Posted by: leontiucmarius | July 18, 2012

Marius Leontiuc – LEGE nr. 135 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice in domeniul afacerilor europene

LEGE nr. 135 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice in domeniul afacerilor europene

EMITENT: PARLAMENTUL 
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 25 iulie 2012

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 26 septembrie 2011, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) Ministerul Afacerilor Europene şi Ministerul Afacerilor Externe coordonează conform sferei lor de responsabilitate procesul de formulare a poziţiilor naţionale care sunt promovate în cadrul structurilor Uniunii Europene. Ministerul Afacerilor Europene urmăreşte respectarea angajamentelor României decurgând din calitatea de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv a celor care rezultă din Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană.”

2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 2. – (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Afacerilor Europene preia activitatea Departamentului pentru Afaceri Europene, care se desfiinţează, precum şi activitatea Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, departament în cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi subordonat direct primului-ministru, denumită în continuare ACIS, care se reorganizează ca direcţie generală în cadrul Ministerului Afacerilor Europene. Departamentul pentru Afaceri Europene se reorganizează ca departament în cadrul Ministerului Afacerilor Europene.”

3. La articolul 3, partea introductivă a punctului I se modifică şi va avea următorul cuprins:
“I. în domeniul coordonării şi gestionării fondurilor europene:”.

4. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
“(1^1) Autorităţile şi instituţiile publice din cadrul administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia să transmită Ministerului Afacerilor Europene informaţiile solicitate conform alin. (1), în termenele legale, dar nu mai târziu de 30 de zile.”

5. La articolul 4, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(2) Ministerul Afacerilor Europene stabileşte raporturi de colaborare cu instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii Europene, direct sau în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe – Reprezentanţa permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană.
(3) Ministerul Afacerilor Europene este autorizat să emită ordine şi instrucţiuni pentru instituţiile a căror activitate are impact asupra procesului de gestionare a instrumentelor structurale, în vederea implementării corecte şi eficiente a acestora.”
6. La articolul 7, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art. 7. – (1) În cadrul Ministerului Afacerilor Europene funcţionează agentul guvernamental, însărcinat cu reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie şi a Tribunalului Uniunii Europene, precum şi a celorlalte instituţii.
………………………………………………………………..
(3) Numirea şi eliberarea din funcţie a agentului guvernamental se comunică grefei Curţii de Justiţie şi a Tribunalului Uniunii Europene, precum şi celorlalte instituţii europene.”

7. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
“(3) În activitatea sa, agentul guvernamental urmăreşte totodată soluţionarea aspectelor problematice, evitând declanşarea litigiilor în care statul român are calitatea de pârât în faţa instanţelor europene.”

8. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 9. – (1) În situaţii excepţionale, atunci când agentul guvernamental, din motive întemeiate, nu poate îndeplini funcţia de reprezentare prevăzută la art. 3 pct. II lit. e), acesta o poate delega personalului cu atribuţii în acest sens din cadrul Ministerului Afacerilor Europene.
(2) Dacă pentru o perioadă de cel puţin 3 luni consecutive agentul guvernamental nu poate îndeplini funcţia de reprezentare prevăzută la art. 3 pct. II lit. e), atunci primul-ministru, la propunerea ministrului afacerilor europene, decide numirea unui înlocuitor.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI
VASILE BLAGA

Bucureşti, 18 iulie 2012.
Nr. 135.

OUG 78/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice in domeniul afacerilor europene. Ordonanta de urgenta 78/2011 privind Ministerul Afacerilor Europene

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 682 din 26 septembrie 2011

Fondurile structurale si de coeziune reprezinta una dintre principalele surse de investitii in infrastructura Romaniei.
Luandu-se in considerare gradul redus de absorbtie a fondurilor structurale si de coeziune, se impune ca Ministerul Afacerilor Europene sa coordoneze procesul de absorbtie a fondurilor, in scopul accelerarii sustinute a acestui proces si al inlaturarii oricaror disfunctionalitati.
Constatandu-se ca neaplicarea masurilor cuprinse in prezenta ordonanta de urgenta ar avea consecinte grave asupra realizarii procesului de absorbtie a fondurilor structurale si de coeziune, precum si asupra proiectelor nationale de dezvoltare a infrastructurii,
tinand seama de faptul ca neadoptarea de masuri imediate, prin ordonanta de urgenta, ar conduce la reale dificultati in ceea ce priveste o functionare optima a relatiei Guvernului Romaniei cu structurile europene,
in considerarea faptului ca elementele mentionate vizeaza interesul public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, si al Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 14/2011 privind completarea structurii si componentei Guvernului,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1
(1) Ministerul Afacerilor Europene se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
(2) Ministerul Afacerilor Europene, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe, coordoneaza procesul de gestionare a ansamblului afacerilor europene, in vederea asigurarii participarii eficiente a Romaniei in procesul de luare a deciziilor la nivelul Uniunii Europene.
(3) Ministerul Afacerilor Europene, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe, coordoneaza procesul de formulare a pozitiilor nationale care sunt promovate in cadrul structurilor Uniunii Europene si urmareste respectarea angajamentelor Romaniei decurgand din calitatea de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv a celor care rezulta din Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.
(4) Ministerul Afacerilor Europene coordoneaza procesul de asigurare a compatibilitatii legislatiei nationale cu actele legislative ale Uniunii Europene, asigura, in domeniile proprii de competenta, activitatea de reprezentare a statului roman in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene si a celorlalte institutii europene, monitorizeaza si sprijina indeplinirea angajamentelor rezultate din strategiile si programele nationale adoptate in contextul politicilor europene.
(5) Ministerul Afacerilor Europene indeplineste rolul de autoritate de coordonare a instrumentelor structurale, avand responsabilitatea coordonarii pregatirii, dezvoltarii, armonizarii si functionarii cadrului legislativ, institutional, procedural si programatic pentru gestionarea instrumentelor structurale.
(6) In scopul asigurarii coordonarii interministeriale a procesului de formulare a pozitiei nationale privind initiativele europene legislative si fara caracter legislativ, in coordonarea Ministerului Afacerilor Europene functioneaza Comitetul de coordonare a afacerilor europene, organism de lucru, fara personalitate juridica si cu caracter decizional, infiintat prin hotarare a Guvernului. Modalitatea de infiintare a Comitetului de coordonare a afacerilor europene, precum si organizarea si functionarea acestuia se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Art. 2
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Afacerilor Europene preia activitatea Departamentului pentru Afaceri Europene, care se desfiinteaza, precum si activitatea Autoritatii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, departament in cadrul aparatului de lucru al Guvernului si subordonat direct primului-ministru, denumita in continuare ACIS, care se reorganizeaza ca directie generala in cadrul Ministerului Afacerilor Europene.
(2) Ministerul Afacerilor Europene preia activitatea, posturile si personalul Departamentului pentru Afaceri Europene si ale ACIS.
(3) In termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Afacerilor Europene preia de la Departamentul pentru Afaceri Europene, respectiv de la Secretariatul General al Guvernului in ceea ce priveste ACIS, pe baza de protocol de predare-preluare, numarul de posturi, structura de personal preluata, personalul aferent, cu mentinerea drepturilor salariale stabilite potrivit legii, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prevederile bugetare aferente activitatii Departamentului pentru Afaceri Europene si ACIS pe anul 2011, executia bugetara pana la momentul predarii-preluarii, precum si patrimoniul, reprezentand toate bunurile, precum si drepturile si obligatiile detinute de Departamentul pentru Afaceri Europene si ACIS asupra acestora.
(4) Ministerul Afacerilor Europene se substituie in toate drepturile si obligatiile preluate de Secretariatul General al Guvernului pentru ACIS, decurgand din toate actele normative, contractele, conventiile, intelegerile, protocoalele, memorandumurile si acordurile. Ministerul Afacerilor Europene se substituie in toate drepturile si obligatiile decurgand din toate actele normative, contractele, conventiile, intelegerile, protocoalele, memorandumurile si acordurile in care fostul Departament pentru Afaceri Europene este parte. (5) Ministerul Afacerilor Europene se substituie in toate drepturile si obligatiile decurgand din litigiile in care sunt parti fostul Departament pentru Afaceri Europene, respectiv Secretariatul General al Guvernului pentru ACIS.

Art. 3
Ministerul Afacerilor Europene exercita urmatoarele functii:

I. in domeniul coordonarii/gestionarii fondurilor europene:
a) de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale, in sensul prevazut la art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) de reglementare privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri europene si privind structurile din cadrul ministerelor si institutiilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare acordate Romaniei prin instrumentul de preaderare PHARE, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranzitie, fondurile structurale si de coeziune si Mecanismul financiar al Spatiului Economic European 2004—2009, numarul si structura posturilor, criteriile de incadrare a personalului pe functii specifice si procentul ce urmeaza a fi acordat personalului potrivit art. 1 si 2 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri europene, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) de autoritate de management pentru Programul operational Asistenta tehnica, in sensul prevazut la art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 457/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) de coordonator national al asistentei in raport cu Uniunea Europeana, conform prevederilor memorandumurilor de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana;
e) de punct national de contact pentru programele de infratire institutionala cu statele care beneficiaza de finantari nerambursabile din partea Uniunii Europene;
f) de punct national de contact pentru Mecanismul financiar al Spatiului Economic European 2004—2009;
g) de punct national de contact pentru Programul de cooperare norvegian pentru crestere economica si dezvoltare durabila 2004—2009;

II. in domeniul afacerilor europene:
a) de coordonare interministeriala, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe, in vederea elaborarii pozitiilor Romaniei pe problematica afacerilor europene;
b) de coordonare, monitorizare si sustinere a indeplinirii angajamentelor decurgand din calitatea Romaniei de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv a celor prevazute in Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, precum si a strategiilor nationale si programelor elaborate in contextul politicilor europene;
c) de punct tehnic de contact si responsabil national in problematica Strategiei “Europa 2020”;
d) de coordonare a procesului de asigurare a compatibilitatii legislatiei nationale cu actele legislative ale Uniunii Europene, cu exceptia asigurarii compatibilitatii cu actele legislative ale Uniunii Europene a acordurilor internationale incheiate de Romania in baza Legii nr. 590/2003 privind tratatele;
e) de reprezentare a Romaniei la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, precum si la celelalte institutii europene, in procedurile contencioase si necontencioase;
f) de organizare si coordonare a Centrului National SOLVIT;
g) de punct national de contact pentru problematica Pietei Interne.

Art. 4
(1) Pentru realizarea functiilor sale, Ministerul Afacerilor Europene este inclus in circuitul informational al sistemului national de coordonare a afacerilor europene, care se instituie prin hotarare a Guvernului, si solicita autoritatilor si institutiilor publice din cadrul administratiei publice centrale si locale informatii necesare desfasurarii activitatii sale.
(2) Ministerul Afacerilor Europene stabileste raporturi de colaborare cu institutiile, organele, oficiile si agentiile Uniunii Europene, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe — Reprezentantei permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana.
(3) Ministerul Afacerilor Europene este autorizat sa emita ordine si instructiuni pentru institutiile a caror activitate are impact direct sau indirect asupra procesului de gestionare a instrumentelor structurale, in vederea implementarii corecte si eficiente a acestor fonduri nerambursabile.

Art. 5
Finantarea Ministerului Afacerilor Europene se asigura de la bugetul de stat.

Art. 6
(1) Un secretar de stat va coordona atributiile preluate de la Departamentul pentru Afaceri Europene.
(2) Un secretar de stat coordoneaza activitatea ACIS.

Art. 7
(1) In cadrul Ministerului Afacerilor Europene functioneaza agentul guvernamental, insarcinat cu reprezentarea Romaniei in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene si a Tribunalului Uniunii Europene, precum si a celorlalte institutii europene, conform art. 3 pct. II lit. e).
(2) Agentul guvernamental are rang de subsecretar de stat, fiind numit si eliberat din functie prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului afacerilor europene.
(3) Numirea si eliberarea din functie a agentului guvernamental se comunica grefei Curtii de Justitie a Uniunii Europene, respectiv grefei Tribunalului Uniunii Europene, precum si celorlalte institutii europene.

Art. 8
(1) In scopul exercitarii functiei prevazute la art. 3 pct. II lit. e), autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa trimita agentului guvernamental, la cererea si in termenul stabilit de acesta, toate actele, datele si informatiile necesare.
(2) Ministerul Afacerilor Europene, prin agentul guvernamental, coordoneaza si supravegheaza fundamentarea, de catre autoritatile si institutiile publice, a pozitiilor nationale ce urmeaza a fi comunicate institutiilor europene, respectiv a fi transmise si/sau sustinute inaintea instantelor europene.

Art. 9
(1) In activitatea sa, agentul guvernamental va acorda prioritate solutionarii aspectelor problematice, evitand declansarea litigiilor in care statul roman are calitatea de parat in fata instantelor europene.
(2) In cazul in care, pentru o perioada care nu depaseste 3 luni, agentul guvernamental este in imposibilitate absoluta de a realiza functia prevazuta la art. 3 pct. II lit. e), acesta o poate delega unei persoane cu atributii in acest sens din cadrul Ministerului Afacerilor Europene.
(3) Daca termenul prevazut la alin. (2) este depasit, atunci primul-ministru, la propunerea ministrului afacerilor europene, decide numirea unui inlocuitor, pe perioada determinata sau nedeterminata, dupa caz.

Art. 10
(1) In structura organizatorica a Ministerului Afacerilor Europene functioneaza directii generale, directii, servicii, birouri si compartimente.
(2) Numarul de posturi, atributiile si structura organizatorica a Ministerului Afacerilor Europene se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 11
(1) Ministerul Afacerilor Europene desemneaza dintre specialistii sai consilieri si/sau experti care isi vor desfasura activitatea in cadrul Reprezentantei permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana.
(2) Personalului trimis in cadrul Reprezentantei permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana ii sunt aplicabile dispozitiile legale in vigoare privind drepturile personalului trimis in misiune permanenta in strainatate.

Art. 12
(1) In termen de maximum 7 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Afacerilor Europene va supune Guvernului spre adoptare proiectul de hotarare privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Europene.
(2) Pana la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (1), in realizarea functiilor prevazute la art. 3 si a masurilor si obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare pe perioada 2009—2012, activitatea structurilor care se preiau in cadrul ministerului nou-infiintat potrivit prezentei ordonante de urgenta este supusa dispozitiilor cuprinse in actele normative privind organizarea si functionarea acestor structuri.

Art. 13
In cuprinsul actelor normative care vizeaza activitatea Departamentului pentru Afaceri Europene si ACIS, sintagma “Departamentul pentru Afaceri Europene”, respectiv sintagma “Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale” se inlocuiesc cu sintagma “Ministerul Afacerilor Europene”, iar sintagma “secretarul general al Guvernului” se inlocuieste cu sintagma “ministrul afacerilor europene”.

Art. 14
(1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta in structura bugetului de stat si in bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2011, in volumul si structura bugetelor Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Afacerilor Europene, la propunerea secretarului general al Guvernului si a ministrului afacerilor europene, pe baza protocoalelor de predare-preluare.
(2) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite ai Secretariatului General al Guvernului si ai Ministerului Afacerilor Europene sa detalieze modificarile prevazute la alin. (1) pe articole si alineate de cheltuieli in structura bugetelor proprii si sa introduca modificarile corespunzatoare in anexele la acestea.
(3) Modificarile in executia bugetului de stat ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta se efectueaza pe baza protocoalelor de predare-preluare si a instructiunilor comunicate de Ministerul Finantelor Publice ordonatorilor principali de credite.
(4) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa vireze lunar la bugetul de stat sumele aferente drepturilor prevazute la art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru personalul din cadrul ACIS care se preia la Ministerul Afacerilor Europene, pentru anul 2011.
(5) Cu sumele virate potrivit alin. (4) se majoreaza lunar veniturile bugetului de stat si cheltuielile de personal ale Ministerului Afacerilor Europene, prin diminuarea in mod corespunzator a veniturilor si cheltuielilor Ministerului Finantelor Publice, aprobate potrivit art. 38 alin. (1) din Legea nr. 286/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Pana la introducerea modificarilor prevazute la alin. (1) in bugetul de stat, in bugetul fondurilor externe nerambursabile si in bugetele ordonatorilor principali de credite, finantarea structurilor preluate se asigura din bugetele ordonatorilor de credite existenti inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 15
Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 133/2006 privind infiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene in subordinea primului-ministru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) art. 1—2 si 4—6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului si al unor ministere, precum si pentru stabilirea unor masuri financiar-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 din 21 martie 2011.

Advertisements

discuta subiectul si tu

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: