Posted by: leontiucmarius | May 18, 2012

Marius Leontiuc – Comitetul ONU pentru Drepturile Omului CCPR cauza ”Panagoitis Sechremelis and Loukas vs. Grecia”

UN                    CCPR

Organizaţiei Naţiunilor Unite CCPR

/ C/100/D/1507/2006/Rev.1

Pactul internaţional cu privire la
Drepturile civile si politice Distr: * restrictionata.
Panagoitis Sechremelis şi Loukas vs GRECEE
07 ianuarie 2011
Original: Engleză
CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1
2
Materie: Executarea unei hotărâri judecătoreşti împotriva unui alt
De stat
Aspecte procedurale: Non-epuizarea căilor de recurs interne; aceleaşi
indiferent de examinare în cadrul altei proceduri de
investigare sau soluţionare internaţionale; abuz de
dreptul de a prezenta o comunicare
Aspecte de fond: cale de atac eficientă, dreptul la un proces echitabil
Articole din Pactul: 2, punctul 3, 14, alineatul 1
Articolele din Protocolul Opţional: 3, 5, alineatul 2 litera (a), 5, alineatul 2 litera (b)
La data de 25 octombrie 2010, Comitetul pentru Drepturile Omului a adoptat textul anexat ca
Comitetului Vizualizari prevăzute la articolul 5, paragraful 4, din Protocolul Opţional, în ceea ce priveşte
Comunicarea nr 1507/2006.
[Anexa]
CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1
3
Anexă
Punctele de vedere ale Comitetului pentru Drepturile Omului la articolul 5,
punctul 4 din Protocolul Opţional la Internaţional
Pactul privind drepturile civile şi politice
(O sesiune suta)
cu privire la

Comunicarea nr 1507/2006 **

Inscrisa de: Panagiotis A. Sechremelis, G. Loukas
Sechremelis şi Angeliki văduvă de Ioannis
Balagouras (reprezentat de un avocat,
Evangelia I. Stamouli)
Presupusele victime: Autorii

Statul parte: Grecia

Data comunicării: 25 aprilie 2006 (depunerea iniţială)
Data de decizia de admisibilitate: 21 octombrie 2008
Comitetul pentru Drepturile Omului, înfiinţat în temeiul articolului 28 din International
Pactul privind drepturile civile şi politice,
Reuniunea din 25 octombrie 2010,
După ce a încheiat examinarea de comunicare nr 1507/2006, prezentată la
Comitetul pentru Drepturile Omului, în numele domnului Panagiotis A. Sechremelis, domnul G. Loukas
Sechremelis şi Angeliki văduva Dna de Ioannis Balagouras, în conformitate cu Protocolul Opţional la
Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice,
După ce a luat în considerare toate informaţiile puse la dispoziţie în scris de către autor
de comunicare şi parte de stat,
Adoptă următoarele:
** Următorii membri ai comitetului au participat la examinarea prezentei
comunicare: Dl. Abdelfattah Amor, domnul Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, domnul Lazhari
Bouzid, domnul Mahjoub El Haiba, dl Ahmad Amin Fathalla, Dl. Yuji Iwasawa, Helen Keller,
Dl Rajsoomer Lallah, Dna Zonke Zanele Majodina, Michael O’Flaherty, domnul Rafael Rivas
Posada, Sir Nigel Rodley, domnul Fabian Omar Salvioli şi domnul Krister Thelin.
Textul de un aviz individuale semnate de membru al Comitetului dl Ivan Shearer privind
decizia de admisibilitate a adoptat la 21 octombrie 2008 este anexată la textul Vizualizari actuale.
Textul de un aviz individuale semnate de către membrii Comitetului de domnul Lazhari Bouzid,
Dl Rajsoomer Lallah şi Fabian domnul Omar fond cu privire la Salvioli este anexată la textul
Vizualizari prezente.
CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1
4
Vizualizari prevăzute la articolul 5, alineatul 4 din Protocolul Opţional
1.1 Autorii de comunicare sunt domnul Panagiotis A. Sechremelis,
Dl G. Loukas Sechremelis şi Dna Angeliki văduva lui Ioannis Balagouras, care sunt grec
resortisanţi. Ei pretind că sunt victime ale încălcării de către Grecia a articolului 2, alineatul
3, coroborat cu articolul 14, paragraful 1, din Pactul internaţional privind drepturile civile şi
Drepturile civile şi politice. Acestea sunt reprezentate de avocat, Evangelia I. Stamouli. Opţional
Protocolul a intrat în vigoare pentru statul parte la 5 august 1997.
1.2 La data de 4 aprilie 2007, Raportorul Special a comunicaţiilor noi şi interimare
Măsurile, care acţionează în numele Comisiei, a decis că admisibilitatea
Comunicarea va fi considerat separat de fond.
Faptele prezentate de către autorii
2.1 Autorii sunt rude ale victimelor masacrului de comise de germană
forţelor de ocupaţie din Distomo, Grecia, pe 10 iunie 1944. La 27 noiembrie 1995, autori
a introdus o acţiune în despăgubiri împotriva Germaniei în faţa Tribunalului de Primă Instanţă Livadia.
În absenţa reprezentanţilor din Germania, instanţa a constatat pentru solicitanţii la 30
Octombrie 1997 şi a dispus Germania, să le plătească sume diferite, în compensaţie pentru lor
prejudiciul material şi moral (Decizia nr 137/1997), cu dobânzi de plătit de la
ziua în care acţiunea a fost iniţiată, şi anume 16 ianuarie 1996.
2.2 Decizia a fost notificată de statul german, în conformitate cu dispoziţiile
Germană-Greacă acord din 11 mai 1938 pentru asistenţa juridică reciprocă în materie civilă şi
materie civilă şi comercială. La 24 iulie 1998, inculpatul a refuzat să se opună sau recurs împotriva
hotărâri pronunţate în mod implicit şi, într-o cerere ulterioară a Curţii de
Casare pentru revizuirea judiciară a cazului, numit de hotărâri de către Tribunalul de Primă Livadia
Exemplu pentru a fi anulat. Cererea a fost respinsă de către Curtea de Casaţie la data de 4 mai
2000 (Decizia nr 11/2000). În consecinţă, Decizia nr 137/1997 a devenit definitivă.
2.3 La 26 mai 2000, reclamanţii au formulat o acţiune în conformitate cu Codul de procedură civilă
Procedura de recuperare datoriilor lor, şi a servit consilier al procurorului Curţii de Livadia
Primă Instanţă, cu copie executorie prima de guvernământ şi o cerere de plată, conform
la care statul german a fost obligat la plata cheltuielilor de judecată acordate în plus faţă de
creanţelor din fiecare dintre autori. Consulatul Greciei la Berlin, în conformitate cu sus-menţionată
Germană-Greacă acord, a informat preşedintele Curţii de la Berlin din Major
Competenţa de a termenilor de guvernământ. În ciuda hotărârii de serviciu şi pentru a
plata, statul german nu era conformă cu obligaţiile care îi revin.
2.4 Avocaţii transmise apoi, pentru a Curţii de la Atena Jurisdicţia maior, care,
în conformitate cu condiţiile de înregistrare 1069/11.7.2000, confiscate imobil situat în Atena
aparţinând statului german. În urma sechestrului, statul german a depus o reclamaţie
cu Tribunalul de Primă Instanţă din Atena pe 25 iulie 2000 care solicită anularea
hotărâri executorii emise împotriva sa, invocând articolul 923 din Codul de procedură civilă elen,
în conformitate cu care “acordul prealabil al Ministerului de Justiţie este o condiţie prealabilă pentru
de executare o decizie împotriva unui stat străin “. La 10 iulie 2001, Tribunalul de Primă Instanţă
(Prin decizii nr. 3666 şi 3667/2001) a respins obiecţia pe motiv că articolul
923 a fost incompatibilă cu articolul 2, paragraful 3, al Pactului, care, coroborat
cu articolul 14, a asigurat dreptul de a proceda la punerea în aplicare a deciziilor referitoare la
dreptul civil, cu condiţia adăugat că, în conformitate cu articolul 2 al Pactului astfel de dispoziţii
aplică în mod egal de persoane care acţionează în calitate oficială. Potrivit Curţii, articolul 923
din Codul de procedură civilă a fost incompatibilă cu aceste dispoziţii şi, din moment ce
Pactul a fost o parte integrantă a legii elene, prin urmare, a fost considerat invalid.
CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1
5
2.5 Statul german a formulat recurs împotriva hotărârii Curţii cu Atena de
Recurs. La 14 septembrie 2001, Curtea de Apel a constatat că articolul 923 din Codul de
Procedură civilă a fost compatibil cu Pactul (Decizia nr 6848/2001). La 2 octombrie
2001, reclamantele au formulat o cale de atac în instanţă la Curtea de Casaţie
contestă această decizie. La 28 iunie 2002, Curtea de Casaţie, şedinţei în plen,
a confirmat decizia nr 6848/2001 al Curţii de Apel din Atena. Curtea de Casaţie
a considerat că articolul 923 din Codul de procedură civilă limitat dreptul de
aplicarea de către aceasta face obiectul autorizării prealabile a ministrului (nr decizia
37/2002). Ministrul poate refuza acordul, în funcţie de evaluarea sa a circumstanţiale
factori, inclusiv de întreţinere de relaţii bune cu un alt stat. În urma acestei
decizie, autorii nu au primit sumele în cauză, ca statul german a refuzat să
le plătească şi ministrul Justiţiei a refuzat să autorizeze executarea.
2.6 Autorii au fost, de asemenea, parte din 257 de reclamanţi care au adus cazul în faţa
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care a declarat inadmisibilă, la 12 decembrie 2002.1
Plângerea
3. Autorii acuza statul parte din încălcarea articolului 2, alineatul 3, din
Pactul pe motiv că articolul 923 din Codul de procedură civilă a fost menţinut în
vigoare şi că ministrul Justiţiei a refuzat să autorizeze executarea. În plus,
Autorii consideră că statul parte are obligaţia, în conformitate cu articolul 14 din Pact, pentru a
îndeplinească obligaţia în temeiul articolului 2, alineatul 3, şi pentru a asigura aplicarea corectă a
hotărâre a Curţii Livadia de Primă Instanţă şi hotărârea Curţii de Casaţie din data de 4
Mai 2000.
Stat parte de observaţii cu privire la admisibilitatea
4.1 La 19 ianuarie 2007, statul-parte a contestat admisibilitatea
de comunicare. Acesta reluate faptele şi a menţionat că, în răspunsul la o plângere depusă de către
autorii, Curtea Livadia de Primă Instanţă a emis hotărârea sa nr 137/1997 de către
implicit. O cale de atac pentru revizuirea legală a fost introdusă ulterior de către statul german împotriva
respectiva hotărâre. Potrivit statului german, instanţele elene nu au fost competentă să audă
caz, în conformitate cu dreptul internaţional cutumiar, deoarece statul german sa bucurat de imunitate.
Curtea de Casaţie, în lumina dreptului internaţional cutumiar, precum şi dispoziţiile
convenţiile internaţionale privind principiul imunităţii, a constatat că instanţele elene
avea jurisdicţie asupra cazului. Autorii, prin urmare, procedurile iniţiate în căutarea
punerea în aplicare a deciziei finale a Tribunalului de Primă Instanţă. Statul german a refuzat
să plătească sumele în cauză.
4.2 Potrivit articolului 923 din Codul de procedură civilă, executarea unei decizii
împotriva unui stat străin necesită consimţământul prealabil al ministrului justiţiei. Autorii
aplicat o astfel de autorizaţie din partea ministrului, care nu au răspuns. În ciuda lipsei de
consimţământul, autorii a iniţiat proceduri de executare împotriva statului german şi, în
special cu privire la proprietatea deţinută de către Institutul Goethe din Grecia.
4.3 La 17 iulie 2000, statul german a depus o plângere la Tribunalul de Primă Atena
Primă Instanţă solicitând anularea titlului de ataşament pronunţate împotriva sa, pe
motiv că nu a fost nici un acord din partea Ministerului de Justiţie. Curtea de
Primă Instanţă a respins plângerea, pe motiv că articolul 923 din Codul de procedură civilă
Procedură a fost incompatibilă cu articolul 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
şi articolul 2, alineatul 3, din Pact. La recurs, Curtea de Apel a constatat Atena
1 Kalogeropoulou şi alţii împotriva Greciei şi Germaniei (dec.), cererea nr 59021/00, CEDO
2002-X.
CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1
6
că articolul 923 nu a fost în nici o încălcare a Convenţiei sau Convenţia Europeană privind
Drepturile Omului. Concret, Curtea de Apel a considerat că limitarea impusă de
Articolul 923 urmărit un scop care a fost în interes public, şi anume pentru a evita perturbări în
relaţiile dintre statele membre, şi a fost proporţională cu acest scop. De asemenea, Curtea a constatat că
Articolul 923 nu a afectat dreptul la protecţie juridică eficientă, deoarece nu a furnizat o
interzicerea categorică privind punerea în aplicare a deciziilor împotriva unui stat străin, dar numai
dobândite acordul prealabil al ministrului justiţiei, şi, prin urmare, a Guvernului,
care a purtat responsabilitatea pentru politica externă. În cazul în care o persoană privată ar putea avea un
executare hotărârea judecătorească împotriva unui stat străin, fără ca acordul prealabil, a ţării
intereselor naţionale ar putea fi compromisă, ca politica sa externă ar fi pus în mâinile
de persoane fizice. În orice caz, dreptul la punerea în aplicare ar putea fi exercitat la o dată ulterioară sau în
o altă ţară.
4.4 Autorii a formulat o cerere de atac împotriva acestei hotărâri. Curtea de
Casaţie, referindu-se la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, 2 în sensul că
limitare care decurg din articolul 923 a fost compatibilă cu articolul 6 al Uniunii Europene
Convenţia şi cu articolul 1 din Protocolul nr 1.
4.5 Autorii a depus o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care
găsit cazul inadmissible.3 În special, Curtea Europeană a considerat că dreptul de
acces la instanţele de judecată nu a fost absolut, dar ar putea fi supus unor limitări, adăugând că un
limitarea era compatibilă cu articolul 6, paragraful 1, din Convenţia Europeană în cazul în care
urmărit un scop legitim şi dacă există un raport rezonabil de proporţionalitate
între mijloacele folosite şi scopul urmărit de a fi atins. În cazul în discuţie,
Curtea Europeană a considerat că restricţia a urmărit un scop legitim, deoarece imunitatea
acordate statelor suverane în cadrul procedurilor civile, a fost destinat pentru a se conforma cu standardele internaţionale
legii, în scopul de a promova bunei înţelegeri şi a bunelor relaţii dintre state. În ceea ce priveşte
proporţionalităţii măsurii, Curtea Europeană a considerat că Europeană
Convenţia a trebuit să fie interpretat în lumina normelor stabilite în Convenţia de la Viena
privind dreptul tratatelor din 23 mai 1969, care prevede, în articolul 31, paragraful 3 (c), care
în considerare trebuie să se ţină seama de “orice norme relevante de drept internaţional aplicabile în relaţiile
între părţi “. Convenţia Europeană ar trebui să fie interpretate în armonie cu
alte norme de drept internaţional din care aceasta face parte, inclusiv cele referitoare la acordarea
de imunitate de stat. În plus, “rezultă că măsurile luate de o contractantă
Partidul care reflectă, în general, normele recunoscute ale dreptului internaţional public privind ajutorul de stat
imunitatea nu poate fi considerată ca impunând, în general, o restricţie disproporţionată privind
dreptul de acces la o instanţă, prevăzute în articolul 6, alineatul 1 “. În cele din urmă, Curţii Europene a Justiţiei
a considerat că “deşi instanţele elene a dispus statul german la plata de daune la
reclamantele, acest lucru nu a fost neapărat să oblige statul elen să se asigure că reclamanţii ar putea
recuperarea datoriei prin intermediul procedurii de executare în Grecia. Referindu-se la hotărârea
11/2000 a Curţii de Casaţie, reclamantele par să se afirme că
dreptului internaţional privind crimele împotriva umanităţii a fost atât de fundamentală ca acesta sa ridicat la o regulă
de jus cogens care au prioritate faţă de toate celelalte principii ale dreptului internaţional, inclusiv
principiul de imunitatea de jurisdicţie. Curtea nu consideră că este stabilit, totuşi, că
există încă de acceptare, în dreptul internaţional a afirmaţia că statele membre nu au dreptul de a
imunitate în ceea ce priveşte pretenţiile civile pentru daune aduse împotriva lor într-un alt stat pentru
crime împotriva umanităţii (a se vedea Al-Adsani v. Marea Britanie, op.cit.., alin. 66). Greacă
Al 2-Adsani c. Regatul Unit [GC], nr 35763/97, CEDO 2001-XI; McElhinney împotriva Irlandei
[GC], nr 31253/96, CEDO 2001-XI.
3 Kalogeropoulou şi alţii c. Grecia şi Germania, cit .. Statul-parte, de asemenea, subliniază faptul că
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a urmat această lege caz, în alte cazuri (Treska c. Albania şi Italia
(Dec.), cererea nr 26937/04, CEDO 2006, Manoilescu şi Dobrescu c. România (dec.),
Cererea nr 60861/00, CEDO 2005).
CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1
7
Guvernul nu poate fi, prin urmare, obligaţia de a suprascrie regula de imunitate faţă de stat
voinţa lor. Acest lucru este valabil, cel puţin în ceea ce priveşte regula actuală de drept internaţional public, ca
Curtea a constatat, în cazul menţionat anterior de Al-Adsani, dar nu exclude o dezvoltare
în dreptul internaţional cutumiar în viitor. În consecinţă, ministrul de refuzul de Justiţie
pentru a da solicitanţilor se lasă să se aplice de expropriere a bunurilor germane anumite situat
în Grecia nu poate fi considerată ca o ingerinţă nejustificată în dreptul lor de acces la un
tribunal, în special aşa cum a fost examinat de către instanţele naţionale şi confirmat de către un
hotărâre a Curţii de Casaţie greacă “.
4.6 În ceea ce priveşte afirmaţia autorilor că dreptul lor la respectarea bunurilor lor,
posesiunile a fost încălcat, Curtea Europeană a considerat că “instanţele elene”
refuzul de a autoriza procedura de executare care ar putea fi garantate de recuperare a
Datoria reclamanţilor nu au deranjat echilibrul relevante care ar trebui să fie lovit între
de protecţie a dreptului individului de a se bucura de bunurile sale şi
cerinţele de interes general “. Curtea Europeană a constatat, de asemenea, că “ministrul de
Refuzul de Justiţie de a autoriza proceduri de executare nu echivaleze cu un disproporţionată
ingerinţă în dreptul reclamanţilor de acces la un tribunal “, şi că” grec
Guvernul nu ar putea fi necesară pentru a trece peste principiul imunităţii de stat împotriva lor
şi va compromite relaţiile lor internaţionale de bună, în scopul de a permite solicitanţilor să
pune în aplicare o hotărâre judecătorească livrate la sfârşitul unei proceduri civile “. Curţii Europene a Justiţiei
Prin urmare, a respins plângerea ca fiind vădit nefondată.
4.7 Curtea Europeană a considerat, de asemenea, că “reclamantele nu ar fi putut fi
constienti de risc au fost luaţi în a exercita acţiunea de executare împotriva
Statul german, fără a obţine mai întâi acordul ministrului justiţiei. Având în vedere
la legislaţia aplicabilă relevantă, şi anume, articolul 923 din Codul de procedură civilă,
singura lor speranţă realistă a fost că Germania va plăti sumele stabilite de către
Tribunalul de Primă Instanţă Livadia de acord proprie. Cu alte cuvinte, prin instituirea
procedură de executare, solicitanţii trebuie să fi cunoscut că, fără acordul prealabil al
Ministrul de Justiţie, cererea lor a fost sortită eşecului. Situaţia nu ar putea, prin urmare,
rezonabil, au fondat orice aşteptări legitime din partea lor de a fi capabil de a recupera
datoria lor “. În sfârşit, Curtea a considerat că “acestea ar putea fi capabil să-l pună în aplicare mai târziu, la o
mai mult timp adecvat, sau în altă ţară, cum ar fi Germania “.
4.8 Statul-parte subliniază că comunicarea ar trebui să fie văzut de mai multe
fondul general al plângerilor şi a cererilor de plata de despăgubiri prezentate de către
Cetăţenilor greci ale căror familii au suferit ca urmare a invaziei de către trupele germane în timpul
al doilea război mondial. Instanţele elene au auzit de alte cazuri similare: într-un astfel de caz
Special Curtea Supremă de Justiţie (prin Decizia nr 6/2002) a constatat că “în cazurile de executare
populaţiei neînarmate în timpul războaielor, imunitatea de stat nu este pus deoparte pentru statul al cărui
forţelor militare încalcă normele de jus cogens “.4 În plus, Curtea Supremă de Justiţie a considerat
că instanţele elene nu deţine competenţa în materie. Consiliul de Stat a avut
ocazia de a emite o hotărâre într-un caz similar depus de aceiaşi autori. În ceea ce priveşte
Cererea autori de refuzul ministrului de Justiţie a fi răsturnată, Consiliul de
De stat a considerat că astfel de refuz a constituit un act guvernamental şi că problema a căzut
în afara competenţei sale (nr Decizia 3669/2006). Consiliul de Stat a considerat, în
special, că intervenţia ministrului depindea în întregime cu privire la evaluarea sa a situaţiei
şi dorinţa de a evita orice perturbare în bune relaţii între state. Astfel de decizii
au fost luate în funcţie de consecinţele care ar putea avea asupra relaţiilor dintre ţări,
care se stabilesc în domeniul executiv.
4 traducere engleză de către statul-parte.
CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1
8
4.9 Un caz similar a fost adus în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Comunităţilor (cazul C-292/05), de către alte persoane, 5 reprezentate de acelaşi avocat ca a fost
acţionând pentru autorii de prezenta comunicare, cu privire la acţiunile de germană
trupe într-o altă parte a Greciei. În acest caz, Tribunalul de Primă Instanţă a apreciat că aceasta a fost
nu competentă în vederea a imunităţii de care beneficiază statul german, şi Curtea de
Recurs a aplicat pentru pronunţare a unei hotărâri preliminare de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Comunităţilor. Notele de stat de partid că, în conformitate cu concluziile avocatului general,
acte suverane efectuate de către stat (acta iure imperii), în acest caz, o acţiune militară în
timp de război, nu intră în domeniul de aplicare al Bruxelles din 1968 Convention.6
4.10 În ceea ce priveşte admisibilitatea comunicării, statul parte constată că actul
(Sau de o omisiune), în cauză este refuzul de către Ministerul de Justiţie să emită o autorizaţie
pentru procedurile de executare împotriva statului german. Ea consideră că acest refuz este o
act guvernamental, sub rezerva aplicării normelor de drept internaţional şi la o
evaluare a cerinţelor de politică externă şi de necesitatea de a menţine relaţii bune
între statele membre, şi nu un act de natură civilă. Statul-parte consideră că refuzul
nu intră în sfera de aplicare a Pactului. În plus, comunicarea este
incompatibil cu principiile de drept internaţional cutumiar şi internaţional
obligaţii ale statului-parte. În sfârşit, aceeaşi problemă a fost şi este în prezent fiind
examinate în cadrul unei alte proceduri de investigare sau soluţionare internaţionale. Nu are doar
aceeaşi cauză a fost prezentat şi condus de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului,
dar, practic, un caz identic a fost adus în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Communities.7
4.11 Statul-parte, de asemenea, ia act de faptul că autorii a prezentat comunicarea acestora
Comitetul de cinci ani de la ultima decizie a fost emisă de către o instanţă internă şi patru ani
după ce decizia a fost pronunţată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Autorii
sunt conştienţi de faptul că aceeaşi plângere tocmai a fost depusă din nou cu instanţele elene, şi că
Curtea Supremă de Justiţie a considerat că imunitatea de stat nu se poate renunţa pentru acte comise
de către statele în timp de război (nr Decizia 6/2002). Autorii sunt, de asemenea, conştienţi de faptul că un similar
cazul a fost adus în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. În sfârşit,
Stat parte se adresează doar acuzaţia de încălcare a articolului 2, paragraful 3, din
Legământ. Acesta respinge sfatul trimitere la articolul 14, paragraful 1, din Pact şi
susţine că, în măsura în care autorii se plâng de încălcări ale altor articole ale Pactului,
căi de atac interne nu au fost epuizate, deoarece astfel de încălcări nu au fost încă
invocat în faţa instanţelor orice.
Autori de observaţii cu privire la observaţiile statului-parte cu privire la admisibilitatea
5.1 la 4 iunie 2007 avocatul a susţinut că motivele de inadmisibilitate invocate
de către statul-parte a avut nici un fundament juridic. În replică la argumentul statului-parte care
decizia de ministrul de Justiţie nu intră în sfera de aplicare a Pactului, sfatul
susţine că, în ceea ce priveşte actele incriminate de forţele germane, statul german este
care nu sunt acoperite de imunitate de jurisdicţie în conformitate cu articolul 11 din Europene
5 terea. Lechouritou, V. Karkoulias, G. Pavlopoulos, P. Brátsikas, D. Sotiropoulos, G. Dimopoulos V.
Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias, cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare transmise
de Efeteio Patron (Grecia).
6 Convenţia din 27 septembrie 1968 privind competenţa judiciară şi executarea hotărârilor
în materie civilă şi comercială.
7 Statul-parte subliniază că problemele în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene
se referă nu numai la aplicarea Convenţiei de 1968, dar, de asemenea, problemele de imunitate de stat şi de
dreptul statelor de a nu accepta responsabilitatea pentru actele suverane (acta iure imperii), în faţa instanţelor de
alte state.
CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1
9
Convenţia cu privire la imunitatea de stat, semnat la Basel la 16 mai 19728 (chiar dacă în cazul
se referă la acte jure imperii, aici uciderea de civili). Actele incriminate constituie un
încălcare a dispoziţiilor privind drepturile omului, care avea prioritate faţă de orice norme de drept sau de tratat
cutumiar. Aceste dispoziţii nu permite statelor împotriva cărora acţiune pentru despăgubiri
a fost adus pentru a invoca imunitatea de jurisdicţie.
5.2 datoria de a autorilor este o datorie civile în conformitate cu hotărârea pronunţată
de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care a calificat cazul ca un civil one.9 aici
Refuzul ministrului de a autoriza proceduri de executare împotriva statului german apare în
contextul de litigii civile şi nu poate constitui un act guvernamental. Ministrul a
refuzul se bazează pe o prevedere din Codul de procedură civilă (art. 923), care vine în
capitol se ocupă cu punerea în executare a hotărârilor instanţelor civile şi, prin urmare, se încadrează
în sfera de aplicare a Pactului.
5.3 În ceea ce priveşte afirmaţia că statul-parte a materiei este sau a fost considerată de către
alte organisme internaţionale, norma la care se referă parte de stat prevede că “aceeaşi
problema nu este în curs de examinare “(nu că nu a fost examinat),” sub un alt regim
internaţionale de anchetă sau de reglementare “(articolul 96 din regulamentul comitetului de
procedură). Faptul este că problema în faţa Comisiei nu este în prezent fiind
examinate sub un alt regim internaţional. Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene
Comunităţile a emis hotărârea la 15 februarie în urma unei 2007,10 de referinţă pentru
hotărâri preliminare privind interpretarea din 1968 Convenţia de la Bruxelles privind competenţa şi
executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială, şi nu pe ministru
refuz, care face obiectul plângerii de faţă. În plus, procedurile prevăzute de
care cazul a fost examinat au fost judiciar şi nu sunt legate de investigaţie internaţională sau
de decontare.
Decizia Comisiei cu privire la admisibilitate
6.1 La cea de nouăzeci şi patra sesiune, la 21 octombrie 2008, Comitetul a considerat
admisibilitatea comunicării.
6.2 Fără a fi necesar pentru a determina dacă “acelaşi subiect”, a fost examinat în cadrul
alte proceduri internaţionale de anchetă sau de reglementare, Comisia a respins
motiv statul-parte de inadmisibilitate întemeiată pe argumentul că Comisia nu a fost
competentă, deoarece prezenta comunicare a fost deja examinat de Comisia Europeană
Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. Pe de o parte
de altă parte, articolul 5, alineatul 2 litera (a), a Protocolului opţional aplică doar în cazul în care aceeaşi chestiune
ca a ridicat într-o comunicare este “în curs de examinare”, sub un alt regim de
internaţionale de anchetă sau de reglementare. Pe de altă parte, Grecia a intrat nici o rezervă la
Articolul 5, paragraful 2 (a), a Protocolului opţional.
6.3 Comitetul a luat act de argumentele invocate de statul parte în care autorii
depuse comunicarea lor cu Comitetul de cinci ani de la ultima decizie a fost
emise pe piaţa internă şi de patru ani după decizia Curţii Europene a Drepturilor Omului
Drepturi. Statul-parte părea să susţin că comunicarea ar trebui să fie luate în considerare
inadmisibilă în măsura în care acesta sa ridicat la un abuz de dreptul de a depune de comunicaţii
8 “Un stat semnatar nu poate invoca imunitatea de jurisdicţie a unei instanţe de un alt contractant
De stat în cadrul unei proceduri care se referă la despăgubiri pentru prejudiciul a persoanei sau prejudicii aduse bunurilor corporale, în cazul în care
faptele care a prilejuit un prejudiciu sau deteriorare a avut loc pe teritoriul statului de pe forum,
şi în cazul în care autorul a prejudiciului sau avarierea a fost prezentă în acest teritoriu, la momentul când aceste fapte
au avut loc. ”
9 Kalogeropoulou şi alţii c. Grecia şi Germania, cit.
10 Cauza C-292/05, Lechouritou et al, Hotărârea din 15 februarie 2007..
CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1
10
în conformitate cu articolul 3 din Protocolul Opţional, având în vedere timpul care a trecut între
hotărâri ultima intern şi decizia Curţii Europene şi prezentarea la
Comitetul Comitetul a observat că Protocolul Opţional nu stabileşte nici o
Termenul limită pentru depunerea de comunicare, şi că perioada de timp scursă înainte de
o astfel de prezentare nu este în sine constituie un abuz de dreptul de a depune o
de comunicare, altele decât în cazuri excepţionale. Nici au avut parte de stat în mod corespunzător
motivată de ce a considerat că o întârziere de mai mult de cinci ani ar fi excesive în
acest caz. Comitetul a considerat că, în speţă, având în vedere special
condiţii, şi având în vedere că autorii au avut în timp depusă altfel
plângeri, şi anume cu Consiliul de Stat nu a fost posibil să ia în considerare faptul că atât de mult
timp au scurs înainte de depunerea de comunicare pentru a face plângere un abuz
a dreptului de depunere.
6.4 În ceea ce priveşte domeniul de aplicare a Pactului, Comisia a remarcat statului partidului
argumentul că refuzul ministrului a fost un act guvernamental, nu un act de natură civilă,
şi astfel a căzut în afara domeniului de aplicare a Pactului. Comitetul a reamintit general, sa
comentariu nr 32 (90), 11 şi a reafirmat faptul că noţiunea de determinare a drepturilor şi
obligaţii într-un proces de la lege a fost formulată în mod diferit în diferite limbi ale
Legământ că, în conformitate cu articolul 53 din Pactul, au fost la fel de autentice. Conceptul
sa bazat pe natura de drept în cauză, mai degrabă decât pe statutul de una dintre
părţi sau de pe forum speciale prevăzute de sistemele juridice interne pentru determinarea
rights.12 special, conceptul a fost unul larg, şi a cuprins nu numai judiciar
procedurile care vizează stabilirea drepturilor şi obligaţiilor referitoare la zonele de contract,
de proprietate şi de prejudicii în domeniul dreptului privat, dar, de asemenea, noţiuni echivalente în zona de
dreptului administrativ. Aceasta ar putea include, de asemenea, alte proceduri, care trebuiau să fie evaluate pe o
de la caz la caz, în funcţie de natura a dreptul în cauză.
6.5 În orice caz, din punctul de vedere al Comitetului de stabilirea drepturilor şi
obligaţii într-un costum de la lege, astfel cum sunt protejate în temeiul articolului 14, paragraful 1 din Conventie,
ar fi lipsit de sens în cazul în care legislaţia unui stat parte a permis o determinare judiciară în
favoarea victimei de a deveni imposibil de aplicat, mai ales având în vedere statul este parte în continuare
obligaţiile prevăzute la alineatul 3 (a) şi (c) din articolul 2 al Pactului de a asigura, în primul
loc, că orice persoană ale cărei drepturi sunt încălcate Pactul trebuie să aibă o cale de atac efectivă
şi, pe de altă parte, că, atunci când o astfel de cale de atac se acordă acesta va fi executată. 13
6.6 Comitetul a remarcat faptul că Statul-parte nu a contestat epuizarea
căile de atac în ceea ce priveşte încălcarea articolului 2, alineatul 3, dar că a considerat
de comunicare să fie inadmisibilă, pe motiv că căile de atac interne nu au fost
epuizat în ceea ce priveşte articolul 14, paragraful 1, din Conventie. Cu toate acestea, de asemenea, remarcat faptul că
Curtea de Casaţie a considerat plângerile autorilor “(a se vedea Decizia nr 37/2002),
inclusiv în lumina articolului 14 din Pact. Prin urmare, Comitetul a concluzionat că
CCPR/C/GC/31 11, alin. 16.
12 Comunicarea nr 112/1981, Y.L. V. Canada, decizia de inadmisibilitate a adoptat, la 8 aprilie 1986,
alin. 9.1 si 9.2; de comunicare nr 441/1990, Casanovas, împotriva Franţei, Vizualizari a adoptat la 19 iulie
1994, alin. 5.2; de comunicare nr 1030/2001, Dimitrov c. Bulgariei, decizia privind admisibilitatea
adoptată la 28 octombrie 2005 alin. 8.3.
13 A se vedea Comunicarea nr 1320/2004, Pimentel et al. V. Filipine, Vizualizari a adoptat la 19 martie
2007, referindu-se la executarea în Filipine, a obţinut o hotărâre în Statele Unite,
luate în considerare în lumina articolului 14 şi articolului 2, alineatul 3, din Pact. În plus,
în funcţie de traducere a Curţii de Casaţie Decizia nr 37/2002 depusă de un avocat,
Curtea a constatat că punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti într-un costum de la lege este în mod expres garantate de
Statele contractante în temeiul articolului 2, paragraful 3 (c), şi articolul 14 din Pact.
CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1
11
căile de atac interne au fost epuizate în această privinţă şi că cererea întemeiată pe
încălcare a articolului 14 a fost admisibilă.
7. Prin urmare, Comitetul a decis că comunicarea este admisibilă în măsura în care
a ridicat probleme cu privire la articolul 2, alineatul 3, coroborat cu articolul 14,
paragraful 1, din Conventie.
Stat parte de observaţii cu privire la fond
8.1 La 30 aprilie 2009, partidul de stat a prezentat observaţii cu privire la fond. Acesta reaminteşte
decizie a Curţii de Apel din Atena, care a considerat că articolul 923 din Codul de
Procedură civilă, în care acordul prealabil al Ministerului de Justiţie este o condiţie prealabilă
pentru a impune o decizie împotriva unui stat străin, nu era contrară articolului 2, paragraful 3 din
Covenant.14 Aceasta adaugă că rezultatele de instanţele naţionale nu sunt nici arbitrare, nici
nefondate şi nu pot fi considerate ca fiind contrară la orice prevedere a Convenţiei sau a
Protocolul facultativ.
8.2 Dreptul la un proces echitabil, deşi de o importanţă capitală pentru fiecare democratică
societate, nu este absolut în fiecare aspect. Anumite limitări pot fi impuse şi tolerată
, deoarece, implicit, dreptul la protecţie judiciară efectivă, prin însăşi natura sa, solicită pentru
reglementarea de către stat. În acest sens, statele contractante se bucură de o anumită marjă de
apreciere. Totuşi, trebuie să fie asigurată că orice limitare aplicat nu restrânge sau reduce
protecţie judiciară plecat la individ într-o formă sau într-o asemenea măsură încât foarte
esenţa dreptului este afectată. În plus, orice limitare impusă trebuie să urmărească un
scop legitim şi să păstreze un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele
utilizate şi scopul urmărit de a fi atins.
8.3 În speţă, ar trebui să refuzul statului de a permite autorilor de a aduce
procedurile de executare împotriva Germaniei fi considerată ca o restricţie a dreptului lor la un
cale de atac eficientă şi la dreptul lor de la executarea unei hotărâri, această restricţie a urmat o
scop legitim şi a fost proporţională cu scopul urmărit. Întâi de toate, Pactul trebuie să fie
interpretat în lumina normelor stabilite în Convenţia de la Viena din 1969 privind Legea de
Tratatelor, articolul 31, alineatul 3 litera (c), din care indică faptul că în considerare trebuie să se ţină seama de orice
normele relevante ale dreptului internaţional aplicabil în relaţiile dintre părţi.
Pactul, inclusiv articolele 2, paragraful 1 şi 14, paragraful 1, nu poate fi interpretată într-un
vid şi ar trebui pe cât posibil să fie interpretate în armonie cu alte norme de
dreptul internaţional, inclusiv cele referitoare la imunitatea de stat. În afară de imunitate de
jurisdicţie, imunitatea de executare este de asemenea recunoscut, că este lipsa capacităţii de a
măsuri de Institutul de executare împotriva proprietăţii (toate bunurile, sau cel puţin de proprietate, care este
destinate pentru uz militar sau diplomatic, care face parte din patrimoniul cultural, etc) a unui
stat străin.
8.4 Toate documentele juridice internaţionale care reglementează imunitatea de stat stabilite generală
principiul că, sub rezerva anumitor excepţii strict delimitate, statele străine se bucură de imunitate
de la executarea pe teritoriul statului forum. De exemplu, articolul 5 din rezoluţia
Institutul de Drept Internaţional privind imunitatea de statele străine în legătură cu probleme de
competenţa şi punerea în aplicare (1954) indică faptul că nici o măsură de constrângere sau preventive
Atasamentul poate fi efectuată în ceea ce priveşte proprietatea, care aparţine unui stat străin şi este
utilizată pentru efectuarea de activităţi guvernamentale care nu au legătură cu orice formă de
economice de exploatare. În plus, articolul 22 din Convenţia de la Viena privind diplomatice
Relaţii subliniază faptul că sediul misiunilor sunt imune la percheziţie, rechiziţie,
sechestrului sau executării. Dispoziţii similare se regăsesc în Convenţia europeană privind
Imunitatea de stat, articolul 23 din care afirmă că nu există măsuri de executare sau de prevenire
14 A se vedea punctul 4.3 de mai sus.
CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1
12
măsuri împotriva proprietăţii unui stat contractant poate fi luată pe teritoriul unui alt
Stat contractant, cu excepţia în care şi în măsura în care statul a fost în mod expres de acord cu
măsurile în scris.
8.5 Este, de asemenea, să se constate că articolul 19 din Convenţia Naţiunilor Unite privind
Imunitatile de jurisdictie ale statelor si ale bunurilor acestora prevede că nici un post-hotărârea
măsuri de constrângere, cum ar fi de ataşament, de arestare sau de executare, împotriva proprietăţii unui stat
pot fi luate în legătură cu procedurile în faţa unei instanţe a unui alt stat cu excepţia cazului şi
cu excepţia cazului în măsura în care statul a consimţit în mod expres sau a fost stabilit că
Proprietatea este în special în uz sau destinat utilizării de către stat în alte scopuri decât necomerciale
guvernamentale în scopuri. În cele din urmă, de stabilire a dispoziţiilor de la imunitate
execuţie sunt incluse în toate textele juridice ale statelor care au legi de stat care se ocupă cu
imunitate.
8.6 Statul-parte consideră că acordarea sau, în orice caz, regulamentul de imunitate
de la execuţie în cadrul procedurilor instituite împotriva unui stat străin constituie un bine
a stabilit statul de drept cutumiar internaţional şi urmăreşte, prin urmare, scopul legitim de a
în conformitate cu dreptul internaţional, în vederea promovării bunei înţelegeri şi a bunelor relaţii dintre
Statele membre, prin respectarea suveranităţii unui alt stat. Este deci evident faptul că grec
Autorităţile au refuzat să acorde permisiunea de a autorilor de a executa hotărârea împotriva
Proprietatea statului german cu privire la “interesului public” motive direct legate de respectarea
principiul imunităţii de stat.
8.7 Statul-parte reaminteşte jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
potrivit în care măsurile luate de un stat care să reflecte normele general recunoscute ale
dreptul internaţional privind imunitatea de stat nu poate fi, în general, considerată ca impunând o
restricţie disproporţionată privind dreptul la un proces echitabil, astfel cum este consacrat în articolul 6, paragraful 1
din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Curtea este, de asemenea, de părere că, la fel ca
dreptul de acces la o instanţă este o parte inerentă a garanţiei unui proces echitabil în acest articol, astfel încât unele
restricţiile privind accesul şi, în general, privind dreptul la un proces echitabil trebuie să fie, de asemenea, considerate ca fiind
inerent, un exemplu fiind aceste limitări, în general, acceptat de comunitatea de
naţiuni, ca parte a doctrinei de imunitate de stat. Curtea a făcut în mod repetat că
nu pare a stabilit că există încă de acceptare, în dreptul internaţional
afirmaţia că statele membre nu au dreptul la imunitate în ceea priveşte pretenţiile civile pentru daune
aduse împotriva lor într-un alt stat pentru crime împotriva umanităţii. Statul parte
consideră că nu este nimic în prezenta comunicare pentru a justifica pleacă de la această
vizualiza. În consecinţă, nici refuzul ministrului de a acorda permisiunea autorului de a lua
măsuri de constrângere cu privire la proprietate ocupată de către statul german în Grecia,
nici deciziile judecătoreşti care susţinute acest refuz poate fi considerată ca o nejustificată
restricţie cu privire la drepturile de autor.
8.8 Statul-parte indică faptul că limitarea menţionată anterior nu afectează
foarte esenţa dreptului autorilor de la o protecţie judiciară efectivă. Ea nu poate fi exclusă
că decizia instanţei naţionale pot fi puse în aplicare la o dată ulterioară, de exemplu, în cazul în străinătate
Se bucură de imunitate de stat de executare a dat acordul pentru luarea de măsuri de
constrângere de către autorităţile din statul forului, astfel renunţarea la aplicarea în mod voluntar
a dispoziţiilor internaţionale în favoarea sa, o posibilitate prevăzută în mod expres de
dispoziţiile relevante ale dreptului internaţional. În această privinţă, statul-parte îşi reiterează
argumentele menţionate la punctul 4.5 de mai sus.
8.9 În ceea ce priveşte opinia autorilor care au avut nici o cale de atac efectivă la dispoziţia lor,
Stat parte susţine că, din moment ce sa stabilit că autorii nu au avut o discutabilă ”
cerere “de a fi victime ale unei încălcări a Pactului (de exemplu, de dreptul lor de la punerea în aplicare a
o hotărâre) nu este nici aplicabilitatea dispoziţiilor relevante. În orice caz, autorii, în
toate procedurile care au avut loc în faţa instanţelor naţionale, au avut avantajul de contradictorialităţii
procedurile desfăşurate în public, a fost reprezentat de un avocat de alegerea lor, înainte de a pune
CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1
13
instanţele judecătoreşti, fără obstrucţie toate argumentele, cererile şi obiecţiile, a prezentat
dovezi, a respins argumentele părţii adverse şi, în general, sa bucurat de toate garanţiile
de un proces echitabil şi eficient.
Autori de observaţii cu privire la observaţiile statului parte pe fondul
9. Într-o scrisoare din data de 28 iunie 2009, autorii menţionate la observaţiile anterioare privind
caz, în cazul în care toate aspectele relevante au fost pe deplin abordate. Ei au indicat că nu mai
observaţii cu privire la observaţiile statului-parte au fost necesare.
Probleme şi procedura în faţa Comitetului
10.1 Comitetul pentru Drepturile Omului a considerat că prezenta comunicare în
Ţinând seama de toate informaţiile puse la dispoziţie de către părţi, în conformitate cu articolul 5, alineatul
1 din Protocolul opţional.
10.2 La originea prezentei comunicări este de Decizia nr 137/1997, prin care
Livadia Tribunalul de Primă Instanţă a obligat Germania să plătească despăgubiri rudelor de
victime ale masacrului comise de către forţele de ocupaţie germane în Distomo la 10
Iunie 1944. La data de 4 mai 2000, Curtea de Casatie a respins o cerere de asistenţă judiciară
revizuieşte şi, prin urmare, decizia a devenit definitivă. La 26 mai 2000, autorii au iniţiat
procedurile prevăzute de Codul de procedură civilă pentru a executa decizia. La 17 iulie 2000,
Germania a depus o plângere la Tribunalul de Primă Instanţă din Atena întemeiat pe faptul că, în conformitate cu
Articolul 923 din Codul de procedură civilă, acordul prealabil al ministrului justiţiei este o
condiţie prealabilă pentru punerea în aplicare o decizie împotriva unui stat străin şi că acordul nu a avut
a fost dat. Tribunalul a respins plângerea pe motiv că articolul 923 a fost
incompatibilă cu articolul 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi articolul 2,
punctul 3 al Pactului. Cu toate acestea, în recurs, Curtea de Apel din Atena a constatat că
Articolul 923 nu a fost o încălcare a Convenţiei Europene sau Pactul. Curtea
că limitarea impusă de această prevedere nu a furnizat pentru o interdicţie categorică privind
punerea în aplicare a deciziilor împotriva unui stat străin, că a urmărit un scop care a fost în
de interes public, şi anume pentru a evita perturbări în relaţiile dintre statele, că aceasta nu a
afectează dreptul la o protecţie juridică efectivă şi că dreptul la executare ar putea fi
exercitate la o dată ulterioară sau în altă ţară. La 28 iunie 2002, Curtea de Casaţie
a confirmat decizia Curţii de Apel din Atena, după care Germania a refuzat
de plată şi de ministrul Justiţiei a refuzat să autorizeze executarea.
10.3 problemă înainte de Comitetul este dacă refuzul ministrului de Justiţie de a
autoriza punerea în aplicare a Deciziei 137/1997, pe baza articolului 923 din Codul de
De procedură civilă, constituie o încălcare a dreptului la recurs efectiv cum se prevede la
Articolul 2, alineatul 3, cu referire la dreptul la un proces echitabil consacrat la articolul 14,
paragraful 1 din Conventie.
10.4 Comitetul consideră că protecţia garantată de articolul 2, alineatul 3
şi cu articolul 14, paragraful 1 din Pactul nu ar fi completă dacă nu sa extins la
punerea în aplicare a deciziilor adoptate de către instanţele judecătoreşti, cu respectarea deplină a condiţiilor stabilite la articolul
14. În speţă, Comisia constată că articolul 923 din Codul de procedură civilă,
prin impunerea acordul prealabil al ministrului de Justiţie, pentru autorităţile elene de a aplica
Decizia 137/1997, impune o limitare a drepturilor la un proces echitabil şi eficient de a
remediu. Întrebarea este dacă această limitare este justificată.
10.5 Comitetul ia notă de referinţă parte de stat de la legislaţia internaţională relevantă privind
Imunitate de stat, precum Convenţia de la Viena din 1969 privind dreptul tratatelor. De asemenea,
ia act de declaraţia statului-parte care limitarea nu afectează esenţa
autori de dreptul la o protecţie judiciară efectivă, care nu poate fi exclus faptul că naţional
Decizia instanţei poate fi executată la o dată ulterioară, de exemplu, în cazul în care statul străin se bucură de
CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1
14
de imunitate de executare a dat acordul pentru luarea de măsuri de constrângere de către
Autorităţile elene, astfel renunţarea de bună voie în aplicare a internaţionale
dispoziţiile în favoarea sa şi că aceasta este o posibilitate în mod expres prevăzute de cauză
dispoziţii de drept internaţional. Comitetul ia act, de asemenea, susţinute de autorii de care
Germania nu este acoperit de imunitate de jurisdicţie. În special,
împrejurările din speţă, fără a aduce atingere evoluţiilor viitoare ale dreptului internaţional
drept, precum şi acele evoluţii care pot au avut loc de la masacrul comis
la 10 iunie 1944, Comitetul consideră că refuzul ministrului de Justiţie de a da
de acord cu măsurile de punere în aplicare, bazate pe articolul 923 din Codul de procedură civilă, nu
nu constituie o încălcare a articolului 2, alineatul 3 coroborat cu articolul 14, paragraful 1 din
Pactul.
11. Comitetul pentru Drepturile Omului, care acţionează în temeiul articolului 5, paragraful 4, din Opţional
Protocolul de la Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice, este de părere că
faptele înainte de a nu divulga o încălcare a Pactului internaţional privind drepturile civile şi
Drepturile civile şi politice.
[Adoptat în engleză, franceză şi spaniolă, textul în limba engleză fiind versiunea originală.
Ulterior, pentru a fi emise, de asemenea, în limbile arabă, chineză şi rusă, ca parte a Comitetului de
Raportul anual de Adunarea Generală.]
CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1
15
Anexa A
Avizul individual de decizia Comisiei privind
admisibilitate
Aviz individual de membru al Comitetului dl Ivan Shearer
(Opinie separată)
În opinia mea, această comunicare ar trebui să fi fost declarate inadmisibile de către
Comitetul. Comitetul a limitat decizia sa de a declara această comunicare
admisibilă la o respingere din motive formale de inadmisibilitate invocate de către statul
partid. Cu toate acestea, Comitetul a trecut cu vederea tot mai mult teren generală de inadmisibilitate
implicit în parte statului povestind a procedurii în instanţele elene şi
considerente de imunitate de stat, care impulsionat ministrul de Justiţie de a refuza consimţământul
punerea în aplicare a deciziei împotriva statului german. Confruntaţi cu o astfel de regulă clară a
dreptul cutumiar internaţional, ministrul nu a putut fi acţionat altfel. Mai mult
acţiunea ar fi inutil. Ar fi mult mai adecvat, în opinia mea, în cazul în care Comitetul
a avut puterea expres, cum ar fi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, de a declara o
comunicare pentru a fi “în mod vădit nefondate”. Cu toate acestea, este posibil pentru comitet,
chiar si la stadiul de admisibilitate, pentru a declara o comunicare nefondate în conformitate cu articolul
2 din Protocolul Opţional, în scopul de a obţine acelaşi rezultat. În acest sens, eu cred că această
comunicare pentru a fi nefondate şi, prin urmare inadmisibilă.
[Semnat] Ivan Shearer
[Redactată în limba engleză, franceză şi spaniolă, textul în limba engleză fiind versiunea originală.
Ulterior, pentru a fi emise, de asemenea, în limbile arabă, chineză şi rusă, ca parte a Comitetului de
Raportul anual de Adunarea Generală.]
CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1
16
Anexa B
Avizul individual de decizia Comitetului pe fond
Aviz individual de Comisia membrii domnul Rajsoomer Lallah, Dl.
Lazhari Bouzid, şi domnul Fabian Salvioli (opinie separată)
1. Ministrul de Justiţie a stat parte, bazându-se pe articolul 923 din Codul de procedură civilă
De procedură, a refuzat să îşi dea consimţământul la executarea deciziei de Livadia
Tribunalul de Primă Instanţă (Decizia No.137/97). Curtea a acordat daune
autori. Decizia Curţii a devenit definitivă, ca urmare a Curţii de Casaţie a
refuzul de a anula decizia (a se vedea punctele 2.1and 2.2 din Vizite).
2. Problemă în faţa Comitetului este, după cum a declarat în mod corespunzător în opinia majoritară la
punctul 10.3 din Views, dacă refuzul a statului parte, prin ministrul său de
Justiţie, de a autoriza punerea în aplicare a deciziei Curţii constituie o încălcare a
dreptul de autorii de comunicare la o cale de atac eficientă astfel cum este prevăzut în articolele 2
(3) şi articolul 14 (1) din pact.
3. Nu putem fi de acord cu opinia majorităţii că refuzul statului
parte nu constituie o încălcare a acestor dispoziţii ale Pactului.
4. Am observat că, atunci când analizează admisibilitatea plângerii a autorilor,
Comisia a analizat în mod corect obligaţiile semnificative asumate de către un stat parte
în temeiul articolului 14 (1) şi 2 (3) din Pactul. Comisia, bazându-se pe cazul precedent
lege, a dat apoi punctul său de vedere că stabilirea drepturilor şi obligaţiilor într-un costum de la lege, ca
protejate în conformitate cu articolul 14 alineatul 1 din Pact, ar fi lipsit de sens în cazul în care legea
o parte de stat a permis o determinare judiciară în favoarea victimei de a deveni
imposibil de aplicat, mai ales dat fiind parte statului obligaţia de a continua în conformitate cu paragraful 3 (a)
şi (c) din articolul 2 al Pactului de a asigura, în primul rând, că orice persoană ale cărei
Drepturile Convenţiei sunt încălcate trebuie să aibă o cale de atac eficientă şi, pe de altă parte, că, atunci când o astfel de
remediu este acordat acesta va fi executată (punctul 6.5 din Views).
5. Într-adevăr, la punctul 10.4 din punctul său de vedere, majoritatea confirmă faptul că protecţia
garantată în conformitate cu aceste articole ale Pactului nu ar fi completă dacă nu a prelungi
la punerea în aplicare a deciziilor adoptate de instanţele judecătoreşti, cu respectarea deplină a condiţiilor stabilite în
Articolul 14. Cu toate acestea, majoritatea apoi merge pe pentru a considera că articolul 923 din greacă
Codul de procedură civilă nu impune ceea ce-l califică drept o limitare privind protecţia astfel
garantat şi începe să ia în considerare dacă această limitare este justificată.
6. Raţionamentul de majoritate, astfel cum este evident de la punctul 10.5 din Views, care
limitare este justificată în mare parte ar părea să coincidă cu cea a partidului stat şi a
se bazează pe trei motive principale care, în esenţă, sunt următoarele:
• dreptul cutumiar internaţional privind imunitatea de stat, cum a fost interpretată în conformitate
cu prevederile Convenţiei de la Viena privind dreptul tratatelor, înlocuieşte în
efectele sale de dispoziţiile relevante ale Convenţiei şi necesită o limitare
dispoziţiile articolului 14 (1) din Pactul.
• evoluţiile viitoare ale dreptului internaţional, precum şi acele evoluţii care
poate au avut loc de la masacrul comis la 10 iunie 1944 pot avea un
impact asupra prioritate sau altfel de imunitate de stat asupra dispoziţiilor Convenţiei.
CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1
17
• limitarea considerate necesare de către imunităţii unui stat străin nu are, în
orice caz, afecta esenţa însăşi a autorilor `dreptul de a judiciară efectivă
de protecţie în calitate de stat străin împotriva daunelor care au fost acordate de către
Curtea a victimelor poate renunţa la imunitatea acesteia.
7. Se pare că ne toate cele trei motive sunt greşită. Vom începe cu ultima
sol.
8. Termenul de prescripţie este oarecum de un eufemism, în contextul obligaţiilor
asumate de către statul parte în conformitate cu dispoziţiile obligatorii ale articolelor 14 şi 2 din
Convenţia în ceea ce priveşte victimele individuale. Negaţia s-ar putea descrie mai corect
efect al puterii exercitate de către statul parte în conformitate cu articolul 923 din Codul de procedură civilă
Procedură, în forma sa actuală, deoarece efectul acesteia este de a transforma aceste obligaţii ale statului
parte în conformitate cu Pactul într-un simplu exerciţiu de bunăvoinţă discreţionare pe o atemporal
perioadă, nu mai de parte de stat, care a asumat obligaţii în conformitate cu Pactul,
ci de către un stat străin în care obligaţiile de aceste două dispoziţii nu se aplică în
comunicare regizat de autori împotriva parte de stat în temeiul Protocolului opţional.
9. De asemenea, nu poate fi o cale de atac necesare în conformitate cu Pactul fi considerate a fi eficiente sau
întreba atunci când se sugerează faptul că victimele pot impune, eventual, cale de atac în altă parte
sau la un moment dat nedeterminată, în viitor, prin voinţa unilaterală bună şi discreţionară a
de stat străin. Un remediu nu este un remediu real atunci când acesta depinde de apreciere unilaterală a
o terţă parte. O astfel de sugestie, de asemenea, nu violenţa la scopurile adevărate ale articolului 14, care
prevede că studiile trebuie să fie promptă şi care necesită în mod inerent că, atunci când căile de atac sunt
având în vedere, ar trebui să fie îndeplinite cu promptitudine. Justiţiei aforism populare întârziată este dreptatea
a negat, nu poate fi ridicat la o practică permisă în temeiul Pactului.
10. Primele două motive invocate de către majoritatea sunt strâns legate şi sunt
cel mai bine luate în considerare împreună. Două observaţii pot fi făcute înainte de vedere modul în care, în cazuri
în cazul în care imunităţii unui stat străin reprezintă un obstacol în calea aparentă a aplicării directe a
hotărârea autorităţilor judiciare ale unui stat parte, stat parte poate totuşi
oferi un remediu pentru a victimelor în îndeplinirea obligaţiilor sale în temeiul articolelor 14 şi 2
a Pactului.
11. Observaţie prima noastră este că este evident că obiectul şi scopul unei străine
Imunitatea de stat este o chestiune de interes public, atât la nivel naţional şi internaţional, în măsura în care
evita tulburări în relaţiile dintre state. Convenţia de la Viena privind dreptul de
Tratate în mod evident are relevanţă în această privinţă, în vederea stabilirii
dacă, având în vedere obiectul şi scopul său, o altă regulă general acceptată de drept internaţional,
dacă uzuală sau Tratatul de baza, are un impact, dacă este cazul, la alte instrumente internaţionale.
12. Pactul, cu toate acestea, este, de asemenea, un tratat multilateral şi la fel de obiect are propria sa
şi scopul, prin urmare, atragerea în rândul său, orientări de interpretare de la Viena
Convenţia de la. Se pare că ne, în cazul în care două tratate în mod egal obligatorii sau a actelor de
dreptul internaţional aparent conflict cu fiecare parte, unele eforturi trebuie să fie făcută în
a căuta cele mai adecvate măsuri pentru a da efect la obiectele lor respective şi
scopuri, cu scopul de a păstra integritatea esenţial de ambele. În opinia noastră, nu există nici o
indicaţie, în opinia majorităţii care să sugereze că un astfel de demers a fost iniţiat
pe. Dreptul cutumiar nu este sfântă şi poate, la fel ca tratatul pe baza dreptului internaţional, de asemenea,
evolueze. Ceea ce ne aduce la a doua observaţie.
13. Observaţie de-al doilea este faptul că, la punctul 10.5 din punctul său de vedere, majoritatea nu
exclude posibilele efecte ale evoluţiilor în materie de drept internaţional, dar nu se merge pe
să verifice dacă, în ceea ce priveşte posibila prioritate a imunităţii de stat asupra articolelor 2
şi 14 din Pact, au existat nici un astfel de evoluţii. În acest sens,
Majoritatea pur şi simplu se referă la aceste evoluţii, care poate au avut loc, fără a menţiona
sau analiza oricare dintre ele, în special.
CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1
18
14. În mod evident, aceasta este funcţia de primar al Comitetului în sine în conformitate cu Pactul (şi
nu doar că de alte foruri sau jurisdicţii), să interpreteze şi să aplice Pactul. Acesta este de
unele semnificaţie faptul că, atunci când se confruntă cu suport de Israel, care îi revin în temeiul articolului
2 din Pactul este limitată la teritoriul propriu, Curtea Internaţională de Justice15, în
sprijinul de propria interpretare a acestui articol, cu aprobarea menţionată la interpretarea
având în vedere faptul că în articol de către Comitetul pentru Drepturile Omului şi jurisprudenţa a avut
dezvoltat prin practica constantă astfel cum reiese law16 cazul său şi a încheierii acestuia
observaţii cu privire la raportul periodic din Israel, în 199817. Ar fi ciudat dacă Comitetul
au fost pentru a încerca să delege această responsabilitate primară în altă parte şi să aştepte pentru alte
jurisdicţii să efectueze evoluţia protecţie universalitatea şi eficientă a Pactului
drepturi, atunci când este Comitetul de sine, care are responsabilitatea principală, cel puţin pentru
întrebări care sunt în mod expres mandatate în temeiul Pactului şi Protocolul opţional.
15. Acesta este, probabil, necesar, prin urmare, să menţionăm ceea ce evoluţii s-au luat, de fapt,
loc din 1944, pe care majoritatea ar fi putut, eventual, luate în considerare. Într-adevăr, evoluţia
de importanţă considerabilă au avut loc în a doua jumătate a secolului trecut în ceea ce priveşte
universalitatea a obligaţiilor statelor de a proteja şi promova drepturile fundamentale ale
fiinţe umane individuale. Printre aceste evoluţii, care pot fi, pe scurt, a menţionat sunt
următoarele:
• adoptarea Cartei Naţiunilor Unite în sine, cu special
trimitere la al doilea paragraf al acesteia şi de articolele 1 (3) şi 55 (c);
• Adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, urmată de o
număr mare de punere în aplicare a multilaterale obligatorii tratatele privind drepturile omului, inclusiv a
Pactul pentru care nu mai puţin de 165 de state sunt în prezent părţi;
• Crearea de mecanisme regionale de drepturile omului cu contractante
funcţii în cazul de victimele individuale şi, în cele din urmă,
• creşterea numărului de state care au acordat statutul de înrădăcinată în
drepturilor omului în constituţiile lor sau de alte legi de bază, pentru o mai bună protecţie a acestora de către
autorităţile judiciare.
16. Fie că aceasta poate, în opinia noastră, articolele 2 (3) şi 14 (1) din Pactul, aşa cum am
interpretarea acestora şi fără a afecta funcţionarea oricărui alt tratat sau internaţionale sau
obligaţie bilaterală care decurg din dreptul internaţional, constituie un principiu de bază, care
Pactul are, ca unul dintre obiectele sale centrale şi scopuri, statele părţi obligat să
pună în aplicare: acest principiu este stabilirea statului de drept în stabilirea de
Drepturile Convenţiei de către autorităţile judiciare independente şi imparţiale, pentru a oferi un mod eficient
remedierea, în caz de încălcări şi pentru a asigura aplicarea sa.
17. Nu există nici o limitare sau derogare de altă parte, explicite sau implicite, neglijarea
eficacitatea acestor dispoziţii în scopul de a asigura imunitatea unui stat străin.
În caz contrar, imunitatea de stat ar fi, în fond şi efect, devin practic de stat
impunitate, exercitate în conformitate cu voinţa de un alt stat. Problema de orice tensiune
între imunitatea de stat şi articolul 2 alineatul (3) litera (c) şi 14 (1) din Pactul pur şi simplu nu
într-adevăr apar. Motivul este destul de simplu: nu este nimic în dreptul internaţional privind
imunitatea unui stat străin împiedicând un stat parte la Pact şi opţional
15 aviz consultativ cu privire la consecinţele juridice ale Construirea unui perete în ocupată
Teritoriul palestinian, I.C.J. Rapoarte 2004, la punctele 109 şi 110.
16 Comunicare 52/1979, Lopez Burgos v Uruguay, Vizualizari adoptat la 29 iulie 1981;
No.56/1997, Celiberti de Casariego v Uruguay, Vizualizari adoptată la 29 iulie 1981 No. 106/1981,
Pereira Montero v. Uruguay, Vizualizari adoptată la 31 martie 1983.
CCPR/CO/78/ISR 17, punctul 11.
CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1
19
Protocolul de la sine satisface hotărârea autorităţilor sale judiciare şi caută
repararea compensatorii de la stat străin, în condiţiile în care statul străin
rezista aplicare.
18. Exercitarea puterii în temeiul articolului 923 din Codul de procedură civilă, în ei
forma actuală necorespunzătoare, de către statul-parte în îndeplinirea obligaţiilor sale în temeiul
dreptului internaţional faţă de un alt stat nu poate fi în detrimentul victimelor încălcărilor
de drepturile lor în cadrul unui set diferit de obligaţiile asumate de către statul parte spre uman
persoane sub protectia proprie şi competenţa. Obligaţiile din urmă sunt parte cât mai mult din
interes public, cum sunt obligaţiile sale internaţionale. Articolul 923 din Codul de procedură civilă
Procedură nu conţine prevederi care impun compensatorii însuşi Statul-parte pentru a satisface
remediu hotărât de către autorităţile sale judiciare şi de a solicita despăgubiri de la relevante
de stat străin.
19. În opinia noastră, articolul 4 (2) din Protocolul opţional nu conţine dispoziţii care să permită
Comitetul să se stabilească dacă un stat parte a furnizat o cale de atac cu privire la
încălcări a plâns într-o comunicare îndreptate împotriva sa de către victimă. Acesta este în
competenţă a Comisiei pentru a determina dacă o cale de atac prevăzute de către statul-parte
compensează, într-un anumit set de circumstanţe, de încălcarea drepturilor de Pactul victimei.
20. Pentru motivele expuse mai sus, este clar pentru noi că statul-parte a furnizat nici o eficientă
remedia autorilor. Nici nu le-a oferit un remediu compensatorii la fie la articolul 923
din Codul de procedură civilă sau în altă parte în legile sale. Prin urmare, în opinia noastră, statul
parte a încălcat obligaţiile care îi revin în temeiul articolului 14 alineatul (1) şi 2 (3) litera (c) din Pactul faţă de
autorii.
[Semnat] Dl. Rajsoomer Lallah
[Semnat] Dl. Lazhari Bouzid
[Semnat] domnul Fabian Salvioli
[Redactată în limba engleză, franceză şi spaniolă, textul în limba engleză fiind versiunea originală.
Ulterior, pentru a fi emise, de asemenea, în limbile arabă, chineză şi rusă, ca parte a Comitetului de
Raportul anual de Adunarea Generală.]

 

United Nations          CCPR

 

/C/100/D/1507/2006/Rev.1

 

International Covenant on

Civil and Political Rights Distr.: Restricted*

Panagoitis Sechremelis and Loukas vs. GRECEE

7 January 2011

Original: English

CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1

2

Subject matter: Enforcement of a judgement against another

State

Procedural issues: Non-exhaustion of domestic remedies; same

matter examined under another procedure of

international investigation or settlement; abuse of

the right to submit a communication

Substantive issues: Effective remedy; right to a fair hearing

Articles of the Covenant: 2, paragraph 3; 14, paragraph 1

Articles of the Optional Protocol: 3; 5, paragraph 2 (a); 5, paragraph 2 (b)

On 25 October 2010 the Human Rights Committee adopted the annexed text as the

Committee’s Views under article 5, paragraph 4, of the Optional Protocol in respect of

communication No. 1507/2006.

[Annex]

CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1

3

Annex

Views of the Human Rights Committee under article 5,

paragraph 4, of the Optional Protocol to the International

Covenant on Civil and Political Rights

(one hundredth session)

concerning

 

Communication No. 1507/2006**

 

Submitted by: Panagiotis A. Sechremelis, Loukas G.

Sechremelis and Angeliki widow of Ioannis

Balagouras (represented by counsel,

Evangelia I. Stamouli)

Alleged victims: The authors

 

State party: Greece

 

Date of communication: 25 April 2006 (initial submission)

Date of Admissibility decision: 21 October 2008

The Human Rights Committee, established under article 28 of the International

Covenant on Civil and Political Rights,

Meeting on 25 October 2010,

Having concluded its consideration of communication No. 1507/2006, submitted to

the Human Rights Committee on behalf of Mr. Panagiotis A. Sechremelis, Mr. Loukas G.

Sechremelis and Ms. Angeliki widow of Ioannis Balagouras, under the Optional Protocol to

the International Covenant on Civil and Political Rights,

Having taken into account all written information made available to it by the author

of the communication and the State party,

Adopts the following:

** The following members of the Committee participated in the examination of the present

communication: Mr. Abdelfattah Amor, Mr. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mr. Lazhari

Bouzid, Mr. Mahjoub El Haiba, Mr. Ahmad Amin Fathalla, Mr. Yuji Iwasawa, Ms. Helen Keller,

Mr. Rajsoomer Lallah, Ms. Zonke Zanele Majodina, Mr. Michael O’Flaherty, Mr. Rafael Rivas

Posada, Sir Nigel Rodley, Mr. Fabian Omar Salvioli and Mr. Krister Thelin.

The text of an individual opinion signed by Committee member Mr. Ivan Shearer concerning

admissibility decision adopted on 21 October 2008 is appended to the text of the present Views.

The text of an individual opinion signed by Committee members Mr. Lazhari Bouzid,

Mr. Rajsoomer Lallah and Mr. Fabian Omar Salvioli concerning merits is appended to the text of the

present Views.

CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1

4

Views under article 5, paragraph 4, of the Optional Protocol

1.1 The authors of the communication are Mr. Panagiotis A. Sechremelis,

Mr. Loukas G. Sechremelis and Ms. Angeliki widow of Ioannis Balagouras, who are Greek

nationals. They allege that they are victims of violations by Greece of article 2, paragraph

3, read together with article 14, paragraph 1, of the International Covenant on Civil and

Political Rights. They are represented by counsel, Evangelia I. Stamouli. The Optional

Protocol came into force for the State party on 5 August 1997.

1.2 On 4 April 2007, the Special Rapporteur on New Communications and Interim

Measures, acting on behalf of the Committee, decided that the admissibility of the

communication would be considered separately from the merits.

The facts as submitted by the authors

2.1 The authors are relatives of the victims of the massacre perpetrated by the German

occupation forces in Distomo, Greece, on 10 June 1944. On 27 November 1995, the authors

brought an action for damages against Germany before the Livadia Court of First Instance.

In the absence of representatives of Germany, the court found for the applicants on 30

October 1997 and ordered Germany to pay them various sums in compensation for their

pecuniary and non-pecuniary loss (Decision No. 137/1997), with interest payable from the

day the action had been initiated, namely 16 January 1996.

2.2 The ruling was notified to the German State in accordance with the provisions of the

German-Greek agreement of 11 May 1938 on mutual legal assistance in civil and

commercial matters. On 24 July 1998, the defendant declined to oppose or appeal against

the ruling handed down by default and, in a subsequent application to the Court of

Cassation for judicial review of the case, called for the ruling by the Livadia Court of First

Instance to be annulled. The application was rejected by the Court of Cassation on 4 May

2000 (Decision No. 11/2000). Accordingly, Decision No. 137/1997 became final.

2.3 On 26 May 2000 the applicants brought proceedings under the Code of Civil

Procedure to recover their debt, and counsel served the prosecutor of the Livadia Court of

First Instance with the first executory copy of the ruling and a claim for payment, according

to which the German State was ordered to pay the legal costs awarded in addition to the

claims of each of the authors. The Greek Consulate in Berlin, pursuant to the abovementioned

German-Greek agreement, informed the President of the Berlin Court of Major

Jurisdiction of the terms of the ruling. Despite the service of the judgement and the order to

pay, the German State did not comply with its obligations.

2.4 Counsel then transmitted the order to the Athens Court of Major Jurisdiction, which,

in accordance with the terms of record 1069/11.7.2000, seized property located in Athens

belonging to the German State. Following the seizure, the German State filed an objection

with the Athens Court of First Instance on 25 July 2000 requesting annulment of the

executory ruling issued against it, citing article 923 of the Greek Code of Civil Procedure,

according to which “the prior consent of the Minister of Justice is a precondition for

enforcing a decision against a foreign State”. On 10 July 2001 the Court of First Instance

(by decisions Nos. 3666 and 3667/2001) dismissed the objection on the grounds that article

923 was incompatible with article 2, paragraph 3, of the Covenant which, in conjunction

with article 14, ensured the right to proceed with the enforcement of decisions relating to

civil law, with the added proviso that under article 2 of the Covenant such provisions

applied equally to persons acting in an official capacity. According to the court, article 923

of the Code of Civil Procedure was incompatible with these provisions and, since the

Covenant was an integral part of Greek law, was therefore considered invalid.

CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1

5

2.5 The German State lodged an appeal against the ruling with the Athens Court of

Appeal. On 14 September 2001, the Court of Appeal found that article 923 of the Code of

Civil Procedure was compatible with the Covenant (decision No. 6848/2001). On 2 October

2001 the applicants filed an appeal for judicial review with the Court of Cassation

challenging this decision. On 28 June 2002 the Court of Cassation, sitting in plenary,

upheld decision No. 6848/2001 of the Athens Court of Appeal. The Court of Cassation

considered that article 923 of the Code of Civil Procedure restricted the right of

enforcement by making it subject to the prior authorization of the Minister (decision No.

37/2002). The Minister may refuse consent in the light of his assessment of circumstantial

factors, including the maintenance of good relations with another State. Following this

decision, the authors did not receive the sums in question, as the German State refused to

pay them and the Minister of Justice refused to authorize enforcement.

2.6 The authors were also part of 257 complainants who brought the case before the

European Court of Human Rights, which declared it inadmissible on 12 December 2002.1

The complaint

3. The authors accuse the State party of violating article 2, paragraph 3, of the

Covenant on the grounds that article 923 of the Code of Civil Procedure was maintained in

force and that the Minister of Justice refused to authorize enforcement. Furthermore, the

authors consider that the State party is duty bound, under article 14 of the Covenant, to

fulfil its obligation under article 2, paragraph 3, and to ensure proper enforcement of the

ruling of the Livadia Court of First Instance and the ruling of the Court of Cassation dated 4

May 2000.

State party’s observations on admissibility

4.1 On 19 January 2007, the State party challenged the admissibility of the

communication. It recapitulated the facts and noted that, in response to a complaint filed by

the authors, the Livadia Court of First Instance had issued its ruling No. 137/1997 by

default. An appeal for legal review was subsequently brought by the German State against

that ruling. According to the German State, the Greek courts were not competent to hear the

case under customary international law because the German State enjoyed immunity. The

Court of Cassation, in the light of international customary law and the provisions of

international conventions concerning the principle of immunity, found that the Greek courts

did have jurisdiction over the case. The authors therefore initiated proceedings seeking

enforcement of the final decision of the Court of First Instance. The German State refused

to pay the sums concerned.

4.2 Under article 923 of the Code of Civil Procedure, the enforcement of a decision

against a foreign State requires the prior consent of the Minister of Justice. The authors

applied for such consent from the Minister, who did not respond. Despite the lack of

consent, the authors initiated enforcement proceedings against the German State and in

particular concerning the property owned by the Goethe Institute in Greece.

4.3 On 17 July 2000 the German State filed a complaint with the Athens Court of First

Instance requesting the annulment of the writ of attachment handed down against it, on the

grounds that there had been no consent on the part of the Ministry of Justice. The Court of

First Instance dismissed the complaint, on the grounds that article 923 of the Code of Civil

Procedure was incompatible with article 6 of the European Convention on Human Rights

and article 2, paragraph 3, of the Covenant. On appeal, the Athens Court of Appeal found

1 Kalogeropoulou and others v. Greece and Germany (dec.), Application No. 59021/00, ECHR

2002-X.

CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1

6

that article 923 was not in breach of either the Covenant or the European Convention on

Human Rights. Specifically, the Court of Appeal considered that the limitation imposed by

article 923 pursued an aim that was in the public interest, namely to avoid disturbances in

relations between States, and was proportionate to that aim. The Court also found that

article 923 did not affect the right to effective legal protection, as it did not provide for an

outright prohibition on the enforcement of decisions against a foreign State, but only

acquired the prior consent of the Minister of Justice, and therefore of the Government,

which bore sole responsibility for foreign policy. If a private individual could have a

judicial decision enforced against a foreign State without that prior consent, the country’s

national interests could be compromised, as its foreign policy would be placed in the hands

of individuals. In any event, the right to enforcement could be exercised at a later date or in

another country.

4.4 The authors filed an application for judicial review against that ruling. The Court of

Cassation, referring to the case law of the European Court of Human Rights,2 held that the

limitation arising from article 923 was compatible with article 6 of the European

Convention and with article 1 of Protocol No. 1.

4.5 The authors filed a complaint with the European Court of Human Rights, which

found the case inadmissible.3 In particular, the European Court considered that the right of

access to the courts was not absolute, but could be subject to limitations, adding that a

limitation was compatible with article 6, paragraph 1, of the European Convention if it

pursued a legitimate aim and if there was a reasonable relationship of proportionality

between the means employed and the aim sought to be achieved. In the case in question, the

European Court considered that the restriction pursued a legitimate aim, since the immunity

granted to sovereign States in civil proceedings was intended to comply with international

law in order to promote comity and good relations between States. As for the

proportionality of the measure, the European Court considered that the European

Convention had to be interpreted in the light of the rules set out in the Vienna Convention

on the Law of Treaties of 23 May 1969, which states in article 31, paragraph 3 (c), that

account is to be taken of “any relevant rules of international law applicable in the relations

between the parties”. The European Convention should be interpreted in harmony with

other rules of international law of which it forms part, including those relating to the grant

of State immunity. Furthermore, “it follows that measures taken by a High Contracting

Party which reflect generally recognized rules of public international law on State

immunity cannot generally be regarded as imposing a disproportionate restriction on the

right of access to a court as embodied in article 6, paragraph 1”. Lastly, the European Court

considered that “although the Greek courts ordered the German State to pay damages to the

applicants, this did not necessarily oblige the Greek State to ensure that the applicants could

recover their debt through enforcement proceedings in Greece. Referring to judgement

No. 11/2000 of the Court of Cassation, the applicants appeared to be asserting that

international law on crimes against humanity was so fundamental that it amounted to a rule

of jus cogens that took precedence over all other principles of international law, including

the principle of sovereign immunity. The Court does not find it established, however, that

there is yet acceptance in international law of the proposition that States are not entitled to

immunity in respect of civil claims for damages brought against them in another State for

crimes against humanity (see Al-Adsani v. United Kingdom, op. cit., para. 66). The Greek

2 Al-Adsani v. the United Kingdom [GC], No. 35763/97, ECHR 2001-XI; McElhinney v. Ireland

[GC], No. 31253/96, ECHR 2001-XI.

3 Kalogeropoulou and others v. Greece and Germany, cit.. The State party also points out that the

European Court of Human Rights followed this case law in other cases (Treska v. Albania and Italy

(dec.), Application No. 26937/04, ECHR 2006; Manoilescu and Dobrescu v. Romania (dec.),

Application No. 60861/00, ECHR 2005).

CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1

7

Government cannot therefore be required to override the rule of State immunity against

their will. This is true at least as regards the current rule of public international law, as the

Court found in the aforementioned case of Al-Adsani, but does not preclude a development

in customary international law in the future. Accordingly, the Minister of Justice’s refusal

to give the applicants leave to apply for expropriation of certain German property situated

in Greece cannot be regarded as an unjustified interference with their right of access to a

tribunal, particularly as it was examined by the domestic courts and confirmed by a

judgement of the Greek Court of Cassation”.

4.6 As for the authors’ allegation that their right to peaceful enjoyment of their

possessions has been violated, the European Court considered that “the Greek courts’

refusal to authorize the enforcement proceedings which could have secured the recovery of

the applicants’ debt did not upset the relevant balance that should be struck between the

protection of the individual’s right to peaceful enjoyment of his or her possessions and the

requirements of the general interest”. The European Court also found that “the Minister of

Justice’s refusal to authorize enforcement proceedings did not amount to a disproportionate

interference with the applicants’ right of access to a tribunal”, and that “the Greek

Government could not be required to override the principle of State immunity against their

will and compromise their good international relations in order to allow the applicants to

enforce a judicial decision delivered at the end of civil proceedings”. The European Court

therefore dismissed the complaint as being manifestly ill-founded.

4.7 The European Court also considered that “the applicants could not have been

unaware of the risk they were taking in bringing enforcement proceedings against the

German State without first obtaining the consent of the Minister of Justice. Having regard

to the relevant applicable legislation, namely, article 923 of the Code of Civil Procedure,

their only realistic hope was that Germany would pay the amounts determined by the

Livadia Court of First Instance of its own accord. In other words, by instituting

enforcement proceedings, the applicants must have known that, without the prior consent of

the Minister of Justice, their application was bound to fail. The situation could not therefore

reasonably have founded any legitimate expectation on their part of being able to recover

their debt”. Lastly, the Court considered that “they might be able to enforce it later, at a

more appropriate time, or in another country, such as Germany”.

4.8 The State party points out that the communication should be seen against the more

general background of complaints and requests for the payment of damages submitted by

Greek citizens whose families suffered as a result of the invasion by German troops during

the Second World War. The Greek courts had heard other similar cases: in one such case

the Special Supreme Court (by decision No. 6/2002) had found that “in cases of execution

of unarmed population during wars, State immunity is not set aside for the State whose

military forces violate jus cogens rules”.4 Furthermore, the Supreme Court had considered

that the Greek courts did not hold jurisdiction over the matter. The Council of State had had

occasion to issue a ruling in a similar case submitted by the same authors. In respect of the

authors’ application for the Minister of Justice’s refusal to be overturned, the Council of

State considered that such refusal constituted a governmental act and that the matter fell

outside its jurisdiction (decision No. 3669/2006). The Council of State considered in

particular that the Minister’s intervention depended entirely on his appraisal of the situation

and the wish to avoid any disturbance in good relations between States. Such decisions

were taken in the light of the consequences they might have on relations between countries,

which lay within the domain of the executive.

4 English translation by the State party.

CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1

8

4.9 A similar case had been brought before the Court of Justice of the European

Communities (case C-292/05) by other persons,5 represented by the same counsel as was

acting for the authors of the present communication, relating to the actions of German

troops in another part of Greece. In that case the Court of First Instance had held that it was

not competent in view of the immunity enjoyed by the German State, and the Court of

Appeal had applied for a preliminary ruling by the Court of Justice of the European

Communities. The State party notes that according to the Advocate General’s conclusions,

sovereign acts performed by the State (acta jure imperii), in this case military action in

wartime, fall outside the scope of the 1968 Brussels Convention.6

4.10 Concerning the admissibility of the communication, the State party notes that the act

(or omission) in question is the refusal by the Ministry of Justice to issue an authorization

for enforcement proceedings against the German State. It considers that this refusal is a

governmental act, subject to the application of the rules of international law and to an

appraisal of the requirements of foreign policy and the need to maintain good relations

between States, and not an act of a civil nature. The State party considers that the refusal

does not fall within the scope of the Covenant. Furthermore, the communication is

incompatible with the principles of international customary law and the international

obligations of the State party. Lastly, the same matter has been and is currently being

examined under another procedure of international investigation or settlement. Not only has

the same case been presented to and ruled upon by the European Court of Human Rights,

but a practically identical case has been brought before the Court of Justice of the European

Communities.7

4.11 The State party also notes that the authors submitted their communication to the

Committee five years after the last decision was issued by a domestic court and four years

after the decision was handed down by the European Court of Human Rights. The authors

are aware that the same complaint has just been filed again with the Greek courts, and that

the Supreme Court has considered that State immunity cannot be waived for acts committed

by States in time of war (decision No. 6/2002). The authors are also aware that a similar

case has been brought before the Court of Justice of the European Communities. Lastly, the

State party addresses only the allegation of the violation of article 2, paragraph 3, of the

Covenant. It rejects counsel’s reference to article 14, paragraph 1, of the Covenant and

contends that insofar as the authors complain of violations of other articles of the Covenant,

domestic remedies have not been exhausted because such violations have not yet been

raised before any courts.

Authors’ comments on the State party’s observations on admissibility

5.1 On 4 June 2007 counsel maintained that the grounds for inadmissibility put forward

by the State party had no legal foundation. In reply to the State party’s argument that the

decision by the Minister of Justice does not fall within the scope of the Covenant, counsel

contends that in respect of the incriminated acts of the German forces, the German State is

not covered by immunity from legal proceedings under article 11 of the European

5 Eir. Lechouritou, V. Karkoulias, G. Pavlopoulos, P. Brátsikas, D. Sotiropoulos, G. Dimopoulos v.

Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias, reference for a preliminary ruling submitted

by Efeteio Patron (Greece).

6 Convention of 27 September 1968 concerning judicial competence and the execution of decisions

in civil and commercial matters.

7 The State party points out that the matters before the Court of Justice of the European Communities

concern not only the application of the 1968 Convention, but also the issues of State immunity and

the right of States not to accept liability for sovereign acts (acta jure imperii) before the courts of

other States.

CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1

9

Convention on State Immunity, signed in Basel on 16 May 19728 (even though the case

concerns jure imperii acts, here the killing of civilians). The incriminated acts constitute a

violation of human rights provisions that take precedence over any rules of treaty law or

customary law. Those provisions do not allow States against which action for compensation

has been brought to plead immunity from legal proceedings.

5.2 The debt owed to the authors is a civil debt according to the judgement handed down

by the European Court of Human Rights, which qualified the case as a civil one.9 Hence the

Minister’s refusal to authorize enforcement proceedings against the German State arises in

the context of civil litigation and cannot constitute a governmental act. The Minister’s

refusal is based on a provision of the Code of Civil Procedure (art. 923), which comes in

the chapter dealing with the enforcement of the decisions of civil courts and therefore falls

within the scope of the Covenant.

5.3 As for the State party’s contention that the matter is being or has been considered by

other international bodies, the rule to which the State party refers requires “that the same

matter is not being examined” (not that it has not been examined) “under another procedure

of international investigation or settlement” (rule 96 of the Committee’s rules of

procedure). The fact is that the matter before the Committee is not currently being

examined under another international procedure. The Court of Justice of the European

Communities issued its judgement on 15 February 2007,10 following a reference for

preliminary ruling on the interpretation of the 1968 Brussels Convention on jurisdiction and

the enforcement of judgements in civil and commercial matters, and not on the Minister’s

refusal, which is the subject of the present complaint. Furthermore, the procedures under

which the case was examined were judicial and not related to international investigation or

settlement.

Decision of the Committee on admissibility

6.1 At its ninety-fourth session, on 21 October 2008, the Committee considered the

admissibility of the communication.

6.2 Without needing to determine whether the “same matter” has been examined under

another procedure of international investigation or settlement, the Committee rejected

the State party’s inadmissibility plea based on the argument that the Committee was not

competent because the present communication had already been examined by the European

Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Communities. On the one

hand, article 5, paragraph 2 (a), of the Optional Protocol applied only when the same matter

as that raised in a communication is “being examined” under another procedure of

international investigation or settlement. On the other, Greece had entered no reservation to

article 5, paragraph 2 (a), of the Optional Protocol.

6.3 The Committee took note of the arguments of the State party whereby the authors

filed their communication with the Committee five years after the last decision had been

issued domestically and four years after the decision of the European Court of Human

Rights. The State party appeared to allege that the communication should be considered

inadmissible insofar as it amounted to an abuse of the right to submit communications

8 “A Contracting State cannot claim immunity from the jurisdiction of a court of another Contracting

State in proceedings which relate to redress for injury to the person or damage to tangible property, if

the facts which occasioned the injury or damage occurred in the territory of the State of the forum,

and if the author of the injury or damage was present in that territory at the time when those facts

occurred.”

9 Kalogeropoulou and others v. Greece and Germany, cit.

10 Case C-292/05, Lechouritou et al., judgement of 15 February 2007.

CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1

10

under article 3 of the Optional Protocol, in view of the time that had elapsed between the

last domestic ruling and the decision by the European Court and the submission to the

Committee The Committee observed that the Optional Protocol does not establish any

deadline for the submission of communications, and that the period of time elapsing before

such a submission does not of itself constitute an abuse of the right to submit a

communication, other than in exceptional cases. Neither had the State party duly

substantiated why it considered that a delay of more than five years would be excessive in

this case. The Committee considered that in the present case, having regard to its particular

circumstances, and considering that the authors had in the meantime lodged other

complaints, namely with the Council of State it was not possible to consider that so much

time had elapsed prior to the filing of the communication as to make the complaint an abuse

of the right of submission.

6.4 Regarding the scope of the Covenant, the Committee noted the State party’s

argument that the Minister’s refusal was a governmental act, not an act of a civil nature,

and thus fell outside the scope of the Covenant. The Committee recalled its general

comment No. 32 (90),11 and reaffirmed that the concept of the determination of rights and

obligations in a suit at law was formulated differently in the various languages of the

Covenant that, according to article 53 of the Covenant, were equally authentic. The concept

was based on the nature of the right in question rather than on the status of one of the

parties or the particular forum provided by domestic legal systems for the determination of

particular rights.12 The concept was a broad one, and encompassed not only judicial

procedures aimed at determining rights and obligations pertaining to the areas of contract,

property and torts in the area of private law, but also equivalent notions in the area of

administrative law. It might also cover other procedures which had to be assessed on a

case-by-case basis in the light of the nature of the right in question.

6.5 In any event, in the view of the Committee the determination of rights and

obligations in a suit at law, as protected under article 14, paragraph 1 of the Covenant,

would be meaningless if the law of a State party permitted a judicial determination in

favour of a victim to become unenforceable, especially given the State party’s further

obligations under paragraph 3 (a) and (c) of article 2 of the Covenant to ensure, in the first

place, that any person whose Covenant rights are violated shall have an effective remedy

and, secondly, that when such a remedy is granted it shall be enforced. 13

6.6 The Committee noted that the State party did not challenge the exhaustion of

remedies in respect of the violation of article 2, paragraph 3, but that it considered the

communication to be inadmissible on the grounds that domestic remedies had not been

exhausted in respect of article 14, paragraph 1, of the Covenant. However, it also noted that

the Court of Cassation considered the authors’ grievances (see decision No. 37/2002),

including in the light of article 14 of the Covenant. The Committee therefore concluded that

11 CCPR/C/GC/31, para. 16.

12 Communication No. 112/1981, Y.L. v. Canada, inadmissibility decision adopted on 8 April 1986,

paras. 9.1 and 9.2; communication No. 441/1990, Casanovas v. France, Views adopted on 19 July

1994, para. 5.2; communication No. 1030/2001, Dimitrov v. Bulgaria, decision on admissibility

adopted on 28 October 2005, para. 8.3.

13 See communication No. 1320/2004, Pimentel et al. v. Philippines, Views adopted on 19 March

2007, referring to the enforcement in the Philippines of a judgement obtained in the United States,

considered in the light of article 14 and article 2, paragraph 3, of the Covenant. Furthermore,

according to the translation of Court of Cassation decision No. 37/2002 submitted by counsel, the

Court found that the enforcement of court decisions in a suit at law is expressly guaranteed by the

Contracting States by virtue of article 2, paragraph 3 (c), and article 14 of the Covenant.

CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1

11

domestic remedies had been exhausted in that regard and that the claim alleging the

violation of article 14 was admissible.

7. The Committee therefore decided that the communication was admissible insofar as

it raised issues with respect to article 2, paragraph 3, read together with article 14,

paragraph 1, of the Covenant.

State party’s observations on the merits

8.1 On 30 April 2009, the State party submitted observations on the merits. It recalls the

decision of the Athens Court of Appeal which considered that article 923 of the Code of

Civil Procedure under which the prior consent of the Minister of Justice is a precondition

for enforcing a decision against a foreign state, was not contrary to article 2, paragraph 3 of

the Covenant.14 It adds that the findings of the national courts are neither arbitrary nor

unsubstantiated and cannot be considered as contrary to any provision of the Covenant or

the Optional Protocol.

8.2 The right to a fair trial, although of paramount importance for every democratic

society, is not absolute in every aspect. Certain limitations can be imposed and tolerated

since, by implication, the right of effective judicial protection, by its very nature, calls for

regulation by the state. To this extent, the contracting states enjoy a certain margin of

appreciation. Still, it has to be secured that any limitation applied does not restrict or reduce

the judicial protection left to the individual in such a way or to such an extent that the very

essence of the right is impaired. Furthermore, any limitation imposed has to pursue a

legitimate aim and keep a reasonable relationship of proportionality between the means

employed and the aim sought to be achieved.

8.3 In the instant case, should the State’s refusal to allow the authors to bring

enforcement proceedings against Germany be considered as a restriction to their right to an

effective remedy and to their right to enforcement of a judgment, this restriction pursued a

legitimate aim and was proportionate to the aim pursued. First of all, the Covenant has to be

interpreted in the light of the rules set out in the Vienna Convention of 1969 on the Law of

Treaties, article 31, paragraph 3 (c) of which indicates that account is to be taken of any

relevant rules of international law applicable in the relations between the parties. The

Covenant, including articles 2, paragraph 1 and 14, paragraph 1, cannot be interpreted in a

vacuum and should so far as possible be interpreted in harmony with other rules of

international law, including those relating to State immunity. Apart from immunity of

jurisdiction, immunity from execution is also recognised, that is the lack of ability to

institute measures of execution against the property (all property, or at least property that is

intended for diplomatic or military use, that forms part of cultural heritage, etc.) of a

foreign state.

8.4 All international legal documents governing State immunity set forth the general

principle that, subject to certain strictly delimited exceptions, foreign States enjoy immunity

from execution in the territory of the forum State. For example, article 5 of the resolution of

the Institute of International Law on immunity of foreign States in relation to questions of

jurisdiction and enforcement (1954) indicates that no measures of constraint or preventive

attachment may be carried out in respect of property which belongs to a foreign State and is

used for the performance of government activities not connected with any form of

economic exploitation. Furthermore, article 22 of the Vienna Convention on Diplomatic

Relations stresses that the premises of missions are immune from search, requisition,

attachment or execution. Similar provisions are to be found in the European Convention on

State Immunity, article 23 of which states that no measures of execution or preventive

14 See paragraph 4.3 above.

CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1

12

measures against the property of a Contracting State may be taken in the territory of another

Contracting State except where and to the extent that the State has expressly consented to

the measures in writing.

8.5 It is also to be noted that article 19 of the United Nations Convention on

Jurisdictional Immunities of States and their Property provides that no post-judgment

measures of constraint, such as attachment, arrest or execution, against property of a State

may be taken in connection with proceedings before a court of another State unless and

except to the extent that the State has expressly consented or it has been established that the

property is specifically in use or intended for use by the State for other than noncommercial

government purposes. Finally, provisions establishing immunity from

execution are included in all legal texts of the States that have laws dealing with state

immunity.

8.6 The State party considers that the grant or in any case the regulation of immunity

from execution in proceedings instituted against a foreign state constitutes a well

established rule of international customary law and therefore pursues the legitimate aim of

complying with international law, in order to promote comity and good relations between

States, through the respect of another State’s sovereignty. It is thus obvious that the Greek

authorities refused to give permission to the authors to execute the judgment against the

German state’s property on “public interest” grounds directly linked to observance of the

principle of State immunity.

8.7 The State party recalls the jurisprudence of the European Court of Human Rights

according to which measures taken by a State which reflect generally recognized rules of

international law on State immunity cannot generally be regarded as imposing a

disproportionate restriction on the right to a fair trial, as embodied in article 6, paragraph 1

of the European Convention of Human Rights. The Court is also of the view that, just as the

right of access to a court is an inherent part of the fair-trial guarantee in that article, so some

restrictions on access and generally on the right to a fair trial must likewise be regarded as

inherent, an example being those limitations generally accepted by the community of

nations as part of the doctrine of State immunity. The Court has repeatedly rendered that it

does not find it established that there is yet acceptance in international law of the

proposition that States are not entitled to immunity in respect of civil claims for damages

brought against them in another State for crimes against humanity. The State party

considers that there is nothing in the present communication to warrant departing from this

view. Accordingly, neither the Minister’s refusal to grant the author permission to take

measures of constraint with regard to the property occupied by the German State in Greece,

nor the courts’ decisions that upheld this refusal can be regarded as an unjustified

restriction on the author’s rights.

8.8 The State party indicates that the abovementioned limitation does not impair the

very essence of the authors’ right to an effective judicial protection. It cannot be ruled out

that the national court’s decision may be enforced at a later date, for example if the foreign

State enjoying immunity from execution gave its consent to the taking of measures of

constraint by the authorities of the forum State, thereby voluntarily waiving the application

of the international provisions in its favour, a possibility expressly provided for by the

relevant provisions of international law. In this connection, the State party reiterates its

arguments referred to in paragraph 4.5 above.

8.9 As to the authors’ submission that they had no effective remedy at their disposal, the

State party argues that, since it was established that the authors did not have an “arguable

claim” to be the victims of a violation of the Covenant (i.e. of their right to enforcement of

a judgment) there is no applicability of the relevant provisions. In any case, the authors, in

all the procedures that took place before the national courts, had the benefit of adversarial

proceedings conducted in public, were represented by a lawyer of their choosing, put before

CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1

13

the courts without obstruction all their arguments, claims and objections, presented

evidence, refuted the arguments of the opposing party and generally enjoyed all guarantees

of a fair and effective trial.

Authors’ comments on the State party’s observations on merits

9. In a letter dated 28 June 2009, the authors referred to their previous submissions on

the case, where all relevant issues had been fully addressed. They indicated that no further

comments on the State party’s observations were necessary.

Issues and proceedings before the Committee

10.1 The Human Rights Committee has considered the present communication in the

light of all the information made available by the parties, as required by article 5, paragraph

1, of the Optional Protocol.

10.2 At the origin of the present communication is Decision No. 137/1997, by which the

Livadia Court of First Instance ordered Germany to pay compensation to the relatives of the

victims of the massacre perpetrated by the German occupation forces in Distomo on 10

June 1944. On 4 May 2000, the Court of Cassation rejected an application for judicial

review and, therefore, the Decision became final. On 26 May 2000, the authors initiated

proceedings under the Code of Civil Procedure to execute the Decision. On 17 July 2000,

Germany filed a complaint with the Athens Court of First Instance alleging that, under

article 923 of the Code of Civil Procedure, the prior consent of the Minister of Justice is a

precondition for enforcing a decision against a foreign State and that such consent had not

been given. The Court dismissed the complaint on the grounds that article 923 was

incompatible with article 6 of the European Convention on Human Rights and article 2,

paragraph 3 of the Covenant. However, on appeal, the Athens Court of Appeal found that

article 923 was not in breach of the European Convention or the Covenant. The Court held

that the limitation imposed by this provision did not provide for an outright prohibition on

the enforcement of decisions against a foreign State; that it pursued an aim that was in the

public interest, namely to avoid disturbances in relations between States; that it did not

affect the right to effective legal protection; and that the right to enforcement could be

exercised at a later date or in another country. On 28 June 2002, the Court of Cassation

upheld the decision of the Athens Court of Appeal, following which Germany refused the

payment and the Minister of Justice refused to authorize enforcement.

10.3 The issue before the Committee is whether the refusal of the Minister of Justice to

authorize enforcement of Decision 137/1997, on the basis of article 923 of the Code of

Civil Procedure, constitutes a breach of the right to effective remedy as provided under

article 2, paragraph 3, with reference to the right to a fair hearing enshrined in article 14,

paragraph 1 of the Covenant.

10.4 The Committee considers that the protection guaranteed by article 2, paragraph 3

and article 14, paragraph 1 of the Covenant would not be complete if it did not extend to the

enforcement of decisions adopted by courts in full respect of the conditions set up in article

14. In the instant case, the Committee notes that article 923 of the Code of Civil Procedure,

by requiring the prior consent of the Minister of Justice for the Greek authorities to enforce

Decision 137/1997, imposes a limitation to the rights to a fair hearing and to effective

remedy. The question is whether this limitation is justified.

10.5 The Committee notes the State party’s reference to relevant international law on

State immunity as well as the Vienna Convention of 1969 on the Law of Treaties. It also

notes the State party’s statement that the limitation does not impair the very essence of the

authors’ right to an effective judicial protection; that it cannot be ruled out that the national

court’s decision may be enforced at a later date, for example if the foreign State enjoying

CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1

14

immunity from execution gave its consent to the taking of measures of constraint by the

Greek authorities, thereby voluntarily waiving the application of the international

provisions in its favour; and that this is a possibility expressly provided for by the relevant

provisions of international law. The Committee also notes the authors’ contention that

Germany is not covered by immunity from legal proceedings. In the particular

circumstances of the present case, without prejudice to future developments of international

law as well as those developments that may have occurred since the massacre perpetrated

on 10 June 1944, the Committee considers that the refusal of the Minister of Justice to give

consent to enforcement measures, based on article 923 of the Code of Civil Procedure, does

not constitute a breach of article 2, paragraph 3 read together with article 14, paragraph 1 of

the Covenant.

11. The Human Rights Committee, acting under article 5, paragraph 4, of the Optional

Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, is of the view that the

facts before it do not disclose a violation of the International Covenant on Civil and

Political Rights.

[Adopted in English, French and Spanish, the English text being the original version.

Subsequently to be issued also in Arabic, Chinese and Russian as part of the Committee’s

annual report to the General Assembly.]

CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1

15

Appendix A

Individual opinion on the Committee’s decision on

admissibility

Individual opinion by Committee member Mr. Ivan Shearer

(dissenting)

In my opinion this communication should have been declared inadmissible by the

Committee. The Committee has confined its decision to declare this communication

admissible to a rejection of the formal grounds of inadmissibility invoked by the State

party. However, the Committee has overlooked the more general ground of inadmissibility

implicit in the State party’s recounting of the proceedings in the Greek courts and the

considerations of state immunity which impelled the Minister of Justice to refuse consent to

the enforcement of the decision against the German State. Faced with such a clear rule of

customary international law, the Minister could not have acted otherwise. Further

proceedings would be futile. It would be more appropriate, in my view, if the Committee

had the express power, like the European Court of Human Rights, to declare a

communication to be “manifestly ill-founded”. However, it is possible for the Committee,

even at the stage of admissibility, to declare a communication unsubstantiated under article

2 of the Optional Protocol in order to achieve the same result. In that sense I believe this

communication to be unsubstantiated and thus inadmissible.

[Signed] Ivan Shearer

[Done in English, French and Spanish, the English text being the original version.

Subsequently to be issued also in Arabic, Chinese and Russian as part of the Committee’s

annual report to the General Assembly.]

CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1

16

Appendix B

Individual opinion on the Committee’s decision on the merits

Individual opinion by Committee members Mr. Rajsoomer Lallah, Mr.

Lazhari Bouzid, and Mr. Fabian Salvioli (dissenting)

1. The Minister of Justice of the State party, relying on Article 923 of its Code of Civil

Procedure, had refused to give his consent to the execution of the decision of the Livadia

Court of First Instance (decision No.137/97). The Court had granted damages to the

authors. The decision of the Court had become final, following the Court of Cassation’s

refusal to annul the decision (See paragraphs 2.1and 2.2 of the Views).

2. The issue before the Committee is, as properly stated in the majority opinion at

paragraph 10.3 of the Views, whether the refusal of the State Party, through its Minister of

Justice, to authorise the enforcement of the Court decision constitutes a violation of the

right of the authors of the communication to an effective remedy as provided in articles 2

(3) and article 14 (1) of the Covenant.

3. We are unable to agree with the opinion of the majority that the refusal of the State

party does not constitute a violation of those provisions of the Covenant.

4. We note that, when considering the admissibility of the complaint of the authors, the

Committee had correctly analysed the significant obligations assumed by a State party

under articles 14 (1) and 2 (3) of the Covenant. The Committee, relying on previous case

law, then gave its view that the determination of rights and obligations in a suit at law, as

protected under article 14 paragraph 1 of the Covenant, would be meaningless if the law of

a State party permitted a judicial determination in favour of a victim to become

unenforceable, especially given the State party’s further obligation under paragraph 3 (a)

and (c) of Article 2 of the Covenant to ensure, in the first place, that any person whose

Covenant rights are violated shall have an effective remedy and, secondly, that when such a

remedy is granted it shall be enforced (paragraph 6.5 of the Views).

5. Indeed, in paragraph 10.4 of its Views, the majority confirms that the protection

guaranteed under those articles of the Covenant would not be complete if it did not extend

to the enforcement of decisions adopted by courts in full respect of the conditions set up in

article 14. However, the majority then goes on to consider that article 923 of the Greek

Code of Civil Procedure does impose what it qualifies as a limitation on the protection thus

guaranteed and proceeds to consider whether that limitation is justified.

6. The reasoning of the majority, as is evident from paragraph 10.5 of the Views, that

the limitation is justified would appear largely to coincide with that of the State party and to

be based on three main grounds which, in substance, are the following:

  • • Customary international law on State immunity, as interpreted in accordance

with the provisions of the Vienna Convention on the Law of Treaties, supersedes in

its effects the relevant provisions of the Covenant and requires a limitation on the

provisions of Article 14 (1) of the Covenant.

  • • Future developments of international law as well as those developments that

may have occurred since the massacre perpetrated on 10 June 1944 may have an

impact on the precedence or otherwise of State immunity over Covenant provisions.

CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1

17

  • • The limitation rendered necessary by a foreign State’s immunity does not, in

any event, impair the very essence of the authors` right to effective judicial

protection as the foreign State against which damages had been awarded by the

Court to the victims may waive its immunity.

7. It seems to us that all of the three grounds are misconceived. We begin with the last

ground.

8. The term limitation is somewhat of a euphemism in the context of the obligations

assumed by the State party under the mandatory provisions of Articles 14 and 2 of the

Covenant in relation to individual victims. Negation might more correctly describe the

effect of the power exercised by the State party under article 923 of its Code of Civil

Procedure, in its present form, since its effect is to transform those obligations of the State

party under the Covenant into a mere exercise of discretionary good will over a timeless

period, not anymore by the State party which had assumed obligations under the Covenant,

but by a foreign state to which the obligations of these two provisions do not apply in the

communication directed by the authors against the State party under the Optional Protocol.

9. Nor can a remedy required under the Covenant be considered to be effective or

prompt when it is suggested that the victims may possibly enforce their remedy elsewhere

or at some indeterminate time in the future by the unilateral and discretionary good will of a

foreign State. A remedy is not a real remedy when it depends on the unilateral discretion of

a third party. Such a suggestion also does violence to the true aims of article 14, which

prescribes that trials must be prompt and which inherently requires that, when remedies are

given, they should be promptly satisfied. The popular aphorism justice delayed is justice

denied cannot be elevated to a practice permissible under the Covenant.

10. The first two grounds relied upon by the majority are closely related and they are

best considered together. Two observations may be made before considering how, in cases

where a foreign State’s immunity poses an apparent obstacle to the direct enforcement of

the judgment of the judicial authorities of a State party, the State party may nevertheless

provide a remedy to victims in the discharge of its own obligations under articles 14 and 2

of the Covenant.

11. Our first observation is that it is evident that the object and purpose of a foreign

State’s immunity is a matter of public interest, both nationally and internationally, in that it

avoids disturbances in relations between states. The Vienna Convention on the Law of

Treaties evidently does have its relevance in this regard with a view to ascertaining

whether, given its object and purpose, another generally accepted rule of international law,

whether customary or treaty based, has an impact, if any, on other international instruments.

12. The Covenant, however, is also a multilateral treaty and equally has its own object

and purpose, thus attracting in its turn the interpretative guidance of the Vienna

Convention. It seems to us that, where two equally binding treaties or provisions of

international law apparently conflict with each other, some endeavour has to be made in the

search for the most appropriate measures to give effect to their respective objects and

purposes, with a view to preserving the essential integrity of both. In our view, there is no

indication in the majority opinion to suggest that such an endeavour has been embarked

upon. Customary law is not sacrosanct and can, as does treaty based international law, also

evolve. Which brings us to the second observation.

13. Our second observation is that, in paragraph 10.5 of its Views, the majority does not

rule out the possible effects of developments in international law but does not go on to

ascertain whether, in relation to the possible precedence of State immunity over articles 2

and 14 of the Covenant, there have been any such developments. In this regard, the

majority simply refers to those developments that may have occurred, without mentioning

or analysing any of them in particular.

CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1

18

14. Clearly, it is the primary function of the Committee itself under the Covenant (and

not simply that of other fora or jurisdictions) to interpret and apply the Covenant. It is of

some significance that, when faced with the stand of Israel that its obligations under Article

2 of the Covenant is limited to its own territory, the International Court of Justice15, in

support of its own interpretation of that article, referred with approval to the interpretation

given to that article by the Human Rights Committee and the jurisprudence it had

developed by its constant practice as evidenced by its case law16 and its concluding

observations on the periodic report of Israel in 199817. It would be odd if the Committee

were to seek to delegate this primary responsibility elsewhere and wait for other

jurisdictions to effect developments in the universality and effective protection of Covenant

rights, when it is the Committee itself which has primary responsibility, at least for

questions which are expressly mandated to it under the Covenant and the Optional Protocol.

15. It is perhaps necessary, therefore, to mention what developments have in fact taken

place since 1944, which the majority could possibly have considered. Indeed, developments

of considerable significance have occurred over the latter half of the last century regarding

the universality of the obligations of States to protect and promote the basic rights of

individual human beings. Among those developments that may be, briefly, mentioned are

the following :

  • • The adoption of the Charter of the United Nations itself, with particular

reference to the second paragraph of its preamble and its Articles 1 (3) and 55 (c);

  • • The adoption of the Universal Declaration on Human Rights, followed by a

large number of implementing multilateral binding human rights treaties, including

the Covenant to which not less than 165 States are now parties;

  • • The creation of regional human rights mechanisms with adjudicating

functions in the case of individual victims and, lastly,

  • • The increasing number of States which have given entrenched status to

human rights in their Constitutions or other basic laws, for better protection by their

judicial authorities.

16. Be that as it may, in our view, articles 2 (3) and 14 (1) of the Covenant, as we

interpret them and without affecting the operation of any other treaty or international or

bilateral obligation arising from international law, constitute a core principle which the

Covenant has, as one of its central objects and purposes, obligated States parties to

implement: that principle is the establishment of the Rule of Law in the determination of

Covenant rights by independent and impartial judicial authorities, to provide an effective

remedy in the case of violations and to ensure its enforcement.

17. There is no limitation or other derogation, either express or implied, detracting from

the efficacy of those provisions for the purpose of ensuring a foreign State’s immunity.

Were it otherwise, State immunity would, in substance and effect, virtually become State

impunity, exercisable according to the will of another State. The question of any tension

between State immunity and articles 2 (3) (c) and 14 (1) of the Covenant simply does not

really arise. The reason is simple enough: there is nothing in international law on the

immunity of a foreign State preventing a State Party to the Covenant and the Optional

15 Advisory Opinion on The Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied

Palestinian Territory, I.C.J. Reports 2004, at paragraphs 109 and 110.

16 Communications No. 52/1979, Lopez Burgos v Uruguay, Views adopted on 29 July 1981;

No.56/1997, Celiberti de Casariego v Uruguay, Views adopted on 29 July 1981; No. 106/1981,

Pereira Montero v. Uruguay, Views adopted on 31 March 1983.

17 CCPR/CO/78/ISR, paragraph 11.

CCPR/C/100/D/1507/2006/Rev.1

19

Protocol from itself satisfying the judgment of its judicial authorities and seeking

compensatory reparation from the foreign State, in circumstances where the foreign State

resists enforcement.

18. The exercise of power under Article 923 of the Code of Civil Procedure, in its

inadequate present form, by the State party in the discharge of its obligations under

international law towards another State cannot be at the expense of the victims of violations

of their rights under a different set of obligations assumed by the State party towards human

beings under its own protection and jurisdiction. The latter obligations are as much part of

public interest as are its other international obligations. Article 923 of the Code of Civil

Procedure contains no countervailing provisions requiring the State party itself to satisfy

the remedy decided upon by its judicial authorities and to seek reparation from the relevant

foreign State.

19. In our view, article 4 (2) of the Optional Protocol does contain provision enabling

the Committee to ascertain whether a State party has provided a remedy with regard to the

violations complained of in a communication directed against it by a victim. It is within the

competence of the Committee to determine whether any remedy provided by the State party

compensates, in a given set of circumstances, the violation of a victim’s Covenant rights.

20. For the above reasons, it is clear to us that the State party has provided no effective

remedy to the authors. Nor has it provided for a countervailing remedy in either Article 923

of its Code of Civil Procedure or elsewhere in its laws. Consequently, in our view, the State

party has violated its obligations under Articles 14 (1) and 2(3) (c) of the Covenant towards

the authors.

[signed] Mr. Rajsoomer Lallah

[signed] Mr. Lazhari Bouzid

[signed] Mr. Fabian Salvioli

[Done in English, French and Spanish, the English text being the original version.

Subsequently to be issued also in Arabic, Chinese and Russian as part of the Committee’s

annual report to the General Assembly.]

Advertisements

discuta subiectul si tu

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: