Marius Leontiuc – Legea nr. 1 /1995 legea care a dat posibilitatea emiterii OUG

Marius Leontiuc iti ofera

 

LEGE Nr. 1 din 10 ianuarie 1995
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 5 din 13 ianuarie 1995

    Parlamentul României adopta prezenta lege.

    ART. 1
    În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituţia României este abilitat Guvernul României ca, pînã la reluarea lucrãrilor Parlamentului în prima sesiune ordinarã a anului 1995, sa emita ordonanţe în urmãtoarele domenii:
    a) acordarea de compensaţii pentru încãlzire pe timpul iernii unor categorii de persoane cu venituri mici;
    b) mãsuri cu privire la regularizarea decontãrii importurilor critice efectuate din împrumuturile guvernamentale externe de ajustare structuralã, a dobinzilor încasate la plasamentele financiare efectuate din contravaloarea în lei a împrumuturilor guvernamentale externe; reglementarea plãţii dobinzilor datorate bãncilor comerciale din acţiuni de creditare a statului, reglementarea alocãrii fondurilor pentru activitatea de cercetare ştiinţificã şi plata drepturilor bãneşti ce se suporta din fondul de risc şi accident sau din fondul de asigurãri al agricultorilor; mãsuri privind accelerarea procesului de restructurare a societãţilor comerciale cu capital de stat şi a regiilor autonome, de intarire a disciplinei financiare şi de accelerare a decontãrilor economice;
    c) acordarea de cãtre stat, prin intermediul Ministerului Finanţelor, de garanţii pentru credite interne pe termen scurt, contractate de agenţii economici de la bãncile comerciale, pentru realizarea programului de restructurare a acestora şi constituirea stocurilor la principalele produse strategice necesare economiei naţionale şi pentru lucrãrile agricole stabilite de Guvern;
    d) mãsuri pentru stimularea producţiei de obiective complexe cu ciclu lung de fabricaţie destinate exportului;
    e) reconsiderarea modului de impozitare la gaze naturale şi scutirea la gazele naturale provenite din import; majorarea plafonului cifrei de afaceri pînã la care agenţii economici sunt scutiţi de T.V.A.; regimul T.V.A. în zonele libere şi corelarea cu unele prevederi normative apãrute ulterior; regimul unitar de vamuire şi taxare a maşinilor şi instalaţiilor importate în condiţii de leasing; precizãri privind regimul vamal al materiilor prime, materialelor, pieselor de schimb şi componentelor pentru producţie proprie a agenţilor economici; reducerea taxei de timbru, pe transe de impozitare, la actele între vii, translative a dreptului de proprietate şi a altor drepturi reale, privind bunurile imobiliare;
    f) stabilirea regimului formularelor tipizate din domeniul financiar;
    g) stabilirea regimului pesticidelor, fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar;
    h) creşterea plafonului pînã la care aprobarea documentelor tehnico-economice pentru realizarea unor obiective de investiţii de interes judeţean sau local este în competenta de soluţionare a consiliilor judeţene sau locale, mãsuri comerciale specifice rezervelor materiale naţionale privind improspatarea produselor şi valorificarea celor disponibile, precum şi extinderea garanţiilor şi a instrumentelor acestora;
    i) ratificarea unor acorduri internaţionale privitoare la creditele externe acordate României şi la garantarea de cãtre România a unor credite externe, inclusiv a unor amendamente la astfel de acorduri.
    Plafonul de indatorare externa a României pe întreg anul 1995 se stabileşte la 2,8 miliarde dolari S.U.A.
    ART. 2
    În baza art. 114 alin. (3) din Constituţie, pînã la reluarea lucrãrilor Parlamentului în prima sesiune ordinarã a anului 1995, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 al prezentei legi vor fi înaintate Parlamentului spre aprobare, potrivit procedurii legislative, sub sancţiunea încetãrii efectelor lor.
    Ordonanţele depuse de Guvern potrivit alin. 1 vor fi dezbãtute în procedura de urgenta.
    ART. 3
    În domeniile de abilitare prevãzute în prezenta lege, dacã au fost adoptate proiecte de legi sau propuneri legislative de cãtre una dintre Camerele Parlamentului ori au fost elaborate şi depuse rapoarte de fond de cãtre comisiile permanente, acestea vor fi avute în vedere de Guvern în emiterea ordonanţelor.

    Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 20 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

               PREŞEDINTELE SENATULUI
            prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

    Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

            PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                     ADRIAN NASTASE
                –––––––––

#oug-marius-leontiuc