Marius Leontiuc – Legea nr. 1/1992

LEGE Nr. 1 din 16 ianuarie 1992
privind abrogarea unor acte normative
ACT EMIS DE: PARLAMENT
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 4 din 20 ianuarie 1992

 

 

In scopul eliminarii din legislatia Romaniei a unor acte normative emise de vechiul regim care au devenit anacronice, precum si a unor reglementari cu caracter exceptional,

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se abroga urmatoarele legi si decrete:

 • Legea nr. 8/1972 privind dezvoltarea economico-sociala planificata a Romaniei, publicata in Buletinul Oficial nr. 135 din 25 noiembrie 1972;
 • Legea nr. 6/1988 privind statutul juridic al unitatilor socialiste pe baza principiilor autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare, publicata in Buletinul Oficial nr. 36 din 4 iulie 1988;
 • Legea nr. 33/1968 privind pregatirea tineretului pentru apararea patriei, publicata in Buletinul Oficial nr. 149 din 15 noiembrie 1968;
 • Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile economice, publicat in Buletinul Oficial nr. 65 din 11 mai 1973;
 • Decretul nr. 175 din 24 martie 1973 privind programul de lucru pentru realizarea planului de stat de investitii;
 • Decretul nr. 92/1984 privind imbunatatirea organizarii unitatilor de constructii-montaj in vederea preluarii executiei lucrarilor in antrepriza, publicat in Buletinul Oficial nr. 21 din 19 martie 1984;
 • Decretul nr. 137/1984 privind imbunatatirea organizarii unitatilor cu activitate de constructii-montaj in strainatate, in vederea preluarii executiei lucrarilor in antrepriza, publicat in Buletinul Oficial nr. 34 din 19 aprilie 1984;
 • Decretul prezidential nr. 2 din 5 ianuarie 1976 privind aplicarea in ramura constructii a preturilor de deviz reasezate pentru lucrarile de constructii-montaj si de reparatii la constructii;
 • Decretul nr. 394 din 2 decembrie 1976 privind imbunatatirea preturilor de productie si de livrare reasezate;
 • Decretul nr. 392 din 23 decembrie 1980 privind actualizarea si imbunatatirea corelarii, pe principii economice, a preturilor de productie si de livrare in industrie, a preturilor de deviz de constructii si a tarifelor la serviciile prestate unitatilor socialiste;
 • Decretul nr. 232 din 26 iunie 1982 privind modificarea preturilor de productie si de livrare in industrie, a tarifelor in transporturi si a preturilor de deviz pentru activitatea de constructii-montaj;
 • Decretul nr. 86 din 27 martie 1987 privind reducerea consumurilor de materiale de constructii pentru investitii;
 • Decretul nr. 259/1988 privind modul de aprobare a normelor pentru consumurile materiale si energetice la produse, servicii si in constructii, publicat in Buletinul Oficial nr. 49 din 6 septembrie 1988;
 • Decretul nr. 502/1973 privind infiintarea si organizarea Institutului de marina „Mircea cel Batran” si a Liceului militar de marina „Alexandru Ioan Cuza”, publicat in Buletinul Oficial nr. 140 din 18 septembrie 1973;
 • Decretul nr. 58/1975 privind atributiile si normele de stabilire si modificare a preturilor la produsele de tehnica militara destinate exclusiv sectorului de aparare, publicat in Buletinul Oficial nr. 54 din 5 iunie 1975;
 • Decretul 469/1971 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Invatamintului, publicat in Buletinul Oficial nr. 163 din 30 decembrie 1971;
 • Decretul nr. 68/1980 privind uniformele de drepturile de echipament ale militarilor din Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne in timp de pace;
 • Decretul nr. 69/1980 privind drepturile de hrana in timp de pace ale efectivelor Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne;
 • Decretul nr. 40/1985 privind infiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru productia de aparare si inzestrare a armatei;
 • Decretul nr. 390/1979 privind suportarea amenzilor si penalitatilor de catre unitatile economice socialiste, publicat in Buletinul Oficial nr. 88 din 15 noiembrie 1979;
 • Decretul nr. 841/1964 privind reglementarea iesirii din indiviziune a statului, publicat in Buletinul Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 1965;
 • Decretul-lege nr. 5/1989 pentru urmarirea, judecarea si pedepsirea unor infractiuni, publicat in Monitorul Oficial nr. 7 din 30 decembrie 1989;
 • Decretul nr. 81/1985 privind unele masuri referitoare la imbunatatirea activitatii de solutionare a litigiilor dintre unitatile socialiste, publicat in Buletinul Oficial nr. 13 din 18 martie 1985;
 • Decretul nr. 208/1976 privind evaluarea pagubelor aduse avutului obstesc prin lipsuri sau degradarii de bunuri, publicat in Buletinul Oficial nr. 63 din 5 iulie 1976, modificat prin Decretul nr. 339/1981;
 • Articolul 3 din Decretul-lege nr. 84/1990 privind confectionarea si vinzarea verighetelor din aur pentru populatie, publicat in Monitorul Oficial nr. 30 din 22 februarie 1990.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 noiembrie 1991.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
MARTIAN DAN

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 ianuarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

Marius Leontiuc – Legea nr.1/1991

LEGE Nr. 1 din 7 ianuarie 1991
privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala
ACT EMIS DE: PARLAMENT
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 1 din 8 ianuarie 1991

 

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. 1
Dispozitii generale

Art. 1
Persoanele apte de munca, ce nu pot fi incadrate din lipsa de locuri disponibile corespunzatoare pregatirii lor, sint considerate someri si beneficiaza, in conditiile prezentei legi, de ajutor de somaj si de alte forme de protectie sociala, precum si de sprijin in vederea reintegrarii lor profesionale prin calificare si recalificare.
Art. 2
Sint indreptatiti sa primeasca ajutorul de somaj in conditiile prezentei legi:
a) absolventii institutiilor de invatamint in virsta de 18 ani impliniti, care nu au surse de venit proprii la nivelul a cel putin jumatate din salariul minim stabilit pe economie, indexat, si care intr-o perioada de 60 de zile nu au reusit a se incadra in munca potrivit pregatirii lor profesionale;
b) tinerii care inainte de efectuarea stagiului militar nu erau incadrati cu contract de munca si care, intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii lor la vatra, nu s-au putut angaja;
c) persoanele al caror contract de munca a fost desfacut din initiativa unitatii pentru motivele prevazute la art. 130 alin. (1) lit. a)-f) din Codul muncii sau carora, dupa caz, le-a incetat calitatea de membru in cooperatia mestesugareasca din motive neimputabile lor;
d) persoanele al caror contract de munca a fost desfacut din initiativa unitatii, daca s-a stabilit prin dispozitia sau hotarirea organului competent nelegalitatea masurii luate de unitate ori lipsa vinovatiei persoanei in cauza, iar reintegrarea in munca nu mai este obiectiv posibila la unitatea in care a fost incadrata anterior sau la unitatea la care a preluat patrimoniul acesteia;
e) persoanele al caror contract de munca a fost desfacut din initiativa lor pentru motive care, potrivit legii, la reincadrare nu intrerup vechimea in aceeasi unitate, daca au o vechime in munca de cel putin 6 luni in ultimele 12 luni premergatoare datei de inregistrare a cererii pentru plata ajutorului de somaj;
f) persoanele care au fost incadrate cu contract de munca pe durata determinata si care au incetat activitatea la expirarea termenului prevazut in contract, daca au o vechime in munca de cel putin 6 luni in ultimele 12 luni premergatoare datei de inregistrare a cererii pentru plata ajutorului de somaj.

