Marius Leontiuc – Legea nr. 1/1998 functionarea SIE

LEGEA Nr. 1/1998*)

privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. – Serviciul de Informaţii Externe este organul de stat specializat în domeniul informaţiilor externe privind siguranţa naţională şi apărarea României şi a intereselor sale.

Art. 2. – (1) Serviciul de Informaţii Externe face parte din sistemul naţional de apărare. Activitatea sa este organizată şi coordonată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.

(2) Anual sau ori de câte ori se impune directorul Serviciului de Informaţii Externe prezintă Consiliului Suprem de Apărare a Ţării rapoarte referitoare la modul de îndeplinire de către Serviciul de Informaţii Externe a atribuţiilor ce îi revin.

Art. 3. – (1) Controlul asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe este exercitat de Parlamentul României, cu respectarea secretului asupra mijloacelor şi surselor de informare. În acest scop se constituie o comisie specială formată din trei deputaţi şi doi senatori, aleşi din cadrul comisiilor pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale celor două Camere.

(2) Controlul parlamentar are ca obiectiv verificarea concordanţei activităţii Serviciului de Informaţii Externe cu Constituţia României şi cu politica statului român. Organizarea, funcţionarea şi modalităţile de exercitare a controlului se stabilesc printr-o hotărâre comună a celor două Camere.

Art. 4. – (1) În scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, precum şi pentru asigurarea unei politici unitare şi coerente a comunităţii informative în plan extern Serviciul de Informaţii Externe conlucrează cu ministere, instituţii publice şi alte persoane juridice stabilite de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.

(2) Cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării Serviciul de Informaţii Externe poate stabili relaţii cu organisme similare din străinătate.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi conducerea Serviciului de Informaţii Externe

 

Art. 5. – (1) Serviciul de Informaţii Externe se organizează şi funcţionează ca autoritate administrativă autonomă.

(2) Structura organizatorică, efectivele în timp de pace şi mobilizare, regulamentul de funcţionare şi atribuţiile Serviciului de Informaţii Externe se aprobă de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.

Art. 6. – (1) Conducerea Serviciului de Informaţii Externe se asigură de către un director, cu rang de ministru, numit de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării la propunerea Preşedintelui României.

(2) La numirea în funcţie directorul depune în faţa Preşedintelui României următorul jurământ: ” Eu,…, jur că voi îndeplini cu bună-credinţă şi nepărtinire, în deplinul respect al Constituţiei şi al legilor ţării, atribuţiile ce îmi revin în calitate de director al Serviciului de Informaţii Externe.”

Art. 7. – (1) Directorul Serviciului de Informaţii Externe conduce întreaga activitate a acestuia şi îl reprezintă în raporturile cu ministerele, instituţiile publice şi cu alte persoane juridice publice şi private din ţară, precum şi cu organisme similare din străinătate.

(2) Directorul Serviciului de Informaţii Externe aprobă încadrarea, atribuţiile, dotarea, normele de funcţionare, regulamentele şi structurile organizatorice ale unităţilor componente.

(3) În executarea atribuţiilor ce revin Serviciului de Informaţii Externe directorul emite ordine şi instrucţiuni, potrivit legii.

Art. 8. – (1) În cadrul Serviciului de Informaţii Externe funcţionează Consiliul director, organ consultativ, compus din adjuncţii directorului şi şefii unor unităţi din structura Serviciului de Informaţii Externe. Lucrările Consiliului director sunt conduse de directorul Serviciului de Informaţii Externe, iar în lipsa acestuia, de unul dintre adjuncţii săi, desemnat de acesta.

(2) Adjuncţii directorului Serviciului de Informaţii Externe au rang de secretar de stat şi sunt numiţi de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării la propunerea directorului Serviciului de Informaţii Externe.

(3) Componenţa, regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile Consiliului director se aprobă de directorul Serviciului de Informaţii Externe.

 

CAPITOLUL III

Funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe

 

Art. 9. – (1) Serviciul de Informaţii Externe îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia României, cu legile ţării, cu hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, precum şi cu regulamentele militare.

(2) Activitatea Serviciului de Informaţii Externe are caracter de secret de stat.

(3) Documentele Serviciului de Informaţii Externe sunt păstrate în arhiva proprie şi pot fi consultate, în funcţie de clasificare, numai în condiţiile legii, cu aprobarea directorului acestuia.

(4) Reglementările în vigoare privind transmiterea către alte instituţii a unor date şi informaţii de evidenţă nominală sau statistice se aplică Serviciului de Informaţii Externe numai în măsura în care furnizarea acestora nu conduce la deconspirarea acţiunilor, sediilor şi personalului instituţiei.

Art. 10. – (1) Serviciul de Informaţii Externe este autorizat să folosească persoane juridice sub acoperire, înfiinţate în condiţiile legii, să utilizeze metode specifice, să creeze şi să deţină mijloace adecvate pentru obţinerea, verificarea, protecţia, evaluarea, valorificarea şi stocarea datelor şi informaţiilor referitoare la siguranţa naţională.

(2) Sursele de informare, metodele şi mijloacele de muncă nu pot fi dezvăluite faţă de nimeni şi în nici o împrejurare.

(2 1 ) În situaţii bine determinate şi fundamentate, la propunerea directorului Serviciului de Informaţii Externe şi cu aprobarea CSAT, sursele umane pot fi angrenate, pe operaţiuni şi cazuri concrete, în cadrul unor acţiuni de cooperare cu organisme similare partenere din străinătate.

(3) Folosirea mijloacelor de obţinere, verificare şi valorificare a datelor şi a informaţiilor nu trebuie să lezeze în nici un fel drepturile sau libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, viaţa particulară, onoarea sau reputaţia lor ori să îi supună la îngrădiri ilegale.

(4) Nerespectarea prevederilor alin. (2) şi (3) se pedepseşte conform legii.

Art. 11. – Serviciul de Informaţii Externe are dreptul, în condiţiile prevăzute de lege, să solicite şi să obţină de la autorităţile publice române, agenţi economici, alte persoane juridice, precum şi de la persoane fizice informaţii, date sau documente necesare îndeplinirii atribuţiilor sale.

Art. 12. – Serviciul de Informaţii Externe avizează accesul la documente secrete, cifru de stat şi la armament pentru personalul din cadrul ministerelor şi al altor instituţii publice, care desfăşoară activitate de lungă durată în afara ţării, cu excepţia celui aparţinând Ministerului Apărării Naţionale.

 

CAPITOLUL IV

Personalul Serviciului de Informaţii Externe

 

Art. 13. – Personalul Serviciului de Informaţii Externe se compune din cadre militare, militari angajaţi pe bază de contract şi salariaţi civili.

Art. 14. – (1) Cadrele militare în activitate, în rezervă sau în retragere din cadrul Serviciului de Informaţii Externe au toate drepturile şi îndatoririle prevăzute de actele normative aplicabile armatei române, precum şi de reglementările specifice acestui serviciu.

(2) Militarii angajaţi pe bază de contract sunt învestiţi cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu, în limitele competenţelor stabilite prin lege pentru cadrele militare în activitate. Modul de angajare, durata contractului, drepturile şi îndatoririle militarilor angajaţi pe bază de contract sunt prevăzute de actele normative aplicabile armatei române şi prin ordin al directorului Serviciului de Informaţii Externe.

(3) Salariaţilor civili le sunt aplicabile, după caz, dispoziţiile Codului muncii, ale statutului funcţionarilor publici, precum şi ale actelor normative şi reglementărilor specifice Serviciului de Informaţii Externe.

(4) Salariaţii civili sunt obligaţi să depună jurământul cu privire la respectarea Constituţiei, a legilor ţării şi a reglementărilor specifice Serviciului de Informaţii Externe.

Art. 15. – Personalul Serviciului de Informaţii Externe nu poate să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă prin orice mijloace sau alte activităţi în favoarea acestora.

Art. 16. – Cadrele Serviciului de Informaţii Externe care sunt învestite cu exerciţiul autorităţii publice au toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru această calitate.

Art. 17. – (1) Selecţionarea, încadrarea, acordarea gradelor şi înaintarea în grad şi funcţii, transferarea, trecerea în rezervă, încetarea sau desfacerea contractului individual de muncă al personalului Serviciului de Informaţii Externe se fac potrivit legii, Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, Statutului cadrelor militare şi regulamentelor militare, precum şi altor dispoziţii legale. Serviciul de Informaţii Externe ţine evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei, prin structurile proprii, prin derogare de la prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

(2) Serviciul de Informaţii Externe îşi organizează un sistem propriu de formare şi perfecţionare a personalului, iar pentru anumite categorii de personal poate utiliza instituţiile militare sau civile de învăţământ din ţară şi din străinătate.

Art. 18. – (1) Personalul Serviciului de Informaţii Externe are obligaţia de a păstra cu stricteţe secretul datelor şi al informaţiilor cunoscute, inclusiv după părăsirea în orice mod a acestuia.

(2) În mod excepţional, unele date şi informaţii pot fi comunicate numai în cazuri autorizate de lege, cu acordul prealabil al directorului Serviciului de Informaţii Externe.

(3) Divulgarea, în orice mod, a datelor sau a informaţiilor care fac obiectul activităţii Serviciului de Informaţii Externe este interzisă şi se pedepseşte conform legii.

Art. 19. – (1) Personalul Serviciului de Informaţii Externe îşi desfăşoară activitatea deschis sau acoperit, în raport cu nevoile de realizare a siguranţei naţionale.

(2) Serviciul de Informaţii Externe asigură protecţia şi încadrarea în muncă a cadrelor militare şi a salariaţilor civili care, lucrând acoperit, sunt deconspiraţi în împrejurări care exclud culpa acestora.

 

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 20. – (1) Activitatea contrainformativă în exterior şi de protecţie a personalului propriu, atât în ţară, cât şi în străinătate, precum şi controlul întregii activităţi operative, de pază, curierat diplomatic, cifru de stat, asigurare tehnico-materială, financiară şi sanitară se realizează de Serviciul de Informaţii Externe prin organe proprii.

(2) Înzestrarea cu unele bunuri şi executarea de lucrări contra cost se pot realiza şi prin structuri proprii, pe baza de contractări cu parteneri externi şi interni.

Art. 21. – (1) Fondurile necesare pentru desfăşurarea activităţii Serviciului de Informaţii Externe se asigură de la bugetul de stat şi din surse extrabugetare.

(1 1 ) Serviciul de Informaţii Externe primeşte şi administrează bunuri proprietate publică şi privată a statului, putând să le închirieze în funcţie de regimul lor juridic, reţinând o cotă parte de 50% din valoarea chiriei, şi desfăşoară, în condiţiile legii, activităţi cu caracter economic. Veniturile astfel obţinute vor fi utilizate integral pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital, iar disponibilul rămas la sfârşitul anului va fi reportat în anul următor şi va fi folosit cu aceiaşi destinaţie.

(1 2 ) Planificarea, evidenţa, utilizarea, justificarea şi controlul cheltuielilor operative destinate realizării activităţii specifice Serviciului de Informaţii Externe se efectuează în conformitate cu regulile generale în această materie, aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.

(2) Modul de planificare, evidenţă şi utilizare a fondurilor necesare în vederea funcţionării Serviciului de Informaţii Externe se stabileşte de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, similar reglementărilor privind cheltuielile operative.

Art. 22. � (1) Clădirile, terenurile, mijloacele de transport, aparatura tehnică şi celelalte mijloace necesare în vederea funcţionării Serviciului de Informaţii Externe se aprobă şi se asigură de către Guvern.

(2) Terenurile şi clădirile unde îşi desfăşoară activitatea Serviciul de Informaţii Externe sunt bunuri proprietate publică a statului.

Art. 23. – La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abrogă.

_________________________

notă : Legii i-au fost aduse toate modificările şi completările prevăzute în:

•  OUG nr. 154/2001;

•  Legea nr. 366/2002 pentru aprobarea OUG nr. 154/2001;

•  OUG nr. 98/2004;

•  Legea nr. 43/2004 pentru aprobarea OUG nr. 98/2004.

#sie-s-i-e-leontiuc