Marius Leontiuc – Legea nr. 1/1993

LEGE Nr. 1 din 8 februarie 1993
pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Comunitatea Economica Europeana, semnat la Bruxelles la 7 decembrie 1992, precum si a memorandumului de intelegere anexat la acesta
ACT EMIS DE: PARLAMENT
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 32 din 17 februarie 1993

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se ratifica Acordul de imprumut dintre Romania si Comunitatea Economica Europeana, in valoare de 80 milioane ECU, semnat la Bruxelles la 7 decembrie 1992, precum si memorandumul de intelegere anexat la acesta.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 2 februarie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATUI
prof. univ. OLIVIU GHERMAN

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 4 februarie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
IOAN GAVRA

ACORD DE IMPRUMUT
intre Romania (ca Imprumutat) si Banca Nationala a Romaniei (ca Agent al Imprumutatului) si Comunitatea Economica Europeana (ca Imprumutator)*)
–––––-
*) Traducere.

Comunitatea Economica Europeana, denumita in cele ce urmeaza C.E.E. sau Imprumutatorul, reprezentata de Comisia Comunitatilor Europene, denumita in continuare comisia, in numele careia actioneaza domnii Henning Christophersen, vicepresedinte al comisiei, si Karel van Miert, membru al comisiei,
si
Romania, denumita in continuare Romania sau Imprumutatul, reprezentata prin domnul Florin Georgescu, ministru de stat, ministrul finantelor,
si
Banca Nationala a Romaniei, actionind in calitate de agent al Imprumutatului, denumita in continuare Agentul, reprezentata prin domnul Mugur Isarescu, guvernator,
avind in vedere ca, autoritatile romane au solicitat asistenta financiara din partea C.E.E.,
avind in vedere ca, Consiliul Comunitatilor Europene, denumit in continuare consiliul, prin Decizia privind asistenta financiara pe termen mediu pentru Romania, din 22 iulie 1991, a hotarit sa raspunda acestei cereri si sa acorde Imprumutatului un imprumut in suma maxima de 375 milioane ECU,
avind in vedere ca acest prim imprumut (denumit in continuare primul imprumut) in valoare de 375 milioane ECU a fost acordat Romaniei in doua transe, prima in valoare de 190 milioane ECU, conform acordului de imprumut din data de 28 noiembrie 1991, si cea de-a doua in valoare de 185 milioane ECU, conform acordului de imprumut suplimentar din data de 28 februarie/6 aprilie 1992,
avind in vedere ca, consiliul, prin Decizia din 27 noiembrie 1992, pentru suplimentarea asistentei financiare pe termen mediu, a decis sa acorde Romaniei un al doilea imprumut in suma maxima de 80 milioane ECU (denumit in continuare imprumutul) pe o durata maxima de 7 ani, care urmeaza a fi administrat de catre comisie in deplina consultare cu Comitetul Monetar si in concordanta cu toate aranjamentele incheiate intre Fondul Monetar International si Romania,
avind in vedere ca, consiliul a autorizat comisia sa negocieze cu autoritatile romane, dupa consultari cu Comitetul Monetar, conditiile de politica economica anexate la imprumut,
avind in vedere ca, comisia a consultat Comitetul Monetar asupra conditiilor imprumutului,
avind in vedere ca autoritatile romane si-au luat angajamentul sa implementeze un program convenit cu comisia printr-un Memorandum de intelegere anexat la prezentul acord de imprumut (denumit in continuare Acordul de imprumut II sau acordul),
avind in vedere ca, comisia este autorizata sa imprumute, in numele C.E.E., resursele necesare,
avind in vedere ca, consiliul a decis ca imprumutul sa fie acordat intr-o singura transa in baza unui progres satisfacator inregistrat in privinta implementarii aranjamentului stand-by care a fost incheiat intre Romania si F.M.I. la 29 mai 1992 si a indeplinirii conditiilor prevazute in memorandumul de intelegere,
avind in vedere ca, in implementarea imprumutului, comisia va lansa, in numele C.E.E. si dupa consultari cu Comitetul Monetar, o emisiune publica de obligatiuni in valoare de 80 milioane ECU sau va initia alte operatiuni financiare adecvate, ale caror sume vor fi puse la dispozitia Agentului la data la care vor fi primite de comisie (data platii),
avind in vedere ca o copie a contractelor referitoare la emisiunea de obligatiuni sau la celelalte operatiuni financiare preconizate, inclusiv un posibil swap, denumite in continuare contractele de imprumut, va fi anexata la Acordul de imprumut II si va constitui o parte integranta a acestui acord,
au convenit dupa cum urmeaza:

Art. 1
Cuantumul imprumutului
Imprumutatorul se obliga sa acorde Imprumutatului un imprumut in suma maxima de 80 milioane ECU, intr-o singura transa, in conformitate cu termenii definiti in decizia consiliului cu privire la noua asistenta financiara pe termen mediu pentru Romania din 27 noiembrie 1992, cu conditia indeplinirii clauzelor memorandumului de intelegere, iar Imprumutatul accepta aceasta obligatie.
Art. 2
Sume nete, trageri si conditii precedente
1. Suma neta a imprumutului va fi egala cu suma neta a operatiunilor financiare preconizate a fi efectuate de C.E.E., mai putin suma totala a comisioanelor si costurilor legate de aceste operatiuni si de pregatirea lor si a imprumutului.
2. Suma neta a imprumutului, definita in paragraful anterior, va fi transferata la data platii intr-un cont pe care Imprumutatul il va comunica Imprumutatorului cel mai tirziu cu 5 zile lucratoare inaintea datei platii.
3. Transferul sumelor nete catre Imprumutat va fi conditionat de:
(1) primirea de catre comisie, cu cel putin 2 zile lucratoare luxemburgheze anterior datei platii, a doua avize juridice emise de: a) directorul Directiei juridice din cadrul Ministerului Finantelor, domnul Mihai Popa, si b) domnul Ion Nestor, avocat, actionind in calitate de consilier legal al Imprumutatorului. Aceste avize juridice vor fi datate nu mai devreme de data intrarii in vigoare a Acordului de imprumut II, asa cum se defineste in art. 10 si nu mai tirziu de 2 zile lucratoare luxemburgheze inaintea datei de plata si vor certifica, in conformitate cu legile, reglementarile si deciziile obligatorii din punct de vedere juridic in prezent in vigoare, ca prin semnarea acordului de catre ministrul de stat, ministrul finantelor, domnul Florin Georgescu, Imprumutatorul se obliga in mod valabil si irevocabil sa-si indeplineasca obligatiile prevazute in prezentul Acord de imprumut II. Imprumutatul si Agentul se angajeaza sa informeze imediat pe Imprumutator daca intre data emiterii avizelor juridice si data platii va fi intervenit un eveniment care ar face incorecta vreo informatie continuta in avizele juridice;
(2) semnarea contractelor de imprumut intre C.E.E., pe de o parte, si un sindicat de banci, pe de alta parte, cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de data platii si primirii de catre C.E.E. a sumei nete a operatiunilor financiare de la sindicatul de banci mentionat;
(3) neaparitia nici unei modificari materiale nefavorabile de la data Acordului de imprumut II care, dupa parerea Imprumutatorului si dupa consultarea cu Imprumutatul, ar putea sa prejudicieze material capacitatea Imprumutatului de a-si indeplini obligatiile de plata potrivit Acordului de imprumut II, adica serviciul imprumutului si rambursarea imprumutului la scadenta stabilita.
Art. 3
Statute si angajamente
1. Imprumutul in cadrul prezentului Acord de imprumut II va constitui o obligatie negarantata, directa, neconditionata si generala a Imprumutatului si se va situa cel putin pari passu cu orice alte imprumuturi si obligatii negarantate prezente si viitoare ale Imprumutatului si care ar rezulta din prezenta sau viitoarea indatorare externa, asa cum este definita aceasta in art. 7 paragraful 1 al Acordului de imprumut II.
2. Imprumutatul se angajeaza ca pina la data la care va fi rambursat Imprumutatorului capitalul, dobinda aferenta, precum si alte sume aditionale, daca acestea exista, sa nu garanteze prin ipotecare, gaj sau alta modalitate instituita asupra activelor sau veniturilor sale, nici o alta indatorare prezenta sau viitoare si nici o garantie sau despagubire data in legatura cu o asemenea indatorare cu exceptia cazului in care imprumutul devine pari passu si prorata cu o asemenea garantie si ca nu va fi aprobata nici o lege care sa dea prioritate altor creditori fata de Imprumutator. Exceptie de la aceasta prevedere fac sarcinile enumerate in paragraful 3.
3. Imprumutatul, respectindu-si obligatiile asumate in cadrul paragrafului 2, poate totusi permite crearea exclusiva a urmatoarelor sarcini:
(i) sarcini asupra unei proprietati, care sa garanteze pretul de cumparare al respectivei proprietati ca si orice reinnoire sau extindere a unei astfel de sarcini care este limitata la proprietatea initial garantata si care garanteaza orice reinnoire sau extindere a sumelor initial garantate; si
(ii) sarcini asupra bunurilor comerciale, care apar in cursul derularii unei tranzactii comerciale obisnuite (si care expira cel mai tirziu un an dupa aceasta) de finantare a importului sau exportului unor asemenea bunuri in/sau din Romania; si
(iii) sarcini garantind sau prevazind plata unei datorii externe privind exclusiv finantarea unui proiect de investitie definit in mod rezonabil, cu conditia ca proprietatile la care se aplica o astfel de obligatie sint incluse intr-un asemenea proiect de finantare sau se constituie in venituri sau creante decurgind dintr-un asemenea proiect; si
(iv) orice alta sarcina existenta la data prezentului, cu conditia ca asemenea obligatii sa ramina limitate la proprietatile afectate si care vor fi afectate prin acestea conform contractelor in vigoare la data semnarii prezentului Acord de imprumut II si cu conditia ca, in continuare, astfel de obligatii vor garanta sau furniza finantare pentru plata numai a acelor datorii astfel garantate sau finantate la data prezentului sau pentru refinantarea unor astfel de obligatii; si
(v) toate celelalte sarcini si privilegii statutare care opereaza exclusiv in virtutea legii si care nu pot fi evitate in mod rezonabil de catre Imprumutat.
Asa cum este folosita in acest paragraf, expresia finantarea proiectului inseamna orice finantare a cumpararii, construirii sau dezvoltarii unei proprietati in legatura cu un proiect daca entitatea prevazuta pentru o astfel de finantare agreeaza in mod expres sa considere proprietatile finantate si veniturile sau pierderile sau daunele generate de operatia respectiva unor astfel de proprietati, ca sursa principala de rambursare a sumelor avansate.
4. Acest articol este aplicabil, de asemenea, si primului imprumut si modifica prin el insusi Acordul de imprumut datat la 28 noiembrie 1991.
Art. 4
Dobinda
1. Rata dobinzii imprumutului si scadentele de plata a acesteia vor fi aceleasi cu cele stabilite in articolele corespunzatoare ale contractelor de imprumut.
2. Daca suma neta a imprumutului nu poate fi transferata la data platii pentru orice motive, altele decit cele mentionate la art. 2 paragraful 3 (2), atunci Imprumutatorul va plasa aceasta suma la cea mai buna rata obtenabila pe piata pentru depozite la termen. Dobinda primita de Imprumutator pentru aceste depozite va fi dedusa din prima plata de dobinda datorata de Imprumutat.
3. In cazul platii intirziate a oricarei sume datorate si platibile de catre Imprumutat, dobinda la asemenea suma va fi calculata asa cum este determinata in articolele corespunzatoare ale contractelor de imprumut.
In plus, Imprumutatul se angajeaza sa despagubeasca pe Imprumutator pentru toate costurile si cheltuielile suportate de acesta ca urmare a incalcarii de catre Imprumutat a oricarei obligatii din Acordul de imprumut II.
Art. 5
Rambursarea
Imprumutatul va rambursa suma principala a imprumutului de 80 milioane ECU la data si in conditiile determinate in contractele de imprumut.
Art. 6
Plati
1. Toate platile ce se vor efectua de Imprumutat vor fi scutite de orice impozite, comisioane si alte scazaminte.
2. Imprumutatul declara ca acordul nu este supus nici unui impozit sau vreunei alte impuneri in Romania.
3. Platile vor fi facute de catre Imprumutat, in ECU, in contul de ECU al Imprumutatorului cu numarul 52.319440.65 deschis la Kredietbank S.A. din Luxemburg sau in alt cont pe care Imprumutatorul il va notifica in scris Imprumutatului cu cel putin 15 zile inainte de data scadentei.
4. Imprumutatul este de acord sa plateasca toate costurile si cheltuielile suportate de Imprumutator in legatura cu pregatirea imprumutului si a finantarii corespunzatoare, cu contractele de imprumut si cu alte angajamente luate de Imprumutator in legatura cu finantarea si pe durata acesteia. Aceste costuri ce vor fi suportate de Imprumutat includ cheltuielile juridice si de calatorie, precum si comisioanele legate de serviciul financiar al finantarii, precum si impozitele si taxele de inregistrare, daca acestea exista. Sumele mai sus mentionate vor fi platite de Imprumutat la primirea documentelor justificative la aceeasi valoare si in aceleasi conditii in care au fost ele suportate de Imprumutator.
Art. 7
Cazuri de neindeplinire a obligatiilor si rambursarii anticipate
1. Imprumutatorul, prin notificare scrisa catre Imprumutat, poate sa declare suma principala a imprumutului imediat scadenta si platibila impreuna cu dobinda acumulata, daca:
a) Imprumutatul nu isi va indeplini, la scadentele stabilite, obligatia de plata a sumei principale datorate sau a dobinzii aferente imprumutului si o asemenea neindeplinire de obligatie nu va fi remediata prin plata acestora in limita a 2 zile lucratoare dupa notificarea scrisa facuta de Imprumutator Imprumutatului; sau
b) Imprumutatul nu isi va realiza obligatiile de indeplinire a clauzelor Acordului de imprumut II si aceasta deficienta va continua pentru o perioada de 30 zile dupa ce notificarea scrisa va fi fost facuta Imprumutatului de catre Imprumutator; sau
c) exista o declaratie de neindeplinire a obligatiilor in cadrul oricarui alt imprumut extern datorat de Romania, ca rezultat al aparitiei unei situatii de neindeplinire a obligatiilor, asa cum este definita in orice instrument care guverneaza sau evidentiaza o asemenea datorie, sau orice asemenea datorie externa nu este platita la scadenta stabilita, sau exista o neindeplinire a obligatiilor Romaniei referitoare la plata datorata sau la garantarea unei datorii externe; sau
d) pentru orice motiv, obligatiile Romaniei in cadrul prezentului acord nu vor fi, sau vor inceta sa fie, obligatorii sau opozabile Romaniei, sau Romania va sustine ca obligatiile mai sus mentionate nu sint obligatorii sau opozabile; sau
e) Romania va fi in general incapabila sa-si plateasca datoriile externe devenite scadente sau va incheia un aranjament cu sau in beneficiul creditorilor sai externi sau va declara sau impune un moratoriu asupra platii datoriei externe contractate sau garantate de ea.
Pentru scopurile prezentului acord, datorie externa semnifica orice datorie care este, fie:
(i) exprimata intr-o alta valuta decit moneda Romaniei; sau
(ii) survenita sau aparuta (in orice valuta) in afara Romaniei.
2. Daca C.E.E. este obligata, in legatura cu prevederile corespunzatoare din contractele de imprumut, sa restituie suma existenta pentru un motiv care nu a fost sau nu este sub controlul C.E.E., atunci capitalul impreuna cu dobinzile acumulate vor deveni scadente in aceleasi conditii prevazute in contractele de imprumut.
3. In situatia incheierii inainte de termen a swap-ului, daca este cazul, Imprumutatul va asigura serviciul datoriei partii corespunzatoare operatiunii financiare cu rata fixa.
4. Imprumutatorul poate, dar nu este obligat, sa-si exercite drepturile potrivit acestui articol si poate, de asemenea, sa-si exercite aceste drepturi numai partial, fara a prejudicia exercitarea viitoare a unor asemenea drepturi.
5. Imprumutatul va rambursa toate costurile si cheltuielile suportate de C.E.E. drept consecinta a platii anticipate a imprumutului.
Art. 8
Notificari
Toate notificarile in legatura cu acest acord vor fi valabile daca vor fi expediate catre:
pentru C.E.E.:
Comisia Comunitatilor Europene
Directoratul general „Credit and Investments”
Centre A. Wagner P.O. Box 1907 L-2920
Luxemburg
pentru Romania:
Ministerul Finantelor
Directia generala a relatiilor financiare
internationale
str. Apolodor nr. 17,
Bucuresti, Romania
pentru Agent:
Banca Nationala a Romaniei,
Departamentul international,
str. Lipscani nr. 25,
Bucuresti, Romania
Notificarile vor fi efectuate prin posta inregistrata. In caz de urgenta ele pot fi facute prin fax sau telex si confirmate potrivit celor de mai sus. Notificarile devin efective o data cu primirea scrisorii, telexului sau a faxului.
Art. 9
Diverse
1. In cazul in care vreo prevedere a acordului, pentru orice motiv, nu este legala sau legal obligatorie, celelalte prevederi nu vor fi afectate.
2. Preambulul si anexele la acest acord, respectiv contractele de imprumut, formeaza parte integranta a acordului. Titlurile articolelor Acordului de imprumut II sint numai de convenienta.
3. Acest acord isi propune sa puna la dispozitia Imprumutatului sumele operatiunilor financiare lansate de C.E.E. in acest scop. Ca urmare, Imprumutatul si C.E.E. accepta ca drepturile si obligatiile lor, daca nu este altfel prevazut in acord, sint, in cel mai larg sens posibil, definite si interpretate cu referinta la documentele de imprumut corespunzatoare acestuia. In special, termenii din contractele de imprumut cu privire la ECU, care este valuta avuta in vedere in desfasurarea operatiunilor financiare, si a imprumutului, vor fi aplicabili acestui acord.
Art. 10
Legea guvernanta si jurisdictia
Acordul de imprumut II este guvernat de/si va fi interpretat in conformitate cu legea franceza. Orice litigiu referitor la Acordul de imprumut II intre Imprumutat si Imprumutator va fi supus, potrivit art. 181 din Tratatul de infiintare a Comunitatii Economice Europene, jurisdictiei nonexclusive a Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene (Curtea de Justitie). Imprumutatorul va fi liber sa-si sustina si la instantele de judecata din Romania drepturile impotriva Imprumutatului, care prin aceasta renunta irevocabil si neconditionat, in legatura cu sine insusi sau cu proprietatea sau activele sale, la orice imunitate la care este sau ar putea fi indreptatit, privind jurisdictia si executia referitoare la orice actiune sau procedura adusa in fata Curtii de Justitie sau a instantelor judecatoresti din Romania in ceea ce priveste Acordul de imprumut II.
Art. 11
Intrarea in vigoare
Acordul de imprumut II va intra in vigoare la data la care Imprumutatorul va fi primit notificarea Imprumutatului ca cerintele constitutionale ale Acordului de imprumut II au fost indeplinite.

Incheiat la Bruxelles, la 7 decembrie 1992, in trei exemplare originale in limba engleza.

ROMANIA
reprezentata de
Florin Georgescu,
ministru de stat,
ministrul finantelor

BANCA NATIONALA A ROMANIEI
reprezentata de
Mugur Isarescu,
guvernator

COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA
reprezentata de
COMISIA COMUNITATILOR EUROPENE

Henning Christophersen,
vicepresedinte

Karel van Miert,
membru al comisiei

MEMORANDUM DE INTELEGERE
intre Romania si Comunitatea Economica Europeana

1. Comunitatea Europeana a decis sa acorde Romaniei un nou imprumut pe termen mediu in suma maxima de 80 milioane ECU, cu o durata maxima de 7 ani, pentru a sprijini tara in eforturile sale de a-si transforma economia intr-o economie de piata. Imprumutul Comunitatii face parte din pachetul global care se constituie in favoarea Romaniei in cadrul Grupului celor 24 in suma totala de aproximativ 180 milioane dolari, in vederea sustinerii balantei de plati si consolidarii rezervelor valutare ale tarii.
2. Imprumutul va fi pus la dispozitie intr-o singura transa, conditionat de indeplinirea conditiilor primei evaluari a aranjamentului stand-by in cadrul Fondului Monetar International, dupa o evaluare pozitiva de catre comisie a unui numar limitat de criterii de performanta, care vor fi specificate mai jos, si dupa o evaluare pozitiva de catre comisie a progreselor efectuate in legatura cu reforma structurala. Conditiile vor avea la baza programul de politica economica al Guvernului Romaniei si vor fi in deplina concordanta cu aranjamentul incheiat intre Romania si Fondul Monetar International. In plus, comisia va analiza implementarea pachetului general de finantare al G-24 pentru Romania pentru a se asigura ca suma totala a contributiilor de la tarile Grupului celor 24 care nu sint membre ale Comunitatii Europene si alte tari terte este echivalenta cu suma acordata de Comunitate.
Imprumutul nu va fi disponibilizat inainte de trimestrul IV – 1992. Data exacta a tragerii va fi convenita, ulterior, de catre cele doua parti. Comunitatea va pune suma imprumutului la dispozitia Bancii Nationale a Romaniei, care actioneaza in calitate de agent al Guvernului roman.
3. Criteriile cantitative de performanta macroeconomica legate de imprumutul comunitar vor fi identice cu cele incluse in aranjamentul stand-by cu F.M.I. In consecinta, inainte de tragerea imprumutului, comisia, in colaborare cu autoritatile romane si cu personalul F.M.I., precum si cu Comitetul Monetar, cu luarea in considerare a rezultatelor evaluarii la jumatatea termenului, realizata de F.M.I. privind evolutiile si politicile economice, va verifica daca au fost respectate criteriile cantitative stipulate in aranjamentul stand-by sau daca s-a ajuns la noi intelegeri. Aceste criterii includ:
1) plafoane trimestriale asupra modificarii cumulate a creditului net al sistemului bancar catre Guvern;
2) plafoane trimestriale asupra activelor interne nete ale sistemului bancar;
3) plafoane trimestriale minime pentru schimbarile cumulate in rezervele externe nete in valuta convertibila;
4) plafoane asupra contractarii sau garantarii de noi datorii externe pe termen mediu si lung de catre Guvern, Banca Nationala a Romaniei si alte entitati publice (exclusiv datoria inclusa in angajamente internationale de rezerva).
4. In plus fata de criteriile cantitative de performanta, inainte de tragerea imprumutului, comisia va evalua progresele facute in legatura cu implementarea politicilor structurale, in colaborare cu autoritatile romane si Comitetul Monetar. In aceasta evaluare, o atentie speciala va fi acordata progreselor in domeniul liberalizarii preturilor, regimului valutar, privatizarii intreprinderilor si intaririi disciplinei financiare a intreprinderilor. Cadrul de referinta al acestei evaluari este explicitat in anexa nr. I.
5. Guvernul Romaniei se angajeaza sa furnizeze comisiei toate informatiile necesare urmaririi situatiei economice si financiare, care vor fi cerute pentru evaluarea indeplinirii criteriilor de performanta si analiza politicilor structurale. Criteriile de performanta trimestriale vor fi, in special, urmarite pe baza informatiilor furnizate trimestrial comisiei de catre Banca Nationala a Romaniei. Pe durata imprumutului, Romania va ramine in strinsa consultare cu comisia si se angajeaza sa comunice toate informatiile in legatura cu politicile si evolutiile economice, care sa dea posibilitatea Imprumutatorului sa urmareasca progresele realizate. Indicatorii pe care Romania se angajeaza sa-i comunice comisiei sint mentionati in anexa nr. II.
6. Pentru a furniza o baza continua pentru un efort sustinut de reforma si pentru a salvgarda interesele in calitate de creditori ai Comunitatii si ai Grupului celor 24, Romania va cauta sa obtina un aranjament extins cu Fondul sau un nou aranjament stand-by la expirarea celui existent.
7. Anexele sint parte integranta a memorandumului.

ROMANIA
Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Florin Georgescu

BANCA NATIONALA A ROMANIEI
guvernator,
Mugur Isarescu

COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA
reprezentata de
COMISIA COMUNITATILOR EUROPENE

vicepresedinte,
Henning Christophersen,

membru al comisiei,
Karel van Miert

ANEXA 1

ROMANIA: CRITERII DE AJUSTARE STRUCTURALA

Pina la data analizarii de catre comisie, care va preceda decizia disponibilizarii imprumutului, autoritatile romane se angajeaza sa fi realizat progrese in urmatoarele domenii:
1. Preturi si subventii
Guvernul va continua sa reduca subventiile catre consumatori, in vederea eliminarii lor pina la sfirsitul anului 1993.
Referitor la preturile la energie, Guvernul va mentine o paritate aproximativa cu preturile pietei mondiale pentru titei, electricitate, carbune si lignit si va majora periodic pretul la gazele naturale.
2. Comert exterior
Toate restrictiile la export, precum si cerintele de licente pentru importuri si exporturi vor fi eliminate, cu exceptia bunurilor ale caror preturi se afla inca sub controlul statului sau ale caror preturi sint subventionate, precum si a unui numar redus de bunuri strategice.
3. Privatizarea
In concordanta cu obiectivul pe termen mediu de privatizare in cadrul a 3 ani a 50% din valoarea societatilor comerciale, autoritatile se angajeaza ca Fondurile Proprietatii Private si Fondul Proprietatii de Stat sa fie infiintate si ca certificatele de proprietate care reprezinta 30% din valoarea bancara a societatilor comerciale sa fie distribuite.
Autoritatile vor continua, de asemenea, privatizarea timpurie a micilor subunitati ale intreprinderilor, precum si a societatilor mijlocii si mari. Peste 3.000 unitati au fost selectionate pentru mica privatizare timpurie; progrese semnificative vor fi fost realizate in indeplinirea majoritatii acestor obiective de privatizare pina la sfirsitul anului 1992. 30 de societati comerciale au fost selectionate pentru privatizare pilot timpurie; 10 dintre acestea vor fi oferite spre vinzare si inca 10 privatizari pilot vor fi initiate pina la sfirsitul anului 1992. Reglementarea necesara pentru infiintarea unei burse de hirtii de valoare va fi adoptata sau cel putin inaintata Parlamentului.
4. Disciplina financiara a intreprinderilor
Guvernul va asigura punerea in aplicare a reglementarilor existente referitoare la faliment si va continua eforturile in vederea adoptarii Legii falimentului. Guvernul va urmari, de asemenea, indeaproape disciplina financiara a intreprinderilor. Un sistem de raportare lunara pentru intreprinderi a fost stabilit in acest scop, in vederea identificarii intreprinderilor care au plati restante si dificultati in desfasurarea activitatilor. Guvernul va obliga la ajustari intreprinderile in cauza, inclusiv prin privatizarea, restructurarea sau lichidarea acestora.
5. Investitii
Autoritatile vor cauta sa incheie acorduri de protejare a investitiilor cu Spania, Portugalia si Irlanda cu care astfel de acorduri nu exista in prezent.
Autoritatile vor continua, de asemenea, sa permita libera repatriere a profiturilor si vor face eforturi pentru adoptarea unor masuri legislative adecvate in acest sens.

ANEXA 2

ROMANIA – SISTEM DE MONITORIZARE

Urmatorii indicatori vor fi comunicati comisiei in mod regulat:
1. Urmarirea evolutiilor si a politicilor macroeconomice si financiare:
– Indicele preturilor
– Cursul de schimb
– Produsul intern brut
– Investitii
– Forta de munca si somaj
– Indicatori de politica fiscala
– Indicatori de politica monetara
– Comert exterior
– Balanta de plati
2. Urmarirea politicilor structurale:
– Lista bunurilor de consum pentru care preturile sint controlate administrativ
– Lista subventiilor la bunurile de consum si valoarea acestora
– Lista preturilor la produsele energetice
– Lista articolelor supuse restrictiilor la import si export
– Restrictii privind convertibilitatea contului curent si miscarea capitalului
– Raport asupra progresului in domeniul privatizarii
– Numarul micilor privatizari efectuate
– Lista privatizarilor pilot mijlocii si mari
Lista intreprinderilor cu situatie dificila, asa cum rezulta din sistemul de raportare lunara a intreprinderilor; recomandari formulate si actiuni intreprinse in legatura cu aceste intreprinderi.