Posted by: leontiucmarius | May 30, 2012

Marius LEONTIUC – Legea nr. 1/2001

LEGE nr. 1 din 29 ianuarie 2001
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/2000 pentru ratificarea Acordului-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol şi gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 29 ianuarie 2001

    Parlamentul României adopta prezenta lege.

     ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 67 din 17 august 2000 pentru ratificarea Acordului-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol şi gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999, emisã în temeiul art. 1 lit. A pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 25 august 2000.

    Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

           PREŞEDINTELE CAMEREI
               DEPUTAŢILOR
              VALER DORNEANU

 

Ordonanta de urgenta 67 din 27 iunie 2007 (OUG 67/2007) privind aplicarea principiului egalitatii de tratament intre barbati si femei in cadrul schemelor profesionale de securitate sociala
Publicat in Monitorul Oficial 443 din 29 iunie 2007 (M. Of. 443/2007)

   Avand in vedere ca Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, are conform legislatiei comunitare obligatia de a transpune in totalitate acquis-ul comunitar incepand cu data de 1 ianuarie 2007,    tinand cont de cerintele Uniunii Europene privind necesitatea implementarii principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati pentru a asigura dezvoltarea unei societati democratice si tolerante, precum si in urma consultarilor cu expertii Comisiei Europene, se impune adoptarea unor masuri imediate prin care sa se poata realiza aplicarea principiului egalitatii de tratament intre barbati si femei in cadrul schemelor profesionale de securitate sociala.    Luand in considerare ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
   Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
   Art. 1. – Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza masurile pentru aplicarea principiului egalitatii de tratament intre barbati si femei, denumit in continuare principiul egalitatii de tratament, in schemele profesionale de securitate sociala.    Art. 2. – In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:    a) scheme profesionale de securitate sociala – schemele al caror scop este de a furniza salariatilor sau persoanelor care desfasoara activitati independente dintr-o intreprindere ori grup de intreprinderi, un domeniu de activitate economica, sector profesional sau grup de sectoare prestatii menite sa suplimenteze ori sa inlocuiasca prestatiile prevazute de sistemul general public de securitate sociala, indiferent daca apartenenta la aceste scheme este obligatorie sau facultativa;

   b) principiul egalitatii de tratament – lipsa oricarui tratament discriminatoriu, direct sau indirect, pe criteriul de sex, in special prin referirea la starea civila sau familiala;    c) tratament discriminatoriu – orice excludere, restrictie ori diferenta de tratament, direct sau indirect, intre femei si barbati.    Art. 3. – Criteriile de incadrare a unei scheme de securitate sociala ca schema profesionala sunt:    a) se refera la o categorie particulara de lucratori;    b) este direct legat de perioada de serviciu;    c) pensia este calculata prin raportare la ultimul salariu/media ultimelor salarii ale lucratorului.    Art. 4. – Prezenta ordonanta de urgenta se aplica populatiei active, inclusiv persoanelor care desfasoara activitati independente, persoanelor a caror activitate este intrerupta de boala, maternitate, accident sau somaj involuntar, persoanelor care cauta un loc de munca, pensionarilor, persoanelor cu handicap, persoanelor care au dobandit o invaliditate, precum si celor care revendica drepturile in numele lor, in conditiile legii.    Art. 5. – Prezenta ordonanta de urgenta se aplica:    a) schemelor profesionale de securitate sociala care asigura protectia in caz de boala, invaliditate, batranete, inclusiv pensionare anticipata, accident de munca, boala profesionala, somaj;    b) schemelor profesionale de securitate sociala care prevad alte prestatii sociale, in bani sau in natura, in special prestatii de urmas si alocatii familiale, daca aceste prestatii sunt destinate salariatilor si constituie in acest fel avantaje platite de angajator salariatului ca urmare a activitatii profesionale a acestuia.    Art. 6. -(1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica:

   a) contractelor individuale de asigurari sociale ale persoanelor care desfasoara activitati independente;    b) schemelor de securitate sociala ale persoanelor care desfasoara activitati independente, care au un singur membru;    c) contractelor de asigurare la care angajatorul nu este parte, in cazul salariatilor;    d) dispozitiilor optionale ale schemelor profesionale de securitate sociala oferite participantilor in mod individual pentru a le garanta fie prestatii suplimentare, fie alegerea datei de incepere a furnizarii prestatiilor normale pentru persoanele care desfasoara activitati independente sau o alegere intre mai multe prestatii;    e) schemelor profesionale de securitate sociala, in masura in care prestatiile sunt finantate de salariati sau de persoanele care desfasoara activitati independente prin contributii platite pe baze voluntare.    (2) Prezenta ordonanta de urgenta nu impiedica un angajator sa acorde persoanelor care au atins deja varsta de pensionare pentru a obtine o pensie in temeiul unei scheme profesionale, dar care nu au atins varsta de pensionare pentru a obtine pensia pentru limita de varsta, stabilita conform legii care reglementeaza sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, un supliment de pensie, al carui scop este de a egaliza sau de a face aproape egala suma totala a prestatiei platite acestor persoane in raport cu suma platita persoanelor de alt sex aflate in aceeasi situatie, care au ajuns deja la varsta de pensionare legala, pana cand persoanele care beneficiaza de supliment ajung la varsta de pensionare legala.    Art. 7. -(1) Principiul egalitatii de tratament implica absenta oricarei discriminari directe sau indirecte pe criteriul de sex, cu referire in special la starea civila sau familiala, mai ales in privinta:

   a) domeniului de aplicare a schemelor profesionale de securitate sociala si a conditiilor de acces la acestea;    b) obligatiei de a contribui si a calculului contributiilor;    c) calculului prestatiilor, inclusiv al prestatiilor suplimentare datorate sotului/sotiei sau persoanelor aflate in intretinere, precum si a conditiilor ce privesc durata si mentinerea dreptului la prestatii.    (2) Principiul egalitatii de tratament nu aduce atingere dispozitiilor referitoare la protectia femeii in caz de maternitate, prevazute de lege si de contractele colective de munca aplicabile.    Art. 8. -(1) Dispozitii contrare principiului egalitatii de tratament sunt cele bazate pe criteriul de sex, direct sau indirect, in special prin referire la starea civila ori familiala, care stabilesc:    a) persoanele care pot participa la o schema profesionala de securitate sociala;    b) natura obligatorie sau facultativa a participarii la o schema profesionala de securitate sociala;    c) reguli diferite cu privire la varsta de intrare in schema profesionala de securitate sociala, perioada minima de incadrare in munca sau calitatea de membru al schemei profesionale;    d) reguli diferite, cu exceptia celor prevazute la lit. h) si i), pentru rambursarea contributiilor atunci cand un salariat sau o persoana care desfasoara activitati independente paraseste o schema profesionala de securitate sociala fara sa fi indeplinit conditiile care ii garanteaza un drept ulterior la prestatii pe termen lung;    e) conditii diferite pentru acordarea prestatiilor sau limitarea acestor prestatii la salariatii de un anumit sex sau persoanele de un anumit sex care desfasoara activitati independente;

   f) varste de pensionare diferite;    g) suspendarea mentinerii sau dobandirii de drepturi pe perioadele de concediu de maternitate ori de concediu pentru motive familiale, care sunt acordate prin lege sau acord si sunt platite de catre angajator;    h) niveluri diferite de prestatii, cu exceptia cazului in care este necesar sa se ia in considerare factorii de calcul actuarial care difera in functie de sex, in cazul schemelor profesionale de securitate sociala cu contributii definite;    i) niveluri diferite pentru contributiile salariatilor sau ale persoanelor care desfasoara activitati independente;    j) niveluri diferite pentru contributiile angajatorilor, cu exceptia cazului schemelor profesionale de securitate sociala cu contributii definite, daca obiectivul este de a egaliza suma prestatiilor finale ori de a le face cat mai apropiate pentru ambele sexe, sau a cazului schemelor profesionale de securitate sociala cu prestatii definite, finantate prin capitalizare, in care contributiile angajatorului sunt menite sa asigure caracterul adecvat al fondurilor necesare pentru a acoperi costurile prestatiilor;    k) standarde diferite sau aplicabile numai salariatilor de un anumit sex ori persoanelor de un anumit sex care desfasoara activitati independente, cu exceptia celor prevazute la lit. h) si i), in ceea ce priveste garantarea sau retinerea dreptului la prestatii ulterioare atunci cand salariatul ori persoana care desfasoara activitati independente paraseste schema profesionala de securitate sociala.    (2) Administratorii schemelor profesionale de securitate sociala trebuie sa respecte principiul egalitatii de tratament in procesul de furnizare a prestatiilor.    Art. 9. – Dispozitiile contrare principiului egalitatii de tratament din urmatoarele acte normative: Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 376 din 2 iunie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 595/2003, Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 31 mai 2004, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 380 din 3 mai 2006, cu completarile ulterioare, si Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, cu modificarile ulterioare, precum si din alte acte normative, din contractele colective, din regulamentele intreprinderilor sau din orice alte aranjamente referitoare la schemele profesionale de securitate sociala, vor fi modificate pana in data de 30 septembrie 2007 astfel incat sa se asigure aplicarea efectiva a principiului egalitatii de tratament in aceste scheme cel mai tarziu la data de 31 decembrie 2008, in caz contrar prevederile respective devenind inaplicabile.

   Art. 10. – Autoritatile competente nu vor acorda autorizatie, respectiv nu vor permite functionarea schemelor profesionale de securitate sociala care cuprind dispozitii contrare principiului egalitatii de tratament.    Art. 11. – Drepturile si obligatiile persoanelor care desfasoara activitati independente derivate din calitatea de membru la o schema profesionala de securitate sociala raman nemodificate in perioada in care schema respectiva de securitate sociala va fi revizuita in vederea compatibilizarii sale cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.    Art. 12. – Sunt exceptate de la aplicarea principiului egalitatii de tratamente schemele profesionale de securitate sociala pentru persoanele care desfasoara activitati independente, in ceea ce priveste stabilirea varstei pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta si in ceea ce priveste pensia de urmas.    Art. 13. – Daca femeile si barbatii solicita sa li se aplice in aceleasi conditii un sistem flexibil in ceea ce priveste varsta de pensionare, aceasta nu incalca prezenta ordonanta de urgenta.    Art. 14. -(1) Orice persoana care se considera vatamata ca urmare a neaplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta are dreptul de a se adresa instantelor judecatoresti competente, direct sau dupa sesizarea autoritatilor abilitate cu aplicarea si controlul aplicarii legislatiei privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati.    (2) Autoritatea abilitata responsabila, atat la nivel central, cat si la nivel teritorial, in numele si in contul statului, de aplicarea legislatiei privind impozitele, taxele, contributiile si alte venituri ale bugetului de stat este, potrivit legii, Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

   Art. 15. – Inaintarea unei sesizari sau a unei reclamatii la nivelul unitatii ori depunerea unei plangeri la instantele judecatoresti competente de catre un salariat, in vederea aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, nu poate constitui motiv pentru concedierea salariatului respectiv.    *    Prezenta ordonanta de urgenta transpune Directiva Consiliului nr. 86/378/CEE din 24 iulie 1986 privind aplicarea principiului egalitatii de tratament intre barbati si femei in regimurile profesionale de securitate sociala, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 225 din 12 august 1986, cu modificarile si completarile aduse prin Directiva Consiliului 96/97/CE din 20 decembrie 1996, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 46 din 17 februarie 1997.
   PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU                                                   Contrasemneaza:                                               —————                              Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,                                                Paul Pacuraru                                            p. Ministrul apararii,                                             Corneliu Dobritoiu,                                               secretar de stat                               Ministrul internelor si reformei administrative,                                                Cristian David                                       p. Ministrul afacerilor externe,                                               Mihai Gheorghiu,                                               secretar de stat                                    Departamentul pentru Afaceri Europene                                               Adrian Ciocanea,                                               secretar de stat                                    p. Ministrul economiei si finantelor,                                                Catalin Doica,                                               secretar de stat

Advertisements

discuta subiectul si tu

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: