Marius leontiuc – Legea 1/2000 restituiri de proprietate

LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 (*actualizata*) pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

(actualizata pana la data de 20 octombrie 2005*)

EMITENT: PARLAMENTUL

––––-

*) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 12 ianuarie 2000. Aceasta este forma actualizata pana la data de 20 octombrie 2005, cu modificarile si completarile aduse de: ORDONANTA DE URGENTA nr. 2 din 4 ianuarie 2001; ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001; LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002; LEGEA nr. 204 din 26 mai 2004; LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005; ORDONANTA DE URGENTA nr. 127 din 15 septembrie 2005; ORDONANTA DE URGENTA nr. 139 din 5 octombrie 2005.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1

Persoanelor fizice si persoanelor juridice care au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole si pentru terenurile forestiere, in termen legal, li se reconstituie dreptul de proprietate in conditiile prevazute de prezenta lege. Dispozitiile acestei legi se aplica si in cazul restituirii constructiilor accesorii terenurilor agricole si silvice.

––––

*) Legea nr. 18/1991 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998.

––––

Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

ART. 2

(1) In aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. Comisiile de aplicare a legilor fondului funciar, de comun acord cu proprietarii, pot comasa terenurile care urmeaza sa fie retrocedate intr-un singur amplasament.

(2) Drepturile dobandite cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, pentru care au fost eliberate adeverinte de proprietate, proces-verbal de punere in posesie sau titlu de proprietate, raman valabile fara nici o alta confirmare.

––––

Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

ART. 3

(1) Pentru aplicarea prezentei legi comisia locala dispune de totalitatea terenurilor proprietate privata a unitatii administrativ-teritoriale respective.

(2) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevazute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha de familie si cea adusa in cooperativa agricola de productie sau preluata prin legi speciale ori in orice mod de la membrii cooperatori, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.

(3) In cazul in care in localitate nu exista suprafete de teren agricol, pentru a satisface integral cererile, in conditiile prevazute la alin. (2), reconstituirea dreptului de proprietate se va face, la propunerea comisiei locale, din suprafetele de teren agricol trecute in proprietatea comunei, orasului sau municipiului, conform art. 49 din Legea nr. 18/1991, republicata, din terenul comunelor limitrofe pe raza carora se afla terenul agricol solicitat, prin transfer de anexe cu validarea comisiei judetene, precum si prin hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile.

(4) In situatia in care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral, in conditiile alin. (2), se vor acorda despagubiri pentru diferenta de teren neretrocedat.

(5) Prin proprietar deposedat, in sensul prezentei legi, se intelege persoana titulara a dreptului de proprietate in momentul deposedarii.

––––

Art. 3 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

Alin. (2) si (3) ale art. 3 au fost modificate de LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.

Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

ART. 4

(1) Pentru terenurile din extravilanul localitatilor, foste proprietati ale persoanelor fizice si juridice, care au trecut in proprietatea statului si pe care se gasesc instalatii hidrotehnice, hidroelectrice sau de hidroamelioratii, pe care se desfasoara activitati miniere de exploatare sau operatiuni petroliere de dezvoltare-explorare si exploatare, se restituie, in conditiile legii, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora suprafete echivalente constituite din rezerva existenta la comisiile locale, iar in situatia in care aceste suprafete sunt insuficiente, din domeniul privat al statului, din aceeasi localitate sau din alte localitati, acceptate de fostii proprietari. In cazurile in care compensarea nu este posibila se vor acorda despagubiri fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, in conditiile legii.

(1^1) Pentru terenurile fostilor proprietari persoane fizice sau juridice, inclusiv cooperative piscicole sau alte forme asociative prevazute la art. 26 alin. (1), pe care s-au aflat, la data deposedarii, amenajari piscicole, sere sau plantatii de hamei, de duzi, plantatii viticole sau pomicole, in prezent proprietatea statului, restituirea se face pe vechile amplasamente, cu obligatia de a le mentine destinatia si, acolo unde este cazul, unitatea si functionalitatea.

(1^2) Pentru terenurile mentionate mai sus, pe care s-au efectuat de catre stat investitii, neamortizate pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, fostii proprietari pot opta pentru reconstituirea pe vechiul amplasament, cu obligatia de a plati statului, in termen de 10 ani, contravaloarea neamortizata a investitiei, daca aceasta reprezinta mai mult de 30% din valoarea totala a investitiei la data intrarii in vigoare a acestei legi, sau sa primeasca terenuri pe alte amplasamente, acceptate de acestia, de aceeasi categorie de folosinta cu terenul pe care l-au predat ori despagubiri.

(1^3) Pentru terenurile preluate de stat de pe care investitiile au fost vandute cu respectarea legii, fostii proprietari pot opta pentru alt amplasament, acceptat de acestia, sau pentru despagubiri platite fie de catre investitor, fie de catre stat.

(1^4) In cazul optiunii pentru despagubiri platite de investitori, fostii proprietari vor conveni cu investitorii, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a acestei legi sau de la data validarii cererii de reconstituire a dreptului de proprietate, pretul terenului, care nu poate fi mai mic decat valoarea sa de piata, si termenul de plata, care nu poate fi mai mare de 3 ani.

(1^5) Acordul va fi inregistrat la comisia judeteana care a validat cererea de reconstituire si devine titlu executoriu pentru plata pretului daca investitorul nu isi respecta obligatia de plata in termenul convenit. Din momentul inregistrarii acordului, optiunea partilor este definitiva si partile nu mai pot opta pentru alte forme de reconstituire si, respectiv, despagubire. Proprietarii se vor putea adresa statului, in conditiile dispozitiilor legale privind acordarea de despagubiri de catre acesta, doar pentru acoperirea valorii investitiilor preluate de stat o data cu terenul pe care l-au avut in proprietate.

(1^6) Pana la efectuarea platii, proprietarul investitiei va plati fostului proprietar al terenului o suma, convenita de parti, care nu poate fi mai mica decat redeventa platita statului la momentul acordului si nu va putea instraina in nici un mod investitia sa, sub sanctiunea nulitatii absolute,

(1^7) Proprietarii investitiilor dobandesc dreptul de proprietate asupra terenului in momentul achitarii integrale a contravalorii terenului.

(1^8) In situatia in care nu se opteaza pentru despagubiri platite de catre investitor, sau in situatia in care fostul proprietar si investitorul nu ajung la un acord in termenul mentionat la alin. (1^4), fostul proprietar va primi teren pe alt amplasament, acceptat de acesta, sau despagubiri de la stat, atat pentru teren cat si pentru investitiile dovedite la data preluarii terenului, in conditiile legii.

(1^9) In cazul realizarii acordului prevazut la alin. (1^4), pentru investitiile dovedite la data preluarii terenului, fostul proprietar primeste despagubiri de la stat, in conditiile legii.

(2) In cazul in care investitiile pentru care suprafata de teren a fost preluata de stat nu au fost executate sau se afla in stadiu de proiect, suprafata preluata se restituie, la cerere, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, pe vechiul amplasament.

––––

Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

Alin. (1^1)-(1^9) ale art. 4 au fost introduse de pct. 5 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

ART. 4^1

Pentru terenurile proprietarilor deposedati, persoane fizice, pe care se afla bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate, sere sau plantatii de hamei in functiune la data aplicarii prezentei legi, restituirea se face pe alt amplasament, daca exista suprafete suficiente, sau se acorda despagubiri in conditiile legii.

––––

Art. 4^1 a fost introdus de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

Art. 4^1 a fost modificat de LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.

ART. 5

In cazul persoanelor fizice prevazute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate in limita suprafetei de teren agricol de pana la 10 ha de familie si li s-a aplicat cota de reducere potrivit legii, se restituie si diferenta de suprafata neatribuita sau li se acorda despagubiri.

––––

Art. 5 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

ART. 6

(1) La stabilirea, prin reconstituire, a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole si forestiere, in conformitate cu prevederile prezentei legi, comisiile comunale, orasenesti, municipale si comisiile judetene, constituite potrivit legii, vor verifica in mod riguros existenta actelor doveditoare prevazute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicata, precum si pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea si concludenta acestor acte, tinandu-se seama si de dispozitiile art. 11 alin. (1) si (2) din aceeasi lege.

(1^1) Titlurile de proprietate obtinute anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 18/1991 si existenta libera a vechilor amplasamente fac dovada absoluta a proprietatii, obligand comisiile de fond funciar sa procedeze la validarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate.

(1^2) Consemnarile efectuate intre anii 1945 si 1990 in registrele agricole, cererile de intrare in fostele cooperative agricole de productie, documentele existente la arhivele statului referitoare la proprietatea terenurilor, neinsotite de titlurile de proprietate, au valoare declarativa cu privire la proprietate.

(1^3) In situatia in care nu mai exista inscrisuri doveditoare, proba cu martori este suficienta in reconstituirea dreptului de proprietate cand aceasta se face pe vechile amplasamente si cand martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau mostenitorii lor, pe toate laturile terenului pentru care s-a cerat reconstituirea.

(1^4) Orice proba dovedind dreptul de proprietate al fostilor proprietari poate fi inlaturata numai printr-o proba de aceeasi forta produsa de catre detinatorul actual al terenului sau de catre terti, tagaduind dreptul de proprietate.

(2) Dispozitiile art. 12 si art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind restabilirea dreptului de proprietate prin reconstituire, precum si dispozitiile procedurale prevazute la art. 51 – 59 din aceeasi lege se aplica in mod corespunzator la reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit prezentei legi.

(2^1) In situatia in care anumite suprafete sunt revendicate de doua persoane, dintre care una este fostul proprietar, caruia i s-a preluat terenul prin masurile abuzive aplicate in perioada anilor 1945 – 1990, si cea de a doua, persoana careia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar in limita resurselor de teren existente, inclusiv a rezervelor create, se va restitui terenul in natura ambilor solicitanti. In cazul in care resursele sunt insuficiente, se va atribui in natura terenul persoanei care detinea actele de proprietate in anul 1990, iar cei care au fost improprietariti cu asemenea terenuri vor fi despagubiti in conditiile legii.

(2^2) Diferentele intre suprafetele inscrise in titlurile de proprietate, in registrele agricole, in cererile de intrare in cooperativa, in actele de donatie catre stat, in arhivele statului din perioada 1945 – 1990 si situatia de fapt la data punerii in posesie se corecteaza in favoarea fostilor proprietari.

(3) Abrogat.

––––

Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

Alin. (1^1) si (1^2) ale art. 6 au fost introduse de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

Alin. (3) al art. 6 a fost abrogat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

Alin. (1^1) al art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.

Alin. (1^1) si (1^2) ale art. 6 au fost modificate de pct. 7 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

Alin. (1^3) si (1^4) ale art. 6 au fost introduse de pct. 8 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

Alin. (2^1) si (2^2) ale art. 6 au fost introduse de pct. 10 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

ART. 6^1

Abrogat.

