Marius Leontiuc – Legea nr.2/2012 si OUG nr 62/2011

Legea 2 din 6 ianuarie 2012 (Legea 2/2012)

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contributiei financiare elvetiene nerambursabile acordate Romaniei prin intermediul Programului de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse, precum si a contributiei nationale aferente acestei asistente

Publicat in Monitorul Oficial 17 din 10 ianuarie 2012 (M. Of. 17/2012)

 Articol unic. –

    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62 din 29 iunie 2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contributiei financiare elvetiene nerambursabile acordate Romaniei prin intermediul Programului de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse, precum si a contributiei nationale aferente acestei asistente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 460 din 30 iunie 2011.
   Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
   PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PRESEDINTELE SENATULUI
VASILE BLAGA
 
   Bucuresti, 6 ianuarie 2012.
   Nr. 2.
 
 

Ordonanta de urgenta 62 din 29 iunie 2011 (OUG 62/2011) privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contributiei financiare elvetiene nerambursabile acordate Romaniei prin intermediul Programului de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse, precum si a contributiei nationale aferente acestei asistente
Publicat in Monitorul Oficial 460 din 30 iunie 2011 (M. Of. 460/2011) 
   Avand in vedere:    -Hotararea Guvernului nr. 1.065/2010 pentru aprobarea Acordului-cadru dintre Guvernul Romaniei si Consiliul Federal Elvetian privind implementarea Programului de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010;    -alocarea pentru Romania a sumei de 181 de milioane CHF, reprezentand contributia financiara nerambursabila elvetiana pentru o perioada de angajament de 5 ani si o perioada de plata de pana la 10 ani, incepand cu data aprobarii contributiei de catre Parlamentul elvetian, respectiv 7 decembrie 2009;    -necesitatea reglementarii cadrului financiar pentru demararea implementarii Programului de cooperare elvetiano-roman care sa permita beneficiarilor de proiecte sa isi asigure contributia proprie si cofinantarea aferenta;    -faptul ca neadoptarea unor masuri in regim de urgenta ar conduce la blocarea/intarzierea implementarii proiectelor si, implicit, la pierderea unor sume considerabile din fondurile alocate Romaniei prin acest program;    -obiectivul contributiei financiare nerambursabile elvetiene de a contribui la reducerea disparitatilor economice si sociale, atat in cadrul Uniunii Europene, cat si intre diferitele regiuni de dezvoltare ale statelor beneficiare;    -impactul pozitiv, atat la nivel macroeconomic si la nivel social, cat si asupra mediului de afaceri din Romania, care se poate obtine printr-o accesare eficienta a fondurilor din cadrul acestei contributii financiare nerambursabile;    -importanta absorbtiei fondurilor externe nerambursabile, care reprezinta o prioritate absoluta pentru Romania si consecintele negative asupra institutiilor beneficiare, precum si asupra reformelor planificate in cazul neutilizarii fondurilor acordate de partea elvetiana,    -impactul negativ economic, social si asupra mediului de afaceri generat de neadoptarea in regim de urgenta a prevederilor cuprinse in prezenta Ordonanta de urgenta, concretizat in nerealizarea unor obiective de investitii in domenii care sustin dezvoltarea energiei durabile (cum ar fi reabilitarea termica, iluminatul public, transportul public) cu beneficii pentru dezvoltarea comunitatilor locale, in cresterea disparitatilor sociale in mediul rural si in lipsa accesului la instrumentele de finantare prevazute in acest Program pentru IMM-uri, 
