Marius Leontiuc – LEGE nr. 134 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

LEGE nr. 134 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

EMITENT: PARLAMENTUL 
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. I
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88 din 12 octombrie 2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 19 octombrie 2011, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 1, litera aj) a articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„aj) acces prioritar la reţele al energiei electrice din surse regenerabile – ansamblu de reguli şi condiţii tehnice şi comerciale în baza cărora unor categorii de producători de energie electrică din surse regenerabile de energie li se asigură posibilitatea preluării în orice moment şi a vânzării întregii cantităţi de energie electrică produsă la un moment dat, în funcţie de capacitatea racordului la reţea şi disponibilitatea unităţilor/resurselor eligibile, în măsura în care nu este afectată siguranţa Sistemului Electroenergetic Naţional;”

2. La articolul I punctul 7, alineatul (8) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(8) În cazul producătorilor de energie din surse regenerabile care au beneficiat de certificate verzi anterior aplicării sistemului de promovare prevăzut de prezenta lege, perioadele de aplicare prevăzute la alin. (2) se vor diminua astfel:
a) în cazul producătorilor care au pus în funcţiune centrale de producere a energiei electrice înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, corespunzător perioadelor pentru care aceştia au beneficiat deja de certificate verzi;
b) în cazul producătorilor care au pus în funcţiune centrale de producere a energiei electrice între intrarea în vigoare a prezentei legi şi data de 1 noiembrie 2011, corespunzător numărului de certificate verzi deja primite.”

3. La articolul I, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 8^1, cu următorul cuprins:
„8^1. La articolul 4, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:
«(10) Furnizorii de energie sunt obligaţi să raporteze trimestrial îndeplinirea cotelor obligatorii de achiziţie de certificate verzi, stabilite de către ANRE.»”

4. La articolul I punctul 9, alineatele (5) şi (7) ale articolului 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(5) Pentru energia electrică produsă în centrale electrice care utilizează biomasa care provine din culturi energetice sau deşeuri forestiere se acordă suplimentar faţă de prevederile alin. (2) lit. d) câte un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat. Prin deşeuri forestiere se înţelege:
a) resturi şi deşeuri lemnoase provenite din exploatarea masei lemnoase din parchetele forestiere (lemn subţire, crengi, scoarţă de copac, aşchii, coji), definite conform actelor normative în vigoare: crăci cu diametrul sub 6 cm, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios, cioate dezrădăcinate rezultate în urma exploatării lemnului provenit din doborâturile de vânt;
b) resturi de lemn provenite din igienizarea şi toaletarea pădurilor;
c) deşeuri provenite din curăţările păşunilor montane;
d) deşeuri lemnoase provenite din toaletarea arborilor de către serviciile municipale;
e) deşeuri din lemn abandonate pe terenuri, de-a lungul drumurilor, căilor de acces, precum şi pe albii, maluri şi cursuri de apă (lemn aluvionar).
…………………………………………………………………
(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) şi (4), indiferent de tipul sursei regenerabile utilizate, producătorii de energie electrică beneficiază de:
a) un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat din centrale electrice pe perioada de probă;
b) un număr de certificate verzi stabilit de ANRE prin reducerea numărului de certificate verzi prevăzut la alin. (2), diminuând valoarea de referinţă a investiţiei per MW cu valoarea ajutorului primit per MW şi păstrând valoarea ratelor interne de rentabilitate considerate în calculele furnizate Comisiei Europene în cadrul procesului de autorizare a sistemului de promovare, dacă centralele electrice beneficiază suplimentar de ajutor de stat;
c) reducerea numărului de certificate verzi prevăzută la lit. b) se aplică până la concurenţa valorii ajutorului investiţional primit de producătorul de energie electrică, utilizându-se în calcul valoarea medie a unui certificat verde, calculată ca medie aritmetică a valorii maxime şi valorii minime de tranzacţionare a certificatelor verzi, prevăzute în prezenta lege.”

5. La articolul I punctul 9, după alineatul (7) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:
„(7^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (7) lit. b), pentru asigurarea unui tratament transparent şi nediscriminatoriu, centralele electrice puse în funcţiune înainte de 1 ianuarie 2013, care până la momentul autorizării schemei de sprijin de către Comisia Europeană au beneficiat sau li s-a aprobat ajutor de stat, vor primi un număr de certificate verzi calculate conform alin. (2).”

6. La articolul I punctul 9, alineatul (10) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(10) Mecanismul de reducere a numărului de certificate verzi prevăzut la alin. (7) lit. b), precum şi procedura de aplicare a prevederilor alin. (7) lit. c) se stabilesc prin regulamentul prevăzut la alin. (6) lit. a).”

7. La articolul I punctul 11, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 8. – (1) Cantitatea de energie electrică pentru care se stabileşte obligaţia de achiziţie de certificate verzi include:
a) energia electrică achiziţionată de furnizorii de energie electrică, destinată atât consumului final al acestora, cât şi vânzării către consumatorii finali;
b) energia electrică utilizată pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic, de către un producător de energie electrică;
c) energia electrică utilizată de un producător pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică.
(2) Furnizorii de energie electrică şi producătorii prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să achiziţioneze trimestrial un număr de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv, în condiţiile art. 4 alin. (9), şi cantitatea de energie electrică prevăzută la alin. (1), exprimată în MWh, furnizată trimestrial consumatorilor finali.
(3) Furnizorii de energie electrică şi producătorii prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să transmită trimestrial la ANRE, în formatul şi la termenele precizate de aceasta, cantităţile de energie electrică pentru care au obligaţia achiziţiei de certificate verzi, conform prezentei legi. În termen de 15 zile de la primirea datelor, ANRE publică pe site-ul propriu şi transmite operatorului comercial al pieţei de energie electrică lista furnizorilor/ producătorilor care nu şi-au îndeplinit cota trimestrială şi numărul de certificate verzi neachiziţionate.
(4) În factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se facturează separat faţă de tarifele/preţurile pentru energia electrică, precizându-se temeiul legal. Această valoare reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate (CV/MWh) estimate de către ANRE, cantitatea de energie electrică facturată (MWh) şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi tranzacţionate pe piaţa centralizată a certificatelor verzi în cele mai recente 3 luni de tranzacţionare încheiate. În cazul în care, în cele 3 luni precedente, cantitatea cumulată decertificate verzi tranzacţionată pe piaţa centralizată a certificatelor verzi este mai mică de 100.000 de certificate verzi, durata de calcul al preţului mediu ponderat se extinde la cele mai recente 6 luni de tranzacţionare încheiate.
(5) Preţul mediu ponderat conform prevederilor alin. (4) se calculează şi se publică trimestrial de către operatorul comercial al pieţei de energie electrică pe site-ul propriu, până cel târziu la data de 15 a ultimei luni din trimestru, şi este utilizat la facturile către consumatorii finali, emise în trimestrul următor.
(6) Până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, furnizorii de energie electrică şi producătorii prevăzuţi la alin. (1) vor regulariza valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, respectiv cota anuală stabilită de către ANRE conform prevederilor art. 4 alin. (9), energia electrică facturată şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru anul anterior.”
8. La articolul I punctul 15, după alineatul (2) al articolului 12 se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
„(2^1) Furnizorii, precum şi producătorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) care nu realizează cota obligatorie trimestrial sunt obligaţi să plătească, în maximum 45 de zile după încheierea trimestrului, pentru fiecare certificat verde neachiziţionat, preţul maxim al certificatelor verzi aprobat şi publicat de către ANRE pentru anul respectiv, conform art. 11 alin. (4), într-un fond de garantare a funcţionării pieţei de certificate verzi, constituit şi administrat de către operatorul comercial al pieţei de energie electrică, destinat cumpărării de la producători a certificatelor verzi nevândute datorită neîndeplinirii cotei. Certificatele verzi pentru care s-a plătit în fondul de garantare se consideră în cota anuală a furnizorilor/producătorilor respectivi.
(2^2) Fondul de garantare, prin operatorul comercial al pieţei de energie electrică, cumpără pro-rata, în raport cu producţia de energie electrică, de la toţi producătorii de energie din surse regenerabile care solicită, certificatele verzi nevândute, la un preţ cel puţin egal cu preţul minim legal al certificatelor verzi, determinat conform art. 11 alin. (1). Certificatele verzi vândute fondului de garantare se anulează.”

9. La articolul I punctul 16, alineatele (2), (6), (7) şi (9) ale articolului 14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie în centrale electrice cu puteri instalate de cel mult 1 MW pe centrală sau 2 MW pe centrală în cazul cogenerării de înaltă eficienţă din biomasă poate fi vândută furnizorilor în ale căror zone de licenţă sunt situate centralele respective, la preţuri reglementate unice pe tip de tehnologie. Energia electrică vândută la preţ reglementat nu mai beneficiază de certificate verzi.
……………………………………………………………….
(6) Persoanele fizice şi juridice care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată sub 100 kW pe loc de consum, precum şi autorităţile publice care deţin capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parţial sau total, din fonduri structurale beneficiază din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare, financiară şi/sau cantitativă, între energia livrată şi energia consumată din reţea, conform unei metodologii aprobate de ANRE.
(7) Operatorul de transport şi de sistem şi/sau operatorii de distribuţie asigură transportul, respectiv distribuţia, precum şi dispecerizarea cu prioritate a energiei electrice produse din surse regenerabile, pentru toţi producătorii de energie din surse regenerabile, indiferent de capacitate, pe baza unor criterii transparente şi nediscriminatorii, cu posibilitatea modificării notificărilor în cursul zilei de operare, conform metodologiei aprobate de ANRE, astfel încât limitarea sau întreruperea producţiei de energie din surse regenerabile să fie aplicată numai în cazuri excepţionale, dacă acest fapt este necesar pentru stabilitatea şi securitatea Sistemului Electroenergetic Naţional.
………………………………………………………………..
(9) ANRE stabileşte regulile care să permită accesul garantat, respectiv prioritar la reţele în condiţiile alin. (7) şi (8), inclusiv posibilitatea tranzacţionării energiei electrice în cursul zilei de operare, la propunerea operatorului de transport şi de sistem şi cu consultarea tuturor părţilor interesate.”

10. La articolul I, după punctul 16 se introduc două noi puncte, punctele 16^1 şi 16^2, cu următorul cuprins:
„16^1. După articolul 14 se introduce un nou capitol, capitolul VI^1, cuprinzând articolele 15-19, cu următorul titlu:
«Capitolul VI^1
Mecanisme de cooperare în scopul realizării obiectivului
naţional privind energia din surse regenerabile»
16^2. La articolul 15 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
«a) România poate, prin acorduri comune cu state membre ale Uniunii Europene:
(i) prevedea şi conveni asupra unor transferuri statistice de cantităţi de energie din surse regenerabile cu un alt stat membru, din sau către acel stat membru;
(ii) coopera la realizarea unor proiecte comune referitoare la producerea de energie din surse regenerabile de energie;
(iii) să îşi armonizeze, în întregime sau parţial, scheme naţionale de promovare;
b) România poate, prin acorduri comune cu terţe ţări, coopera la realizarea unor proiecte referitoare la producerea de energie din surse regenerabile de energie.»”

11. La articolul I, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 18^1, cu următorul cuprins:
„18^1. Titlul capitolului VII se abrogă.”

12. La articolul I, după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 19^1, cu următorul cuprins:
„19^1. La articolul 24^1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«(3) Pentru instalaţiile cu putere instalată sub 10 MW şi pentru instalaţiile de producere distribuită a energiei din surse regenerabile se stabilesc proceduri simplificate prin reglementările prevăzute la alin. (1).»”

13. La articolul I, după punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 20^1, cu următorul cuprins:
„20^1. La articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
«(1^1) Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie are acces cu prioritate la reţeaua electrică de transport/distribuţie a energiei electrice, în măsura în care nu este afectată siguranţa Sistemului Electroenergetic Naţional, în conformitate cu reglementările ANRE.»”

14. La articolul I punctul 23, alineatele (2) şi (3) ale articolului 29 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) În cazul în care, din datele rezultate din studiile de fezabilitate pentru proiectele de investiţii noi din România şi din rezultatele monitorizării costurilor investiţionale şi de operare/veniturilor producătorilor pe baza situaţiilor financiare anuale se constată că parametrii specifici fiecărei tehnologii diferă semnificativ de cei avuţi în vedere în calculul efectuat pentru autorizarea sistemului de promovare prevăzut în prezenta lege, ceea ce poate conduce la supracompensarea în ansamblu pentru una sau mai multe dintre tehnologiile prevăzute la art. 3 alin. (1), ANRE propune măsuri pentru ajustarea numărului de certificate verzi prevăzut la art. 6 alin. (2), pentru noii beneficiari, care să ajusteze ratele interne de rentabilitate, agregate pe tehnologii, unde este cazul, până la valorile considerate la autorizarea schemei suport.
(3) Măsurile prevăzute la alin. (2) se aprobă prin hotărâre a Guvernului şi se aplică pentru producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie care încep să producă energie electrică după data intrării în vigoare a acesteia, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2015, cu excepţia producătorilor de energie solară pentru care ajustarea poate avea loc începând cu 1 ianuarie 2014.”
15. La articolul II, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
„(3^1) Operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată mai mare de 125 MW, care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt beneficiarii unui contract de racordare cu operatorul de reţea relevant, vor fi acreditaţi de către ANRE potrivit art. 6 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după ce încep să producă şi să livreze energie electrică în Sistemul Electroenergetic Naţional şi vor beneficia de numărul de certificate verzi prevăzut la art. 6 din aceeaşi lege corespunzător sursei regenerabile utilizate, pentru o perioadă de 24 de luni de la data acreditării.”

16. La articolul II, alineatele (4)-(6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(4) Producătorii de energie electrică prevăzuţi la alin. (3) şi operatorii economici prevăzuţi la alin. (3^1) trebuie să întocmească şi să transmită autorităţilor competente documentaţia necesară evaluării detaliate a măsurii de sprijin de către Comisia Europeană, potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de maximum 3 luni de la data deciziei de acreditare, nerespectarea acestui termen atrăgând suspendarea acordării sistemului de promovare stabilit prin prezenta ordonanţă de urgenţă.
(5) Punerea în aplicare a prevederilor alin. (3) şi (3^1) se realizează de ANRE prin emiterea unei decizii de acreditare, potrivit prevederilor art. 6 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) În cazul producătorilor de energie electrică prevăzuţi la alin. (3) şi al operatorilor economici prevăzuţi la alin. (3^1), eventualele diferenţe pozitive dintre numărul de certificate verzi primite şi numărul de certificate verzi cuvenite conform deciziei individuale a Comisiei Europene se vor recupera în maximum 24 de luni de la data emiterii acesteia, în baza unei decizii emise de ANRE, prin care se stipulează regularizarea numărului de certificate verzi prin reducerea numărului de certificate verzi primite şi/sau prin obligaţia de achiziţie de certificate verzi din piaţă de către aceştia.”

ART. II
(1) Pentru producătorii prevăzuţi la art. 3 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) va recalcula perioadele de aplicare a sistemului de promovare şi va modifica deciziile conform prevederilor art. 3 alin. (8) din aceeaşi lege, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(2) Modul de utilizare a fondului prevăzut la art. 12 alin. (2 2) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte pe baza unui regulament aprobat de ANRE în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(3) Prima perioadă de monitorizare prevăzută la art. 29 alin. (2) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
ART. III
Accesul la instalaţiile de utilizare de energie electrică şi gaze naturale prevăzut de actele normative în vigoare se realizează cu acordul clientului final în vederea menţinerii în siguranţă a acestora, precum şi a sistemului energetic naţional, în baza reglementărilor aprobate de ANRE în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI
VASILE BLAGA

Bucureşti, 18 iulie 2012.
Nr. 134.

––

OUG 88/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Ordonanta de urgenta 88/2011

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 736 din 19 octombrie 2011

Avand in vedere Decizia Comisiei Europene: Ajutorul de stat SA. 33134 (2011/N) — Romania — „Certificate verzi pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile” de autorizare a schemei de sprijin, ca urmare a dispozitiilor comunitare in domeniu potrivit carora aceasta schema de sprijin este de natura ajutorului de stat sau este susceptibila de a fi ajutor de stat, si necesitatea corelarii Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile legislatiei comunitare, inclusiv a deciziei sus-mentionate,
tinand seama ca punerea in aplicare a Legii nr. 220/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuie la dezvoltarea investitiilor in domeniul producerii energiei electrice din surse regenerabile, avand ca efect indeplinirea obiectivului national privind atingerea unei ponderi de 24% a energiei din surse regenerabile din cantitatea de energie pe care o va consuma Romania in anul 2020, prevedere stipulata in anexa I la Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile, de modificare si ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE si 2003/30/CE,
deoarece aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, ce nu sufera amanare,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, dupa litera ad) se introduc noua noi litere, lit. ae)—am), cu urmatorul cuprins:
„ae) centrala electrica multicombustibil — centrala electrica care produce energie electrica folosind surse regenerabile si conventionale de energie, care se utilizeaza fie in instalatii de ardere/cazane energetice separate, fie in aceeasi instalatie de ardere daca continutul energetic al combustibilului conventional utilizat nu depaseste 10% din continutul energetic total;
af) supracompensare — situatia in care, luand in considerare indicatorii tehnico-economici specifici medii realizati anual pentru fiecare tehnologie, din analiza cost-beneficiu efectuata pentru ansamblul capacitatilor de producere utilizand aceeasi tehnologie rezulta o rata interna de rentabilitate mai mare cu 10% fata de valoarea considerata pentru tehnologia respectiva la autorizarea sistemului de promovare si care se va publica pe site-ul ANRE;
ag) analiza cost-beneficiu — analiza economica efectuata in vederea determinarii rentabilitatii investitiilor in producerea de energie electrica din surse regenerabile de energie, realizata prin utilizarea tehnicii actualizarii aplicata la costurile de investitie, costurile de exploatare si la veniturile rezultate pe durata de viata a proiectelor;
ah) rata interna de rentabilitate — indicator rezultat dintr-o analiza cost-beneficiu care exprima rentabilitatea unui proiect de investitie, si anume rata de actualizare pentru care veniturile actualizate sunt egale cu cheltuielile actualizate;
ai) culturi energetice — culturi de plante agricole sau nonagricole destinate, in special, productiei de biocarburanti ori productiei de biomasa utilizata in scopul producerii energiei electrice si termice;
aj) acces prioritar la retele al energiei electrice din surse regenerabile — ansamblu de reguli si conditii tehnice si comerciale in baza carora unor categorii de producatori de energie electrica din surse regenerabile de energie li se asigura posibilitatea preluarii in orice moment si a vanzarii intregii cantitati de energie electrica produsa la un moment dat, in functie de capacitatea racordului la retea si disponibilitatea unitatilor/resurselor eligibile;
ak) acces garantat la retele al energiei electrice din surse regenerabile — ansamblu de reguli si conditii tehnice si comerciale in baza carora pentru energia electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de schema de sprijin prin certificate verzi contractata si vanduta pe piata de energie electrica se garanteaza preluarea in reteaua electrica;
al) acreditare — activitate desfasurata de ANRE pe baza unui regulament propriu prin care se acorda unui operator economic care detine centrale electrice ce utilizeaza surse regenerabile de energie dreptul de a beneficia de sistemul de promovare prevazut de prezenta lege;
am) calificare — activitate desfasurata de ANRE pe baza unui regulament propriu prin care se stabileste cantitatea de energie electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta intr-o centrala/grup de cogenerare.”

2. La articolul 3 alineatul (1), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„h) gaz de fermentare a deseurilor;”.

3. La articolul 3 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„c) 7 ani, pentru energia electrica produsa in grupuri/centrale eoliene, care au mai fost utilizate pentru producerea energiei electrice pe teritoriul altor state, daca sunt utilizate in sisteme izolate sau daca au fost puse in functiune pe teritoriul Romaniei inainte de data aplicarii sistemului de promovare prevazut de prezenta lege;”.

4. La articolul 3, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(3) Sistemul de promovare stabilit de prezenta lege se aplica producatorilor pentru energia electrica produsa din surse regenerabile, inclusiv pentru energia electrica produsa pe perioada de proba, in baza deciziei de acreditare emise de ANRE potrivit prevederilor art. 6 alin. (6), daca punerile in functiune, respectiv retehnologizarile de grupuri/centrale se realizeaza pana la sfarsitul anului 2016.
(4) In vederea aplicarii sistemului de promovare stabilit prin prezenta lege, acreditarea centralelor electrice se poate face etapizat, pe masura punerii in functiune a fiecarui grup electric individual din cadrul unei capacitati energetice continand mai multe astfel de grupuri electrice, caz in care perioada de aplicare a sistemului de promovare reglementat prin prezenta lege se va aplica diferentiat in functie de momentul acreditarii.”

5. La articolul 3 alineatul (6), literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„a) energia electrica produsa din combustibil care provine din biomasa, deseuri industriale si/sau municipale achizitionate din import, indiferent de puterea instalata a centralei electrice;
………………………………………………………….
c) energia electrica produsa in centrale electrice care utilizeaza surse regenerabile si conventionale de energie in aceeasi instalatie de ardere daca continutul energetic al combustibilului conventional utilizat depaseste 10% din continutul energetic total;”.

6. La articolul 3, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(7) In cazul energiei electrice produse din surse regenerabile in cogenerare, producatorii care solicita un sistem de promovare sunt obligati sa opteze fie pentru schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila, fie pentru schema de promovare prevazuta in prezenta lege.”

7. La articolul 3, dupa alineatul (7) se introduc patru noi alineate, alineatele (8)—(11), cu urmatorul cuprins:
„(8) In cazul producatorilor de energie din surse regenerabile care au beneficiat de certificate verzi anterior aplicarii sistemului de promovare prevazut de prezenta lege, duratele de aplicare prevazute la alin. (2) se vor diminua corespunzator cu perioadele pentru care acestia au beneficiat deja de certificate verzi.
(9) Producatorii de energie electrica din sursele regenerabile de energie prevazute la alin. (1) lit. e)—g) beneficiaza de sistemul de promovare stabilit prin prezenta lege numai daca detin certificat de origine pentru biomasa utilizata drept combustibil sau materie prima.
(10) Certificatele de origine prevazute la alin. (9) se emit de catre:
a) Ministerul Mediului si Padurilor, pentru biomasa provenita din silvicultura si industriile conexe, precum si pentru biomasa provenita din deseuri industriale si municipale;
b) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru biomasa provenita din agricultura si industriile conexe.
(11) Certificatele de origine prevazute la alin. (10) se emit in baza procedurilor aprobate prin ordin al ministrului mediului si padurilor si, respectiv, al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.”

8. La articolul 4, alineatele (6) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(6) ANRE acrediteaza producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi, in conditiile prevazute in Regulamentul de acreditare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi.
………………………………………………………….
(9) ANRE stabileste prin ordin, pana la data de 1 martie a fiecarui an, cota anuala obligatorie de achizitie de certificate verzi aferenta anului precedent, pe baza cantitatilor realizate de energie electrica din surse regenerabile si a consumului final de energie electrica din anul precedent, dar fara a depasi nivelul corespunzator cotelor obligatorii de energie electrica din surse regenerabile stabilite la alin. (4).”

9. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 6
(1) Operatorul de transport si sistem emite lunar certificate verzi producatorilor pentru cantitatea de energie electrica produsa din centrale electrice care utilizeaza surse regenerabile de energie, din care se scade cantitatea de energie electrica necesara asigurarii consumului propriu tehnologic al acestora.
(2) Producatorii de energie din surse regenerabile beneficiaza de un numar de certificate verzi pentru energia electrica produsa si livrata potrivit prevederilor alin. (1) dupa cum urmeaza:
a) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat, daca centralele hidroelectrice sunt noi, sau 2 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat, daca centralele hidroelectrice sunt retehnologizate, pentru energia electrica din centrale hidroelectrice cu puteri instalate de cel mult 10 MW;
b) un certificat verde pentru fiecare 2 MWh din centrale hidroelectrice cu o putere instalata de cel mult 10 MW, care nu se incadreaza in conditiile prevazute la lit. a);
c) doua certificate verzi, pana in anul 2017, si un certificat verde, incepand cu anul 2018, pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producatorii de energie electrica din energie eoliana;
d) doua certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producatorii de energie electrica din sursele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d)—g);
e) un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producatorii de energie electrica din sursele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. h) si i);
f) 6 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producatorii de energie electrica din sursele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c).
(3) Beneficiaza de sistemul de promovare reglementat de prezenta lege si energia electrica produsa in centrale electrice care utilizeaza surse regenerabile, racordate la sisteme electroenergetice izolate.
(4) Pentru energia electrica produsa in centrale/grupuri de cogenerare care utilizeaza sursele regenerabile de energie prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d)—i) si calificata de ANRE ca fiind de inalta eficienta se acorda suplimentar fata de prevederile alin. (2) lit. d) si e) cate un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs si livrat.
(5) Pentru energia electrica produsa in centrale electrice care utilizeaza biomasa care provine din culturi energetice se acorda suplimentar fata de prevederile alin. (2) lit. d) cate un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs si livrat.
(6) ANRE are urmatoarele atributii:
a) acrediteaza grupurile/centralele electrice care beneficiaza de schema de promovare prin certificate verzi, in temeiul Regulamentului de acreditare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea schemei de promovare;
b) elaboreaza cadrul de reglementare pentru monitorizarea costurilor/veniturilor de producere a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile care beneficiaza de schema de promovare prin certificate verzi.
(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) si (4), indiferent de tipul sursei regenerabile utilizate, producatorii de energie electrica beneficiaza de:
a) un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs si livrat din centrale electrice pe perioada de proba;
b) un numar de certificate verzi stabilit de ANRE prin reducerea numarului de certificate verzi prevazut la alin. (2) diminuand valoarea de referinta a investitiei per MW cu valoarea ajutorului primit per MW si pastrand valoarea ratelor interne de rentabilitate considerate in calculele furnizate Comisiei Europene in cadrul procesului de autorizare a sistemului de promovare, daca centralele electrice beneficiaza suplimentar de unul sau mai multe alte ajutoare de stat.
(8) Producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie beneficiaza de certificate verzi potrivit prevederilor alin. (2) dupa acreditarea acestora de ANRE in baza regulamentului prevazut la alin. (6) lit. a) incepand cu luna calendaristica in care s-a emis decizia de acreditare.
(9) Certificatele verzi emise de operatorul de transport si sistem au o durata de valabilitate de 16 luni.
(10) Mecanismul de reducere a numarului de certificate verzi prevazut la alin. (7) lit. b) se stabileste de ANRE prin regulamentul prevazut la alin. (6) lit. a).”

10. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7
Producatorii de energie electrica din surse regenerabile transmit lunar operatorului de transport si sistem informatiile necesare stabilirii cantitatii de energie electrica produse din surse regenerabile care beneficiaza de certificate verzi in luna precedenta, insotite de:
a) procesele-verbale care confirma valorile masurate ale energiei electrice livrate/consumate, semnate impreuna cu operatorii de retea, in cazul producatorilor care livreaza energie electrica in retele electrice;
b) datele privind cantitatile de energie electrica produse din surse regenerabile si livrate consumatorilor, in cazul producatorilor care livreaza energie electrica direct la consumatori, inclusiv pentru consum final propriu, altul decat consum propriu tehnologic.”

11. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 8
(1) Cantitatea de energie electrica pentru care se stabileste obligatia de achizitie de certificate verzi include:
a) energia electrica achizitionata de furnizorii de energie electrica, destinata atat consumului final al acestora, cat si vanzarii catre consumatorii finali;
b) energia electrica utilizata pentru consum final propriu, altul decat consumul propriu tehnologic, de catre un producator de energie electrica;
c) energia electrica utilizata de un producator pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor racordati prin linii directe de centrala electrica.
(2) Furnizorii de energie electrica si producatorii prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa achizitioneze anual un numar de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv, in conditiile art. 4 alin. (9), si cantitatea de energie electrica prevazuta la alin. (1), exprimata in MWh, furnizata anual consumatorilor finali.
(3) Furnizorii de energie electrica si producatorii prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa transmita anual la ANRE, in formatul si la termenele precizate de aceasta, cantitatile de energie electrica pentru care au obligatia achizitiei de certificate verzi, conform prezentei legi.”

12. La articolul 10, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Pana la indeplinirea tintelor nationale prevazute la art. 4 alin. (2) comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile care beneficiaza de sistemul de promovare prevazut de prezenta lege se realizeaza doar pentru acoperirea consumului final brut de energie electrica al Romaniei, energia electrica respectiva fiind insotita de garantii de origine emise potrivit prevederilor art. 24.”

13. La articolul 11, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(3) Incepand cu anul 2011, valorile de tranzactionare prevazute la alin. (1) se indexeaza anual de ANRE conform indicelui mediu anual de inflatie pentru anul precedent, calculat la nivelul zonei euro din Uniunea Europeana (UE), comunicat oficial de catre EUROSTAT.
(4) In termen de 15 zile de la publicarea oficiala a indicelui mediu anual de inflatie de catre EUROSTAT, ANRE aproba prin ordin valorile minime si maxime determinate potrivit prevederilor alin. (1) si (3), aplicabile pentru anul in curs.”

14. Titlul capitolului IV se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„CAPITOLUL IV – Indeplinirea cotelor obligatorii de achizitie de certificate verzi”

15. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 12
(1) Pana la data de 15 aprilie a fiecarui an, ANRE stabileste pentru fiecare furnizor si pentru fiecare din producatorii care au obligatia de a achizitiona certificate verzi gradul de indeplinire individuala a cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi pentru anul calendaristic precedent, pe baza informatiilor privind numarul de certificate verzi achizitionate si energia electrica consumata/livrata pentru consum, potrivit prevederilor de la art. 8 alin. (1).
(2) Furnizorii, precum si producatorii prevazuti la art. 8 alin. (1) care nu realizeaza cota obligatorie anuala sunt obligati sa plateasca contravaloarea certificatelor verzi neachizitionate Administratiei Fondului pentru Mediu la valoarea de 110 euro pentru fiecare certificat neachizitionat, calculata in lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru luna decembrie a anului precedent.
(3) Incepand cu anul 2011, valoarea prevazuta la alin. (2) se indexeaza anual de ANRE conform indicelui mediu anual de inflatie pentru anul precedent, calculat la nivelul zonei euro din UE, comunicat oficial de catre EUROSTAT.
(4) In termen de 15 zile de la publicarea oficiala a indicelui mediu anual de inflatie de catre EUROSTAT, ANRE aproba si publica pe site-ul propriu valoarea determinata potrivit prevederilor alin. (2) si (3), aplicabila pentru anul in curs.
(5) Administratia Fondului pentru Mediu emite facturi de incasare a obligatiilor de plata care decurg din aplicarea alin. (2) in termen de 10 zile de la data instiintarii emise de ANRE cu privire la operatorii economici debitori si sumele datorate de acestia.
(6) Suma rezultata din aplicarea prevederilor alin. (5) este utilizata de Administratia Fondului pentru Mediu in vederea finantarii investitiilor in producerea de energie din surse regenerabile de catre persoanele fizice care realizeaza capacitati energetice cu putere instalata de pana la 100 kW.
(7) Furnizorii si producatorii care comercializeaza energie electrica consumatorilor finali sunt obligati sa-i informeze periodic conform reglementarilor ANRE cu privire la costul achizitiei de certificate verzi corespunzator unui kWh de energie electrica vanduta acestora.”

16. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 14
(1) Producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie vand energia electrica produsa pe piata de energie electrica la pretul pietei.
(2) Energia electrica produsa din surse regenerabile de energie in centrale electrice cu puteri instalate de cel mult 1MW pe centrala poate fi vanduta furnizorilor in ale caror zone de licenta sunt situate centralele respective, la preturi reglementate unice pe tip de tehnologie. Energia electrica vanduta la pret reglementat nu mai beneficiaza de certificate verzi.
(3) Furnizorii prevazuti la alin. (2) sunt obligati, la solicitarea producatorilor care utilizeaza surse regenerabile de energie, sa achizitioneze energia electrica produsa conform alin. (2), in conditiile stabilite de ANRE.
(4) Preturile reglementate si regimul de comercializare a energiei electrice din surse regenerabile prevazute la alin. (2) sunt stabilite de ANRE in baza unei metodologii si vor fi notificate Comisiei Europene in conditiile legii.
(5) Solicitarile de vanzare a energiei electrice de catre producatorii/consumatorii prevazuti la alin. (3) vor fi adresate furnizorilor precizati la alin. (2), de regula, pana la sfarsitul lunii octombrie a anului precedent celui de contractare, contractele de vanzare-cumparare fiind incheiate pe cel putin un an de zile.
(6) Persoanele fizice care detin unitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalata sub 50 kW pe loc de consum, precum si autoritatile publice care detin capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, partial sau total, din fonduri structurale pot beneficia din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare, financiara si/sau cantitativa, intre energia livrata si energia consumata din retea, conform unei metodologii aprobate de ANRE.
(7) Operatorul de transport si sistem si/sau operatorii de distributie asigura dispecerizarea cu prioritate a energiei electrice produse din surse regenerabile astfel incat productia efectiva de energie electrica din surse regenerabile sa fie cat mai aproape de disponibilul acestor resurse, avand dreptul de a limita ori intrerupe producerea de energie electrica din surse regenerabile numai in baza reglementarilor tehnice si comerciale aprobate de ANRE sau in cazuri exceptionale, daca aceasta actiune este absolut necesara pentru mentinerea stabilitatii si indeplinirea criteriilor de siguranta a Sistemului Electroenergetic National.
(8) Pentru energia electrica care beneficiaza de sistemul de sprijin prevazut de prezenta lege, contractata si vanduta pe piata de energie, se asigura acces garantat la retea, cu exceptia energiei electrice care este contractata si vanduta la pret reglementat conform prevederilor alin. (2), pentru care se asigura accesul prioritar la retea.
(9) ANRE stabileste regulile tehnice si comerciale care sa permita accesul garantat, respectiv prioritar la retele in conditiile alin. (7) si (8), inclusiv posibilitatea tranzactionarii energiei electrice in cursul zilei de operare, la propunerea operatorului de transport si de sistem si cu consultarea tuturor partilor interesate.”

17. La articolul 15, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(2) Cooperarea prin acorduri comune de tipul celor stabilite la alin. (1) lit. a) pct. (i) si (ii) si lit. b) poate implica si operatorii privati. Acordurile respective sunt incheiate pe unul sau mai multi ani si sunt notificate Comisiei Europene de catre ministerul de resort in termen de cel mult 3 luni de la incheierea fiecarui an in care sunt in vigoare.
(3) Daca pentru realizarea obiectivului national privind consumul final brut de energie din surse regenerabile este luata in considerare energia electrica din surse regenerabile de energie produsa si consumata intr-o tara terta in cadrul acordurilor comune prevazute la alin. (1) lit. b), ministerul de resort va transmite o solicitare pentru primirea acceptului Comisiei Europene, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (3)—(7) si art. 10 din Directiva 2009/28/CE.”

18. La articolul 15, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
„(4) Ministerul de resort poate propune Guvernului punerea in aplicare a prevederilor alin. (1) lit. a) pct. (i) si (iii), la propunerea unui alt stat membru al Uniunii Europene sau daca este necesar pentru indeplinirea obiectivului national privind consumul final brut de energie din surse regenerabile, cu respectarea prevederilor art. 6, respectiv 11 din Directiva 2009/28/CE.”

19. La articolul 16, alineatul (1) se abroga.

20. La articolul 25, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 25
(1) Capacitatile de producere de energie electrica din surse regenerabile de energie se racordeaza la reteaua electrica de transport/distributie a energiei electrice, in masura in care nu este afectata siguranta Sistemului Electroenergetic National.”

21. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 26
(1) Un operator economic care dezvolta un proiect de centrala electrica de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalata mai mare de 125 MW, care indeplineste conditiile pentru aplicarea sistemului de promovare stabilit prin prezenta lege, intocmeste si transmite conform legii documentatia necesara evaluarii detaliate a masurii de sprijin de catre Comisia Europeana, cu respectarea prevederilor pct. 160 lit. b) subpct. (iii) din Orientarile comunitare privind ajutorul de stat pentru protectia mediului (2008/C82/01), publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C82 din 1 aprilie 2008.
(2) Operatorii economici solicitanti beneficiaza de sistemul de promovare prevazut de prezenta lege numai dupa autorizarea acestuia de catre Comisia Europeana si numai pentru tehnologiile de producere a energiei electrice din surse regenerabile mentionate in decizia de autorizare, respectiv dupa finalizarea evaluarii detaliate prevazute la alin. (1).
(3) Punerea in aplicare a prevederilor alin. (2) se realizeaza de ANRE prin emiterea unei decizii de acreditare potrivit art. 6 alin. (6) lit. a).
(4) Pentru operatorii prevazuti la alin. (1), ANRE poate modifica numarul de certificate verzi prevazut la art. 6 alin. (2), in conformitate cu prevederile deciziei Comisiei Europene.”

22. La articolul 28, alineatul (2) se abroga.

23. Dupa articolul 28 se introduc doua noi articole, articolele 29 si 30, cu urmatorul cuprins:
„Art. 29
(1) ANRE monitorizeaza producatorii beneficiari ai sistemului de promovare prin certificate verzi si intocmeste rapoarte anuale pe care le face publice.
(2) In cazul in care, din datele rezultate din studiile de fezabilitate pentru proiectele de investitii noi si din rezultatele monitorizarii costurilor investitionale si de operare/veniturilor producatorilor, se constata ca parametrii specifici fiecarei tehnologii difera de cei avuti in vedere in calculul efectuat pentru autorizarea sistemului de promovare prevazut in prezenta lege, ceea ce poate conduce la supracompensarea in ansamblu pentru una sau mai multe dintre tehnologiile specificate la art. 3 alin. (1), ANRE propune masuri pentru reducerea numarului de certificate verzi prevazut la art. 6 alin. (2).
(3) Masurile prevazute la alin. (2) se aproba prin hotarare a Guvernului si se aplica pentru producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie care incep sa produca energie electrica dupa data intrarii in vigoare a acesteia.

Art. 30
(1) Constituie contraventie urmatoarele fapte:
a) neprezentarea de catre producatorii si furnizorii mentionati la art. 8 alin. (1), la termenele stabilite, a datelor/informatiilor solicitate de ANRE in baza prezentei legi si a reglementarilor emise in aplicarea acesteia sau furnizarea incorecta ori incompleta de astfel de date/informatii;
b) neplata contravalorii certificatelor verzi neachizitionate de catre furnizorii si producatorii prevazuti la art. 8 alin. (1), la termenele stabilite prin reglementarile ANRE;
c) tranzactionarea certificatelor verzi la preturi care nu se incadreaza in limitele stabilite la art. 11;
d) refuzul nejustificat al operatorilor de retea de a valida valorile masurate ale energiei electrice livrate/consumate, conform art. 7 lit. a).
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a), c) si d) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei, in cazul persoanelor fizice, si cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei, in cazul persoanelor juridice.
(3) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. b) se sanctioneaza cu amenda egala cu contravaloarea totala a certificatelor verzi neachizitionate de un furnizor sau producator prevazut la art. 8 alin. (1) multiplicata de 3 ori, valoarea minima a acesteia fiind de 10.000 lei, iar valoarea maxima de 100.000 lei.
(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai ANRE.
(5) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobate cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Art. II
(1) Pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi, producatorii de energie electrica care detin grupuri/centrale electrice ce utilizeaza surse regenerabile de energie aflate in functiune la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sunt obligati sa solicite Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) acreditarea in termen de 30 de zile si beneficiaza de numarul de certificate verzi prevazut la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa obtinerea acesteia.
(2) Producatorii de energie electrica ce detin grupuri/centrale electrice care utilizeaza ca surse regenerabile de energie sub forma de biomasa, biolichide sau biogaz, aflate in functiune la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, sunt acreditati temporar de ANRE pe o perioada de 6 luni pentru a beneficia de certificate verzi fara sa prezinte certificate de origine pentru aceste surse.
(3) Producatorii de energie electrica, care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta exploateaza comercial centrale de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalata mai mare de 125 MW, vor fi acreditati de ANRE si beneficiaza de numarul de certificate verzi prevazut la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 220/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, corespunzator sursei regenerabile utilizate pentru o perioada de 24 de luni de la data acreditarii.
(4) Producatorii de energie electrica prevazuti la alin. (3) trebuie sa intocmeasca si sa transmita autoritatilor competente documentatia necesara evaluarii detaliate a masurii de sprijin de catre Comisia Europeana, potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de maximum 3 luni de la data deciziei de acreditare, nerespectarea acestui termen atragand suspendarea acordarii sistemului de promovare stabilit prin prezenta ordonanta de urgenta.
(5) Punerea in aplicare a prevederilor alin. (3) se realizeaza de ANRE prin emiterea unei decizii de acreditare, potrivit prevederilor art. 6 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 220/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) In cazul producatorilor de energie electrica mentionati la alin. (3), eventualele diferente pozitive intre numarul de certificate verzi primite si numarul de certificate verzi cuvenite conform deciziei individuale a Comisiei Europene se vor recupera in maximum 24 de luni de la data emiterii acesteia, in baza unei decizii emise de ANRE, prin care se stipuleaza regularizarea numarului de certificate verzi prin reducerea numarului de certificate verzi primite si/sau prin obligatia de achizitie de certificate verzi din piata de catre acestia.

Art. III
Procedurile prevazute la art. 3 alin. (11) din Legea nr. 220/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba prin ordin al ministrului mediului si padurilor si, respectiv, al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, iar regulamentul prevazut la art. 6 alin. (6) lit. a), respectiv metodologiile prevazute la art. 14 alin. (4) si (6) din Legea nr. 220/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba prin ordin al ANRE in termen de 30 de zile, respectiv 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. IV
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
a) Hotararea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrica din surse regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 24 aprilie 2003, cu modificarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 1.479/2009 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 843 din 7 decembrie 2009.

Legea 220 din 27 octombrie 2008 (Legea 220/2008) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Publicat in Monitorul Oficial 743 din 3 noiembrie 2008 (M. Of. 743/2008) LegeStart prezinta actul doar in varianta publicata in Monitorul Oficial.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. –
(1) Prezenta lege creeaza cadrul legal necesar extinderii utilizarii surselor regenerabile de energie, prin:
a) reducerea costurilor de productie, transport si distributie a energiei produse din surse regenerabile de energie, comparativ cu utilizarea combustibililor clasici, fosili si, implicit, reducerea facturii energetice a diferitelor categorii de consumatori;
b) atragerea in balanta energetica nationala a resurselor regenerabile de energie, necesare cresterii securitatii in alimentarea cu energie si reducerii importurilor de resurse primare de energie;
c) stimularea dezvoltarii durabile la nivel local si regional si crearea de noi locuri de munca aferente proceselor de valorificare a surselor regenerabile de energie;
d) reducerea poluarii mediului prin diminuarea producerii de emisii poluante si gaze cu efect de sera;
e) asigurarea cofinantarii necesare in atragerea unor surse financiare externe, destinate promovarii surselor regenerabile de energie;
f) definirea normelor referitoare la garantiile de origine, procedurile administrative aplicabile si racordarea la reteaua electrica in ceea ce priveste energia produsa din surse regenerabile;
g) stabilirea criteriilor de durabilitate ecologica pentru biocombustibili si alte biolichide.
(2) Prezenta lege instituie sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie.
Art. 2. – In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) ANRE – Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei;
b) biomasa – fractiunea biodegradabila a produselor, deseurilor si reziduurilor din agricultura, inclusiv substantele vegetale si animale, din silvicultura si industriile conexe, precum si fractiunea biodegradabila a deseurilor industriale si urbane;

c) biolichide – combustibilul lichid utilizat in scopuri energetice si produs din biomasa;
d) centrala electrica – ansamblul de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea de energie electrica;
e) centrala hidroelectrica retehnologizata – centrala hidroelectrica cu o putere instalata de cel mult 10 MW, care indeplineste urmatoarele conditii:
-are o durata de functionare de cel putin 15 ani de la data punerii in functiune;
-a fost supusa unui ansamblu de operatiuni de inlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral si/sau fizic, cu tehnologii moderne, in scopul cresterii eficientei activitatii de producere;
f) centrala noua/grup electric nou – centrala/grupul electric pusa/pus in functiune dupa data de 1 ianuarie 2004;
g) certificat verde – titlul ce atesta producerea din surse regenerabile de energie a unei cantitati de 1 MWh energie electrica. Certificatul verde se poate tranzactiona, distinct de cantitatea de energie electrica pe care acesta o reprezinta, pe o piata organizata, in conditiile legii;
h) consum intern brut de energie electrica – cantitatea de energie electrica echivalenta cu productia neta de energie electrica, inclusiv cea a autoproducatorilor, la care se adauga diferenta dintre importul si exportul de energie electrica;
i) consum final de energie electrica – suma consumurilor de energie electrica realizate de clientii finali de energie electrica din Romania;
j) consumator final de energie electrica – persoana care utilizeaza energie electrica pentru consumul propriu, cu exceptia consumului de energie electrica in procesele tehnologice de producere, transport si distributie a energiei electrice;
k) furnizor de energie electrica – persoana juridica titulara a unei licente de furnizare, care asigura alimentarea cu energie electrica a unuia sau mai multor consumatori, pe baza unui contract de furnizare;

 

l) garantie de origine – documentul emis de autoritatea competenta producatorilor de energie electrica ce atesta provenienta acesteia din surse regenerabile de energie sau in cogenerare;
m) grup energetic – unitatea tehnologica producatoare de energie electrica ce poate fi individualizata in privinta realizarii, retehnologizarii si punerii in functiune;
n) incalzire sau racire urbana – distributia de energie termica sub forma de abur, apa fierbinte sau lichide racite, de la o sursa centrala de productie, printr-o retea, catre mai multe cladiri, in scopul utilizarii acesteia pentru incalzirea sau racirea spatiilor ori a proceselor;
o) minister de resort – Ministerul Economiei si Finantelor;
p) operator de transport si sistem – persoana care detine, sub orice titlu, o retea electrica de transport si este titulara a unei licente de transport prin care raspunde de operarea, asigurarea intretinerii si, daca este necesar, dezvoltarea retelei de transport intr-o anumita zona si, acolo unde este aplicabila, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum si de asigurarea capacitatii pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice;
r) operator de distributie – orice persoana care detine, sub orice titlu, o retea electrica de distributie si este titulara a unei licente de distributie prin care raspunde de operarea, asigurarea intretinerii si, daca este necesar, dezvoltarea retelei de distributie intr-o anumita zona si, acolo unde este aplicabil, interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum si de asigurarea capacitatii pe termen lung a sistemului de a raspunde cererilor rezonabile privind distributia energiei electrice;

 

s) operatori de retea – operatorii de distributie si operatorul de transport si sistem;
t) sistem de cote obligatorii – mecanismul de promovare a producerii de energie electrica din surse regenerabile de energie, care impune furnizorilor achizitia unor cantitati minime de energie electrica produsa din aceste surse, stabilite proportional cu vanzarile acestora de energie electrica catre consumatorii finali. Indeplinirea cotelor se dovedeste prin posesia unui numar corespunzator de certificate verzi dobandite in conditiile legii;
u) sistem de sprijin – ansamblul de masuri destinat promovarii producerii de energie din surse regenerabile prin reducerea costurilor de productie ale acesteia, prin cresterea pretului la care aceasta poate fi vanduta sau prin cresterea cantitatii de astfel de energie achizitionata, prin instituirea unor obligatii ori in alt mod;
v) Sistemul European de Certificate Verzi – organizatia europeana nonprofit care promoveaza o piata europeana a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, sustinuta de un sistem informational armonizat la nivel european si acceptata de comun acord de participanti;
x) surse regenerabile de energie – sursele de energie nefosile, cum sunt: energie eoliana, solara, geotermala si gazele combustibile asociate apelor geotermale, energia valurilor, a mareelor, energie hidro, biomasa, gaz de fermentare a deseurilor, denumit si gaz de depozit, sau gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate si biogaz.
Art. 3. –
(1) Sistemul de promovare stabilit prin prezenta lege se aplica pentru energia produsa din:
a) energie hidro utilizata in centrale cu o putere instalata de cel mult 10 MW;
b) energie eoliana;
c) energie solara;

 

d) energie geotermala si gazele combustibile asociate;
e) biomasa;
f) biogaz;
g) gaz de fermentare a deseurilor;
h) gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate
si care este livrata in reteaua electrica.
(2) Sistemul de promovare stabilit prin prezenta lege se aplica pentru o perioada de:
a) 15 ani, pentru energia electrica produsa in grupuri electrice noi;
b) 5 ani, pentru energia electrica produsa in grupuri/centrale electrice eoliene din import, care au mai fost utilizate pentru producerea energiei electrice pe teritoriul altor state;
c) 10 ani, pentru energia electrica produsa in centrale/grupuri hidroelectrice de maximum 10 MW, retehnologizate;
d) 3 ani, pentru energia electrica produsa in centrale/grupuri hidroelectrice de maximum 10 MW, neretehnologizate;
e) 10 ani, pentru energia termica produsa din surse geotermale in centrale de minimum 5 MWth.
(3) Sistemul de promovare se aplica de la data la care producatorii detinatori ai capacitatilor de productie mentionate la alin. (2) incep sa produca energie electrica si primesc certificate verzi pentru energia electrica, conform art. 10, daca punerile in functiune, respectiv retehnologizarile de centrale/grupuri se fac pana la sfarsitul anului 2014.
(4) Cantitatea de energie electrica produsa intr-o centrala hidroelectrica retehnologizata, pentru care se aplica sistemul de sprijin, se stabileste conform unei proceduri aprobate de ANRE, pe baza productiei nete de energie electrica realizate in ultimii 10 ani inainte de retehnologizare si a productiei nete de energie electrica realizate dupa retehnologizare.
(5) In cazul energiei electrice produse in capacitati de productie multicombustibil care utilizeaza surse regenerabile si conventionale, beneficiaza de schema de sustinere numai acea parte din energia electrica produsa efectiv din surse regenerabile de energie, stabilita pe baza continutului energetic aferent.
(6) Nu se aplica sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie stabilit prin prezenta lege pentru:
a) exportul de energie electrica din surse regenerabile care a beneficiat de certificate verzi;
b) productia de energie electrica din deseuri industriale si/sau urbane provenite din import, indiferent de puterea instalata a capacitatii de producere.

CAPITOLUL II
Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse
regenerabile de energie

Art. 4. –
(1) Pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie se aplica sistemul cotelor obligatorii, combinat cu tranzactionarea certificatelor verzi sau prin sistemul „de pret fix”.
(2) Promovarea unuia dintre sistemele prevazute la alin. (1) se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea ANRE, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(3) Nivelul tintelor nationale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie in consumul final de energie electrica in perspectiva anilor 2010, 2015 si 2020 este de 33%, 35% si, respectiv, 38%.
(4) La atingerea tintelor nationale prevazute la alin. (3), pe langa energia electrica produsa din sursele regenerabile de energie prevazute la art. 3 alin. (1), se ia in considerare si energia electrica produsa in centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de10 MW.
(5) Cotele obligatorii anuale de certificate verzi pentru perioada 2008-2020 sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
(6) Cotele obligatorii anuale de certificate verzi pentru perioada 2021-2030 se stabilesc de ministerul de resort si nu vor fi mai mici decat cota stabilita pentru anul 2020.
(7) Cotele obligatorii anuale de achizitie de certificate verzi de catre furnizorii clientilor finali de energie electrica se stabilesc si se fac publice de ANRE pana la data de 15 martie, pentru anul precedent.

 

Art. 5. –
(1) Operatorul de transport si sistem emite lunar certificate verzi producatorilor pentru cantitatea de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie si livrata efectiv in reteaua electrica si/sau la consumator.
(2) Producatorii de energie electrica din surse regenerabile primesc:
a) un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs si livrat in reteaua de energie electrica din centrale/grupuri hidroelectrice noi sau centrale/grupuri hidroelectrice de maximum 10 MW, retehnologizate;
b) un certificat verde pentru fiecare 2 MWh livrati in reteaua de energie electrica din centrale hidroelectrice cu o putere instalata cuprinsa intre 1 si 10 MW, care nu se incadreaza in conditiile prevazute la lit. a);
c) doua certificate verzi pentru fiecare 1 MWh livrat in reteaua de energie electrica din centralele hidroelectrice cu o putere instalata de pana la 1 MW/unitate;
d) doua certificate verzi, pana in anul 2015, si un certificat verde, incepand cu anul 2016, pentru fiecare 1 MWh livrat in reteaua de energie electrica de producatorii de energie electrica din energie eoliana;
e) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh livrat in reteaua de energie electrica de producatorii de energie electrica din biomasa, biogaz, biolichid, gaz de fermentare a deseurilor, energie geotermala si gazele combustibile asociate;
f) 4 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh livrat in reteaua de energie electrica de producatorii de energie electrica din energie solara.
(3) ANRE califica capacitatile de productie care beneficiaza de schema de sustinere, in temeiul Regulamentului de calificare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea schemei de sustinere.

 

Art. 6. –
(1) Operatorii de distributie transmit lunar, fara plata, operatorului de transport si sistem date privind cantitatile de energie electrica produse din surse regenerabile si livrate de producatorii racordati la retelele de distributie din zonele lor de licenta si pentru care au calitatea de concesionari, in temeiul unor contracte de concesiune.
(2) Producatorii care livreaza energie electrica in baza contractelor directe, precum si autoproducatorii transmit lunar, fara plata, operatorului de transport si sistem date privind cantitatile de energie electrica produse din surse regenerabile.
Art. 7. – Furnizorii de energie electrica sunt obligati sa achizitioneze anual un numar de certificate verzi egal cu produsul dintre valoarea cotei obligatorii stabilite pentru anul respectiv si cantitatea de energie electrica, exprimata in MWh, furnizata anual consumatorilor finali.
Art. 8. –
(1) Operatorul de transport si sistem si operatorii de distributie sunt obligati sa garanteze transportul, respectiv distributia energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, asigurand fiabilitatea si siguranta retelelor de energie electrica.
(2) Racordarea producatorilor de energie electrica din surse regenerabile la retelele de energie electrica se efectueaza in baza unui regulament, cu respectarea principiului suportarii in mod egal a costurilor de racordare intre producatorii respectivi, operatorul de transport si sistem si/sau operatorul de distributie, dupa caz.
(3) Investitiile realizate de un operator de distributie in baza prevederilor alin. (2) se considera active reglementate, recunoscute in acest sens de catre ANRE.
(4) Regulamentul prevazut la alin. (2) se elaboreaza de catre Ministerul Economiei si Finantelor, in colaborare cu ANRE, si se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(5) Tarifele de transport si distributie sunt nediscriminatorii intre energia produsa din surse regenerabile de energie si cea produsa din surse conventionale de energie.

CAPITOLUL III
Tranzactionarea certificatelor verzi

Art. 9. –
(1) Producatorii si furnizorii de energie electrica din surse regenerabile de energie pot vinde certificatele verzi pe piata centralizata a certificatelor verzi, precum si pe piata contractelor bilaterale a certificatelor verzi.
(2) Cadrul de tranzactionare a certificatelor verzi pe pietele prevazute la alin. (1) este asigurat de operatorul pietei de energie electrica.
Art. 10. –
(1) Pentru perioada 2008-2014, valoarea de tranzactionare a certificatelor verzi pe pietele mentionate la art. 9 alin. (1) se incadreaza intre:
a) o valoare minima de tranzactionare de 27 euro/certificat; si
b) o valoare maxima de tranzactionare de 55 euro/certificat.
(2) In toate cazurile, valoarea in lei va fi calculata la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru luna decembrie a anului precedent.
(3) Valorile de tranzactionare mentionate la alin. (1) se ajusteaza anual cu indicele preturilor de consum pentru Romania.
(4) In perioada 2015-2030, valoarea minima de tranzactionare nu poate fi mai mica decat valoarea minima de tranzactionare aplicata in anul 2014.

CAPITOLUL IV
Indeplinirea cotelor obligatorii de catre furnizori

Art. 11. –
(1) Pana la data de 15 martie a fiecarui an, ANRE stabileste pentru anul calendaristic precedent si pentru fiecare furnizor, pe baza numarului de certificate verzi achizitionate si a energiei electrice furnizate clientilor finali, gradul de indeplinire a cotei obligatorii impuse, calculat potrivit prevederilor art. 7.
(2) Furnizorul care nu realizeaza cota obligatorie anuala este obligat sa plateasca contravaloarea certificatelor verzi neachizitionate la valoarea de 70 euro pentru fiecare certificat neachizitionat, calculata in lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru luna decembrie a anului precedent.

 

(3) Valoarea prevazuta la alin. (2) se ajusteaza anual cu indicele preturilor de consum pentru Romania.
(4) Suma rezultata din aplicarea prevederilor alin. (2) este colectata de operatorul de transport si sistem si este alocata anual de catre ANRE, in baza unor criterii transparente si obiective, pentru investitii, in vederea facilitarii accesului producatorilor din surse regenerabile la reteaua de transport/distributie.

CAPITOLUL V
Comercializarea certificatelor verzi

Art. 12. – Dupa afilierea Romaniei la Sistemul European de Certificate Verzi:
a) furnizorii de energie electrica pot sa isi indeplineasca cotele obligatorii de certificate verzi prin achizitionarea certificatelor verzi atat de pe piata interna de certificate verzi, cat si de pe piata europeana de certificate verzi;
b) producatorii de energie electrica din surse regenerabile pot comercializa certificate verzi pe piata europeana a certificatelor verzi, in conditiile stabilite de ANRE;
c) pana la atingerea tintelor nationale, certificatele verzi pot fi tranzactionate numai pe piata interna de certificate verzi.

CAPITOLUL VI
Evaluarea regionala a potentialului surselor regenerabile de energie

Art. 13. –
(1) Ministerul de resort are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza strategia de valorificare si promovare a surselor regenerabile de energie;
b) evalueaza potentialul tehnic, economic si ecologic pentru fiecare tip de resursa regenerabila de energie;
c) structureaza potentialul stabilit conform lit. b) pe zonele de licenta aferente operatorilor de distributie de energie electrica ce au calitatea de concesionari in contractele de concesiune;
d) elaboreaza, impreuna cu ANRE, cadrul unitar de norme si reglementari privind amplasarea si implementarea proiectelor de surse regenerabile.

(2) Ministerul de resort elaboreaza masuri de promovare a surselor regenerabile de energie, cum ar fi:
a) proceduri de amortizare accelerata privind investitiile in domeniul surselor regenerabile de energie;
b) scutirea de la plata accizei pentru energia electrica produsa din surse regenerabile de energie, conform prevederilor Directivei 96/2003/CE privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a energiei electrice si a produselor energetice;
c) reducerea cu 50% a taxelor de eliberare a autorizatiilor/avizelor aferente implementarii proiectelor de investitii in domeniul surselor regenerabile de energie si eliberarea acestora, in regim de urgenta, fara costuri suplimentare;
d) subventionarea a 50% din contravaloarea energiei electrice consumate in instalatii/schimbatoare de caldura pentru exploatarea energiei geotermale;
e) sprijinirea autoritatilor administratiei publice locale in vederea acordarii de facilitati investitionale, a simplificarii procedurilor de autorizare, precum si infiintarii unui birou unic de autorizare in scopul atragerii de investitii directe in domeniul surselor regenerabile de energie;
f) acordarea de ajutoare nerambursabile proprietarilor plantatiilor de material lemnos infaptuite prin lastarire, cu destinatie energetica, prin reglementari elaborate impreuna cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind scopul subventionarii, conditiile acordarii subventiei si valoarea acesteia, precum si procedura de depunere, evaluare si solicitare de plata.
(3) Ministerul de resort elaboreaza Planul national de actiune, care prevede:
a) eliminarea diferentelor in promovarea surselor regenerabile de energie existente intre energia electrica, biocombustibili si sistemele de incalzire, respectiv de racire;

b) realizarea unui cadru de reglementare pentru biocombustibili;
c) asigurarea utilizarii energiei regenerabile, in special biomasa, a energiei solare si geotermale pentru instalatiile de incalzire, respectiv de racire;
d) eliminarea barierelor privind integrarea surselor regenerabile de energie in Sistemul Energetic National;
e) simplificarea conditiilor de racordare si extindere, in sensul facilitarii constructiei si instalatiilor pentru energie regenerabila;
f) facilitarea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii in domeniul de cercetare-dezvoltare a surselor regenerabile de energie;
g) promovarea unui cadru legislativ coerent si unitar adresat inlaturarii barierelor in calea cresterii utilizarii energiei regenerabile in sectorul instalatiilor de incalzire, respectiv de racire, inclusiv a obstacolelor administrative;
h) dezvoltarea retelelor de transport si distributie in vederea promovarii surselor regenerabile de energie;
i) dezvoltarea pietei interne de electricitate, luand in considerare energia regenerabila si imbunatatirea transparentei si a separarii activitatilor;
j) promovarea si sustinerea instrumentelor structurale si de coeziune, a fondurilor de dezvoltare rurala si a programelor de cooperare internationala in sustinerea dezvoltarii surselor regenerabile de energie;
k) implementarea masurilor prevazute in Planul strategic european pentru tehnologia in domeniul energiei (SET-Plan);
l) implementarea integrala a Planului de actiune pentru biomasa, adoptat in anul 2005 la nivel european;
m) implementarea programului „Energie inteligenta pentru Europa”, precum si a programelor de cercetare si dezvoltare tehnologica in sustinerea tehnologiilor pentru producerea energiei cu emisii de carbon zero sau foarte scazute;
n) asigurarea elaborarii de programe de educare, formare si diseminare a informatiilor privind rolul si importanta economico-sociala a surselor regenerabile, in colaborare cu autoritatile centrale si locale;
o) asigurarea elaborarii hartilor eoliene, a potentialului microhidrologic, solar, geotermal, biomasei si biocombustibililor, in vederea actualizarii Strategiei nationale de valorificare a resurselor regenerabile, si includerea acestora in Atlasul european.
(4) Masurile de natura celor prevazute la alin. (2) si (3) se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, si se actualizeaza periodic.

CAPITOLUL VII
Comercializarea energiei electrice produse din surse
regenerabile de energie

Art. 14. –
(1) Producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie vand energia electrica produsa pe piata angro de energie electrica la pretul pietei.
(2) Energia electrica produsa din surse regenerabile de energie in centrale electrice cu puteri instalate sub 1 MW poate fi vanduta furnizorilor impliciti in ale caror zone delimitate de licenta sunt situate centralele, la preturi reglementate stabilite de ANRE la nivel national, diferentiate in functie de tehnologia de producere.
(3) Consumatorii care detin capacitati de productie pot vinde energia electrica produsa, care depaseste nivelul consumului propriu, furnizorului cu care consumatorii au incheiat contract de furnizare de energie electrica, in conditiile stabilite prin reglementari ale ANRE, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) detin capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri instalate sub 1 MW;

b) utilizeaza cu preponderenta energia electrica produsa pentru consum propriu;
c) dispun de sisteme de masurare care respecta prevederile legale in vigoare.
Art. 15. –
(1) Exportul de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie poate fi insotit de garantiile de origine aferente numai:
a) in conditiile stabilite de ANRE si daca tintele nationale sunt indeplinite;
b) daca furnizorul care exporta astfel de energie plateste operatorului de transport si sistem contravaloarea certificatelor verzi emise pentru energia care se exporta la pretul de inchidere a pietei de certificate verzi din luna in care s-a realizat exportul;
c) daca furnizorul prevazut la lit. b) notifica ANRE garantiile de origine utilizate in scopul anularii din registrul unic al garantiilor de origine.
(2) Energia electrica produsa din surse regenerabile de energie exportata, insotita de garantiile de origine aferente, nu se ia in calcul la stabilirea indeplinirii tintelor nationale.
Art. 16. –
(1) Importul de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie, insotita de garantiile de origine, se poate realiza dupa anul 2010 daca importatorul transmite garantiile de origine la ANRE pentru inregistrarea in registrul unic al garantiilor de origine.
(2) Energia electrica produsa din surse regenerabile de energie importata, insotita de garantiile de origine aferente, se ia in calcul la stabilirea tintelor nationale.

CAPITOLUL VIII
Monitorizare si raportare

Art. 17. –
(1) ANRE monitorizeaza dezvoltarea si functionarea pietei de certificate verzi, intocmeste anual si face public un raport privind modul de functionare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile.

(2) Trimestrial, ANRE intocmeste un raport privind monitorizarea pietei de energie si a pietei certificatelor verzi, pe care il transmite comisiilor de specialitate ale Parlamentului si ministerului de resort.
(3) Ministerul de resort intocmeste o data la 2 ani, incepand cu luna octombrie 2009, raportul referitor la modul de realizare a tintelor nationale si masurile intreprinse pentru a facilita accesul la retea al energiei electrice produse din surse regenerabile de energie.
(4) Raportul prevazut la alin. (3) detaliaza:
a) implementarea si functionarea sistemelor de sprijin si a altor masuri de promovare a energiei electrice din surse regenerabile, precum si modul de indeplinire a masurilor stabilite in Planul national de actiune;
b) functionarea sistemului de garantii de origine pentru energia electrica si masurile luate pentru a asigura fiabilitatea si protectia impotriva fraudarii sistemului;
c) progresele inregistrate in evaluarea si imbunatatirea procedurilor administrative de indepartare a obstacolelor legate de reglementare si de alta natura, referitoare la dezvoltarea productiei de energie electrica din surse regenerabile;
d) masurile luate pentru a asigura transportul si distributia energiei electrice produse din surse regenerabile de energie; dezvoltarea disponibilitatii si utilizarii resurselor de biomasa in scop energetic.

CAPITOLUL IX
Facilitati

Art. 18. –
(1) In vederea stimularii investitiilor pentru productia de energie din surse regenerabile de energie pe teritoriul Romaniei, investitorii pot beneficia, in conditiile prezentei legi, de urmatoarele facilitati pentru proiectele strategice prevazute in documentele de politica energetica a Romaniei:

a) garantarea a cel mult 50% din valoarea imprumuturilor pe termen mediu sau lung;
b) asigurarea infrastructurii de transport si a utilitatilor necesare initierii si dezvoltarii investitiei;
c) cai de acces si modificari ale infrastructurii existente, necesare initierii si dezvoltarii proiectului de investitii;
d) scutiri sau reduceri de impozite si taxe pentru profitul reinvestit, pentru o perioada de 3 ani de la punerea in functiune a investitiei;
e) acordarea de contributii financiare de la bugetul de stat pentru locurile de munca nou-create.
(2) Investitorii pot beneficia, in conditiile dreptului comun, de urmatoarele facilitati:
a) scutiri sau reduceri de impozite si taxe pentru profitul reinvestit, pentru o perioada de 3 ani de la punerea in functiune a investitiei;
b) acordarea de contributii financiare de la bugetul de stat pentru locurile de munca nou-create.
Art. 19. – Conditiile si perioada pentru acordarea de facilitati privind promovarea surselor regenerabile de energie, prevazute la art. 18, sunt aprobate prin hotarare a Guvernului, adoptata in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

CAPITOLUL X
Accesul la reteaua electrica

Art. 20. –
(1) Producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie au acces prioritar la reteaua de transport/distributie a energiei electrice, in masura in care nu este afectata siguranta Sistemului Energetic National.
(2) Operatorii de retea vor elabora, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, norme privind suportarea, separat si in comun, a costurilor adaptarilor tehnice, racordarilor la retea si consolidarilor retelei, necesare pentru racordarea la retea a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile.

 

(3) Normele prevazute la alin. (2) se revizuiesc periodic, la solicitarea ministerului de resort.
(4) Suportarea in comun a costurilor prevazute la alin. (2) se aplica prin intermediul unui mecanism bazat pe criterii obiective, transparente si nediscriminatorii, avand in vedere beneficiile rezultate din racordarea producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie, precum si ale operatorilor de retea.
(5) Operatorii de retea vor pune la dispozitia oricarui nou producator de energie electrica din surse regenerabile care doreste racordarea la retea o estimare detaliata a costurilor legate de racordare.

CAPITOLUL XI
Dispozitii finale

Art. 21. – Persoanele fizice care utilizeaza surse regenerabile pentru producerea a minimum 20% din consumul propriu de energie electrica au dreptul la deducerea din venitul anual global a unei sume de pana la 50% din valoarea echipamentelor si instalatiilor achizitionate in scopul producerii de energie electrica din surse regenerabile, in functie de venitul lunar. Conditiile privind cuantumul dreptului de deducere se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
Art. 22. –
(1) ANRE adapteaza cadrul de reglementare privind aplicarea sistemului de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, in conformitate cu prevederile prezentei legi, in termen de 90 de zile de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, ANRE elaboreaza Regulamentul de calificare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea schemei de sustinere.
Art. 23. –
(1) In cazul in care in termen de 2 ani consecutivi nu se atinge nivelul tintelor obligatorii anuale, Guvernul va lua masuri de stimulare a investitiilor in vederea respectarii dispozitiilor prezentei legi.
(2) Prevederile legislative adoptate de Uniunea Europeana dupa intrarea in vigoare a prezentei legi vor fi transpuse in legislatia nationala prin lege.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, PRESEDINTELE SENATULUI
EUGEN NICOLICEA NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 27 octombrie 2008.
Nr. 220.

#lege-nr-134-din-18-iulie-2012, #lege-nr-2202008, #leontiuc, #marius-leontiuc, #oug-882011