––––-

Art. 6^1 a fost introdus de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

Alin. (1) si (4) ale art. 6^1 au fost modificate de LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.

Art. 6^1 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

ART. 7

Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform art. 3, 4, 5 si 23, se va emite un titlu de proprietate suplimentar, daca persoanele in cauza au deja un titlu emis in conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991.

––––-

Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

Alin. (2) si (3) ale art. 7 au fost abrogate de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

Art. 7 a fost modificat de pct. 12 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

CAP. 2

Retrocedarea terenurilor agricole

ART. 8

Persoanelor fizice carora li s-a reconstituit proprietatea pentru diferenta dintre suprafata de 10 hectare de familie si suprafata preluata de stat prin legi speciale, dar nu mai mult de 50 de hectare, pe mai multe loturi decat au detinut inainte de preluare, la cerere, daca este posibil, li se comaseaza terenurile in loturi mai mari sau intr-un singur lot, de aceeasi categorie de folosinta cu cel preluat, inclusiv din terenurile proprietate de stat, eliberandu-se un nou titlu de proprietate, dupa revocarea celui initial de comisia judeteana de fond funciar.

––––-

Art. 8 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

Art. 8 a fost modificat de pct. 13 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

ART. 9

(1) Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele, centrele si statiunile de cercetare, destinate cercetarii si producerii de seminte, de material saditor din categorii biologice superioare si de animale de rasa, raman in administrarea acestora, cu exceptia terenurilor agricole preluate de la fostii proprietari si solicitate de persoanele indreptatite la reconstituire. Terenurile din perimetrele statiunilor, institutelor si centrelor de cercetare care fac obiectul retrocedarii se vor delimita in sole compacte, incepand de la marginea perimetrului, conform Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, cu modificarile si completarile ulterioare.

(1^1) Dispozitiile alin. (1) se aplica si terenurilor folosite la data intrarii in vigoare a prezentei legi de unitatile de invatamant cu profil agricol sau silvic. Suprafetele care raman in administrarea institutiilor de invatamant vor fi delimitate prin hotarare a Guvernului in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(1^2) Pentru suprafetele de teren care se restituie pe vechiul amplasament persoanelor indreptatite in conditiile alin. (1) si (1^1) unitatile de cercetare si invatamant vor primi in administrare suprafete de teren corespunzatoare din proprietatea statului.

(2) Abrogat.

(3) Terenurile agricole care au apartinut cu titlu de proprietate Academiei Romane, universitatilor, institutiilor de invatamant superior cu profil agricol si unitatilor de cercetare in 1945, revin in proprietatea acestora.

(4) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole care au apartinut Academiei Romane se face prin comasarea terenurilor de catre Agentia Domeniilor Statului, la cererea Academiei Romane, daca nu se afecteaza vechile amplasamente ale fostilor proprietari si cu respectarea prevederilor Legii nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane, cu completarile ulterioare.

––––-

Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

Alin. (1) si (3) ale art. 9 au fost modificate de pct. 14 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

Alin. (1^1) si (1^2) ale art. 9 au fost introduse de pct. 15 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

Alin. (4) al art. 9 a fost introdus de pct. 16 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

ART. 10

(1) Persoanelor fizice carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor detinute de institutele si statiunile de cercetare si productie agricola, precum si de regiile autonome cu profil agricol sau de societatile nationale cu profil agricol li se vor atribui terenuri in natura din terenurile proprietate privata a statului.

(2) In situatia in care suprafetele proprietate privata a statului sunt insuficiente acestea pot fi suplimentate cu suprafete ce se vor scoate din domeniul public al statului, in conditiile legii, la propunerea prefectului, sau se vor acorda despagubiri.

––––-

Art. 10 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

ART. 11

Abrogat.

––––-

Art. 11 a fost abrogat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

ART. 12

(1) Comisiile comunale, orasenesti sau municipale din unitatile administrativ-teritoriale pe care se afla terenurile, impreuna cu oficiile de cadastru si publicitate imobiliara vor delimita terenurile solicitate pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane, sau in sole situate in vecinatatea localitatilor, acceptate de fostii proprietari, cu asigurarea accesului la lucrarile de hidroamelioratii, acolo unde ele exista.

(2) In cazul in care pe suprafetele retrocedate sunt amplasate lucrari de hidroamelioratii, proprietarii pusi in posesie sunt obligati sa asigure accesul si folosinta comuna pentru toti proprietarii, la intreaga capacitate a acestora.

(3) Persoanele fizice si persoanele juridice, care au dreptul de acces si de folosinta comuna la lucrarile si instalatiile de hidroamelioratii, sunt obligate sa exercite aceste drepturi cu buna-credinta, sa nu afecteze starea de folosinta normala si sa contribuie, proportional, la intretinerea si reparatia acestor lucrari si instalatii. Toti utilizatorii raspund solidar pentru daunele de orice fel aduse lucrarilor si instalatiilor in toate cazurile in care raspunderea nu poate fi individualizata.

(4) Procesul-verbal de delimitare impreuna cu hotararea comisiei locale vor fi supuse spre validare comisiei judetene, care este obligata sa se pronunte in termen de 30 de zile de la primirea acestuia.

(5) Hotararea comisiei judetene si, respectiv, procesul-verbal de delimitare si planul de situatie vor fi transmise societatilor comerciale, institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola, regiilor autonome si societatilor nationale cu profil agricol, precum si comisiilor locale, pentru a fi luate in considerare la intocmirea documentatiei necesare la stabilirea amplasamentelor potrivit legii, la punerea in posesie a titularilor, precum si la eliberarea titlurilor de proprietate.

(6) Impotriva hotararii comisiei judetene se poate face plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul, in termen de 30 de zile de la comunicare.

(7) Operatiunile prevazute la alin. (5), inclusiv emiterea titlurilor de proprietate, se vor efectua in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

––––-

Alin. (1) si (4) ale art. 12 au fost modificate de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 17 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

ART. 13

Prefectul, in calitatea sa de presedinte al comisiei judetene, va intocmi si va inainta lunar Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor un raport privind situatia aplicarii prevederilor legii, cu propuneri de masuri, inclusiv de angajare a raspunderii pentru primarii care intarzie sau impiedica in orice mod reconstituirea dreptului de proprietate in termenele si in conditiile stabilite de lege.

––––-

Art. 13 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

Art. 13 a fost modificat de pct. 18 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

ART. 14

Abrogat.

––––-

Art. 14 a fost abrogat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

ART. 15

Abrogat.

––––-

Art. 15 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.

Art. 15 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

ART. 16

Abrogat.

––––-

Art. 16 a fost abrogat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

ART. 17

Abrogat.

––––-

Art. 17 a fost abrogat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

ART. 18

Abrogat.

––––-

Art. 18 a fost abrogat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

ART. 19

Abrogat.

––––-

Art. 19 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001, modificat de LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.

Art. 19 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

ART. 20

Abrogat.

––––-

Art. 20 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

Art. 20 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

ART. 21

Abrogat.

––––-

Art. 21 a fost abrogat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

ART. 22

Reconstituirea dreptului de proprietate, punerea in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate, in cazul persoanelor fizice, se fac de catre comisiile locale si comisiile judetene sau de prefect, in conformitate cu prevederile art. 12 si art. 51 – 59 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 169/1997, cu prevederile Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1172/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu respectarea prevederilor prezentei legi.

––––-

Art. 22 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

Art. 22 a fost modificat de pct. 20 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

ART. 22^1

Suprafetele proprietate de stat formate din terenurile realizate pe seama indiguirilor, desecarilor si altor lucrari de imbunatatiri funciare, din terenurile fermelor de stat existente la data intrarii in vigoare a Legii nr. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare, din cele preluate de la Domeniile Coroanei sau de la Ministerul Apararii Nationale raman in domeniul public al statului si nu pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate.

––––-

Art. 22^1 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001, modificat de LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.

ART. 23

(1) Structurile reprezentative ale unitatilor de cult pot dobandi in proprietate, prin reconstituire, suprafete de teren agricol pe care le-au avut, astfel:

a) centre eparhiale, pana la 100 ha;

b) protoierii, pana la 50 ha;

c) manastiri si schituri, pana la 50 ha;

d) parohii si filii, pana la 10 ha.

(1^1) Structurile reprezentative ale unitatilor de cult, infiintate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pot dobandi in proprietate, prin constituire, suprafete agricole in limitele prevazute la alin. (1), din terenurile disponibile ale consiliului local respectiv, dupa aplicarea prevederilor prezentei legi.

(1^2) Unitatile de cult prevazute la alin. (1), daca au avut in proprietate suprafete mai mari decat cele retrocedate pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru intreaga suprafata detinuta in 1945.

(2) Pentru persoanele juridice, unitati de cult recunoscute de lege, din mediul rural si din mediul urban, prevazute la alin. (1), sunt si raman aplicabile, de asemenea, dispozitiile art. 3 alin. (2)-(4) din prezenta lege.

(3) Unitatilor de invatamant preuniversitar cu profil agricol sau silvic, scolilor generale din mediul rural si institutiilor publice de ocrotire a copiilor li se restituie suprafetele de teren pe care le-au avut in proprietate, in limita a 50 ha.

(4) Unitatilor de invatamant preuniversitar cu profil agricol sau silvic, scolilor generale din mediul rural, care nu au detinut in proprietate terenuri agricole, li se atribuie in folosinta suprafete de teren agricol pana la 5 ha, daca astfel de terenuri exista in rezerva comisiilor locale.

–––––

Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

Alin. (1^1) al art. 23 a fost introdus de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

Alin. (3) si (4) ale art. 23 au fost modificate de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

Alin. (1^1) al art. 23 a fost modificat de LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.

Alin. (4) al art. 23 a fost modificat de LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.

Alin. (1^2) al art. 23 a fost introdus de pct. 21 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

CAP. 3

Retrocedarea terenurilor forestiere

ART. 24

(1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pentru diferenta dintre suprafata primita prin aplicarea legilor fondului funciar si cea avuta in proprietate, persoanelor fizice si juridice sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, se face pe vechile amplasamente.

(1^1) In cazul in care validarea s-a facut pe alt amplasament decat cel avut in proprietate iar pentru respectiva suprafata nu s-a facut punerea in posesie, titlul de proprietate se emite pe numele fostului proprietar sau al mostenitorilor acestuia.

(1^2) Terenurile din ariile naturale protejate, constituite si declarate astfel potrivit legii, arboretele constituite ca unitati – sursa pentru producerea materialelor forestiere de reproducere, plantajele, culturile de plante – mama pentru productia de butasi, inscrise in catalogul national al materialelor de baza, se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, cu obligatia de a le pastra destinatia si de a le asigura administrarea prin structuri silvice autorizate. Fostul proprietar poate opta pentru atribuirea unei suprafete echivalente din fondul forestier proprietate de stat.

(1^3) In cazul terenurilor defrisate dupa data de 1 ianuarie 1990 fostul proprietar poate opta pentru restituirea pe vechiul amplasament.

(1^4) In cazul in care pe vechiul amplasament se afla paduri incadrate in grupa I functionala conform prevederilor Legii nr. 26/1996 – Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, fostul proprietar sau mostenitorii acestuia trebuie sa respecte destinatia acestora si sa permita lucrarile de interventie necesare sau pot opta pentru restituirea unui alt teren, situat in apropierea vechiului amplasament.

(2) Se excepteaza de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente terenurile atribuite fostilor proprietari, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care s-au eliberat titluri de proprietate sau procese-verbale de punere in posesie.

(3) Pentru cazurile prevazute la alin. (2) punerea in posesie se va face pe alte terenuri, situate in apropierea vechilor amplasamente, acceptate de proprietar.

(3^1) Abrogat.

(3^2) Abrogat.

(4) Unitatile si subunitatile silvice din subordinea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, precum si ceilalti detinatori actuali ai terenurilor forestiere solicitate de fostii proprietari sau de mostenitorii lor, vor pune la dispozitie comisiilor locale de aplicare a prevederilor prezentei legi suprafetele de teren pentru care cererile de reconstituire a dreptului de proprietate au fost validate, pe categorii de detinatori prevazute in prezenta lege, in conditiile prevazute la alin. (1)-(3). Trecerea efectiva a terenurilor in proprietatea privata se va face cu ocazia punerii in posesie, potrivit prezentei legi.

(5) Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura va lua masuri ca fiecare ocol silvic sa delimiteze perimetrele cu terenuri ce raman in proprietatea statului de terenurile care fac obiectul, reconstituirii dreptului de proprietate privata.

(6) Terenurile proprietate de stat, administrate de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice, destinate activitatii de cercetare, raman in administrarea acestuia, cu exceptia terenurilor forestiere preluate de la fostii proprietari si solicitate de persoanele indreptatite la reconstituire. Terenurile forestiere destinate cercetarii care fac obiectul retrocedarii se vor delimita in trupuri compacte, incepand de la marginea perimetrului.

––––

Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

Partea introductiva a alin. (2) al art. 24 a fost modificata de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

Litera h) a alin. (2) al art. 24 a fost introdusa de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

Alin. (3^1) si (3^2) ale art. 24 au fost introduse de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 22 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

Alin. (1^1)-(1^4) ale art. 24 au fost introduse de pct. 23 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

Alin. (2), (3), (4) si (5) ale art. 24 au fost modificate de pct. 24 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

Alin. (3^1) si (3^2) ale art. 24 au fost abrogate de pct. 25 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

Alin. (6) ale art. 24 a fost introdus de pct. 26 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

ART. 25

(1) Reconstituirea dreptului de proprietate si punerea in posesie a titularilor, in cazul terenurilor forestiere, precum si eliberarea titlurilor de proprietate se fac de comisiile locale si, respectiv, comisiile judetene, in conditiile si cu procedura stabilite de Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 169/1997, de Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin hotararea Guvernului nr. 1172/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform prezentei legi.

(2) Gospodarirea si exploatarea terenurilor forestiere, atribuite in conditiile art. 24 din prezenta lege, se fac in regim silvic, potrivit legii.

(3) Pentru persoanele prevazute la art. 24 alin. (1) din prezenta lege se va emite un titlu de proprietate suplimentar. Daca nu a fost emis inca un titlu de proprietate pentru suprafata de teren forestier primita prin aplicarea legilor fondului funciar, se va emite un singur titlu pentru intreaga suprafata rezultata din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 169/1997 si a prezentei legi.

(4) Abrogat.

––––-

*) Regulamentul a fost republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 7 din 19 ianuarie 1993. Hotararea Guvernului nr. 131/1991 a fost abrogata de HOTARAREA nr. 1.172 din 21 noiembrie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 21 decembrie 2001.

––––-

Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001, modificare abrogata de LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.

Alin. (4) al art. 25 a fost abrogat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

Alin. (1) si (3) ale art. 25 au fost modificate de pct. 27 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

ART. 26

(1) Formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera, pasunilor si fanetelor, obsti de mosneni in devalmasie, obsti razesesti nedivizate, composesorate, obsti de cumparare, paduri graniceresti, paduri urbariale, comune politice, cooperative, alte comunitati si forme asociative cu diferite denumiri, li se va elibera un singur titlu de proprietate, la solicitarea reprezentantului legal al acestora, cu mentiunea la titular, dupa caz: „obste de mosneni”, „obste de razesl”, „composesorat”, „paduri graniceresti”, alte asociatii si forme asociative cu denumirea localitatii respective.

(2) Formelor asociative li se va restitui in intregime suprafata avuta in proprietate.

(2^1) In cazul in care forma asociativa a fost in devalmasie, fara specificarea cotei-parti pentru fiecare asociat deposedat, suprafata ce se restituie se stabileste in cote-parti egale, in limitele prevazute la alin. (2).

(2^2) Suprafata restituita formelor asociative cuprinde numai terenurile pentru care s-au formulat cereri.

(2^3) Suprafata restituita membrilor formelor asociative nu se cumuleaza cu suprafata dobandita conform prevederilor art. 24 alin. (1) si ale art. 29 alin. (1).

(2^4) Retrocedarea padurilor comunale ce provin din paduri graniceresti se va realiza in cote egale catre formele asociative ale fostilor graniceri si comunelor, pe raza unitatilor administrativ-teritoriale pe care sunt situate padurile respective.

(3) Titlul de proprietate va fi insotit de o schita de amplasament a suprafetei de teren forestier care a apartinut obstii de mosneni, obstii de razesi, composesoratului si altora asemenea, ce urmeaza a fi restituit.

(3^1) Punerea in posesie in cazul suprafetelor reconstituite pe raza mai multor comune se face de catre comisiile locale sub coordonarea si cu avizul oficiilor judetene ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, iar in cazul suprafetelor reconstituite pe raza mai multor judete de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Titlul de proprietate se va emite de comisia judeteana in a carei raza teritoriala se afla sediul formei asociative.

(4) Abrogat.

––––-

Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

Alin. (2^1), (2^2) si (2^3) ale art. 26 au fost introduse de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

Alin. (4) al art. 26 a fost abrogat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.

Alin. (2^3) al art. 26 a fost modificat de LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.

Alin. (2^4) al art. 26 a fost introdus de LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.

Alin. (1), (2) si (3) ale art. 26 au fost modificate de pct. 28 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

Alin. (3^1) al art. 26 a fost introdus de pct. 29 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

ART. 27

Administrarea si exploatarea terenurilor forestiere prevazute la art. 26 din prezenta lege se face in conformitate cu statutele formelor asociative admise de legislatia statului roman in perioada anilor 1921 – 1946, in masura in care nu contravin legislatiei in vigoare.

––––-

Art. 27 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001, modificat de LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.

Art. 27 a fost modificat de pct. 30 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

ART. 28

(1) In vederea organizarii administrarii terenurilor forestiere prevazute la art. 26 din prezenta lege si a determinarii responsabilitatilor cu privire la administrarea lor, persoanele indreptatite se vor reorganiza, in baza acestei legi, in formele asociative initiale.

(2) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi un comitet ad-hoc va solicita judecatoriei in a carei raza teritoriala sunt situate terenurile recunoasterea formelor asociative de administrare si de exploatare a terenurilor forestiere.

(3) Comitetul ad-hoc va prezenta judecatoriei, o data cu cererea, un statut in forma autentica sau certificata de avocat, in care se vor stabili structura acestora, organele de conducere, modul de administrare a terenurilor forestiere, in conditiile legii, drepturile si obligatiile membrilor, raspunderi, sanctiuni, modul de dizolvare, precum si alte prevederi specifice.

(4) Prin hotarare judecatoreasca formele asociative de administrare in comun, constituite in conditiile si cu respectarea regimului silvic prevazut de lege, redobandesc calitatea de persoana juridica. Hotararea judecatoreasca va fi inscrisa intr-un registru special tinut de judecatorie.

(5) Suprafetele forestiere aflate in proprietate comuna, conform naturii acestora, raman in proprietate indiviza pe toata durata existentei lor.

(6) Membrii formelor asociative aflati in devalmasie sau indiviziune nu pot instraina propriile cote-parti unor persoane din afara acestora.

(7) Terenurile acestor forme asociative nu pot fi instrainate in nici un mod, in intregime sau in parte.

(8) In cazul dizolvarii formelor asociative proprietatea indiviza a acestora va trece in proprietatea publica a consiliilor locale in raza carora se afla terenurile respective.

–––––

Alin. (1), (2), (3) si (5) ale art. 28 au fost modificate de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

Alin. (6)-(9) ale art. 28 au fost introduse de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

Alin. (1), (2), (8) si (9) ale art. 28 au fost modificate de LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.

Art. 28 a fost modificat de pct. 31 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

ART. 29

(1) In aplicarea prevederilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propunerile de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere si eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele parohiei, schitului, manastirii, institutiei de cultura si invatamant, Academiei Romane in limita suprafetelor pe care le-au avut in proprietate, chiar daca terenurile sunt situate pe raza mai multor localitati sau judete.

(2) Centrele eparhiale, protoieriile, manastirile, schiturile, parohiile, filiile si alte structuri ale unitatilor de cult dobandesc, prin reconstituire, dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere.

(3) Terenurile atribuite potrivit alin. (2) nu vor putea depasi, cumulat, suprafata avuta in proprietate de fondul bisericesc in judetul in care s-a constituit protoieria, manastirea, schitul, parohia sau filia care depune cerere pentru reconstituire.

(3^1) Structurile de cult prevazute la alin. (2), care au avut in folosinta sau in inzestrare terenuri cu destinatie forestiera, dobandesc in proprietate suprafete pana la limita de 30 ha din padurile pe care le-au avut in administrare sau in inzestrare.

(3^2) Diferenta de suprafata neatribuita se reconstituie in forma si structura de proprietate existenta la momentul nationalizarii terenurilor forestiere de catre regimul comunist; reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere care au apartinut Academiei Romane se face prin comasarea terenurilor de catre Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, la cererea Academiei Romane, daca nu se afecteaza vechile amplasamente ale fostilor proprietari si cu respectarea prevederilor Legii nr. 752/2001.

(4) Comunele, orasele si municipiile, care au detinut in proprietate terenuri cu vegetatie forestiera, paduri, zavoaie, tufarisuri, fanete si pasuni impadurite, redobandesc, la cerere, proprietatea acestora, in limitele probate cu actele care atesta suprafetele solicitate in conditiile art. 9 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata.

(5) In cazul cererilor formulate de consiliile locale, actele de reconstituire a dreptului de proprietate si eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele comunei, orasului sau al municipiului, ca persoane juridice, iar titlul se va inmana primarului.

–––––

Alin. (2) si (3) ale art. 29 au fost modificate de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001, modificate de LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.

Alin. (3^1) al art. 29 a fost introdus de LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.

Alin. (1) si (2) ale art. 29 au fost modificate de pct. 32 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

Alin. (3^2) al art. 29 a fost introdus de pct. 33 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

ART. 29^1

(1) Pentru cazurile in care o persoana fizica sau juridica solicita cu inscrisuri reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, pentru o suprafata de teren cu destinatie agricola pe care in prezent se afla vegetatie forestiera cuprinsa in fondul forestier national, se va acorda, la cerere, teren agricol sau padure.

(2) In situatiile in care o persoana fizica sau juridica solicita cu acte doveditoare reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, pentru o suprafata de teren forestier pe care in prezent este teren cu destinatie agricola, se va acorda, la cerere, padure sau teren agricol.

(3) In situatiile in care suprafetele prevazute la alin. (1) si (2) sunt insuficiente se vor acorda despagubiri, in conditiile legii.

(4) Abrogat.

–––––

Art. 29^1 a fost introdus de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001, modificat de LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.

Alin. (4) al art. 29^1 a fost abrogat de pct. 34 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

CAP. 4

Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 30

In aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 169/1997, precum si a prezentei legi, cetatenii romani au aceleasi drepturi, indiferent daca la data inregistrarii cererii aveau domiciliul in tara sau in strainatate.

–––––-

Art. 30 a fost modificat de pct. 35 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

ART. 31

(1) Constructiile de pe terenurile forestiere care se retrocedeaza prin efectul prezentei legi si care au facut parte din exploatatia forestiera la data trecerii in proprietatea statului se restituie fostilor proprietari sau, dupa caz, mostenitorilor acestora.

(2) In cazul in care astfel de bunuri imobile nu mai exista, se vor acorda despagubiri.

(3) Constructiile de pe terenurile forestiere, inclusiv cele de corectare a torentilor, drumurile forestiere, sediile de cantoane silvice, cabanele de vanatoare, pepinierele, alte amenajari silvice, instalatii sau mijloace fixe, inclusiv cele aflate in curs de executie, amplasate in suprafetele care fac obiectul retrocedarii, trec in proprietatea persoanelor fizice sau juridice carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor.

(4) Prevederile alin. (3) se aplica cu conditia detinerii in proprietate a suprafetelor minime pentru constituirea unui ocol silvic, in proprietate individuala sau in asociere cu alte persoane fizice sau juridice.

(5) Bunurile prevazute la alin. (3) trec in proprietate privata cu obligatia pastrarii destinatiei acestora, exploatarea si intretinerea acestora fiind efectuate de catre ocolul silvic care asigura administrarea padurii.

(6) In situatia in care persoanele carora li se reconstituie dreptul de proprietate nu indeplinesc conditia prevazuta la alin. (4) reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente, stabilite cu acordul proprietarilor.

(7) Sediile ocoalelor silvice trec in proprietatea persoanelor juridice sau fizice daca suprafata care se retrocedeaza acestora, individual sau in asociere, este mai mare decat jumatate din suprafata administrata de respectivul ocol silvic anterior retrocedarii.

(8) Obiectivele realizate ca urmare a finantarilor din imprumuturile aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 28/1999, Ordonanta Guvernului nr. 97/2000 si Legea nr. 400/2003 trec in proprietate privata in conditiile de la alin. (3) si (4).

(9) Obiectivele aflate in curs de realizare finantate din imprumuturile mentionate la alin. (8) trec in proprietate privata dupa finalizarea lucrarilor aflate in curs si punerea in functiune, cofinantarea si rambursarea asigurandu-se prin bugetul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

–––––

Art. 31 a fost abrogat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001, modificare abrogata de LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.

Art. 31 a fost modificat de pct. 36 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

ART. 32

(1) Persoanele fizice si persoanele juridice, prevazute la art. 10 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, au obligatia sa depuna declaratia pe propria raspundere in legatura cu suprafetele de teren atribuite potrivit legii sau, respectiv, detinute efectiv, in temeiul aceluiasi articol, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(2) Prevederile art. 110 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, raman aplicabile.

ART. 33

(1) Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si fostii proprietari carora li s-au respins cererile sau li s-au modificat sau anulat adeverintele de proprietate, procesele-verbale de punere in posesie sau titlurile de proprietate, prin nesocotirea prevederilor art. III din Legea nr. 169/1997. Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate se considera a fi depuse in termen chiar daca acestea au fost depuse la alte comisii decat cele competente potrivit legii; aceste comisii vor trimite cererile, din oficiu, comisiilor competente, instiintand despre acest lucru si persoanele indreptatite. Persoanele fizice si persoanele juridice care nu au depus in termenele prevazute de Legea nr. 169/1997 si de prezenta lege cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, dupa caz, actele doveditoare, pot formula astfel de cereri pana la data de 30 noiembrie 2005 inclusiv. In cazul formelor asociative prevazute la art. 26 alin. (1) din lege, aflate in curs de constituire, cererea poate fi formulata de comitetul ad-hoc de initiativa.