CAP. 2
Ajutorul de somaj si alte forme de protectie sociala a somerilor

Art. 3
Ajutorul de somaj consta intr-o suma calculata in mod diferentiat, pe categorii de persoane si vechime in munca, avindu-se in vedere salariul minim pe economie, indexat, sau ultimul salariu tarifar lunar avut, indexat, dupa cum urmeaza:
a) 60% din salariul minim pe economie, indexat, in cazul beneficiarilor de ajutor de somaj care provin din rindul absolventilor scolilor din invatamintul preuniversitar, profesional sau de ucenicie, in virsta de minimum 18 ani, precum si al celor care au o vechime in munca sub un an;
b) 70% din salariul minim pe economie, indexat, in cazul beneficiarilor de ajutor de somaj care provin din rindul absolventilor invatamintului superior;
c) 50% din ultimul salariu tarifar avut, lunar, indexat, in cazul beneficiarilor de ajutor de somaj care au o vechime in munca de la 1 pina la 5 ani, dar nu mai putin de 75% din salariul minim pe economie, indexat;
d) 55% din ultimul salariu tarifar avut, lunar, indexat, in cazul beneficiarilor de ajutor de somaj care au o vechime in munca de la 5 pina la 15 ani, dar nu mai putin de 80% din salariul minim pe economie, indexat;
e) 60% din ultimul salariu tarifar avut, lunar, indexat, in cazul beneficiarilor de ajutor de somaj care au o vechime in munca de 15 ani si peste, dar nu mai putin de 85% din salariul minim pe economie, indexat.
Art. 4
Pentru a putea beneficia de ajutorul de somaj, persoanele prevazute la art. 2 trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie inscrise la oficiile fortei de munca din cadrul directiei de munca si protectie sociala din judete sau din municipiul Bucuresti, unde isi au domiciliul sau, dupa caz, unde isi au resedinta, daca au avut ultimul loc de munca in acea localitate;
b) starea sanatatii, dovedita cu certificat medical, sa le permita sa fie incadrate in munca.
Art. 5
(1) Nu beneficiaza de ajutor de somaj:
a) persoanele care detin in proprietate terenuri agricole in suprafata de cel putin 10.000 mp in zonele colinare si de ses si de cel putin 20.000 mp in zonele montane;
b) persoanele care au surse de venituri proprii sau care realizeaza venituri din prestarea unor activitati autorizate in conditiile prevazute de lege si care obtin pe aceste cai un venit de cel putin jumatate din salariul minim stabilit pe economie, indexat;
c) persoanele carora li s-a oferit loc de munca corespunzator pregatirii si nivelului studiilor, situatiei personale si starii de sanatate, situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu, sau li s-a recomandat de catre oficiile fortei de munca, in scris, sa urmeze cursuri de calificare sau recalificare si au refuzat nejustificat oferta sau recomandarea;
d) persoanele care indeplinesc conditiile de inscriere la pensie pentru munca depusa si limita de virsta;
e) membrii cooperatiei agricole de productie sau carora le-a incetat aceasta calitate.
(2). Situatiile prevazute la lit. a) si b) de la alin. (1) se dovedesc cu acte eliberate de primaria localitatii de domiciliu, respectiv de organele financiare teritoriale, si prin declaratie pe proprie raspundere a salariatului.
Art. 6
(1) Persoanele care au fost incadrate in munca au dreptul sa primeasca ajutorul de somaj din momentul incetarii contractului de munca sau, dupa caz, a calitatii de membru in cooperatia mestesugareasca in conditiile prevazute la art. 2, daca s-au inscris la oficiile fortei de munca in termen 30 de zile de la incetarea activitatii.
(2) Persoanele prevazute la art. 2 lit. d) dobindesc dreptul de a primi ajutor de somaj de la data hotaririi definitive de reintegrare, a dispozitiei sau hotaririi definitive de achitare ori a punerii in libertate, daca s-au inscris la oficiul fortei de munca in termen de 30 de zile de la data respectiva sau de la data inscrierii, cind aceasta a avut loc dupa expirarea termenului de 30 de zile.
(3) Persoanele care nu au fost incadrate in munca dobindesc dreptul de a primi ajutorul de somaj dupa cum urmeaza:
a) dupa o perioada de 30 de zile pentru absolventii invatamintului preuniversitar si invatamintului superior, de la data la care s-au adresat oficiilor fortei de munca sau altor organe competente, potrivit legii, solicitind incadrarea intr-o munca corespunzatoare pregatirii;
b) dupa o perioada de 30 de zile de la data la care persoanele care au terminat serviciul militar obligatoriu s-au adresat oficiilor fortei de munca, solicitind incadrarea intr-o munca corespunzatoare pregatirii.
(4) Termenele de 30 de zile prevazute la alin. (3) incep sa curga la expirarea termenelor de 60 de zile, respectiv de 30 de zile, prevazute la art. 2 lit. a) si b).
Art. 7
(1) Ajutorul de somaj se plateste la cererea persoanelor indreptatite potrivit legii.
(2) Ajutorul de somaj se plateste de la data dobindirii dreptului. Retroactiv nu poate fi platit pe o perioada mai mare de 30 de zile de la data inregistrarii cererii de plata.
Art. 8
Cererile pentru plata ajutorului de somaj se adreseaza directiilor de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti.
Art. 9
(1) Ajutorul de somaj se plateste pe o durata de cel mult 180 de zile calendaristice.
(2) Beneficiaza de plata ajutorului de somaj in continuare, dar nu mai mult de 90 de zile calendaristice, persoanele apte de munca care, temporar, din motive legate de starea sanatatii, nu pot fi cuprinse la cursurile de calificare sau recalificare organizate de directiile de munca si protectie sociala.
(3) Persoanele cuprinse la cursurile de calificare sau recalificare primesc in continuare ajutor, pe toata durata cursurilor si pina la data primei repartizari in munca, dar nu mai mult de 30 de zile de la absolvire.
Art. 10
(1) Persoanele care urmeaza cursurile de calificare sau recalificare, organizate potrivit legii, au obligatia la absolvire sa se incadreze in unitatile la care sint repartizate.
(2) Absolventii care refuza fara motive temeinice doua repartizari au obligatia sa restituie ajutorul de somaj primit pe durata cursurilor pina la repartizare, precum si cheltuielile de scolarizare. La data inscrierii la cursuri, persoanele respective vor incheia cu directia de munca si protectie sociala un angajament in acest sens, care, in cazul nerespectarii de catre titular a obligatiilor asumate, constituie titlu executoriu.
Art. 11
Dupa expirarea perioadei de acordare a ajutorului de somaj, persoanele in cauza urmeaza sa beneficieze de drepturile de ocrotiri sociale prevazute de lege.
Art. 12
Pe perioada in care unei persoane i se plateste ajutorul de somaj, aceasta beneficiaza de alocatia pentru copii in aceleasi conditii ca in perioada anterioara somajului, precum si de asistenta medicala gratuita. Locuinta de serviciu se pastreaza pe intreaga perioada in care chiriasul primeste ajutor de somaj, cu exceptia cazului in care aceasta este situata in incinta unitatii sau este legata direct de asigurarea permanentei sau continuitatii in serviciu.
Art. 13
Perioada pentru care o persoana este indreptatita sa primeasca ajutorul de somaj constituie vechime in munca si nu intrerupe vechimea in munca si in aceeasi unitate.
Art. 14
Persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca in perioada pentru care sint indreptatite sa primeasca ajutor de somaj si cit urmeaza un curs de calificare sau recalificare beneficiaza de drepturile de asigurari sociale prevazute de lege pentru persoanele incadrate in munca, inclusiv de pensie de invaliditate.
Art. 15
(1) Beneficiarul ajutorului de somaj este obligat ca, de doua ori pe luna, pe baza programarii efectuate sau ori de cite ori este solicitat, sa se prezinte la oficiul fortei de munca.
(2) Persoana care primeste ajutor de somaj si se incadreaza in munca sau incepe sa realizeze venituri din sursele prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) si b) are obligatia de a instiinta in termen de 3 zile oficiul fortei de munca.
(3) Obligatia prevazuta la alin. (2) revine si persoanei juridice sau fizice care a efectuat angajarea.
Art. 16
Calitatea de beneficiar al ajutorului de somaj si indeplinirea obligatiei prevazute la art. 15 se dovedesc cu carnetul de evidenta eliberat si vizat bilunar de oficiul fortei de munca.
Art. 17
(1) Ajutorul de somaj se plateste lunar de directiile de munca si protectie sociala proportional cu numarul de zile calendaristice cit titularul este indreptatit sa primeasca acest ajutor, pe baza buletinului de identitate si carnetului de evidenta.
(2) Ajutorul de somaj nu este impozabil.
Art. 18
(1) Plata ajutorului de somaj inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la implinirea termenelor prevazute la art. 9;
b) la incadrarea in munca a titularului sau dupa 30 de zile de la obtinerea de catre acesta a autorizatiei de exercitare a unei activitati pe cont propriu;
c) in cazul refuzului nejustificat de a se incadra intr-o unitate, cu contract de munca pe durata nedeterminata sau determinata, intr-un loc de munca corespunzator pregatirii si nivelului studiilor somerului, situatiei personale si starii de sanatate a acestuia;
d) la data refuzului nejustificat de a urma un curs de calificare sau, dupa caz, la data intreruperii sau neabsolvirii cursului, organizat potrivit art. 10 alin. (2) din prezenta lege, din motive imputabile.
(2) Plata ajutorului de somaj se suspenda:
a) in cazul neindeplinirii obligatiei prevazute la art. 15;
b) pe perioada indeplinirii obligatiilor militare;
c) pe perioada in care titularul isi stabileste domiciliul in strainatate;
d) pe perioada in care titularul este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate;
e) pe perioada in care este incadrat cu contract de munca pe timp determinat.
Art. 19
Persoanele care au fost reintegrate in munca de organele de jurisdictie competente si li s-au acordat despagubiri pentru perioada nelucrata vor restitui ajutorul de somaj primit pe aceeasi perioada de timp.

CAP. 3
Constituirea si utilizarea fondului pentru plata ajutorului de somaj

Art. 20
Fondul necesar pentru plata ajutorului de somaj se constituie din urmatoarele surse;
a) o cota de 4 la suta aplicata asupra fondului de salarii realizat lunar de regii autonome, societati comerciale, institutii publice, organizatii cooperatiste, particulare si mixte, de organizatiile economice straine cu sediul in Romania, de reprezentantele din Romania ale societatilor straine care angajeaza personal roman si de persoanele fizice autorizate care utilizeaza munca salariata;
b) o contributie de 1 la suta din salariul tarifar lunar de incadrare, platita de salariatii unitatilor prevazute la lit. a);
c) o contributie de 1 la suta din veniturile lunare obtinute din munca prestata de catre membrii cooperatiei mestesugaresti;
d) o subventie de la bugetul de stat pentru completarea fondului, in caz ca sursele de la lit. a), b) si c) nu acopera platile datorate.
Art. 21
(1) Fondul pentru plata ajutorului de somaj se pastreaza intr-un cont al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale deschis la Banca Nationala, este gestionat de acesta si este purtator de dobinda.
(2) Sumele neconsumate intr-o perioada se reporteaza in perioadele imediat urmatoare, fara a exista obligatia de a fi varsate la bugetul statului.
Art. 22
Din fondul constituit potrivit art. 20 din prezenta lege se vor face plati si pentru:
a) acoperirea unor cheltuieli legate de efectuarea platii ajutorului de somaj;
b) acoperirea unor cheltuieli privind calificarea si recalificarea somerilor.

CAP. 4
Dispozitii finale

Art. 23
Pentru urmarirea desfasurarii activitatii privind stabilirea si plata ajutorului de somaj prevazute de lege, la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, precum si la directiile de munca si protectie sociala, se constituie un corp de control specializat. Numarul de personal al corpului de control, precum si modul de salarizare a acestuia, se stabilesc prin hotarire a guvernului.
Art. 24
(1) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) si (3) si art. 28 si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 2.000 la 5.000 lei, nerespectarea dispozitiilor art. 15 alin. (2) si (3);
b) cu amenda de la 1.500 la 4.000 lei, nerespectarea dispozitiilor art. 28.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de organele corpului de control prevazut la art. 23.
(3) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor.
Art. 25
(1) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, guvernul va stabili prin hotarire modul de infiintare, organizare si functionare a centrelor de calificare si recalificare a persoanelor care primesc ajutor de somaj, precum si drepturile si obligatiile persoanelor in cauza.
(2) Guvernul are obligatia de a asigura, in termen de cel mult 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, o baza materiala corespunzatoare bunei desfasurari a procesului de calificare si recalificare a somerilor.
(3) Centrele de calificare si recalificare vor fi organizate prin preluarea unor spatii din reteaua de invatamint care nu-si mai justifica functionarea, a altor spatii existente, precum si prin preluarea personalului necesar din aceste unitati.
(4) Centrele de calificare si recalificare vor functiona in subordinea directiilor de munca si protectie sociala.
(5) Pentru a asigura utilizarea tuturor posibilitatilor existente, directiile de munca si protectie sociala vor putea organiza cursuri de calificare si recalificare a personalului care primeste ajutor de somaj si in scoli profesionale sau alte unitati similare.
Art. 26
Procedura de primire si solutionare a cererilor de plata a ajutorului de somaj se va stabili in termen de 15 zile de la publicarea legii, prin ordinul ministrului muncii si protectiei sociale, ce se va publica in Monitorul Oficial.
Art. 27
Litigiile privind stabilirea si plata ajutorului de somaj se solutioneaza de catre instantele judecatoresti, potrivit procedurii aplicabile litigiilor de munca.
Art. 28
Unitatile au obligatia de a comunica la oficiile fortei de munca toate posturile libere in termen de 3 zile de la data cind au devenit vacante, iar directiile de munca si protectie sociala au obligatia de a tine evidenta si a afisa locurile de munca vacante.
Art. 29
(1) Persoanele prevazute la art. 2, care sint neincadrate in munca la data intrarii in vigoare a prezentei legi si sint inscrise la oficiile fortei de munca, beneficiaza de ajutor de somaj de la data cererii.
(2) In cazul cind persoanele prevazute la alin. (1) nu sint inscrise la oficiile fortei de munca, ele dobindesc dreptul de ajutor de somaj dupa 30 de zile de la data inscrierii.
Art. 30
(1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga prevederile Hotaririi Guvernului nr. 758/1990 cu privire la salarizarea personalului devenit, in mod temporar, disponibil.
(2) Fondurile constituite in baza Decretului-lege nr. 144/1990 pentru prelungirea termenului de aplicare a Decretului-lege nr. 25/1990 cu privire la utilizarea si salarizarea personalului in perioadele de intrerupere a activitatii se vireaza in contul fondului de plata a ajutorului de somaj.
(3) Dispozitiile art. 20 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala si art. 51 din Legea nr. 5/1973 se modifica corespunzator prevederilor prezentei legi.
(4) Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.