   si intrucat toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie situatii urgente si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
   Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
   CAPITOLUL I
 Dispozitii generale
   Art. 1. –   (1) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul financiar general pentru utilizarea contributiei financiare elvetiene nerambursabile acordate Romaniei prin intermediul Programului de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse, precum si a contributiei nationale aferente acestei asistente in vederea asigurarii unui management financiar eficient al fondurilor aferente acestuia.    (2) Regulile si procedurile stabilite in prezenta ordonanta de urgenta sunt aplicabile atat cheltuielilor realizate din contributia financiara elvetiana nerambursabila, cat si celor realizate din contributia nationala romaneasca, inclusiv celor reprezentand cofinantarea asigurata de beneficiari.    Art. 2. –   (1) Termenii: „Programul de cooperare elvetiano- roman” (denumit in continuare Program), „proiect”, „fond tematic”, „masura-suport”, „acord privind proiectul”, „acord de implementare”, „organism intermediar”, „Unitatea Nationala de Coordonare”, „autoritatea de plata”, „autoritatea de audit”, „SECO”, „SDC”, „facilitatea de pregatire a proiectului” si „fondul de asistenta tehnica” au intelesurile din Acordul-cadru dintre Guvernul Romaniei si Consiliul Federal Elvetian privind implementarea Programului de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.065/2010, denumit in continuare Acord-cadru.    (2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Programul de facturare Nr. 1 – Indaco Econ
   a) beneficiar – persoana juridica de drept public sau de drept privat, inregistrata fiscal in Romania, care semneaza acordul de implementare in calitate de beneficiar al finantarii externe nerambursabile si isi asuma pe deplin responsabilitatea legala privind gestionarea financiara a asistentei externe nerambursabile primite in cadrul Programului, precum si pentru implementarea unui proiect, ori persoana juridica de drept public sau de drept privat beneficiara a asistentei specifice furnizate in cadrul facilitatii de pregatire a proiectului ori persoana juridica de drept public beneficiara a asistentei specifice furnizate in cadrul fondului pentru asistenta tehnica;    b) masura – asistenta specifica furnizata in cadrul facilitatii de pregatire a proiectului si fondului pentru asistenta tehnica;    c) cheltuieli eligibile – cheltuielile efectuate de catre beneficiari care pot fi finantate atat din fondurile externe nerambursabile aferente Programului, cat si din contributia proprie, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor aplicabile in cadrul Programului;    d) cofinantare – orice contributie a beneficiarului la finantarea cheltuielilor eligibile aferenta proiectului/masurii;    e) contributie proprie – totalul fondurilor cheltuite de beneficiari pentru implementarea proiectelor/masurilor proprii finantate in cadrul Programului, reprezentand sumele aferente cofinantarii, precum si sumele aferente altor cheltuieli decat cele eligibile;    f) valoarea totala a proiectului/masurii – totalul fondurilor aferente cheltuielilor necesare implementarii proiectului/masurii, la nivelul beneficiarului, format din contravaloarea contributiei din fondurile externe nerambursabile aferente Programului si contributia proprie.    (3) Termenii „neregula”, „creante bugetare rezultate din nereguli”, „autoritati competente” au intelesurile prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, aprobata cu modificari prin Legea nr. 529/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

   CAPITOLUL II
 Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile acordate in cadrul Programului
   Art. 3. –   (1) Fondurile aferente Programului se aloca si se utilizeaza potrivit prevederilor Acordului-cadru si regulilor si procedurilor dezvoltate pe baza acestui acord.    (2) In cadrul Programului sunt cuprinse urmatoarele tipuri de asistenta financiara nerambursabila:    a) asistenta in cadrul abordarii bazate pe proiecte;    b) asistenta in cadrul abordarii aferente fondurilor tematice;    c) asistenta prin facilitatea de pregatire a proiectului;    d) asistenta prin fondul pentru asistenta tehnica.    Art. 4. –   (1) Ministerul Finantelor Publice coordoneaza managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile acordate prin Program pentru tipurile de asistenta financiara nerambursabila prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) si d) prin conturi deschise la Banca Nationala a Romaniei si la Trezoreria Statului.    (2) Conturile deschise in vederea gestionarii fondurilor externe nerambursabile acordate prin Program, potrivit prevederilor alin. (1), se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.    (3) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010 se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa efectueze, pe parcursul intregului an, redistribuiri de credite bugetare si credite de angajament intre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale, in functie de stadiul implementarii proiectelor/masurilor acestora finantate in cadrul Programului la nivelul fiecarui ordonator de credite, precum si in functie de modificarile determinate de realocarile de fonduri externe nerambursabile aferente Programului, efectuate in conformitate cu regulile si procedurile Programului.
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
pagina Centrului de Carte Indaco de Facebook
   (4) Pentru derularea operatiunilor financiare aferente proiectelor/masurilor finantate in cadrul Programului, institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, in calitate de beneficiari de proiecte/masuri, au obligatia sa deschida conturi in sistemul Trezoreriei Statului, potrivit prevederilor legale in vigoare. Celelalte categorii de beneficiari pot opta pentru deschiderea acestor conturi in sistemul Trezoreriei Statului sau in banci comerciale.
   CAPITOLUL III
 Fonduri aferente Programului in cadrul abordarii bazate pe proiecte, asistentei prin facilitatea de pregatire a proiectului si prin fondul pentru asistenta tehnica
   Art. 5. –    Proiectele si masurile din prezentul capitol vizeaza tipurile de asistenta financiara nerambursabila prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) si d).    Art. 6. –   (1) Sumele necesare finantarii valorii totale a proiectelor/masurilor finantate in cadrul Programului sunt cuprinse, dupa caz, in:    a) bugetele beneficiarilor de proiecte/masuri care sunt finantati integral din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, cu respectarea prevederilor art. 8;    b) bugetele beneficiarilor de proiecte/masuri care sunt institutii publice finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale;    c) bugetele beneficiarilor de proiecte/masuri care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, atat pentru proiectele/masurile proprii, cat si pentru proiectele/masurile ai caror beneficiari sunt entitati finantate integral din bugetele acestora;    d) bugetele beneficiarilor de proiecte/masuri care sunt entitati publice locale finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetele locale;    e) bugetele beneficiarilor de proiecte/masuri, altii decat cei prevazuti la lit. a)-d).    (2) Pe parcursul executiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finantare a proiectelor/masurilor prevazute la alin. (1) lit. c), beneficiarii de proiecte/masuri care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta, in conditiile legii, finantari rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) si ale art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

   (3) In bugetul Ministerului Finantelor Publice sunt cuprinse:    a) sumele necesare finantarii valorii totale a masurilor finantate din fondul pentru asistenta tehnica, pentru Ministerul Finantelor Publice, in calitate de beneficiar;    b) sumele necesare finantarii cheltuielilor aferente rambursarii fondurilor din conturile autoritatii de plata in conturile beneficiarilor de proiect sau de masura;    c) sumele necesare platii din conturile autoritatii de plata a creantelor bugetare ale bugetului Programului, ca urmare a unor nereguli sau corectii financiare, inclusiv a majorarilor de intarziere ca urmare a imposibilitatii recuperarii ori, dupa caz, a nerecuperarii la timp de la beneficiarii de proiecte/masuri, in cazul tipurilor de asistenta financiara nerambursabila prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) si d).    (4) In bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale sunt cuprinse:    a) sumele necesare pentru finantarea diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente operatiunilor efectuate de autoritatea de plata;    b) sumele necesare pentru finantarea cheltuielilor declarate eligibile de autoritatea de plata si care nu sunt considerate eligibile de SECO, altele decat cele prevazute la alin. (3) lit. c).    Art. 7. –   (1) Dupa certificarea cheltuielilor eligibile de catre autoritatea de plata, potrivit prevederilor legale aplicabile Programului, si primirea de la SECO a fondurilor externe nerambursabile, sumele aferente cuvenite a fi rambursate beneficiarilor de proiecte/masuri prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. a) si c), conform acordurilor privind proiectul si acordurilor de implementare, respectiv prevederilor contractuale stabilite in baza acordului privind facilitatea de pregatire a proiectului si prevederilor Acordului privind fondul pentru Asistenta Tehnica se vireaza de catre autoritatea de plata in conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finantate proiectele/masurile respective.    (2) Dupa certificarea cheltuielilor eligibile de catre autoritatea de plata, potrivit prevederilor legale aplicabile Programului, si primirea de la SECO a fondurilor externe nerambursabile, sumele aferente cuvenite a fi rambursate beneficiarilor de proiecte/masuri prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. b), d), e) conform acordurilor privind proiectul si acordurilor de implementare se vireaza de catre autoritatea de plata in conturile de disponibilitati prin care se gestioneaza bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora. 
   Art. 8. –   (1) Propunerile de credite de angajament si de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementarii corespunzatoare a proiectelor/masurilor pentru beneficiarii de proiecte/masuri prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. a)-d) se stabilesc de catre acestia pe baza fiselor de fundamentare ale proiectelor/masurilor propuse la finantare/finantate in cadrul Programului.    (2) In cazul beneficiarilor de proiecte sau masuri prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. a) si b), fisele de fundamentare prevazute la alin. (1) trebuie sa fie avizate de principiu de catre Unitatea Nationala de Coordonare, atat pentru propunerile de proiecte/masuri, cat si pentru proiectele/masurile aflate in implementare.    (3) Avizul de principiu al Unitatii Nationale de Coordonare se acorda pe baza informatiilor din fisa de fundamentare a proiectului/masurii propus/propuse la finantare si se refera la eligibilitatea activitatilor din cadrul proiectului/masurii si la respectarea prevederilor acordului privind proiectul si acordului de implementare daca este cazul, respectiv prevederilor contractuale stabilite in baza Acordului privind facilitatea de pregatire a proiectului si prevederilor Acordului privind fondul pentru asistenta tehnica fara a reprezenta un angajament al acesteia de a accepta la finantare proiectul/masura respectiv/respectiva.    (4) Propunerile de credite de angajament si propunerile de credite bugetare prevazute la alin. (1) se includ la titlul referitor la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare.    (5) Fondurile cuprinse in bugetele ordonatorilor de credite, potrivit prevederilor alin. (4), sunt exclusiv destinate proiectelor/masurilor finantate in cadrul Programului si nu pot fi utilizate pentru finantarea altor naturi de cheltuieli prin redistribuire cu ocazia rectificarilor bugetare si/sau prin virari de credite, ori prin cedarea la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat.    (6) Din fondurile prevazute la alin. (4) se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a proiectelor/masurilor finantate in cadrul Programului. 

   (7) Se autorizeaza ordonatorii de credite prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. a) sa efectueze, pe parcursul exercitiului bugetar, redistribuiri de fonduri intre proiectele/masurile finantate/propuse la finantare in cadrul titlului din clasificatia bugetara referitor la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si virari de credite de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel incat sa se asigure implementarea corespunzatoare a proiectelor/masurilor finantate in cadrul Programului, cu modificarea corespunzatoare, in cazul in care este necesar, a valorii totale a proiectului/masurii, sau sa asigure finantarea unor proiecte/masuri noi. Aceste modificari vor fi comunicate lunar Ministerului Finantelor Publice.    Art. 9. –    Disponibilitatile din fondurile externe nerambursabile si fondurile publice nationale destinate finantarii Programului, ramase la sfarsitul anului bugetar in conturile autoritatii de plata, precum si ale beneficiarilor de proiecte/masuri aprobate spre finantare in cadrul Programului, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
   CAPITOLUL IV
 Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor efectuate in cadrul Programului in cadrul abordarii bazate pe proiecte, asistentei prin facilitatea de pregatire a proiectului si prin fondul pentru asistenta tehnica
   Art. 10. –   (1) Proiectele/Masurile din prezentul capitol vizeaza tipurile de asistenta financiara nerambursabila prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) si d).    (2) Proiectele/Masurile implementate in cadrul Programului sunt considerate actiuni multianuale.    (3) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achizitii publice aferente proiectelor/masurilor implementate in cadrul Programului pot fi anuale sau multianuale.    Art. 11. –   (1) Ministerul Finantelor Publice stabileste creditele de angajament si creditele bugetare necesare implementarii Programului, avand in vedere acordul-cadru, si acestea se reflecta in anexa la bugetul Ministerului Finantelor Publice, in calitate de Unitate Nationala de Coordonare si de autoritate de plata, pentru proiectele si masurile aferente tipurilor de asistenta financiara nerambursabila prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) si d). 
   (2) Unitatea Nationala de Coordonare poate delega angajarea cheltuielilor si o parte din operatiunile specifice fazei de lichidare a acestor cheltuieli organismelor intermediare, in limita competentelor reglementate pe baza acordului/acordurilor de delegare de atributii incheiat/incheiate intre acestea, prin derogarea de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.    (3) Organismele intermediare/Unitatea Nationala de Coordonare efectueaza angajarea cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile aferente Programului pentru tipurile de asistenta financiara nerambursabila prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) si d), in baza creditelor de angajament stabilite conform alin. (1), precum si o parte din operatiunile specifice fazei de lichidare, iar autoritatea de plata efectueaza inregistrarea in contabilitate (operatiune specifica fazei de lichidare), precum si ordonantarea si plata acestora in baza creditului bugetar, stabilit conform alin. (1).    (4) Autoritatea de plata are responsabilitatea efectuarii reconcilierii contabile cu beneficiarii de proiecte/masuri privind sumele platite acestora/restituite de acestia pentru operatiunile gestionate in cadrul Programului, cel putin o data pe an. Modelul de formular de reconciliere va fi prevazut in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
   CAPITOLUL V
 Pastrarea documentelor, control, audit, nereguli
   Art. 12. –    Proiectele/Masurile din prezentul capitol vizeaza tipurile de asistenta financiara nerambursabila prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) si d).    Art. 13. –   (1) Controlul financiar preventiv si auditul intern ale fondurilor derulate in cadrul Programului se exercita la nivelul beneficiarilor de proiecte/masuri prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. a)-d), al autoritatii de plata, in conformitate cu legislatia in vigoare.    (2) Prin derogare de la prevederile art. 2 lit. k) si ale art. 8 alin. (3) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercita prin acordarea de viza asupra proiectelor de operatiuni initiate la nivelul autoritatii de plata/Directiei generale pregatire ECOFIN si asistenta comunitara in vederea gestionarii financiare a proiectelor/masurilor, cu exceptia proiectelor de operatiuni privind proiectele/masurile pentru care Ministerul Finantelor Publice are calitatea de beneficiar de proiecte/masuri. 
   Art. 14. –   (1) Beneficiarii de proiecte/masuri au obligatia asigurarii indosarierii si pastrarii in bune conditii a tuturor documentelor aferente proiectelor/masurilor, potrivit legislatiei in vigoare.    (2) Beneficiarii de proiecte/masuri au obligatia de a asigura accesul neingradit al autoritatilor nationale cu atributii de verificare, control si audit, inclusiv Unitatii Nationale de Coordonare, organismului intermediar, autoritatii de plata si autoritatii de audit, si al SECO/SDC sau autoritatilor mandate de partea elvetiana, in limitele competentelor care le revin, in cazul in care acestea efectueaza verificari/controale/audit la fata locului si solicita declaratii, documente, informatii.    Art. 15. –   (1) Autoritatea de plata este responsabila pentru constatarea si recuperarea sumelor platite in mod necuvenit din asistenta financiara nerambursabila prevazuta la art. 3 alin. (2) lit. a), c) si d).    (2) In scopul realizarii activitatii de constatare, respectiv de recuperare a creantelor bugetare rezultate din nereguli, autoritatea de plata aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 529/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.    (3) Neregulile identificate in cadrul asistentei financiare nerambursabile prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) si d) se raporteaza in conformitate cu regulile de implementare a Programului.
   CAPITOLUL VI
 Dispozitii finale
   Art. 16. –   (1) Beneficiarii de proiecte/masuri au obligatia de a transmite documentele aferente proiectului/masurii solicitate de catre autoritatea de plata la termenele si in formatele- standard stabilite potrivit prevederilor acordului privind proiectul si acordului de implementare si, respectiv, acordului/acordurilor de delegare, completate cu informatii corecte, complete si de calitate corespunzatoare si la termen.    (2) Autoritatea de plata transfera fondurile externe nerambursabile primite in cadrul Programului catre beneficiarii de proiecte/masuri numai pentru acele proiecte/masuri pentru care au fost indeplinite conditiile prevazute la alin. (1). 
   (3) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin ordin al ministrului finantelor publice, se aproba normele metodologice de aplicare a acesteia.
   PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
   Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu
   Bucuresti, 29 iunie 2011.    Nr. 62.