(2) In situatia in care dupa depunerea cererilor de reconstituire s-au administrat probe care atesta alte terenuri ce au apartinut potentilor in proprietate, ele se restituie acestora pe vechile amplasamente, daca sunt libere.

–––––

Art. 33 a fost modificat de pct. 37 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 127 din 15 septembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 21 septembrie 2005.

ART. 34

Terenurile fara constructii neafectate de lucrari de investitii aprobate potrivit legii sau cu lucrari ce au fost deteriorate, distruse si nu mai prezinta nici o valoare de intrebuintare, preluate in orice mod, inclusiv cu titlu de donatie, considerate proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 712/1966 si ale altor acte normative speciale, se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, dupa caz.

ART. 35

(1) Ocoalele silvice si actualii detinatori raspund de paza si protectia vegetatiei forestiere de pe terenurile solicitate de fostii proprietari si dupa punerea in posesie, pana la formarea structurilor proprii de paza sau de administrare ori pana la incheierea unor contracte de administrare si paza cu un ocol silvic, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data punerii in posesie.

(2) Contravaloarea cheltuielilor aferente acestor servicii, pentru intervalul de timp prevazut la alin. (1), se suporta din bugetul de stat.

–––––

Art. 35 a fost modificat de pct. 38 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

Art. 35 a fost modificat de art. 17 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 139 din 5 octombrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 20 octombrie 2005.

ART. 36

Persoanelor fizice carora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin improprietarire, cu ocazia aplicarii Legii nr. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare, dar carora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau carora atribuirea le-a fost anulata li se vor acorda terenurile respective in limita suprafetelor disponibile sau despagubiri.

–––––

Art. 36 a fost modificat de LEGEA nr. 204 din 26 mai 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 26 mai 2004.

Art. 36 a fost modificat de pct. 39 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

ART. 37

Persoanelor fizice ale caror terenuri au intrat in componenta fostelor cooperative agricole de productie si, ca urmare a comasarilor, nu li s-a reconstituit dreptul de proprietate in conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, li se reconstituie dreptul de proprietate in conditiile prezentei legi, pe vechile amplasamente, in perimetrul societatilor comerciale cu capital de stat, daca acestea nu au fost atribuite in conformitate cu art. 2 alin. (1) din prezenta lege.

–––––

Art. 37 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

Art. 37 a fost modificat de pct. 40 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

ART. 38

Comisiilor prevazute la art. 6 alin. (1) le este interzisa reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere prin transferul lor de la o unitate administrativ-teritoriala la alta.

––––-

Art. 38 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

ART. 39

Abrogat.

––––-

Art. 39 a fost abrogat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001, modificat de LEGEA nr. 400 din 17 iunie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 iulie 2002.

Art. 39 a fost abrogat de pct. 41 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

ART. 40

Pentru suprafetele de pe care s-a exploatat masa lemnoasa in perioada dintre validarea cererilor de retrocedare si punerea in posesie a proprietarilor, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva va acorda acestora beneficiul realizat, dupa deducerea cheltuielilor de exploatare, si va suporta cheltuielile de impadurire a suprafetelor neregenerate.

––––-

Art. 40 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.

Art. 40 a fost modificat de pct. 42 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

ART. 41

Guvernul va modifica si va completa, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 131/1991*), republicat.

––––-

*) Hotararea Guvernului nr. 131/1991 a fost abrogata de HOTARAREA nr. 1.172 din 21 noiembrie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 21 decembrie 2001.

ART. 42

Cererile sau actiunile in justitie, cererile accesorii si incidente, precum si intabularea titlurilor de proprietate rezultate din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a prezentei legi sunt scutite de taxa de timbru si de timbru judiciar.

–––––

Art. 42 a fost introdus de pct. 43 al art. I din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

––––-

NOTA:

1. A se vedea si ORDONANTA DE URGENTA nr. 2 din 4 ianuarie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 9 ianuarie 2001.

2. A se vedea si ORDONANTA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.

–––––

Reproducem mai jos art. II-art. V din Titlul VI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005:

„ART. II

(1) Se infiinteaza in cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor o directie pentru coordonarea si controlul aplicarii legislatiei din domeniul restituirii proprietatii funciare de catre institutiile administratiei de stat si comisiile de fond funciar, asigurand aplicarea unitara de catre acestea a reglementarilor in domeniu.

(2) In cadrul directiei vor activa 40 de persoane preluate prin transfer de la alte institutii si autoritati publice, conduse de un vicepresedinte al Autoritatii Nationale cu rang de subsecretar de stat.

(3) Cele 40 de posturi prevazute la alin. (2), impreuna cu bugetele aferente, se preiau la Cancelaria Primului Ministru. Numarul de posturi al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor se va suplimenta cu numarul de posturi preluate de la alte institutii si autoritati publice, astfel incat numarul maxim de posturi va fi de 131, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor demnitarilor.

ART. III

Persoanele fizice si persoanele juridice pot formula cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru diferentele de suprafata ce pot fi restituite conform prezentei legi in termen de 60 de zile de la intrarea acesteia in vigoare.

ART. IV

Guvernul va modifica, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1172/2001, cu modificarile ulterioare.

ART. V

Despagubirile acordate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel, cum a fost modificata prin prezenta lege, vor urma procedura si se vor supune dispozitiilor privind acordarea despagubirilor din Titlul VII.”

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 9 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

ANDREI IOAN CHILIMAN

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

––––

 

#marius-leontiuc