescuit sau acvacultură;

i) pescuitul resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit având ochiul de plasă sub dimensiunile minime legale;

j) deţinerea, transportul sau comercializarea fără documente legale a peştelui, icrelor ori produselor din peşte obţinute din pescuit;

k) producerea, importul, comercializarea, deţinerea sau folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârşelor, vintirelor, precum şi a altor tipuri de unelte de pescuit comercial;

l) pescuitul cu japca, cu ostia, suliţa, ţepoaica şi cu orice alte unelte înţepătoare sau agăţătoare, prin greblare sau harponare;

m) producerea, importul, deţinerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă de tip monofilament.

n) pescuitul cu alte unelte sau scule neautorizate.”

2. Articolul 65 va avea următorul cuprins:

„Art. 65 – (1) Următoarele fapte constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea dreptului de a pescui o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani:

a) pescuitul electric, deţinerea aparatelor şi dispozitivelor care distrug resursele acvatice vii prin curentare, electrocutare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substanţe toxice şi narcotice de orice fel, precum şi folosirea armelor de foc în scopul omorârii peştilor sau altor vieţuitoare acvatice;

b) pescuitul sau omorârea deliberată a mamiferelor marine.

(2) Tentativa se pedepseşte.”

3. Articolul 681 se abrogă.

 

Art. 226

Articolul 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, publicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008,se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 30 – (1) Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea penală, civilă, administrativă sau disciplinară, după caz.

(2) Eliberarea de documente din dosare sau de copii de pe astfel de documente ori furnizarea de informaţii din dosare, de către personalul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, cu nerespectarea atribuţiilor de serviciu constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(3) Dacă fapta prevăzută la alin.(2) este săvârşită de un membru al Colegiului Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă.

(4) Nerespectarea prevederilor art. 28 alin.(3) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.”

 

Art. 227

Alineatul (1) al articolului 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare, publicată Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din  3 iunie 2008, aprobată, cu modificări prin Legea nr. 24/2009, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Refuzul de declarare de către unităţile de raportare a datelor şi informaţiilor prevăzute de prezenta lege, refuzul de a prezenta persoanelor împuternicite din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale documentele şi evidenţele necesare în vederea verificării realităţii datelor şi informaţiilor de piaţă, nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitată a datelor şi informaţiilor care fac obiectul SIPPAA constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.”

Art. 228

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea competenţei supravegherii executării obligaţiei minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 75/2009, se abrogă.

 

Art. 229

Alineatul (2) al articolului 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, publicată Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 30 iunie 2008, aprobată, cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) În cazul în care auditorul statutar este condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru fapte penale legate de exercitarea activităţii de audit statutar sau i se aplică pedeapsa complementară a interzicerii de a desfăşura o asemenea activitate ori se ia măsura de siguranţă a exercitării acestei activităţi,    se va comunica o copie a hotărârii judecătoreşti Camerei, pentru a opera radierea acestuia din Registrul public. În acest scop, Camera urmăreşte stadiul derulării acţiunilor penale îndreptate împotriva auditorilor statutari.”

 

Art. 230

La articolul 6 alineatul (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 30 iunie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 135/2009, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) să nu fi fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate;”

Art. 231

Articolul 14 din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial  nr. 785 din 24 noiembrie 2008, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 14 – Este nedemn şi nu poate exercita profesia de asistent medical generalist, moaşă şi, respectiv, asistent medical:

a) asistentul medical generalist, moaşa şi, respectiv, asistentul medical care au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni legată de exercitarea profesiei;

b) asistentul medical generalist, moaşa şi, respectiv, asistentul medical căruia i s-a aplicat interzicerea exercitării profesiei.”

Art. 232

Alineatul (1) al articolului 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008, aprobată cu modificări şi completări, prin Legea nr. 98/2009, se modifică şi va avea următorul cuprins”

„(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei în cazul persoanelor juridice:

a) refuzul de a prezenta primarului, prefectului sau persoanelor împuternicite de aceştia documentele şi evidenţele necesare în vederea verificării realităţii datelor;

b) nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitată a datelor care fac obiectul registrului agricol,

c) neîndeplinirea de către personalul din aparatul de specialitate al primarului cu atribuţii în domeniu a obligaţiilor ce decurg din prezenta ordonanţă.”

Art. 233

            Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 21 aprilie 2009, se modifică după cum urmează:

 1. La articolul 16, litera c) va avea următorul cuprins:

„c) persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege.”

2. Articolul 61 va avea următorul cuprins:

„Art. 61 – (1) Desfăşurarea, fără drept, cu titlu profesional, a activităţilor de creditare prevăzute, la art. 14 alin. (1) constituie infracţiunea de camătă şi se pedepseşte potrivit Codului penal.

(2) Încălcarea prevederilor art. 2 alin. (3) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.”

3. Articolul 62 va avea următorul cuprins:

„Art. 62 – Utilizarea unei denumiri specifice unei instituţii financiare nebancare, cu încălcarea art. 7 alin. (2), constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă.”

4. Articolul 63 va avea următorul cuprins:

„Art. 63 – Împiedicarea fără drept, a exercitării, potrivit prezentei legi, a competenţelor de monitorizare şi supraveghere ale Băncii Naţionale a României constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.”

Art. 234

Articolul 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 25 martie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 268/2009, se abrogă.

 

Art. 235

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

„Art. 23 – (1) Desfăşurarea fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la  o lună la 1 an sau cu amendă.

(2) Constituie infracţiune şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă următoarele fapte:

a) organizarea de jocuri de noroc prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet sau intranet, precum şi prin intermediul altor sisteme de comunicaţii ori asimilate acestora;

b) organizarea de jocuri de noroc prin intermediul reţelelor de radio ori prin intermediul altor mijloace de transmisie asimilate;

c) organizarea de pariuri bazate pe rezultatele unor concursuri clandestine organizate în alte condiţii decât cele prevăzute de normele legale în vigoare;

d) organizarea de jocuri clandestine ale căror rezultate pot fi influenţate prin dexteritatea mânuitorului mijloacelor de joc în scopul obţinerii unor venituri;

e) organizarea de jocuri de bingo, în baza aceleiaşi autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc, în mai mult de o locaţie;

f) organizarea de jocuri-concurs cu câştiguri de orice fel prin intermediul liniilor telefonice sau al altor sisteme de telecomunicaţie, televiziune ori radio, prin care se condiţionează obţinerea unor avantaje materiale ca rezultat al răspunsurilor formulate la întrebări de cultură generală, inteligenţă sau perspicacitate şi care presupun o taxă de participare.

(3) Înţelesul noţiunilor de concursuri clandestine şi jocuri clandestine va fi cel prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, nu constituie organizare de jocuri de noroc prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet sau intranet, precum şi prin intermediul altor sisteme de comunicaţii ori asimilate acestora, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) activităţile se desfăşoară de către organizatorii de jocuri de noroc pe baza regulamentelor de joc aprobate;

b) sistemele de comunicare sunt utilizate strict de organizatori în vederea exploatării jocurilor de noroc pentru care au fost autorizaţi sau facilitează numai comunicarea între organizator şi participanţi.”

2. Articolul 24 se abrogă.

 

Art. 236

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 12 octombrie 2009, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 183 va avea următorul cuprins:

„Art. 183 – Prestarea fără drept cu titlu profesional a serviciilor de plată prevăzute la art. 8 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

 1. Articolul 184 va avea următorul cuprins:

„Art. 184 – Împiedicarea fără drept a exercitării potrivit prezentei legi a competenţelor de supraveghere ale Băncii Naţionale a României constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.”

 

Art. 237

La articolul 4 alineatul (1) din Legea nr. 88/2010 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 27 mai 2010, litera e) va avea următorul cuprins:

„e) comiterea, de către administratorii întreprinderilor mici şi mijlocii din industria berii, a oricărei infracţiuni cu privire la regimul fiscal, asupra căreia instanţele judecătoreşti competente s-au pronunţat prin hotărâre judecătorească definitivă, indiferent de data pronunţării;”

 

 

 

TITLUL III

DISPOZIŢII REFERITOARE LA CODUL PENAL

 

 

Capitolul I

Dispoziţii interpretative

 

 

Art. 238

Dispoziţiile părţii generale a Codului penal precum şi dispoziţiile generale ale prezentei legi se aplică şi faptelor sancţionate penal prin legi speciale, afară de cazul în care legea dispune altfel.

 

Art. 239

În aplicarea dispoziţiilor art. 11 din Codul penal, condiţia aflării de bunăvoie pe teritoriul României se interpretează în sensul aflării benevole pe acest teritoriu la momentul dispunerii de către organele judiciare a unei măsuri privative sau restrictive de libertate în considerarea infracţiunii care atrage incidenţa principiului universalităţii.

Art. 240 

În aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin.(1) din Codul penal, condiţia unităţii subiectului pasiv se consideră îndeplinită şi atunci când:

a) bunurile ce constituie obiectul infracţiunii se află în coproprietatea mai multor persoane;

b) infracţiunea a adus atingere unor subiecţi pasivi secundari diferiţi, dar subiectul pasiv principal este unic.

Art. 241

Termenul „condamnare” utilizat în cuprinsul art.80 alin.(2) lit.a) din Codul penal  se referă şi la hotărârile prin care, faţă de inculpat, s-a luat, în timpul minorităţii, o măsură educativă, afară de cazul în care au trecut cel puţin 2 ani de la data executării sau considerării ca executată a acestei măsuri.

Art. 242

În aplicarea dispoziţiilor art. 135 din Codul penal, prin „autorităţi publice” se înţeleg autorităţile prevăzute în mod expres în Titlul III, precum şi la art. 140 şi 142 din Constituţia României, republicată.

Art. 243

Prin „substanţe psihoactive” se înţeleg substanţele stabilite prin hotărâre de guvern, la propunerea Ministerului Sănătăţii.

Art. 244

În aplicarea dispoziţiilor art. 189 alin.(1) lit. e) din Codul penal, prin „infracţiune de omor” comisă anterior se înţelege orice faptă de ucidere a unei persoane, săvârşită cu intenţia prevăzută la art. 16 alin.(3) din Codul penal, cu excepţia infracţiunilor prevăzute de art. 190 şi 200 din Codul penal.

Art. 245

            Dispoziţiile art. 302 din Codul penal se aplică indiferent dacă faptele au fost săvârşite în cadrul unor relaţii de serviciu sau afara acestora.

Capitolul II

Dispoziţii de modificare şi completare a unor prevederi ale Codului penal

 

 

Art.  246

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.510 din 24 iulie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:

            „(3) Instanţa stabileşte numărul zilelor-amendă potrivit criteriilor generale de individualizare a pedepsei. Cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă se stabileşte ţinând seama de situaţia materială a condamnatului şide obligaţiile legale ale condamnatului faţă de persoanele aflate în întreţinerea sa.”

2. Alineatul (3) al articolului 85 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Pentru stabilirea conţinutului obligaţiilor prevăzute în alin. (2) lit. a) – c), instanţa va consulta informaţiile puse la dispoziţie periodic de către serviciul de probaţiune cu privire la posibilităţile concrete de executare existente la nivelul serviciului de probaţiune şi la nivelul instituţiilor din comunitate.”

3. Alineatul (4) al articolului 93 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Pentru stabilirea conţinutului obligaţiilor prevăzute în alin. (2) lit. a) şi lit. b), precum şi în alin. (3), instanţa va consulta informaţiile puse la dispoziţie periodic de către serviciul de probaţiune cu privire la posibilităţile concrete de executare existente la nivelul serviciului de probaţiune şi la nivelul instituţiilor din comunitate.”

4. Alineatul (6) al articolului 101 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(6)În stabilirea conţinutului obligaţiilor prevăzute în alin. (2) lit. a) şi lit. b), instanţa va consulta informaţiile puse la dispoziţie periodic de către serviciul de probaţiune cu privire la posibilităţile concrete de executare existente la nivelul serviciului de probaţiune şi la nivelul instituţiilor din comunitate.”

5. La articolul 194, alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) leziuni traumatice sau afectarea sănătăţii unei persoane, a căror gravitate este evaluată prin mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale;”

6. Articolul 231 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 231 – Plângerea prealabilă şi împăcarea

(1) Faptele prevăzute în prezentul capitol, săvârşite  între membrii de familie, de către un minor  în paguba tutorelui ori de către cel care locuieşte împreună cu persoana vătămată sau este găzduit de aceasta se pedepsesc numai la plângerea prealabilă  a persoanei vătămate.

(2) În cazul faptelor prevăzute la art. 228, art. 229 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi c) şi art. 230 împăcarea înlătură răspunderea penală.”

7. Alineatul (2) al articolului 234 se modifică şi va avea următorul cuprins:

            „(2) Tâlhăria săvârşită în condiţiile art. 229 alin. (3) se pedepseşte  cu închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.”

8. Alineatul (1) al articolului 289 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Fapta funcţionarului public care, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin, ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta.”

9. La articolul 294, litera c)  se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) funcţionarilor sau persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori altor persoane care exercită atribuţii similare, în cadrul Uniunii Europene;”

10. Alineatul (6) al articolului 302 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(6) Deţinerea sau confecţionarea, fără drept, de mijloace specifice de interceptare sau de înregistrare a comunicaţiilor se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

11. După alineatul (6) al articolului 302 se introduce un nou alineat, alin.(7) cu următorul cuprins:

„(7) Pentru faptele prevăzute la alin.(1), acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.”

12. Alineatul (1) al articolului 308 va avea următorul cuprins:

            „(1) Dispoziţiile art. 289-292, art. 295, art. 297-301 şi art. 304 privitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu persoanele  care exercită, permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul  unei persoane  fizice  dintre cele  prevăzute  în art. 175 alin. (2) sau în cadrul oricărei persoane  juridice.”

13. După alineatul (2) al articolului 407 se introduce un nou alineat, alin.(3) cu următorul cuprins:

„(3) Divulgarea, fără drept, a unor documente sau date care constituie informaţii secrete de stat, de către cel care ia cunoştinţă de acestea în afara îndatoririlor de serviciu, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.”

14. Alineatul (3) al articolului 416 va avea următorul cuprins:

„(3) Faptele prevăzute în alin.(1) şi (2) săvârşite pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani, iar dacă au fost săvârşite în timp de război, se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani.”

15. Articolul 430 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 430 – Dispoziţiile art. 424 – 426, art. 428 şi art. 429 se aplicã în mod corespunzător şi în cazul aeronavelor militare.”

TITLUL IV

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

 

 

Art. 247

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.510 din 24 iulie 2009 intră în vigoare la data de 1 septembrie 2012.

Art. 248

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 octombrie 2011 , cu excepţia art. 130 pct. 6 şi 250, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 249

Actele normative prevăzute în Titlul II – Dispoziţii privind modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale, cu excepţia celor prevăzute la art. 27 – 29, 48, 60, 108 şi 228, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. 250

(1) În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va supune Parlamentului spre adoptare:

a) proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune din România;

b) proiectul de lege privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

(2) În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va adopta hotărârea prevăzută la art. 243.

(3) Actele normative prevăzute la alin.(1) şi (2) vor intra în vigoare la data de 1 februarie 2014.

Art.  251

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr.15/1968 privind Codul penal, republicată în Monitorul Oficial al României nr.65 din 16 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin.(1) din Constituţia României, republicată.

Anexă   (Anexa la Legea nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea

 Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare)

1.Infracţiunea de omor,

2. Determinare sau de înlesnire a sinuciderii,

3. Infracţiunea de ucidere din culpă,

4. Uciderea la cererea victimei,

5. Infracţiunea de vătămare corporală,

6. Infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte,

7. Infracţiunea de vătămare corporală din culpă,

8. Rele tratamente aplicate minorului,

9. Încăierarea,

10. Uciderea sau vătămarea nou-născutului săvârşită de către mama,

11. Vătămarea fătului,

12. Infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal,

13. Infracţiunea de sclavie,

14. Trafic de persoane,

15. Trafic de minori,

16. Proxenetism,

17. Infracţiunea de viol,

18. Agresiune sexuala,

19. Infracţiunea de act sexual cu un minor,

20. Infracţiunea de perversiune sexuală,

21. Infracţiunea de corupţie sexuală,

22. Infracţiuni de tâlhărie şi piraterie,

23. Ultraj,

24. Ultraj judiciar,

25. Răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei,

26. Supunerea la rele tratamente,

27. Infracţiunea de tortură,

28. Infracţiunea de nerespectare a regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive,

29. Infracţiunea de nerespectare a regimului materiilor explozive,

30. Infracţiunea de rele tratamente aplicate minorului,

31. Atentatul care pune in pericol siguranţa naţională,

32. Atentatul care pune in pericol siguranţa unei colectivităţi,

33. Infracţiuni de genocid contra umanităţii si de război,

34. Infracţiuni la regimul armelor şi muniţiilor,

35. Actele de terorism prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului,

36. Infracţiunile prevăzute la art. 2, 3, 10 şi 12 din Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare,

37. Infracţiunea prevăzută la art. 22 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007.