Prezenta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 20 decembrie 1990.

PRESEDINTELE SENATUI
academician ALEXANDRU BIRLADEANU

Prezenta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 29 decembrie 1990.

PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
MARTIAN DAN

In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei,
promulgam Legea privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTELE ROMANIEI
ION ILIESCU

 

Legea nr. 1/1990

LEGE Nr. 1 din 30 iunie 1990
privind organizarea si functionarea serviciilor Presedintiei Romaniei
ACT EMIS DE: PARLAMENT
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 2 iulie 1990

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
Pe data prezentei legi se organizeaza serviciile necesare institutiei prezidentiale in vederea indeplinirii de catre Presedintele Romaniei a prerogativelor ce-i sint conferite prin lege.
Art. 2
La Presedintia Romaniei functioneaza urmatoarele compartimente:
a) Departamentul de analiza politica;
b) Secretariatul general;
c) Cabinetul Presedintelui;
d) Directia de protocol;
e) Directia de documentare si informare.
Art. 3
Departamentul de analiza politica este condus de un sef de departament, cu rang de ministru, si are in componenta sa:
a) Directia pentru politica interna;
b) Directia pentru politica externa;
c) Directia pentru stiinta, invatamint, cultura;
d) Directia pentru probleme militare si ordine publica;
e) Directia juridica;
f) Directia de presa. Purtatori de cuvint.
Directiile din structura Departamentului de analiza politica sint conduse de consilieri prezidentiali, cu rang de prim-adjunct al ministrului.
Art. 4
Secretariatul general al Presedintiei, condus de un secretar general cu rang de prim-adjunct al ministrului, are in componenta sa:
a) Directia acte prezidentiale;
b) Grupul de analize si investigatii; relatii cu publicul;
c) Directia economica si administrativa.
Compartimentele din cadrul Secretariatului general sint conduse de directori.
Art. 5
Cabinetul Presedintelui este condus de un director general, ajutat de un director si doi sefi de cabinet.
Art. 6
Directia de protocol este condusa de un sef de protocol, cu rang de ambasador.
Art. 7
Directia de documentare si informare este condusa de un director.
Art. 8
Atributiile, organizarea si functionarea compartimentelor din structura Presedintiei Romaniei se stabilesc prin regulament aprobat de Presedintele Romaniei.
Art. 9
Statul de functii, conditiile de studii si nivelul de salarizare al functiilor pentru personalul din cadrul Presedintiei Romaniei sint prevazute in anexa la prezenta lege.
Numarul de posturi necesare functionarii Presedintiei si repartizarea acestora pe compartimente se stabilesc de Presedintele Romaniei in cadrul prevederilor bugetului Presedintiei.
Art. 10
Numirea si eliberarea din functie a sefului Departamentului de analiza politica, a secretarului general, a directorului general al Cabinetului Presedintelui, a sefului Directiei de protocol si a directorului Directiei de documentare si informare se fac de Presedintele Romaniei.
Numirea si eliberarea din functie a consilierilor prezidentiali se fac de Presedintele Romaniei, la propunerea sefului Departamentului de analiza politica.
Numirea si eliberarea din functie a personalului din compartimentele functionale ale Presedintiei Romaniei se fac de catre sefii acestor compartimente.
Art. 11
Pentru asigurarea securitatii Presedintelui Romaniei, precum si pentru paza sediului Presedintiei, functioneaza Unitatea speciala de paza si protocol, in subordinea directa a Presedintelui.
Regulamentul de organizare si functionare a acestei unitati se va aproba de Presedintele Romaniei.
Art. 12
Presedintia Romaniei are personalitate juridica si se finanteaza din bugetul Presedintiei, aprobat prin lege.
Presedintia Romaniei are sediul in municipiul Bucuresti, in latura noua si anexele din incinta a Palatului Cotroceni. Muzeul Cotroceni va functiona ca institutie distincta subordonata Ministerului Culturii.
Administratia si intretinerea intregului complex al Palatului Cotroceni, inclusiv muzeul, se vor asigura in mod unitar de catre guvern. Directorul general al complexului se va afla in subordinea Presedintiei.
Presedintia Romaniei va dispune si de alte spatii de protocol care se afla in subordinea si administratia guvernului.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 27 iunie 1990.

PRESEDINTELE SENATUI
academician ALEXANDRU BIRLADEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 27 iunie 1990.
PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
MARTIAN DAN

In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei,
promulgam aceasta lege si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial.

PRESEDINTELE ROMANIEI
ION ILIESCU

ANEXA 1

STATUL DE FUNCTII
pentru serviciile Presedintiei Romaniei
____________________________________________________________________________
Salariul tarifar
lei/lunar
Nr. Denumirea functiei Conditii de ________________
crt. studii si vechime minim maxim
____________________________________________________________________________
1. Consilier; director general studii superioare 8000 10000
2. Expert studii superioare 6500 8000
3. Director studii superioare 6000 8000
4. Sef de cabinet I studii superioare
5 ani in specialitate 4500 6000
5. Sef de cabinet II studii medii
5 ani in specialitate 3500 5000
6. Secretar de cabinet studii medii
5 ani in specialitate 2900 3700
7. Consultant (documentarist,
analist programator) de
specialitate

 • gradul I studii superioare

10 ani in specialitate 4900 6300

 • gradul II studii superioare

8 ani in specialitate 4700 6000

 • gradul III studii superioare

6 ani in specialitate 3800 5500
8. Economist (inginer)

 • gradul I studii superioare

10 ani in specialitate 4900 6300

 • gradul II studii superioare

8 ani in specialitate 4700 6000

 • gradul III studii superioare

6 ani in specialitate 3800 5500
9. Contabil sef studii superioare
10 ani in specialitate 4900 6300
10. Contabil, merceolog, studii medii
statistician, casier 10 ani in specialitate 3500 4500
11. Revizor contabil studii superioare
8 ani in specialitate 4000 5500
12. Revizor contabil studii medii
10 ani in specialitate 3000 4000
13. Translator, traducator studii superioare
6 ani in specialitate 4600 6000
14. Stenodactilograf studii medii 3000 4000
secretar-dactilograf 3 ani in specialitate 2800 3500
15. Functionar

 • gradul I studii medii

5 ani in specialitate 3000 4000

 • gradul II studii medii

3 ani in specialitate 2900 3500

 • gradul III studii medii 2800 3300

16. Bibliotecar studii superioare
3 ani in specialitate 3800 4500
17. Arhivar studii medii
3 ani in specialitate 2900 3500
18. Administrator studii medii
5 ani in specialitate 3500 4500
19. Curier studii medii 2500 3300
20. Portar 2500 3000
21. Ingrijitor 2500 3000
22. Muncitor

 • inalta calificare I studii medii 3500 4000
 • inalta calificare II studii medii 3300 3800
 • specialist studii medii 3800 4500

23. Sofer 3300 4500
24. Bufetier 3500 4500
ajutor bufetier 2500 3000
25. Manipulant bunuri 2500 3500
____________________________________________________________________________