Marius Leontiuc – Legislaţie Anticorupţie . Legea 78/2000, legea 364/2004 legea 544/2001şi legi conexe

Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 219 din 18/05/2000


___________
Text actualizat la data de 01.04.2007. Actul include modificarile din urmatoarele acte:

 • O.U.G. nr. 43/2002
 • Legea nr. 161/2003
 • Legea nr. 521/2004
 • O.U.G. nr. 50/2006
 • Legea nr. 69/2007.Capitolul I – Dispozitii generaleArt. 1
  (1) Prezenta lege instituie masuri de prevenire, descoperire si sanctionare a faptelor de coruptie si se aplica urmatoarelor persoane:
  a) care exercita o functie publica, indiferent de modul in care au fost investite, in cadrul autoritatilor publice sau institutiilor publice;
  b) care indeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o functie sau o insarcinare, in masura in care participa la luarea deciziilor sau le pot influenta, in cadrul serviciilor publice, regiilor autonome, societatilor comerciale, companiilor nationale, societatilor nationale, unitatilor cooperatiste sau al altor agenti economici;
  c) care exercita atributii de control, potrivit legii;
  d) care acorda asistenta specializata unitatilor prevazute la lit. a) si b), in masura in care participa la luarea deciziilor sau le pot influenta;
  e) care, indiferent de calitatea lor, realizeaza, controleaza sau acorda asistenta specializata, in masura in care participa la luarea deciziilor sau le pot influenta, cu privire la: operatiuni care antreneaza circulatia de capital, operatiuni de banca, de schimb valutar sau de credit, operatiuni de plasament, in burse, in asigurari, in plasament mutual ori privitor la conturile bancare si cele asimilate acestora, tranzactii comerciale interne si internationale;
  f) care detin o functie de conducere intr-un partid sau intr-o formatiune politica, intr-un sindicat, intr-o organizatie patronala ori intr-o asociatie fara scop lucrativ sau fundatie;
  g) alte persoane fizice decat cele prevazute la lit. a)-f), in conditiile prevazute de lege.Capitolul II – Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane, in scopul prevenirii faptelor de coruptieArt. 2
  Persoanele prevazute la art. 1 sunt obligate sa indeplineasca indatoririle ce le revin din exercitarea functiilor, atributiilor sau insarcinarilor incredintate, cu respectarea stricta a legilor si a normelor de conduita profesionala, si sa asigure ocrotirea si realizarea drepturilor si intereselor legitime ale cetatenilor, fara sa se foloseasca de functiile, atributiile ori insarcinarile primite, pentru dobandirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

  Art. 3
  (1) Persoanele prevazute la art. 1 lit. a), precum si persoanele care detin o functie de conducere, de la directori inclusiv, in sus, in cadrul regiilor autonome, companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, institutiilor publice implicate in realizarea procesului de privatizare, Bancii Nationale a Romaniei, bancilor la care statul este actionar majoritar, au obligatia sa isi declare averea in conditiile prevazute de Legea nr. 115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere.
  (2) Nedepunerea declaratiei de avere de catre persoanele prevazute la alin. (1) atrage declansarea din oficiu a procedurii de control al averii in conditiile Legii nr. 115/1996.

  Art. 4
  (1) Persoanele prevazute la art. 1 lit. a) si c) au obligatia sa declare, in termen de 30 de zile de la primire, orice donatie directa ori indirecta sau daruri manuale primite in legatura cu exercitarea functiilor sau atributiilor lor, cu exceptia celor care au o valoare simbolica.
  (2) Dispozitiile Legii nr. 115/1996 referitoare la modalitatea depunerii declaratiei de avere se aplica in mod corespunzator si in cazul prevazut la alin. (1).

  Capitolul III – Infractiuni

  SECTIUNEA 1 – Categorii de infractiuni

  Art. 5
  (1) In intelesul prezentei legi, sunt infractiuni de coruptie infractiunile prevazute la art. 254-257 din Codul penal, la art. 61 si 82 din prezenta lege, precum si infractiunile prevazute in legi speciale, ca modalitati specifice ale infractiunilor prevazute la art. 254-257 din Codul penal, si la art. 61 si 82 din prezenta lege.
  (2) In intelesul prezentei legi, sunt infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie infractiunile prevazute la art. 10-13.
  (3) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile si infractiunilor mentionate la art. 17, care sunt in legatura directa cu infractiunile de coruptie sau cu cele asimilate acestora.
  (4) Dispozitiile prezentei legi sunt aplicabile si infractiunilor impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene prevazute la art. 181-185, prin sanctionarea carora se asigura protectia fondurilor si a resurselor Comunitatilor Europene.
  __________
  Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 161/2003.

  • Alineatul (4) a fost introdus prin art. I pct. 2 din Legea nr. 161/2003.

  Sectiunea 2 – Infractiuni de coruptie

  Art. 6
  Infractiunile de luare de mita – prevazuta la art. 254 din Codul penal, de dare de mita – prevazuta la art. 255 din Codul penal, de primire de foloase necuvenite – prevazuta la art. 256 din Codul penal si de trafic de influenta – prevazuta la art. 257 din Codul penal se pedepsesc potrivit acelor texte de lege.

  Art. 61
  (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, de daruri ori alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar, pentru a-l determina sa faca ori sa nu faca un act ce intra in atributiile sale de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 10 ani.
  (2) Faptuitorul nu se pedepseste daca denunta autoritatii fapta mai inainte ca organul de urmarire sa fi fost sesizat pentru acea fapta.
  (3) Banii, valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul infractiunii prevazute la alin. (1) se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor in bani.
  (4) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat in cazul prevazut la alin. (2).
  __________
  Articolul a fost introdus prin art. I pct. 3 din Legea nr. 161/2003.

  Art. 7
  (1) Fapta de luare de mita, prevazuta la art. 254 din Codul penal, daca a fost savarsita de o persoana care, potrivit legii, are atributii de constatare sau de sanctionare a contraventiilor ori de constatare, urmarire sau judecare a infractiunilor, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta la art. 254 alin. 2 din Codul penal privind savarsirea infractiunii de catre un functionar cu atributii de control.
  (2) Fapta de dare de mita savarsita fata de una dintre persoanele prevazute la alin. (1) sau fata de un functionar cu atributii de control se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta la art. 255 din Codul penal, al carei maxim se majoreaza cu 2 ani.
  (3) Daca infractiunile prevazute la art. 256 si 257 din Codul penal, precum si infractiunile prevazute la art. 61 si 82 din prezenta lege au fost savarsite de una dintre persoanele mentionate la alin. (1) si (2), maximul special al pedepsei se majoreaza cu 2 ani.
  __________
  Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 4 din Legea nr. 161/2003.

  Art. 8
  Constituie infractiunile prevazute la art. 254-257 din Codul penal, art. 61 si 82 din prezenta lege si faptele incriminate in aceste texte savarsite de manageri, directori, administratori, cenzori sau alte persoane cu atributii de control la societatile comerciale, companiile si societatile nationale, regiile autonome si la orice alti agenti economici.
  __________
  Articolul a fost modificat prin art. I pct. 5 din Legea nr. 161/2003.

  Art. 81
  Prevederile art. 254-257 din Codul penal si ale art. 61 si 82 din prezenta lege se aplica in mod corespunzator si urmatoarelor persoane:
  a) functionarilor sau persoanelor care isi desfasoara activitatea pe baza unui contract de munca ori altor persoane care exercita atributii similare in cadrul unei organizatii publice internationale la care Romania este parte;
  b) membrilor adunarilor parlamentare ale organizatiilor internationale la care Romania este parte;
  c) functionarilor sau persoanelor care isi desfasoara activitatea pe baza unui contract de munca ori altor persoane care exercita atributii similare in cadrul Comunitatilor Europene;
  d) persoanelor care exercita functii judiciare in cadrul instantelor internationale a caror competenta este acceptata de Romania, precum si functionarilor de la grefele acestor instante;
  e) functionarilor unui stat strain;
  f) membrilor adunarilor parlamentare sau administrative ale unui stat strain.
  __________
  Articolul a fost introdus prin art. I pct. 6 din Legea nr. 161/2003.

  Art. 82
  Promisiunea, oferirea sau darea, direct ori indirect, de bani sau alte foloase unui functionar al unui stat strain ori al unei organizatii publice internationale, pentru a indeplini sau a nu indeplini un act privitor la indatoririle sale de serviciu, in scopul obtinerii unui folos necuvenit in cadrul operatiunilor economice internationale, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 7 ani.
  __________
  Articolul a fost introdus prin art. I pct. 6 din Legea nr. 161/2003.

  Art. 9
  In cazul infractiunilor prevazute in prezenta sectiune, daca sunt savarsite in interesul unei organizatii, asociatii sau grupari criminale ori al unuia dintre membrii acesteia sau pentru a influenta negocierile tranzactiilor comerciale internationale ori schimburile sau investitiile internationale, maximul pedepsei prevazute de lege pentru aceste infractiuni se majoreaza cu 5 ani.

  Sectiunea 3 – Infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie

  Art. 10
  Sunt pedepsite cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi urmatoarele fapte, daca sunt savarsite in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite:
  a) stabilirea, cu intentie, a unei valori diminuate, fata de valoarea comerciala reala, a bunurilor apartinand agentilor economici la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, comisa in cadrul actiunii de privatizare sau cu ocazia unei tranzactii comerciale, ori a bunurilor apartinand autoritatilor publice sau institutiilor publice, in cadrul unei actiuni de vanzare a acestora, savarsita de cei care au atributii de conducere, de administrare sau de gestionare;
  b) acordarea de subventii cu incalcarea legii, neurmarirea, conform legii, a destinatiilor subventiilor;
  c) utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, precum si utilizarea in alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmeaza sa fie rambursate din fonduri publice.
  __________
  Literele b) si c) au fost modificate prin art. unic din Legea nr. 69/2007.

  Art. 11
  (1) Fapta persoanei care, in virtutea functiei, a atributiei ori a insarcinarii primite, are sarcina de a supraveghea, de a controla sau de a lichida un agent economic privat, de a indeplini pentru acesta vreo insarcinare, de a intermedia sau de a inlesni efectuarea unor operatiuni comerciale sau financiare de catre agentul economic privat ori de a participa cu capital la un asemenea agent economic, daca fapta este de natura a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
  (2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a fost savarsita intr-un interval de 5 ani de la incetarea functiei, atributiei ori insarcinarii, aceasta se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.

  Art. 12
  Sunt pedepsite cu inchisoarea de la 1 la 5 ani urmatoarele fapte, daca sunt savarsite in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:
  a) efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana ori incheierea de tranzactii financiare, utilizand informatiile obtinute in virtutea functiei, atributiei sau insarcinarii sale;
  b) folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii.

  Art. 13
  Fapta persoanei care indeplineste o functie de conducere intr-un partid, intr-un sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, de a folosi influenta ori autoritatea sa in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
  __________
  Articolul a fost modificat prin art. I pct. 7 din Legea nr. 161/2003.

  Art. 131
  Infractiunea de santaj, prevazuta la art. 194 din Codul penal, in care este implicata o persoana dintre cele prevazute la art. 1, se pedepseste cu inchisoare de la 7 la 12 ani.
  __________
  Articolul a fost introdus prin art. I pct. 8 din Legea nr. 161/2003.

  Art. 132
  Infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice, infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor si infractiunea de abuz in serviciu prin ingradirea unor drepturi, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani.
  __________
  Articolul a fost introdus prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 521/2004.

  Art. 14
  Daca faptele prevazute la art. 12 si 13 sunt savarsite in conditiile art. 9, maximul pedepsei prevazute de lege se majoreaza cu 3 ani.

  Art. 15
  Tentativa la infractiunile prevazute in prezenta sectiune se pedepseste.

  Art. 16
  Daca faptele prevazute in prezenta sectiune constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infractiuni mai grave, acestea se pedepsesc in conditiile si cu sanctiunile stabilite in aceste legi.

  Sectiunea 4 – Infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie

  Art. 17
  In intelesul prezentei legi, urmatoarele infractiuni sunt in legatura directa cu infractiunile de coruptie sau cu infractiunile asimilate acestora, prevazute la art. 10-13:
  a) tainuirea bunurilor provenite din savarsirea unei infractiuni prevazute in sectiunile a 2-a si a 3-a, precum si favorizarea persoanelor care au comis o astfel de infractiune;
  b) asocierea in vederea savarsirii unei infractiuni prevazute in sectiunile a 2-a si a 3-a sau la lit. a) din prezentul articol;
  c) falsul si uzul de fals savarsite in scopul de a ascunde comiterea uneia dintre infractiunile prevazute in sectiunile a 2-a si a 3-a sau savarsite in realizarea scopului urmarit printr-o asemenea infractiune;
  d) abuzul in serviciu contra intereselor publice, abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor si abuzul in serviciu prin ingradirea unor drepturi, savarsite in realizarea scopului urmarit, printr-o infractiune prevazuta in sectiunile a 2-a si a 3-a;
  d1) santajul, savarsit in legatura cu infractiunile prevazute in sectiunile a 2-a si a 3-a;
  e) infractiunile de spalare a banilor, prevazute in Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, atunci cand banii, bunurile sau alte valori provin din savarsirea unei infractiuni prevazute in sectiunile a 2-a si a 3-a;
  f) contrabanda cu bunuri provenite din savarsirea unei infractiuni prevazute in sectiunile a 2-a si a 3-a sau savarsita in realizarea scopului urmarit printr-o asemenea infractiune;
  g) infractiunile prevazute in Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare, savarsite in legatura cu infractiunile prevazute in sectiunile a 2-a si a 3-a;
  h) infractiunea de bancruta frauduloasa si celelalte infractiuni prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, savarsite in legatura cu infractiunile prevazute in sectiunile a 2-a si a 3-a;
  i) traficul de droguri, traficul de substante toxice si nerespectarea regimului armelor de foc si al munitiilor, savarsite in legatura cu o infractiune prevazuta in sectiunile a 2-a si a 3-a;
  j) infractiunile de trafic de persoane, prevazute in Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, savarsite in legatura cu o infractiune prevazuta in sectiunile a 2-a si a 3-a;
  k) infractiunea prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizarii sistemului financiar-bancar in scopul finantarii de acte de terorism, aprobata prin Legea nr. 466/2002, savarsita in legatura cu o infractiune prevazuta in sectiunile a 2-a si a 3-a.
  __________
  Litera d1) a fost introdusa prin art. I pct. 9 din Legea nr. 161/2003.

  • Litera e) a fost modificata prin art. I pct. 10 din Legea nr. 161/2003.
  • Litera g) a fost modificata prin art. I pct. 11 din Legea nr. 161/2003.
  • Litera i) a fost modificata prin art. I pct. 12 din Legea nr. 161/2003.
  • Literele j) si k) au fost introduse prin art. I pct. 13 din Legea nr. 161/2003.
  • Litera d) a fost modificata prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 521/2004.

  Art. 18
  (1) Infractiunile prevazute la art. 17 lit. a)-d1) se sanctioneaza cu pedepsele prevazute in Codul penal pentru aceste infractiuni, al caror maxim se majoreaza cu 2 ani.
  (2) Infractiunile prevazute la art. 17 lit. e) se sanctioneaza cu pedepsele prevazute in Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, al caror maxim se majoreaza cu 3 ani.
  (3) Infractiunile prevazute la art. 17 lit. f) se sanctioneaza cu pedepsele prevazute in Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, al caror maxim se majoreaza, in cazul contrabandei simple, cu 3 ani, iar in cazul contrabandei calificate, cu 5 ani.
  (4) Infractiunile prevazute la art. 17 lit. g) se sanctioneaza cu pedepsele prevazute in Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare, al caror maxim se majoreaza cu 2 ani.
  (5) Infractiunile prevazute la art. 17 lit. h) se sanctioneaza cu pedepsele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata, al caror maxim se majoreaza cu 2 ani.
  (6) Infractiunile prevazute la art. 17 lit. i) privind traficul de droguri se sanctioneaza cu pedepsele prevazute in Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, al caror maxim se majoreaza cu 2 ani, infractiunea privind traficul de substante toxice se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta la art. 312 din Codul penal, al carei maxim se majoreaza cu 2 ani, iar infractiunea de nerespectare a regimului armelor si munitiilor se sanctioneaza cu pedepsele prevazute la art. 279 din Codul penal al caror maxim se majoreaza cu 2 ani.
  (7) Infractiunile prevazute la art. 17 lit. j) privind traficul de persoane se sanctioneaza cu pedepsele prevazute in Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, al caror maxim se majoreaza cu 2 ani.
  (8) Infractiunea prevazuta la art. 17 lit. k) se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizarii sistemului financiar-bancar in scopul finantarii de acte de terorism, aprobata prin Legea nr. 466/2002, al carei maxim se majoreaza cu 2 ani.
  __________
  Alineatele (1) si (2) au fost modificate prin art. I pct. 14 din Legea nr. 161/2003.

  • Alineatul (4) a fost modificat prin art. I pct. 15 din Legea nr. 161/2003.
  • Alineatul (6) a fost modificat prin art. I pct. 16 din Legea nr. 161/2003.
  • Alineatele (7) si (8) au fost introduse prin art. I pct. 17 din Legea nr. 161/2003.

  SECTIUNEA 41 – Infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene
  __________
  Sectiunea 41 cuprinzand art. 181 – 185 a fost introdusa prin art. I pct. 18 din Legea nr. 161/2003.

  Art. 181
  (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
  (2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza omisiunea de a furniza, cu stiinta, datele cerute potrivit legii pentru obtinerea de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri.
  (3) Daca faptele prevazute la alin. (1) si (2) au produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

  Art. 182
  (1) Schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
  (2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
  (3) Schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei unui folos legal obtinut, daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta la alin. (1).

  Art. 183
  (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
  (2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza omisiunea de a furniza, cu stiinta, datele cerute potrivit legii, daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor.
  (3) Daca faptele prevazute la alin. (1) si (2) au produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

  Art. 184
  Tentativa infractiunilor prevazute la art. 181-183 se pedepseste.

  Art. 185
  Incalcarea din culpa, de catre director, administrator sau persoana cu atributii de decizie sau de control in cadrul unui agent economic, a unei indatoriri de serviciu, prin neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei defectuoasa, daca a avut ca rezultat savarsirea uneia dintre infractiunile prevazute la art. 181-183 sau savarsirea unei infractiuni de coruptie ori de spalare a banilor in legatura cu fondurile Comunitatilor Europene, de catre o persoana care se afla in subordinea sa si care a actionat in numele acelui agent economic, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea unor drepturi.

  Sectiunea 5 – Dispozitii comune

  Art. 19
  In cazul savarsirii infractiunilor la care se refera prezentul capitol, banii, valorile sau orice alte bunuri care au fost date pentru a determina savarsirea infractiunii sau pentru a rasplati pe infractor ori cele dobandite prin savarsirea infractiunii, daca nu sunt restituite persoanei vatamate si in masura in care nu servesc la despagubirea acesteia, se confisca, iar daca bunurile nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor in bani.

  Art. 20
  In cazul in care s-a savarsit o infractiune dintre cele prevazute in prezentul capitol, luarea masurilor asiguratorii este obligatorie.

  Capitolul IV – Dispozitii procedurale

  SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

  Art. 21
  (1) Infractiunile prevazute de prezenta lege ca infractiuni de coruptie sau ca infractiuni asimilate acestora ori ca infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie, daca sunt flagrante, se urmaresc si se judeca potrivit dispozitiilor art. 465 si art. 467-479 din Codul de procedura penala.
  (2) Daca infractiunile prevazute la alin. (1) nu sunt flagrante, urmarirea penala si judecata se efectueaza potrivit procedurii de drept comun.

  Art. 22
  In cazul infractiunilor prevazute in prezenta lege, urmarirea penala se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror.
  __________
  Articolul a fost modificat prin art. I pct. 19 din Legea nr. 161/2003.

  Sectiunea 2 – Dispozitii speciale privind descoperirea si urmarirea infractiunilor

  Art. 23
  (1) Persoanele cu atributii de control sunt obligate sa instiinteze organul de urmarire penala sau, dupa caz, organul de constatare a savarsirii infractiunilor, abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezulta indicii ca s-a efectuat o operatiune sau un act ilicit ce poate atrage raspunderea penala, potrivit prezentei legi.
  (2) Persoanele cu atributii de control sunt obligate, in cursul efectuarii actului de control, sa procedeze la asigurarea si conservarea urmelor infractiunii, a corpurilor delicte si a oricaror mijloace de proba ce pot servi organelor de urmarire penala.

  Art. 24
  Persoanele prevazute la art. 1 lit. e), care cunosc operatiuni ce antreneaza circulatia de capitaluri sau alte activitati, prevazute la art. 1, privind sume de bani, bunuri sau alte valori ce se presupune ca provin din infractiuni de coruptie sau asimilate acestora ori din infractiuni ce au legatura cu acestea, au obligatia sa sesizeze organele de urmarire penala sau, dupa caz, organele de constatare a savarsirii infractiunii ori organele de control, abilitate de lege.

  Art. 25
  (1) Indeplinirea cu buna-credinta a obligatiilor prevazute la art. 23 si 24 nu constituie o incalcare a secretului profesional sau bancar si nu atrage raspunderea penala, civila sau disciplinara.
  (2) Dispozitiile prevazute la alin. (1) se aplica chiar daca cercetarea sau judecarea faptelor semnalate a condus la neinceperea sau incetarea urmaririi penale ori la achitare.
  (3) Abrogat.
  (4) Neindeplinirea cu rea-credinta a obligatiilor prevazute la art. 23 si 24 constituie infractiuni si se pedepsesc potrivit art. 262 din Codul penal.
  __________
  Alineatul (3) a fost abrogat prin art. I pct. 20 din Legea nr. 161/2003.

  Art. 26
  Secretul bancar si cel profesional, cu exceptia secretului profesional al avocatului exercitat in conditiile legii, nu sunt opozabile procurorului, dupa inceperea urmaririi penale, si nici instantei de judecata. Datele si informatiile solicitate de procuror sau de instanta de judecata se comunica la cererea scrisa a procurorului, in cursul urmaririi penale, sau a instantei, in cursul judecatii.
  __________
  Articolul a fost modificat prin art. I pct. 21 din Legea nr. 161/2003.

  Art. 27
  (1) Cand sunt indicii temeinice cu privire la savarsirea uneia dintre infractiunile prevazute in prezenta lege, in scopul strangerii de probe sau al identificarii faptuitorului, procurorul poate sa autorizeze motivat, pe o durata de cel mult 30 de zile:
  a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare si a conturilor asimilate acestora;
  b) punerea sub supraveghere sau interceptarea comunicatiilor;
  c) accesul la sisteme informationale;
  d) comunicarea de inscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile.
  (2) Pentru motive temeinice autorizarea prevazuta la alin. (1) poate fi prelungita, in aceleasi conditii, fiecare prelungire neputand depasi 30 de zile. Durata maxima a masurilor prevazute la alin. (1) lit. a)-c) autorizate este de 4 luni.
  (3) In cursul judecatii, instanta poate dispune prelungirea masurilor prevazute la alin. (1), prin incheiere motivata.
  (4) Dispozitiile art. 911-915 din Codul de procedura penala se aplica in mod corespunzator.
  __________
  Articolul a fost modificat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 161/2003.

  Art. 28
  Abrogat
  ___________
  Articolul a fost abrogat prin art. 34 din O.U.G. nr. 43/2002.

  Art. 29
  (1) Pentru judecarea in prima instanta a infractiunilor prevazute in prezenta lege, se constituie complete specializate.
  (2) Abrogat.
  __________
  Articolul a fost modificat prin art. I pct. 23 din Legea nr. 161/2003.

  • Alineatul (2) a fost abrogat prin art. V din O.U.G. nr. 50/2006.

  Sectiunea 3 – Dispozitii comune

  Art. 30
  Hotararea judecatoreasca definitiva de condamnare sau de achitare se poate publica in ziarele centrale sau, dupa caz, locale, mentionate in hotarare.

  Art. 31
  (1) Prevederile prezentei legi se completeaza, in ceea ce priveste urmarirea si judecata, cu dispozitiile Codului de procedura penala.
  (2) Dispozitiile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si prezentei legi, in masura in care aceasta nu prevede altfel.
  __________
  Alineatul (2) a fost introdus prin art. I pct. 24 din Legea nr. 161/2003.

  Capitolul V – Dispozitii finale

  Art. 32
  Abrogat.
  __________
  Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 25 din Legea nr. 161/2003.

  Art. 33
  Orice prevedere contrara prezentei legi se abroga.

  Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 12 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

LEGE nr. 364 din 15 septembrie 2004
privind organizarea si functionarea politiei judiciare
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
ART. 1
Politia judiciara este organizata si functioneaza in cadrul structurilor specializate ale
Ministerului Administratiei si Internelor.
ART. 2
(1) Politia judiciara este constituita din ofiteri si agenti de politie, specializati in efectuarea
activitatilor de constatare a infractiunilor, de strangere a datelor in vederea inceperii urmaririi penale
si de cercetare penala.
(2) Ofiterii si agentii specializati prevazuti la alin. (1) au calitatea de organe de cercetare ale
politiei judiciare.
(3) Ca organe de cercetare ale politiei judiciare functioneaza lucratori specializati din Ministerul
Administratiei si Internelor anume desemnati de ministrul administratiei si internelor, cu avizul
favorabil al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, si isi
desfasoara activitatea sub autoritatea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte
de Casatie si Justitie sau sunt desemnati si functioneaza in alt mod, potrivit unor legi speciale.
(4) Parchetele de pe langa instantele judecatoresti conduc si supravegheaza activitatea de
cercetare penala a politiei judiciare.
(5) Politia judiciara a Parchetului National Anticoruptie se organizeaza si functioneaza potrivit
legii speciale a Parchetului National Anticoruptie.
ART. 3
(1) Politistii care nu fac parte din politia judiciara au dreptul si obligatia de a efectua orice act de
constatare a savarsirii infractiunilor, conform legii.
(2) Politistii prevazuti la alin. (1) au obligatia de a incunostinta de indata procurorul sau
organele de cercetare ale politiei judiciare cu privire la constatarea savarsirii infractiunilor si de a le
inainta, totodata, actele de constatare.
ART. 4(MODIFICAT DE Art. 2 LEGE 161/2005)
Organele de cercetare ale politiei judiciare sunt organizate si functioneaza in structura
Inspectoratului General al Politiei Romane, Inspectoratului General al Politiei de Frontiera Romane
si a unitatilor teritoriale ale acestora.
ART. 5
In desfasurarea celorlalte activitati profesionale decat cele conduse si controlate, potrivit legii,
de catre procuror, politistii din cadrul politiei judiciare se subordoneaza ofiterilor ierarhici numiti
potrivit normelor de competenta aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
ART. 6
(1) Numirea, promovarea si eliberarea politistilor in/din functiile structurilor politiei judiciare se
fac potrivit normelor de competenta aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor, cu
avizul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(2) Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare de catre lucratorii politiei judiciare
a obligatiilor ce le revin in activitatea desfasurata in calitatea de organ de cercetare penala al politiei
judiciare, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie poate
propune ministrului administratiei si internelor eliberarea din functia de lucrator de politie judiciara.
ART. 7
(1) Pentru faptele de indisciplina savarsite de organele de cercetare penala ale politiei
judiciare, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie poate
solicita ministrului administratiei si internelor declansarea cercetarii prealabile pentru angajarea
raspunderii disciplinare.
(2) Procedura cercetarii prealabile se reglementeaza prin ordin al ministrului administratiei si
internelor.
ART. 8
CTCE S.A. Piatra Neamt – Intralegis Page 1
LEGE 364 15/09/2004
(1) Organele de cercetare ale politiei judiciare isi desfasoara activitatea sub conducerea,
supravegherea si controlul procurorului, fiind obligate sa duca la indeplinire dispozitiile acestuia.
(2) Sefii ierarhici pot da politistilor care fac parte din politia judiciara dispozitii si indrumari in
efectuarea activitatilor de constatare a infractiunilor si de strangere a datelor in vederea identificarii
autorilor infractiunilor si inceperii urmaririi penale.
(3) Organele ierarhic superioare ale politistilor care fac parte din politia judiciara nu pot sa dea
indrumari sau dispozitii privind cercetarea penala, procurorul fiind singurul competent in acest sens.
ART. 9
(1) Lucratorii de politie judiciara din structurile teritoriale isi indeplinesc atributiile, in mod
nemijlocit, sub autoritatea si controlul prim-procurorilor parchetelor de pe langa judecatorii si
tribunale, corespunzator arondarii acestora.
(2) Procurorii generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel isi exercita autoritatea si
controlul nemijlocit asupra lucratorilor de politie judiciara din circumscriptia curtii de apel.
(3) Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie isi exercita
autoritatea si controlul direct sau prin procurori desemnati asupra organelor de politie judiciara din
intregul teritoriu.
ART. 10
Lucratorilor politiei judiciare li se aplica prevederile Statutului politistului si ale celorlalte acte
normative in vigoare care reglementeaza activitatea structurilor din care fac parte.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si
ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU
PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU
Bucuresti, 15 septembrie 2004.
Nr. 364.

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001
privind liberul acces la informatiile de interes public
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
CAP. 1
Dispozitii generale
ART. 1
Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin
prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si
autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale
ratificate de Parlamentul Romaniei.
ART. 2
In sensul prezentei legi:
a) prin autoritate sau institutie publica se intelege orice autoritate sau institutie publica, precum
si orice regie autonoma care utilizeaza resurse financiare publice si care isi desfasoara activitatea
pe teritoriul Romaniei, potrivit Constitutiei;
b) prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau
rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma
sau de modul de exprimare a informatiei;
c) prin informatie cu privire la datele personale se intelege orice informatie privind o persoana
fizica identificata sau identificabila.
CAP. 2
Organizarea si asigurarea accesului la informatiile de interes public
SECTIUNEA 1
Dispozitii comune privind accesul la informatiile de interes public
ART. 3(NECONSTITUTIONALITATE RESPINSA DEZ. 149/2004)
Asigurarea de catre autoritatile si institutiile publice a accesului la informatiile de interes public
se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al
persoanei desemnate in acest scop.
ART. 4
(1) Pentru asigurarea accesului oricarei persoane la informatiile de interes public autoritatile si
institutiile publice au obligatia de a organiza compartimente specializate de informare si relatii
publice sau de a desemna persoane cu atributii in acest domeniu.
(2) Atributiile, organizarea si functionarea compartimentelor de relatii publice se stabilesc, pe
baza dispozitiilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare si functionare a autoritatii sau
institutiei publice respective.
ART. 5(RECTIFICAT DE RCT. 544/2001)
(1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele
informatii de interes public:
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei
publice;
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de
audiente al autoritatii sau institutiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale
functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
CTCE S.A. Piatra Neamt – Intralegis Page 1
LEGE 544 12/10/2001
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul,
numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care
persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public
solicitate.
(2) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin
informativ care va cuprinde informatiile prevazute la alin. (1).
(3) Autoritatile publice sunt obligate sa dea din oficiu publicitatii un raport periodic de activitate,
cel putin anual, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a II-a.
(4) Accesul la informatiile prevazute la alin. (1) se realizeaza prin:
a) afisare la sediul autoritatii sau al institutiei publice ori prin publicare in Monitorul Oficial al
Romaniei sau in mijloacele de informare in masa, in publicatii proprii, precum si in pagina de Internet
proprie;
b) consultarea lor la sediul autoritatii sau al institutiei publice, in spatii special destinate acestui
scop.
ART. 6
(1) Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice, in
conditiile prezentei legi, informatiile de interes public.
(2) Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora,
informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal.
(3) Solicitarea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:
a) autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;
b) informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea
informatiei de interes public;
c) numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea
raspunsului.
ART. 7(NECONSTITUTIONALITATE RESPINSA DEZ.
407/2004)(NECONSTITUTIONALITATE RESPINSA DEZ. 115/2004)
(1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor
de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea
solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta
solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate
depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia
instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile.
(2) Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica in termen de 5 zile
de la primirea petitiilor.
(3) Solicitarea si obtinerea informatiilor de interes public se pot realiza, daca sunt intrunite
conditiile tehnice necesare, si in format electronic.
ART. 8
(1) Pentru informatiile solicitate verbal functionarii din cadrul compartimentelor de informare si
relatii publice au obligatia sa precizeze conditiile si formele in care are loc accesul la informatiile de
interes public si pot furniza pe loc informatiile solicitate.
(2) In cazul in care informatiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este indrumata sa
solicite in scris informatia de interes public, urmand ca cererea sa ii fie rezolvata in termenele
prevazute la art. 7.
(3) Informatiile de interes public solicitate verbal se comunica in cadrul unui program minim
stabilit de conducerea autoritatii sau institutiei publice, care va fi afisat la sediul acesteia si care se
va desfasura in mod obligatoriu in timpul functionarii institutiei, incluzand si o zi pe saptamana, dupa
programul de functionare.
CTCE S.A. Piatra Neamt – Intralegis Page 2
LEGE 544 12/10/2001
(4) Activitatile de registratura privind petitiile nu se pot include in acest program si se
desfasoara separat.
(5) Informatiile de interes public solicitate verbal de catre mijloacele de informare in masa vor fi
comunicate, de regula, imediat sau in cel mult 24 de ore.
ART. 9
(1) In cazul in care solicitarea de informatii implica realizarea de copii de pe documentele
detinute de autoritatea sau institutia publica, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant,
in conditiile legii.
(2) Daca in urma informatiilor primite petentul solicita informatii noi privind documentele aflate
in posesia autoritatii sau a institutiei publice, aceasta solicitare va fi tratata ca o noua petitie,
raspunsul fiind trimis in termenele prevazute la art. 7 si 8.
ART. 10
Nu este supusa prevederilor art. 7-9 activitatea autoritatilor si institutiilor publice de raspunsuri
la petitii si de audiente, desfasurata potrivit specificului competentelor acestora, daca aceasta
priveste alte aprobari, autorizari, prestari de servicii si orice alte solicitari in afara informatiilor de
interes public.
ART. 11
(1) Persoanele care efectueaza studii si cercetari in folos propriu sau in interes de serviciu au
acces la fondul documentaristic al autoritatii sau al institutiei publice pe baza solicitarii personale, in
conditiile legii.
(2) Copiile de pe documentele detinute de autoritatea sau de institutia publica se realizeaza in
conditiile art. 9.
ART. 12(NECONSTITUTIONALITATE RESPINSA DEZ.
158/2004)(NECONSTITUTIONALITATE RESPINSA DEZ. 462/2003)
(1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele informatii:
a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din
categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice
si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce
atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza
rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala,
sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;
f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii
unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces;
g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.
(2) Raspunderea pentru aplicarea masurilor de protejare a informatiilor apartinand categoriilor
prevazute la alin. (1) revine persoanelor si autoritatilor publice care detin astfel de informatii, precum
si institutiilor publice abilitate prin lege sa asigure securitatea informatiilor.
ART. 13
Informatiile care favorizeaza sau ascund incalcarea legii de catre o autoritate sau o institutie
publica nu pot fi incluse in categoria informatiilor clasificate si constituie informatii de interes public.
ART. 14
(1) Informatiile cu privire la datele personale ale cetateanului pot deveni informatii de interes
public numai in masura in care afecteaza capacitatea de exercitare a unei functii publice.
(2) Informatiile publice de interes personal nu pot fi transferate intre autoritatile publice decat in
temeiul unei obligatii legale ori cu acordul prealabil in scris al persoanei care are acces la acele
informatii potrivit art. 2.
SECTIUNEA a 2-a
Dispozitii speciale privind accesul mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes
public
CTCE S.A. Piatra Neamt – Intralegis Page 3
LEGE 544 12/10/2001
ART. 15
(1) Accesul mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public este garantat.
(2) Activitatea de culegere si de difuzare a informatiilor de interes public, desfasurata de
mijloacele de informare in masa, constituie o concretizare a dreptului cetatenilor de a avea acces la
orice informatie de interes public.
ART. 16
Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public
autoritatile si institutiile publice au obligatia sa desemneze un purtator de cuvant, de regula din
cadrul compartimentelor de informare si relatii publice.
ART. 17
(1) Autoritatile publice au obligatia sa organizeze periodic, de regula o data pe luna, conferinte
de presa pentru aducerea la cunostinta a informatiilor de interes public.
(2) In cadrul conferintelor de presa autoritatile publice sunt obligate sa raspunda cu privire la
orice informatii de interes public.
ART. 18
(1) Autoritatile publice au obligatia sa acorde fara discriminare acreditare ziaristilor si
reprezentantilor mijloacelor de informare in masa.
(2) Acreditarea se acorda la cerere, in termen de doua zile de la inregistrarea acesteia.
(3) Autoritatile publice pot refuza acordarea acreditarii sau pot retrage acreditarea unui ziarist
numai pentru fapte care impiedica desfasurarea normala a activitatii autoritatii publice si care nu
privesc opiniile exprimate in presa de respectivul ziarist, in conditiile si in limitele legii.
(4) Refuzul acordarii acreditarii si retragerea acreditarii unui ziarist se comunica in scris si nu
afecteaza dreptul organismului de presa de a obtine acreditarea pentru un alt ziarist.
ART. 19
(1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa informeze in timp util mijloacele de informare
in masa asupra conferintelor de presa sau oricaror alte actiuni publice organizate de acestea.
(2) Autoritatile si institutiile publice nu pot interzice in nici un fel accesul mijloacelor de
informare in masa la actiunile publice organizate de acestea.
(3) Autoritatile publice care sunt obligate prin legea proprie de organizare si functionare sa
desfasoare activitati specifice in prezenta publicului sunt obligate sa permita accesul presei la acele
activitati, in difuzarea materialelor obtinute de ziaristi urmand sa se tina seama doar de deontologia
profesionala.
ART. 20
Mijloacele de informare in masa nu au obligatia sa publice informatiile furnizate de autoritatile
sau de institutiile publice.
CAP. 3
Sanctiuni
ART. 21(NECONSTITUTIONALITATE RESPINSA DEZ.
407/2004)(NECONSTITUTIONALITATE RESPINSA DEZ. 149/2004)
(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru
aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui
vinovat.
(2) Impotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul
autoritatii sau al institutiei publice respective in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de
catre persoana lezata.
(3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul se
transmite persoanei lezate in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atat
informatiile de interes public solicitate initial, cat si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate
impotriva celui vinovat.
ART. 22(NECONSTITUTIONALITATE RESPINSA DEZ. 407/2004)
(1) In cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale, prevazute in prezenta
CTCE S.A. Piatra Neamt – Intralegis Page 4
LEGE 544 12/10/2001
lege, aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza
teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.
Plingerea se face in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7.
(2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes
public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
(3) Hotararea tribunalului este supusa recursului.
(4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.
(5) Atat plangerea, cat si apelul se judeca in instanta in procedura de urgenta si sunt scutite de
taxa de timbru.
CAP. 4
Dispozitii tranzitorii si finale
ART. 23
(1) Prezenta lege va intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I.
(2) In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, Guvernul va elabora, la initiativa Ministerului Informatiilor Publice, normele metodologice
de aplicare a acesteia.
ART. 24
(1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Ministerul Informatiilor
Publice, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerul Finantelor Publice vor
inainta Guvernului propuneri privind masurile necesare pentru ca informatiile de interes public sa
devina disponibile in mod progresiv prin intermediul unor baze de date informatizate accesibile
publicului la nivel national.
(2) Masurile prevazute la alin. (1) vor privi inclusiv dotarea autoritatilor si institutiilor publice cu
echipamentele de tehnica de calcul adecvate.
ART. 25
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga orice prevederi contrare.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 13 septembrie 2001, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
PAUL PACURARU
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 septembrie 2001, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

CONVENŢIA PENALĂ
privind corupţia

Textul actului publicat în M.Of. nr. 65/30 ian. 2002
Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte state semnatare ale prezentei convenţii,
considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o legătură mai strânsă între membrii săi,
recunoscând importanţa de a consolida cooperarea cu celelalte state semnatare ale prezentei convenţii, convinse de necesitatea de a urma cu prioritate o politică penală comună care tinde să protejeze societatea împotriva corupţiei, inclusiv prin adoptarea unei legislaţii şi a măsurilor preventive adecvate,
subliniind faptul că corupţia constituie o ameninţare pentru democraţie, preeminenţa dreptului şi drepturile omului, subminează principiile de bună administrare, echitate şi justiţie socială, denaturează concurenţa, împiedică dezvoltarea economică şi pune în pericol stabilitatea instituţiilor democratice şi bazele morale ale societăţii,
convinse că eficacitatea luptei împotriva corupţiei se realizează printr-o cooperare internaţională penală intensificată, rapidă şi adaptată,
apreciind realizările recente care contribuie la ameliorarea conştiinţei şi cooperării la nivel internaţional în lupta împotriva corupţiei, inclusiv acţiunile desfăşurate de O.N.U., Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Organizaţia Mondială a Comerţului, Organizaţia Statelor Americane, O.C.D.E. şi Uniunea Europeană,
având în vedere Programul de acţiune împotriva corupţiei, adoptat de Comitetul Miniştrilor Consiliului Europei în luna noiembrie 1996, ca urmare a recomandărilor celei de a 19-a Conferinţe a miniştrilor europeni ai justiţiei (La Valetta, 1994),
amintind în acest context importanţa participării statelor nemembre la activităţile Consiliului Europei împotriva corupţiei şi salutând contribuţia lor preţioasă la punerea în aplicare a Programului de acţiune împotriva corupţiei,
amintind, printre altele, că Rezoluţia nr. 1, adoptată de miniştrii europeni de justiţie la cea de-a 21-a Conferinţă a lor (Praga, 1997), cheamă la aplicarea rapidă a Programului de acţiune împotriva corupţiei şi recomandă îndeosebi elaborarea unei convenţii penale privind corupţia, care să prevadă incriminarea coordonată a infracţiunilor de corupţie, o cooperare consolidată în cercetarea unor asemenea infracţiuni şi un mecanism eficace de urmărire a aplicării, deschis în mod egal statelor membre şi statelor nemembre,
reţinând că şefii de stat şi de guvern ai Consiliului Europei au hotărât, cu ocazia celei de-a doua Întâlniri la vârf a lor care a avut loc la Strasbourg în zilele de 10 şi 11 octombrie 1997, să caute răspunsuri comune la provocările determinate de extinderea corupţiei şi au adoptat un plan de acţiune care, vizând promovarea cooperării în lupta împotriva corupţiei, inclusiv legăturile sale cu crima organizată şi spălarea banilor, însărcinează Comitetul Miniştrilor Consiliului Europei să încheie rapid lucrările de elaborare de instrumente juridice internaţionale, conform Programului de acţiune împotriva corupţiei,
considerând în plus că Rezoluţia (97) 24 privind cele 20 de Principii directoare pentru lupta împotriva corupţiei, adoptată la 6 noiembrie 1997 de Comitetul Miniştrilor Consiliului Europei cu ocazia celei de-a 101-a Sesiuni a sa, subliniază necesitatea de a încheia rapid elaborarea de instrumente juridice internaţionale în executarea Programului de acţiune împotriva corupţiei,
având în vedere adoptarea cu ocazia celei de-a 102-a Sesiuni a Comitetului Miniştrilor Consiliului Europei, la 4 mai 1998, a Rezoluţiei (98) 7 privind autorizarea de a crea Acordul parţial extins stabilind Grupul de State împotriva Corupţiei – GRECO, instituţie care are drept obiect îmbunătăţirea capacităţii membrilor săi de a lupta împotriva corupţiei,
veghind la punerea în aplicare a angajamentelor lor în acest domeniu,
au convenit cele ce urmează:

CAPITOLUL I
Terminologie

ARTICOLUL 1
Terminologie

Definiţii

În sensul prezentei convenţii:
a) expresia agent public este interpretată prin referire la definiţia noţiunilor de funcţionar, funcţionar public, ministru, primar sau judecător în dreptul naţional al statului în care persoana în cauză exercită această funcţie, precum şi la modul în care aceasta este aplicată în dreptul său penal;
b) termenul judecător menţionat la lit. a) include membrii Ministerului Public şi persoanele care exercită funcţii judecătoreşti;
c) în cazul urmăririlor care implică un agent public al unui alt stat, statul care urmăreşte nu poate aplica definiţia de agent public decât în măsura în care această definiţie este compatibilă cu dreptul său naţional;
d) persoană juridică desemnează orice entitate având acest statut în baza dreptului naţional aplicabil, cu excepţia statelor sau a altor entităţi publice în exercitarea prerogativelor lor de putere publică şi a organizaţiilor internaţionale publice.

CAPITOLUL II
Măsuri ce trebuie luate la nivel naţional

ARTICOLUL 2
Corupţia activă a agenţilor publici naţionali

Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracţiune, conform dreptului său intern, atunci când s-a săvârşit cu intenţie, fapta de a propune, de a oferi sau de a da, direct ori indirect, orice folos necuvenit unuia dintre agenţii săi publici, pentru el sau pentru altcineva, pentru ca acesta să îndeplinească ori să se abţină de la îndeplinirea unui act în exerciţiul funcţiilor sale.

ARTICOLUL 3
Corupţia pasivă a agenţilor publici naţionali

Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracţiune, conform dreptului său intern, atunci când s-a săvârşit cu intenţie, fapta unuia dintre agenţii săi publici de a solicita sau de a primi, direct ori indirect, orice folos necuvenit pentru el sau pentru altcineva ori de a accepta oferta sau promisiunea cu scopul de a îndeplini ori de a se abţine să îndeplinească un act în exercitarea funcţiilor sale.

ARTICOLUL 4
Corupţia membrilor adunărilor publice naţionale

Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracţiune, conform dreptului său intern, faptele menţionate la art. 2 şi 3, dacă acestea se referă la o persoană membră a unei adunări publice naţionale care exercită puteri legislative sau administrative.

ARTICOLUL 5
Corupţia agenţilor publici străini

Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracţiune, conform dreptului său intern, faptele menţionate la art. 2 şi 3, dacă acestea se referă la un agent public al unui alt stat.

ARTICOLUL 6
Corupţia membrilor adunărilor publice străine

Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracţiune, conform dreptului său intern, faptele menţionate la art. 2 şi 3, dacă acestea se referă la o persoană membră a unei adunări publice, care exercită puteri legislative sau administrative ale unui alt stat.

ARTICOLUL 7
Corupţia activă în sectorul privat

Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracţiune, conform dreptului său intern, dacă s-a săvârşit cu intenţie, în cadrul unei activităţi comerciale, fapta de a promite sau de a da, direct ori indirect, orice folos necuvenit oricărei persoane care conduce sau lucrează pentru o entitate din sectorul privat, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, cu scopul ca aceasta să îndeplinească sau să se abţină să îndeplinească un act, cu încălcarea obligaţiilor sale.

ARTICOLUL 8
Corupţia pasivă în sectorul privat

Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracţiune, conform dreptului său intern, dacă s-a săvârşit cu intenţie, în cadrul unei activităţi comerciale, fapta oricărei persoane care conduce sau lucrează pentru o entitate din sectorul privat de a solicita sau de a primi, direct ori prin intermediul terţilor, un folos necuvenit sau de a accepta oferta ori promisiunea, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, cu scopul ca aceasta să îndeplinească sau să se abţină să îndeplinească un act, cu încălcarea obligaţiilor sale.

ARTICOLUL 9
Corupţia funcţionarilor internaţionali

Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracţiune, conform dreptului său intern, faptele menţionate la art. 2 şi 3, dacă acestea se referă la o persoană care are calitatea de funcţionar sau agent contractual, în sensul prevăzut de statut, al unei organizaţii publice internaţionale sau supranaţionale la care partea este membră, precum şi la orice persoană care, fie că este sau nu este detaşată pe lângă o astfel de organizaţie, exercită funcţii ce corespund funcţionarilor sau agenţilor menţionaţi.

ARTICOLUL 10
Corupţia membrilor adunărilor parlamentare internaţionale

Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracţiune, conform dreptului său intern, faptele menţionate la art. 4, dacă acestea se referă la o persoană membră a unei adunări parlamentare a unei organizaţii internaţionale sau supranaţionale la care partea este membră.

ARTICOLUL 11
Corupţia judecătorilor şi a agenţilor curţilor internaţionale

Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracţiune, conform dreptului său intern, faptele menţionate la art. 2 şi 3, dacă acestea se referă la o persoană care exercită funcţii judiciare în cadrul unei curţi internaţionale a cărei competenţă este acceptată de către parte sau la un funcţionar de la grefa unei asemenea curţi.

ARTICOLUL 12
Trafic de influenţă

Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracţiune, conform dreptului său intern, dacă s-a săvârşit cu intenţie, fapta de a propune, de a oferi sau de a da, direct ori indirect, orice folos necuvenit, cu titlu de remuneraţie, oricui afirmă sau confirmă că este capabil să exercite o influenţă în luarea unei decizii de către oricare dintre persoanele vizate de art. 2, art. 4-6 şi de art. 9-11, indiferent dacă folosul necuvenit este pentru sine sau pentru altcineva, precum şi fapta de a solicita, de a primi sau de a accepta oferta ori promisiunea, cu titlu de remuneraţie, pentru o astfel de influenţă, indiferent dacă influenţa este sau nu este exercitată ori dacă influenţa presupusă produce sau nu produce rezultatul dorit.

ARTICOLUL 13
Spălarea produselor obţinute din infracţiunile de corupţie

Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracţiune, conform dreptului său intern, faptele menţionate la art. 6 paragrafele 1 şi 2 din Convenţia nr. 141 a Consiliului Europei, în condiţiile prevăzute de acestea, atunci când infracţiunea principală constă în una dintre infracţiunile stabilite în baza art. 2-12 din prezenta convenţie, în măsura în care partea n-a formulat o rezervă sau o declaraţie referitoare la aceste infracţiuni ori nu consideră aceste infracţiuni ca fiind infracţiuni grave la legislaţia referitoare la spălarea banilor.

ARTICOLUL 14
Infracţiuni contabile

Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracţiune pasibilă de sancţiuni penale sau de alte tipuri de sancţiuni, conform dreptului său intern, dacă sunt săvârşite cu intenţie, faptele sau omisiunile următoare destinate să comită, să disimuleze sau să tăinuiască infracţiunile precizate la art. 2-12, în măsura în care partea n-a formulat o rezervă sau o declaraţie:
a) de a întocmi sau de a folosi o factură ori orice alt document sau înscris contabil care conţine informaţii false sau incomplete;
b) de a omite, într-o manieră ilicită, contabilizarea unui vărsământ.

ARTICOLUL 15
Acte de participare

Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracţiune, conform dreptului său intern, orice faptă de complicitate la una dintre infracţiunile stabilite în baza prezentei convenţii.

ARTICOLUL 16
Imunitate

Dispoziţiile prezentei convenţii nu aduc atingere dispoziţiilor oricărui tratat, protocol sau statut, precum şi textelor lor de aplicare, în ceea ce priveşte ridicarea imunităţii.

ARTICOLUL 17
Competenţă

1. Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a-şi determina competenţa referitoare la o infracţiune stabilită în temeiul art. 2-14, dacă:
a) infracţiunea este săvârşită în tot sau în parte pe teritoriul său;
b) autorul infracţiunii este unul dintre cetăţenii săi, unul dintre agenţii săi publici sau unul dintre membrii adunărilor sale publice naţionale;
c) infracţiunea se referă la un agent public sau la un membru al adunărilor sale publice naţionale ori la o altă persoană menţionată la art. 9-11, care este în acelaşi timp cetăţeanul său.

2. Fiecare stat poate, în momentul semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, într-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, să precizeze că îşi rezervă dreptul de a nu aplica, ori de a aplica numai în cazuri sau condiţii specifice, regulile de competenţă definite la paragraful 1 b) şi c) sau o parte oarecare din aceste texte.

3. Atunci când o parte a folosit posibilitatea de rezervă prevăzută la paragraful 2 aceasta adoptă măsurile care se dovedesc necesare pentru a-şi determina competenţa referitoare la infracţiunile stabilite în baza prezentei convenţii, dacă autorul prezumat a fi comis infracţiunea se află pe teritoriul său şi nu poate fi extrădat unei alte părţi numai pe motiv de cetăţenie, ca urmare a unei cereri de extrădare.

4. Prezenta convenţie nu exclude exercitarea de către una dintre părţi a oricărei competenţe penale determinate conform dreptului său intern.

ARTICOLUL 18
Responsabilitatea persoanelor juridice

1. Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a se asigura că persoanele juridice pot fi ţinute responsabile de infracţiuni de corupţie activă, trafic de influenţă şi de spălare a capitalurilor, stabilite în temeiul prezentei convenţii, dacă acestea sunt comise în contul lor de către o persoană fizică ce acţionează fie individual, fie în calitate de membru al unui organ al persoanei juridice, în cadrul căreia exercită atribuţii de conducere referitoare la:

 • puterea de reprezentare a persoanei juridice; sau
 • autoritatea pentru a lua decizii în numele persoanei juridice; sau
 • autoritatea pentru a exercita un control în cadrul persoanei juridice, precum şi pentru participarea unei asemenea persoane fizice în calitate de complice sau de instigator la comiterea infracţiunilor sus-menţionate.

2. Făcând abstracţie de cazurile deja prevăzute la paragraful 1, fiecare parte ia măsurile necesare pentru a se asigura că o persoană juridică poate fi ţinută responsabilă dacă lipsa de supraveghere sau de control din partea unei persoane fizice menţionate la paragraful 1 a făcut posibilă comiterea infracţiunilor menţionate la paragraful 1 în contul respectivei persoane juridice de către o persoană fizică supusă autorităţii sale.

3. Responsabilitatea persoanei juridice în temeiul paragrafelor 1 şi 2 nu exclude urmăririle penale împotriva persoanelor fizice autori, instigatori sau complici la infracţiunile menţionate la paragraful 1.

ARTICOLUL 19
Sancţiuni şi măsuri

1. Ţinând seama de gravitatea infracţiunilor stabilite în baza prezentei convenţii, fiecare parte prevede, cu privire la infracţiunile stabilite conform art. 2-14, sancţiuni şi măsuri efective, proporţionale şi descurajatoare, incluzând, atunci când sunt săvârşite de persoane fizice, sancţiuni privative de libertate ce pot da loc la extrădare.

2. Fiecare parte se asigură ca în cazul responsabilităţii stabilite în temeiul art. 18 paragrafele 1 şi 2 persoanele juridice să fie pasibile de sancţiuni eficace, proporţionate şi descurajatoare, de natură penală sau nepenală, inclusiv de sancţiuni pecuniare.

3. Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a-i permite să confişte sau să blocheze în alt mod instrumentele şi produsele infracţiunilor stabilite în temeiul prezentei convenţii sau bunurile a căror valoare corespunde acestor produse.

ARTICOLUL 20
Autorităţi specializate

Fiecare parte adoptă măsurile care se dovedesc necesare pentru ca persoane sau entităţi să fie specializate în lupta împotriva corupţiei. Ele vor dispune de independenţa necesară în cadrul principiilor fundamentale ale sistemului juridic al părţii, pentru a-şi putea exercita funcţiile în mod eficace şi libere de orice presiune ilicită. Părţile veghează ca personalul respectivelor entităţi să dispună de o pregătire şi de resurse financiare adaptate funcţiilor pe care le exercită.

ARTICOLUL 21
Cooperarea între autorităţi naţionale

Fiecare parte adoptă măsurile care se dovedesc necesare pentru a se asigura că autorităţile publice, precum şi orice agent public cooperează, în conformitate cu dreptul naţional, cu autorităţile însărcinate cu investigaţiile şi urmăririle infracţiunilor:
a) informând autorităţile în cauză, din proprie iniţiativă, atunci când există motive rezonabile să considere că una dintre infracţiunile stabilite în baza art. 2-14 a fost comisă; sau
b) furnizând, la cerere, autorităţilor în cauză toate informaţiile necesare.

ARTICOLUL 22
Protecţia colaboratorilor justiţiei şi a martorilor

Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a asigura o protecţie efectivă şi corespunzătoare:
a) persoanelor care furnizează informaţii referitoare la infracţiunile stabilite în baza art. 2-14 sau colaborează în alt mod cu autorităţile însărcinate cu investigaţii sau urmăriri;
b) martorilor care fac o depoziţie privind astfel de infracţiuni.

ARTICOLUL 23
Măsuri care vizează facilitarea strângerii de probe şi confiscarea produselor

1. Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri, inclusiv cele care permit utilizarea tehnicilor de investigaţie speciale conform legislaţiei naţionale, care se dovedesc necesare pentru a facilita strângerea de probe referitoare la infracţiunile stabilite în temeiul art. 2-14 şi pentru a-i permite să identifice, să cerceteze, să blocheze şi să sechestreze instrumentele şi produsele corupţiei sau bunurile a căror valoare corespunde acestor produse, susceptibile să constituie obiectul măsurilor stabilite la paragraful 3 al art. 19.

2. Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a-şi abilita tribunalele sau alte autorităţi competente să ordone comunicarea ori sechestrarea dosarelor bancare, financiare sau comerciale, pentru a pune în practică măsurile menţionate la paragraful 1.

3. Secretul bancar nu va constitui un obstacol pentru măsurile definite la paragrafele 1 şi 2.

CAPITOLUL III
Monitorizarea punerii în aplicare

ARTICOLUL 24
Monitorizarea

Grupul Statelor împotriva Corupţiei (GRECO) asigură urmărirea punerii în aplicare a prezentei convenţii de către părţile contractante.

CAPITOLUL IV
Cooperare internaţională

ARTICOLUL 25
Principii generale şi măsuri care se aplică pentru cooperarea internaţională

1. Părţile cooperează, conform dispoziţiilor instrumentelor internaţionale pertinente privind cooperarea internaţională în materie penală sau înţelegerilor stabilite pe baza legislaţiilor uniforme ori reciproce şi dreptului lor naţional, în cea mai largă măsură posibilă, pentru investigaţiile şi procedurile privind infracţiunile penale din domeniul de aplicare a prezentei convenţii.

2. Dacă nici un instrument internaţional sau nici o înţelegere dintre cele menţionate în paragraful 1 nu este în vigoare între părţi, se aplică prevederile art. 26-31.

3. Prevederile art. 26-31 se aplică şi atunci când sunt mai favorabile decât dispoziţiile conţinute în instrumentele internaţionale sau în acordurile menţionate la paragraful 1.

ARTICOLUL 26
Asistenţă

1. Părţile îşi acordă asistenţa cea mai largă posibilă pentru a se ocupa fără întârziere de cererile autorităţilor care sunt abilitate, în temeiul legilor lor naţionale, să cerceteze sau să urmărească infracţiunile din domeniul de aplicare a prezentei convenţii.

2. Asistenţa în sensul paragrafului 1 poate fi refuzată dacă partea solicitată consideră că faptul de a da curs cererii ar fi de natură să aducă atingere intereselor sale fundamentale, suveranităţii naţionale, securităţii naţionale sau ordinii publice.

3. Părţile nu vor putea invoca secretul bancar pentru a justifica refuzul lor de a coopera în baza prevederilor prezentului capitol. Dacă dreptul său intern o cere, o parte poate solicita ca o cerere de cooperare care ar implica ridicarea secretului bancar să fie autorizată fie de către un judecător, fie de către o altă autoritate judiciară, inclusiv de Ministerul Public, care acţionează în materie de infracţiuni.

ARTICOLUL 27
Extrădare

1. Infracţiunile din domeniul de aplicare a prezentei convenţii sunt considerate ca fiind incluse în orice tratat de extrădare în vigoare între părţi ca infracţiuni ce dau loc la extrădare. Părţile se angajează să includă aceste infracţiuni în orice tratat de extrădare pe care îl vor încheia, ca infracţiuni ce dau loc la extrădare.

2. Dacă una dintre părţi, care subordonează extrădarea existenţei unui tratat, primeşte o cerere de extrădare a unei părţi cu care nu a încheiat un asemenea tratat, ea poate considera prezenta convenţie ca bază legală a extrădării pentru toate infracţiunile stabilite conform prezentei convenţii.

3. Părţile care nu subordonează extrădarea existenţei unui tratat recunosc infracţiunile stabilite conform prezentei convenţii ca infracţiuni ce dau loc la extrădare.

4. Extrădarea este subordonată condiţiilor prevăzute de dreptul părţii solicitate sau de tratatele de extrădare aplicabile, inclusiv cu privire la motivele pentru care partea solicitată poate refuza extrădarea.

5. Dacă extrădarea cerută pe motivul unei infracţiuni stabilite conform prezentei convenţii este refuzată numai pe baza cetăţeniei persoanei care face obiectul cererii sau pentru că partea solicitată se consideră competentă în speţă, aceasta înaintează cazul autorităţilor sale competente în scopul urmăririi, excepând cazul în care au fost convenite alte dispoziţii cu partea solicitantă, informând-o în timp util cu privire la rezultatul definitiv.

ARTICOLUL 28
Informaţii spontane

Fără a aduce atingere propriilor investigaţii sau proceduri, o parte poate, fără o cerere prealabilă, să comunice unei alte părţi informaţii faptice atunci când consideră că divulgarea respectivelor informaţii este susceptibilă de a ajuta partea beneficiară să înceapă sau să efectueze investigaţii sau urmăriri privind infracţiunile stabilite în baza prezentei convenţii ori este susceptibilă să determine o cerere a acestei părţi în sensul prezentului capitol.

ARTICOLUL 29
Autoritatea centrală

1. Părţile desemnează o autoritate centrală sau, dacă este necesar, mai multe autorităţi centrale însărcinate să trimită cererile formulate în baza prezentului capitol, să răspundă la acestea, să le execute sau să le transmită autorităţilor care au competenţa de a le executa.

2. Fiecare parte comunică secretarului general al Consiliului Europei, în momentul semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, denumirea şi adresa autorităţilor desemnate cu aplicarea paragrafului 1.

ARTICOLUL 30
Corespondenţă directă

1. Autorităţile centrale comunică direct între ele.

2. În caz de urgenţă cererile de asistenţă judiciară sau comunicările referitoare la acestea pot fi trimise direct de către autorităţile judiciare, inclusiv de Ministerul Public, ale părţii solicitante unor autorităţi similare ale părţii solicitate. În acest caz o copie trebuie trimisă simultan autorităţii centrale a părţii solicitate prin intermediul autorităţii centrale a părţii solicitante.

3. Orice cerere sau comunicare formulată în aplicarea paragrafelor 1 şi 2 poate fi prezentată prin intermediul Organizaţiei Internaţionale a Poliţiei Criminale (Interpol).

4. Dacă o cerere este prezentată în baza paragrafului 2 şi dacă autoritatea sesizată nu este competentă pentru a-i da curs, ea o transmite autorităţii competente din ţara sa şi informează direct partea solicitantă.

5. Cererile sau comunicările prezentate în baza paragrafului 2, care nu implică măsuri de constrângere, pot fi transmise direct de către autoritatea competentă a părţii solicitante autorităţii competente a părţii solicitate.

6. Fiecare stat poate, în momentul semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să îl informeze pe secretarul general al Consiliului Europei că, din motive de eficacitate, cererile formulate în aplicarea acestui capitol trebuie adresate autorităţii sale centrale.

ARTICOLUL 31
Informare

Partea solicitată informează fără întârziere partea solicitantă despre urmarea dată unei cereri formulate în baza prezentului capitol şi despre rezultatul definitiv al urmării date cererii. De asemenea, partea solicitată informează fără întârziere partea solicitantă despre orice circumstanţe care fac imposibilă executarea măsurilor solicitate sau care riscă să o întârzie considerabil.

CAPITOLUL V
Dispoziţii finale

ARTICOLUL 32
Semnarea şi intrarea în vigoare

1. Prezenta convenţie este deschisă spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei şi statelor nemembre care au participat la elaborarea sa. Aceste state pot să îşi exprime consimţământul de a fi legate prin:
a) semnare, fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării; sau
b) semnare, sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare.

2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.

3. Prezenta convenţie va intra în vigoare în prima zi din luna care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data la care 14 state şi-au dat consimţământul de a fi legate prin prezenta convenţie, conform dispoziţiilor paragrafului 1. Un stat care nu este membru al Grupului de State împotriva Corupţiei (GRECO) în momentul ratificării va deveni membru, în mod automat, în ziua intrării în vigoare a prezentei convenţii.

4. Pentru orice stat semnatar care îşi va exprima ulterior consimţământul de a fi legat prin prezenta convenţie, aceasta va intra în vigoare în prima zi din luna care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data exprimării consimţământului său de a fi legat prin prezenta convenţie conform dispoziţiilor paragrafului 1. Un stat semnatar, nemembru al Grupului de State împotriva Corupţiei (GRECO) în momentul ratificării, va deveni membru, în mod automat, în ziua intrării în vigoare a prezentei convenţii în ceea ce îl priveşte.

ARTICOLUL 33
Aderarea la convenţie

1. După intrarea în vigoare a prezentei convenţii Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei va putea, după ce a consultat statele contractante la convenţie, să invite Comunitatea Europeană, precum şi orice stat nemembru al Consiliului, care nu a participat la elaborarea sa, să adere la prezenta convenţie, printr-o decizie luată cu majoritatea prevăzută la art. 20.d din Statutul Consiliului Europei şi cu unanimitatea reprezentanţilor statelor contractante ce au dreptul de a face parte din Comitetul Miniştrilor.

2. Pentru Comunitatea Europeană şi pentru orice stat care aderă convenţia va intra în vigoare în prima zi din luna care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de aderare la secretarul general al Consiliului Europei. Comunitatea Europeană şi orice stat care aderă vor deveni în mod automat membre ale GRECO, dacă nu sunt deja în momentul aderării, în ziua intrării în vigoare a prezentei convenţii în ceea ce le priveşte.

ARTICOLUL 34
Aplicare teritorială

1. Orice stat va putea, în momentul semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să desemneze teritoriul ori teritoriile la care se va aplica prezenta convenţie.

2. Orice parte va putea să extindă, în orice alt moment următor, printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, aplicarea prezentei convenţii la orice alt teritoriu desemnat în declaraţie. Convenţia va intra în vigoare cu privire la acest teritoriu în prima zi din luna care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data primirii respectivei declaraţii de către secretarul general.

3. Orice declaraţie făcută în baza paragrafelor 1 şi 2 va putea fi retrasă, în ceea ce priveşte orice teritoriu desemnat în această declaraţie, printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va avea efect în prima zi din luna care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data primirii respectivei notificări de către secretarul general.

ARTICOLUL 35
Relaţii cu alte convenţii şi acorduri

1. Prezenta convenţie nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din convenţiile internaţionale multilaterale privind probleme speciale.

2. Părţile la convenţie vor putea încheia între ele acorduri bilaterale sau multilaterale referitoare la problemele reglementate prin prezenta convenţie, în scopul completării sau dezvoltării dispoziţiilor acesteia ori pentru a facilita aplicarea principiilor pe care le consacră.

3. Dacă două sau mai multe părţi au încheiat deja un acord ori un tratat cu privire la un subiect acoperit de prezenta convenţie sau atunci când au stabilit într-o altă manieră relaţiile lor cu privire la acest subiect, vor avea facultatea de a aplica respectivul acord sau tratat în locul prezentei convenţii, în scopul facilitării cooperării internaţionale.

ARTICOLUL 36
Declaraţii

Orice stat poate, în momentul semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să declare că va incrimina ca infracţiune corupţia activă şi pasivă a agenţilor publici străini în sensul art. 5, a funcţionarilor internaţionali în sensul art. 9 sau a judecătorilor şi agenţilor curţilor internaţionale în sensul art. 11, numai în măsura în care agentul public sau judecătorul îndeplineşte ori se abţine să îndeplinească un act, cu încălcarea obligaţiilor sale oficiale.

ARTICOLUL 37
Rezerve

1. Orice stat poate, în momentul semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să declare că nu va incrimina ca infracţiuni, conform dreptului său intern, în tot sau în parte, faptele menţionate la art. 4, art. 6-8, art. 10 şi 12 sau infracţiunile de corupţie pasivă menţionate la art. 5.

2. Orice stat poate, în momentul semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să declare că face uz de rezerva prevăzută la art. 17 paragraful 2.

3. Orice stat poate, în momentul semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să declare că poate refuza o cerere de asistenţă judiciară conform art. 26 paragraful 1, dacă cererea priveşte o infracţiune pe care partea solicitată o consideră infracţiune politică.

4. Un stat nu poate, prin aplicarea paragrafelor 1, 2 şi 3, să facă rezerve la mai mult de 5 dintre dispoziţiile menţionate la paragrafele respective. Nici o altă rezervă nu este admisă. Rezervele de aceeaşi natură referitoare la art. 4, 6 şi 10 vor fi considerate ca o singură rezervă.

ARTICOLUL 38
Valabilitatea şi examinarea declaraţiilor şi rezervelor

1. Declaraţiile prevăzute la art. 36 şi rezervele prevăzute la art. 37 sunt valabile 3 ani calculaţi din prima zi a intrării în vigoare a convenţiei pentru statul în cauză. Totuşi aceste rezerve pot fi reînnoite pentru perioade de aceeaşi durată.

2. Cu 12 luni înaintea expirării declaraţiei sau rezervei secretarul general al Consiliului Europei informează statul respectiv cu privire la această expirare. Cu 3 luni înaintea datei expirării statul comunică secretarului general al Consiliului Europei intenţia sa de a menţine, de a modifica ori de a retrage declaraţia sau rezerva. În caz contrar secretarul general al Consiliului Europei informează acest stat despre faptul că declaraţia sau rezerva sa este automat prelungită pentru o perioadă de 6 luni. Dacă statul respectiv nu comunică decizia sa de a menţine sau de a modifica rezervele sale înaintea expirării acestei perioade, rezerva sau rezervele cad.

3. Dacă o parte formulează o declaraţie sau o rezervă conform art. 36 şi 37, ea furnizează, înaintea reînnoirii acesteia sau la cerere, explicaţii grupului GRECO în privinţa motivelor care justifică menţinerea sa.

ARTICOLUL 39
Amendamente

1. Amendamentele la prezenta convenţie pot fi propuse de către fiecare parte şi orice propunere va fi comunicată de secretarul general al Consiliului Europei statelor membre ale Consiliului Europei şi fiecărui stat nemembru care a aderat sau a fost invitat să adere la prezenta convenţie conform dispoziţiilor art. 33.

2. Orice amendament propus de către una dintre părţi este comunicat Comitetului european pentru probleme penale care supune Comitetului Miniştrilor avizul său cu privire la amendamentul propus.

3. Comitetul Miniştrilor examinează amendamentul propus şi avizul Comitetului european pentru probleme penale şi, după consultarea statelor nemembre, părţi la prezenta convenţie, poate adopta amendamentul.

4. Textul oricărui amendament adoptat de Comitetul Miniştrilor conform paragrafului 3 este transmis părţilor pentru acceptare.

5. Orice amendament adoptat conform paragrafului 3 va intra în vigoare în a treia zi după ce toate părţile îl vor informa pe secretarul general al Consiliului Europei că l-au acceptat.

ARTICOLUL 40
Soluţionarea diferendelor

1. Comitetul european pentru probleme penale al Consiliului Europei va fi informat cu privire la interpretarea şi la aplicarea prezentei convenţii.

2. În caz de diferend între părţi cu privire la interpretarea sau la aplicarea prezentei convenţii, părţile se vor strădui să ajungă la o soluţionare a diferendului prin negociere sau prin orice alt mijloc, la libera lor alegere, inclusiv supunerea diferendului Comitetului european pentru probleme penale, unui tribunal arbitral care va lua decizii obligatorii pentru părţile la diferend sau Curţii Internaţionale de Justiţie, conform unui acord între părţile implicate.

ARTICOLUL 41
Denunţare

1. Orice parte poate, în orice moment, să denunţe prezenta convenţie adresând o notificare secretarului general al Consiliului Europei.

2. Denunţarea va avea efect în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 42
Notificări

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei şi oricărui stat care a aderat la prezenta convenţie:
a) orice semnătură;
b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;
c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei convenţii conform art. 32 şi 33;
d) orice declaraţii sau rezervă în baza art. 36 sau 37;
e) orice alt act, notificare sau comunicare legată de prezenta convenţie.

Drept care subsemnaţii, corespunzător împuterniciţi în acest sens, au semnat prezenta convenţie.

Semnată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999, în limbile franceză şi engleză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar original care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va trimite o copie certificată conformă fiecăruia dintre statele membre ale Consiliului Europei, statelor nemembre care au participat la elaborarea convenţiei şi oricărui stat invitat să adere la aceasta.