Posted by: leontiucmarius | May 19, 2012

Marius Leontiuc – Legea nr. 303/2004 organizarea judiciara privind magistratii

LEGE Nr. 303 din 28 iunie 2004 ***Republicată
privind statutul judecătorilor si procurorilor
Text în vigoare începând cu data de 16 ianuarie 2009
Textul Legii nr. 303/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din
13 septembrie 2005, a fost actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 16 ianuarie 2009:
– OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 148/2005;
– Legea nr. 29/2006;
– OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 50/2006;
– Legea nr. 356/2006;
– Decizia CurŃii ConstituŃionale nr. 866/2006;
– OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 100/2007;
– Legea nr. 97/2008;
– OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 46/2008;
– OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 195/2008;
– OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 230/2008*, declarată neconstituŃională prin Decizia
CurŃii ConstituŃionale nr. 82/2009;
– Decizia CurŃii ConstituŃionale nr. 82/2009.
Actele normative marcate cu asterisc (*) sunt în prezent modificate, abrogate sau respinse si
modificările efectuate prin aceste acte normative asupra Legii nr. 303/2004, republicată, nu mai
sunt de actualitate.
NOTĂ:
Prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2005 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, si ale
Legii nr. 47/1992 privind organizarea si funcŃionarea CurŃii ConstituŃionale, republicată,
referitoare la pensiile de serviciu si la acordarea indemnizaŃiilor pentru cresterea copilului în
vârstă de până la 2 ani.
TITLUL I
DispoziŃii generale
CAP. 1
NoŃiuni si principii
ART. 1
Magistratura este activitatea judiciară desfăsurată de judecători în scopul înfăptuirii justiŃiei si
de procurori în scopul apărării intereselor generale ale societăŃii, a ordinii de drept, precum si a
drepturilor si libertăŃilor cetăŃenilor.
ART. 2
(1) Judecătorii numiŃi de Presedintele României sunt inamovibili, în condiŃiile prezentei legi.
(2) Judecătorii inamovibili pot fi mutaŃi prin transfer, delegare, detasare sau promovare, numai
cu acordul lor, si pot fi suspendaŃi sau eliberaŃi din funcŃie în condiŃiile prevăzute de prezenta lege.
(3) Judecătorii sunt independenŃi, se supun numai legii si trebuie să fie imparŃiali.
(4) Orice persoană, organizaŃie, autoritate sau instituŃie este datoare să respecte independenŃa
judecătorilor.
ART. 3
(1) Procurorii numiŃi de Presedintele României se bucură de stabilitate si sunt independenŃi, în
condiŃiile legii.
(2) Procurorii care se bucură de stabilitate pot fi mutaŃi prin transfer, detasare sau promovare,
numai cu acordul lor. Ei pot fi delegaŃi, suspendaŃi sau eliberaŃi din funcŃie în condiŃiile prevăzute
de prezenta lege.
ART. 4
(1) Judecătorii si procurorii sunt obligaŃi ca, prin întreaga lor activitate, să asigure supremaŃia
legii, să respecte drepturile si libertăŃile persoanelor, precum si egalitatea lor în faŃa legii si să
asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanŃilor la procedurile judiciare,
indiferent de calitatea acestora, să respecte Codul deontologic al judecătorilor si procurorilor si să
participe la formarea profesională continuă.
(2) Judecătorii nu pot refuza să judece pe motiv că legea nu prevede, este neclară sau
incompletă.
CAP. 2
IncompatibilităŃi si interdicŃii
ART. 5
(1) FuncŃiile de judecător, procuror, magistrat-asistent si asistent judiciar sunt incompatibile cu
orice alte funcŃii publice sau private, cu excepŃia funcŃiilor didactice din învăŃământul superior,
precum si a celor de instruire din cadrul Institutului NaŃional al Magistraturii si al Scolii NaŃionale
de Grefieri, în condiŃiile legii.
(2) Judecătorii si procurorii sunt obligaŃi să se abŃină de la orice activitate legată de actul de
justiŃie în cazuri care presupun existenŃa unui conflict între interesele lor si interesul public de
înfăptuire a justiŃiei sau de apărare a intereselor generale ale societăŃii, cu excepŃia cazurilor în care
conflictul de interese a fost adus la cunostinŃă, în scris, colegiului de conducere al instanŃei sau
conducătorului parchetului si s-a considerat că existenŃa conflictului de interese nu afectează
îndeplinirea imparŃială a atribuŃiilor de serviciu.
(3) Judecătorii, procurorii, magistraŃii-asistenŃi si personalul auxiliar de specialitate sunt obligaŃi
să dea, anual, o declaraŃie pe propria răspundere în care să menŃioneze dacă soŃul, rudele sau afinii
până la gradul al IV-lea inclusiv exercită o funcŃie sau desfăsoară o activitate juridică ori activităŃi
de investigare sau cercetare penală, precum si locul de muncă al acestora. DeclaraŃiile se
înregistrează si se depun la dosarul profesional.
ART. 6
(1) Judecătorii, procurorii, magistraŃii-asistenŃi, personalul de specialitate juridică asimilat
magistraŃilor si personalul auxiliar de specialitate sunt obligaŃi să facă o declaraŃie autentică, pe
propria răspundere potrivit legii penale, privind apartenenŃa sau neapartenenŃa ca agent sau
colaborator al organelor de securitate, ca poliŃie politică.
(2) Consiliul NaŃional pentru Studierea Arhivelor SecurităŃii verifică declaraŃiile prevăzute la
alin. (1). Rezultatele verificărilor se atasează la dosarul profesional.
(3) DispoziŃiile Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securităŃii
ca poliŃie politică se aplică în mod corespunzător.
ART. 7
(1) Judecătorii, procurorii, magistraŃii-asistenŃi, personalul de specialitate juridică asimilat
acestora si personalul auxiliar de specialitate al instanŃelor judecătoresti si parchetelor nu pot fi
lucrători operativi, inclusiv acoperiŃi, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informaŃii.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) completează, anual, o declaraŃie autentică, pe propria
răspundere potrivit legii penale, din care să rezulte că nu sunt lucrători operativi, inclusiv acoperiŃi,
informatori sau colaboratori ai serviciilor de informaŃii.
(3) Consiliul Suprem de Apărare a łării verifică, din oficiu sau la sesizarea Consiliului Superior
al Magistraturii ori a ministrului justiŃiei, realitatea declaraŃiilor prevăzute la alin. (2).
(4) Încălcarea dispoziŃiilor alin. (1) conduce la eliberarea din funcŃia deŃinută, inclusiv cea de
judecător sau procuror.
ART. 8
(1) Judecătorilor si procurorilor le este interzis:
a) să desfăsoare activităŃi comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
b) să desfăsoare activităŃi de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de altă natură;
c) să aibă calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control
la societăŃi civile, societăŃi comerciale, inclusiv bănci sau alte instituŃii de credit, societăŃi de
asigurare ori financiare, companii naŃionale, societăŃi naŃionale sau regii autonome;
d) să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c), judecătorii si procurorii pot fi acŃionari sau
asociaŃi ca urmare a legii privind privatizarea în masă.
ART. 9
(1) Judecătorii si procurorii nu pot să facă parte din partide sau formaŃiuni politice si nici să
desfăsoare sau să participe la activităŃi cu caracter politic.
(2) Judecătorii si procurorii sunt obligaŃi ca în exercitarea atribuŃiilor să se abŃină de la
exprimarea sau manifestarea, în orice mod, a convingerilor lor politice.
ART. 10
(1) Judecătorii si procurorii nu îsi pot exprima public opinia cu privire la procese aflate în curs
de desfăsurare sau asupra unor cauze cu care a fost sesizat parchetul.
(2) Judecătorii si procurorii nu pot să dea consultaŃii scrise sau verbale în probleme litigioase,
chiar dacă procesele respective sunt pe rolul altor instanŃe sau parchete decât acelea în cadrul
cărora îsi exercită funcŃia si nu pot îndeplini orice altă activitate care, potrivit legii, se realizează de
avocat.
(3) Judecătorilor si procurorilor le este permis să pledeze, în condiŃiile prevăzute de lege, numai
în cauzele lor personale, ale ascendenŃilor si descendenŃilor, ale soŃilor, precum si ale persoanelor
puse sub tutela sau curatela lor. Chiar si în asemenea situaŃii însă judecătorilor si procurorilor nu le
este îngăduit să se folosească de calitatea pe care o au pentru a influenŃa soluŃia instanŃei de
judecată sau a parchetului si trebuie să evite a se crea aparenŃa că ar putea influenŃa în orice fel
soluŃia.
ART. 11
(1) Judecătorii si procurorii pot participa la elaborarea de publicaŃii, pot elabora articole, studii
de specialitate, lucrări literare ori stiinŃifice si pot participa la emisiuni audiovizuale, cu excepŃia
celor cu caracter politic.
(2) Judecătorii si procurorii pot fi membri ai unor comisii de examinare sau de întocmire a
proiectelor de acte normative, a unor documente interne sau internaŃionale.
(3) Judecătorii si procurorii pot fi membri ai societăŃilor stiinŃifice sau academice, precum si ai
oricăror persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.
TITLUL II
Cariera judecătorilor si procurorilor
CAP. 1
Admiterea în magistratură si formarea profesională iniŃială a judecătorilor si procurorilor
ART. 12
Admiterea în magistratură a judecătorilor si procurorilor se face prin concurs, pe baza
competenŃei profesionale, a aptitudinilor si a bunei reputaŃii.
ART. 13
Admiterea în magistratură si formarea profesională iniŃială în vederea ocupării funcŃiei de
judecător si procuror se realizează prin Institutul NaŃional al Magistraturii.
ART. 14
(1) Admiterea la Institutul NaŃional al Magistraturii se face cu respectarea principiilor
transparenŃei si egalităŃii, exclusiv pe bază de concurs.
(2) La concursul pentru admiterea la Institutul NaŃional al Magistraturii se poate înscrie
persoana care îndeplineste cumulativ următoarele condiŃii:
a) are cetăŃenia română, domiciliul în România si capacitate deplină de exerciŃiu;
b) este licenŃiată în drept;
c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal;
d) cunoaste limba română;
e) este aptă, din punct de vedere medical si psihologic, pentru exercitarea funcŃiei. Comisia
medicală se numeste prin ordin comun al ministrului justiŃiei si al ministrului sănătăŃii publice.
Taxele examenului medical pentru candidaŃii declaraŃi admisi se suportă din bugetul Institutului
NaŃional al Magistraturii.
ART. 15
(1) Concursul de admitere se organizează anual la data si locul stabilite de Institutul NaŃional al
Magistraturii, cu aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii. Data, locul, modul de desfăsurare
a concursului de admitere si numărul de locuri scoase la concurs se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a
Institutului NaŃional al Magistraturii, cu cel puŃin 60 de zile înainte de data stabilită pentru
concurs.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se aduc la cunostinŃă si printr-un comunicat care se publică în
trei cotidiene centrale.
(3) Pentru înscrierea la concursul prevăzut la alin. (1), candidatul plăteste o taxă al cărei
cuantum se stabileste prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, în funcŃie de cheltuielile
necesare pentru organizarea concursului.
(4) Consiliul Superior al Magistraturii stabileste în fiecare an numărul de cursanŃi, în funcŃie de
posturile de judecători si procurori vacante, precum si de cele care vor fi înfiinŃate.
(5) Comisia de admitere, comisia de elaborare a subiectelor si comisia de soluŃionare a
contestaŃiilor sunt numite prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea
Institutului NaŃional al Magistraturii. Verificarea dosarelor candidaŃilor si îndeplinirea condiŃiilor
prevăzute la art. 14 alin. (2) se realizează de comisia de admitere.
(6) Rezultatele concursului se afisează la sediul Institutului NaŃional al Magistraturii si se
publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului
NaŃional al Magistraturii.
(7) CandidaŃii nemulŃumiŃi de rezultatele concursului pot formula contestaŃii în termen de 3 zile
de la afisare la comisia de soluŃionare a contestaŃiilor. Aceasta le va soluŃiona în termen de 3 zile.
Decizia comisiei de soluŃionare a contestaŃiilor este irevocabilă, dispoziŃiile alin. (6) fiind
aplicabile în mod corespunzător.
ART. 16
(1) CursanŃii Institutului NaŃional al Magistraturii au calitatea de auditori de justiŃie.
(2) Formarea profesională iniŃială în cadrul Institutului NaŃional al Magistraturii constă în
pregătirea teoretică si practică a auditorilor de justiŃie pentru a deveni judecători sau procurori.
(3) Durata cursurilor de formare profesională a auditorilor de justiŃie este de 2 ani. După primul
an de cursuri, auditorii de justiŃie optează, în ordinea mediilor si în raport cu numărul posturilor,
pentru funcŃia de judecător sau procuror.
(4) În perioada cursurilor, auditorii de justiŃie efectuează stagii de practică în cadrul instanŃelor
judecătoresti si al parchetelor, asistă la sedinŃele de judecată si la activitatea de urmărire penală,
pentru a cunoaste în mod direct activităŃile pe care le desfăsoară judecătorii, procurorii si
personalul auxiliar de specialitate.
(5) Programul de formare profesională a auditorilor de justiŃie se aprobă de Consiliul Superior al
Magistraturii, la propunerea Institutului NaŃional al Magistraturii.
ART. 17
(1) Auditorii de justiŃie beneficiază de o bursă având caracterul unei indemnizaŃii lunare
corespunzătoare funcŃiei de judecător stagiar si procuror stagiar, în raport cu vechimea pe care o au
ca auditori.
(2) Bursa auditorilor de justiŃie prevăzută la alin. (1) are natura si regimul juridic al unui drept
salarial si se stabileste pe baza indemnizaŃiei brute prevăzute de lege pentru judecătorii si
procurorii stagiari, la care se vor calcula reŃinerile pentru obŃinerea indemnizaŃiei nete, urmând a se
vira obligaŃia angajatorului si a asiguraŃilor la asigurările sociale de stat, precum si obligaŃia
angajatorului si a asiguraŃilor privind contribuŃia la asigurările sociale de sănătate. Auditorii de
justiŃie beneficiază de indemnizaŃie si în perioada vacanŃelor.
(3) IndemnizaŃiile auditorilor de justiŃie se plătesc din fondul prevăzut în bugetul anual aprobat
al Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) Auditorii de justiŃie beneficiază de drepturile prevăzute de art. 79 alin. (4) si (5), care se
aplică în mod corespunzător.
(5) Perioada în care o persoană a avut calitatea de auditor de justiŃie, dacă a promovat examenul
de absolvire a Institutului NaŃional al Magistraturii, constituie vechime în funcŃia de judecător sau
procuror.
(6) Prevederile alin. (1) – (3) si (5) se aplică si auditorilor de justiŃie proveniŃi din alte Ńări, pe
baza înŃelegerilor încheiate cu ministerele de justiŃie din Ńările respective.
ART. 18
(1) Abaterile disciplinare ale auditorilor de justiŃie de la îndatoririle ce le revin potrivit legii sau
Regulamentului Institutului NaŃional al Magistraturii se sancŃionează disciplinar.
(2) Constituie abateri disciplinare:
a) desfăsurarea de activităŃi publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în
exercitarea atribuŃiilor ce le revin;
b) atitudinile ireverenŃioase faŃă de colegi, personalul de instruire si de conducere al Institutului
NaŃional al Magistraturii, precum si faŃă de persoanele cu care intră în contact în perioada
efectuării stagiului;
c) absenŃele nemotivate de la cursuri, dacă acestea depăsesc 8 ore într-o lună.
(3) SancŃiunile disciplinare aplicabile auditorilor de justiŃie sunt:
a) avertismentul;
b) diminuarea bursei cu până la 15% pe o perioadă de la o lună la 3 luni;
c) diminuarea bursei proporŃional cu numărul absenŃelor nemotivate, dacă acestea depăsesc 8
ore într-o lună;
d) exmatricularea din Institutul NaŃional al Magistraturii.
(4) Avertismentul se aplică, în scris, de directorul Institutului NaŃional al Magistraturii si poate
fi contestat la consiliul stiinŃific al institutului.
(5) SancŃiunile prevăzute la alin. (3) lit. b), c) si d) se aplică de Consiliul stiinŃific al Institutului
NaŃional al Magistraturii.
(6) Hotărârile consiliului stiinŃific prevăzute la alin. (5) pot fi atacate la instanŃa de contencios
administrativ si fiscal competentă.
(7) În cazul exmatriculării din Institutul NaŃional al Magistraturii, cel sancŃionat este obligat să
restituie indemnizaŃia si cheltuielile de scolarizare.
(8) Procedura de constatare a abaterilor si de aplicare a sancŃiunilor disciplinare se stabileste
prin Regulamentul Institutului NaŃional al Magistraturii.
ART. 19
(1) După încheierea cursurilor în cadrul Institutului NaŃional al Magistraturii, auditorii de
justiŃie susŃin un examen de absolvire, constând în probe teoretice si practice, prin care se verifică
însusirea cunostinŃelor necesare exercitării funcŃiei de judecător sau de procuror.
(2) Auditorii de justiŃie care au promovat examenul prevăzut la alin. (1) vor fi numiŃi, potrivit
legii, de regulă, în funcŃiile pentru care au optat după primul an de cursuri în cadrul Institutului
NaŃional al Magistraturii.
(3) Auditorii de justiŃie care nu promovează examenul de absolvire se pot prezenta încă o dată
pentru susŃinerea acestuia la următoarea sesiune organizată de Institutul NaŃional al Magistraturii.
În cazul în care auditorul de justiŃie nu se prezintă, în mod nejustificat, la examen sau nu
promovează examenul în a doua sesiune, el nu poate fi numit ca judecător sau procuror si este
obligat să restituie bursa si cheltuielile de scolarizare.
ART. 20
(1) AbsolvenŃii Institutului NaŃional al Magistraturii sunt obligaŃi să îndeplinească timp de 6 ani
funcŃia de judecător sau de procuror.
(2) În cazul în care un absolvent al Institutului NaŃional al Magistraturii este eliberat din funcŃie
înainte de expirarea perioadei de 6 ani, din iniŃiativa sa ori din motive care îi sunt imputabile, el
este obligat să restituie bursa de auditor de justiŃie si cheltuielile de scolarizare efectuate cu
formarea sa, proporŃional cu timpul rămas până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1).
(3) În perioada dintre data promovării examenului de absolvire si data numirii în funcŃia de
judecător sau procuror stagiar, absolvenŃii Institutului NaŃional al Magistraturii care au
promovat examenul de absolvire primesc indemnizaŃia lunară corespunzătoare funcŃiei de auditor
de justiŃie. Drepturile salariale se suportă din bugetul Institutului NaŃional al Magistraturii.
CAP. 2
Judecătorii stagiari si procurorii stagiari
ART. 21
(1) Judecătorii stagiari si procurorii stagiari sunt numiŃi în funcŃie de către Consiliul Superior al
Magistraturii, pe baza mediei generale, obŃinută prin însumarea celor trei medii de la sfârsitul
fiecărui an de studiu si de la examenul de absolvire a Institutului NaŃional al Magistraturii.
(1^1) Perioada cuprinsă între promovarea examenului de absolvire si numirea de către
Consiliul Superior al Magistraturii în funcŃia de judecător sau procuror stagiar, precum si
perioada în care o persoană a avut calitatea de judecător sau procuror stagiar, dacă a promovat
examenul de capacitate prevăzut de art. 25, constituie vechime în funcŃia de judecător sau
procuror.
(2) Judecătorii stagiari si procurorii stagiari pot fi numiŃi în funcŃie numai la judecătorii sau,
după caz, la parchetele de pe lângă acestea.
(3) Judecătorii stagiari se bucură de stabilitate.
ART. 22
(1) Durata stagiului este de 1 an.
(2) În perioada stagiului, judecătorii si procurorii sunt obligaŃi să continue formarea
profesională, sub coordonarea unui judecător sau procuror anume desemnat de presedintele
judecătoriei sau, după caz, de prim-procurorul parchetului de pe lângă această instanŃă.
(3) Conducerea instanŃelor si a parchetelor este obligată să asigure toate condiŃiile pentru buna
desfăsurare a stagiului.
ART. 23
(1) Judecătorii stagiari judecă:
a) cererile privind pensiile de întreŃinere, cererile privind înregistrările si rectificările în
registrele de stare civilă, cererile privind popririle, încuviinŃarea executării silite, învestirea cu
formulă executorie si luarea unor măsuri asigurătorii;
b) litigiile patrimoniale având ca obiect plata unei sume de bani sau predarea unui bun, în cazul
în care valoarea obiectului litigiului nu depăseste 100 milioane lei (10 mii lei RON);
c) plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenŃiilor si de aplicare a
sancŃiunilor contravenŃionale;
d) somaŃia de plată;
e) reabilitarea;
f) constatarea intervenŃiei amnistiei ori graŃierii;
g) infracŃiunile prevăzute la art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală.
(2) Procurorii stagiari au dreptul să pună concluzii în instanŃă, să efectueze si să semneze acte
procedurale, sub coordonarea unui procuror care se bucură de stabilitate.
(3) SoluŃiile procurorilor stagiari sunt contrasemnate de procurorii care îi coordonează.
ART. 24
(1) Judecătorul sau procurorul care răspunde de coordonarea judecătorilor stagiari sau, după caz,
a procurorilor stagiari întocmeste trimestrial un referat de evaluare individuală privind însusirea
cunostinŃelor practice specifice activităŃii de judecător sau de procuror.
(2) În vederea prezentării la examenul de capacitate, ultimul referat de evaluare individuală
cuprinde avizul consultativ al presedintelui curŃii de apel sau al procurorului general al parchetului
de pe lângă aceasta.
ART. 25
(1) După încheierea perioadei de stagiu, judecătorii si procurorii stagiari sunt obligaŃi să se
prezinte la examenul de capacitate. În cazul în care judecătorul stagiar sau procurorul stagiar este
respins la examenul de capacitate, el este obligat să se prezinte la sesiunea următoare.
(2) Lipsa nejustificată de la examenul de capacitate sau respingerea candidatului la două sesiuni
atrage pierderea calităŃii de judecător stagiar sau de procuror stagiar. În această situaŃie,
judecătorul sau procurorul stagiar este obligat să restituie bursa de auditor de justiŃie si cheltuielile
de scolarizare efectuate pentru formarea sa profesională.
(3) Persoana care, din motive justificate, nu s-a prezentat la examenul de capacitate poate
susŃine acest examen dacă de la încheierea stagiului până la data fixată pentru examen nu au trecut
mai mult de 2 ani. DispoziŃiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
(4) După trecerea termenului de 2 ani, persoanele prevăzute la alin. (3) sunt obligate să
efectueze din nou stagiul, potrivit legii.
ART. 26
(1) Examenul de capacitate al judecătorilor stagiari si al procurorilor stagiari se organizează
anual de Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul Institutului NaŃional al Magistraturii.
(1^1) La examenul de capacitate prevăzut la alin. (1) participă judecătorii stagiari si procurorii
stagiari, precum si personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor din
cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului NaŃional al Magistraturii, Ministerului
Public si al Ministerului JustiŃiei.
(2) Data, locul si modul de desfăsurare a examenului de capacitate se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, precum si pe pagina de Internet a Consiliului Superior al
Magistraturii si pe cea a Institutului NaŃional al Magistraturii si se comunică instanŃelor
judecătoresti si parchetelor de pe lângă acestea, cu cel puŃin 90 de zile înainte de data stabilită
pentru examenul de capacitate.
(3) Cererile de înscriere la examenul de capacitate, însoŃite de referatele de evaluare si de
celelalte acte necesare potrivit Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor
stagiari si al procurorilor stagiari, se depun la Consiliul Superior al Magistraturii în termen de 60
de zile de la publicarea datei examenului.
ART. 27
(1) Comisia pentru examenul de capacitate al judecătorilor si comisia pentru soluŃionarea
contestaŃiilor sunt alcătuite din judecători de la Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie, judecători de la
curŃile de apel si formatori din Institutul NaŃional al Magistraturii, numiŃi prin hotărâre a
Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului NaŃional al Magistraturii.
(2) Comisia pentru examenul de capacitate al procurorilor si comisia pentru soluŃionarea
contestaŃiilor sunt alcătuite din procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie si
JustiŃie, procurori de la parchetele de pe lângă curŃile de apel si formatori din Institutul NaŃional al
Magistraturii, numiŃi prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea
Institutului NaŃional al Magistraturii.
ART. 28
(1) Examenul de capacitate constă în verificarea cunostinŃelor teoretice si practice prin probe
scrise si orale.
(2) Probele cu caracter teoretic au ca obiect fundamentele constituŃionale ale statului de drept,
instituŃiile de bază ale dreptului, organizarea judiciară si Codul deontologic al judecătorilor si
procurorilor. La susŃinerea probelor orale participă cel puŃin 3 membri ai comisiilor prevăzute la
art. 27.
(3) Probele cu caracter practic constau în soluŃionarea de speŃe si întocmirea de acte judiciare,
distincte pentru judecători si procurori, în funcŃie de specificul activităŃii acestora.
(4) *** Abrogat
ART. 29
(1) Rezultatele examenului de capacitate se înscriu în tabelul de clasificare a candidaŃilor, care
se afisează la sediul Institutului NaŃional al Magistraturii si se publică pe pagina de Internet a
Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului NaŃional al Magistraturii.
(2) ContestaŃiile pentru examenul de capacitate cu privire la probele scrise se trimit la Institutul
NaŃional al Magistraturii, în termen de 72 de ore de la afisarea rezultatelor, de către candidaŃi,
curŃile de apel sau parchetele de pe lângă acestea. ContestaŃiile se soluŃionează în termen de 3 zile.
Decizia comisiei de soluŃionare a contestaŃiilor este irevocabilă, dispoziŃiile alin. (1) fiind
aplicabile în mod corespunzător.
(3) Notarea la probele orale este definitivă.
(4) După întocmirea tabelului de clasificare a candidaŃilor, Consiliul Superior al Magistraturii
validează examenul de capacitate, în prima sedinŃă care urmează afisării rezultatelor.
(5) Consiliul Superior al Magistraturii poate invalida, în tot sau în parte, examenul de capacitate
în cazurile în care constată că nu au fost respectate condiŃiile prevăzute de lege sau de regulament
privind organizarea examenului sau că există dovada săvârsirii unor fraude.
ART. 30
(1) După validarea examenului de capacitate, lista tuturor posturilor vacante de la judecătorii si
parchetele de pe lângă aceste instanŃe se publică de îndată, separat pentru judecători si procurori,
în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, si se afisează la sediile instanŃelor si parchetelor,
prin grija Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) CandidaŃii declaraŃi admisi la examenul de capacitate au dreptul, în ordinea mediilor, să-si
aleagă posturile, în termen de 15 zile libere de la publicarea acestora în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a.
(3) Candidatului care nu si-a exercitat dreptul de alegere a postului în termenul prevăzut la alin.
(2) i se propune, din oficiu, un post de către Consiliul Superior al Magistraturii. Refuzul de a
accepta propunerea este considerat demisie.
(4) La medii egale are prioritate la alegerea postului, în următoarea ordine, candidatul care
funcŃionează la instanŃa sau parchetul pentru care a optat ori cel care are o vechime mai mare în
magistratură.
(5) Repartizarea pe posturi se afisează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, al
instanŃelor si al parchetelor, se comunică persoanelor interesate si se publică pe pagina de Internet
a Consiliului Superior al Magistraturii.
(6) În circumscripŃiile instanŃelor si parchetelor unde o minoritate naŃională are o pondere de cel
puŃin 50% din numărul locuitorilor, la medii egale, au prioritate candidaŃii cunoscători ai limbii
acelei minorităŃi.
CAP. 3
Numirea judecătorilor si procurorilor
ART. 31
(1) Judecătorii si procurorii care au promovat examenul de capacitate sunt numiŃi de
Presedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Propunerile de numire se fac în cel mult 30 de zile de la data validării examenului de
capacitate.
(3) Presedintele României poate refuza o singură dată numirea judecătorilor si procurorilor
prevăzuŃi la alin. (1). Refuzul motivat se comunică de îndată Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) În situaŃia în care Consiliul Superior al Magistraturii susŃine propunerea iniŃială, are obligaŃia
să motiveze opŃiunea si să o comunice de îndată Presedintelui României.
(5) În perioada dintre data validării examenului de capacitate si data intrării în vigoare a actului
de numire de către Presedintele României, judecătorii si procurorii care au promovat examenul de
capacitate primesc salariul corespunzător funcŃiei imediat superioare celei de judecător sau
procuror stagiar.
ART. 32
(1) Poate fi numită judecător sau procuror militar persoana care îndeplineste condiŃiile prevăzute
de lege pentru intrarea în magistratură, după dobândirea calităŃii de ofiŃer activ în cadrul
Ministerului Apărării NaŃionale.
(2) Verificările pentru chemarea în cadrele active ale armatei, cu privire la persoana care
îndeplineste condiŃiile prevăzute de lege pentru a fi numită judecător sau procuror militar, se fac
de structura abilitată din Ministerul Apărării, care asigură managementul funcŃiilor militare la
nivelul instanŃelor si parchetelor militare.
ART. 33
(1) Pot fi numiŃi în magistratură, pe bază de concurs, dacă îndeplinesc condiŃiile prevăzute la
art. 14 alin. (2), fostii judecători si procurori care si-au încetat activitatea din motive
neimputabile, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1), avocaŃii, notarii,
asistenŃii judiciari, consilierii juridici, personalul de probaŃiune cu studii superioare juridice,
ofiŃerii de poliŃie judiciară cu studii superioare juridice, grefierii cu studii superioare juridice,
persoanele care au îndeplinit funcŃii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului,
AdministraŃiei PrezidenŃiale, Guvernului, CurŃii ConstituŃionale, Avocatului Poporului, CurŃii de
Conturi sau al Consiliului Legislativ, din Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române si
Institutul Român pentru Drepturile Omului, cadrele didactice din învăŃământul juridic superior
acreditat, precum si magistraŃii-asistenŃi de la Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie, cu o vechime în
specialitate de cel puŃin 5 ani.
(2) Concursul prevăzut la alin. (1) se organizează anual sau ori de câte ori este necesar, de
Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul NaŃional al Magistraturii, pentru ocuparea
posturilor vacante de la judecătorii si parchetele de pe lângă acestea.
(3) În termen de cel mult 30 de zile de la data validării concursului prevăzut la alin. (1),
Consiliul Superior al Magistraturii propune Presedintelui României numirea în funcŃia de
judecător sau, după caz, de procuror a candidaŃilor admisi.
(4) DispoziŃiile art. 30 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.
(5) *** Abrogat
(6) *** Abrogat
(7) *** Abrogat
(8) *** Abrogat
(9) *** Abrogat
(10) *** Abrogat
(10^1) *** Abrogat
(10^2) *** Abrogat
(10^3) *** Abrogat
(10^4) *** Abrogat
(10^5) *** Abrogat
(10^6) *** Abrogat
(10^7) *** Abrogat
(11) Presedintele României poate refuza o singură dată numirea judecătorilor si procurorilor
prevăzuŃi la alin. (1). Refuzul motivat se comunică de îndată Consiliului Superior al Magistraturii.
(12) În situaŃia în care Consiliul Superior al Magistraturii susŃine propunerea iniŃială, are
obligaŃia să motiveze opŃiunea si să o comunice de îndată Presedintelui României.
(13) După numirea în funcŃia de judecător sau procuror, persoanele prevăzute la alin. (1) sunt
obligate să urmeze, pe o perioadă de 6 luni, un curs de formare profesională în cadrul Institutului
NaŃional al Magistraturii, care va cuprinde în mod obligatoriu elemente de drept comunitar.
(14) Persoanele numite în condiŃiile prezentului articol nu pot fi delegate, detasate, transferate
si nu pot promova la alte instanŃe sau parchete timp de cel puŃin 3 ani de la numirea în funcŃie.
(15) Judecătorii CurŃii ConstituŃionale care, la data numirii, aveau funcŃia de judecător sau de
procuror au dreptul, la încetarea mandatului, să revină la postul deŃinut anterior.
ART. 34
(1) Înainte de a începe să-si exercite funcŃia, judecătorii si procurorii depun următorul jurământ:
“Jur să respect ConstituŃia si legile Ńării, să apăr drepturile si libertăŃile fundamentale ale persoanei,
să-mi îndeplinesc atribuŃiile cu onoare, constiinŃă si fără părtinire. Asa să-mi ajute Dumnezeu!”
Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă potrivit credinŃei religioase a
judecătorilor si procurorilor si este facultativă.
(2) Refuzul depunerii jurământului atrage, de drept, nulitatea numirii în funcŃie.
(3) Jurământul se depune în sedinŃă solemnă, în faŃa judecătorilor instanŃei sau, după caz, a
procurorilor parchetului la care a fost numit judecătorul sau procurorul, după citirea actului de
numire.
(4) Depunerea jurământului se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de
conducătorul instanŃei sau, după caz, al parchetului si de 2 dintre judecătorii sau procurorii
prezenŃi, precum si de cel care a depus jurământul.
(5) Depunerea jurământului nu este necesară în cazul transferului sau al promovării
judecătorului ori procurorului în altă funcŃie.
CAP. 4
Formarea profesională continuă si evaluarea periodică a judecătorilor si procurorilor
ART. 35
(1) Formarea profesională continuă a judecătorilor si procurorilor constituie garanŃia
independenŃei si imparŃialităŃii în exercitarea funcŃiei.
(2) Formarea profesională continuă trebuie să Ńină seama de dinamica procesului legislativ si
constă, în principal, în cunoasterea si aprofundarea legislaŃiei interne, a documentelor europene si
internaŃionale la care România este parte, a jurisprudenŃei instanŃelor judecătoresti si a CurŃii
ConstituŃionale, a jurisprudenŃei CurŃii Europene a Drepturilor Omului si a CurŃii de JustiŃie a
ComunităŃilor Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice, în abordarea
multidisciplinară a instituŃiilor cu caracter de noutate, precum si în cunoasterea si aprofundarea
unor limbi străine si operarea pe calculator.
ART. 36
Responsabilitatea pentru formarea profesională continuă a judecătorilor si procurorilor revine
Institutului NaŃional al Magistraturii, conducătorilor instanŃelor sau parchetelor la care acestia îsi
desfăsoară activitatea, precum si fiecărui judecător si procuror, prin pregătire individuală.
ART. 37
(1) Judecătorii si procurorii participă, cel puŃin o dată la 3 ani, la programe de formare
profesională continuă organizate de Institutul NaŃional al Magistraturii, de instituŃii de învăŃământ
superior din Ńară sau din străinătate ori la alte forme de perfecŃionare profesională.
(2) Judecătorii si procurorii au obligaŃia de a urma în cadrul programelor de formare
profesională continuă un curs intensiv pentru învăŃarea sau aprofundarea unei limbi străine si un
curs intensiv pentru iniŃierea sau aprofundarea cunostinŃelor de operare pe calculator organizate de
Institutul NaŃional al Magistraturii sau de instanŃele judecătoresti sau parchete, de instituŃii de
învăŃământ superior din Ńară sau din străinătate, precum si de alte instituŃii de specialitate.
(3) Consiliul Superior al Magistraturii aprobă anual, la propunerea Institutului NaŃional al
Magistraturii, programul de formare profesională continuă a judecătorilor si procurorilor.
(4) Formarea profesională continuă a judecătorilor si procurorilor se realizează Ńinând seama de
necesitatea specializării lor.
ART. 37^1
(1) Cheltuielile de cazare si masă ale judecătorilor, procurorilor, personalului de specialitate
juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, auditorilor de justiŃie, personalului de instruire
prevăzut la art. 108 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu
modificările si completările ulterioare, care participă la activităŃile de formare profesională
continuă organizate de Institutul NaŃional al Magistraturii, se suportă din bugetul acestei
instituŃii.
(2) Plafonul maxim al cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se stabileste prin decizie a
presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului NaŃional al
Magistraturii.
(3) Cheltuielile de transport ale judecătorilor, procurorilor, personalului de specialitate
juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, care participă la activităŃile de formare
profesională continuă organizate de Institutul NaŃional al Magistraturii, se suportă din bugetul
instituŃiilor unde îndeplinesc funcŃia de bază.
(4) Cheltuielile de transport ale auditorilor de justiŃie si ale personalului de instruire al
Institutului NaŃional al Magistraturii, care participă la activităŃile de formare profesională
continuă organizate de Institutul NaŃional al Magistraturii, se suportă din bugetul acestei
instituŃii.
(5) Judecătorii, procurorii, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor si
procurorilor, auditorii de justiŃie, precum si personalul de instruire care participă la activităŃile
de formare organizate de Institutul NaŃional al Magistraturii nu beneficiază de diurnă de delegare
de la instituŃiile unde îndeplinesc funcŃia de bază.
ART. 38
(1) În cadrul fiecărei curŃi de apel si în cadrul fiecărui parchet de pe lângă curtea de apel se
organizează periodic activităŃi de formare profesională continuă, constând în consultări, dezbateri,
seminarii, sesiuni sau mese rotunde, cu participarea Institutului NaŃional al Magistraturii. Tematica
acestora se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii.
(1^1) Cheltuielile aferente organizării activităŃilor prevăzute la alin. (1), inclusiv cele privind
cazarea, masa si transportul personalului de instruire si al participanŃilor, se suportă din bugetul
curŃii de apel sau, după caz, al parchetului de pe lângă curtea de apel.
(1^2) Plafonul maxim al cheltuielilor prevăzute la alin. (1^1) se stabileste prin ordin al
ministrului justiŃiei, respectiv al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
CasaŃie si JustiŃie.
(1^3) Cheltuielile cu salarizarea personalului de instruire care participă la activităŃile
prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul curŃii de apel sau, după caz, al parchetului de pe
lângă curtea de apel. DispoziŃiile art. 108 alin. (3) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu
modificările si completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
(1^4) Judecătorii, procurorii, precum si personalul de instruire care participă la activităŃile
prevăzute la alin. (1) nu beneficiază de diurnă de delegare de la instituŃiile unde îndeplinesc
funcŃia de bază.
(2) Presedintele curŃii de apel sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea
de apel desemnează judecătorii, respectiv procurorii, care răspund de organizarea activităŃii de
formare profesională continuă a judecătorilor si procurorilor de la curtea de apel si instanŃele din
circumscripŃia acesteia, respectiv de la parchetul de pe lângă curtea de apel si parchetele
subordonate.
ART. 39
(1) Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competenŃă profesională si de performanŃă
judecătorii si procurorii sunt supusi la fiecare 3 ani unei evaluări privind eficienŃa, calitatea
activităŃii si integritatea, obligaŃia de formare profesională continuă si absolvirea unor cursuri de
specializare, iar în cazul judecătorilor si procurorilor numiŃi în funcŃii de conducere, si modul de
îndeplinire a atribuŃiilor manageriale.
(2) Prima evaluare a judecătorilor si procurorilor se face la 2 ani de la numirea în funcŃie.
(3) Evaluarea prevăzută la alin. (1) se face de comisii constituite prin hotărâre a Consiliului
Superior al Magistraturii, separat pentru judecători si procurori, formate din presedintele instanŃei
sau, după caz, conducătorul parchetului, secŃiei sau direcŃiei din cadrul Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie sau Parchetului NaŃional AnticorupŃie, precum si din 2 judecători
sau procurori desemnaŃi de colegiul de conducere.
(4) Din comisiile pentru evaluarea procurorilor din cadrul DirecŃiei de Investigare a
InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism si Parchetului NaŃional AnticorupŃie fac
parte si procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie si,
respectiv, procurorul general al Parchetului NaŃional AnticorupŃie care răspund direct de
performanŃele acestor structuri.
(5) Criteriile de evaluare a activităŃii profesionale a judecătorilor si procurorilor sunt prevăzute
în anexa*) care face parte integrantă din prezenta lege.
(6) Regulamentul privind evaluarea activităŃii profesionale a judecătorilor si procurorilor se
aprobă prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii.
————
*) Potrivit art. III al titlului XVII din Legea nr. 247/2005, la împlinirea termenului prevăzut la
art. II alin. (2), anexa la Legea nr. 303/2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.
ART. 40
(1) Prin raportul de evaluare a activităŃii profesionale a judecătorului sau procurorului întocmit
de comisiile prevăzute la art. 39 alin. (3) sau (4), se poate acorda unul dintre calificativele: “foarte
bine”, “bine”, “satisfăcător” sau “nesatisfăcător”.
(2) Judecătorii sau procurorii nemulŃumiŃi de calificativul acordat pot face contestaŃie la secŃia
corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 30 de zile de la comunicare.
(3) În soluŃionarea contestaŃiei, secŃiile Consiliului Superior al Magistraturii pot cere
conducătorului instanŃei sau parchetului ori comisiilor sau persoanelor prevăzute la art. 39 alin. (3)
sau (4) orice informaŃii pe care le consideră necesare, iar citarea judecătorului sau procurorului
pentru a fi audiat este obligatorie.
(4) Hotărârile secŃiilor pot fi atacate la Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. Hotărârile
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, ca instanŃă de judecată, sunt definitive si
irevocabile.
ART. 41
(1) Judecătorii si procurorii care primesc calificativul “nesatisfăcător” sunt obligaŃi să urmeze
pentru o perioadă cuprinsă între 3 si 6 luni cursuri speciale organizate de Institutul NaŃional al
Magistraturii.
(2) Judecătorii si procurorii care primesc calificativul “satisfăcător” în urma a două evaluări
consecutive sunt obligaŃi să urmeze pentru o perioadă cuprinsă între 3 si 6 luni cursuri speciale
organizate de Institutul NaŃional al Magistraturii.
(3) Cursurile prevăzute la alin. (1) si (2) se încheie prin susŃinerea unui examen, în condiŃiile
prezentei legi.
(4) Judecătorul sau procurorul care primeste în urma a două evaluări consecutive calificativul
“nesatisfăcător” sau care nu a promovat examenul prevăzut la alin. (3) este eliberat din funcŃie
pentru incapacitate profesională de către Presedintele României, la propunerea Consiliului
Superior al Magistraturii.
ART. 42
(1) EvoluŃia carierei de judecător sau procuror se consemnează în fisa din dosarul profesional,
care se întocmeste si se păstrează de Consiliul Superior al Magistraturii.
(2) Datele conŃinute în dosarul profesional sunt confidenŃiale, în condiŃiile prevăzute de lege.
(3) Judecătorii si procurorii au acces la propriul dosar profesional si pot obŃine copii ale actelor
existente în dosar.
CAP. 5
Promovarea judecătorilor si procurorilor si numirea în funcŃiile de conducere
SECłIUNEA 1
Promovarea la tribunale, curŃi de apel si la parchete
ART. 43
(1) Promovarea judecătorilor si procurorilor se face numai prin concurs organizat la nivel
naŃional, în limita posturilor vacante existente la tribunale si curŃi de apel sau, după caz, la
parchete.
(2) Concursul pentru promovarea judecătorilor si procurorilor se organizează, anual sau ori de
câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul NaŃional al
Magistraturii.
(3) Comisia pentru promovarea judecătorilor este alcătuită din judecători de la Înalta Curte de
CasaŃie si JustiŃie, judecători de la curŃile de apel si formatori din Institutul NaŃional al
Magistraturii, numiŃi prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea
Institutului NaŃional al Magistraturii.
(4) Comisia pentru promovarea procurorilor este alcătuită din procurori de la Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie, procurori de la parchetele de pe lângă curŃile de apel si
formatori din Institutul NaŃional al Magistraturii, numiŃi prin hotărâre a Consiliului Superior al
Magistraturii, la propunerea Institutului NaŃional al Magistraturii.
(5) Data, locul, modul de desfăsurare a concursului si posturile vacante pentru care se
organizează concurs se comunică tuturor judecătorilor si procurorilor, prin curŃile de apel si
parchete, si se publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii, a Institutului
NaŃional al Magistraturii, a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie si în trei
cotidiene centrale, cu cel puŃin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs.
ART. 44
(1) Pot participa la concursul de promovare la instanŃele sau parchetele imediat superioare
judecătorii si procurorii care au avut calificativul “foarte bine” la ultima evaluare, nu au fost
sancŃionaŃi disciplinar în ultimii 3 ani si îndeplinesc următoarele condiŃii minime de vechime:
a) 5 ani vechime în funcŃia de judecător sau procuror, pentru promovarea în funcŃiile de
judecător de tribunal sau tribunal specializat si procuror la parchetul de pe lângă tribunal sau la
parchetul de pe lângă tribunalul specializat;
b) 6 ani vechime în funcŃia de judecător sau procuror, pentru promovarea în funcŃiile de
judecător de curte de apel si procuror la parchetul de pe lângă aceasta;
c) 8 ani vechime în funcŃia de judecător sau procuror, pentru promovarea în funcŃia de procuror
la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie.
(2) La calcularea vechimii prevăzute la alin. (1) se ia în considerare si perioada în care
judecătorul sau procurorul a fost avocat.
(3) Consiliul Superior al Magistraturii verifică îndeplinirea condiŃiilor prevăzute la alin. (1).
ART. 45
Judecătorii si procurorii care îndeplinesc condiŃiile prevăzute la art. 44 pot participa la concurs,
în vederea promovării pe loc, în limita numărului de locuri aprobat anual de Consiliul Superior al
Magistraturii.
ART. 46
(1) Concursul de promovare constă în probe scrise, cu caracter teoretic si practic.
(2) Probele constau în:
a) în funcŃie de specializare, una dintre următoarele materii: drept civil, drept penal, drept
comercial, drept administrativ, drept financiar si fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept
internaŃional privat;
b) jurisprudenŃa Înaltei CurŃi de CasaŃie si JustiŃie si jurisprudenŃa CurŃii ConstituŃionale;
c) jurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului si jurisprudenŃa CurŃii de JustiŃie a
ComunităŃilor Europene;
d) procedura civilă sau procedura penală, în funcŃie de specializarea judecătorului sau
procurorului.
(3) Procedura de desfăsurare a concursului, inclusiv modalitatea de contestare a rezultatelor este
prevăzută în Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului de promovare a
judecătorilor si procurorilor.
(4) DispoziŃiile art. 30 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.
ART. 47
În termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea rezultatelor, Consiliul Superior al
Magistraturii dispune, prin hotărâre, promovarea judecătorilor si procurorilor declaraŃi admisi.
SECłIUNEA a 2-a
Numirea în funcŃiile de conducere din cadrul judecătoriilor, tribunalelor, curŃilor de apel si
parchetelor corespunzătoare
ART. 48
(1) Numirea în funcŃiile de presedinte si vicepresedinte la judecătorii, tribunale, tribunale
specializate si curŃi de apel se face numai prin concurs sau examen organizat, ori de câte ori este
necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul NaŃional al Magistraturii.
(2) Pot participa la concurs sau examen judecătorii care au calificativul “foarte bine” la ultima
evaluare, nu au fost sancŃionaŃi disciplinar în ultimii 3 ani si îndeplinesc condiŃiile de vechime
prevăzute de lege.
(3) Judecătorii îsi depun candidaturile însoŃite de orice alte acte considerate relevante, în termen
de 20 de zile de la publicarea datei concursului sau examenului, la Institutul NaŃional al
Magistraturii.
(4) Concursul sau examenul constă în prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuŃiilor
specifice funcŃiei de conducere si în probe scrise privind managementul, comunicarea, resursele
umane, capacitatea candidatului de a lua decizii si de a-si asuma răspunderea, rezistenŃa la stres si
un test psihologic.
(5) Comisia de examinare este numită de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea
Institutului NaŃional al Magistraturii, si este formată din 2 judecători de la Înalta Curte de CasaŃie
si JustiŃie, 2 judecători de la curŃile de apel si 3 specialisti în management si organizare
instituŃională. La constituirea comisiilor vor fi avuŃi în vedere, în principal, judecătorii care au
urmat cursuri de management.
(6) Data, locul, precum si Regulamentul de organizare a concursului sau examenului elaborat de
Institutul NaŃional al Magistraturii se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii si se afisează
pe pagina de Internet a Institutului NaŃional al Magistraturii, Ministerului JustiŃiei, Consiliului
Superior al Magistraturii si la sediile instanŃelor judecătoresti, cu cel puŃin 30 de zile înainte de
data desfăsurării acestuia.
(7) Consiliul Superior al Magistraturii validează rezultatul concursului sau examenului si
numeste judecătorii în funcŃiile de conducere în termen de 15 zile de la data afisării rezultatelor
finale. DispoziŃiile art. 30 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.
(8) Numirea judecătorilor care au obŃinut rezultatul cel mai bun la concurs sau, după caz, au fost
declaraŃi admisi la examen în funcŃiile pentru care au candidat se face pe o perioadă de 3 ani, cu
posibilitatea reînvestirii, o singură dată, în condiŃiile prevăzute la alin. (1).
(9) Numirea judecătorilor în celelalte funcŃii de conducere se face pe o perioadă de 3 ani, cu
posibilitatea reînvestirii o singură dată, de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea
presedintelui instanŃei.
(10) Nu pot fi numiŃi în funcŃii de conducere judecătorii care au făcut parte din serviciile de
informaŃii înainte de 1990 sau au colaborat cu acestea ori judecătorii care au un interes personal,
ce influenŃează sau ar putea influenŃa îndeplinirea cu obiectivitate si imparŃialitate a atribuŃiilor
prevăzute de lege.
(11) Judecătorii care participă la concurs sau examen, precum si cei propusi pentru o funcŃie de
conducere sunt obligaŃi să dea o declaraŃie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu au făcut
parte din serviciile de informaŃii înainte de 1990 si nici nu au colaborat cu acestea, precum si o
declaraŃie de interese care se actualizează anual sau în termen de 15 zile de la apariŃia unei
schimbări sau de la data la care judecătorul a luat cunostinŃă despre aceasta.
(12) Înainte de numirea în funcŃiile de conducere, Consiliul NaŃional pentru Studierea Arhivelor
SecurităŃii verifică si comunică, în termen de 15 zile de la solicitarea Consiliului Superior al
Magistraturii, dacă judecătorul a făcut parte din serviciile de informaŃii înainte de 1990 sau a
colaborat cu acestea.
(13) EvidenŃa posturilor vacante de conducere de la instanŃele judecătoresti este publică si
disponibilă permanent pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului
NaŃional al Magistraturii si Ministerului JustiŃiei, precum si prin afisare la sediile instanŃelor
judecătoresti.
(14) Numirea în funcŃii de conducere potrivit prezentului articol se face în termen de cel mult 6
luni de la data la care acestea devin vacante.
ART. 49
(1) Numirea în funcŃiile de procuror general al parchetului de pe lângă curtea de apel, primprocuror
al parchetului de pe lângă tribunal, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunalul
pentru minori si familie sau prim-procuror al parchetului de pe lângă judecătorie si de adjuncŃi ai
acestora se face numai prin concurs sau examen organizat, ori de câte ori este necesar, de Consiliul
Superior al Magistraturii, prin Institutul NaŃional al Magistraturii.
(2) Pot participa la concurs sau examen procurorii care au calificativul “foarte bine” la ultima
evaluare, nu au fost sancŃionaŃi disciplinar în ultimii 3 ani si îndeplinesc condiŃiile de vechime
prevăzute de lege.
(3) Procurorii îsi depun candidaturile însoŃite de orice alte acte considerate relevante, în termen
de 20 de zile de la publicarea datei concursului sau examenului, la Institutul NaŃional al
Magistraturii.
(4) DispoziŃiile art. 48 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
(5) Comisia de examinare este numită de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea
Institutului NaŃional al Magistraturii, si este formată din 2 procurori de la Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie, 2 procurori de la parchetele de pe lângă curŃile de apel si 3
specialisti în management si organizare instituŃională. La constituirea comisiilor vor fi avuŃi în
vedere, în principal, procurorii care au urmat cursuri de management.
(6) Data, locul, precum si Regulamentul de organizare a concursului sau examenului elaborat de
Institutul NaŃional al Magistraturii se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii si se afisează
pe pagina de Internet a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie, a Institutului
NaŃional al Magistraturii, a Consiliului Superior al Magistraturii, a Ministerului JustiŃiei si la
sediile parchetelor, cu cel puŃin 30 de zile înainte de data desfăsurării acestuia.
(7) Consiliul Superior al Magistraturii validează rezultatul concursului sau examenului si
numeste procurorii în funcŃiile de conducere în termen de 15 zile de la data afisării rezultatelor
finale. DispoziŃiile art. 30 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.
(8) Numirea procurorilor care au obŃinut rezultatul cel mai bun la concurs sau, după caz, au fost
declaraŃi admisi la examen în funcŃiile pentru care au candidat se face pe o perioadă de 3 ani, cu
posibilitatea reînvestirii, o singură dată, în condiŃiile prevăzute la alin. (1).
(9) Numirea în celelalte funcŃii de conducere la parchete se face pe o perioadă de 3 ani, cu
posibilitatea reînvestirii o singură dată, de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea
procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie.
(10) Pentru numirea în funcŃiile de conducere prevăzute la alin. (9) este necesară recomandarea
conducătorului parchetului unde urmează să fie numit procurorul.
(11) DispoziŃiile art. 48 alin. (10) – (12) si (14) se aplică în mod corespunzător si în cazul
numirii procurorilor în funcŃiile de conducere.
(12) EvidenŃa posturilor vacante de conducere de la parchete este publică si disponibilă
permanent pe paginile de Internet ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie,
Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului NaŃional al Magistraturii si Ministerului JustiŃiei,
precum si prin afisare la sediile parchetelor.
ART. 50
(1) Pentru numirea în funcŃii de conducere, sunt necesare următoarele condiŃii minime de
vechime:
a) pentru funcŃia de presedinte si vicepresedinte de judecătorie, prim-procuror al parchetului de
pe lângă judecătorie si adjunct al acestuia, o vechime de 5 ani în funcŃia de judecător sau procuror;
b) pentru funcŃia de presedinte si vicepresedinte de tribunal sau tribunal specializat, precum si
presedinte de secŃie la tribunal, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunal sau al parchetului
de pe lângă tribunalul pentru minori si familie, adjunct al acestuia si procuror sef secŃie al
parchetului de pe lângă tribunal sau al parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori si familie, o
vechime de 6 ani în funcŃia de judecător sau procuror;
c) pentru funcŃia de presedinte, vicepresedinte, presedinte de secŃie la curtea de apel, procuror
general al parchetului de pe lângă curtea de apel si adjunct al acestuia, procuror sef secŃie al
parchetului de pe lângă curtea de apel, o vechime de 8 ani în funcŃia de judecător sau procuror.
(2) La calcularea vechimii prevăzute la alin. (1) se ia în considerare si perioada în care
judecătorul sau procurorul a fost avocat.
(3) Pentru numirea în funcŃii de conducere, judecătorul si procurorul trebuie să aibă dreptul să
funcŃioneze la instanŃa sau, după caz, parchetul la care urmează să fie numit în funcŃia de
conducere.
ART. 51
(1) La încetarea mandatului funcŃiei de conducere judecătorii sau procurorii pot ocupa, în
condiŃiile prevăzute de art. 48, 49 si 50, o funcŃie de conducere la aceeasi instanŃă sau la acelasi
parchet ori la altă instanŃă sau parchet ori revin la instanŃele sau parchetele de unde provin sau la o
instanŃă sau parchet unde au dreptul să funcŃioneze potrivit legii.
(2) Revocarea din funcŃia de conducere a judecătorilor se dispune de Consiliul Superior al
Magistraturii, din oficiu sau la propunerea adunării generale ori a presedintelui instanŃei, pentru
următoarele motive:
a) în cazul în care nu mai îndeplinesc una dintre condiŃiile necesare pentru numirea în funcŃia de
conducere;
b) în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuŃiilor manageriale privind organizarea eficientă,
comportamentul si comunicarea, asumarea responsabilităŃilor si aptitudinile manageriale;
c) în cazul aplicării uneia dintre sancŃiunile disciplinare.
(3) La verificarea organizării eficiente a activităŃii vor fi avute în vedere, în principal,
următoarele criterii: folosirea adecvată a resurselor umane si materiale, evaluarea necesităŃilor,
gestionarea situaŃiilor de criză, raportul resurse investite – rezultate obŃinute, gestionarea
informaŃiilor, organizarea pregătirii si perfecŃionării profesionale si repartizarea sarcinilor în cadrul
instanŃelor sau parchetelor.
(4) La verificarea comportamentului si comunicării vor fi avute în vedere, în principal,
comportamentul si comunicarea cu judecătorii, procurorii, personalul auxiliar, justiŃiabilii,
persoanele implicate în actul de justiŃie, alte instituŃii, mass-media, asigurarea accesului la
informaŃiile de interes public din cadrul instanŃei sau parchetului si transparenŃa actului de
conducere.
(5) La verificarea asumării responsabilităŃii vor fi avute în vedere, în principal, îndeplinirea
atribuŃiilor prevăzute de lege si regulamente, implementarea strategiilor naŃionale si secvenŃiale în
domeniul justiŃiei si respectarea principiului distribuirii aleatorii sau, după caz, al repartizării pe
criterii obiective a cauzelor.
(6) La verificarea aptitudinilor manageriale vor fi avute în vedere, în principal, capacitatea de
organizare, capacitatea rapidă de decizie, rezistenŃa la stres, autoperfecŃionarea, capacitatea de
analiză, sinteză, previziune, strategie si planificare pe termen scurt, mediu si lung, iniŃiativă si
capacitatea de adaptare rapidă.
(7) Revocarea din funcŃia de conducere a procurorilor se dispune de Consiliul Superior al
Magistraturii, din oficiu sau la propunerea adunării generale ori a conducătorului parchetului,
pentru motivele prevăzute la alin. (2) care se aplică în mod corespunzător.
SECłIUNEA a 3-a
Promovarea în funcŃia de judecător la Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie si numirea în funcŃiile de
conducere din cadrul Înaltei CurŃi de CasaŃie si JustiŃie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
CasaŃie si JustiŃie si Parchetului NaŃional AnticorupŃie
ART. 52*)
(1) Promovarea în funcŃia de judecător la Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie se face de către
Consiliul Superior al Magistraturii, dintre persoanele care au îndeplinit funcŃia de judecător în
ultimii 2 ani la tribunale sau curŃi de apel, au obŃinut calificativul “foarte bine” la ultima evaluare,
nu au fost sancŃionaŃi disciplinar, s-au remarcat în activitatea profesională si au o vechime în
funcŃia de judecător sau procuror de cel puŃin 12 ani.
(2) DispoziŃiile art. 48 alin. (10) – (12) se aplică în mod corespunzător.
(3) EvidenŃa posturilor vacante de judecător la Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie este publică si
disponibilă permanent pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a
Înaltei CurŃi de CasaŃie si JustiŃie.
(4) Judecătorii care îndeplinesc condiŃiile prevăzute la alin. (1) îsi pot depune candidaturile
pentru funcŃia de judecător la Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie, însoŃite de orice înscrisuri
considerate relevante, în termen de 30 de zile de la publicarea postului vacant, la colegiul de
conducere al Înaltei CurŃi de CasaŃie si JustiŃie, care le analizează si le înaintează Consiliului
Superior al Magistraturii, însoŃite de un raport consultativ asupra promovării, în termen de 10 zile
de la primire.
————
*) Curtea ConstituŃională, prin Decizia nr. 866/2006, a constatat că dispoziŃiile art. 52 alin. (1)
din Legea nr. 303/2004, în partea care condiŃionează promovarea în funcŃia de judecător la Înalta
Curte de CasaŃie si JustiŃie de îndeplinirea funcŃiei de judecător în ultimii 2 ani, sunt
neconstituŃionale.
ART. 53
(1) Presedintele, vicepresedintele si presedinŃii de secŃii ai Înaltei CurŃi de CasaŃie si JustiŃie sunt
numiŃi de către Presedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, dintre
judecătorii Înaltei CurŃi de CasaŃie si JustiŃie care au funcŃionat la această instanŃă cel puŃin 2 ani.
(2) Presedintele României nu poate refuza numirea în funcŃiile de conducere prevăzute la alin.
(1) decât motivat, aducând la cunostinŃa Consiliului Superior al Magistraturii motivele refuzului.
(3) Numirea în funcŃiile prevăzute la alin. (1) se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea
reînvestirii o singură dată.
(4) DispoziŃiile art. 48 alin. (10) – (12) se aplică în mod corespunzător.
(5) Judecătorii Înaltei CurŃi de CasaŃie si JustiŃie care îndeplinesc condiŃiile prevăzute la alin. (1)
îsi pot depune candidaturile pentru funcŃia de presedinte sau vicepresedinte al Înaltei CurŃi de
CasaŃie si JustiŃie ori presedinte de secŃie, la Consiliul Superior al Magistraturii, în termen de 30 de
zile de la data la care funcŃia de presedinte, vicepresedinte sau presedinte de secŃie a devenit
vacantă.
(6) Revocarea din funcŃie a presedintelui, a vicepresedintelui sau a presedinŃilor de secŃii ai
Înaltei CurŃi de CasaŃie si JustiŃie se face de către Presedintele României la propunerea Consiliului
Superior al Magistraturii, care se poate sesiza din oficiu, la cererea unei treimi din numărul
membrilor sau la cererea adunării generale a instanŃei, pentru motivele prevăzute la art. 51 alin. (2)
care se aplică în mod corespunzător.
ART. 54
(1) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie, primadjunctul
si adjunctul acestuia, procurorul general al Parchetului NaŃional AnticorupŃie, adjuncŃii
acestuia, procurorii sefi de secŃie ai acestor parchete, precum si procurorul sef al DirecŃiei de
Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism si adjuncŃii acestora sunt
numiŃi de Presedintele României, la propunerea ministrului justiŃiei, cu avizul Consiliului Superior
al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minimă de 10 ani în funcŃia de judecător sau
procuror, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată.
(2) DispoziŃiile art. 48 alin. (10) – (12) se aplică în mod corespunzător.
(3) Presedintele României poate refuza motivat numirea în funcŃiile de conducere prevăzute la
alin. (1), aducând la cunostinŃa publicului motivele refuzului.
(4) Revocarea procurorilor din funcŃiile de conducere prevăzute la alin. (1) se face de către
Presedintele României, la propunerea ministrului justiŃiei care se poate sesiza din oficiu, la cererea
adunării generale sau, după caz, a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
CasaŃie si JustiŃie ori a procurorului general al Parchetului NaŃional AnticorupŃie, cu avizul
Consiliului Superior al Magistraturii, pentru motivele prevăzute la art. 51 alin. (2) care se aplică în
mod corespunzător.
ART. 55
(1) Numirea în celelalte funcŃii de conducere în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
CasaŃie si JustiŃie si al Parchetului NaŃional AnticorupŃie se face pe o perioadă de 3 ani, cu
posibilitatea reînvestirii o singură dată, de către Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea
procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie sau a
procurorului general al Parchetului NaŃional AnticorupŃie, după caz.
(2) Pentru numirea în funcŃiile de conducere prevăzute la alin. (1) este necesară recomandarea
conducătorului secŃiei ori, după caz, al direcŃiei din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
CasaŃie si JustiŃie sau Parchetului NaŃional AnticorupŃie, unde urmează să fie numit procurorul.
(3) DispoziŃiile art. 48 alin. (10) – (12) se aplică în mod corespunzător.
(4) Revocarea din funcŃiile de conducere a procurorilor numiŃi potrivit alin. (1) se dispune de
Consiliul Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea procurorului general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie ori, după caz, a procurorului general al
Parchetului NaŃional AnticorupŃie, pentru motivele prevăzute la art. 51 alin. (2) care se aplică în
mod corespunzător.
(5) Propunerea prevăzută la alin. (4) poate fi formulată din oficiu sau la sesizarea adunărilor
generale ori a conducătorilor secŃiilor ori, după caz, al direcŃiei din cadrul Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie sau Parchetului NaŃional AnticorupŃie.
ART. 56
La încetarea mandatului pentru funcŃiile de conducere prevăzute la art. 53, 54 si 55, judecătorii
sau procurorii revin la instanŃele sau parchetele de unde provin sau la o instanŃă sau parchet unde
au dreptul să funcŃioneze potrivit legii.
CAP. 6
Delegarea, detasarea si transferul
ART. 57
(1) În cazul în care o judecătorie, un tribunal sau un tribunal specializat nu poate funcŃiona
normal din cauza absenŃei temporare a unor judecători, existenŃei unor posturi vacante sau altor
asemenea cauze, presedintele curŃii de apel, la propunerea presedintelui respectivei instanŃe din
circumscripŃia acelei curŃi de apel, poate delega judecători de la alte instanŃe din circumscripŃia
menŃionată, cu acordul scris al acestora.
(2) Delegarea judecătorilor de la judecătorii, tribunale si tribunale specializate în circumscripŃia
altei curŃi de apel se dispune, cu acordul scris al acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii, la
solicitarea presedintelui curŃii de apel în circumscripŃia căreia se cere delegarea si cu avizul
presedintelui curŃii de apel unde acestia funcŃionează.
(3) Delegarea judecătorilor curŃilor de apel se dispune, cu acordul scris al acestora, de Consiliul
Superior al Magistraturii, la solicitarea presedintelui curŃii de apel.
(4) Delegarea în funcŃii de conducere a judecătorilor de la curŃile de apel, tribunale, tribunale
specializate si judecătorii se dispune, cu acordul scris al acestora, de Consiliul Superior al
Magistraturii, până la ocuparea funcŃiei prin numire în condiŃiile prezentei legi.
(5) Delegarea în funcŃiile de conducere de la Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie a judecătorilor de
la această instanŃă se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, cu acordul scris al acestora, la
propunerea presedintelui Înaltei CurŃi de CasaŃie si JustiŃie.
(6) Delegarea judecătorilor se poate face pe o perioadă de cel mult 90 de zile într-un an si poate
fi prelungită, cu acordul scris al acestora, cel mult încă 90 de zile.
(7) În interesul serviciului, procurorii pot fi delegaŃi, cu acordul scris al acestora, inclusiv în
funcŃii de conducere, de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie
si JustiŃie, la parchetele din cadrul Ministerului Public pe o perioadă de cel mult 90 de zile într-un
an.
(8) Delegarea procurorilor poate fi prelungită, cu acordul scris al acestora, cel mult încă 90 de
zile.
(9) Pe perioada delegării judecătorii si procurorii beneficiază de toate drepturile prevăzute de
lege pentru funcŃia în care sunt delegaŃi. Când salariul si celelalte drepturi bănesti prevăzute pentru
funcŃia în care este delegat judecătorul sau procurorul sunt inferioare, acesta îsi păstrează
indemnizaŃia de încadrare lunară si celelalte drepturi bănesti.
ART. 58
(1) Consiliul Superior al Magistraturii dispune detasarea judecătorilor si procurorilor, cu
acordul scris al acestora, la alte instanŃe sau parchete, la Consiliul Superior al Magistraturii,
Institutul NaŃional al Magistraturii, Ministerul JustiŃiei sau la unităŃile subordonate acestuia ori la
alte autorităŃi publice, în orice funcŃii, inclusiv cele de demnitate publică numite, la solicitarea
acestor instituŃii, precum si la instituŃii ale Uniunii Europene sau organizaŃii internaŃionale.
(2) Durata detasării este cuprinsă între 6 luni si 3 ani. Detasarea se prelungeste o singură dată,
pentru o durată de până la 3 ani, în condiŃiile prevăzute la alin. (1).
(3) În perioada detasării, judecătorii si procurorii îsi păstrează calitatea de judecător sau
procuror si beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru personalul detasat. Când salariul si
celelalte drepturi bănesti prevăzute pentru funcŃia în care este detasat judecătorul sau procurorul
sunt inferioare, acesta îsi păstrează indemnizaŃia de încadrare lunară si celelalte drepturi bănesti.
(3^1) Judecătorii, procurorii si personalul asimilat acestora, detasaŃi în străinătate pentru
acŃiuni în interesul serviciului, beneficiază de drepturi si au obligaŃiile stabilite prin normele
speciale ale instituŃiei la care sunt detasaŃi.
(3^2) În lipsa normelor speciale prevăzute la alin. (3^1), personalul detasat în străinătate
beneficiază de următoarele drepturi:
a) indemnizaŃia de încadrare lunară, la care se adaugă sporurile cu caracter permanent
prevăzute de lege pentru funcŃia deŃinută anterior detasării;
b) decontarea costului transportului între locul de domiciliu si locul detasării, la începutul si la
sfârsitul perioadei de detasare, precum si pentru efectuarea concediului de odihnă în Ńară;
c) decontarea chiriei, în limita plafonului stabilit anual, potrivit limitei bugetului alocat în acest
scop, prin legea bugetului de stat, prin ordin comun al ministrului justiŃiei, al presedintelui
Consiliului Superior al Magistraturii, al presedintelui Înaltei CurŃi de CasaŃie si JustiŃie, al
procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie si al
procurorului-sef al DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie;
d) diurnă, în cuantumul prevăzut de lege pentru deplasarea în străinătate a secretarilor de stat.
(3^3) Personalul detasat în străinătate nu poate beneficia în Ńară de aceleasi drepturi acordate
de instituŃia unde este detasat.
(4) Perioada detasării constituie vechime în funcŃia de judecător sau procuror.
(5) După încetarea detasării, judecătorul sau procurorul revine în funcŃia deŃinută anterior.
ART. 59
Detasarea nu se poate face la instanŃe sau parchete de nivel superior celor la care judecătorul sau
procurorul are dreptul să funcŃioneze potrivit legii.
ART. 60
Transferul judecătorilor si procurorilor de la o instanŃă la altă instanŃă sau de la un parchet la alt
parchet ori la o instituŃie publică se aprobă, la cererea celor în cauză, de Consiliul Superior al
Magistraturii.
ART. 61
(1) La cererea motivată, judecătorii pot fi numiŃi în funcŃia de procuror, iar procurorii, în funcŃia
de judecător, prin decret al Presedintelui României, la propunerea Consiliului Superior al
Magistraturii, cu respectarea condiŃiilor prevăzute în prezenta lege.
(2) Pentru numirea în funcŃiile prevăzute la alin. (1), candidaŃii vor susŃine un interviu în faŃa
secŃiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii în cazul procurorilor care solicită
numirea ca judecători si, respectiv, a secŃiei pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii în cazul judecătorilor care solicită numirea ca procuror.
(3) Presedintele României nu poate refuza numirea în funcŃiile prevăzute la alin. (1) decât
motivat, aducând la cunostinŃă Consiliului Superior al Magistraturii motivele refuzului.
CAP. 7
Suspendarea din funcŃie si încetarea funcŃiei de judecător si procuror
ART. 62
(1) Judecătorul sau procurorul este suspendat din funcŃie în următoarele cazuri:
a) când a fost pusă în miscare acŃiunea penală împotriva sa prin ordonanŃă sau rechizitoriu;
b) când suferă de o boală psihică, care îl împiedică să-si exercite funcŃia în mod corespunzător.
(2) Suspendarea din funcŃie a judecătorilor si procurorilor se dispune de Consiliul Superior al
Magistraturii.
(3) În perioada suspendării din funcŃie, judecătorului si procurorului nu i se plătesc drepturile
salariale. Această perioadă nu constituie vechime în magistratură.
(4) În perioada suspendării din funcŃie, judecătorului sau procurorului nu îi sunt aplicabile
dispoziŃiile referitoare la interdicŃiile si incompatibilităŃile prevăzute la art. 5 si 8.
ART. 63
(1) În cazul prevăzut la art. 62 alin. (1) lit. a), Consiliul Superior al Magistraturii comunică de
îndată judecătorului sau procurorului si conducerii instanŃei sau parchetului unde acesta
funcŃionează hotărârea prin care s-a dispus suspendarea din funcŃie.
(2) Dacă se dispune scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale, achitarea sau
încetarea procesului penal faŃă de judecător sau procuror, suspendarea din funcŃie încetează, iar
acesta este repus în situaŃia anterioară, i se plătesc drepturile bănesti de care a fost lipsit pe
perioada suspendării din funcŃie si i se recunoaste vechimea în magistratură pentru această
perioadă.
ART. 64
(1) În cazul prevăzut la art. 62 alin. (1) lit. b), boala psihică se constată printr-o expertiză de
specialitate, la sesizarea presedintelui instanŃei sau a conducătorului parchetului ori a colegiilor de
conducere, iar suspendarea din funcŃie se dispune pe perioada recomandată de comisia medicală de
specialitate, numită în condiŃiile art. 14 alin. (2) lit. e).
(2) După expirarea perioadei prevăzute la alin. (1), Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza
unei noi expertize, poate hotărî încetarea suspendării si repunerea în funcŃie a judecătorului sau
procurorului, prelungirea acesteia sau, dacă boala este ireversibilă, propune eliberarea din funcŃie
potrivit legii.
(3) În perioada suspendării, judecătorului sau procurorului i se plătesc drepturile de asigurări
sociale de sănătate, potrivit legii.
ART. 65
(1) Judecătorii si procurorii sunt eliberaŃi din funcŃie în următoarele cazuri:
a) demisie;
b) pensionare, potrivit legii;
c) transfer într-o altă funcŃie, în condiŃiile legii;
d) incapacitate profesională;
e) ca sancŃiune disciplinară;
f) condamnarea definitivă a judecătorului sau procurorului pentru o infracŃiune;
g) încălcarea dispoziŃiilor art. 7;
h) nepromovarea examenului prevăzut la art. 33 alin. (14);
i) neîndeplinirea condiŃiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), c) si e).
(2) Eliberarea din funcŃie a judecătorilor si procurorilor se dispune prin decret al Presedintelui
României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) Trecerea în rezervă sau în retragere a judecătorilor si procurorilor militari se face în
condiŃiile legii, după eliberarea din funcŃie de către Presedintele României. În caz de pensionare
sau de transfer, eliberarea din funcŃie se face după trecerea în rezervă sau, după caz, în retragere.
(4) Eliberarea din funcŃie a judecătorilor stagiari si a procurorilor stagiari se face de Consiliul
Superior al Magistraturii.
(5) În cazul în care judecătorul sau procurorul cere eliberarea din funcŃie prin demisie, Consiliul
Superior al Magistraturii poate stabili un termen de cel mult 30 de zile de la care demisia să devină
efectivă, dacă prezenŃa judecătorului sau procurorului este necesară.
(6) Judecătorul sau procurorul eliberat din funcŃie din motive neimputabile îsi păstrează gradul
profesional dobândit în ierarhia instanŃelor sau a parchetelor.
ART. 65^1
(1) Prin derogare de la dispoziŃiile art. 29 alin. (8) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, recursul împotriva hotărârilor
de suspendare din funcŃie a judecătorului sau procurorului nu este suspensiv de executare.
(2) În cazul în care, împotriva hotărârii de eliberare din funcŃie a judecătorului sau
procurorului se exercită calea de atac a recursului, acesta va fi suspendat din funcŃie până la
soluŃionarea irevocabilă a cauzei de către instanŃa competentă.
(3) DispoziŃiile art. 63 alin. (2) si ale art. 64 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
CAP. 8
MagistraŃii-asistenŃi ai Înaltei CurŃi de CasaŃie si JustiŃie
ART. 66
(1) Prim-magistratul-asistent, magistraŃii-asistenŃi sefi si magistraŃii-asistenŃi ai Înaltei CurŃi de
CasaŃie si JustiŃie se bucură de stabilitate.
(2) MagistraŃii-asistenŃi sunt numiŃi si promovaŃi în funcŃie de Consiliul Superior al
Magistraturii, pe bază de concurs.
(3) CondiŃiile generale de numire a magistraŃilor-asistenŃi sunt cele prevăzute pentru funcŃia de
judecător si procuror.
(4) DispoziŃiile prezentei legi privind incompatibilităŃile si interdicŃiile, formarea profesională
continuă si evaluarea periodică, drepturile si îndatoririle, precum si răspunderea disciplinară a
judecătorilor si procurorilor se aplică în mod corespunzător si magistraŃilor-asistenŃi.
ART. 67
(1) Prim-magistratul-asistent este promovat dintre magistraŃii-asistenŃi sefi cu o vechime de cel
puŃin 4 ani în această funcŃie.
(2) MagistraŃii-asistenŃi sefi gradul III sunt promovaŃi dintre magistraŃii-asistenŃi cu cel puŃin 3
ani vechime în această funcŃie. După o perioadă de 2 ani ca magistraŃi-asistenŃi sefi pot fi trecuŃi în
gradul II si după alŃi 5 ani în gradul I.
(3) MagistraŃii-asistenŃi gradul III sunt numiŃi fără concurs dintre judecătorii sau procurorii cu o
vechime în magistratură de cel puŃin 4 ani. După o perioadă de 3 ani în această funcŃie, magistraŃiiasistenŃi
pot fi trecuŃi în gradul II, iar după alŃi 3 ani în gradul I.
(4) MagistraŃii-asistenŃi gradul III pot fi numiŃi, prin concurs, si dintre avocaŃi, notari, personal
de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1), precum si dintre grefieri cu studii superioare
juridice de la curŃile de apel si Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie, cu o vechime de cel puŃin 5 ani.
ART. 68
(1) Prim-magistratul-asistent are următoarele atribuŃii:
a) coordonează activitatea magistraŃilor-asistenŃi din secŃii si a funcŃionarilor din Cancelaria
Înaltei CurŃi de CasaŃie si JustiŃie;
b) ia parte la sedinŃele SecŃiilor Unite ale Înaltei CurŃi de CasaŃie si JustiŃie si ale Completului de
9 judecători, ca instanŃă disciplinară.
(2) Prim-magistratul-asistent are si alte atribuŃii stabilite prin Regulamentul privind organizarea
administrativă si funcŃionarea Înaltei CurŃi de CasaŃie si JustiŃie.
ART. 69
MagistraŃii-asistenŃi sefi au următoarele atribuŃii:
a) participă la sedinŃele de judecată ale secŃiilor si ale Completului de 9 judecători;
b) repartizează magistraŃii-asistenŃi care participă la sedinŃele de judecată;
c) asigură Ńinerea în bune condiŃii a evidenŃelor secŃiilor si realizarea la timp a tuturor lucrărilor.
ART. 70
MagistraŃii-asistenŃi participă la sedinŃele de judecată ale secŃiilor.
ART. 71
MagistraŃii-asistenŃi care participă la sedinŃele de judecată ale Înaltei CurŃi de CasaŃie si JustiŃie
redactează încheierile, participă cu vot consultativ la deliberări si redactează hotărâri, conform
repartizării făcute de presedinte pentru toŃi membrii completului de judecată.
ART. 72
MagistraŃii-asistenŃi aduc la îndeplinire orice alte sarcini încredinŃate de presedintele Înaltei
CurŃi de CasaŃie si JustiŃie, de vicepresedinte sau de presedintele secŃiei.
TITLUL III
Drepturile si îndatoririle judecătorilor si procurorilor
ART. 73
Stabilirea drepturilor judecătorilor si procurorilor se face Ńinându-se seama de locul si rolul
justiŃiei în statul de drept, de răspunderea si complexitatea funcŃiei de judecător si procuror, de
interdicŃiile si incompatibilităŃile prevăzute de lege pentru aceste funcŃii si urmăreste garantarea
independenŃei si imparŃialităŃii acestora.
ART. 74
(1) Pentru activitatea desfăsurată, judecătorii si procurorii au dreptul la o remuneraŃie stabilită în
raport cu nivelul instanŃei sau al parchetului, cu funcŃia deŃinută, cu vechimea în magistratură si cu
alte criterii prevăzute de lege.
(2) Drepturile salariale ale judecătorilor si procurorilor nu pot fi diminuate sau suspendate decât
în cazurile prevăzute de prezenta lege. Salarizarea judecătorilor si procurorilor se stabileste prin
lege specială.
(3) *** Abrogat
(4) Judecătorii si procurorii militari sunt militari activi si au toate drepturile si obligaŃiile ce
decurg din această calitate.
(5) Salarizarea si celelalte drepturi cuvenite judecătorilor si procurorilor militari se asigură de
Ministerul Apărării NaŃionale, în concordanŃă cu prevederile legislaŃiei privind salarizarea si alte
drepturi ale personalului din organele autorităŃii judecătoresti si cu reglementările referitoare la
drepturile materiale si bănesti specifice calităŃii de militar activ si, respectiv, de salariat civil al
acestui minister.
(6) Acordarea gradelor militare si înaintarea în grad a judecătorilor si procurorilor militari se fac
potrivit normelor aplicabile cadrelor permanente din Ministerul Apărării NaŃionale.
ART. 75
(1) Consiliul Superior al Magistraturii are dreptul si obligaŃia de a apăra judecătorii si procurorii
împotriva oricărui act care le-ar putea afecta independenŃa sau imparŃialitatea ori ar crea suspiciuni
cu privire la acestea.
(2) Judecătorii sau procurorii care consideră că independenŃa si imparŃialitatea le sunt afectate în
orice mod prin acte de imixtiune în activitatea profesională se pot adresa Consiliului Superior al
Magistraturii, pentru a dispune măsurile necesare, conform legii.
ART. 76
Judecătorii si procurorii sunt liberi să organizeze sau să adere la organizaŃii profesionale locale,
naŃionale sau internaŃionale, în scopul apărării intereselor lor profesionale, precum si la cele
prevăzute de art. 11 alin. (3).
ART. 77
(1) Judecătorii si procurorii în funcŃie sau pensionari au dreptul de a li se asigura măsuri speciale
de protecŃie împotriva ameninŃărilor, violenŃelor sau a oricăror fapte care îi pun în pericol pe ei,
familiile sau bunurile lor.
(2) Măsurile speciale de protecŃie, condiŃiile si modul de realizare a acestora se stabilesc prin
hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului JustiŃiei si a Ministerului AdministraŃiei si
Internelor.
ART. 78
(1) Judecătorii si procurorii beneficiază de despăgubiri acordate din fondurile bugetare ale
Înaltei CurŃi de CasaŃie si JustiŃie, ale Ministerului JustiŃiei, Ministerului Public sau, în cazul
judecătorilor si procurorilor militari, din fondurile Ministerului Apărării, în cazul în care viaŃa,
sănătatea ori bunurile le sunt afectate în exercitarea atribuŃiilor de serviciu sau în legătură cu
acestea.
(2) Despăgubirile prevăzute la alin. (1) se acordă în condiŃiile stabilite prin hotărâre a
Guvernului, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
ART. 79*)
(1) Judecătorii si procurorii beneficiază anual de un concediu de odihnă plătit de 35 de zile
lucrătoare.
(2) Judecătorii si procurorii au dreptul la concedii de studii de specialitate plătite pentru
participarea la cursuri sau alte forme de specializare organizate în Ńară sau în străinătate, pentru
pregătirea si susŃinerea examenului de capacitate si de doctorat, precum si la concedii fără plată,
potrivit Regulamentului privind concediile judecătorilor si procurorilor.
(3) Judecătorii si procurorii au dreptul la concedii medicale si la alte concedii, în conformitate
cu legislaŃia în vigoare.
(4) *** Abrogat
(5) Judecătorii si procurorii în activitate sau pensionari, precum si soŃul sau soŃia si copiii aflaŃi
în întreŃinerea acestora beneficiază în mod gratuit de asistenŃă medicală, medicamente si proteze,
în condiŃiile respectării dispoziŃiilor legale privind plata contribuŃiei la asigurările sociale.
(6) Judecătorii si procurorii au dreptul la închirierea locuinŃelor de serviciu. LocuinŃele de
serviciu aflate în proprietatea sau administrarea Ministerului JustiŃiei si unităŃilor subordonate,
precum si cele aflate în proprietatea sau în administrarea Ministerului Public nu pot fi cumpărate
de judecători, procurori sau orice alŃi salariaŃi ai acestor instituŃii.
(7) În cazul pensionării pentru limită de vârstă, titularul contractului de închiriere prevăzut la
alin. (6) si, după caz, soŃul ori soŃia acestuia îsi păstrează drepturile locative pe tot parcursul vieŃii.
————
*) Conform art. I pct. 4 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 50/2006, alineatul (5) al
articolului 79 se abrogă. Conform art. IV din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 50/2006,
dispoziŃiile art. I pct. 4 intră în vigoare la data intrării în vigoare a legii de aprobare a
OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale
judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justiŃiei.
ART. 80
Judecătorii si procurorii beneficiază anual de 6 călătorii în Ńară dus-întors, gratuite, la transportul
pe calea ferată clasa I, auto, naval si aerian sau de decontarea a 7,5 litri combustibil la suta de
kilometri pentru 6 călătorii în Ńară dus-întors, în cazul în care deplasarea se efectuează cu
autoturismul.
ART. 81
(1) Judecătorii si procurorii cu vechime continuă în magistratură de 20 de ani beneficiază, la
data pensionării sau a eliberării din funcŃie pentru alte motive neimputabile, de o indemnizaŃie
egală cu 7 indemnizaŃii de încadrare lunare brute, care se impozitează potrivit legii.
(2) IndemnizaŃia prevăzută la alin. (1) se acordă o singură dată în decursul carierei de judecător
sau procuror si se înregistrează, potrivit legii.
(3) Modul de calcul al vechimii continue în magistratură se stabileste prin hotărâre a Consiliului
Superior al Magistraturii.
(4) Prevederile alin. (1) se aplică si în cazul decesului judecătorului sau procurorului aflat în
activitate. În acest caz, de indemnizaŃie beneficiază soŃul/soŃia si copiii care se află în întreŃinerea
acestuia la data decesului.
ART. 82
(1) Judecătorii, procurorii, magistraŃii-asistenŃi de la Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie si
personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, precum si fostii
judecători si procurori financiari si consilierii de conturi de la secŃia jurisdicŃională care au
exercitat aceste funcŃii la Curtea de Conturi, cu o vechime de cel puŃin 25 de ani în funcŃia de
judecător ori procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat
judecătorilor si procurorilor, precum si în funcŃia de judecător ori procuror financiar sau
consilier de conturi de la secŃia jurisdicŃională a CurŃii de Conturi se pot pensiona la cerere si pot
beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de
calcul reprezentată de indemnizaŃia de încadrare brută lunară sau de salariul de bază brut lunar,
după caz, si sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.
(2) Judecătorii, procurorii, magistraŃii-asistenŃi de la Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie,
personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, precum si fostii
judecători si procurori financiari si consilierii de conturi de la secŃia jurisdicŃională care au
exercitat aceste funcŃii la Curtea de Conturi se pot pensiona la cerere înainte de împlinirea vârstei
de 60 de ani si beneficiază de pensia prevăzută la alin. (1), dacă au o vechime de cel puŃin 25 de
ani numai în funcŃia de judecător, procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate
juridică asimilat judecătorilor, precum si în funcŃia de judecător ori procuror financiar sau
consilier de conturi de la secŃia jurisdicŃională a CurŃii de Conturi. La calcularea acestei vechimi
se iau în considerare si perioadele în care judecătorul, procurorul, magistratul-asistent sau
personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, precum si judecătorul,
procurorul financiar si consilierul de conturi la secŃia jurisdicŃională a CurŃii de Conturi a
exercitat profesia de avocat, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, consilier
juridic sau jurisconsult.
(3) De pensia de serviciu prevăzută la alin. (1) beneficiază, la împlinirea vârstei de 60 de ani, si
judecătorii si procurorii cu o vechime în magistratură între 20 si 25 de ani, în acest caz cuantumul
pensiei fiind micsorat cu 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), pentru fiecare an care
lipseste din vechimea integrală în magistratură.
(4) Pentru fiecare an care depăseste vechimea în magistratură prevăzută la alin. (1) si (2) la
cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), fără a o putea
depăsi.
(5) Persoanele care îndeplinesc condiŃiile de vechime prevăzute la alin. (1) si (3) în funcŃia de
judecător, procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat
judecătorilor, precum si în funcŃia de judecător ori procuror financiar sau consilier de conturi de
la secŃia jurisdicŃională a CurŃii de Conturi se pot pensiona si pot beneficia, la împlinirea vârstei
de 60 de ani, de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au o altă ocupaŃie. În acest caz,
pensia se stabileste dintr-o bază de calcul egală cu indemnizaŃia de încadrare brută lunară pe
care o are un judecător sau procuror în activitate, în condiŃii identice de funcŃie, vechime si grad
al instanŃei sau parchetului, si sporurile, în procent, avute la data eliberării din funcŃie ori, după
caz, cu salariul de bază brut lunar si sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data
pensionării. De această pensie de serviciu pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate
din funcŃie din motive neimputabile.
(6) De prevederile alin. (1), (3) si (4) pot beneficia si judecătorii si procurorii pensionaŃi
anterior intrării în vigoare a prezentei legi, care beneficiază de pensie în sistemul public si care
îndeplinesc condiŃiile prevăzute de prezenta lege pentru acordarea pensiei de serviciu. În acest
caz, pensia de serviciu se stabileste dintr-o bază de calcul egală cu indemnizaŃia de încadrare
brută lunară pe care o are un judecător sau procuror în activitate, în condiŃii identice de funcŃie,
vechime si nivel al instanŃei sau parchetului unde a funcŃionat înaintea eliberării din funcŃia de
judecător sau procuror, si sporurile, în procent, avute la data eliberării din funcŃie.
(7) Judecătorii si procurorii pot opta între pensia de serviciu si pensia din sistemul public.
Judecătorii si procurorii militari pot opta între pensia de serviciu si pensia militară de serviciu.
(8) Pensia prevăzută de prezentul articol are regimul juridic al unei pensii pentru limită de
vârstă.
ART. 83
(1) Judecătorii, procurorii, magistraŃii-asistenŃi de la Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie, precum
si personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1) pot fi menŃinuŃi în funcŃie după
împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege, până la vârsta de 70 de ani. Până la vârsta de
65 de ani, magistratul poate opta să rămână în funcŃie, însă după împlinirea acestei vârste, pentru
menŃinerea în activitate este necesar avizul anul al Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Judecătorii si procurorii care au fost eliberaŃi din funcŃie prin pensionare pot cumula pensia
de serviciu cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, indiferent de nivelul veniturilor
respective.
(3) Reîncadrarea în funcŃia de judecător, procuror ori magistrat-asistent se face fără concurs si
cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, la instanŃele sau, după caz, la parchetele de pe
lângă acestea în cadrul cărora au funcŃionat până la data pensionării. În acest caz, numirea în
funcŃia de magistrat-asistent se face de Consiliul Superior al Magistraturii, iar numirea în funcŃia
de judecător sau procuror se face de Presedintele României, la propunerea Consiliului Superior
al Magistraturii.
(4) *** Abrogat
(5) *** Abrogat
ART. 83^1
(1) Judecătorii si procurorii pot fi pensionaŃi anticipat, cu reducerea vârstei de pensionare
prevăzute de prezenta lege cu până la 5 ani, în cazul în care depăsesc vechimea în magistratură
prevăzută la art. 82 alin. (1) cu cel puŃin 5 ani. Cei care îndeplinesc atât condiŃiile pentru
acordarea pensiei în condiŃiile prezentului articol, cât si pe cele prevăzute la art. 82 alin. (2) pot
opta între cele două pensii.
(2) Pensia prevăzută la alin. (1) are regimul unei pensii anticipate de serviciu.
(3) Beneficiarii pensiei de serviciu prevăzute la alin. (1) nu pot cumula pensia de serviciu cu
veniturile realizate dintr-o activitate profesională, indiferent de nivelul veniturilor respective,
până la vârsta de 60 de ani.
(4) Cuantumul pensiei anticipate se stabileste potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) si (4).
ART. 84
(1) SoŃul supravieŃuitor al judecătorului sau procurorului are dreptul, la împlinirea vârstei de
60 de ani, la pensia de urmas în condiŃiile prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public
de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, calculată
din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul la data decesului susŃinătorul,
actualizată, după caz.
(2) Copiii minori ai judecătorului sau procurorului decedat, precum si copiii majori până la
terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, au dreptul la pensia de urmas, calculată din
pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul la data decesului susŃinătorul
decedat, actualizată, după caz, în condiŃiile Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările
ulterioare, si în procentele prevăzute de această lege, în funcŃie de numărul de urmasi.
(3) În cazul în care la data decesului procurorul sau judecătorul nu îndeplineste condiŃiile de
acordare a pensiei de serviciu, copiii minori, precum si copiii majori până la terminarea studiilor,
dar nu mai mult de 26 de ani, au dreptul la o pensie de urmas în cuantum de 75% din
indemnizaŃia de încadrare brută lunară avută de susŃinătorul decedat în ultima lună de activitate,
în condiŃiile prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.
ART. 85
(1) Partea din pensia de serviciu care depăseste nivelul pensiei din sistemul public, pensia
prevăzută de art. 82 alin. (2), art. 83^1 si art. 84 alin. (3), precum si pensia de serviciu acordată
celor care nu îndeplinesc condiŃia de limită de vârstă prevăzută de Legea nr. 19/2000, cu
modificările si completările ulterioare, se suportă din bugetul de stat.
(2) Pensiile de serviciu ale judecătorilor si procurorilor, precum si pensiile de urmas prevăzute
la art. 84 se actualizează ori de câte ori se majorează indemnizaŃia brută lunară a unui judecător
si procuror în activitate, în condiŃii identice de funcŃie, vechime si grad al instanŃei sau
parchetului, cu luarea în considerare, în procent, a sporurilor intrate în baza de calcul la
acordarea pensiei de serviciu, precum si a sporului de vechime. Dacă în urma actualizării rezultă
o pensie de serviciu mai mică, judecătorul sau procurorul îsi poate păstra pensia aflată în plată.
(3) Cererile de pensionare formulate de judecătorii si procurorii în activitate pentru acordarea
pensiei de serviciu prevăzute de prezenta lege se depun la casa teritorială de pensii competentă.
Plata pensiei se face de la data prevăzută în decretul Presedintelui României ca fiind cea a
eliberării din funcŃie sau, în cazul lipsei unei astfel de date, de la data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea I, a decretului Presedintelui României de eliberare din funcŃie.
ART. 86
Constituie vechime în magistratură perioada în care judecătorul, procurorul, personalul de
specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1) sau magistratul-asistent a îndeplinit funcŃiile de
judecător, procuror, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, magistrat-
asistent, auditor de justiŃie, judecător financiar, judecător financiar inspector, procuror financiar,
procuror financiar inspector, consilier si consilier de conturi în secŃia jurisdicŃională a CurŃii de
Conturi, grefier cu studii superioare juridice sau personal de specialitate juridică prevăzut la art.
87 alin. (1), precum si perioada în care a fost avocat, notar, asistent judiciar, cadru didactic în
învăŃământul juridic superior acreditat, jurisconsult, consilier juridic, ofiŃer de poliŃie judiciară cu
studii superioare juridice, expert criminalist cu studii superioare juridice, autorizat potrivit legii,
personal de probaŃiune cu studii superioare juridice sau care a îndeplinit funcŃii de specialitate
juridică în Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, Institutul Român pentru
Drepturile Omului, în Parlament sau în aparatul acestuia ori în cadrul AdministraŃiei
PrezidenŃiale, Guvernului, CurŃii ConstituŃionale, Avocatului Poporului, CurŃii de Conturi,
Consiliului Legislativ.
ART. 87
(1) Pe durata îndeplinirii funcŃiei, personalul de specialitate juridică din Ministerul JustiŃiei,
Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul NaŃional de Criminologie,
Institutul NaŃional de Expertize Criminalistice si din Institutul NaŃional al Magistraturii este
asimilat judecătorilor si procurorilor în ceea ce priveste drepturile si îndatoririle, inclusiv
susŃinerea examenului de admitere, evaluarea activităŃii profesionale, susŃinerea examenului de
capacitate si de promovare, dispoziŃiile prezentei legi aplicându-se în mod corespunzător.
(2) Stabilirea faptelor care constituie abateri disciplinare, precum si a procedurii de cercetare si
aplicare a sancŃiunilor disciplinare se face prin ordin al conducătorilor autorităŃilor prevăzute la
alin. (1).
ART. 88
(1) Pentru merite deosebite în activitate, judecătorii si procurorii pot fi distinsi cu Diploma
Meritul judiciar.
(2) Diploma Meritul judiciar se acordă de Presedintele României, la propunerea Consiliului
Superior al Magistraturii, pentru judecători, si la propunerea ministrului justiŃiei, pentru procurori.
ART. 89
Modelul diplomei si modul de confecŃionare a acesteia se stabilesc, cu avizul conform al
Consiliului Superior al Magistraturii, de către ministrul justiŃiei.
ART. 90
(1) Judecătorii si procurorii sunt datori să se abŃină de la orice acte sau fapte de natură să
compromită demnitatea lor în profesie si în societate.
(2) RelaŃiile judecătorilor si procurorilor la locul de muncă si în societate se bazează pe respect
si bună-credinŃă.
ART. 91
(1) Judecătorii si procurorii sunt obligaŃi să rezolve lucrările în termenele stabilite si să
soluŃioneze cauzele în termen rezonabil, în funcŃie de complexitatea acestora, si să respecte
secretul profesional.
(2) Judecătorul este obligat să păstreze secretul deliberărilor si al voturilor la care a participat,
inclusiv după încetarea exercitării funcŃiei.
ART. 92
(1) Judecătorii si procurorii sunt obligaŃi să aibă, în timpul sedinŃelor de judecată, Ńinuta
vestimentară corespunzătoare instanŃei la care funcŃionează.
(2) łinuta vestimentară se stabileste prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Consiliului Superior
al Magistraturii, si se asigură în mod gratuit.
ART. 93
Judecătorii si procurorii sunt obligaŃi să prezinte, în condiŃiile si la termenele prevăzute de lege,
declaraŃia de avere si declaraŃia de interese.
TITLUL IV
Răspunderea judecătorilor si procurorilor
CAP. 1
DispoziŃii generale
ART. 94
Judecătorii si procurorii răspund civil, disciplinar si penal, în condiŃiile legii.
ART. 95
(1) Judecătorii, procurorii si magistraŃii-asistenŃi pot fi percheziŃionaŃi, reŃinuŃi sau arestaŃi
preventiv numai cu încuviinŃarea secŃiilor Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) În caz de infracŃiune flagrantă, judecătorii, procurorii si magistraŃii-asistenŃi pot fi reŃinuŃi si
supusi percheziŃiei potrivit legii, Consiliul Superior al Magistraturii fiind informat de îndată de
organul care a dispus reŃinerea sau percheziŃia.
ART. 96
(1) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare.
(2) Răspunderea statului este stabilită în condiŃiile legii si nu înlătură răspunderea judecătorilor
si procurorilor care si-au exercitat funcŃia cu rea-credinŃă sau gravă neglijenŃă.
(3) Cazurile în care persoana vătămată are dreptul la repararea prejudiciilor cauzate prin erori
judiciare săvârsite în procese penale sunt stabilite de Codul de procedură penală.
(4) Dreptul persoanei vătămate la repararea prejudiciilor materiale cauzate prin erorile judiciare
săvârsite în alte procese decât cele penale nu se va putea exercita decât în cazul în care s-a stabilit,
în prealabil, printr-o hotărâre definitivă, răspunderea penală sau disciplinară, după caz, a
judecătorului sau procurorului pentru o faptă săvârsită în cursul judecăŃii procesului si dacă această
faptă este de natură să determine o eroare judiciară.
(5) Nu este îndreptăŃită la repararea pagubei persoana care, în cursul procesului, a contribuit în
orice mod la săvârsirea erorii judiciare de către judecător sau procuror.
(6) Pentru repararea prejudiciului, persoana vătămată se poate îndrepta cu acŃiune numai
împotriva statului, reprezentat prin Ministerul FinanŃelor Publice.
(7) După ce prejudiciul a fost acoperit de stat în temeiul hotărârii irevocabile date cu respectarea
prevederilor alin. (6), statul se poate îndrepta cu o acŃiune în despăgubiri împotriva judecătorului
sau procurorului care, cu rea-credinŃă sau gravă neglijenŃă, a săvârsit eroarea judiciară cauzatoare
de prejudicii.
(8) Termenul de prescripŃie a dreptului la acŃiune în toate cazurile prevăzute de prezentul articol
este de un an.
ART. 97
(1) Orice persoană poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, direct sau prin conducătorii
instanŃelor ori ai parchetelor, în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a
judecătorilor sau procurorilor, încălcarea obligaŃiilor profesionale în raporturile cu justiŃiabilii ori
săvârsirea de către acestia a unor abateri disciplinare.
(2) Exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) nu poate pune în discuŃie soluŃiile pronunŃate prin
hotărârile judecătoresti, care sunt supuse căilor legale de atac.
CAP. 2
Răspunderea disciplinară a judecătorilor si procurorilor
ART. 98
(1) Judecătorii si procurorii răspund disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu,
precum si pentru faptele care afectează prestigiul justiŃiei.
(2) Răspunderea disciplinară a judecătorilor si procurorilor militari poate fi angajată numai
potrivit dispoziŃiilor prezentei legi.
ART. 99
Constituie abateri disciplinare:
a) încălcarea prevederilor legale referitoare la declaraŃiile de avere, declaraŃiile de interese,
incompatibilităŃi si interdicŃii privind judecătorii si procurorii;
b) intervenŃiile pentru soluŃionarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvării intereselor
personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decât în limita cadrului legal
reglementat pentru toŃi cetăŃenii, precum si imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror;
c) desfăsurarea de activităŃi publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în
exercitarea atribuŃiilor de serviciu;
d) nerespectarea secretului deliberării sau a confidenŃialităŃii lucrărilor care au acest caracter;
e) nerespectarea în mod repetat si din motive imputabile a dispoziŃiilor legale privitoare la
soluŃionarea cu celeritate a cauzelor;
f) refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de
părŃile din proces;
g) refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu;
h) exercitarea funcŃiei, inclusiv nerespectarea normelor de procedură, cu rea-credinŃă sau din
gravă neglijenŃă, dacă fapta nu constituie infracŃiune;
i) efectuarea cu întârziere a lucrărilor, din motive imputabile;
j) absenŃele nemotivate de la serviciu, în mod repetat;
k) atitudinea nedemnă în timpul exercitării atribuŃiilor de serviciu faŃă de colegi, avocaŃi,
experŃi, martori sau justiŃiabili;
l) neîndeplinirea obligaŃiei privind transferarea normei de bază la instanŃa sau parchetul la care
funcŃionează;
m) nerespectarea dispoziŃiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor;
n) participarea directă sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc
sau sisteme de investiŃii pentru care nu este asigurată transparenŃa fondurilor în condiŃiile legii.
ART. 100
SancŃiunile disciplinare care se pot aplica judecătorilor si procurorilor, proporŃional cu
gravitatea abaterilor, sunt:
a) avertismentul;
b) diminuarea indemnizaŃiei de încadrare lunare brute cu până la 15% pe o perioadă de la o lună
la 3 luni;
c) mutarea disciplinară pentru o perioadă de la o lună la 3 luni la o instanŃă sau la un parchet,
situate în circumscripŃia aceleiasi curŃi de apel ori în circumscripŃia aceluiasi parchet de pe lângă
aceasta;
d) excluderea din magistratură.
ART. 101
SancŃiunile disciplinare prevăzute la art. 100 se aplică de secŃiile Consiliului Superior al
Magistraturii, în condiŃiile legii sale organice.
TITLUL V
DispoziŃii tranzitorii si finale
ART. 102
(1) Judecătorii în funcŃie ai Înaltei CurŃi de CasaŃie si JustiŃie îsi continuă activitatea până la data
expirării mandatului pentru care au fost numiŃi.
(2) Judecătorii Înaltei CurŃi de CasaŃie si JustiŃie cărora le-a expirat mandatul pentru care au fost
numiŃi ori, după caz, sunt eliberaŃi din motive neimputabile îsi păstrează gradul dobândit în
ierarhie si pot ocupa o funcŃie de judecător la Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie si pot reveni pe
funcŃia de magistrat deŃinută anterior sau pe o altă funcŃie de judecător ori procuror sau pot opta
pentru intrarea în avocatură sau notariat, fără examen.
ART. 103
Judecătorii si procurorii care au, la data intrării în vigoare a prezentei legi, norma de bază la
instituŃii de învăŃământ superior juridic au obligaŃia ca, începând cu anul universitar următor, să-si
transfere norma de bază la instanŃa sau parchetul la care funcŃionează ori să renunŃe la calitatea de
judecător sau procuror.
ART. 104
(1) Judecătorii si procurorii în funcŃie, precum si personalul de specialitate juridică prevăzut la
art. 87 alin. (1) care au beneficiat de vechime în magistratură potrivit Legii nr. 92/1992 pentru
organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, îsi păstrează
această vechime.
(2) Salarizarea magistraŃilor-asistenŃi se face potrivit anexei nr. 1 la OrdonanŃa de urgenŃă a
Guvernului nr. 177/2002*) privind salarizarea si alte drepturi ale magistraŃilor, aprobată cu
modificări si completări prin Legea nr. 347/2003, cu modificările ulterioare, în baza coeficienŃilor
de multiplicare prevăzuŃi la nr. crt. 19, 20, 18 pentru magistraŃii-asistenŃi gradul I, II, III, la nr. crt.
12, 13, 19 pentru magistraŃii-asistenŃi sefi gradul I, II, III si la nr. crt. 12 pentru prim-magistratulasistent.
————
*) OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 177/2002 a fost abrogată. A se vedea OrdonanŃa de
urgenŃă a Guvernului nr. 27/2006.
ART. 105
(1) Judecătorii si procurorii militari care îsi continuă activitatea la instanŃele si parchetele
militare, redistribuiŃi pe funcŃii inferioare, îsi păstrează drepturile salariale de care beneficiază la
data redistribuirii. Celelalte dispoziŃii ale prezentei legi se aplică în mod corespunzător si
judecătorilor si procurorilor militari.
(2) Transferul judecătorilor si procurorilor militari, la cerere sau ca urmare a reducerii
posturilor, se face la instanŃe si parchete civile de grad egal, potrivit opŃiunii exprimate, în limita
posturilor disponibile.
ART. 106
Consiliul Superior al Magistraturii aprobă, prin hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I:
a) Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului NaŃional
al Magistraturii, care prevede modul de organizare, tematica, bibliografia, probele de examen,
procedura de desfăsurare a concursului de admitere si a examenului de absolvire, precum si media
minimă de admitere si de absolvire a Institutului NaŃional al Magistraturii;
b) Regulamentul Institutului NaŃional al Magistraturii;
c) Regulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari si al procurorilor
stagiari, care prevede modul de organizare, tematica, bibliografia, probele de examen, procedura
de desfăsurare si media minimă de promovare a examenului de capacitate al judecătorilor stagiari
si al procurorilor stagiari;
d) Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere în magistratură;
e) Regulamentul privind modul de desfăsurare a cursurilor de formare profesională continuă a
judecătorilor si procurorilor si atestare a rezultatelor obŃinute;
f) Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului de promovare a judecătorilor si
procurorilor;
g) Regulamentul de organizare a concursului sau examenului pentru numirea în funcŃii de
conducere a judecătorilor si procurorilor;
h) Regulamentul privind evaluarea activităŃii profesionale a judecătorilor si procurorilor;
i) Regulamentul privind concediile judecătorilor si procurorilor.
ART. 107
(1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
a) dispoziŃiile art. 6, art. 12, art. 14 – 16, art. 36 – 43, art. 55, art. 58 si art. 59 – 69 din Legea
CurŃii Supreme de JustiŃie nr. 56/1993, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
56 din 8 februarie 1999, cu modificările si completările ulterioare;
b) dispoziŃiile art. 2 alin. (2), art. 3, art. 42 – 69, art. 91 – 120^1 si art. 121 – 131^1 din Legea nr.
92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, cu excepŃia dispoziŃiilor
art. 66 privind vechimea în magistratură necesară pentru promovarea în funcŃia de judecător sau
procuror, care se abrogă pe data de 1 ianuarie 2005.
(3) DispoziŃiile art. 13 din Legea CurŃii Supreme de JustiŃie nr. 56/1993, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 8 februarie 1999, cu modificările si
completările ulterioare, se abrogă pe data de 1 ianuarie 2005.
NOTĂ:
Reproducem mai jos prevederile art. II – VIII din titlul XVII al Legii nr. 247/2005, care nu sunt
încorporate în textul republicat al Legii nr. 303/2004 si care se aplică, în continuare, ca dispoziŃii
proprii ale titlului XVII al Legii nr. 247/2005.
“ART. II
(1) Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului de promovare a judecătorilor
si procurorilor se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii în termen de 30 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentei legi si intră în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(2) Celelalte regulamente prevăzute la art. 106 se actualizează si se aprobă în termen de 30 de
zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(3) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se va adopta hotărârea
Guvernului prevăzută la art. 77 alin. (3)*) din Legea nr. 303/2004.
————
*) Art. 77 alin. (3) a devenit, în forma republicată a Legii nr. 303/2004, art. 78 alin. (3).
ART. III
La împlinirea termenului prevăzut la art. II alin. (2), anexa la Legea nr. 303/2004 privind
statutul magistraŃilor, cu modificările ulterioare, se abrogă.
ART. IV
(1) Comisiile pentru primul concurs sau examen privind funcŃiile de conducere de la instanŃe si
parchete vor fi numite de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului NaŃional al
Magistraturii, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(2) Regulamentul de organizare a concursului sau examenului pentru numirea în funcŃii de
conducere a judecătorilor si procurorilor va fi elaborat de Institutul NaŃional al Magistraturii,
aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii si afisat pe paginile de Internet ale Institutului
NaŃional al Magistraturii, Consiliului Superior al Magistraturii, Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de CasaŃie si JustiŃie si Ministerului JustiŃiei, precum si la sediile instanŃelor judecătoresti si
parchetelor, în termen de 10 zile de la numirea comisiilor.
(3) În 30 de zile de la publicarea regulamentului prevăzut la alin. (2) se organizează concurs sau
examen pentru numirea în funcŃiile de conducere de la curŃile de apel, tribunale si parchetele de pe
lângă acestea, iar în termen de 60 de zile de la aceeasi dată se organizează concurs sau examen
pentru ocuparea funcŃiilor de conducere de la judecătorii si parchetele de pe lângă acestea.
DispoziŃiile art. 48 alin. (7) si ale art. 48^1 alin. (7)**) se aplică în mod corespunzător.
(4) Numirea în funcŃiile de conducere de la curŃile de apel, tribunale, tribunale specializate si
judecătorii, precum si de la parchetele de pe lângă acestea, pentru care se aplică procedura
prevăzută la art. 48 alin. (9) si art. 48^1 alin. (9)***), se face în termen de 30 de zile de la numirea
în funcŃiile de conducere a judecătorilor si procurorilor care au obŃinut rezultatul cel mai bun la
concursurile sau examenele prevăzute la alin. (3).
(5) Nerespectarea termenelor si a procedurii pentru organizarea concursurilor sau examenelor
prevăzute de prezentul articol constituie abatere disciplinară.
————
**) Art. 48^1 alin. (7) a devenit, în forma republicată a Legii nr. 303/2004, art. 49 alin. (7).
***) Art. 48^1 alin. (9) a devenit, în forma republicată a Legii nr. 303/2004, art. 49 alin. (9).
ART. V
(1) Judecătorii si procurorii care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, îndeplinesc
condiŃiile de pensionare pentru limită de vârstă vor fi eliberaŃi din funcŃie la împlinirea unui
termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(2) Consiliul Superior al Magistraturii va lua măsurile necesare pentru ocuparea în termen de 4
luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi a posturilor care devin vacante prin pensionarea
persoanelor prevăzute la alin. (1).
ART. VI
Judecătorii si procurorii care nu au renunŃat la norma de bază la instituŃii de învăŃământ superior
juridic, potrivit art. 102****) din Legea nr. 303/2004, sunt obligaŃi să-si transfere norma de bază la
instanŃa sau parchetul la care funcŃionează, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei legi.
————
****) Art. 102 a devenit, în forma republicată a Legii nr. 303/2004, art. 103.
ART. VII
(1) Judecătorii, procurorii, magistraŃii-asistenŃi, personalul de specialitate juridică asimilat
magistraŃilor si personalul auxiliar de specialitate depun declaraŃiile prevăzute la art. 6 alin.
(3)*****) sau, după caz, art. 6^1******) si art. 6^2*******) din Legea nr. 303/2004, în termen de
60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(2) Consiliul NaŃional pentru Studierea Arhivelor SecurităŃii verifică declaraŃiile prevăzute la
art. 6^1******) din Legea nr. 303/2004, iar Consiliul Suprem de Apărare a łării verifică
declaraŃiile prevăzute la art. 6^2*******) din Legea nr. 303/2004 în termen de 6 luni de la intrarea
în vigoare a prezentei legi.
————
*****) Art. 6 alin. (3) a devenit, în forma republicată a Legii nr. 303/2004, art. 5 alin. (3).
******) Art. 6^1 a devenit, în forma republicată a Legii nr. 303/2004, art. 6.
*******) Art. 6^2 a devenit, în forma republicată a Legii nr. 303/2004, art. 7.
ART. VIII
DispoziŃiile art. 82********) din Legea nr. 303/2004 se aplică si magistraŃilor-asistenŃi ai CurŃii
ConstituŃionale si personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor
prevăzut la art. 73 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si funcŃionarea CurŃii
ConstituŃionale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”
————
********) Art. 82 a devenit, în forma republicată a Legii nr. 303/2004, art. 83.

Advertisements

discuta subiectul si tu

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: