Posted by: leontiucmarius | May 30, 2012

Marius Leontiuc – Legea nr. 1/2004 APIA Agricultura, Industrie Alimentara

 

LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004

 

privind înfiin

ţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plati şi Intervenţie

pentru Agricultura, Industrie Alimentara

şi Dezvoltare Rurală

ART. 1

(1) Se înfiin

ţează Agenţia de Plati şi Intervenţie pentru Agricultura, denumita în

continuare Agen

ţie, instituţie publica în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi

Dezvolt

ării Rurale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat.

(2) Agen

ţia are sediul în municipiul Bucureşti.

(3) Structura organizatoric

ă, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi

func

ţionare ale Agenţiei se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi

mediului.

(4) Denumirea Agen

ţiei se schimba începând cu data de 1 octombrie 2005 în Agenţia

de Plati

şi Intervenţie pentru Agricultura.

ART. 2

(1) Începând cu luna iulie 2005 Agen

ţia este instituţia publica responsabilă cu

gestionarea unor forme de sprijin destinate sustinerii agriculturii, finan

ţate de la bugetul

de stat în conformitate cu prevederile de instituire a acestora.

(2) Pana la data ader

ării României la Uniunea Europeană Agenţia va pregati structura

institutionala pentru gestionarea fondurilor europene pentru agricultura, iar de la data

ader

ării Agenţia va fi responsabilă cu derularea şi gestionarea acestor fonduri privind:

a) pl

ăţile directe şi măsurile de piata;

b) unele m

ăsuri finanţate din fonduri europene pentru agricultura, dezvoltare rurală şi

pescuit, stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, p

ădurilor şi dezvoltării rurale.

(3) Pentru îndeplinirea atribu

ţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), Agenţia va demara

activit

ăţile necesare începând cu anul 2004 şi va fi în totalitate operationala în anul

2007.

ART. 2^1

Agen

ţia poate delega către alte organisme din atribuţiile prevăzute în prezenta lege în

situa

ţia îndeplinirii de către acestea a următoarelor condiţii:

a) responsabilit

ăţile şi obligaţiile acestor organisme, în special privind controlul şi

verificarea conformitatii cu regulile comunitare, sa fie clar definite;

b) organismele dispun de sisteme eficiente pentru asigurarea îndeplinirii

responsabilit

ăţilor lor;

c) Agen

ţia este informată în mod regulat şi la timp asupra rezultatelor controalelor

efectuate, astfel încât caracterul suficient al acestor controale sa fie luat în considerare

în gestionarea unei cereri.

ART. 3

Agen

ţia are următoarele atribuţii principale:

a) asigura derularea opera

ţiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor alocate;

b) asigura verificarea cererilor de plata primite de la beneficiari;

c) autorizeaza plata c

ătre beneficiari în urma verificării cererilor de plata sau îi

în

ştiinţează pe aceştia cu privire la eventualele nereguli sesizate, în vederea soluţionării

acestora;

d) executa pl

ăţile autorizate către beneficiari;

e) tine contabilitatea pl

ăţilor efectuate;

f) urm

ăreşte încadrarea în fondurile alocate pentru activităţile prevăzute la art. 2;

g) asigura îndeplinirea cerin

ţelor cu privire la informarea publica privind activităţile

desf

ăşurate;

h) asigura desf

ăşurarea în bune condiţii a activităţilor economice, administrative,

contabile, de personal

şi audit ale Agenţiei;

i) colaboreaz

ă pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice cu organele administraţiei

publice centrale

şi locale;

j) preg

ăteşte şi implementeaza prevederile privind mecanismele comerciale;

k) elibereaz

ă certificate de import şi de export pentru produse agricole începând cu

data intr

ării în vigoare a Legii nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de

import

şi de export pentru produse agricole;

l) elaboreaz

ă şi implementeaza procedurile privind aplicarea sistemului de intervenţie

pentru produsele agricole;

m) este autoritatea publica responsabil

ă cu implementarea Sistemului Integrat de

Administrare

şi Control;

n) asigura managementul cotelor de produc

ţie de zahăr şi izoglucoza şi gestionează

contribu

ţiile aferente acestor cote;

o) elaboreaz

ă manuale de proceduri şi metodologii în vederea implementarii

corespunz

ătoare a atribuţiilor care îi revin;

p) implementeaza

şi administrează restituţiile la export şi sistemul de garanţii aferente

restitutiilor;

r) furnizeaz

ă toate informaţiile solicitate de Organismul coordonator al agentiilor de

plati pentru agricultura, dezvoltare rural

ă şi pescuit;

s) implementeaza sistemul de garan

ţii pentru importul şi exportul produselor agricole;

s) realizeaz

ă şi întreţine sistemul de identificare a parcelelor agricole.

t) preg

ăteşte şi implementeaza prevederile legale privind stocurile excedentare de

zah

ăr, produse zaharoase şi alte produse agroalimentare, precum şi cele referitoare la

garan

ţiile de eliminare de pe piata a cantităţilor excedentare de zahăr.

ART. 3^1

(1) Sistemul Integrat de Administrare

şi Control este instrumentul tehnic de gestionare

ş

i control care se aplica anumitor scheme de plati, în conformitate cu prevederile de

instituire a acestora.

(2) Sistemul Integrat de Administrare

şi Control reprezintă un ansamblu de norme şi

proceduri de organizare institutionala, infrastructura IT

şi resurse umane.

(3) Sistemul Integrat de Administrare

şi Control cuprinde următoarele elemente:

a) o baza de date electronica;

b) un sistem de identificare a parcelelor agricole;

c) un sistem de identificare

şi înregistrare a drepturilor la plata;

d) cererile de sprijin;

e) un sistem integrat de control;

f) un sistem unic de identificare a fiec

ărui agricultor care a depus cererea de sprijin;

g) un sistem de identificare

şi înregistrare a animalelor.

ART. 4

(1) Agen

ţia este condusă de un director general numit, în condiţiile legii, prin ordin al

ministrului agriculturii, p

ădurilor, apelor şi mediului.

(2) Directorul general al Agen

ţiei are calitatea de ordonator secundar de credite şi

poate delega aceasta calitate inlocuitorilor de drept sau altor persoane împuternicite în

acest scop. Delegarea pentru efectuarea unor categorii de cheltuieli se va realiza cu

respectarea prevederilor normelor de aplicare a Legii nr. 500/2002 privind finan

ţele

publice, cu modific

ările ulterioare, şi a celor privind organizarea controlului preventiv

pentru opera

ţiuni delegate.

(2^1) Prin actul de delegare, directorul general al Agen

ţiei precizează limitele şi

condi

ţiile delegarii.

(2^2) Persoanele împuternicite de c

ătre directorul general, prevăzute la alin. (2), vor

reprezenta autoritatea contractant

ă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenta a

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi

ţie publica, a contractelor

de concesiune de lucr

ări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu

modific

ări şi completări prin Legea nr. 337/2006, în baza listelor de investiţii, a planului

de achizi

ţii şi a limitelor valorice stabilite prin decizia directorului general.

(3) Directorul general conduce activitatea Agen

ţiei şi o reprezintă în raporturile cu

celelalte organe de specialitate ale administra

ţiei publice centrale şi locale, cu alte

persoane juridice

şi fizice, precum şi în justiţie.

(4) În exercitarea atribu

ţiilor sale, directorul general emite decizii.

(5) Directorul general poate da împuternicire de reprezentare

şi altor persoane din

cadrul Agen

ţiei.

ART. 5

(1) Personalul Agen

ţiei se asigura şi prin preluarea posturilor şi personalului cu

responsabilit

ăţi în managementul sprijinului financiar de la bugetul de stat, existent în

cadrul Ministerului Agriculturii, P

ădurilor şi Dezvoltării Rurale şi în cadrul direcţiilor

pentru agricultura

şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(2) Num

ărul de posturi al Agenţiei va fi de maximum 5.000 în anul 2006.

(3) Posturile necesare Agen

ţiei se asigura prin suplimentarea numărului de posturi

aprobat Ministerului Agriculturii, P

ădurilor şi Dezvoltării Rurale cu 3.953 de posturi.

(4) Agen

ţia angajează personal contractual, în funcţie de necesitaţi, pe perioada

determinata pentru îndeplinirea în termen a responsabilit

ăţilor.

ART. 6

Agen

ţia are în structura 42 de sucursale judeţene fără personalitate juridică.

ART. 7

Functionarii publici

şi personalul contractual din cadrul Agenţiei şi sucursalelor

jude

ţene ale acesteia beneficiază de majorarea salariilor de baza cu 75%.

ART. 8

Fondurile necesare în vederea desf

ăşurării activităţii Agenţiei, inclusiv pentru

realizarea

şi implementarea Sistemului Integrat de Administrare şi Control, se asigura de

la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, P

ădurilor şi Dezvoltării Rurale.

ART. 8^1

Agen

ţia obţine acreditarea şi asigura menţinerea acesteia în conformitate cu criteriile

de acreditare

şi instrucţiunile emise de Autoritatea pentru acreditarea agentiilor de plati

pentru agricultura, dezvoltare rural

ă şi pescuit.

ART. 8^2

(1) Pentru cheltuielile care fac obiectul finan

ţării din partea Comunităţii, conturile

Agen

ţiei se certifica de către un organism de certificare, pe baza unei examinari a

procedurilor

şi a unui esantion de tranzacţii, în conformitate cu standardele de audit

acceptate pe plan interna

ţional.

(2) Organismul de certificare este o entitate independenta de Agen

ţie şi de

Organismul de coordonare.

ART. 9

(1) Agen

ţia utilizează pentru aparatul central doua autoturisme, un microbuz pentru

transport de persoane, 26 de autovehicule pentru activit

ăţi specifice şi 3 şalupe, cu un

consum lunar de carburan

ţi de 600 litri/autovehicul şi salupa.

(2) Cele 42 de sucursale jude

ţene utilizează câte doua autoturisme pentru transport

de persoane

şi câte 16 autovehicule pentru activităţi specifice, cu un consum lunar de

carburan

ţi de 600 litri/autovehicul, cu încadrarea în numărul maxim de autovehicule

aprobat de Ministerul Agriculturii, P

ădurilor şi Dezvoltării Rurale.

ART. 10

Capitolul I “Institu

ţii publice finanţate integral din bugetul de stat” din anexa nr. 4 la

Hot

ărârea Guvernului nr. 739/2003*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

Agriculturii, P

ădurilor, Apelor şi Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 495 din 9 iulie 2003, cu modific

ările şi completările ulterioare, se

completeaz

ă cu un nou punct, punctul 10, “Agenţia de Plati şi Intervenţie pentru

Agricultura, Industrie Alimentara

şi Dezvoltare Rurală.”

ART. 11

Prezenta lege intra în vigoare la 30 de zile de la data public

ării în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Advertisements

discuta subiectul si tu

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: