Posted by: leontiucmarius | May 30, 2012

Marius Leontiuc – legea nr. 1/1994 si legea nr. 80/1992 pensiile

LEGE Nr. 1 din 12 ianuarie 1994
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurãri sociale ale agricultorilor
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 9 din 17 ianuarie 1994

Parlamentul României adopta prezenta lege.

ART. 1
Legea nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurãri sociale ale agricultorilor se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urmãtorul cuprins:
“(1) Fondurile destinate plãţii pensiilor şi celorlalte drepturi de asigurãri sociale ale agricultorilor se constituie din contribuţia persoanelor asigurate, a agenţilor economici şi din alte surse. Fondurile astfel constituite sînt purtãtoare de dobinda.”
2. Alineatul (3) al articolului 5 va avea urmãtorul cuprins:
“(3) Persoanele asigurate în condiţiile prezentei legi, în virsta de peste 18 ani, vor achitã o contribuţie de pensii şi asigurãri sociale stabilitã în cota de 7% asupra venitului mediu lunar asigurat şi o cota de 2% asupra aceluiaşi venit mediu lunar asigurat, pentru finanţarea ocrotirii sãnãtãţii.”
3. Alineatul (4) al articolului 5 va avea urmãtorul cuprins:
“(4) Agenţii economici cu personalitate juridicã care produc, industrializeaza produse agricole şi alimentare vor achitã la fondul de pensii şi asigurãri sociale al agricultorilor o contribuţie cuprinsã între 2 şi 4% din veniturile realizate din activitatea de producţie agricolã sau de industrializare a produselor agricole şi alimentare, dupã deducerea accizelor, respectiv din adaosul comercial, comisionul sau adaosul de alimentaţie publica, realizat din activitatea de comercializare a produselor agricole şi alimentare.”
4. Alineatul (6) al articolului 5 va avea urmãtorul cuprins:
“(6) Neplata contribuţiei prevãzute la alin. (4), la termenele prevãzute, atrage majorarea sumelor datorate cu 0,3% pentru fiecare zi de intirziere. Sumele reprezentind majorãrile de intirziere se fac venit la bugetul asigurãrilor sociale pentru agricultori.”
5. La articolul 5, dupã alineatul (6) se introduce un alineat nou, (7), cu urmãtorul cuprins:
“(7) Neplata contribuţiei prevãzute la alin. (3), pe o perioada mai mare de 2 ani, atrage încetarea plãţii drepturilor de asigurãri sociale pe perioada respectiva. Dacã în aceasta perioada persoana interesatã solicita unele drepturi de asigurãri sociale, acestea se vor acorda numai dupã achitarea contribuţiei datorate.”
6. Dupã articolul 5 se introduce articolul 5^1, avînd urmãtorul cuprins:
“ART. 5^1. – Persoanele asigurate care nu au achitat contribuţia de pensii şi asigurãri sociale au posibilitatea de a achitã aceasta contribuţie pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 2 ani în urma.”
7. Dupã alineatul (5) al articolului 8 se introduc doua alineate noi, (6) şi (7), avînd urmãtorul cuprins:
“(6) Pensia minima integrala pentru limita de virsta nu poate fi mai mica decît cuantumul pensiei minime integrale pentru limita de virsta, majoratã, indexata, compensata la data pensionãrii. Aceste prevederi se aplica în cazul majorãrii salariului de baza minim brut pe ţara în raport cu care se stabileşte pensia minima integrala pentru limita de virsta.
(7) Pensia minima pentru limita de virsta cu vechime incompleta de minimum 10 ani se stabileşte în raport cu cuantumul pensiei minime prevãzute la alineatul (5), proporţional cu numãrul anilor perioadei de asigurare.”
8. Alineatul (2) al articolului 9 va avea urmãtorul cuprins:
“(2) Se considera perioada de asigurare şi timpul în care persoanele asigurate au fost în concediu pentru sarcina şi lehuzie, au fost internate în spitale sau sanatorii, au îndeplinit obligaţii militare, dacã aceasta perioada nu a fost valorificatã ca vechime în munca în ale sectoare cu sisteme proprii de asigurare, chiar dacã nu a fost achitatã contribuţia de asigurãri sociale în aceasta perioada.”
9. Alineatul (2) al articolului 10 va avea urmãtorul cuprins:
“(2) Pensia de invaliditate de gradu I se determina în raport cu perioada de asigurare şi cu venitul mediu lunar asigurat, în aceleaşi condiţii ca şi cele prevãzute la acordarea pensiei pentru limita de virsta. Atunci cînd perioada de asigurare este mai mica de 10 ani, la calcularea pensiei se are în vedere media veniturilor lunare din perioada de asigurare. Pensia de invaliditate de gradul I rezulta din calcul nu va putea fi mai mica decît pensia minima pentru limita de virsta cu o vechime de 10 ani.”
10. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
“ART. 13. – Încadrarea şi menţinerea în grade de invaliditate se fac în condiţiile aplicabile persoanelor cuprinse în sistemul asigurãrilor sociale de stat.”
11. Articolul 19 va avea urmãtorul cuprins:
“ART. 19. – (1) Pensionãrii, precum şi membrii lor de familie au dreptul, în caz de imbolnavire, la asistenta medicalã şi medicamente pe timpul internãrii în spitale şi ambulatoriu şi la tratament în staţiunile balneoclimaterice, în condiţiile legii aplicabile în sistemul asigurãrilor sociale de stat.
(2) De aceste drepturi beneficiazã şi persoanele asigurate, precum şi membrii lor de familie, dacã au contribuit la fondul de asigurãri sociale al agricultorilor şi la fondul pentru finanţarea ocrotirii sãnãtãţii o perioada de maximum 6 luni în ultimele 12 luni calendaristice.”
12. Articolul 25 va avea urmãtorul cuprins:
“ART. 25. – (1) Pensionãrii pentru limita de virsta care, dupã data stabilirii pensiei, continua sa contribuie la fondul de pensii, pot cere recalcularea acesteia, prin adãugarea perioadei de asigurare dupã pensionarea, în momentul încetãrii contribuţiei cãtre acest fond, dar nu mai devreme de un an. Recalcularea se face avîndu-se în vedere baza de calcul folositã la stabilirea iniţialã a pensiei.
(2) Pensionãrii care dupã data stabilirii pensiei pentru limita de virsta au contribuit la fondul de pensii o perioada de cel puţin 5 ani pot cere recalcularea pensiei, folosind ca baza de calcul fie venitul mediu lunar asigurat avut în vedere la stabilirea iniţialã a pensiei, fie venitul mediu lunar asigurat la care s-a plãtit contribuţia în ultimii 5 ani.
(3) Recalcularea se poate face o singura data, la încetarea plãţii contribuţiei.”
13. Alineatul (2) al articolului 30 va avea urmãtorul cuprins:
“(2) Pensia minima pentru vechime integrala, stabilitã pe baza legislaţiei în vigoare pînã la data de 29 iulie 1992, indexata şi majoratã în condiţiile alin. (1), devine 17.040 lei lunar, începînd cu 1 decembrie 1993.”
14. Articolul 30 se completeazã cu doua alineate noi, (3) şi (4), avînd urmãtorul cuprins:
“(3) Pensiile pentru vechime incompleta, stabilite în baza legislaţiei în vigoare pînã la data aplicãrii prezentei legi, indexate şi majorate în condiţiile alin. (1), se modifica şi se plãtesc proporţional cu vechimea luatã în considerare la stabilirea lor iniţialã, raportatã la pensia minima pentru vechime integrala, stabilitã în condiţiile alin. (2).
(4) Sumele cuvenite cu titlu de pensie suplimentarã, acordate în baza legislaţiei în vigoare pînã la data aplicãrii prezentei legi, se includ în cuantumul pensiei de baza şi se plãtesc din fondul de pensii şi asigurãri sociale al agricultorilor.”
15. Alineatul (4) al articolului 31 va avea urmãtorul cuprins:
“(4) Persoanele care la împlinirea virstei de pensionare prevãzute la art. 7 nu au realizat 10 ani vechime potrivit prevederilor alin. (2), dar au cel puţin 5 ani în fostele cooperative agricole de producţie sau au achitat contribuţia minima prevãzutã de Legea nr. 5/1977 şi care nu au drept de pensie din alte sectoare cu sisteme proprii de asigurare, beneficiazã, la cerere, de o pensie de 60% din cuantumul pensiei minime prevãzute la art. 8 alin. (6).”
16. Alineatul (1) al articolului 33 va avea urmãtorul cuprins:
“(1) Persoanele care primesc pensie din sistemul de asigurãri sociale al agricultorilor beneficiazã de aceasta pensie chiar dacã li se cuvine o pensie şi din alte sectoare cu sisteme proprii de asigurare. Acestor persoane nu li se aplica prevederile art. 42 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurãri sociale de stat şi asistenta socialã.”
17. Alineatele (2) şi (6) ale articolului 34 vor avea urmãtorul cuprins:
“(2) Patrimoniul Casei Autonome de Pensii şi Asigurãri Sociale a Ţãrãnimii se preia de cãtre Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale prin Direcţia generalã de pensii, asigurãri sociale şi tratament balnear pentru agricultori. De asemenea, se preia în administrare, de cãtre Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, patrimoniul fostei Uniuni Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie şi al uniunilor sale judeţene, pînã la clarificarea situaţiei juridice a acestui patrimoniu.”
“(6) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii se va stabili, prin Hotãrîre a Guvernului, ca unitãţile de odihna şi tratament balnear pentru agricultori sa funcţioneze ca societãţi comerciale.”
18. Dupã articolul 34 se introduce articolul 34^1, avînd urmãtorul cuprins:
“ART. 34^1. – (1) În vederea asigurãrii şi dezvoltãrii bazei materiale necesare organizãrii şi functionarii sistemului de pensii şi asigurãri sociale al agricultorilor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale poate utiliza pînã la 10% din dobinda constituitã la fondurile destinate plãţii pensiilor şi celorlalte drepturi de asigurãri sociale ale agricultorilor.
(2) Pentru dotarea cu obiecte de inventar, mijloace de transport şi efectuarea reparaţiilor necesare la unitãţile de odihna şi tratament balnear ale agricultorilor, aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, aceasta poate utiliza sume de pînã la 10% din dobinda constituitã la fondurile destinate plãţii pensiilor şi celorlalte drepturi de asigurãri sociale ale agricultorilor.”
ART. 2
Persoanele asigurate prin contracte de asigurare încheiate pînã la intrarea în vigoare a prezentei legi nu datoreazã cota de 2% prevãzutã de art. 5 ali. (3) din Legea nr. 80/1992 astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, pentru finanţarea ocrotirii sãnãtãţii.
ART. 3
Legea nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurãri sociale ale agricultorilor, cu modificãrile ulterioare, se republica, dîndu-se articolelor şi alineatelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 decembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ADRIAN NASTASE

Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 29 decembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

 
LEGE   Nr. 80 din 21 iulie 1992    * Republicata
privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor
ACT EMIS DE: PARLAMENT
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 37 din  9 februarie 1994

    *) Republicata in temeiul art. III din Legea nr. 1/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 9 din 17 ianuarie 1994, dandu-se articolelor si alineatelor o noua numerotare.
    Legea nr. 80/1992 este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 180 din 29 iulie 1992.

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Agricultorii si proprietarii de terenuri forestiere, precum si membrii lor de familie in varsta de peste 15 ani, care presteaza o munca nesalariata in cadrul gospodariilor individuale sau in cadrul formelor asociative din agricultura, in conditiile si limitele asigurarii facultative prevazute de prezenta lege, au dreptul la:
    a) pensie pentru limita de varsta;
    b) pensie pentru pierderea capacitatii de munca;
    c) pensie de urmas;
    d) indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca;
    e) indemnizatie pentru sarcina si lehuzie;
    f) indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an;
    g) ajutor de deces;
    h) alte drepturi de asigurari sociale.
    Art. 2
    (1) Pensiile de asigurari sociale cuvenite agricultorilor nu sunt impozabile.
    (2) Dreptul la pensie este imprescriptibil si netransmisibil.
    (3) Cererile privind stabilirea si plata pensiilor si a celorlalte drepturi de asigurari sociale sunt scutite de taxe de timbru.

    CAP. 2
    Organizarea sistemului de pensii si asigurari sociale al agricultorilor

    Art. 3
    Pensiile si celelalte drepturi de asigurari sociale prevazute in prezenta lege se stabilesc si se platesc prin Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 4
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale efectueaza, in conditiile legii, toate operatiunile privind constituirea si administrarea fondurilor de pensii si a celorlalte drepturi de asigurari sociale pentru agricultori.
    Art. 5
    (1) Fondurile destinate platii pensiilor si celorlalte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor se constituie din contributia persoanelor asigurate, a agentilor economici si din alte surse. Fondurile astfel constituite sunt purtatoare de dobanda.
    (2) In cazurile in care sursele aratate la alin. (1) nu acopera integral cheltuielile pentru plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale, se vor aloca fonduri de la buget, care se vor stabili si aproba prin legea anuala privind bugetul de stat.
    (3)*) Persoanele asigurate in conditiile prezentei legi, in varsta de peste 18 ani, vor achita o contributie de pensii si asigurari sociale stabilita in cota de 7% asupra venitului lunar asigurat si o cota de 2% asupra aceluiasi venit mediu lunar asigurat, pentru finantarea ocrotirii sanatatii.
    (4) Agentii economici cu personalitate juridica care produc, industrializeaza sau comercializeaza produse agricole si alimentare vor achita la fondul de pensii si asigurari sociale al agricultorilor o contributie cuprinsa intre 2 si 4% din veniturile realizate din activitatea de productie agricola sau de industrializare a produselor agricole si alimentare, dupa deducerea accizelor, respectiv din adaosul comercial, comisionul sau adaosul de alimentatie publica realizat din activitatea de comercializare a produselor agricole si alimentare.
    (5) Incadrarea agentilor economici prevazuti la alin. (4) pe tipuri de activitate si niveluri de contributie, precum si modalitatea urmaririi si incasarii acesteia se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    (6) Neplata contributiei prevazute la alin. (4), la termenele prevazute, atrage majorarea sumelor datorate cu 0,3% pentru fiecare zi de intarziere. Sumele reprezentand majorarile de intarziere se fac venit la bugetul asigurarilor sociale pentru agricultori.
    (7) Neplata contributiei prevazute la alin. (3), pe o perioada mai mare de 2 ani, atrage incetarea platii drepturilor de asigurari sociale pe perioada respectiva. Daca in aceasta perioada persoana interesata solicita unele drepturi de asigurari sociale, acestea se vor acorda numai dupa achitarea contributiei datorate.
————-
    *) Potrivit prevederilor art. II din Legea nr. 1/1994, persoanele asigurate prin contracte de asigurare incheiate pana la intrarea in vigoare a legii sus-mentionate nu datoreaza cota de 2% prevazuta in acest alineat, pentru finantarea ocrotirii sanatatii.

    Art. 6
    Persoanele asigurate care nu au achitat contributia de pensii si asigurari sociale au posibilitatea de a achita aceasta contributie pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 2 ani in urma.
    Art. 7
    (1) Pentru membrii de familie ai persoanelor asigurate, in varsta de pana la 18 ani, contributia prevazuta la art. 5 alin. (3) se considera achitata.
    (2) Contributia de pensii si asigurari sociale a tinerilor agricultori in varsta de peste 18 ani si care nu au depasit varsta de 30 ani va reprezenta in primul an de asigurare 50% din nivelul contributiei prevazute la art. 5 alin. (3), 65% in anul al doilea si 80% in anul al treilea.

    CAP. 3
    Categorii de pensii si caracteristicile dreptului la pensie

    Sectiunea I
    Pensia pentru limita de varsta
    Art. 8
    Persoanele care au o durata de asigurare, in sistemul organizat prin prezenta lege, de 30 ani barbatii si 25 ani femeile, au dreptul la pensie integrala la implinirea varstei de 62 ani barbatii si 57 ani femeile.
    Art. 9
    (1) Pensia integrala pentru limita de varsta se stabileste prin aplicarea cotei de 60% asupra venitului mediu lunar asigurat in ultimii 10 ani pentru care s-a achitat contributia de asigurari sociale.
    (2) Venitul mediu lunar asigurat nu poate fi mai mic decat jumatate din salariul de baza minim brut pe tara, reglementat la data achitarii acestei contributii.
    (3) Persoanele care au o durata de asigurare mai mare de 30 ani barbatii si 25 ani femeile beneficiaza pentru fiecare an in plus din primii 5 ani de un spor la pensie de 1% si, pentru fiecare an in plus peste aceasta perioada, de un spor de 0,5% din venitul mediu lunar asigurat.
    (4) Persoanele care au o perioada de asigurare mai mica de 30 ani barbatii si 25 ani femeile, dar nu mai putin de 10 ani de contributie, beneficiaza de o pensie calculata in conditiile alin. (1), proportionala cu numarul anilor de asigurare.
    (5) Pensia minima integrala pentru limita de varsta, stabilita conform prevederilor prezentei legi, nu poate fi mai mica decat jumatate din cuantumul rezultat prin aplicarea cotei de 60% asupra salariului de baza minim brut pe tara, reglementat la data stabilirii acesteia.
    (6) Pensia minima integrala pentru limita de varsta nu poate fi mai mica decat cuantumul pensiei minime integrale pentru limita de varsta, majorata, indexata, compensata la data pensionarii. Aceste prevederi se aplica si in cazul majorarii salariului de baza minim brut pe tara in raport cu care se stabileste pensia minima integrala pentru limita de varsta.
    (7) Pensia minima pentru limita de varsta cu vechime incompleta de minimum 10 ani se stabileste in raport cu cuantumul pensiei minime prevazute la alin. (5), proportional cu numarul anilor perioadei de asigurare.
    Art. 10
    (1) Durata efectiva a contributiei se stabileste in ani. Fractiunile de timp mai mari de 6 luni se intregesc la un an, daca cel in cauza are vechimea minima necesara in vederea pensionarii.
    (2) Se considera perioada de asigurare si timpul in care persoanele asigurate au fost in concediu pentru sarcina si lehuzie, au fost internate in spitale sau sanatorii, au indeplinit obligatii militare, daca aceasta perioada nu a fost valorificata ca vechime in munca in alte sectoare cu sisteme proprii de asigurare, chiar daca nu a fost achitata contributia de asigurari sociale in aceasta perioada.
    (3) De aceleasi drepturi beneficiaza si mama care a ingrijit copilul in varsta de pana la un an.

    Sectiunea a II-a
    Pensia pentru pierderea capacitatii de munca
    Art. 11
    (1) Persoanele asigurate potrivit prevederilor prezentei legi care, datorita unor accidente sau boli produse sau contactate in perioada asigurarii, si-au pierdut total sau in cea mai mare parte capacitatea de munca, fiind incadrate in gradul I sau II de invaliditate, primesc pensie pe timpul cat dureaza invaliditatea.
    (2) Pensia de invaliditate de gradul I se determina in raport cu perioada de asigurare si cu venitul mediu lunar asigurat, in aceleasi conditii ca si cele prevazute la acordarea pensiei pentru limita de varsta. Atunci cand perioada de asigurare este mai mica de 10 ani, la calcularea pensiei se are in vedere media veniturilor lunare din perioada de asigurare. Pensia de invaliditate de gradul I rezultata din calcul nu va putea fi mai mica decat pensia minima pentru limita de varsta cu o vechime de 10 ani.
    (3) Cuantumul pensiei de invaliditate de gradul II reprezinta 85% din pensia de invaliditate de gradul I.
    Art. 12
    In cazul schimbarii gradului de invaliditate, pensia corespunzatoare noului grad se stabileste pe baza cuantumului pensiei avute la gradul de invaliditate anterior.
    Art. 13
    (1) La implinirea varstei de 62 ani barbatii si 57 ani femeile, pensionarilor de invaliditate li se calculeaza, la cerere, pensia pentru limita de varsta, daca au dovada de contributie de peste 10 ani.
    (2) In situatia in care, prin recalculare, rezulta o pensie mai mica, la implinirea varstei de 62 ani barbatii si 57 ani femeile se mentine cuantumul pensiei de invaliditate.
    Art. 14
    Incadrarea si mentinerea in grade de invaliditate se fac in conditiile aplicabile persoanelor cuprinse in sistemul asigurarilor sociale de stat.

    Sectiunea a III-a
    Pensia de urmas
    Art. 15
    (1) Pensia de urmas se acorda copiilor si sotului supravietuitor, in conditiile prevazute de prezenta lege.
    (2) Pensia de urmas se acorda daca persoana decedata era pensionar sau indeplinea conditiile prevazute pentru obtinerea unei pensii.
    Art. 16
    (1) Copii au dreptul la pensie de urmas pana la implinirea varstei de 16 ani sau, daca continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 25 ani, respectiv 26 ani, in cazul celor care urmeaza studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani.
    (2) Daca s-au aflat in stare de invaliditate de orice grad la implinirea varstelor prevazute la alineatul precedent, copiii primesc pensie de urmas pe toata durata invaliditatii.
    Art. 17
    (1) Sotia sau sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii la implinirea varstei de 57 ani, respectiv 62 ani, daca au avut cel putin 15 ani de casatorie. Daca durata casatoriei a fost mai mica, dar de cel putin 10 ani, pensia se acorda proportional cu anii de casatorie.
    (2) Sotia sau sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta si de durata casatoriei, pe timpul cat este invalid de gradul I sau II.
    (3) Sotia sau sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta sau durata casatoriei, daca la data decesului sotului nu are alte venituri in afara celor realizate din activitati agricole productive si are in ingrijire unu sau mai multi copii in varsta de pana la 7 ani.
    (4) Sotia sau sotul supravietuitor isi pastreaza dreptul la pensie de urmas si in cazul in care s-a recasatorit.
    Art. 18
    Pensia de urmas se stabileste in conditiile prevazute pentru acordarea acesteia in sistemul asigurarilor sociale de stat.

    CAP. 4
    Alte drepturi de asigurari sociale

    Art. 19
    (1) Persoanele asigurate pe timpul incapacitatii temporare de munca, determinata de boala sau accident, beneficiaza de o indemnizatie, daca au contribuit la fondul de asigurari al agricultorilor o perioada de minimum 6 luni din ultimele 12 luni calendaristice.
    (2) Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se stabileste in cota de 80% din media lunara a venitului asigurat din ultimele 6 luni pentru care a fost achitata contributia.
    (3) Femeile au dreptul la aceasta indemnizatie, in caz de sarcina si lehuzie, pe o durata de 112 zile calendaristice, precum si in cazul cresterii copilului in varsta de pana la un an, pe toata aceasta durata.
    Art. 20
    (1) Pensionarii, precum si membrii lor de familie au dreptul, in caz de imbolnavire, la asistenta medicala si medicamente pe timpul internarii in spitale si ambulatoriu si la tratament in statiunile balneoclimaterice, in conditiile legii aplicabile in sistemul asigurarilor sociale de stat.
    (2) De aceste drepturi beneficiaza si persoanele asigurate, precum si membrii lor de familie, daca au contribuit la fondul de asigurari sociale al agricultorilor si la fondul pentru finantarea ocrotirii sanatatii o perioada de minimum 6 luni in ultimele 12 luni calendaristice.
    Art. 21
    (1) La decesul asiguratului se acorda un ajutor de inmormantare egal cu cuantumul pensiei minime integrale pentru limita de varsta.
    (2) In cazul decesului unui membru de familie, cu drept la pensie de urmas, se acorda asiguratului un ajutor de inmormantare egal cu jumatate din pensia minima integrala pentru limita de varsta.

    CAP. 5
    Stabilirea si plata pensiilor si a celorlalte drepturi de asigurari sociale

    Art. 22
    (1) Pensia se stabileste la cererea persoanei in cauza inregistrate la oficiul de pensii pentru agricultori din cadrul directiei de munca si protectie sociala in raza careia solicitantul domiciliaza.
    (2) Dosarul, in vederea pensionarii, va cuprinde si carnetul de asigurare cu inregistrarile la zi, precum si alte acte necesare stabilirii dreptului la pensie.
    Art. 23
    (1) Stabilirea pensiei sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de oficiul de pensii pentru agricultori din cadrul directiei de munca si protectie sociala, care va cuprinde temeiurile de fapt si de drept ce au condus la admiterea sau respingerea cererii de pensionare.
    (2) Decizia se comunica in scris petitionarului in termen de 45 de zile de la data inregistrarii dosarului complet.
    Art. 24
    (1) Impotriva deciziei, emise in conditiile art. 23, persoana interesata poate introduce contestatie, in termen de 30 de zile de la comunicare, la comisia de contestatii ce functioneaza pe langa directia judeteana de munca si protectie sociala, respectiv de pe langa Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti.
    (2) Deciziile comisiilor prevazute la alin. (1), date in materie de pensii, pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.
    Art. 25
    (1) Pensia pentru limita de varsta poate fi solicitata la implinirea varstei de pensionare si se acorda cu data de intai a lunii urmatoare inregistrarii dosarului complet, intocmit in vederea pensionarii.
    (2) Pensia de invaliditate se acorda cu incepere de la data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca.
    (3) Pensia de urmas se acorda de la data decesului sustinatorului, daca acesta nu era pensionar, sau de la data de intai a lunii urmatoare decesului pensionarului.
    (4) La pensionarea de invaliditate, dosarul se depune in cel mult 30 de zile de la primirea hotararii de incadrare intr-unul din gradele de invaliditate, iar pentru urmas, in cel mult 30 de zile de la data decesului sustinatorului.
    (5) In cazul nerespectarii termenelor prevazute la alin. (4), plata pensiei se face de la data depunerii cererii.
    Art. 26
    Pensionarii pentru limita de varsta care, dupa data stabilirii pensiei, continua sa contribuie la fondul de pensii, pot cere recalcularea acesteia, prin adaugarea perioadei de asigurare dupa pensionare, in momentul incetarii contributiei catre acest fond, dar nu mai devreme de un an. Recalcularea se face avandu-se in vedere baza de calcul folosita la stabilirea initiala a pensiei.
    (2) Pensionarii care dupa data stabilirii pensiei pentru limita de varsta au contribuit la fondul de pensii o perioada de cel putin 5 ani pot cere recalcularea pensiei, folosind ca baza de calcul fie venitul mediu lunar asigurat avut in vedere la stabilirea initiala a pensiei, fie venitul mediu lunar asigurat la care s-a platit contributia in ultimii 5 ani.
    (3) Recalcularea se poate face o singura data, la incetarea platii contributiei.
    Art. 27
    (1) Sumele platite fara temei legal se recupereaza potrivit legii de la beneficiarii acestora, pe baza deciziilor emise de catre directia judeteana de munca si protectie sociala sau Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti. Deciziile constituie titlu executoriu.
    (2) Sumele ramase nerecuperate de pe urma pensionarilor decedati nu se mai urmaresc.
    Art. 28
    Pensia se suspenda pe perioada cat pensionarul executa o pedeapsa privata de libertate sau are domiciliul stabil pe teritoriul altei tari. Dupa incetarea cauzelor de mai sus, plata pensiei se reia la cerere.
    Art. 29
    Sumele ramase neincasate de catre pensionarul decedat, reprezentand pensia pe luna in care a avut loc decesul si, dupa caz, drepturile de pensie cuvenite si neachitate pana la deces, se platesc sotului supravietuitor, copiilor sau, in lipsa acestora, parintilor celui decedat ori persoanei care dovedeste ca l-a ingrijit pana la data decesului.
    Art. 30
    Dispozitiile legii din sistemul asigurarilor sociale de stat, precum si ale art. 22 – 24 din prezenta lege se aplica in mod corespunzator si la stabilirea si plata celorlalte drepturi de asigurari sociale.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 31
    (1) Drepturile de pensie ale agricultorilor, stabilite pe baza legislatiei in vigoare pana la data prezentei legi, se mentin in continuare si se achita indexate si majorate cu sumele fixe reprezentand compensarea cresterii preturilor si tarifelor in cuantumurile aplicabile pensiilor de asigurari sociale de stat, atat timp cat sunt indeplinite conditiile in baza carora au fost acordate.
    (2) Pensia minima pentru vechime integrala, stabilita pe baza legislatiei in vigoare pana la data de 29 iulie 1992, indexata si majorata in conditiile alin. (1), devine 17.040 lei lunar, incepand cu 1 decembrie 1993.
    (3) Pensiile pentru vechime incompleta, stabilite in baza legislatiei in vigoare pana la data aplicarii prezentei legi, indexate si majorate in conditiile alin. (1), se modifica si se platesc proportional cu vechimea luata in considerare la stabilirea lor initiala, raportata la pensia minima pentru vechime integrala, stabilita in conditiile alin. (2).
    (4) Sumele cuvenite cu titlu de pensie suplimentara, acordate in baza legislatiei in vigoare pana la data aplicarii prezentei legi, se includ in cuantumul pensiei de baza si se platesc din fondul de pensii si asigurari sociale al agricultorilor.
    Art. 32
    (1) Constituie timp util la pensie si perioada in care persoanele cuprinse in asigurarea sociala organizata prin prezenta lege au realizat un volum de munca in fostele cooperative agricole de productie in care au avut calitatea de cooperator sau au achitat contributia minima prevazuta in Legea nr. 5 din 30 iunie 1977. Pentru fostii cooperatori contributia minima prevazuta de prezenta lege, determinata corespunzator salariului de baza minim brut pe tara, reglementat la data intrarii in vigoare a legii, se considera achitata pentru perioada in care au prestat volumul de munca.
    (2) Timpul util se stabileste in ani prin raportarea volumului de munca exprimat in norme, insumat pe intreaga perioada in care persoana asigurata a lucrat in fosta cooperativa agricola de productie, la cel mai mic volum anual de norme stabilit de adunarea generala in perioada respectiva.
    (3) Timpul util stabilit in conditiile alin. (2) nu poate depasi numarul de ani in care volumul de munca a fost prestat.
    (4) Persoanele care la implinirea varstei de pensionare prevazute la art. 8 nu au realizat 10 ani vechime potrivit prevederilor alin. (2), dar au cel putin 5 ani in fostele cooperative agricole de productie sau au achitat contributia minima prevazuta de Legea nr. 5/1977 si care nu au drept de pensie din alte sectoare cu sisteme proprii de asigurare, beneficiaza, la cerere, de o pensie de 60% din cuantumul pensiei minime prevazute la art. 9 alin. (7).
    (5) De acest drept beneficiaza, la cerere, si persoanele care au depasit varsta de pensionare prevazuta de prezenta lege, chiar daca li s-a stabilit un drept de pensie suplimentara.
    Art. 33
    Persoanele care au o vechime utila la pensie, realizata potrivit normelor prezentei legi, mai mica de 30 ani barbatii si 25 ani femeile, pot beneficia de pensie, in conditiile acestei legi, daca contribuie la fondul de pensii si asigurari sociale al agricultorilor pana la implinirea varstei de pensionare.
    Art. 34
    (1) Persoanele care primesc pensie din sistemul de asigurari sociale al agricultorilor beneficiaza de aceasta pensie chiar daca li se cuvine o pensie si din alte sectoare cu sisteme proprii de asigurare. Acestor persoane nu li se aplica prevederile art. 42 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala.
    (2) Pensia de asigurari sociale a agricultorilor poate fi cumulata cu alte venituri.
    Art. 35
    (1) Activitatea de pensii si asigurari sociale pentru agricultori trece la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Casa Autonoma de Pensii si Asigurari Sociale a Taranimii isi inceteaza activitatea.
    (2) Patrimoniul Casei Autonome de Pensii si Asigurari Sociale a Taranimii se preia de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin Directia generala de pensii, asigurari sociale si tratament balnear pentru agricultori. De asemenea, se preia in administrare, de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, patrimoniul fostei Uniuni Nationale a Cooperativelor Agricole de Productie si al uniunilor sale judetene, pana la clarificarea situatiei juridice a acestui patrimoniu.
    (3) Unitatile de odihna si tratament balnear ale taranimii trec in administrarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pana la clarificarea situatiei lor juridice, cu respectarea destinatiei pentru care au fost infiintate. Profitul net obtinut din activitatea acestor unitati se face venit la bugetul asigurarilor sociale al agricultorilor.
    (4) Salariatii aferenti activitatii de pensii si asigurari sociale pentru taranime si ai unitatilor de odihna si tratament balnear ale taranimii, preluate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, se considera transferati in interesul serviciului.
    (5) Predarea-primirea intregii activitati si a patrimoniilor prevazute la alin. (2) se face prin protocol, pe baza de bilant.
    (6) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a legii se va stabili, prin hotarare a Guvernului, ca unitatile de odihna si tratament balnear pentru agricultori sa functioneze ca societati comerciale.
    (7) Dupa preluarea patrimoniilor prevazute la alin. (2), Guvernul va organiza controlul gestionarii anterioare a acestor patrimonii, iar in cazul constatarii unor nereguli, va lua masuri pentru recuperarea pagubelor si tragerea la raspundere a vinovatilor.
    Art. 36
    (1) In vederea asigurarii si dezvoltarii bazei materiale necesare organizarii si functionarii sistemului de pensii si asigurari sociale al agricultorilor, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale poate utiliza pana la 10% din dobanda constituita la fondurile destinate platii pensiilor si celorlalte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor.
    (2) Pentru dotarea cu obiecte de inventar, mijloace de transport si efectuarea reparatiilor necesare la unitatile de odihna si tratament balnear ale agricultorilor, aflate in administrarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, acesta poate utiliza sume de pana la 10% din dobanda constituita la fondurile destinate platii pensiilor si celorlalte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor.
    Art. 37
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 4 din 30 iunie 1977 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale membrilor cooperativelor agricole de productie, Legea nr. 5 din 30 iunie 1977 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale taranilor cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate, Decretul lege nr. 53/1990 privind majorarea pensiilor si altor drepturi de asigurari sociale ale membrilor cooperativelor agricole, precum si orice alte dispozitii contrare.

Advertisements

discuta subiectul si tu

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: