Marius Leontiuc – Legea nr. 1/2012 Controlul in transport rutier

Legea nr. 1/2012 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2011
privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier
a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23, din 11 ianuarie 2012.
 
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. – Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 26 din 31 august 2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, adoptata in temeiul art. 1 pct. III.6 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul 3, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
„c) prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, un procent de 30% din sumele incasate in urma aplicarii sanctiunilor contraventionale, altele decat sumele incasate in urma aplicarii art. 61 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, a art. 8 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, si a art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de autostrazi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, in zilele de vineri, sambata, duminica si de sarbatoare legala, cu modificarile si completarile ulterioare.”

2. La articolul 11, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

„(21) Modificarea structurii organizatorice a I.S.C.T.R. se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.”

3. La articolul 11, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Patrimoniul I.S.C.T.R. se constituie din bunurile mobile si imobile transferate cu titlu gratuit din patrimoniul A.R.R., Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. (C.N.A.D.N.R. – S.A.) si R.A.R., in baza protocoalelor incheiate de catre I.S.C.T.R. cu fiecare dintre acestea.”

4. La articolul 12, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
„(3) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele provenite din amenzile contraventionale aplicate persoanelor fizice si persoanelor juridice de catre personalul cu atributii de inspectie si control din cadrul I.S.C.T.R. si de personalul imputernicit din cadrul C.N.A.D.N.R. – S.A. pentru nerespectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 43/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 1.373/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 1.777/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se fac venit la bugetul de stat in procent de 10%, diferenta revenind ca venituri extrabugetare C.N.A.D.N.R. – S.A
(4) Sumele care revin C.N.A.D.N.R. – S.A. potrivit alin. (3) vor fi utilizate in exclusivitate pentru finantarea lucrarilor de constructie, modernizare, intretinere si reparatie a drumurilor nationale, precum si pentru garantarea si rambursarea creditelor externe si interne contractate in acest scop.” Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI
VASILE BLAGA
Bucuresti, 6 ianuarie 2012.
Nr. 18.