Leontiuc – LEGE nr.82 din 18 mai 1999 privind înlocuirea închisorii cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii

LEGE nr.82 din 18 mai 1999
privind înlocuirea închisorii contravenţionale cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii

M.Of. nr. 228/21 mai. 1999

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. 1
(1) Sanctiunea inchisorii contraventionale, reglementata prin legi speciale sau prin ordonanţe şi hotarari ale Guvernului, se inlocuieste, în conditiile prezentei legi, cu sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati în folosul comunitatii.
(2) Sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati în folosul comunitatii se aplica de catre instanta judecatoreasca, daca exista consimtamantul acestuia.
(3) Activitatea în folosul comunitatii se presteaza în domeniul serviciilor publice pentru: intretinerea parcurilor şi drumurilor, pastrarea curateniei şi igienizarea localitatilor, desfasurarea de activitati în folosul caminelor pentru copii şi batrani, al orfelinatelor, spitalelor, scolilor, gradinitelor.
(4) Serviciile publice enumerate în prezentul articol au caracter exemplificativ.
(5) In cazul în care contravenientul nu consimte ca sanctiunea inchisorii contraventionale sa fie inlocuita cu prestarea unei activitati în folosul comunitatii, sanctiunea inchisorii contraventionale aplicata de instanta se executa în arestul politiei sau în locuri anume destinate din penitenciare, stabilite de ministrul justitiei.

ART. 2
(1) Sanctiunea privind prestarea unei activitati în folosul comunitatii se executa dupa orele de program ale contravenientului, pe o durata intre 50 şi 300 de ore, de maximum 3 ore pe zi, iar în zilele nelucratoare, exclusiv duminica, de 8 ore pe zi.
(2) In cazul în care contravenientul are posibilitatea sa execute sanctiunea pe durata fiecarei zile din cursul saptamanii, iar primarul localitatii, prin persoanele imputernicite, poate asigura supravegherea activitatii contravenientului, durata maxima de lucru este de 8 ore pe zi.

ART. 3
(1) Sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati în folosul comunitatii, aplicata prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, se pune în executare de instanta care a pronuntat hotararea. O copie de pe dispozitivul hotararii, insotita de mandatul de executare emis în acest scop, se comunica primariei în a carei raza teritoriala isi are domiciliul contravenientul, precum şi contravenientului.
(2) Mandatul de executare se intocmeste în patru exemplare şi cuprinde: denumirea instantei care l-a emis, data emiterii, numarul şi data hotararii care se executa, datele privitoare la persoana contravenientului: numele, prenumele, data şi locul nasterii, numele şi prenumele parintilor, cetatenia, studiile, situatia militara, ocupatia şi adresa. Pe langa aceste mentiuni, mandatul de executare mai cuprinde durata activitatii ce urmeaza sa fie prestata de contravenient şi unitatea la care se executa sanctiunea, pe care o stabileste instanta în cursul judecatii, pe baza datelor comunicate de primarie.

ART. 4
(1) Consiliul local stabileste prin hotarare, potrivit prevederilor art. 1, domeniile serviciilor publice şi locurile în care contravenientii vor presta activitati în folosul comunitatii.
(2) Primarul, caruia ii revine obligatia sa aduca la indeplinire mandatul de executare emis de instanta, stabileste de indata continutul activitatii ce urmeaza sa fie prestata de contravenient, conditiile în care faptuitorul executa sanctiunea, precum şi programul de lucru, incunostintand despre măsurile luate instanta care a pronuntat hotararea şi unitatea la care se va presta activitatea.
(3) La stabilirea continutului activitatii ce urmeaza sa fie prestata de contravenient primarul va avea în vedere pregatirea profesionala şi starea sanatatii acestuia, atestate prin acte eliberate în conditiile legii.
(4) Este interzisa repartizarea contravenientului pentru prestarea de activitati în subteran, în mine, metrou ori în alte asemenea locuri cu un grad ridicat de risc în prestarea activitatii. De asemenea, este interzisa repartizarea pentru prestare de activitati în locuri periculoase ori care, prin asprimea lor, pricinuiesc suferinte fizice sau produc daune sanatatii persoanei.
(5) Sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati în folosul comunitatii nu poate fi aplicata în cazul persoanei cu handicap, femeii gravide sau a femeii care are în ingrijire un copil în varsta de pana la 2 ani, precum şi în cazul militarilor în termen.
(6) Sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati în folosul comunitatii se executa cu respectarea normelor de tehnica şi securitate a muncii.
(7) Daca serviciul public în cadrul caruia contravenientul presteaza activitatea a fost concesionat unei societati comerciale cu capital integral sau partial privat, contravaloarea prestatiilor efectuate se va plati primariei în a carei raza teritoriala se executa sanctiunea.

ART. 5
(1) Sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati în folosul comunitatii poate fi aplicata şi minorilor, daca faptuitorul, la data savarsirii faptei, implinise varsta de 16 ani. Activitatea se presteaza pe o durata cuprinsa intre 25 de ore şi 150 de ore.
(2) Este interzisa obligarea minorului la prestarea unei activitati care comporta riscuri sau este susceptibila sa ii compromita educatia ori sa ii dauneze sanatatii sau dezvoltarii sale fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale.
(3) Primarul, în executarea obligatiei de a aduce la indeplinire mandatul de executare emis de instanta, stabileste continutul activitatii, conditiile în care aceasta se realizeaza şi programul de lucru al minorului, asigurand aplicarea efectiva a prevederilor alin. (2).
(4) Obligatia minorului de a presta o activitate neremunerata intr-o institutie de interes public, prevazuta la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal, se aplica şi se executa în conditiile prezentei legi.

ART. 6
(1) Supravegherea executarii sanctiunii se asigura de catre persoanele imputernicite de primarul localitatii sau de primarii sectoarelor municipiului Bucuresti de care apartine locul în care contravenientul executa sanctiunea obligarii la prestarea unei activitati în folosul comunitatii, în temeiul hotararii judecatoresti.
(2) Activitatea în folosul comunitatii se presteaza conform unui program bazat pe norme orientative de munca stabilite de primari, care sa faca posibila exercitarea controlului, la diferite intervale, de catre cei imputerniciti cu supravegherea executarii sanctiunii.
(3) Unitatea din domeniul serviciului public la care contravenientul executa sanctiunea este obligata, la cererea primarului, sa comunice datele şi informatiile solicitate cu privire la executarea sanctiunii.

ART. 7
Impotriva măsurilor luate cu privire la continutul activitatii, la conditiile în care se realizeaza, precum şi la modul în care se exercita supravegherea contravenientul poate face plangere, care se depune la primaria de care apartine agentul insarcinat cu supravegherea activitatii. Plangerea, impreuna cu actul de verificare a aspectelor sesizate se inainteaza, în termen de 5 zile de la inregistrare, instantei judecatoresti care a pronuntat hotararea.

ART. 8
(1) Plangerea se solutioneaza în termen de 10 zile de la primirea acesteia de catre instanta judecatoreasca care a pronuntat hotararea.
(2) In cazul în care instanta constata ca plangerea este intemeiata, dispune, dupa caz, schimbarea activitatii sau a măsurilor de supraveghere.
(3) Hotararea instantei de judecata este executorie şi se comunica primariei la care contravenientul a depus plangerea.

ART. 9
(1) Daca contravenientul a executat cel putin jumatate din durata sanctiunii aplicate de instanta judecatoreasca, a avut o buna conduita şi a fost staruitor în munca, instanta poate dispune incetarea executarii sanctiunii, la cererea primariei, a unitatii la care a prestat activitatea sau a contravenientului.
(2) Daca dupa ramanerea definitiva a hotararii sau în timpul executarii sanctiunii obligarii la prestarea unei activitati în folosul comunitatii contravenientul si-a pierdut total capacitatea de munca, primaria localitatii în care s-a dispus executarea sanctiunii sesizeaza instanta care a pronuntat hotararea, în vederea inlocuirii acestei sanctiuni cu sanctiunea amenzii, al carei cuantum va fi stabilit în functie de intinderea sanctiunii obligarii contravenientului la prestarea unei activitati în folosul comunitatii, ramasa neexecutata, şi de imprejurarile care au determinat incapacitatea de munca.

ART. 10
(1) In cazul în care contravenientul, cu rea-vointa, nu se prezinta la locul stabilit de instanta pentru prestarea activitatii, se sustrage de la executarea sanctiunii dupa inceperea activitatii sau nu isi indeplineste indatoririle ce ii revin la locul de munca ori savarseste o noua contraventie pentru care legea prevede sanctiunea inchisorii contraventionale, ca sanctiune alternativa alaturi de amenda, instanta care a judecat contraventia, la cererea primarului sau a conducerii unitatii la care contravenientul avea obligatia sa se prezinte şi sa aiba o buna conduita, poate inlocui sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati în folosul comunitatii cu sanctiunea inchisorii contraventionale, care se executa în locurile prevazute la art. 1 alin. (5).
(2) Daca dupa ramanerea definitiva a hotararii sau în cursul executarii sanctiunii obligarii la prestarea unei activitati în folosul comunitatii contravenientul a savarsit o infractiune, instanta, la cererea autoritatilor prevazute la alin. (1) sau a organelor de politie, dispune inlocuirea sanctiunii aplicate cu sanctiunea inchisorii contraventionale, care se executa dupa executarea pedepsei inchisorii aplicate pentru acea infractiune.
(3) Judecarea cererii se face în cel mult 5 zile.
(4) Contravenientul care a fost prezent la dezbateri sau la pronuntarea hotararii şi procurorul pot cere reexaminarea cauzei în cel mult 24 de ore de la pronuntarea hotararii. Daca contravenientul nu a fost prezent, termenul de 24 de ore curge de la comunicarea hotararii.
(5) Cererea de reexaminare se solutioneaza în termen de 3 zile de aceeasi instanta, în complet format din 2 judecatori.
(6) Hotararea data în cererea de reexaminare este definitiva.

ART. 11
Dispozitiile din legile speciale şi din celelalte acte normative referitoare la organele şi la persoanele imputernicite sa constate contraventii şi sa sesizeze instanta în vederea judecarii cauzei, dispozitiile privitoare la minori, la confiscarea lucrurilor care au servit la savarsirea contraventiei, daca sunt ale contravenientului sau au fost dobandite prin savarsirea contraventiei şi daca nu sunt restituite persoanei vatamate, dispozitiile privind plata amenzii şi cele prin care se instituite posibilitatea ca instanta sa faca esalonarea ei şi cele privind plata despagubirilor pentru paguba cauzata, dispozitiile privind termenele de prescriptie a aplicarii şi executarii sanctiunii, procedura de judecata şi caile de atac prevazute în cazul sanctiunii inchisorii contraventionale, precum şi celelalte dispozitii privitoare la contraventii sunt aplicabile şi în cazul sanctiunii obligarii contravenientului la prestarea unei activitati în folosul comunitatii, daca nu contravin prevederilor prezentei legi.

ART. 12
(1) Executarea amenzii neachitate cu rea-credinta se face potrivit procedurii executarii silite.
(2) Daca contravenientul nu plateste amenda şi nici nu exista posibilitatea executarii silite, judecatoria în a carei raza teritoriala s-a savarsit contraventia, la sesizarea unitatii de care apartine agentul constatator, dispune inlocuirea amenzii cu sanctiunea inchisorii contraventionale sau, daca exista consimtamantul contravenientului, cu sanctiunea obligarii acestuia la prestarea unei activitati în folosul comunitatii.

ART. 13
(1) Cauzele aflate în curs de judecata, în care agentul constatator a solicitat instantei aplicarea sanctiunii inchisorii contraventionale, vor fi solutionate potrivit prezentei legi.
(2) Hotararile judecatoresti definitive, prin care s-a aplicat sanctiunea inchisorii contraventionale, dar care nu au fost puse în executare, la cererea contravenientului, vor fi comunicate primariei şi organelor de politie în a caror raza teritoriala acesta domiciliaza, iar judecatorul delegat cu punerea în executare a hotararilor va mentiona în comunicare numarul orelor de lucru rezultate din inlocuirea sanctiunii inchisorii contraventionale, pe care contravenientul le are de efectuat. Stabilirea orelor de lucru se face în conformitate cu dispozitiile alin. (5).
(3) Judecatorul delegat va comunica, de asemenea, contravenientului sanctiunea pe care o are de executat în urma inlocuirii inchisorii contraventionale, locul unde va fi executata şi numarul orelor de lucru pe care acesta le are de efectuat.
(4) Daca pana la intrarea în vigoare a prezentei legi contravenientul nu a executat în intregime sanctiunea inchisorii contraventionale, la cererea acestuia, conducerea locului de detinere la care executa sanctiunea comunica de indata instantei care a pronuntat hotararea restul de sanctiune ramas neexecutat. Judecatorul prevazut la alin. (2) inlocuieste restul sanctiunii contraventionale cu sanctiunea obligarii la prestarea unei activitati în folosul comunitatii şi procedeaza potrivit dispozitiilor alin. (5).
(5) Inlocuirea sanctiunii inchisorii contraventionale care nu a fost pusa în executare sau a restului de sanctiune ramas neexecutat cu sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati în folosul comunitatii se face socotind o luna de inchisoare pentru 50 de ore de activitate.

ART. 14
Prezenta lege intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României.

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VASILE LUPU

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

ULM SPINEANU