Posted by: leontiucmarius | May 30, 2012

Marius Leontiuc – Ordonanta 6/1996 pentru ratificarea unor acorduri de imprumut si de garantie externe

ORDONANTA   Nr. 6 din 16 ianuarie 1996
pentru ratificarea unor acorduri de imprumut si de garantie externe
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 20 din 29 ianuarie 1996

 

 

    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1

    Art. 1
    Se ratifica Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Administratia Portului Constanta pentru finantarea Proiectului de reabilitare a Portului Constanta, in valoare de 35 milioane ECU, semnat la Luxemburg la 13 decembrie 1995 si la Bucuresti la 18 decembrie 1995, prezentat in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se autorizeaza Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor, ca, de comun acord cu Banca Europeana de Investitii si Administratia Portului Constanta, sa introduca, pe parcursul utilizarii imprumutului, in raport cu conditiile concrete de derulare a acordului de imprumut, amendamente la continutul acestuia, care privesc realocari de fonduri, modificari in structura imprumutului, modificari de termene, precum si orice alte modificari care nu sunt de natura sa sporeasca volumul obligatiilor financiare ale Romaniei fata de Banca Europeana de Investitii sau sa determine noi conditionari economice fata de cele convenite initial intre parti.
    Art. 3
    Guvernul Romaniei va raporta periodic Parlamentului Romaniei in legatura cu aceste amendamente in cadrul Raportului privind datoria publica externa a Romaniei.

    CAP. 2

    Art. 1
    Se ratifica Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Regia Autonoma de Electricitate “Renel” pentru finantarea Proiectului de reabilitare a sectorului termoenergetic, in valoare de 60 milioane ECU, semnat la Bucuresti la 31 octombrie 1995, prezentat in anexa nr. 2.
    Se autorizeaza Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor, ca, de comun acord cu Banca Europeana de Investitii si Regia Autonoma de Electricitate “Renel”, sa introduca pe parcursul utilizarii imprumutului, in raport cu conditiile concrete de derulare a acordului de imprumut, amendamente la continutul acestuia, care privesc realocari de fonduri, modificari in structura imprumutului pe componente, modificari de termene, precum si orice alte modificari care nu sunt de natura sa sporeasca volumul obligatiilor financiare ale Romaniei fata de Banca Europeana de Investitii sau sa determine noi conditionari economice fata de cele convenite initial intre parti.
    Art. 3
    Guvernul Romaniei va raporta periodic Parlamentului Romaniei in legatura cu aceste amendamente in cadrul Raportului privind datoria publica externa a Romaniei.

    CAP. 3

    Art. 1
    Se ratifica Acordul de garantie dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru imprumutul acordat de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare Regiei Autonome de Electricitate “Renel”, in valoare de 78,1 milioane ECU, semnat la Londra la 10 noiembrie 1995, prezentat in anexa nr. 3.
    Art. 2
    Se autorizeaza Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor, ca, de comun acord cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, sa introduca, in raport cu conditiile concrete de derulare a acordului de garantie, amendamente la continutul acestuia, care nu sunt de natura sa sporeasca volumul obligatiilor financiare ale Romaniei fata de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare sau sa determine noi conditionari economice fata de cele convenite initial intre parti.
    Art. 3
    Guvernul Romaniei va raporta periodic Parlamentului Romaniei in legatura cu aceste amendamente in cadrul Raportului privind datoria publica externa a Romaniei.

    CAP. 4

    Art. 1
    Se ratifica Acordul de garantie dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru imprumutul in valoare de 50 milioane dolari S.U.A. acordat de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare Bancii Agricole – S.A., semnat la Bucuresti la 6 decembrie 1995, prezentat in anexa nr. 4.
    Art. 2
    Se autorizeaza Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor, ca, de comun acord cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, sa introduca, in raport cu conditiile concrete de derulare a acordului de garantie, amendamente la continutul acestuia, care nu sunt de natura sa sporeasca volumul obligatiilor financiare ale Romaniei fata de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare sau sa determine noi conditionari economice fata de cele convenite initial intre parti.
    Art. 3
    Guvernul Romaniei va raporta periodic Parlamentului Romaniei in legatura cu aceste amendamente in cadrul Raportului privind datoria publica externa a Romaniei.

                    PRIM-MINISTRU
                   NICOLAE VACAROIU

                           Contrasemneaza:
                           Ministru de stat,
                           ministrul finantelor,
                           Florin Georgescu

                           Ministrul industriilor,
                           Dumitru Popescu

                           Ministrul transporturilor,
                           Aurel Novac

                           Ministrul agriculturii si
                           alimentatiei,
                           Valeriu Tabara
    ANEXA 1

    PROIECTUL DE REABILITARE A PORTULUI CONSTANTA – ROMANIA

                       ACORD DE IMPRUMUT
intre Romania si Banca Europeana de Investitii si Administratia Portului Constanta (APC)*)
—————–
    *) Traducere

    Acest acord este incheiat intre:
    Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor, cu sediul in str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti, Romania, prin domnul Florin Georgescu, ministru de stat, ministrul finantelor, numit in continuare Imprumutatul, ca prima parte,
    Banca Europeana de Investitii, avand sediul central in Bd. Konrad Adenauer nr. 100, Luxembourg-Kirchberg, Marele Ducat al Luxemburgului, reprezentata de domnul Wolfgang Roth, vicepresedinte, numita in continuare Banca, ca a doua parte, si
    Administratia Portului Constanta, cu sediul in Constanta, Portul Constanta cod 8700, Romania, ca agentie de executie, reprezentata de domnul Mihai Enache, director financiar, numita in continuare APC, ca a treia parte.
    Avand in vedere ca:
    1. Consiliul Uniunii Europene a decis sa continue planul sau de actiune privind asistenta acordata de Comunitatea Europeana Imprumutatului in sprijinirea eforturilor sale de realizare a reformelor politice si economice.
    2. Consiliul Guvernatorilor Bancii Europene de Investitii a luat nota de aceasta decizie si a autorizat, la data de 2 mai 1994, acordarea de noi imprumuturi pentru proiecte de investitii in Romania.
    3. Un Acord-cadru privind aceasta cooperare financiara a fost semnat de Imprumutat si de Banca la data de 3 octombrie 1994.
    4. Imprumutatul a propus realizarea unui proiect (numit in continuare Proiectul) care urmeaza a fi realizat de Ministerul Transporturilor din Romania, prin intermediul APC, si care cuprinde reparatii la digul de nord din Portul Constanta, necesare in urma avariilor produse in timpul furtunii si al accidentului care a avut loc si completarea digurilor de nord si de sud, dupa cum se specifica mai detaliat in descrierea tehnica prezentata in anexa A la prezentul acord (denumita in continuare Descrierea tehnica).
    5. Costul total estimat al Proiectului este de 70 milioane ECU (saptezeci milioane ECU), inclusiv rezerve si dobanda pe perioada constructiei.
    6. Costul Proiectului urmeaza sa fie finantat astfel:

                                            – echivalent milioane ECU –
                                            —————————-
    Guvernul Romaniei                                     35
    In vederea completarii finantarii,
    Imprumutatul a solicitat Bancii un
    imprumut in valoare echivalenta a ECU                 35
                                                    ————–
    TOTAL:                                                70

    7. Potrivit art. 9 al acordului-cadru, Imprumutatul s-a angajat sa disponibilizeze valuta necesara pentru plata dobanzilor, a comisioanelor, a altor speze si pentru rambursarea capitalului, pe intreaga durata a imprumutului acordat, in conformitate cu legislatia sa nationala.
    8. Potrivit art. 8 al acordului-cadru, Imprumutatul s-a angajat sa excepteze de la impozitare toate platile de capital, dobanda si alte sume datorate prin prezentul acord si sa le plateasca in sume brute, fara deducerea impozitului la sursa.
    9. Banca, apreciind ca finantarea Proiectului corespunde sferei sale de activitate si avand in vedere cele prezentate mai sus, a hotarat sa dea curs cererii Imprumutatului si APC pentru un imprumut in suma echivalenta cu 35 milioane ECU, spre a fi folosit in exclusivitate pentru finantarea componentelor eligibile (Componentele eligibile) mentionate in paragraful 1 din Descrierea tehnica.
    10. Domnul Florin Georgescu este pe deplin autorizat, in termenii specificati in anexa nr. I, sa semneze acest acord in numele Imprumutatului si domnul Mihai Enache este pe deplin autorizat, in termenii specificati in anexa nr. II, sa semneze acest acord in numele APC.
    11. Referirile, din prezentul acord, la articole, preambul si anexe constituie referiri respectiv la articolele, preambulul si anexele prezentului acord.
    In consecinta, se convine prin prezentul acord dupa cum urmeaza:

    Art. 1
    Trageri
    1.01. Suma creditului
    Prin prezentul acord, Banca acorda Imprumutatului, iar Imprumutatul accepta un credit (in cele ce urmeaza numit credit) in valoare echivalenta cu 35.000.000 ECU (treizeci si cinci milioane ECU) in unicul scop de a finanta partial Proiectul, dupa cum se indica in Descrierea tehnica.
    ECU este definit in anexa C la prezentul acord si va fi tratat pentru toate scopurile acestui acord ca fiind o valuta.
    1.02. Proceduri de tragere
    A. In cazul in care Banca nu va dispune altfel, creditul va fi tras in cel mult 12 transe (denumite in continuare transe), care vor fi, fiecare, in valoare echivalenta cu cel putin 2 (doua) milioane ECU, cu exceptia ultimei trageri, si nu va depasi echivalentul a 8 (opt) milioane ECU.
    B. Tragerea fiecarei transe va fi conditionata de primirea de catre Banca a unei cereri scrise (cerere) de la Imprumutat, prin APC, in care sa se specifice:
    a) suma transei;
    b) valuta sau valutele in care Imprumutatul, prin APC, prefera ca transa sa fie trasa si care sa fie o valuta sau valutele la care se face referire in art. 1.03;
    c) rata sau ratele dobanzii aplicabile, daca este cazul, indicate anterior de Banca;
    d) data preferata pentru tragere, intelegandu-se ca Banca poate disponibiliza transa in termen de maximum 4 luni calendaristice de la data cererii.
    Nici o cerere nu va putea fi facuta mai tarziu de 30 septembrie 2000. Sub rezerva prevederilor art. 1.02 lit. C., fiecare cerere este irevocabila.
    C. Daca cererea va fi intocmita in conformitate cu prevederile art. 1.02 lit. A. si sub rezerva prevederilor art. 1.04 si 1.07, intr-un interval cuprins intre 10 si 15 zile inainte de data tragerii, Banca va remite Imprumutatului, prin APC, un aviz (denumit in continuare aviz de tragere), care:
    (i) va confirma suma si compozitia valutelor transei specificate in cerere;
    (ii) va specifica rata sau ratele dobanzii determinate in conformitate cu prevederile art. 3.01 paragraful A; si
    (iii) va specifica data tragerii transei. In cazul in care rata dobanzii specificata in avizul de tragere depaseste rata de referinta indicata anterior de Banca sau in cazul in care compozitia valutelor sau suma transei nu sunt in conformitate cu cererea, Imprumutatul, prin APC, poate, in curs de 3 zile lucratoare luxemburgheze de la primirea avizului de tragere, sa revoce cererea, printr-o notificare catre Banca si, in consecinta, cererea si avizul de tragere nu vor mai avea efect.
    D. Tragerea va fi facuta in acel cont bancar in numele si in contul Imprumutatului sau APC, pe care Imprumutatul, prin APC, il va notifica Bancii cu cel putin 8 zile inainte de data tragerii, in conditiile in care nu va fi specificat mai mult de un cont pentru fiecare valuta.
    1.03. Valuta tragerii
    Sub rezerva existentei disponibilitatilor, Banca va disponibiliza fiecare transa in valuta sau in valutele pentru care Imprumutatul, prin APC, si-a exprimat preferinta. Fiecare valuta a tragerii va fi ECU, o valuta a unuia dintre statele membre ale Bancii sau orice alta valuta tranzactionata pe scara larga pe principalele piete valutare.
    Pentru calculul sumelor ce urmeaza a fi trase in alte valute decat ECU, Banca va aplica cursul de schimb mediu de pe piata valutara din Bruxelles, iar in lipsa acestuia, de pe alta piata aleasa de Banca, la o data cu nu mai mult de 10 zile inainte de tragere, dupa cum va conveni Banca.
    1.04. Conditii de tragere
    A. Tragerea primei transe, in conformitate cu art. 1.02, va fi conditionata de indeplinirea, in mod satisfacator pentru Banca, a urmatoarelor conditii, respectiv ca, inainte de data cererii:
    a) consilierul juridic al Imprumutatului sa fi emis un aviz juridic favorabil privind semnarea legala a acestui acord de catre Imprumutat si privind celelalte documente incluzand, dar nelimitandu-se la, documentele de evidenta mentionate la lit. d) a prezentului articol, in termeni acceptabili Bancii;
    b) consilierul juridic al APC sa fi emis un aviz juridic favorabil privind semnarea legala a prezentului acord de catre APC si privind documentele relevante, in termeni acceptabili Bancii;
    c) toate aprobarile necesare sa fi fost obtinute, astfel incat sa permita Imprumutatului sau APC sa faca trageri din imprumut, si Imprumutatul sa restituie imprumutul si sa plateasca dobanda si toate celelalte sume datorate conform prezentului acord; aceste aprobari trebuie extinse si pentru deschiderea si gestionarea conturilor in care Imprumutatul solicita Bancii sa disponibilizeze sumele imprumutului;
    d) Banca sa fi primit documentul emis de Imprumutat prin care acesta autorizeaza si imputerniceste APC sa solicite trageri si sa primeasca sumele corespunzatoare, asa cum este prevazut in prezentul acord, in numele si in contul Imprumutatului;
    e) Banca sa fi primit o documentatie acceptabila ei privind imputernicirea domnului Florin Georgescu si a domnului Mihai Enache de a semna acest acord, respectiv in numele Imprumutatului si al APC, si o copie de pe o rezolutie acceptabila a Consiliului de administratie, prin care APC este autorizata sa incheie acest acord;
    f) Banca sa fi primit dovada potrivit careia:
    (i) s-a infiintat o unitate de implementare a Proiectului, potrivit cerintelor Bancii, si
    (ii) un consultant independent, dupa cum se specifica in art. 6.09, a fost desemnat in termeni acceptabili Bancii.
    Daca o cerere pentru tragerea primei transe este facuta inainte de primirea de catre Banca a unor dovezi satisfacatoare pentru ea, demonstrand ca aceste conditii au fost indeplinite, acea cerere va fi considerata ca fiind primita de Banca la data la care conditiile au fost indeplinite.
    B. Fiecare tragere ulterioara va fi conditionata, in continuare, de primirea de catre Banca, inainte de data cererii respective, a unor documente justificative satisfacatoare pentru ea, in sensul ca APC a cheltuit pentru Categorii eligibile o suma cel putin egala cu totalul (fara impozite si taxe vamale) tuturor sumelor eliberate anterior de catre Banca, mai putin o suma de 2 (doua) milioane ECU, cu exceptia ultimei trageri.
    Mai mult, fiecare tragere va fi conditionata de convingerea Bancii ca Imprumutatul a alocat suficiente fonduri de la bugetul de stat destinate Proiectului, anual, pe parcursul perioadei de implementare, astfel incat sa se asigure realizarea si implementarea la timp a Proiectului, in concordanta cu graficul din Descrierea tehnica.
    C. In plus fata de conditiile expuse in art. 1.04 lit. B. de mai sus, ultima tragere va fi supusa conditiei suplimentare ca toate sumele trase anterior sa fi fost cheltuite pentru Proiect, asa cum se prevede in acel articol, sau ca Imprumutatul sa prezinte, prin APC, documente satisfacatoare in sensul ca aceste sume urmeaza sa fie cheltuite in decurs de 60 de zile de la data la care tragerea a fost solicitata.
    Orice tragere care finanteaza cheltuieli in avans va fi urmata, in decurs de 90 de zile, de transmiterea unor documente satisfacatoare pentru Banca, in sensul ca toate sumele tragerii sau tragerilor respective, dupa cum este cazul, au fost corect cheltuite pentru Proiect.
    D. Pentru calcularea echivalentului in ECU al sumelor cheltuite, Banca va aplica cursul de schimb aplicabil in a 30-a zi inainte de data cererii.
    E. Daca vreo parte a evidentelor furnizate de Imprumutat, prin APC, nu este satisfacatoare pentru Banca, Banca poate, actiona in concordanta cu ultimul paragraf al art. 1.04 lit. A. sau poate elibera, proportional, mai putin decat suma solicitata.
    1.05. Comision de amanare
    Daca tragerea vreunei transe este amanata la cererea Imprumutatului, prin APC (cu consimtamantul Bancii), Imprumutatul va plati comision de amanare pentru partea de transa netrasa la o rata anuala de 1%, calculata de la data initial specificata a tragerii transei pana la data efectiva a tragerii sau, daca transa nu este (in intregime) trasa, pana la data anularii sau revocarii acelei transe. Cererea pentru amanare trebuie sa fie primita de Banca cu cel putin 8 zile inainte de data initiala a tragerii. Un astfel de comision se va acumula de la zi la zi si va fi platibil la fiecare dintre datele specificate in art. 5.03.
    1.06. Anularea creditului
    In cazul in care costul Proiectului va fi mai mic decat cifra estimata in preambul, Banca poate, prin instiintarea Imprumutatului, sa anuleze portiunea din credit corespunzatoare diferentei.
    Imprumutatul poate oricand, cu instiintarea Bancii, sa anuleze integral sau partial orice parte netrasa din credit.
    Daca Imprumutatul anuleaza vreo transa pentru care cererea facuta de Imprumutat, prin APC, nu a fost revocata conform prevederilor art. 1.02 paragraful C, va plati un comision al carui nivel va fi calculat asupra valorii anulate, la jumatatea ratei dobanzii aplicate de Banca la data anularii pentru imprumuturile acordate de ea, in aceleasi proportii intre valute si cu o perioada de rambursare de 20 de ani. Un astfel de comision va fi platibil suplimentar oricarui comision platibil conform art. 1.05.
    1.07. Revocarea si suspendarea creditului
    Banca poate, cu instiintarea Imprumutatului, sa revoce partea netrasa a creditului, in orice moment si cu efect imediat:
    a) ca urmare a aparitiei oricarui eveniment mentionat in art. 10.01 paragraful A sau B; sau
    b) daca vor surveni situatii exceptionale care vor afecta negativ accesul Bancii pe principalele piete de capital nationale sau internationale.
    Ca alternativa, daca Banca este de parere ca o situatie descrisa in cazul a) sau b) de mai sus a survenit si are caracter temporar, ea poate suspenda, instiintand Imprumutatul, partea netrasa a creditului. Intr-un astfel de caz, suspendarea va continua pana cand, ca urmare a emiterii unei cereri ulterioare, Banca este din nou in masura sa emita un aviz de tragere.
    Totusi, Banca nu va fi indreptatita sa revoce ori sa suspende, pe motivele din cazul b), vreo transa care a facut obiectul unui aviz de tragere.
    Creditul va fi considerat revocat, daca Banca solicita rambursarea conform art. 10.
    In cazul in care creditul este revocat pentru alte motive decat cele care decurg din cazul b) de mai sus, Imprumutatul va plati un comision pentru suma a carei tragere a fost solicitata, la o rata anuala de 0,75% calculata de la data cererii respective pana la data revocarii.
    Un astfel de comision va fi platibil suplimentar oricarui comision platibil conform art. 1.05.
    1.08. Valuta comisioanelor
    Comisioanele datorate de Imprumutat Bancii conform art. 1 vor fi calculate si platibile in ECU.
    Art. 2
    Imprumutul
    2.01. Suma imprumutului
    Imprumutul (denumit in continuare imprumutul) va cuprinde totalul sumelor in valutele disponibilizate de Banca, asa cum au fost notificate de Banca cu ocazia tragerii fiecarei transe.
    2.02. Valuta de rambursare
    Fiecare rambursare, conform prevederilor art. 4 sau, dupa caz, ale art. 10, va fi efectuata in valutele in care au fost efectuate tragerile si in proportiile in care acestea sunt cuprinse in soldul imprumutului.
    2.03. Valuta pentru dobanda si alte obligatii de plata
    Dobanda si celelalte obligatii de plata conform art. 3, 4 si 10 vor fi calculate si platibile proportional, in fiecare valuta in care imprumutul este rambursabil.
    Orice alte plati vor fi facute in valuta specificata de Banca, avand in vedere valuta in care s-au efectuat cheltuielile ce urmeaza a fi rambursate prin acea plata.
    2.04. Notificari ale Bancii
    Dupa tragerea fiecarei transe, Banca va transmite imprumutatului si APC o situatie rezumativa cuprinzand suma, compozitia valutara, data tragerii, graficul de rambursare si rata sau ratele dobanzii pentru acea transa.
    Art. 3
    Dobanda
    3.01. Rata dobanzii
    A. Soldul nerambursat al oricarei transe va fi purtator de dobanda la rata sau la ratele specificate in avizul de tragere respectiv, care va fi rata sau ratele dobanzii aplicabile la data emiterii avizului de tragere pentru imprumuturile exprimate in valuta sau in valutele respective si acordate de Banca Imprumutatilor sai in aceiasi termeni de rambursare si in aceleasi conditii de plata a dobanzii ca cele pentru transa in cauza.
    B. Dobanda va fi platibila semestrial la datele specificate in art. 5.03.
    3.02. Dobanda la sumele cu scadenta depasita
    Fara ca acest lucru sa fie considerat o incalcare a prevederilor art. 10 si, prin exceptie, a prevederilor art. 3.01, dobanda se va acumula pentru oricare suma cu scadenta depasita, de la data prevazuta pentru plata pana la data efectiva a platii, la o rata anuala calculata dupa cum urmeaza:
    a) pentru o suma datorata in cadrul oricarei transe, la o rata egala cu suma dintre:
    (i) 2,5% (doua virgula cinci procente); si
    (ii) rata corespunzatoare specificata conform art. 3.01; si
    b) pentru orice alta suma, la o rata egala cu suma dintre:
    (i) 2,5% (doua virgula cinci procente); si
    (ii) rata dobanzii percepute de Banca la data scadentei pentru imprumuturi acordate in aceeasi valuta pe termen de 20 de ani.
    Aceasta dobanda este platibila in aceeasi valuta ca si suma restanta asupra careia se aplica.
    Art. 4
    Rambursarea
    4.01. Rambursarea normala
    Imprumutatul va rambursa imprumutul conform graficului de amortizare prezentat in anexa B.
    4.02. Rambursarea anticipata voluntara
    A. Imprumutatul poate rambursa anticipat imprumutul sau parti ale acestuia pe baza unei notificari in scris transmise Bancii (denumita in continuare notificare de rambursare anticipata), in care se specifica suma (suma rambursarii anticipate), care urmeaza a fi rambursata anticipat, si data propusa pentru rambursarea anticipata (data rambursarii anticipate), care va fi o data specificata in art. 5.03 (fiecare data de plata). Notificarea de rambursare anticipata va fi transmisa Bancii cu cel putin o luna inainte de data rambursarii anticipate. Rambursarea anticipata va fi conditionata de plata de catre Imprumutat a unei compensatii, daca este cazul, datorate Bancii in concordanta cu prevederile paragrafelor B si C de mai jos.
    B. Compensatia va fi egala cu valoarea diferentei de dobanda realizata de Banca pentru fiecare sfarsit de semestru la datele de plata urmatoare datei rambursarii anticipate, calculata dupa cum se specifica in urmatorul subparagraf si ajustata in conformitate cu paragraful C.
    Valoarea reprezentand diferenta se va calcula ca suma prin care:
    (x) dobanda care ar fi fost platibila in timpul acelei perioade de jumatate de an aferenta partii din imprumut rambursate in avans
    depaseste
    (y) dobanda care ar fi fost astfel platibila in timpul acelei jumatati de an, daca ar fi fost calculata la rata de referinta; in acest scop rata de referinta inseamna rata dobanzii pe care Banca o stabileste la data primei zile a lunii premergatoare datei de rambursare anticipata pentru un imprumut acordat unui Imprumutat din Uniunea Europeana, efectuat in compozitia valutara relevanta, avand date semianuale pentru plata dobanzii si o perioada medie de rambursare egala cu durata medie ramasa a imprumutului, sau, daca Banca nu stabileste o astfel de dobanda, rata stabilita pentru perioada cea mai apropiata corespunzatoare acelei durate ramase din imprumut.
    Fiecare suma calculata in acest mod va fi redusa la data de rambursare anticipata prin aplicarea unei rate de reducere egala cu rata determinata potrivit lit. y) a prezentului paragraf B.
    C. Banca va notifica Imprumutatul cu privire la compensatia datorata conform paragrafelor anterioare. In curs de doua zile lucratoare luxemburgheze de la primirea instiintarii mentionate din partea Bancii, Imprumutatul poate revoca in scris notificarea de rambursare anticipata. Cu exceptia cazului anterior mentionat, Imprumutatul va avea obligatia de a efectua plata conform notificarii de rambursare anticipata, impreuna cu dobanda acumulata asupra sumei rambursarii anticipate, precum si orice alta suma datorata conform acestui articol 4.02.
    4.03. Rambursarea anticipata obligatorie
    A. Daca Imprumutatul ramburseaza anticipat in mod voluntar, integral sau partial, orice alt imprumut contractat initial pe o perioada mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipata a unei parti din suma imprumutului nerambursat in acel moment, intr-o astfel de proportie in care suma rambursarii anticipate acopera suma totala nerambursata a tuturor acelor alte imprumuturi.
    Banca va adresa Imprumutatului cererea sa, daca este cazul, in termen de 4 saptamani de la primirea notificarii corespunzatoare conform art. 8.02 lit. a). Orice suma ceruta de Banca va fi platita, impreuna cu dobanda acumulata, la data indicata de Banca, data care nu va preceda data rambursarii anticipate a celuilalt imprumut.
    Rambursarea anticipata a unui imprumut printr-un nou imprumut cu termen de rambursare cel putin la fel de lung ca termenul neexpirat al imprumutului rambursat anticipat nu va fi considerata rambursare anticipata.
    B. Daca costul total al Proiectului se va situa semnificativ sub cifra specificata in preambul, Banca poate cere rambursarea anticipata a imprumutului, proportional cu diferenta.
    C. In cazul oricarei rambursari anticipate datorate conform acestui articol 4.03, Imprumutatul poate alege transa sau transele care urmeaza sa fie rambursate anticipat.
    4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipata conform art. 4
    Rambursarea anticipata va fi efectuata in toate valutele transei in cauza, proportional cu sumele de rambursat respective, in afara de cazul rambursarii anticipate conform art. 4.02, cand Imprumutatul poate sa ramburseze intreaga suma ramasa in una sau in mai multe valute in cadrul transei, la alegere.
    In cazul unei rambursari anticipate partiale in toate valutele, fiecare suma rambursata anticipat va fi redusa proportional din fiecare transa de rambursare ramasa neachitata.
    Prevederile art. 4 se vor aplica fara a prejudicia prevederile art. 10.
    Art. 5
    Platile
    5.01. Locul platii
    Fiecare suma platibila de catre Imprumutat conform prevederilor acestui acord va fi platita in contul notificat de Banca Imprumutatului. Banca va indica contul cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita pentru prima plata pe care o face Imprumutatul si va notifica orice schimbare a contului cu nu mai putin de 15 zile inainte de data primei plati la care se aplica modificarea.
    Aceasta perioada de notificare nu se aplica in cazul platilor conform art. 10.
    5.02. Calculul platilor referitoare la fractiuni de an
    Orice suma datorata sub forma de dobanda, comision sau in alt mod de catre Imprumutat conform prevederilor prezentului acord si calculata pentru orice fractiune din an va fi calculata pe baza anului de 360 de zile si a lunii de 30 de zile.
    5.03. Datele de plata
    Sumele datorate semestrial, conform prevederilor prezentului acord, sunt platibile Bancii la 30 aprilie si la 31 octombrie in fiecare an.
    Alte sume datorate, conform prevederilor prezentului acord, sunt platibile in termen de 7 zile lucratoare de la primirea de catre Imprumutat a cererii emise de Banca.
    O suma datorata de Imprumutat va fi considerata platita in momentul in care a fost primita de catre Banca.
    Art. 6
    Angajamente speciale
    6.01. Utilizarea imprumutului si a altor fonduri
    Imprumutatul, prin APC, va folosi sumele imprumutului si alte fonduri mentionate in planul de finantare descris in preambul, exclusiv pentru executarea Proiectului.
    6.02. Realizarea Proiectului
    Imprumutatul si APC se angajeaza sa realizeze Proiectul in concordanta cu Descrierea tehnica si sa-l finalizeze pana la data specificata in aceasta, dupa cum va fi modificata periodic, cu aprobarea Bancii.
    6.03. Costul majorat al Proiectului
    In cazul in care costul Proiectului depaseste cifra estimata prezentata la pct. 5 din preambul, Imprumutatul va obtine finantare pentru a acoperi depasirea costului fara a apela la Banca, astfel incat sa permita APC sa finalizeze Proiectul in concordanta cu Descrierea tehnica. Planurile Imprumutatului de finantare a depasirii costurilor vor fi comunicate Bancii fara intarziere.
    6.04 Procedura de licitatie
    Imprumutatul si APC vor cumpara echipament, vor asigura servicii si vor comanda lucrari pentru proiect, in mod adecvat si satisfacator pentru Banca, prin licitatie internationala deschisa cel putin firmelor apartinand tuturor tarilor membre ale Comunitatii Europene si Romaniei. Imprumutatul va depune toate eforturile pentru a asigura ca APC sa actioneze potrivit prevederilor acestui articol.
    6.05. Asigurare
    Atat timp cat imprumutul este nerambursat, Imprumutatul si APC vor asigura in mod adecvat toate lucrarile si proprietatile care fac obiectul Proiectului, in concordanta cu practica normala pentru lucrari similare de interes public pe teritoriul Romaniei.
    6.06. Intretinerea
    Atat timp cat imprumutul este nerambursat, Imprumutatul si APC se vor asigura ca toate proprietatile ce fac parte din Proiect vor fi intretinute, reparate, vor suferi reparatii capitale si vor fi innoite, dupa cum va fi necesar, pentru a fi pastrate in buna stare de functionare.
    6.07. Alocarea resurselor bugetare
    Imprumutatul se angajeaza sa aloce fonduri de la bugetul de stat sau alte resurse financiare pentru Proiect, anual, pentru a permite executarea acestuia conform graficului de executie in concordanta cu Descrierea tehnica.
    6.08. Extinderea capacitatii portuare
    Imprumutatul si APC vor instiinta imediat Banca in legatura cu orice investitie planificata, destinata sa mareasca capacitatea Portului Constanta.
    6.09. Consultanta
    APC va folosi consultanti ale caror calificare, experienta si termeni de referinta vor fi satisfacatori pentru Banca, pentru proiectarea si supravegherea lucrarilor, dupa cum se specifica in Descrierea tehnica.
    Consultantii:
    (i) vor verifica viabilitatea tehnica a Proiectului pentru diguri;
    (ii) vor asigura calitatea corespunzatoare a lucrarilor de reparatii si de completare propuse, si
    (iii) vor superviza implementarea si finalizarea acestora, conform graficului de executie.
    Art. 7
    Garantie
    7.01. Garantie
    Daca Imprumutatul va acorda unui tert vreo garantie pentru indeplinirea vreuneia dintre obligatiile privind datoria sa externa sau vreo preferinta ori prioritate cu privire la acestea, Imprumutatul va informa Banca despre aceasta si, daca Banca va solicita, va furniza Bancii o garantie echivalenta pentru indeplinirea obligatiilor sale in cadrul prezentului acord sau va acorda Bancii o preferinta sau prioritate echivalenta. Imprumutatul confirma ca in prezent nu exista nici o asemenea garantie, preferinta sau prioritate.
    Art. 8
    Informatii si vizite
     8.01. Informatii privind Proiectul
    Imprumutatul si APC:
    a) vor transmite Bancii:
    (i) pana la 30 iunie 1996 si ulterior, trimestrial, pana la incheierea Proiectului, un raport privind implementarea Proiectului;
    (ii) la 6 luni dupa incheierea Proiectului, un raport privind incheierea Proiectului; si
    (iii) periodic, orice alt asemenea document sau informatie privind finantarea, implementarea si operatiunile Proiectului, dupa cum Banca poate solicita in mod rezonabil;
    b) vor supune aprobarii Bancii, fara intarziere, orice modificare de natura materiala in planurile generale, planul financiar, graficul de executie sau programul de cheltuieli ale Proiectului, in legatura cu situatiile facute cunoscute Bancii inainte de semnarea acestui acord;
    c) se vor asigura ca evidentele APC cuprind toate operatiunile legate de finantarea si executarea Proiectului; si
    d) vor informa, in general, Banca despre orice fapt sau eveniment cunoscut imprumutatului sau APC, care poate prejudicia sau afecta substantial conditiile executarii sau operatiunilor Proiectului.
    8.02. Informatii privind Imprumutatul
    Imprumutatul trebuie sa informeze imediat Banca:
    a) despre orice hotarare luata de el din orice motiv sau despre orice situatie care il obliga sau despre orice cerere care i s-a facut de a rambursa anticipat orice imprumut acordat initial pentru o perioada mai mare de 5 ani;
    b) despre orice intentie de a furniza orice garantii, la care face referire la art. 7.01, catre o terta parte; sau
    c) in general, despre orice situatie sau eveniment care ar putea impiedica indeplinirea oricarei obligatii a Imprumutatului care decurge din acest acord.
    8.03. Informatii privind APC
    APC:
    a) va furniza Bancii in fiecare an, in cursul unei perioade de o luna de la publicarea lor, raportul anual, bilantul, contul de profit si pierderi al APC si raportul auditorului, efectuat in concordanta cu standardele internationale de contabilitate; si
    b) va informa Banca:
    (i) imediat, in legatura cu orice modificare adusa documentelor sale de baza si cu orice schimbare survenita in statutul sau legal si in imputernicirile sale; sau
    (ii) in general, cu privire la orice situatie sau eveniment care ar putea impiedica indeplinirea oricarei obligatii a APC, prevazuta in cadrul acestui acord.
    8.04. Vizite
    Imprumutatul si APC vor permite persoanelor desemnate de Banca, care pot fi insotite de reprezentanti ai Curtii de Conturi a Comunitatii Europene, sa viziteze amplasamentele, sa inspecteze instalatiile si lucrarile care fac obiectul Proiectului si sa faca acele verificari pe care le doresc si le vor acorda sau se vor asigura ca li se va acorda tot sprijinul necesar in acest scop.
    Art. 9
    Speze si cheltuieli
    9.01. Impozite, taxe si comisioane
    Imprumutatul va plati toate impozitele, taxele, comisioanele si alte impuneri de orice natura, inclusiv taxe de timbru si taxe de inregistrare, aferente semnarii sau implementarii acestui acord, sau a oricarui document legat de acesta si aferent acordarii oricarei garantii pentru imprumut.
    Imprumutatul va plati integral capitalul, dobanda, comisioanele si alte sume datorate conform prezentului acord, in suma bruta, fara deducerea vreunei impuneri nationale sau locale de orice fel, cu conditia ca, daca Imprumutatul este obligat prin lege sa faca orice asemenea deducere, aceasta sa duca la majorarea sumei de plata catre Banca, astfel incat dupa deducere suma neta primita de Banca sa fie echivalenta cu suma datorata.
    9.02. Alte speze
    Imprumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau de schimb valutar, ocazionate de semnarea sau implementarea acestui acord sau a documentelor legate de acesta si de acordarea oricarei garantii pentru imprumut.
    Art. 10
    Rambursarea anticipata in cazul neindeplinirii unei obligatii
    10.01. Dreptul de a solicita rambursarea anticipata
    Imprumutatul va rambursa imprumutul sau orice parte a acestuia pe baza cererii facute in acest sens de catre Banca:
    A. imediat:
    a) daca vreo informatie sau document remis Bancii de catre sau in numele Imprumutatului, in legatura cu negocierea acestui acord sau in timpul cat el este in vigoare, se dovedeste a fi fost incorect in orice privinta;
    b) daca Imprumutatul nu ramburseaza la data scadentei orice parte din imprumut, nu plateste dobanda la acesta sau nu efectueaza orice alta plata catre Banca, dupa cum se prevede in prezentul acord;
    c) daca, urmare unei neindepliniri a obligatiilor, Imprumutatului i se cere sa ramburseze anticipat un imprumut acordat initial pentru un termen mai mare de 5 ani;
    d) daca survine un eveniment sau o situatie care este posibil sa pericliteze indeplinirea obligatiilor de plata care decurg din imprumut sau sa afecteze negativ orice garantie acordata pentru acesta;
    e) daca vreo obligatie asumata de imprumutat, la care se face referire in paragrafele 7 si 8 din preambul, inceteaza a fi indeplinita cu privire la orice imprumut acordat oricarui Imprumutat din Romania din resursele Bancii sau ale Comunitatii Europene;
    f) daca Imprumutatul sau APC nu-si indeplineste vreo obligatie care decurge din acordarea oricarui alt imprumut acordat de Banca din resursele Bancii sau ale Comunitatii Europene;
    B. la expirarea unei perioade de timp rezonabile, specificata intr-o notificare remisa de Banca Imprumutatului, fara ca problema sa fie remediata in mod satisfacator pentru Banca:
    a) daca Imprumutatul nu se conformeaza vreunei obligatii care decurge din acest acord, alta decat oricare dintre cele mentionate in art. 10.01 paragraful A lit. b); sau
    b) daca vreun fapt material prevazut in preambul se modifica substantial si daca modificarea fie ca prejudiciaza interesele Bancii ca Imprumutator al Imprumutatului, fie ca afecteaza negativ implementarea sau operatiunile Proiectului.
    10.02. Alte drepturi legale
    Art. 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Bancii de a cere rambursarea anticipata a imprumutului.
    10.03. Daune
    In cazul solicitarii rambursarii anticipate in conditiile art. 10.01, Imprumutatul va plati Bancii o suma calculata incepand cu data la care s-a facut solicitarea, avand valoarea cea mai mare dintre:
    a) valoarea calculata conform art. 4.02, aplicata sumei care a devenit imediat datorata si platibila si avand efect incepand cu data declararii acestuia; si
    b) o valoare calculata la o rata anuala de 0,25% de la data solicitarii pana la data respectiva la care fiecare rata a sumei solicitate ar fi trebuit restituita, cu exceptia solicitarii.
    10.04. Nerenuntare
    Nici o omisiune sau intarziere a Bancii in exercitarea unui drept al sau, conform acestui articol 10, nu va fi considerata ca o renuntare la acel drept.
    10.05. Destinatia sumelor primite
    Sumele primite urmare a unei cereri formulate conform art. 10 vor fi destinate, in primul rand, platii daunelor, comisioanelor si dobanzii in aceasta ordine si in al doilea rand, reducerii ratelor nerambursate in ordinea inversa a scadentei. Ele vor fi repartizate intre transe conform deciziei Bancii.
    Art. 11
    Legea si jurisdictia aplicabile
    11.01. Legea aplicabila
    Prezentul acord si intocmirea, interpretarea si validitatea lui vor fi guvernate de legea franceza.
    Locul incheierii acestui acord este sediul central al Bancii.
    11.02. Jurisdictia aplicabila
    Toate litigiile privind prezentul acord vor fi supuse Curtii de Justitie a Comunitatii Europene.
    Partile la prezentul acord renunta prin acesta la orice imunitate sau drept de a obiecta fata de jurisdictia acelei Curti. O decizie a Curtii, emisa conform acestui articol 11.02, va fi definitiva si obligatorie asupra partilor, fara restrictie sau rezerva.
    11.03. Evidenta sumelor datorate
    In orice actiune juridica aparuta in executarea prezentului acord, certificarea de catre Banca a oricaror sume datorate Bancii potrivit prezentului acord va constitui dovada prima facie a unei astfel de sume.
    Art. 12
    Clauze, finale
    12.01. Notificari
    Notificarile si alte comunicari transmise in legatura cu prezentul acord vor fi trimise la adresele mentionate la pct. 1 de mai jos, cu exceptia notificarilor catre Imprumutat si APC in legatura cu litigii in curs sau in declansare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2 de mai jos, unde Imprumutatul si APC aleg domiciliul:
    Pentru Banca:         100 Boulevard Konrad Adenauer
                          L-2950 Luxembourg-Kirchberg.
    Pentru Imprumutat:    1. Str. Apolodor nr. 17,
                          sectorul 5 RO-70060,
                          Bucuresti, Romania;
                          2. Misiunea Romaniei
                          la Comunitatea Europeana,
                          107, rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles
    Pentru APC:           1. 8700 Portul Constanta
                          Constanta, Romania;
                          2. Misiunea Romaniei
                          la Comunitatea Europeana,
                          107, rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles.
    Fiecare parte poate, prin avizarea celeilalte, sa-si schimbe adresa mentionata mai sus, cu conditia ca adresele de la pct. 2 de mai sus sa poata fi schimbate numai cu alta adresa in cadrul Comunitatii Europene.
    12.02. Forma notificarii
    Notificarile si alte comunicari pentru care sunt mentionate, in prezentul acord, perioade fixe sau care fixeaza ele insele perioade obligatorii pentru destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare inregistrata, telegrama, telex sau alte mijloace de transmitere, care fac posibila dovada primirii de catre destinatar. Data inregistrarii sau, dupa cum poate fi cazul, data declarata a primirii documentului transmis va fi definitiva pentru determinarea unei perioade.
    12.03. Preambul si anexe
    Preambulul si urmatoarele anexe fac parte din acest acord:
    – Anexa A        Descrierea tehnica;
    – Anexa B        Graficul de amortizare;
    – Anexa C        Definitia ECU.
    Urmatoarele documente sunt atasate la prezentul acord:
    – Anexa nr. I    Imputernicire pentru Imprumutat;
    – Anexa nr. II   Rezolutia Consiliului de administratie si
                     imputernicirea de semnare pentru APC.
    Ca urmare, partile prezente au convenit sa se semneze acest acord in patru exemplare originale in limba engleza.
    Acest acord de imprumut a fost parafat in numele Imprumutatului de doamna Maria Sultanoiu, in numele Bancii de doamna Stefania Caltabiano si in numele APC de domnul Mihai Enache.
        Semnat pentru si in numele Romaniei,
        Florin Georgescu,
        ministru de stat, ministrul finantelor

        Semnat pentru si in numele Bancii
        Europene de Investitii,
        Wolfgang Roth,
        vicepresedinte

        Semnat pentru si in numele
        Administratiei Portului Constanta,
        Mihai Enache,
        director financiar

    Astazi, 13 decembrie 1995, la Luxemburg.
    Astazi, 18 decembrie 1995, la Bucuresti.

    ANEXA A

               DESCRIEREA TEHNICA

    1. Definirea Proiectului
    Proiectul cuprinde proiectarea, constructia si angajarea urmatoarelor componente, localizate in portul sudic al Portului Constanta (Romania):
    DIGUL DE NORD
    – reparatia celor doua sectiuni de 300 m si, respectiv, 150 m;
    – completarea nivelului superior (protejare artificiala cu blocuri si turnari beton) pe o lungime de 3.400 m;
    – constructia partii superioare pe o lungime de peste 1.400 m; si
    – amenajarea unui cap de dig.

    DIGUL DE SUD
    – completarea partii superioare pe o lungime de peste 4.000 m.

    2. Costul Proiectului
    Sub rezerva modificarilor rezultate din preturile ofertelor si din utilizarea marjelor de pret si cantitative, costul Proiectului este estimat dupa cum urmeaza, incluzand taxa pe valoarea adaugata de 18%, in preturile din luna iulie 1995, la o rata de schimb de 1 ECU = 1,27 $ S.U.A. = 2.540 lei:
——————————————————–
                          – milioane ECU –    – miliarde
                                                – lei –
 Lucrarile de reparatie
 a avariilor datorate
 accidentului naval         12,8                 32,5
 Lucrari de completare
 a celor doua diguri        34,7                 88,1
 Marje cantitative (15%      8,9                 22,6
 Studii si supervizare
 lucrari (6%)                3,5                  8,9
 Marje de pret (5% pe an)    6,5                 16,5
 Dobanda pe durata
 constructiei (rata dobanzii
 de 8% pe an)                3,6                  9,2
——————————————————–
    TOTAL:                  70,0                177,8

    3. Graficul de implementare
    Lucrarile de reparatii au inceput in iunie 1995 si se estimeaza sa dureze doi ani si jumatate pana la finalizare, adica pana spre sfarsitul anului 1997. Lucrarile de completare vor fi adjudecate spre sfarsitul anului 1996 si vor dura trei ani si jumatate pana la finalizare, adica pana spre mijlocul anului 2000. Luandu-se in considerare o marja pentru posibile intarzieri in executia lucrarilor, maritime, Proiectul ar putea fi incheiat pana la sfarsitul anului 2000.

    ANEXA B

                  GRAFIC DE AMORTIZARE

        ROMANIA – PROIECTUL DE REABILITARE A PORTULUI CONSTANTA
——————————————————–
    Data                    Sumele de rambursat
    ratei scadente          exprimate ca procent
                            din imprumut, asa cum
                            este definit in art. 2.01
——————————————————–
  1. 30 aprilie       2001           3,33%
  2. 31 octombrie     2001           3,33%;
  3. 30 aprilie       2002           3,33%
  4. 31 octombrie     2002           3,33%
  5. 30 aprilie       2003           3,33%
  6. 31 octombrie     2003           3,33%
  7. 30 aprilie       2004           3,33%
  8. 31 octombrie     2004           3,33%.
  9. 30 aprilie       2005           3,33%
 10. 31 octombrie     2005           3,33%
 11. 30 aprilie       2006           3,33%
 12. 31 octombrie     2006           3,33%
 13. 30 aprilie       2007           3,33%
 14. 31 octombrie     2007           3,33%
 15. 30 aprilie       2008           3,33%
 16. 31 octombrie     2008           3,33%
 17. 30 aprilie       2009           3,33%
 18. 31 octombrie     2009           3,33%
 19. 30 aprilie       2010           3,33%
 20. 31 octombrie     2010           3,33%
 21. 30 aprilie       2011           3,33%
 22. 31 octombrie     2011           3,33%
 23. 30 aprilie       2012           3,33%
 24. 31 octombrie     2012           3,33%
 25. 30 aprilie       2013           3,33%
 26. 31 octombrie     2013           3,33%
 27. 30 aprilie       2014           3,33%
 28. 31 octombrie     2014           3,33%
 29. 30 aprilie       2015           3,33%
 30. 31 octombrie     2015           3,43%
——————————————————

    ANEXA C

                   ECU
    Valoarea ECU la care se face referire in art. 109 g) si 109 (I) 4 ale Tratatului C.E., este egala cu valoarea ECU utilizata in prezent ca unitate de cont a Comunitatii Europene, valoare care este stabilita pe baza valorilor specifice ale valutelor statelor membre ale Comunitatii Europene prezentate mai jos.
    Conform Regulamentului Consiliului (C.E.E.) nr. 1.971/89 din 19 iunie 1989, ECU este in prezent definit ca suma a urmatoarelor valori:
        – marca germana: 0,6242
        – lira sterlina: 0,08784
        – francul francez:          1,332
        – lira italiana:          151,8
        – guldenul olandez:         0,2198
        – francul belgian:          3,301
        – francul luxemburghez:     0,130
        – coroana daneza:           0,1976
        – lira irlandeza:           0,008552
        – drahma greceasca:         1,440
        – peseta spaniola:          6,885
        – escudo portughez:         1,393.
    Articolul 109 g) al Tratatului C.E., asa cum a fost amendat prin Tratatul privind Uniunea Europeana, in vigoare de la 1 noiembrie 1993, prevede: “Compozitia valutara a cosului ECU nu va fi schimbata. Incepand cu a treia etapa, valoarea ECU va fi irevocabil fixata in conformitate cu art. 109 (I) 4”.
    Alte modificari privind natura sau compozitia ECU pot fi facute de catre Comunitatea Europeana in conformitate cu Tratatul C.E. Daca se fac schimbari, referirile din prezentul acord la ECU vor fi considerate a fi referiri la ECU astfel modificat.
    Daca Banca va considera ca ECU a incetat sa mai fie utilizat ca unitate de cont a Comunitatii Europene si ca unica moneda a Uniunii Europene, ea va notifica Imprumutatului despre aceasta. De la data unei astfel de notificari, ECU va fi inlocuit cu valutele din care a fost compus – sau contravaloarea lor in una sau in mai multe dintre aceste valute – incepand cu data celei mai recente utilizari a lor ca unitate de cont a Comunitatii Europene.

    ANEXA 2

        ROMANIA – PROIECTUL DE REABILITARE A SECTORULUI TERMOENERGETIC

                        ACORD DE IMPRUMUT
intre Romania si Banca Europeana de investitii si Regia Autonoma de Electricitate “Renel”*)
__________________
    *) Traducere

    Prezentul acord este incheiat intre:
    Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor, avand sediul in str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti, Romania, prin domnul Florin Georgescu, ministru de stat, ministrul finantelor, denumita in continuare Imprumutatul, ca prima parte,
    Banca Europeana de Investitii, avand sediul in Bd. Konrad Adenauer nr. 100, Luxembourg-Kirchberg, Marele Ducat al Luxemburgului, reprezentata prin domnul Wolfgang Roth, vicepresedinte, denumita in continuare Banca, ca a doua parte, si
    Regia Autonoma de Electricitate “Renel”, avand sediul in bd. Magheru nr. 33, sectorul 1, Bucuresti, Romania, ca beneficiar final, reprezentata prin domnul Eugen Tanase, vicepresedinte, denumita in continuare RENEL, ca a treia parte.
    Avand in vedere ca:
    1. Consiliul Uniunii Europene a decis sa continue planul de actiune privind asistenta acordata de Comunitatea Europeana Imprumutatului in sprijinirea eforturilor sale de realizare a reformelor politice si economice.
    2. Consiliul Guvernatorilor Bancii Europene de investitii a luat nota de aceasta hotarare si a autorizat, pe data de 2 mai 1994, acordarea de noi imprumuturi pentru proiecte de investitii in Romania.
    3. Un Acord – cadru privind aceasta cooperare financiara a fost semnat de Imprumutat si de Banca la 3 octombrie 1994.
    4. Imprumutatul a propus initierea unui proiect (in cele ce urmeaza numit Proiectul) care se va realiza de catre RENEL, cuprinzand reabilitarea si modernizarea:
    (i) Centralei de producere a energiei electrice si termice Bucuresti-Sud (Centrala Bucuresti-Sud) si
    (ii) retelelor de transmisie si distributie a electricitatii din Romania (Retelele T & D), asa cum sunt prezentate mai detaliat in descrierea tehnica expusa in anexa A la prezentul acord (denumita in continuare Descrierea tehnica).
    5. Imprumutatul s-a angajat sa elaboreze un program de investitii destinat sa rezolve deficientele de ordin institutional si de infrastructura ale subsectorului de distributie a energiei termice din Bucuresti, cel putin cele ale sistemului de transmisie si distributie conectat la Centrala Bucuresti-Sud.
    6. Costul total estimat al Proiectului este de 221 milioane ECU (doua sute douazeci si unu milioane ECU), inclusiv rezerve si exclusiv dobanda in perioada constructiei.
    7. Imprumutatul a incheiat cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare un contract datat (imprumut paralel), in vederea finantarii Proiectului.
    8. Renel intentioneaza sa asigure fonduri suplimentare nerambursabile prin incheierea unui memorandum financiar cu UE-PHARE (finantarea UE-PHARE), in scopul finantarii Proiectului.
    9. Costul Proiectului se va finanta astfel:

                                               – echivalent milioane ECU –
                                               —————————
    – Fonduri proprii ale RENEL                         68,1
    – Imprumut paralel                                  78,1
    – Alte resurse                                      14,8
    – Pentru a completa finantarea, Imprumutatul
      a solicitat Bancii imprumuturi
      in valoare echivalenta cu                         60,0
                                                   ——————
             TOTAL:                                    221,0

    10. In plus, Imprumutatul a incheiat un acord de imprumut cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, datat 29 august 1995, denumit imprumutul pentru reabilitarea si modernizarea sectorului energetic (Imprumutul B.I.R.D.).
    11. In concordanta cu prevederile art. 9 din Acordul-cadru, Imprumutatul s-a angajat ca, in conformitate cu legislatia sa nationala, pe durata imprumutului acordat, sa disponibilizeze valuta necesara pentru plata dobanzilor, a comisioanelor, a altor obligatii de plata si rambursarea capitalului.
    12. In conformitate cu art. 8 din Acordul-cadru, Imprumutatul s-a angajat sa excepteze de la impozitare toate platile de capital, dobanda si alte sume datorate in cadrul prezentului acord si sa plateasca toate aceste sume bruto, fara deducerea impozitului la sursa.
    13. Banca, apreciind ca finantarea Proiectului corespunde obiectului sau de activitate si avand in vedere cele expuse mai sus, a hotarat sa dea curs cererii Imprumutatului si RENEL pentru un imprumut, in suma echivalenta cu 60 milioane ECU, destinat exclusiv finantarii categoriilor eligibile (Categorii eligibile) mentionate in paragraful I lit. c) din Descrierea tehnica.
    14. Imprumutatul va incheia un acord cu RENEL (denumit in continuare Acord de subimprumut), in scopul disponibilizarii catre RENEL a sumei totale de 60 milioane ECU, imprumutata Imprumutatului prin prezentul acord.
    15. Domnul Florin Georgescu este autorizat, in conformitate cu termenii stipulati in anexa nr. I, sa semneze prezentul acord in numele Imprumutatului si domnul Eugen Tanase este autorizat, in conformitate cu termenii stipulati in anexa nr. II, sa semneze prezentul acord in numele RENEL.
    16. Referirile din prezentul acord la articole, preambul, liste si anexe constituie referiri la articolele, preambulul, listele si anexele din prezentul acord.
    Se convine prin prezentul acord dupa cum urmeaza:
    Art. 1
    Trageri
    1.01. Suma creditului
    Prin prezentul acord, Banca acorda Imprumutatului, iar Imprumutatul accepta un credit (in cele ce urmeaza numit credit), in valoare echivalenta cu 60.000.000 ECU (saizeci milioane ECU), in unicul scop de a finanta partial Proiectul, asa cum este descris in anexa A.
    ECU este definit in anexa C la prezentul acord si va fi tratat pentru toate scopurile prezentului acord ca fiind o moneda.
    1.02. Proceduri de tragere
    A. Creditul va fi tras in cel mult 10 transe (denumite in continuare transe), care vor fi fiecare in valoare echivalenta cu cel putin 2 (doua) milioane ECU, cu exceptia ultimei trageri, si nu va depasi echivalentul a 10 (zece) milioane ECU.
    B. Tragerea fiecarei transe va fi conditionata de primirea de catre Banca a unei cereri scrise (cerere) de la Imprumutat, prin RENEL, in care sa se specifice:
    a) suma transei;
    b) moneda sau monedele in care Imprumutatul, prin RENEL, prefera ca transa sa fie trasa si care sa fie moneda sau monedele la care se refera art. 1.03;
    c) rata sau ratele dobanzii aplicabile, comunicate anterior de catre Banca, daca este cazul;
    d) data preferata pentru tragere, intelegandu-se ca Banca poate plati transa in termen de pana la 4 luni calendaristice de la data cererii;
    e) daca transa, sau o parte din transa, va fi utilizata pentru lucrari la Centrala Bucuresti-Sud sau pentru Retelele T & D.
    Nici o cerere nu va putea fi efectuata mai tarziu de 30 aprilie 2000. Sub rezerva prevederilor art. 1.02 paragraful C, fiecare cerere este irevocabila.
    C. Daca cererea va fi intocmita in conformitate cu prevederile art. 1.02 paragraful A si sub rezerva prevederilor art. 1.04 si 1.07, intr-un interval cuprins intre 10 si 15 zile inainte de data tragerii, Banca va remite Imprumutatului, prin RENEL, un aviz (denumit in continuare aviz de tragere), care:
    (i) va confirma suma si compozitia monedelor transei specificate in cerere;
    (ii) va specifica rata sau ratele dobanzii determinate in conformitate cu prevederile art. 3.01 paragraful A; si
    (iii) va preciza data tragerii transei. In cazul in care rata dobanzii specificate in avizul de tragere depaseste rata respectiva indicata anterior de Banca sau in cazul in care compozitia monedelor sau suma transei nu sunt in conformitate cu cererea, Imprumutatul, prin RENEL, poate ca, in curs de 3 zile lucratoare luxemburgheze de la primirea avizului de tragere, sa revoce cererea prin notificare catre Banca si, in consecinta, cererea si avizul de tragere nu isi vor mai produce efectul.
    D. Tragerea va fi facuta in acel cont bancar pe numele RENEL, pe care Imprumutatul si RENEL il vor notifica Bancii cu cel putin 8 zile inainte de data tragerii, cu conditia ca pentru fiecare moneda sa fie notificat nu mai mult de un cont.
    1.03. Moneda tragerii
    Sub rezerva existentei de disponibilitati, Banca va disponibiliza fiecare transa in moneda sau in monedele pentru care imprumutatul, prin Renel, isi va fi exprimat preferinta. Fiecare moneda a tragerii va fi ECU, moneda unuia dintre statele membre ale Bancii sau orice alta moneda frecvent negociata pe principalele piete valutare.
    Pentru calcularea sumelor ce urmeaza a fi trase in alte monede decat ECU, Banca va aplica cursul de schimb mediu de pe piata valutara din Bruxelles, iar in lipsa acestuia, de pe orice alta piata aleasa de Banca, la o data cu nu mai mult de 10 zile inainte de tragere, dupa cum va hotari Banca.
    1.04. Conditii pentru tragere
    A. Tragerea primei transe conform art. 1.02 va fi conditionata de indeplinirea, in mod satisfacator pentru Banca, a urmatoarelor conditii, respectiv ca, inainte de data cererii:
    a) consilierul juridic al Imprumutatului sa fi emis un aviz juridic favorabil privind legalitatea semnarii prezentului acord de catre Imprumutat si a celorlalte documente, incluzand dar nelimitandu-se la evidentele mentionate la lit. d) a prezentului articol, in termeni acceptabili Bancii;
    b) consilierul juridic al RENEL sa fi emis un aviz juridic favorabil privind legalitatea semnarii prezentului acord, de catre RENEL, si a celorlalte documente, in termeni acceptabili Bancii;
    c) toate aprobarile necesare privind schimbul valutar sa fi fost obtinute astfel incat sa permita RENEL sa efectueze trageri din imprumut si Imprumutatul sa restituie imprumutul si sa plateasca dobanda si celelalte sume datorate conform prevederilor prezentului acord; aceste aprobari trebuie extinse si asupra deschiderii si gestionarii conturilor in care Imprumutatul solicita Bancii sa disponibilizeze sumele imprumutului;
    d) Banca sa fi primit autorizarea scrisa, emisa de Imprumutat, prin care RENEL este imputernicit sa solicite trageri si sa primeasca sumele corespunzatoare, asa cum este prevazut in cadrul prezentului articol 1;
    e) Banca sa fi primit dovezi satisfacatoare ale deplinelor puteri ale domnului Florin Georgescu si ale domnului Eugen Tanase de a semna acest acord, in numele Imprumutatului si, respectiv, in numele RENEL, si o copie de pe rezolutia Consiliului de administratie al RENEL prin care acesta este autorizat sa incheie acest acord;
    f) Banca sa fi primit dovezi satisfacatoare privind infiintarea legala a unui departament de implementare a Proiectului.
    Autorizarea mentionata la lit. d) de mai sus, acordata in conformitate cu delegarea de a face trageri si de a efectua plati, si avizul juridic mentionat la lit. a) de mai sus vor prevedea ca orice astfel de delegare este valabila si obligatorie pentru Imprumutat si, fara a prejudicia prevederile sale, Banca are dreptul ca in orice moment sa ceara si sa obtina de la Imprumutat orice plata datorata conform prezentului acord, fara a fi necesare alte demersuri si fara sa intampine alte obstacole in oricare dintre situatii.
    Daca o cerere pentru tragerea primei transe este facuta inainte de primirea de catre Banca a unor dovezi, satisfacatoare pentru ea, ca aceste conditii au fost indeplinite, acea cerere va fi considerata ca fiind primita de catre Banca la data cand conditiile vor fi fost indeplinite.
    B. Fiecare tragere ulterioara va fi conditionata de primirea de catre Banca, inainte de data cererii, a unor documente justificative satisfacatoare pentru ea, care sa ateste ca RENEL a cheltuit pentru Categorii eligibile o suma cel putin egala cu totalul (fara taxe si obligatii vamale) tuturor sumelor anterioare puse la dispozitie de Banca, mai putin, cu exceptia ultimei trageri, suma de 2 milioane ECU.
    Mai mult, fiecare tragere va fi conditionata de convingerea permanenta a Bancii ca RENEL are la dispozitie in continuare suficiente alte fonduri, astfel incat sa fie asigurata implementarea si incheierea la timp a Proiectului, conform Descrierii tehnice din anexa A.
    C. In plus fata de conditiile prevazute la art. 1.04 paragraful B mentionat anterior, ultima tragere va fi supusa conditiei ca toate sumele trase anterior sa fi fost cheltuite pentru Proiect, asa cum se prevede in articolul amintit, sau Imprumutatul sa prezinte documente satisfacatoare in sensul ca aceste sume urmeaza sa fie cheltuite in decurs de 60 de zile de la data la care tragerea a fost solicitata.
    Orice tragere efectuata conform acestui paragraf pentru finantarea de cheltuieli in avans va fi conditionata de primirea, in decurs de 90 de zile, a unor documente satisfacatoare pentru Banca, in sensul ca fiecare suma a fost corect cheltuita pentru Proiect.
    D. Pentru calcularea echivalentului in ECU al sumelor cheltuite, Banca va utiliza cursul de schimb aplicat in a 30-a zi dinaintea datei cererii.
    E. Daca vreo parte a evidentelor furnizate de Imprumutat, prin RENEL, nu este considerata satisfacatoare de catre Banca, aceasta poate actiona conform ultimului paragraf al art. 1.04 paragraful A sau poate elibera proportional mai putin decat suma solicitata.
    1.05. Comision de amanare
    Daca tragerea vreunei transe este amanata la cererea Imprumutatului, prin RENEL (cu consimtamantul Bancii), Imprumutatul va plati comision de amanare pentru partea de transa netrasa la o rata anuala de 1%, calculata de la data initial specificata a tragerii pana la data efectiva a tragerii sau, daca transa nu este trasa in intregime, pana la data anularii sau a revocarii acelei transe. Cererea pentru amanare trebuie sa fie primita de Banca cu cel putin 8 zile inainte de data initiala a tragerii. Acest comision se va acumula de la zi la zi si va fi platibil la fiecare dintre datele specificate in art. 5.03.
    1.06. Anularea creditului
    Daca costul Proiectului va fi mai mic decat cifra estimata in preambul, Banca poate, cu instiintarea Imprumutatului, sa anuleze portiunea din credit corespunzatoare diferentei.
    Imprumutatul poate oricand, cu instiintarea Bancii, sa anuleze integral sau partial orice suma netrasa din credit.
    Daca Imprumutatul anuleaza vreo transa pentru care cererea efectuata de Imprumutat, prin RENEL, nu a fost revocata conform prevederilor art. 1.02 paragraful C, va plati un comision flat calculat la valoarea anulata, egal cu jumatatea ratei dobanzii aplicate de Banca, la data anularii, asupra imprumuturilor acordate de ea, in aceleasi proportii intre monede si cu o perioada de rambursare de 15 ani. Acest comision va fi platibil suplimentar oricarui alt comision platibil conform art. 1.05.
    1.07. Revocarea si suspendarea creditului
    Banca, prin instiintarea Imprumutatului, poate revoca partea netrasa a creditului, in orice moment si cu efect imediat:
    a) ca urmare a aparitiei oricarui eveniment mentionat in art. 10.01 paragrafele A sau B; sau
    b) daca vor surveni situatii exceptionale care vor afecta negativ accesul Bancii la pietele de capital nationale sau internationale importante.
    Alternativ, daca Banca apreciaza ca o situatie descrisa in cazul a) sau b) a survenit, dar are caracter temporar, ea poate suspenda, prin notificarea Imprumutatului, partea netrasa a creditului. In acest caz, suspendarea va continua pana cand, ca urmare a emiterii unei cereri suplimentare, Banca va fi din nou in masura sa emita un aviz de tragere.
    Totusi, Banca nu va fi indreptatita sa revoce ori sa suspende, pe motivele din cazul b), vreo transa care a facut obiectul unui aviz de tragere.
    Creditul va fi considerat revocat, daca Banca solicita rambursarea conform prevederilor art. 10.
    Daca creditul este revocat pentru alte motive decat cele ce decurg din cazul b) de mai sus, Imprumutatul va plati un comision pentru suma a carei tragere a fost solicitata, la o rata anuala de 0,75% calculata de la data cererii respective pana la data revocarii.
    Un astfel de comision va fi platibil suplimentar oricarui comision platibil conform prevederilor art. 1.05.
    1.08. Moneda comisioanelor
    Comisioanele datorate de Imprumutat Bancii conform art. 1 vor fi calculate si platibile in ECU.
    Art. 2
    Imprumutul
    2.01. Suma imprumutului
    Imprumutul (denumit in continuare imprumutul) va cuprinde totalul sumelor in monedele disponibilizate de Banca, asa cum vor fi notificate de Banca cu ocazia tragerii fiecarei transe.
    2.02. Moneda de rambursare
    Fiecare rambursare conform prevederilor art. 4 sau, dupa caz, ale art. 10, va fi efectuata in monedele disponibilizate si in proportiile acestora in soldul imprumutului.
    2.03. Moneda pentru dobanda si alte obligatii de plata
    Dobanda si celelalte obligatii platibile conform art. 3, 4 si 10 vor fi calculate si vor fi platibile proportional in fiecare moneda in care imprumutul este rambursabil.
    Orice alte plati vor fi facute in moneda specificata de Banca, avand in vedere moneda in care s-au efectuat cheltuielile ce urmeaza a fi rambursate prin acea plata.
    2.04. Notificari ale Bancii
    Dupa tragerea fiecarei transe, Banca va transmite Imprumutatului si RENEL o declaratie rezumativa cuprinzand suma, compozitia monedelor, data tragerii, graficul de rambursare si rata sau ratele dobanzii pentru acea transa.
    Art. 3
    Dobanda
    3.01. Rata dobanzii
    A. Soldul nerambursat al fiecarei transe va fi purtator de dobanda la rata sau la ratele specificate in avizul de tragere respectiv, care va fi rata sau ratele dobanzii aplicabile la data emiterii avizului de tragere pentru imprumuturile exprimate in moneda sau in monedele respective si acordate de Banca Imprumutatilor sai in acelasi termeni de rambursare si in aceleasi conditii de plata a dobanzii ca pentru transa in cauza.
    B. Dobanda va fi platibila semestrial, la datele specificate in art. 5.03.
    3.02. Dobanda la sumele cu scadenta depasita
    Fara ca acest lucru sa fie considerat o incalcare a prevederilor art. 10 si prin exceptie de la prevederile art. 3.01, dobanda se va acumula pentru orice suma cu scadenta depasita, de la data prevazuta pentru plata pana la data efectiva a platii, la o rata anuala calculata dupa cum urmeaza:
    a) pentru o suma datorata in cadrul oricarei transe, la o rata egala cu suma dintre:
    (i) 2,5% (doua virgula cinci procente); si
    (ii) rata corespunzatoare specificata conform art. 3.01.; si
    b) pentru orice alta suma, la o rata egala cu suma dintre:
    (i) 2,5 (doua virgula cinci procente); si
    (ii) rata dobanzii percepute de Banca la data scadentei pentru imprumuturi acordate in aceeasi moneda pe termen de 15 ani.
    Aceasta dobanda este platibila in aceeasi moneda ca si suma restanta asupra careia se aplica.
    Art. 4
    Rambursarea
    4.01. Rambursarea normala
    Imprumutatul va rambursa imprumutul conform graficului de amortizare prezentat in anexa B.
    4.02. Rambursarea anticipata voluntara
    A. Imprumutatul poate rambursa anticipat, integral sau partial, imprumutul cu conditia notificarii catre Banca, in scris (denumita in continuare notificare de rambursare anticipata), specificand suma (suma de rambursare anticipata) de rambursare anticipata si data de rambursare propusa (data de rambursare anticipata), care va fi o data specificata in art. 5.03 (fiecare data de rambursare). Notificarea de rambursare anticipata va fi trimisa Bancii cu cel putin o luna inainte de data de rambursare anticipata. Rambursarea anticipata va fi conditionata de plata catre Imprumutat a compensarii, daca exista, datorata Bancii in concordanta cu prevederile paragrafelor B si C de mai jos.
    B. Suma compensarii va fi suma scaderii dobanzii suportate de Banca, la fiecare sfarsit de semestru ce urmeaza dupa data de rambursare ce vine dupa data de rambursare anticipata, calculata in modul stabilit in urmatorul subparagraf si micsorata conform paragrafului C.
    Suma cu care scade dobanda va fi calculata ca:
    a) dobanda care ar fi fost de platit in timpul semestrului corespunzator partii de imprumut rambursat anticipat ce depaseste;
    b) dobanda care ar fi fost astfel platita in timpul semestrului, daca ar fi fost calculata la rata de referinta; in acest scop rata de referinta inseamna rata cotata de Banca la o data ce cade cu o luna inainte de data de rambursare anticipata pentru un imprumut dat unui Imprumutat ce face parte din Uniunea Europeana, imprumut facut intr-o compozitie relevanta a valutelor, avand date semestriale de plata a dobanzii si avand o medie a scadentei egala cu media perioadei ramase din imprumut, sau, daca Banca nu coteaza o astfel de rata, rata cotata pentru cea mai apropiata perioada, corespunzatoare acelei perioade medii.
    Fiecare suma astfel calculata va fi diminuata la data rambursarii anticipate prin aplicarea unei rate de micsorare egala cu rata determinata conform lit. b) a paragrafului B.
    C. Banca va notifica Imprumutatului asupra compensarii datorate conform paragrafelor anterioare. In curs de doua zile lucratoare luxemburgheze de la primirea notificarii din partea Bancii, Imprumutatul poate revoca in scris notificarea de rambursare anticipata. In afara de cele mai sus mentionate, Imprumutatul va fi obligat sa efectueze plata in conformitate cu notificarea de rambursare anticipata, impreuna cu dobanda acumulata la suma de rambursare anticipata, precum si orice suma datorata conform acestui art. 4.02.
    4.03. Rambursarea anticipata obligatorie
    A. Daca Imprumutatul sau RENEL ramburseaza anticipat in mod voluntar, integral sau partial, orice alt imprumut contractat initial pe o perioada mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipata a unei parti din suma imprumutului neachitata in acel moment, in proportia in care suma de rambursare anticipata acopera suma totala a tuturor imprumuturilor de acest fel.
    Banca va adresa Imprumutatului cererea sa, daca este cazul, in termen de 4 saptamani de la primirea notificarii respective conform art. 8.02 lit. a) sau art. 8.03 lit. c) (ii). Orice suma ceruta de Banca va fi platita, impreuna cu dobanda acumulata, la data indicata de Banca, data care nu va preceda data de rambursare anticipata a celuilalt imprumut.
    Rambursarea anticipata a unui imprumut printr-un nou imprumut, cu termen de rambursare cel putin tot atat de mare ca termenul neexpirat al imprumutului rambursat anticipat, nu va fi considerata rambursare anticipata.
    B. Daca costul total al Proiectului se va situa semnificativ sub cel mentionat in preambul, Banca poate cere rambursarea anticipata a imprumutului, proportional cu diferenta.
    C. Daca RENEL ramburseaza anticipat, integral sau partial, sumele subimprumutate lui conform Acordului de subimprumut, voluntar, sau ca urmare a cererii Imprumutatului, acesta din urma va trebui sa ramburseze anticipat Bancii echivalentul sumei respective. Aceasta plata anticipata, impreuna cu o prima calculata la suma de platit anticipat conform art. 4.02, va deveni scadenta la data cea mai apropiata de cea specificata in art. 5.03.
    D. In cazul oricarei rambursari anticipate datorate in temeiul acestui articol 4.03, Imprumutatul poate alege transa sau transele care urmeaza sa fie rambursate anticipat.
    4.04. Prevederile generale privind rambursarea anticipata conform art. 4
    Rambursarea anticipata va fi efectuata in toate monedele transei in cauza, proportional cu sumele de rambursat respective, in afara de cazul rambursarii anticipate, conform art. 4.02, cand Imprumutatul poate rambursa intreaga suma ramasa in una sau in mai multe monede in cadrul transei, la alegere.
    In cazul unei rambursari anticipate partiale in toate monedele, fiecare suma rambursata anticipat va fi redusa proportional din fiecare rata nerambursata.
    Prevederile art. 4 se vor aplica fara a prejudicia prevederile art. 10.
    Art. 5
    Platile
    5.01. Locul platii
    Fiecare suma platibila de catre Imprumutat conform prevederilor prezentului acord va fi platita in contul notificat de Banca Imprumutatului. Banca va indica cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita pentru prima plata pe care o face Imprumutatul si va notifica orice schimbare a contului cu nu mai putin de 15 zile inainte de data primei plati la care se aplica modificarea.
    Aceasta perioada de notificare nu se aplica in cazul platilor efectuate in temeiul art. 10.
    5.02. Calculul platilor referitoare la fractiuni de an
    Orice suma datorata sub forma de dobanda, comision sau in alt mod de catre Imprumutat, conform prevederilor prezentului acord si calculata pentru orice fractiune din an, va fi calculata pe baza anului de 360 de zile si a lunii de 30 de zile.
    5.03. Datele de plata
    Sumele datorate semestrial, conform prevederilor prezentului acord, sunt platibile Bancii la 30 aprilie si la 31 octombrie in fiecare an.
    Alte sume datorate conform prevederilor prezentului acord sunt platibile in termen de 7 zile lucratoare de la primirea de catre Imprumutat a cererii emise de Banca.
    O suma datorata de Imprumutat va fi considerata platita in momentul in care a fost primita de catre Banca.
    Art. 6
    Angajamente speciale
    6.01. Utilizarea imprumutului si a altor fonduri
    Imprumutatul, prin RENEL, va folosi sumele imprumutului si celelalte fonduri mentionate in planul de finantare descris in preambul, exclusiv pentru executarea Proiectului.
    6.02. Realizarea Proiectului
    RENEL se angajeaza sa realizeze Proiectul in concordanta cu Descrierea tehnica si sa-l finalizeze pana la data specificata in aceasta sau asa cum aceasta poate fi modificata periodic, cu aprobarea Bancii.
    6.03. Costul majorat al Proiectului
    Daca costul Proiectului depaseste cifra estimata, prezentata la pct. 6 din preambul, Imprumutatul sau RENEL va obtine finantare pentru a acoperi depasirea costului, fara a apela la Banca, astfel incat sa permita RENEL sa finalizeze Proiectul in concordanta cu Descrierea tehnica. Planurile Imprumutatului sau ale RENEL de finantare a depasirii costurilor vor fi comunicate Bancii fara intarziere.
    6.04. Procedura de licitatie
    RENEL va achizitiona echipament, va asigura servicii si va comanda lucrari pentru Proiect, in mod adecvat si satisfacator pentru Banca, pe cat posibil prin licitatie internationala deschisa cel putin firmelor apartinand tuturor tarilor membre al Comunitatii Europene si Romaniei. Imprumutatul va depune toate eforturile pentru a se asigura ca RENEL va actiona conform prevederilor acestui articol.
    6.05. Asigurare
    Atat timp cat imprumutul este nerambursat, RENEL va asigura in mod adecvat toate lucrarile si proprietatile care fac parte din Proiect, in concordanta cu practica normala pentru lucrari similare de interes public pe teritoriul Romaniei.
    6.06. Intretinere
    Atat timp cat imprumutul este nerambursat, RENEL va asigura ca toate proprietatile care fac parte din Proiect sa fie intretinute, reparate, revizuite si innoite, dupa cum va fi necesar, pentru a fi pastrate in buna stare de functionare.
    6.07. Program de investitii pentru sistemul de distributie a energiei termice din Bucuresti
    Imprumutatul se angajeaza ca Banca va primi, nu mai tarziu de 30 iunie 1997, un program de investitii asa cum este mentionat la pct. 5 din preambul, care sa fie satisfacator pentru Banca, impreuna cu toate informatiile referitoare la finantarea unui astfel de program, inclusiv datele de semnare a acordurilor financiare relevante, care in nici un caz nu trebuie sa aiba loc mai tarziu de 31 decembrie 1997.
    6.08. Auditul conturilor
    Imprumutatul si RENEL se angajeaza ca incepand cu anul financiar 1995, RENEL:
    a) sa deschida evidente financiar-contabile si documente conform standardelor internationale; si
    b) sa fi numit, ca auditor, o firma de reputatie internationala, acceptabila Bancii, cu capacitate demonstrata de auditare, in concordanta cu standardele internationale acceptate de audit.
    6.09. Impact asupra mediului
    Imprumutatul si RENEL se angajeaza ca:
    a) exploatarea Centralei Bucuresti-Sud va fi facuta cu gaz natural in loc de pacura in cea mai mare proportie posibila, depinzand de disponibilitatile de gaz natural din Romania;
    b) de la 31 decembrie 1999, continutul de sulfura din orice pacura folosita la toate unitatile Centralei Bucuresti-Sud nu va depasi 1%; de la data semnarii pana la 31 decembrie 1999 va fi folosit un asemenea procent calculat ca o medie pe 12 luni si va fi redus cu nu mai mult de 0,5% anual.
    6.10. Angajamente financiare
    Imprumutatul se angajeaza ca RENEL:
    a) printr-o conducere eficienta si o politica tarifara corespunzatoare sa asigure mentinerea unei performante corespunzatoare de operare si a unei structuri financiare adecvate, in mod special sa realizeze un nivel al fondurilor proprii suficient sa asigure acoperirea serviciului datoriei, precum si acoperirea unei proportii rezonabile a programului de investitii convenit si a necesarului de intretinere asa cum este descris in detaliu in scrisoarea – anexa, atasata ca documentul nr. III; si
    b) nu va intra in angajamente financiare esentiale sau in proiecte de investitii, altele decat cele convenite in cadrul acestui Proiect, fara a fi informat in scris Banca de intentia sa. Astfel de informare scrisa trebuie sa fie primita de Banca cu doua luni inainte ca RENEL sa se angajeze in implementarea unor astfel de noi angajamente sau proiecte de investitii care trebuie sa corespunda cerintelor prevazute in precedentul paragraf.
    De asemenea, Imprumutatul se angajeaza ca:
    a) toate departamentele guvernamentale, entitatile publice, agentiile si autoritatile locale isi vor plati facturile pentru serviciile facute de RENEL intr-o maniera acceptabila, asa cum este prezentat in detaliu in scrisoarea – anexa; si
    b) preturile de consum la electricitate vor fi mentinute la un nivel acceptabil, asa cum este prezentat in detaliu in scrisoarea – anexa.
    6.11. Program de investitii
    Imprumutatul se angajeaza ca RENEL va prezenta Bancii la inceputul fiecarui an fiscal un program de investitii pe 5 ani continand obiectivele anuale, inclusiv propunerile respective de finantare a acestuia.
    6.12. Termeni ai Acordului de subimprumut
    Acordul de subimprumut:
    a) va reflecta termenii si conditiile din prezentul acord, cu accent deosebit asupra obligatiilor asumate de Imprumutat si RENEL prin prezentul acord;
    b) va contine o rata a dobanzii care nu va fi mai mare decat rata dobanzii platibila de catre Imprumutat conform prevederilor prezentului acord, cu o posibila adaugare a unui comision convenit intre Imprumutat si RENEL care sa acopere costurile Imprumutatului privind prezentul acord; si
    c) va avea aceleasi perioade de gratie si de rambursare.
    Art. 7
    Garantie
    7.01 . Garantie
    Daca Imprumutatul va trebui sa acorde unui tert vreo garantie pentru indeplinirea vreuneia dintre obligatiile sale privind datoria sa externa sau vreo preferinta ori prioritate in acest context, Imprumutatul va informa Banca despre aceasta si, daca Banca va solicita, va furniza Bancii o garantie echivalenta pentru indeplinirea obligatiilor sale in cadrul prezentului acord sau va acorda Bancii o preferinta sau o prioritate echivalenta. Imprumutatul confirma ca in prezent nu exista nici o asemenea garantie, preferinta sau prioritate.
    7.02. Garantie suplimentara
    Daca RENEL acorda unei terte parti o garantie, atunci, daca Banca va solicita, va furniza Bancii o garantie echivalenta pentru indeplinirea obligatiilor din cadrul prezentului acord.
    Prevederile paragrafului de mai sus nu se vor aplica:
    (i) nici unui gaj sau ipoteci asupra pamantului sau altor active, atunci cand aceasta ipoteca este folosita pentru garantarea pretului de cumparare sau pentru obtinerea unui credit, a carui scadenta nu depaseste 12 luni, obtinut pentru a finanta acest pret de cumparare; sau
    (ii) nici unui gaj asupra actiunilor, care a fost creat pentru a garanta un credit pe termen scurt.
    Pentru scopurile acestui articol 7.02, RENEL declara ca nici una dintre proprietatile sale nu este supusa vreunei ipoteci si ca nu exista nici o contestatie privind dreptul sau de proprietate.
    Art. 8
    Informatii si vizite
    8.01. Informatii privind Proiectul
    Imprumutatul si RENEL:
    a) vor transmite Bancii:
    (i) pana la 31 martie 1996 si ulterior, trimestrial, pana la incheierea Proiectului, rapoarte privind implementarea Proiectului;
    (ii) la 6 luni dupa incheierea Proiectului, un raport privind incheierea Proiectului; si
    (iii) periodic, orice alt asemenea document sau informatie privind finantarea, implementarea, aplicarea si operatiunile Proiectului, dupa cum Banca poate solicita in mod rezonabil;
    b) vor supune aprobarii Bancii, fara intarziere, orice modificare importanta in planurile generale, in graficul sau in programul de cheltuieli al Proiectului, in legatura cu situatiile facute cunoscute Bancii inainte de semnarea prezentului acord;
    c) se vor asigura ca evidentele RENEL cuprind toate operatiunile legate de finantarea si executarea Proiectului;
    d) vor informa, in general, Banca despre orice fapt sau eveniment cunoscut Imprumutatului sau RENEL care ar putea prejudicia substantial sau afecta conditiile executarii sau operatiunile Proiectului; si
    e) va confirma in scris, la 30 iunie 1996, procentul de sulf din pacura utilizata de Centrala Bucuresti-Sud ca o medie a ultimelor 12 luni si la 30 iunie a fiecarui an, ca angajamentele cuprinse in art. 6.09 au fost respectate.
    8.02. Informatii privind Imprumutatul
    Imprumutatul va informa imediat Banca:
    a) despre orice hotarare luata de el sau despre orice motiv sau situatie care il obliga sau despre orice cerere adresata acestuia pentru plata anticipata a oricarui imprumut acordat pentru o perioada mai mare de 5 ani;
    b) despre orice intentie de furnizare a oricarei garantii la care se face referire in art. 7.01 catre o terta parte; sau
    c) in general, despre orice situatie sau eveniment care ar putea impiedica executarea oricarei obligatii a Imprumutatului in cadrul prezentului acord.
    8.03. Informatii privind RENEL
    RENEL:
    a) va furniza Bancii:
    (i) in fiecare an, in interval de o luna de la publicare, raportul anual, bilantul, contul de profit si pierderi si raportul de expertiza contabila realizat de revizori desemnati conform prevederilor art. 6.08 lit. b) privind RENEL; si
    (ii) la intervale semestriale, raportul privind situatia financiara curenta, inclusiv referiri la ratele financiare specifice, precum si orice alte informatii suplimentare cu privire la situatia financiara generala, care pot fi cerute in mod rezonabil de catre Banca;
    b) va asigura ca inregistrarile contabile sa reflecte in mod clar operatiunile referitoare la finantarea si executia Proiectului;
    c) va informa Banca:
    (i) imediat, despre orice modificare adusa documentelor sale de baza si despre orice schimbari in situatia proprietatii, care ar putea duce la schimbarea controlului asupra RENEL;
    (ii) imediat, despre orice decizie luata, oricare ar fi considerentul, asupra oricarei situatii care il obliga sau despre orice cerere facuta pentru plata in avans a oricarui imprumut acordat initial pentru o perioada de timp mai mare de 5 ani;
    (iii) imediat, despre orice intentie din partea acestuia de a crea vreo garantie asupra oricaruia dintre activele sale in favoarea unui tert; sau
    (iv) in general, cu privire la orice situatii sau evenimente care pot impiedica indeplinirea oricarei obligatii a RENEL in cadrul prezentului acord.
    8.04. Vizite
    Imprumutatul si RENEL vor permite persoanelor desemnate de catre Banca, care pot fi insotite de reprezentanti ai Curtii de Conturi a Comunitatii Europene, sa viziteze amplasamente, instalatii si lucrari care fac parte din Proiect si sa efectueze acele verificari pe care acestia le apreciaza ca necesare si le vor acorda sau se vor asigura ca li se va acorda tot sprijinul necesar pentru acest scop.
    Art. 9
    Speze si cheltuieli
    9.01. Impozite, taxe si comisioane
    Imprumutatul va plati toate impozitele, taxele, comisioanele si alte impuneri de orice natura, inclusiv taxe de timbru si taxe pentru inregistrare, rezultand din intrarea in vigoare sau implementarea prezentului acord sau a oricarui document legat de acesta, si in legatura cu acordarea oricarei garantii pentru imprumut.
    Imprumutatul va plati integral capitalul, dobanda, comisioanele si alte sume datorate conform prezentului acord, in suma bruta, fara deducerea vreunei impuneri nationale sau locale de orice fel, cu conditia ca, daca Imprumutatul este obligat prin lege sa faca orice asemenea deduceri, sa majoreze plata catre Banca astfel incat, dupa deducere, valoarea neta primita de Banca sa fie echivalenta cu suma datorata.
    9.02. Alte speze
    Imprumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau valutare, ocazionate de executarea sau implementarea prezentului acord sau a documentelor legate de acesta si de acordarea oricarei garantii pentru imprumut.
    Art. 10
    Rambursarea anticipata in cazul neindeplinirii unei obligatii
    10.01. Dreptul de a solicita rambursarea anticipata
    Imprumutatul va rambursa imprumutul sau orice parte a acestuia pe baza cererii facute in acest sens de catre Banca:
    A. imediat:
    a) daca vreo informatie sau document remis Bancii de catre sau in numele Imprumutatului, in legatura cu negocierea prezentului acord sau pe durata lui, se dovedeste a fi fost incorect in orice privinta;
    b) daca Imprumutatul nu ramburseaza la data scadentei orice parte din imprumut, din dobanda la acesta sau nu efectueaza orice alta plata catre Banca, dupa cum se prevede in prezentul acord;
    c) daca, urmare oricarei neindepliniri a obligatiilor, Imprumutatului i se cere sa ramburseze anticipat un imprumut care i s-a acordat initial pentru un termen mai mare de 5 ani;
    d) daca survine un eveniment sau o situatie care este posibil sa pericliteze indeplinirea obligatiilor de plata a imprumutului sau sa afecteze negativ orice garantie acordata pentru acesta;
    e) daca vreo obligatie asumata de Imprumutat, asa cum se prevede in paragrafele 11 si 12 din preambul, inceteaza de a fi indeplinita cu privire la orice imprumut acordat oricarui Imprumutat din Romania din resursele Bancii sau ale Comunitatii Europene;
    f) daca Imprumutatul sau RENEL nu-si indeplinesc vreo obligatie financiara cu privire la orice imprumut acordat de Banca din resursele Bancii sau ale Comunitatii Europene sau in legatura cu imprumutul B.E.R.D. sau cu imprumutul B.I.R.D.;
    B. la expirarea unei perioade de timp rezonabile specificate intr-o notificare remisa de Banca Imprumutatului, fara ca problema sa fi fost rezolvata in mod satisfacator pentru Banca;
    a) daca Imprumutatul nu-si indeplineste vreo obligatie conform prevederilor prezentului acord, alta decat vreuna dintre cele mentionate in art. 10.01 paragraful A. lit. b); sau
    b) daca vreun fapt esential prevazut in preambul se modifica substantial si daca modificarea prejudiciaza interesele Bancii in calitate de imprumutator catre Imprumutat sau afecteaza negativ implementarea sau operatiunile Proiectului.
    10.02. Alte drepturi legale
    Art. 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Bancii de a cere rambursarea anticipata a imprumutului.
    10.03. Daune
    Atunci cand cererea de rambursare anticipata se va face conform art. 10.01, Imprumutatul va plati Bancii o suma calculata la data cererii, cea mai mare dintre:
    a) suma calculata in conformitate cu prevederile art. 4.02, aplicata la suma care a devenit scadenta si platibila imediat si in vigoare de la data declaratiei pana la data efectiva; si
    b) o suma calculata la o rata anuala de 0,25% de la data cererii pana la data la care fiecare rata a sumei cerute ar fi trebuit sa fie rambursata.
    10.04. Nerenuntare
    Nici o omisiune sau intarziere a Bancii in exercitarea oricaruia dintre drepturile sale conform art. 10 nu va fi considerata ca o renuntare la un astfel de drept.
    10.05. Destinatia sumelor primite
    Sumele primite ca urmare a unei cereri formulate conform art. 10 vor fi destinate in primul rand platii daunelor, comisionului si dobanzii, in aceasta ordine, si in al doilea rand reducerii ratelor nerambursate, in ordinea inversa a scadentei. Ele vor fi repartizate intre transe la discretia Bancii.
    Art. 11
    Legea si jurisdictia
    11.01. Legea
    Prezentul acord si intocmirea, interpretarea si validarea sa vor fi guvernate de legea franceza.
    Locul incheierii prezentului acord este sediul Bancii.
    11.02. Jurisdictia
    Toate litigiile privind prezentul acord vor fi supuse Curtii de Justitie a Comunitatii Europene.
    Partile la prezentul acord renunta prin aceasta la orice imunitate sau drept de a obiecta fata de jurisdictia Curtii. O decizie a Curtii emisa conform prezentului articol 11.02 va fi definitiva si obligatorie pentru parti fara restrictie sau rezerva.
    11.03. Dovada sumelor datorate
    In orice actiune juridica aparuta in executarea prezentului acord, certificarea de catre Banca a oricarei sume datorate Bancii in cadrul prezentului acord va constitui dovada prima facie a acelei sume.
    Art. 12
    Clauze finale
    12.01. Notificari
    Notificarile si alte comunicari transmise in legatura cu prezentul acord vor fi trimise la adresele mentionate la pct. 1 de mai jos, cu exceptia notificarilor catre Imprumutat si RENEL in legatura cu litigii in curs sau in declansare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2 de mai jos, unde Imprumutatul si RENEL aleg domiciliul:
         Pentru Banca: 100, Boulevard Konrad Adenauer
                                  L-2950 Luxembourg-Kirchberg
         Pentru Imprumutat:       1. Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5,
                                  RO-70060 Bucuresti, Romania;
                                  2. Misiunea Romaniei pe langa
                                  Comunitatea Europeana,
                                  107, rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles.
         Pentru RENEL: 1. B-dul Gh. Magheru nr. 33,
                                  sectorul 1
                                  RO-700164 Bucuresti, Romania;
                                  2. Misiunea Romaniei pe langa
                                  Comunitatea Europeana,
                                  107, rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles.
    Fiecare parte poate, prin notificarea celeilalte, sa-si schimbe adresa mentionata mai sus, cu conditia ca adresa de la pct. 2 de mai sus sa poata fi schimbata numai cu alta adresa in cadrul Comunitatii Europene.
    12.02. Forma notificarii
    Notificarile si alte comunicari, pentru care sunt mentionate in prezentul acord perioade fixe sau care fixeaza ele insele perioade obligatorii pentru destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare inregistrata, telegrama, telex sau alte mijloace de transmitere, care fac posibila dovada primirii de catre destinatar. Data inregistrarii sau, dupa caz, data declarata a primirii documentului transmis, va fi concludenta pentru determinarea unei perioade.
    12.03. Preambulul, anexe si documente atasate
    Preambulul si urmatoarele anexe fac parte din prezentul acord:
       – Anexa A:           Descrierea tehnica
       – Anexa B:           Grafic de amortizare;
       – Anexa C:           Definitia ECU.
    Urmatoarele documente sunt atasate la prezentul acord:
        – Documentul I:    Imputernicire de semnare
                           Imprumutat;
        – Documentul II:   Decizia Consiliului de administratie si
                           Imputernicire de semnare RENEL;
        – Documentul III:  Scrisoare – anexa.
    Ca urmare, partile prezente au convenit sa se semneze prezentul acord in patru exemplare originale in limba engleza.
    Acordul de imprumut a fost parafat in numele Imprumutatului de doamna Maria Sultanoiu, in numele Bancii de domnul Marco Padovan si in numele RENEL de domnul Eugen Tanase.

        Semnat pentru si in numele Romaniei,
        Florin Georgescu
        ministru de stat, ministrul finantelor

        Semnat pentru si in numele Bancii
        Europene de Investitii,
        Wolfgang Roth,
        vicepresedinte

        Semnat pentru si in numele Regiei Autonome
        de Electricitate “RENEL”,
        Eugen Tanase,
        vicepresedinte, director general adjunct
    Bucuresti, 31 octombrie 1995.

    ANEXA A

              DESCRIEREA TEHNICA

    I. Scopul Proiectului consta in reabilitarea si modernizarea unor grupuri de producere a energiei electrice, precum si a unor instalatii din domeniul transportului si distributiei energiei electrice.
    a) Componenta producere energie electrica
    – Bucuresti-Sud     Unitatile 3 si 4; reabilitare
    – Palas             Unitatile 1 si 2; reabilitare
    – Braila            Unitatea 1; reabilitare
    – Brazi             Unitatea 8; reabilitare
    b) Componenta transport si distributie energie electrica
    – Statia Rosiori (*)       Montare bobina de reactanta 100 MVAR
    – Statia Brasov (*)        Montare bobina de reactanta 100 MVAR
    – Statia Smardan (*)       Montare bobina de reactanta 100 MVAR
    – Statia Transilvania (*)  Statie noua 110/20 kV
    – Statia Portile de Fier   Reabilitare
    – Statia Tantareni         Reabilitare
    – Statia Urechesti         Reabilitare
    – Statia Arad (*)         Reabilitare

    – Retea radio pentru Bucuresti
    – Contoare pentru minimum 2.400 mari consumatori
    – Trailer, baterii stationare, aparatura detectie defecte in reteaua de cabluri, relee de frecventa etc.
    c) Imprumutul va fi folosit pentru finantarea componentelor din import la obiectivele marcate cu (*), cat si a unor parti ale componentelor obiectivelor marcate cu (*).
    Proiectul include planificare, procurare, reproiectare conform noilor cerinte, modificare/recalculare a bilantului de caldura a unitatii, daca este necesar, constructii, lucrari de demolari necesare, punere in functiune, inclusiv testele de acceptare si activitati comerciale pentru toate componentele.
    II. Detalii ale obiectivelor finantate de B.E.I.:
    a) Bucuresti-Sud, unitatile 3 si 4
    Combustibil
    – Pacura (continut de sulf 1% sau mai putin, pana la 31 decembrie 1999) si gaz natural
    Cazanul
    – Tip: TGM – 84 A (fabricatie ruseasca) cu circulatie naturala
    – Capacitate: 420 t/h abur
    – Temperatura abur iesire: 540 grade C
    – Presiune abur iesire: 140 bar
    Turbina de abur
    – Tip: VT – 100 (fabricatie ruseasca)
    – Capacitate turbina: 100 MW, 160 Gcal/h
    – Temperatura abur intrare: 535 grade C
    – Presiune la iesire a aburului: 135 bar
    Generatorul electric
    – Tip TVF 100-2 (fabricatie ruseasca)
    – Capacitate 117,5 MVA la 0,85 cos.
    – Racirea cu hidrogen.
    b) Obiectivele reabilitarii pentru Centrala Bucuresti-Sud, unitatile 3 si 4
    – Extinderea duratei de viata dupa reabilitare pana la 150.000 ore;
    – Disponibilitate de timp de cel putin 80%;
    – Eficienta electrica de cel putin 30%, iar in regim de termoficare, de cel putin 52,1%;
    – Unitatile reabilitate vor respecta toata legislatia romaneasca privind protectia mediului.
    Principalele activitati din cadrul reabilitarii Centralei Bucuresti-Sud sunt descrise in studiul de fezabilitate intocmit de Firma Merz-Mc. Lellan, vol. I, partea a 3-a, anexe si  vol. II.
    Dupa punerea in functiune, unitatile vor respecta toata legislatia romaneasca privind protectia mediului, aplicabila instalatiilor noi.
    Combustibilul utilizat va fi gazul natural, in proportie de cel putin 2/3, si pacura cu continut de sulf sub 1%.
    c) Statia Rosiori, Brasov si Smardan
    – Montarea unei bobine de reactanta trifazata 100 MVAR la 400 kV
    – Echipament complet pentru celula bobinei de reactanta.
    d) Statia Arad
    – Reabilitarea la 400/110 kV a statiei si trecerea ei de la 220 la 400 kV a instalatiei existente;
    – Noua celule de 400 kV;
    – Bobina de reactanta 100 MVAR la 400 kV;
    – Descarcator  cu ZnO la 400 kV – 9 bucati;
    inclusiv toate lucrarile auxiliare necesare.
    e) Substatia Transilvania
    – Transformator 40 MVA, cu intrerupator – 2 bucati;
    – Intrerupatoare pentru distributie pe 20 kV;
    – Cablu 110 kV pentru interconectarea cu statiile Militari si Nord – 6,8 km.
    III. Program
    Componentele de producere, transport si distributie trebuie sa fie finalizate pana in anul 1999.
    RENEL va angaja servicii de consultanta pentru inginerie si achizitionare pe toata perioada implementarii Proiectului.
    IV. Costuri
    Rata de schimb: 1 ECU = lei 2.159 la 30.09.1994   1 leu = 0,0005 ECU
                    1 ECU = USD – 1,241 la 30.09.1994 1 USD = 0,806 ECU
    Detalierea costurilor pentru componenta de productie finantata de B.E.I.:
————————————————————-
                       MECU                   MUSD
               Local   Straina  L+S   Local  Straina   L+S
————————————————————-
   0             1       2        3     4      5        6
————————————————————-
  Inginerie      0,21  0,52      0,73  0,26   0,64   0,91
  Teren          0     0         0     0      0      0
  Lucrari de
  constructii    0,09  0,04      0,13  0,05   0,11   0,16
  Cazan          2,34  1,26      3,61  1,567  2,91   4,48
  Turbina        0,79  0,43      1,22  0,53   0,98   1,51
  Sistemul de
  condens        0,45  0,24      0,69  0,30   0,55   0,85
  Generator      0,12  0,07      0,19  0,08   0,15   0,23
  Sistemul
  electric       0,42  0,23      0,64  0,26   0,52   0,80
  Instalatii
  auxiliare      0,84  0,45      1,29  0,56   1,04   1,61
  Automatizari   0,25  2,87      3,13  0,32   3,56   3,88
  Protectia
  mediului       0,43  0,23      0,66  0,29   0,54   0,82
  Piese de
  rezerva        1,98  1,06      3,05  1,32   2,46   3,78
  Diverse        0     0         0     0      0      0
  Costuri
  totale
  directe/bloc   4,5  10,9      15,3   5,6  13,5     19,0
  Neprevazute
  tehnice        0,7   1,6       2,3   0,8   2,0      2,9
  Subtotal/bloc  5,2  12,5      17,6   6,4  15,5     21,9
  Subtotal bloc
  3 & 4         10,3  25,0      35,3  12,8  31,0     43,8
  Variatia
  de pret
  bloc 3 & 4     0,7   1,7       2,4   0,9   2,1      3,0
  Depasiri
  estimative
  de cost       11,0  26,6      37,7  13,7  33,1     46,8

  Detalierea costurilor componentei T & D finantata de B.E.I.
  Inginerie
  Teren          0     0         0      0      0      0
  Statia         0,89  1,85      2,74   1,10   2,30   3,40
  Rosiori
  Statia         0,89  1,85      2,74   1,10   2,30   3,40
  Brasov
  Statia         0,89  1,85      2,74   1,10   2,30   3,40
  Smardan
  Statia
  Transilvania   4,83  4,83      9,67   6,0    6,0   12,00
  Statia Arad    4,85  8,06     12,91   6,02  10,0   16,02
  Retea radio    0,04  1,61      1,65   0,05   2,00   2,05
  Contoare       0,51  8,77      9,28   0,64  10,88  11,52
  Costuri
  directe
  – total       12,9  28,8      41,7   16,0   35,8   51,8
  Neprevazute
  tehnice        1,2   2,0       3,2    1,5    2,5    4,0
  Subtotal      14,1  30,8      44,9   17,5   38,3   55,8
  T & D
  Variatii     0,7     1,0       1,7    0,8    1,2    2,0
  de pret
  Estimarea
  depasirilor 14,8    31,8      46,6   18,3   39,5   57,8
  Echipamente
  diverse      1,00    9,26     10,26   1,24  11,49  12,73
————————————————————-
    ANEXA B

             GRAFIC DE AMORTIZARE

      ROMANIA – PROIECTUL DE REABILITARE A SISTEMULUI TERMOENERGETIC/A
——————————————————–
 Datele                        Sumele de rambursat
 de plata a ratelor            exprimate ca procent
 de capital                    din imprumut,
                               asa cum este definit
                               in art. 2.01
——————————————————–
  1.    30 aprilie      2001         5%
  2.    31 octombrie    2001         5%
  3.    30 aprilie      2002         5%
  4.    31 octombrie    2002         5%
  5.    30 aprilie      2003         5%
  6.    31 octombrie    2003         5%
  7.    30 aprilie      2004         5%
  8.    31 octombrie    2004         5%
  9.    30 aprilie      2005         5%
  10.   31 octombrie    2005         5%
  11.   30 aprilie      2006         5%
  12.   31 octombrie    2006         5%
  13.   30 aprilie      2007         5%
  14.   31 octombrie    2007         5%
  15.   30 aprilie      2008         5%
  16.   31 octombrie    2008         5%
  17.   30 aprilie      2009         5%
  18.   31 octombrie    2009         5%
  19.   30 aprilie      2010         5%
  20.   31 octombrie    2010         5%
——————————————————–

    ANEXA C

              DEFINITIA ECU

    Valoarea ECU la care se face referire in art. 109 g) si art. 109 (l) 4 ale Tratatului C.E. este egala cu valoarea ECU utilizata in prezent ca unitate de cont a Comunitatii Europene, valoare stabilita pe baza valorilor specifice ale monedelor statelor membre ale Comunitatii Europene prezentate mai jos.
    Conform Regulamentului Consiliului (C.E.E.) nr. 1.971/89 din 19 iunie 1989, ECU este in prezent definit ca suma a urmatoarelor valori:
        – marca germana:         0,62424
        – lira sterlina:         0,08784
        – francul francez:       1,332
        – lira italiana:         151,8
        – guldenul olandez:      0,2198
        – francul belgian:       3,301
        – francul luxemburghez:  0,130
        – coroana daneza:        0,1976
        – lira irlandeza:        0,008552
        – drahma greceasca:      1,440
        – peseta spaniola:       6,885
        – escudo portughez:      1,393.
     Art. 109 g) al Tratatului C.E., amendat prin Tratatul privind Uniunea Europeana, in vigoare de la 1 noiembrie 1993, prevede: “Compozitia valutara a cosului ECU nu se va schimba. Incepand cu a treia etapa, valoarea ECU va fi irevocabil fixata in conformitate cu art. 109 (I) 4”.
    Alte modificari privind natura sau compozitia ECU pot fi facute de catre Comunitatea Europeana in conformitate cu Tratatul C.E. Daca se fac schimbari, referirile din acesta la ECU vor fi intelese ca referiri la ECU astfel modificat.
    Daca Banca va considera ca ECU a incetat sa mai fie  utilizat ca unitate de cont a Comunitatii Europene si ca unica moneda a Uniunii Europene, ea va notifica Imprumutatului. De la data unei astfel de notificari, ECU va fi inlocuit cu monedele pe care le-a continut – sau contravaloarea lor in una sau in mai multe monede – la data celei mai recente utilizari a lor ca unitate de cont a Comunitatii Europene.

    ANEXA 3

         PROIECTUL PRIVIND IMBUNATATIREA EFICIENTEI OPERATIONALE
                       A SECTORULUI ENERGETIC

                     ACORD DE GARANTIE
intre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare*)
    Acord de garantie, datat 10 noiembrie 1995, intre Romania (Garantul) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare; (Banca).
    *) Traducere
                                PREAMBUL
    Avand in vedere ca Garantul si Regia Autonoma de Electricitate “Renel” (Imprumutatul) a solicitat asistenta din partea Bancii in vederea finantarii unei parti din Proiect,
    avand in vedere ca printr-un acord de imprumut, incheiat la aceeasi data cu prezentul acord, intre Banca si Imprumutat (acordul de imprumut), Banca a convenit sa acorde Imprumutatului un imprumut in valoare totala de saptezeci si opt milioane o suta de mii ECU (78.100.000 ECU) (imprumutul) echivalent in termenii si in conditiile stabilite in acordul de imprumut, dar numai cu conditia ca Garantul sa convina sa garanteze obligatiile Imprumutatului cu privire la un asemenea imprumut, asa cum este stipulat in prezentul acord de garantie; si
    avand in vedere ca Garantul, tinand seama de Acordul de imprumut dintre Banca si Imprumutat, a convenit sa garanteze asemenea obligatii ale Imprumutatului,
    ca urmare, partile la prezentul acord convin dupa cum urmeaza:

    Art. 1
    Termeni si conditii standard; definitii; titluri
    Sectiunea 1.01.
    Includerea termenilor si conditiilor standard
    Toate prevederile Termenilor si conditiilor standard, datate septembrie 1994, sunt incluse in prezentul si au fost facute aplicabile prezentului acord de garantie cu aceeasi putere si efect, dupa cum sunt stabilite prin prezentul (prevederile mentionate fiind denumite Termeni si conditii standard).
    Sectiunea 1.02.
    Definitii
    Oriunde sunt utilizati in prezentul acord de garantie sau in anexele la acesta, cu exceptia cazului in care sunt definiti altfel, termenii definiti in preambul au intelesurile respective descrise in acesta, termenii definiti in Termenii si conditiile standard si in acordul de imprumut vor avea intelesurile respective descrise in acestea, iar urmatorii termeni au urmatoarele intelesuri:
    – Program de actiuni      semnifica programul impreuna cu graficul de
                              implementare intr-o forma si cu un continut
                              satisfacatoare Bancii pentru implementarea
                              optiunii structurii pe termen lung a sectorului
                              energetic, selectata pe baza Studiului de optiuni
                              pe termen lung;
    – Reprezentant autorizat
      al Garantului           semnifica ministrul finantelor al Garantului;

    – leu                     semnifica moneda legala a Romaniei;
    – Studiul de optiuni pe   semnifica studiul optiunilor privind structura pe
      termen lung             termen lung a sectorului energetic, incluzand
                              masuri pentru implementarea optiunilor selectate;
    – Strategia sectorului    semnifica strategia Garantului pentru dezvoltarea
      energetic               sectorului energetic, asa cum este prezentata in
                              documentul oficial datat mai 1995 si aprobat de
                              Guvernul Romaniei in iulie 1995, care evidentiaza
                              componentele-cheie ale Declaratiei de politica a
                              sectorului energetic;
    – Declaratia de politica  semnifica politicile prezentate in scrisoarea
      a sectorului energetic  transmisa Bancii in februarie 1995, din partea
                              ministrului de stat, presedintele Consiliului
                              pentru Coordonare, Strategie si Reforma
                              Economica, in numele Garantului.
    Sectiunea 1.03.
    Titluri
    Titlurile articolelor si ale sectiunilor, precum si ale cuprinsului sunt inserate numai pentru o facila referire si nu vor fi utilizate pentru interpretarea prezentului acord de garantie.
    Art. 2
    Garantia; obligatiile Garantului
    Sectiunea 2.01
    Garantia
    Prin prezentul, Garantul garanteaza neconditionat, in calitate de obligat primar, si nu doar de garant, plata corespunzatoare si la timp a oricarei si a tuturor sumelor datorate in cadrul acordului de imprumut, daca va fi cazul, la scadenta, sau a platii anticipate a tuturor celorlalte obligatii ale Imprumutatului, si indeplinirea la timp a tuturor celorlalte obligatii ale Imprumutatului, asa cum sunt stipulate in acordul de imprumut.
    Sectiunea 2.02
    Terminarea Proiectului
    Ori de cate ori se va considera in mod rezonabil ca fondurile disponibile ale Imprumutatului nu vor fi suficiente pentru a acoperi cheltuielile necesare pentru realizarea Proiectului, Garantul va lua masuri satisfacatoare Bancii pentru a determina sa fie asigurate Imprumutatului asemenea fonduri, dupa cum vor fi necesare pentru a acoperi astfel de cheltuieli si necesitati.
    Sectiunea 2.03
    Alte obligatii
    a) Garantul nu va percepe nici un impozit direct sau indirect consultantilor straini angajati de catre Banca sau de catre Imprumutat pentru implementarea Proiectului si finantati din sumele fondurilor nerambursabile.
    b) Cu exceptia cazului in care Banca convine altfel, Garantul:
    (i) va mentine consultanti, ale caror calificare si termeni de referinta sunt acceptabile Bancii, pentru realizarea Studiului de optiuni pe termen lung;
    (ii) va asigura, pana la data de 30 septembrie 1996 sau la o data ulterioara, dupa cum poate conveni Banca, finalizarea Studiului de optiuni pe termen lung;
    (iii) nu mai tarziu de 3 luni de la incheierea Studiului de optiuni pe termen lung sau la o data ulterioara convenita cu Banca, va informa Banca asupra deciziei sale privind structura pe termen lung a sectorului energetic;
    (iv) nu mai tarziu de 3 luni dupa prezentarea de catre consultant Garantului a raportului final al Studiului de optiuni pe termen lung, va transmite Bancii un proiect de program de actiuni;
    (v) va implementa Programul de actiuni.
    c) Nu mai tarziu de 31 decembrie 1996 sau la o asemenea data ulterioara, dupa cum poate fi convenita de Banca, Garantul va finaliza si va inainta Parlamentului Romaniei un proiect de lege a energiei electrice acceptabil Bancii si va intreprinde demersurile necesare pentru adoptarea acesteia.
    d) Cu exceptia cazului in care Banca va conveni altfel, Garantul:
    (i) va notifica cu promptitudine Bancii in legatura cu punerea in functiune a primei unitati a Centralei Nucleare Cernavoda;
    (ii) de-a lungul unei perioade de 18 luni de la punerea in functiune a primei unitati a Centralei Nucleare Cernavoda, va lua toate masurile necesare acceptabile pentru Banca pentru a separa toate activitatile nucleare de activitatile energetice ale Imprumutatului;
    (iii) nu mai tarziu de 20 de luni de la punerea in functiune a primei unitati a Centralei Nucleare Cernavoda, va infiinta o entitate independenta pentru realizarea unor asemenea activitati energetico-nucleare.
    e) Cu exceptia cazului in care Banca va conveni altfel, Garantul va analiza anual, impreuna cu Banca, nu mai tarziu de 6 luni de la incheierea anului fiscal, in corelare cu inaintarea de catre Imprumutat a declaratiilor financiare anuale auditate, progresele inregistrate in cursul perioadei precedente si cele estimate a fi inregistrate in cursul perioadei urmatoare, referitoare la clauzele stabilite in paragrafele f) si g) de mai jos.
    f) Garantul va reduce progresiv nivelul subventiilor indirecte la preturile la energia electrica platite de consumatorii casnici de-a lungul unei perioade de 4 ani de la data prezentului acord de garantie, astfel incat sa se asigure ca pana la data de 31 decembrie 1999 toate asemenea subventii vor fi fost eliminate;
    g) Garantul va lua toate masurile necesare pentru a asigura ca toate departamentele, agentiile si intreprinderile Garantului, precum si autoritatile locale sa achite facturile Imprumutatului la energia electrica si termica in termen de nu mai mult de 60 de zile din media vanzarilor anuale pana la 31 decembrie 1995.
    h) Garantul va ajusta tarifele la energia electrica intr-un asemenea mod incat, la data fiecarei ajustari, pretul mediu la energia electrica va corespunde in termeni reali cu echivalentul a nu mai putin de 0,050 dolari/kWh (inclusiv T.V.A.).
    i) Suplimentar mentinerii tarifului mediu la energia electrica in termeni reali la 0,045 dolari/kWh (inclusiv T.V.A.), Garantul va ajusta, potrivit directivelor satisfacatoare Bancii, tarifele medii la energia electrica, daca vor fi aparut modificari in preturile pietei internationale la principalii combustibili utilizati de catre Imprumutat pentru generarea energiei electrice.
    j) Garantul va analiza anual impreuna cu Banca, nu mai tarziu de 31 octombrie a fiecarui an, progresele inregistrate in implementarea actiunilor detaliate in Strategia sectorului energetic si va adopta masuri corective si alte politici pentru a asigura realizarea obiectivelor strategice stabilite in Strategia politica a sectorului energetic.
    k) Garantul va percepe Imprumutatului un comision de risc de pana la 2% din imprumut.
    Art. 3
    Alte prevederi
    Sectiunea 3.01
    Notificari
    Urmatoarele adrese sunt specificate pentru scopurile sectiunii 10.01. a Termenilor si conditiilor standard.
    Pentru Garant:
    Ministerul Finantelor
    Str. Apolodor nr. 17, Bucuresti
    ———————–
    ———————–
    Pentru Banca:
    Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare
    In atentia Unitatii de administrare a imprumutului
    One Exchange Square
    Londra EC2A 2EH
    Anglia
    Telefon: 044 171 338 6000
    Fax: 044 171 338 6100
    Telex: 881 2161
    Sectiunea 3.02
    Conditii care preced intrarea in efectivitate; aviz juridic
    Pentru scopurile sectiunii 9.03 lit. b) a Termenilor si conditiilor standard, avizul sau avizele juridice vor fi emise in numele Garantului de catre ministrul justitiei al Romaniei.
    Pentru certificarea celor de mai sus, partile la prezentul acord, actionand prin reprezentantii lor autorizati, au hotarat ca prezentul acord de garantie sa fie semnat la Londra, Anglia, la data si anul mentionate in primul paragraf al acestui acord si inmanat in patru (4) copii.
    Romania,
    de catre:
    Sergiu Celac,
    ambasadorul Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii

    Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare,
    de catre:
    Rhon Freeman,
    vicepresedinte
    ANEXA 4

                 ACORD DE GARANTIE*)
Acord, datat 6 decembrie 1995, intre Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) si Romania (Garantul)
    *) Traducere.

                 PREAMBUL
    Avand in vedere ca Garantul si Banca Agricola – S.A. (Imprumutatul) au solicitat asistenta din partea Bancii pentru finantarea partiala a Proiectului,
    avand in vedere ca printr-un acord de imprumut, incheiat la aceeasi data cu prezentul acord, intre Banca si Imprumutat (acord de imprumut), Banca a convenit sa acorde Imprumutatului un imprumut in suma de cincizeci milioane dolari S.U.A. (50.000.000 USD), in termenii si in conditiile stabilite in acordul de imprumut, dar numai cu conditia ca Garantul sa garanteze obligatiile Imprumutatului in legatura cu imprumutul, dupa cum se prevede in prezentul acord de garantie, si
    avand in vedere ca Garantul, luand in considerare Acordul de imprumut dintre Banca si Imprumutat, a fost de acord cu garantarea unor astfel de obligatii ale Imprumutatului,
    partile mai sus mentionate au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Termeni si conditii standard; definitii; titluri
    Sectiunea 1.01
    Includerea Termenilor si conditiilor standard
    Toate prevederile Termenilor si conditiilor standard, datate septembrie 1994 (Termeni si conditii standard), sunt, prin prezentul, incluse in si aplicabile prezentului acord de garantie, avand aceeasi forta si efect ca si in cazul prevederii lor in prezentul.
    Sectiunea 1.02
    Definitii
    Oriunde se folosesc in prezentul acord de garantie sau in anexele la acesta, cu exceptia cazului cand se prevede altfel, termenii definiti in preambul au intelesul atribuit in cadrul acestuia, termenii definiti in Termenii si conditiile standard au intelesul atribuit prin documentele respective, iar urmatorii termeni au intelesurile urmatoare: reprezentantul autorizat al Garantului inseamna ministru de stat, ministrul finantelor al Garantului.
    Sectiunea 1.03
    Singular/plural; referinte; titluri
    a) In prezentul acord de garantie, in afara cazului in care contextul cere altfel, cuvintele desemnand singularul includ pluralul si viceversa, iar cuvintele care desemneaza persoane includ corporatii, asociatii si alte entitati legal constituite.
    b) In cadrul prezentului acord de garantie referirile la un anumit articol sau sectiune vor fi interpretate ca referiri la acel articol sau sectiune din acordul de garantie.
    c) Titlurile articolelor si sectiunilor, ca si cuprinsul, sunt incluse numai pentru a facilita urmarirea si nu vor fi folosite pentru interpretarea prezentului acord de garantie.
    Art. 2
    Garantia; obligatiile Garantului
    Sectiunea 2.01
    Garantia
    Prin prezentul, Garantul garanteaza neconditionat, ca debitor primar si nu numai ca simplu garant, plata la nivelul cuvenit si la termen a oricaror si a tuturor sumelor datorate in cadrul acordului de imprumut, fie la scadenta stabilita, fie anterior scadentei, si indeplinirea intocmai a tuturor celorlalte obligatii ale Imprumutatului, asa cum sunt ele prevazute in acordul de imprumut.
    Sectiunea 2.02
    Alte obligatii
    a) Garantul se angajeaza sa ia toate masurile necesare asigurarii, infiintarii, operarii si mentinerii mecanismului la care se face referire in anexa nr. 2 paragraful 4 la acordul de imprumut, pentru acoperirea riscului de schimb al Imprumutatului in cazul acordarii de subimprumuturi exprimate in lei.
    b) Garantul va percepe Imprumutatului, tinand seama de obligatiile pe care Garantul a convenit sa si le asume prin prezentul acord, un comision de risc de 1%, platibil la inceputul derularii imprumutului, calculat la suma imprumutului.
    Art. 3
    Diverse
    Sectiunea 3.01
    Notificari
    Urmatoarele adrese sunt specificate pentru scopurile sectiunii 10.01. din Termeni si conditii standard.
    Pentru Garant:
    Ministru de stat, ministrul finantelor
    Ministerul Finantelor din Romania
    Strada Apolodor nr. 17,
    Bucuresti, Romania
    Telefon: 401 4102039
    Telex: 11239
    Fax: 401 3126792

    Pentru Banca:
    Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare
    In atentia Unitatii de administrare a imprumutului
    One Exchange Square
    Londra EC2A 2EH
    Anglia
    Telefon: 44/171/3386000
    Telefax: 44/171/3386100
    Telex: 8812161

    Sectiunea 3.02
    Plata
    Toate sumele platibile in conditiile acestui acord vor fi platite in dolari S.U.A. sau in valuta sau valutele imprumutului, in cazul in care Imprumutatul isi exercita optiunea in conformitate cu sectiunea 2.03 din acordul de imprumut:
    (i) in acele locuri pe care Banca le va solicita in mod rezonabil; si
    (ii) fara deducerea si liber de orice impozite sau restrictii de orice fel impuse de sau in teritoriul Garantului. Sumele datorate Bancii in cadrul prezentului acord vor fi considerate platite la primirea lor de catre Banca.
    Sectiunea 3.03
    Conditii care preced efectivitatea; aviz juridic
    a) Pentru scopurile sectiunii 9.03 paragraful b) al Termenilor si conditiilor standard, avizul juridic va fi dat din partea Garantului de catre secretarul de stat coordonator al directiei juridice din Ministerul Finantelor.
    Avand in vedere cele de mai sus, partile la prezentul acord, actionand prin reprezentantii lor autorizati, au intocmit prezentul acord de garantie pentru a fi semnat in patru exemplare si inmanat la Bucuresti, Romania, la data si anul mentionate mai sus.

    Romania
    Prin ………………….
         (semnatura autorizata)
    Florin Georgescu,
    ministru de stat, ministrul finantelor

    Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare
    Prin ………………………..
           (semnatura autorizata)
    David Hexter,
    vicepresedinte

 


discuta subiectul si tu

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: