Posted by: leontiucmarius | May 17, 2012

Marius Leontiuc – Legi privind Traficul de droguri si stupefiante

Legea nr. 143/2000 actualizata trafic consum droguri

Legea 143 din 2000 actualizată 2011 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial nr. 362 din 3.8.2000

Legea 143 2000 actualizată prin:

  • OUG pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a art. 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, Monitorul Oficial 855/2011
  • Hotărâre nr. 575/2010 – pentru actualizarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, precum şi a anexei la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri 22 iulie 2010 Monitorul Oficial 509/2010
  • OUG 6/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope 15 februarie 2010 Monitorul Oficial 100/2010
  • OUG 121/2006 – privind regimul juridic al precursorilor de droguri 01 ianuarie 2007 Monitorul Oficial 1039/2006
  • Lege nr. 522/2004 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri 07 martie 2005 Monitorul Oficial 1155/2004
  • Lege nr. 39/2003 – privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate 28 februarie 2003 Monitorul Oficial 50/2003

Lege nr. 169/2002 – privind modificarea şi completarea Codului penal, a Codului de procedură penală şi a unor legi speciale 18 aprilie 2002 Monitorul Oficial 261/2002

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1

În prezenta lege termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:

a) substanţe aflate sub control naţional – drogurile şi precursorii înscrişi tn tabelele-anexa nr IIV, care fac parte integrantă din prezenta lege; tabelele pot fi modificate prin înscrierea unei noi plante sau substanţe, prin radierea unei plante sau substanţe ori prin transferarea acestora dintr-un tabel in altul, la propunerea ministrului sănătăţii sau a ministrului administraţiei şi internelor;

b) droguri – plantele şi substanţele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conţin asemenea plante şi substanţe, înscrise în tabelele nr. I-III;

c) droguri de mare risc – drogurile înscrise în tabelele nr. I şi II;

d) droguri de risc – drogurile înscrise în tabelul nr. III;

e) precursori – substanţele utilizate frecvent în fabricarea drogurilor, înscrise în tabelul nr. IV;

f) inhalanţi chimici toxici – substanţele stabilite ca atare prin ordin al ministrului sănătăţii;

g) consum ilicit de droguri – consumul de droguri aflate sub control naţional, fără prescripţie medicală;

h) consumator – persoana care îşi administrează sau permite să i se administreze droguri, în mod ilicit, prin înghiţire, fumat, injectare, prizare, inhalare sau alte căi prin care drogul poate ajunge în organism;

h1) consumator dependent – consumatorul care, ca urmare a administrării drogului în mod repetat şi sub necesitate ori nevoie, prezintă consecinţe fizice şi psihice conform criteriilor medicale şi sociale;

h2) program integrat de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri – totalitatea serviciilor de sănătate şi a serviciilor de asistenţă psihologică şi socială asigurate în mod integrat şi coordonat persoanelor consumatoare de droguri, prin unităţile medicale, psihologice şi sociale, publice, private şi mixte;

h3) circuit integrat de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri – totalitatea programelor integrate de asistenţă asigurate consumatorilor şi consumatorilor dependenţi în vederea ameliorării stării de sănătate în sensul bunăstării fizice, psihice şi sociale a individului;

i) program terapeutic – totalitatea serviciilor şi a măsurilor medicale şi psihologice integrate, individualizate prin evaluare, planificare, monitorizare şi adaptare continuă pentru fiecare consumator dependent, în vederea întreruperii consumului, a înlăturării dependenţei psihice şi/sau fizice şi/sau a reducerii riscurilor asociate consumului;

j) livrarea supravegheată – metoda folosită de instituţiile sau organele legal abilitate, cu autorizarea şi sub controlul procurorului, care constă în permiterea trecerii sau circulaţiei pe teritoriul ţării de droguri ori precursori, suspecţi de a fi expediaţi ilegal, sau de substanţe care au înlocuit drogurile ori precursorii, în scopul descoperirii activităţilor infracţionale şi al identificării persoanelor implicate în aceste activităţi;

k) investigatori acoperiţi – poliţiştii special desemnaţi să efectueze, cu autorizarea procurorului, activităţi specifice, în vederea strângerii datelor privind existenţa infracţiunii şi identificarea făptuitorilor, şi acte premergătoare, sub o altă identitate decât cea reală, atribuită pentru o perioadă determinată;

l) program psihologic şi social – totalitatea serviciilor de evaluare, consiliere şi psihoterapie individuală sau de grup şi a serviciilor şi măsurilor sociale, individualizate prin evaluare, planificare, monitorizare şi adaptare continuă pentru fiecare consumator în vederea înlăturării dependenţei, reabilitării şi reinserţiei lui sociale;

m) circuit terapeutic – ansamblul de programe terapeutice aplicate consumatorului dependent de droguri în mod complex, multidisciplinar, multisectorial şi continuu, având ca scop ameliorarea stării de sănătate;

n) evaluare – determinarea caracteristicilor psihologice şi sociale ale consumatorului de către centrele de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, în vederea includerii şi supravegherii consumatorului într-un program psihologic şi social de către managerul de caz.

Legea 143 din 2000 actualizată prin:

OUG pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a art. 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, Monitorul Oficial 855/2011

OUG 6/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope din 10 februarie 2010, Monitorul Oficial 100/2010;

Lege nr. 522/2004 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri din 24 noiembrie 2004, Monitorul Oficial 1155/2004;

CAPITOLUL II
Sancţionarea traficului şi a altor operaţiuni ilicite cu substanţe aflate sub control naţional

Art. 2

(1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.

Art. 3

(1) Introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul ori exportul de droguri de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.

Art. 4

(1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deţinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau amendă.

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 5 ani.

Legea 143 din 2000 actualizată prin:

Lege nr. 522/2004 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri din 24 noiembrie 2004, Monitorul Oficial 1155/2004;

Art. 5

Punerea la dispoziţie, cu ştiinţă, cu orice titlu, a unui local, a unei locuinţe sau a oricărui alt loc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.

Legea 143 din 2000 actualizată prin:

Lege nr. 169/2002 – privind modificarea şi completarea Codului penal, a Codului de procedură penală şi a unor legi speciale din 10 aprilie 2002, Monitorul Oficial 261/2002;

Art. 6

(1) Prescrierea drogurilor de mare risc, cu intenţie, de către medic, fără ca aceasta să fie necesară din punct de vedere medical, se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 5 ani.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi eliberarea sau obţinerea, cu intenţie, de droguri de mare risc, pe baza unei reţete medicale prescrise în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau a unei reţete medicale falsificate.

Art. 7

Administrarea de droguri de mare risc unei persoane, în afara condiţiilor legale, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

Legea 143 din 2000 actualizată prin:

Lege nr. 169/2002 – privind modificarea şi completarea Codului penal, a Codului de procedură penală şi a unor legi speciale din 10 aprilie 2002, Monitorul Oficial 261/2002;

Art. 8

Furnizarea, în vederea consumului, de inhalanţi chimici toxici unui minor se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Legea 143 din 2000 actualizată prin:

Lege nr. 169/2002 – privind modificarea şi completarea Codului penal, a Codului de procedură penală şi a unor legi speciale din 10 aprilie 2002, Monitorul Oficial 261/2002;

Art. 9

Abrogat.

Legea 143 din 2000 actualizată prin:

OUG 121/2006 – privind regimul juridic al precursorilor de droguri din 21 decembrie 2006, Monitorul Oficial 1039/2006;

Art. 10

Organizarea, conducerea sau finanţarea faptelor prevăzute la art. 2-9 se pedepseşte cu pedepsele prevăzute de lege pentru aceste fapte, limitele maxime ale acestora sporindu-se cu 3 ani.

Art. 11

(1) Îndemnul la consumul ilicit de droguri, prin orice mijloace, dacă este urmat de executare, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

(2) Dacă îndemnul nu este urmat de executare, pedeapsa este de la 6 luni la 2 ani sau amendă.

Art. 12

Dacă faptele prevăzute la art. 2, 6-8 şi 11 au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.

Legea 143 din 2000 actualizată prin:

Lege nr. 39/2003 – privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate din 21 ianuarie 2003, Monitorul Oficial 50/2003;

Art. 13

(1) Tentativa la infracţiunile prevăzute la art. 2-7, la art. 9 şi 10 se pedepseşte.

(2) Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunilor prevăzute la alin. (1).

Art. 14

(1)Cu privire la infracţiunile cuprinse în prezentul capitol, pe lângă situaţiile prevăzute în Codul penal, constituie circumstanţe agravante următoarele situaţii:

a) persoana care a comis infracţiunea îndeplinea o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice, iar fapta a fost comisă în exercitarea acestei funcţii;

b) fapta a fost comisă de un cadru medical sau de o persoană care are, potrivit legii, atribuţii în lupta împotriva drogurilor;

c) drogurile au fost trimise sau livrate, distribuite sau oferite unui minor, unui bolnav psihic, unei persoane aflate într-un program terapeutic ori s-au efectuat alte asemenea activităţi interzise de lege cu privire la una dintre aceste persoane ori dacă fapta a fost comisă într-o instituţie sau unitate medicală, de învăţământ, militară, loc de detenţie, centre de asistentă socială, de reeducare sau instituţie medical-educativă, locuri în care elevii, studenţii şi tinerii desfăşoară activităţi educative, sportive, sociale ori în apropierea acestora;

d) folosirea minorilor în săvârşirea faptelor prevăzute la art. 2-11;

e) drogurile au fost amestecate cu alte substanţe care le-au mărit pericolul pentru viaţa şi integritatea persoanelor.

(2) În cazul circumstanţei agravante prevăzute la alin. (1) lit. c), referitoare la săvârşirea faptelor într-o instituţie de învăţământ ori în locuri în care elevii, studenţii şi tinerii desfăşoară activităţi educative, sportive, sociale sau în apropierea acestora, la maximul special prevăzut de lege se poate adăuga un spor care nu poate depăşi 5 ani, în cazul închisorii, sau maximul general, în cazul amenzii.

Legea 143 din 2000 actualizată prin:

Lege nr. 522/2004 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri din 24 noiembrie 2004, Monitorul Oficial 1155/2004;

Lege nr. 169/2002 – privind modificarea şi completarea Codului penal, a Codului de procedură penală şi a unor legi speciale din 10 aprilie 2002, Monitorul Oficial 261/2002;

Art. 15

Nu se pedepseşte persoana care, mai înainte de a fi începută urmărirea penală, denunţă auto rităţilor competente participarea sa la o asociaţie sau înţelegere în vederea comiterii uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 2-10, permiţând astfel identificarea şi tragerea la răspundere penală a celorlalţi participanţi.

Art. 16

Persoana care a comis una dintre infracţiunile prevăzute la art. 2-10, iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit infracţiuni legate de droguri beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.

Art. 17

(1) Drogurile şi alte bunuri care au făcut obiectul infracţiunilor prevăzute la art. 2-10 se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

(2) Se confiscă, de asemenea, banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite prin valorificarea drogurilor şi a altor bunuri prevăzute la alin. (1).

(3) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate şi banii confiscaţi, conform alin. (1) şi (2), constituie venituri ale bugetului de stat şi se evidenţiază în cont separat în bugetul de stat.

Legea 143 din 2000 actualizată prin:

Lege nr. 522/2004 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri din 24 noiembrie 2004, Monitorul Oficial 1155/2004;

Art. 18

(1) Drogurile ridicate în vederea confiscării se distrug. Păstrarea de contraprobe este obligatorie.

(2) Sunt exceptate de la distrugere:

a) medicamentele utilizabile, care au fost remise farmaciilor sau unităţilor spitaliceşti, după avizul prealabil al Direcţiei farmaceutice din cadrul Ministerului Sănătăţii;

b) plantele şi substanţele utilizabile în industria farmaceutică sau în altă industrie, în funcţie de natura acestora, care au fost remise unui agent economic public sau privat, autorizat să le utilizeze ori să le exporte;

c) unele cantităţi corespunzătoare, care vor fi păstrate în scop didactic şi de cercetare ştiinţifică sau au fost remise instituţiilor care deţin câini şi alte animale de depistare a drogurilor, pentru pregătirea şi menţinerea antrenamentului acestora, cu respectarea dispoziţiilor legale.

(3) Distrugerea drogurilor se efectuează periodic, prin incinerare sau prin alte mijloace adecvate, de către o societate comercială autorizată, în prezenţa unei comisii formate din câte un reprezentant al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, al Agenţiei Naţionale Antidrog, un specialist din cadrul formaţiunii centrale specializate în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri din Inspectoratul General al Poliţiei Române şi gestionarul camerei de corpuri delicte a aceleiaşi unităţi.

(4) Cheltuielile ocazionate de distrugerea drogurilor se suportă de proprietar sau de persoana de la care au fost ridicate.

Legea 143 din 2000 actualizată prin:

Lege nr. 522/2004 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri din 24 noiembrie 2004, Monitorul Oficial 1155/2004;

Art. 19

În cazul în care un consumator este condamnat la pedeapsa închisorii pentru săvârşirea unei alte infracţiuni decât cele prevăzute la art. 4, instanţa poate dispune includerea acestuia într-un program terapeutic derulat în sistemul penitenciar.

Legea 143 din 2000 actualizată prin:

Lege nr. 522/2004 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri din 24 noiembrie 2004, Monitorul Oficial 1155/2004;

Art. 191

(1) În cazul săvârşirii infracţiunilor prevăzute la art. 4, procurorul dispune, în termen de 24 de ore de la începerea urmăririi penale, evaluarea consumatorului de către centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, în scopul includerii acestuia în circuitul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri.

(2) După primirea raportului de evaluare, întocmit de centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, în baza expertizei medico-legale în termen de 5 zile, procurorul dispune, cu acordul învinuitului sau inculpatului, includerea acestuia în programul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri.

(3) Dacă împotriva învinuitului sau inculpatului s-a luat măsura arestării preventive, aceasta poate fi revocată sau înlocuită cu altă măsură preventivă.

(4) În toate cazurile, urmărirea penală este continuată potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală.

Legea 143 din 2000 actualizată prin:

Lege nr. 522/2004 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri din 24 noiembrie 2004, Monitorul Oficial 1155/2004;

Art. 192

(1) Dacă, până în momentul pronunţării hotărârii, inculpatul respectă protocolul programului integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri, instanţa de judecată poate să nu aplice nici o pedeapsă acestuia sau să amâne aplicarea pedepsei.

(2) În cazul în care amână aplicarea pedepsei, instanţa stabileşte în cuprinsul hotărârii data la care urmează să se pronunţe asupra pedepsei, interval de timp care nu poate fi mai mare de 2 ani, corelat cu durata programului integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri.

(3) Intervalul de timp dintre momentul pronunţării hotărârii şi data stabilită de instanţă, potrivit alin. (2), constituie perioadă de probă pentru inculpat.

(4) Pentru învinuitul sau inculpatul care refuză includerea într-un program integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri, se aplică dispoziţiile Codului penal şi ale Codului de procedură penală.

(5) Dacă în perioada de probă inculpatul a respectat programul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri, instanţa poate să nu aplice nici o pedeapsă.

(6) Dacă inculpatul nu respectă programul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri, instanţa poate să amâne încă o dată aplicarea pedepsei, pentru acelaşi termen, şi reincluderea în circuitul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri sau să aplice pedeapsa prevăzută de lege.

Legea 143 din 2000 actualizată prin:

Lege nr. 522/2004 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri din 24 noiembrie 2004, Monitorul Oficial 1155/2004;

CAPITOLUL III
Dispoziţii procedurale

Art. 20

Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie poate autoriza, la solicitarea instituţiilor sau organelor legal abilitate, efectuarea de livrări supravegheate, cu sau fără substituirea totală a drogurilor ori a precursorilor.

Art. 21

(1) Procurorul poate autoriza folosirea investigatorilor acoperiţi pentru descoperirea faptelor, identificarea autorilor şi obţinerea mijloacelor de probă, în situaţiile în care există indicii temeinice că a fost săvârşită sau că se pregăteşte comiterea unei infracţiuni dintre cele prevăzute în prezenta lege.

(2) Autorizarea este dată în formă scrisă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile şi poate fi prelungită pentru motive temeinic justificate, fiecare prelungire neputând depăşi 30 de zile.

Art. 22

(1) Poliţiştii din formaţiunile de specialitate, care acţionează ca investigatori acoperiţi, precum şi colaboratorii acestora pot procura droguri, substanţe chimice, esenţiale şi precursori, cu autorizarea prealabilă a procurorului, în vederea descoperirii activităţilor infracţionale şi a identificării persoanelor implicate în astfel de activităţi.

(2) Actele încheiate de poliţiştii şi colaboratorii acestora, prevăzuţi la alin. (1), pot constitui mijloace de probă.

Art. 23

(1) Când sunt indicii temeinice că o persoană care pregăteşte comiterea unei infracţiuni dintre cele prevăzute în prezenta lege sau care a comis o asemenea infracţiune foloseşte sisteme de telecomunicaţii sau informatice, organul de urmărire penală poate, cu autorizarea procurorului, să aibă acces pe o perioadă determinată la aceste sisteme şi să le supravegheze.

(2) Dispoziţiile art. 911-915 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.

Art. 24

Percheziţia se poate efectua în locurile în care sunt indicii că s-a comis ori că se pregăteşte săvârşirea uneia dintre infracţiunile prevăzute în prezenta lege, cu respectarea dispoziţiilor Codului de procedură penală.

Art. 25

(1) În cazul în care există indicii temeinice că o persoană transportă droguri ascunse în corpul său, pe baza consimţământului scris, organul de urmărire penală dispune efectuarea unor examene medicale, în vederea depistării acestora. În caz de refuz se va solicita autorizarea procurorului, care va menţiona şi unitatea medicală ce urmează să efectueze aceste investigaţii medicale.

(2) Actele consemnând rezultatul investigaţiilor medicale, precum şi cele privind modul în care acestea s-au efectuat se transmit de îndată procurorului sau, după caz, organului de urmărire penală care le-a solicitat.

Art. 26

(1) Formaţiunile centrale specializate în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, Ministerul Public şi Autoritatea Naţională a Vămilor transmit Agenţiei Naţionale Antidrog datele privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, substanţe chimice esenţiale, precursori şi inhalanţi chimici toxici, necesare întocmirii raportului către Guvernul României şi către organisme internaţionale cu privire la evoluţia şi nivelul traficului şi consumului de droguri în România, precum şi cele necesare elaborării de studii, sinteze şi analize pentru fundamentarea politicilor şi strategiijor de răspuns în lupta antidrog.

(2) În acelaşi scop, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, precum şi alte instituţii publice sau private acreditate să desfăşoare programe şi activităţi de prevenire a consumului ilicit de droguri transmit datele solicitate de Agenţia Naţională Antidrog, în condiţiile legii.

(3) Instituţiile prevăzute la alin. (2) pot primi, la cerere, datele centralizate de către Agenţia Naţională Antidrog privind drogurile, substanţele chimice esenţiale, precursorii şi inhalanţii chimici toxici, inclusiv rapoarte anuale, sinteze şi analize.

Legea 143 din 2000 actualizată prin:

Lege nr. 522/2004 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri din 24 noiembrie 2004, Monitorul Oficial 1155/2004;

CAPITOLUL IV
Măsuri împotriva consumului ilicit de droguri

Art. 27

(1) Consumul de droguri aflate sub control naţional, fără prescripţie medicală, este interzis pe teritoriul României.

(2) Persoana care consumă ilicit droguri aflate sub control naţional poate fi inclusă, cu acordul său, într-un program integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri. Manifestarea acordului de includere în circuitul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri se face prin semnarea unui document, potrivit regulamentului pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi.

(3) Stabilirea programului psihologic şi social individualizat se face de către centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, pe baza evaluării psihologice şi sociale, şi în concordanţă cu rezultatele examinării medicale solicitate unei unităţi medicale, conform criteriilor prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(4) Stabilirea programului terapeutic individualizat se face conform protocoalelor de practică, elaborate de Ministerul Sănătăţii, prin structurile sale specializate şi Colegiul Medicilor din România.

(5) Unităţile medicale, în care se desfăşoară programe terapeutice pentru consumatorii dependenţi, transmit centrelor de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog datele necesare în vederea menţinerii continuităţii programului integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri, pe baza unui raport medical.

(6) Programul terapeutic şi programul psihologic şi social se desfăşoară integrat, astfel încât consumatorul şi consumatorul dependent să poată beneficia de o asistenţă medicală, psihologică şi socială concomitentă şi continuă, cu respectarea drepturilor omului şi a drepturilor pacientului, potrivit legii.

Legea 143 din 2000 actualizată prin:

Lege nr. 522/2004 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri din 24 noiembrie 2004, Monitorul Oficial 1155/2004;

Art. 28

(1) Programele psihologice şi sociale se elaborează de către Agenţia Naţională Antidrog în colaborare, după caz, cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Justiţiei şi se pot derula în centre autorizate şi/sau acreditate în acest sens, cu regim deschis sau închis, publice, private sau mixte.

(2) Programele terapeutice se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi se desfăşoară în centre stabilite în acest scop, cu regim deschis sau închis, publice, private sau mixte.

(3) Cheltuielile ocazionate de efectuarea evaluării consumatorului şi de derularea programelor psihologice şi sociale sunt suportate de la bugetul de stat prin bugetul Agenţiei Naţionale Antidrog şi, în funcţie de posibilităţile materiale, de către persoana în cauză, de familie sau de un organism privat, în condiţiile stabilite printr-un ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului sănătăţii şi al ministrului finanţelor publice.

(4) Cheltuielile ocazionate de aplicarea programului terapeutic individualizat pentru persoanele asigurate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate sunt suportate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru afecţiunile ce decurg din consumul de droguri şi prin programele de sănătate ale Ministerului Sănătăţii şi programele de profilaxie ale Agenţiei Naţionale Antidrog.

(5) În funcţie de posibilităţile materiale, persoana în cauză, familia acesteia sau organisme private pot suporta parţial sau integral contravaloarea serviciilor de evaluare şi cheltuielile ocazionate de participarea la programe psihologice şi sociale, la tarifele şi în condiţiile stabilite prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale Antidrog, cu avizul ministerelor interesate.

(6) Sumele încasate de centrele de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog reprezintă venituri extrabugetare ale Agenţiei Naţionale Antidrog, cu titlu permanent, şi se utilizează pentru finanţarea programelor de prevenire a traficului şi consumului ilicit de droguri. Sumele neutilizate la sfârşitul anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

(7) Ministrul justiţiei şi ministrul sănătăţii vor stabili, prin ordin comun, măsurile medicale şi educative sau programele care vor fi aplicate consumatorilor de droguri în penitenciare.

Legea 143 din 2000 actualizată prin:

Lege nr. 522/2004 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri din 24 noiembrie 2004, Monitorul Oficial 1155/2004;

Art. 29

(1) Datele personale ale consumatorilor dependenţi de consumul de droguri, incluşi în programul integrat de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri, beneficiază de confidenţialitate, conform normelor în vigoare.

(2) Evidenţa centralizată a consumatorilor incluşi în circuitul terapeutic se ţine de Observatorul Român de Droguri şi Toxicomanii din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, în Registrul unic codificat privind consumatorii de droguri, pe baza datelor comunicate de Ministerul Sănătăţii şi de alte instituţii care coordonează programe terapeutice, psihologice şi sociale, precum şi de centrele stabilite, publice sau private.

(3) Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile desemnate, are acces la datele din evidenţa prevăzută la alin. (2).

(4) Persoanei căreia i s-au aplicat măsurile prevăzute la art. 27 şi 28 i se va elibera un certificat nominal sau o legitimaţie în format electronic codificată, în care se vor menţiona: unitatea emitentă, datele de identificare a persoanei în cauză, durata, obiectul şi rezultatul tratamentului, motivul terminării tratamentului, starea sănătăţii persoanei în cauză la începutul şi terminarea tratamentului.

(5) Toate datele referitoare la persoanele supuse programului integrat de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri vor fi distruse după 10 ani de la încetarea supravegherii medicale. În cazul persoanelor supuse de mai multe ori programelor integrate de asistentă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri, datele vor fi distruse după 10 ani de la încetarea ultimei perioade de supraveghere medicală.

Legea 143 din 2000 actualizată prin:

Lege nr. 522/2004 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri din 24 noiembrie 2004, Monitorul Oficial 1155/2004;

Art. 30

Orice persoană care are cunoştinţă despre un consumator de droguri poate sesiza una dintre unităţile medicale stabilite de Ministerul Sănătăţii, care va proceda conform legii.

CAPITOLUL V
Dispoziţii finale

Art. 31

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Sănătăţii, cu avizul Ministerului de Interne, Ministerului Justiţiei şi al Ministerului Finanţelor, va emite Regulamentul pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 32

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă dispoziţiile art. 312 din Codul penal, în ceea ce priveşte produsele sau substanţele stupefiante, precum şi alte dispoziţii contrare.

Anexa

TABELUL Nr. I

Acetorphine –– derivat de tebaină = 3-O-acetyltetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbutyl) -6,14-endoetheno-oripavine

Acetyl-alpha-methylfentanyl = N-[1-(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide

Acetylmethadol = 3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

Alphacetylmethadol = alpha-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

Alphamethylfentanyl = N-[1(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide

Benzoylmorphine

Beta-hydroxyfentanyl = N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide

Beta-hydroxy-methyl-3-fentanyl = N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide

Brolamfetamine (DOB) = 2,5-dimethoxy-4-bromoamphetamine

Cathinone = (-)-alpha-aminopropiophenone

Codeine-N-oxide

Desomorphine = dihydrodeoxymorphine

DET = N,N-diethyltryptamine

2,5-dimethoxyamfetamine (DMA) = dl-2,5-dimethoxy-alpha-methylphenylethylamine

DMHP = 3-(1,2-dimethylhepthyl)-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran

DMT = N,N-dimethyltryptamine

2,5-dimethoxy-4-ethylamfetamine (DOET) = dl-2,5-dimethoxy-4-ethyl-alpha-methylphenylethylamine

Dioxaphetyl butyrate = ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate

Eticyclidine (PCE) = N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine

N-ethyl methylenedioxyamfetamine (N-ethyl MDA) = (+/-)-N-ethyl-alpha-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine

Etorphine = tetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbuthyl)-6,14-endoetheno-oripavine

Etryptamine = 3-(2-aminobutyl) indole

Heroin = Diacethylmorphine

N-hydroxy methylenedioxyamfetamine (N-hydroxy-MDA) = (+/-)-N-[alpha-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethyl]hydroxylamine

Ketobemidone = 4-meta-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine

(+)-Lysergide (LSD) = (+)N,N-diethyllysergamide (d-lysergic acid diethylamide)

Methadone intermediar = 4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane

Methcathinone = 2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one

3,4-Methylenedioxymetamfetamine (MDMA) = dl-3,4-methylenedioxy-N,alpha-dimethylphenylethylamine

5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamfetamine (MMDA) = dl-5-methoxy-3,4-methylenedioxy-alphamethylphenylethylamine

Mescaline = 3,4,5-trimethoxyphenethylamine

Methyl-4 aminorex = (+/-)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline

Methyl-3-fentanyl = N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide

Methyl-3-tiofentanyl = N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

Morphine-N-oxide

MPPP = 1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)

Oxycodone = 14-hydroxydihydrocodeinone

Para-fluorofentanyl = 4′-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide

Parahexyl = 3-hexyl-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran

Paramethoxyamfetamine (PMA) = 4-methoxy-alpha-methylphenylethylamine

PEPAP = 1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)

Psilocine = 3-(2 dimethylaminoethyl)-4-hydroxyindole

Psilocybine = 3-(2 dimethylaminoethyl)indol-4-yl dihydrogen phosphate

Rolicyclidine = 1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine

STP, DOM = 2-amino-1-(2,5-dimethoxy-4-methyl)phenylpropane

Tenamfetamine (MDA) = 3,4-methylenedioxyamphetamine

Tenocyclidine (TCP) = 1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine

Tetrahydrocannabinol

Thiofentanyl = N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

3,4,5-Trimethoxyamfetamine (TMA) = dl-3,4,5-trimethoxy-alpha-methylphenylethylamine

PMMA = {paramethoxymethylamphetamine sau N-methyl-1-(4-methoxyphenil)-2-aminopropane}

4-MTA = P-methylthioamphetamine sau 4 methylthioamphetamine

2C-I = 2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine

2C-T-2 = 2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine

2C-T-7 = 2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamine

TMA-2 = 2,4,5-trimethoxyamphetamine

BZP (benzilpiperazină)

CPP (clorofenilpiperazină)

CP 47,497 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metiloctan-2-il) fenol

CP 47,497-C6 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilheptan-2-il) fenol

CP 47,497-C8 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilnonan-2-il) fenol

CP 47,497-C9 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metildecan-2-il) fenol

DOC (2,5-dimetoxi-4-cloroamfetamina) = 1-(4-clor-2,5-dimetoxi-fenil) propan-2-amina

DOI (2,5-dimetoxi-4-iodoamfetamina) = 1-(2,5-dimetoxi-4-iodofenil)-propan-2-amina

Fluorometcatinona (flefedrona) = 1-(fluorofenil)-2-(metilamino) propan-1-ona

Indanilamfetamina

JWH-018 = Naftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il) metanona

4-metilmetcatinona (mefedrona) = 1-(4-metilfenil)-2-metilaminopropan-1-ona

4-metoximetcatinona (metedrona) = 1-(4-metoxifenil)-2-(metilamino) propan-1-ona

Oripavina

Toate speciile din genul Psilocybe

TFMPP (trifluorometilfenilpiperazina)

-ceto-MDMA (metilona) = 2-metilamino-1-(3,4-metilendioxifenil) propan-1-ona

-ceto-MBDB (butilona) = 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(metilamino) butan-1-ona.

JWH 250 = 2-(2-metoxifenil)-1-(1-pentilindol-3-il) etanonă

JWH-073 = naftalen-1-il-(1-butilindnol-3-il) metanonă.

– sărurile substanţelor din tabel, atunci când existenţa unor astfel de săruri este posibilă;

– produsele condiţionate – comprimate, drajeuri, soluţii, siropuri etc., stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, în compoziţia cărora intră substanţele înscrise în prezentul tabel.

TABELUL Nr. II

Acetyldihydrocodeine

Acetylmethadol = 3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

Alfentanil = N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N-phenylpropanamide

Allylprodine = 3-allil-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

Alphameprodine = alpha-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

Alphamethadol = alpha-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

Alphamethylthiofentanyl = N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

Alphaprodine = alpha-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

Amfetamine = (+/-)-2-amino-1-phenylpropane

Anileridine = 1-para-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Benzethidine = 1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Benzylmorphine = 3-benzylmorphine

Betacetylmethadol = beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

Betameprodine = beta-3-ethyl-1-methyl-4-propionoxypiperidine

Betamethadol = beta-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

Betaprodine = beta-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

Bezitramine = 1 -(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazolinyl)piperidine

Clonitazene = (2-para-chlorbenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole

Coca frunze

Cocaine = methyl ester de benzoylecgonine

Codeine = 3-methylmorphine

Codoxime = dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime

Concentrat de tulpini de mac

Dexamfetamine = (+)-2-amino-1-phenylpropane

Dextromoramide = (+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine

Diampromide = N-[2-methylphenethylamino propyljpropionanilide

Dextropropoxyphene = alpha-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate

Diehylthiambutene = 3-diethylamino-1,1-di-(2′-thienyl)-1-butene

Difenoxine = 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid

Dihydrocodeine

Dihydromorphine

Dimenoxadol = 2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate

Dimepheptanol = 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

Dimethylthiambutene = 3-dimethylaminc-1,1-di-(2′-thienyl)-1-butene

Dioxaphetyl butyrate = ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate

Diphenoxylate = 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Dipipanone = 4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone

Drotebanol = 3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6 beta, 14 diol

Ecgonine

Ethylmethyltiambutene = 3-ethylmethylamino-1,1-di-(2′-thienyl)-1-butene

Ethylmorphine = 3-ethylmorphine

Etonitazene = 1-diethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole

Etoxeridine = 1-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Fenetylline = dl-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-7-(2-[(1-methyl-2-phenylethyl)amino]ethyl)-1 H-purine- 2,6-dione

Fentanyl = 1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine

Furethidine = 1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Hidrocodone = dihydrocodeinone

Hydromorphinol = 14-hydroxydihydromorphine

Hydromorphone = dihydromorphinone

Hydroxypethidine = 4-meta-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Isomethadone = 6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone

Levamfetamine = 1-alpha-methylphenylethylamine

Levometamfetamine = 1-N-alpha-dimethylphenylethylamine

Levomethorphane = (-)-3-methoxy-N-methylmorphinan

Levomoramide = (-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyljmorpholine

Levophenacylmorphane = (-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan

Levorphanol = (-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

Mecloqualone = 3-(-chlorophenyl)2-methyl-4-(3H)-quinazolinone

Metamfetamine = (+)-2-methylamino-1-phenylpropane

Metamfetamine racemate = (+/-)-N,alpha-dimethylphenethylamine

Methaqualone = 2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone

Methylphenidate = 2-phenyl-2-(2-piperidyl)acetic acid methyl ester

Metazocine = 2′-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan

Methadone = 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone

Methyldesorphine = 6-methyl-delta-6-deoxymorphine

Methyldihydromorphine = 6-methyldihydromorphine

Metopon = 5-methyldihydromorphinone

Moramide intermediate = 2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid

Morpheridine = 1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Morphine şi săruri

Myrophine = myristylbenzylmorphine

Nicocodine = 6-nicitinylcodeine

Nicodicodine = 6-nicotinyldihydrocodeine

Nicomorphine = 3,6-dinicotinylmorphine

Noracymethadol = (+/-)-alpha-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenyl-heptan

Norcodeine = N-demethylcodeine

Norlevorphanol = (-)-3-hidroxymorphinan

Normethadone = 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone

Normorphine = demethylmorphine

Norpipanone = 4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone

N-oxymorhine

Opium

Oxycodone = 14-hydroxydihydrocodeinone

Oxymorphone = 14-hydroxydihydromorphinone

Pethidine = 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Pethidine intermediar A = 4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine

Pethidine intermediar B = 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Pethidine intermediar C = 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid

Phenadoxone = 6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone

Phenampromide = N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-propionanilide

Phenazocine = 2′-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan

Phencyclidine = 1-(1-phencyclohexyl)piperidine

Phenmetrazine = 3-methyl-2-phenylmorpholine

Phenomorphane = 3-hydroxy-N-phenethylmorphinan

Phenoperidine = 1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Pholcodine = morpholinylethylmorphine

Piminodine = 4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Piritramide = 1-(3-cyano-3,3diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)-piperidine-4-carboxylic acid amide

Proheptazine = 1,3-dimetyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane

Properidine = 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester

Propiram = N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide

Racemethorphane = (+/-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

Racemoramide = (+/-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl] morpholine

Racemorphane = (+/-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

Secobarbital = 5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

Sufentanil = N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)-ethyl]-4-piperidyl] propionanilide

Thebacone = acetyldihydrocodeinone

Thebaine

Tilidine = (+/-)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate

Trimeperidine = 1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

Zipeprol = alpha-(alpha-methoxybenzyl)-4-(beta-methoxyphenethyl)-1-pipenazineethanol

2C-B = 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine

Bromo-dragonfly = 1-(8-Bromobenzodifuran-4-il)-2-aminopropan.

– sărurile substanţelor din tabel, atunci când existenţa unor astfel de săruri este posibilă;

– produsele condiţionate – comprimate, drajeuri, soluţii, siropuri etc., stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, în compoziţia cărora intră substanţele înscrise în prezentul tabel.

TABELUL Nr. III

Allobarbital = 5,5-diallylbarbituric acid

Alprazolam = 8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine

Amfepramone = 2-(diethylamino)propiophenone

Amobarbital = 5-ethyl-5-(3-methylbutyl)barbituric acid

Aminorex = 2-amino-5-phenyl-2-oxazoline

Barbital = 5,5-diethylbarbituric acid

Benzfetamine = N-benzyl-N-alpha-dimethylphenethylamine

Bromazepam = 7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Brotizolam = 2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thienol[3,2-f]-s-triazolo [4,3-a][1,4]diazepine

Buprenorphine = 21-cyclopropyl-7-alpha-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine

Butobarbital = 5-butyl-5-ethylbarbituric acid

Butalbital = 5-allyl-5-isobutylbarbituric acid

Cannabis, rezină de cannabis şi ulei de cannabis

Cathine = d-threo-2-amino-1-hydroxy-1-phenylpropane

Cyclobarbital = 5-(1-cyclohexan-1-yl)-5-ethylbarbituric acid

Camazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate (ester)

Chlordiazepoxide = 7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide

Clobazam = 7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine 2,4(3H,5H)-dione

Clonazepam = 5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4- benzodiazepin-2-one

Clorazepate = 7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4- benzodiazepine 3-carboxylic acid

Clotiazepam = 5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one

Cloxazolam = 10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2-d] [1,4] benzodiazepin-6(5H)-one

Delorazepam = 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Diazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Estazolam = 8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepine

Ethchlorvynol = ethyl-2-chlorovinylethinylcarbinol

Ethinamate = 1-ethylcyclohexanolcarbamate

Ethyl loflazepate = ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylate

Etilamfetamine = dl-N-ethyl-alpha-methylphenylethylamine

Fencamfamine = dl-N-ethyl-3-phenylbicyclo(2,2,1)-heptan-2-amine

Fenproporex = dl-3-[(alpha-methylphenylethyl)amino]propionitrile

Fludiazepam = 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Flunitrazepam = 5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Flurazepam = 7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Glutethimide = 2-ethyl-2-phenylglutarimide

Halazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Haloxazolam = 10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d] [1,4] benzodiazepin-6(5H)-one

Ketazolam = 11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]-oxazinol[3,2d] [1,4] benzodiazepine-4,7(6H)-dione

Lefetamine = (-)-1-dimethylamino-1,3-diphenylethane

Loprazolam = 6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl) methylene]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-one

Lorazepam = 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Lormetazepam = 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Mazindol = 5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo-(2,1-a)-isoindol-5-ol

Medazepam = 7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine

Mefenorex = dl-N-(3-chloropropyl)-alpha-methylphenethylamine

Meprobamate = 2-methyl-2-propyl-1,3-propanediol dicarbamate

Mesocarbe = 3-(alpha-methylphenethyl)-N-(phenylcarbamoyl)sydnone imine

Methylphenobarbital = 5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid

Methyprylone = 3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dione

Midazolam = 8-chloro-6-(o-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazol(1,5-a) (1,4) benzodiazepine

Nimetazepam = 1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Nitrazepam = 1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Nordazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Oxazepam = 7-chloro-1,3-dihidro-3-hydroxy-5-phenyl-2-H-1,4-benzodiazepin-2-one

Oxazolam = 10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyloxazolo(3,2-d) (1,4) benzodiazepin-6(5H)-one

Pentazocine = 1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol

Pentobarbital = 5-ethyl-5-(1-methylbutyl) barbituric acid

Pemoline = 2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one

Phendimetrazine = (+)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine

Phenobarbital = 5-ethyl-5-phenylbarbituric acid

Phentermine = alpha-alpha-dimethylphenethylamine

Pinazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Pipradrol = 1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)-methanol

Prazepam = 7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Pyrovalerone = dl-1-(4-methylphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone

Secbutabarbital = 5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid

Temazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Tetrazepam = 7-chloro-5-(cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Triazolam = 8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepine

Vinylbital = 5-(1-methylbuthyl)-5-vinylbarbituric acid

GHB = acide y-hydroxybutyric

ZOLPIDEM = N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazol [1,2=a] pyridin-3-acetamide

Acid ibotenic

Amanita muscaria (L: Fr.) Lam.

Amanita pantherina

Amida acidului lisergic

Toate speciile din genul Argyreia

7-hidroximitragynina

Ibogaina

Ketamina

Muscimol

Mitraginina

Mitragyna speciosa Korth (Kratom)

Nitrit de amil

Nymphaea caerulea Sav.

Turbina corymbosa (L.) Raf., Sin. Rivea corymbosa (L.) Hallier f.

Salvinorin A-F

Salvia divinorum Epling & Jtiva

Tabernanthe iboga (L.) Nutt.

2C-C = 4-cloro-2,5-dimetoxi-fenetilamină

Etcatinonă = (RS)-2-etilamino-1-fenil-propan-1-onă

Dimetocaină (larocaină) = (3-dietilamino-2,2-dimetilpropil)-4-aminobenzoat

Metilendioxipirovaleronă (MDPV)

Metilbenzilpiperazină (MBZP)

N,N-dialil-5-metoxitriptamină (5-MEO-DALT)

– sărurile substanţelor din tabel, atunci când existenţa unor astfel de săruri este posibilă;

– produsele condiţionate – comprimate, drajeuri, soluţii, siropuri etc., stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, în compoziţia cărora intră substanţele înscrise în prezentul tabel.

TABELUL Nr. IV

N-acetylanthranilic acid

Ephedrine

Ergometrine

Ergotamine

Isosafrole

Lysergic acid

3,4-methylenedioxy-phenylpropan-2-one

1-phenyl-2-propanone

Piperonal

Pseudoephedrine

Safrole

Acetic anhydride

Acetone

Anthranilic acid

Ethyl ether

Hydrochlorid acid

Phenylacetic acid

Piperidine

Methylethyl ketone

Potassium permanganate

Sulphuric acid

Toluene

– sărurile substanţelor din tabel, atunci când existenţa unor astfel de săruri este posibilă;

– produsele condiţionate – comprimate, drajeuri, soluţii, siropuri etc., stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, în compoziţia cărora intră substanţele înscrise în prezentul tabel

LEGE   Nr. 86 din  7 aprilie 2005

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea in combaterea traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, semnat la Bucuresti la 11 octombrie 2004

ACT EMIS DE: PARLAMENT ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 311 din 13 aprilie 2005

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se ratifica Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea in combaterea traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, semnat la Bucuresti la 11 octombrie 2004.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ADRIAN NASTASE

p. PRESEDINTELE SENATUI,
RADU MIRCEA BERCEANU

ACORD
intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea in combaterea traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori

Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Azerbaidjan, denumite in continuare parti,
ingrijorate de cresterea traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori si a consumului acestora,
constiente de pericolul pe care il reprezinta traficul ilicit de stupefiante si precursori la adresa sanatatii si a starii de bunastare a persoanelor din statele partilor,
avand in vedere prevederile Conventiei unice asupra stupefiantelor din 1961, cu modificarile introduse prin Protocolul din 1972, ale Conventiei asupra substantelor psihotrope din 1971, precum si ale Conventiei Natiunilor Unite contra traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope din 1988,
constiente de interesul comun in luarea unor masuri eficiente impotriva traficului ilicit de stupefiante si precursori,
in conformitate cu legislatiile nationale ale statelor partilor si cu normele prevazute de dreptul international,
au convenit urmatoarele:

Art. 1
Prezentul acord va constitui cadrul legal pentru cooperarea partilor in combaterea traficului ilicit de stupefiante, precursori si a controlului traficului ilicit al acestora, precum si in prevenirea, tratamentul si reabilitarea sociala a dependentilor de droguri.
Art. 2
Cooperarea prevazuta de prezentul acord va fi realizata prin intermediul contactelor directe stabilite intre autoritatile competente ale partilor, reprezentantii autorizati ai acestora sau pe cale diplomatica.

Autoritatile competente din Romania:
Ministerul Administratiei si Internelor, prin:
– Inspectoratul General al Politiei Romane – Directia Generala de Combatere a Criminalitatii Organizate si Antidrog;
– Agentia Nationala Antidrog.

Autoritatile competente din Republica Azerbaidjan:
1. Ministerul Afacerilor Interne;
2. Comisia de Stat pentru Controlul Stupefiantelor.

Art. 3
Partile vor coopera in urmatoarele domenii:
a) schimbul de informatii privind combaterea traficului ilicit de stupefiante si precursori, incluzand:
– toate infractiunile comise sau presupuse a fi comise, care implica traficul ilicit de stupefiante pe teritoriile statelor partilor;
– persoane suspecte de implicare in traficul ilicit de stupefiante;
– detalii sau evenimente concrete referitoare la traficul ilicit de stupefiante ori intentii privind efectuarea traficului ilicit de stupefiante de pe teritoriul uneia dintre parti pe teritoriul celeilalte parti sau de pe teritoriul unui stat tert pe teritoriul oricareia dintre cele doua parti;
– structuri, personal, domenii de activitate, organizatii de management si contacte stabilite de catre grupurile infractionale organizate, implicate in traficul ilicit de stupefiante si precursori, cu activitate de tip transnational;
– contacte care au avut loc sau care se presupune ca au avut loc intre unele persoane ori grupuri infractionale, care au legaturi cu traficul ilicit de stupefiante si precursori si care lucreaza in statele partilor;
– forme si modalitati de comitere a infractiunii de trafic ilicit de stupefiante si precursori;
– activitati cu scopul de legalizare a veniturilor rezultate in urma traficului de stupefiante si precursori;
– forme si metode pentru dezvaluirea surselor de stupefiante si precursori, introducerea acestora in traficul ilegal, inclusiv masuri pentru intreruperea unui astfel de trafic ilicit;
– metode folosite in vederea ascunderii si tainuirii stupefiantelor si a precursorilor acestora in timpul cultivarii, producerii, transportului si vanzarii acestora;
– alte aspecte privind domenii de interes comun;
b) desfasurarea unor cercetari operative si luarea de masuri impotriva actiunilor care implica traficul ilicit de stupefiante si a precursorilor de catre una dintre parti, la solicitarea celeilalte parti;
c) cooperarea si acordarea de asistenta reciproca in vederea combaterii traficului ilicit de stupefiante si a precursorilor, inclusiv prin verificarea transporturilor si depistarea traficului ilicit;
d) schimbul de experienta, prin organizarea de reuniuni, conferinte si seminarii;
e) schimbul de acte normative si alte documente relevante, informatii care nu mai sunt secrete, date statistice si recomandari referitoare la traficul ilicit de stupefiante si precursori, precum si controlul acestora;
f) pregatirea profesionala a specialistilor, precum si imbunatatirea performantei acestora;
g) acordarea de asistenta tehnica si cu scop consultativ, precum si asistenta pentru analiza;
h) desfasurarea unor activitati comune de cercetare stiintifica in domeniul combaterii traficului de stupefiante si precursori, in concordanta cu legislatiile nationale ale partilor;
i) schimbul de mostre si rezultate ale analizelor efectuate, privind traficul ilicit, in conformitate cu legislatiile nationale ale statelor partilor;
j) coordonarea activitatilor care privesc problemele aparute pe parcursul cooperarii, inclusiv organizarea unor reuniuni de lucru si schimburi de experti.
Art. 4
Acordarea de asistenta in conformitate cu prezentul acord va fi realizata in baza unei solicitari sau la initiativa uneia dintre parti.
Solicitarea pentru acordarea asistentei va fi trimisa in scris sau prin mijloace tehnice de transmisie a textului.
In situatiile de urgenta se poate accepta si o solicitare verbala comunicata telefonic, cu conditia confirmarii ulterioare, in scris sau prin mijloace tehnice de transmisie a textului, intr-un interval de 3 zile.
Daca se constata suspiciuni privind autenticitatea sau continutul cererii adresate, precum si in cazul folosirii mijloacelor tehnice de transmisie a textului, partea solicitata poate solicita confirmare in scris partii solicitante.
Solicitarea pentru asistenta va cuprinde:
a) numele autoritatii competente a partii solicitante;
b) numele autoritatii competente a partii solicitate;
c) o declaratie succinta privind temeiul solicitarii;
d) alte informatii suplimentare necesare indeplinirii acesteia.
Art. 5
Partea solicitata va intreprinde toate masurile necesare in vederea indeplinirii cererii, in intregime daca este posibil si fara intarziere. De regula, o solicitare va fi indeplinita in 30 de zile de la data la care a fost primita.
Partea solicitata va permite prezenta reprezentantilor autorizati ai partii solicitante in cursul procesului de solutionare a cererii pe teritoriul statului partii solicitate, daca acest fapt nu contravine legislatiei statului respectiv.
Art. 6
Daca o solicitare de asistenta nu poate fi indeplinita sau in caz de refuz, partea solicitata va informa fara intarziere partea solicitanta prin notificare scrisa, indicand motivele pentru care nu a putut fi solutionata, si o va inapoia partii solicitante impreuna cu toate anexele.
Partea solicitata poate refuza partial sau in totalitate acordarea asistentei pentru solutionarea cererii de asistenta in cazul in care considera ca prin indeplinirea acesteia ar fi periclitate suveranitatea, securitatea sau orice interes important al statului partii solicitate ori este in contradictie cu legislatia sa nationala.
Daca partea solicitata considera ca o solutionare imediata a cererii presupune o impiedicare a urmaririi penale sau a executarii altor proceduri legale desfasurate pe teritoriul propriului stat, aceasta poate amana indeplinirea solicitarii sau sa o conditioneze, in conformitate cu criteriile convenite impreuna cu partea solicitanta. Daca partea solicitanta este de acord cu impunerea acestor conditii, in vederea solutionarii cererii, aceste conditii trebuie indeplinite.
Art. 7
Partile vor asigura protectia tuturor informatiilor primite in baza prezentului acord, precum si a continutului documentelor si a materialelor referitoare la traficul ilicit de stupefiante si precursori, care constituie obiectul schimbului dintre parti.
Informatiile primite in cadrul prezentului acord nu pot fi transmise unei terte parti fara consimtamantul scris al partii care a transmis informatiile.
Art. 8
Partile vor suporta cheltuielile aferente indeplinirii prevederilor prezentului acord pe teritoriile statelor acestora.
Costurile aferente vizitelor oficiale si sederii reprezentantilor partilor vor fi suportate, pe teritoriul tarii gazda, de catre partile respective.
Vizitele oficiale ale reprezentantilor partii solicitante vor fi efectuate dupa exprimarea consimtamantului partii solicitate.
Art. 9
Partile vor organiza grupuri de lucru si sedinte de consultari comune, in vederea implementarii prezentului acord.
Art. 10
Modalitatile concrete de cooperare stipulate de art. 3 lit. g), h), i) si j), precum si modul de finantare vor fi convenite de comun acord.
Art. 11
Prevederile prezentului acord nu aduc atingere drepturilor si obligatiilor asumate de parti in cadrul altor acorduri internationale.
Art. 12
Orice diferende cu privire la interpretarea si aplicarea prezentului acord vor fi reglementate pe cale diplomatica.
Art. 13
Prezentul acord intra in vigoare la data primirii ultimei notificari prin care se comunica celeilalte parti indeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa in vigoare.
Prezentul acord se incheie pentru o perioada nedeterminata si va ramane in vigoare pe o perioada de 6 luni de la data la care una dintre parti a primit o notificare, pe cale diplomatica, privind intentia celeilalte parti de a-l denunta.
Prezentul acord poate fi modificat de comun acord, modificarile urmand sa intre in vigoare conform procedurii prevazute la alin. 1.
Semnat la Bucuresti la 11 octombrie 2004, in doua exemplare originale, fiecare exemplar in limbile romana, azera si engleza, toate textele fiind egal autentice. In cazul diferendelor de interpretare, va prevala textul in limba engleza.

Pentru Guvernul Romaniei,
Marian Florian Saniuta

Pentru Guvernul Republicii Azerbaidjan,
Elmar Mammedyrov

Legea 339 din 29 noiembrie 2005 (Legea 339/2005)

privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

Publicat in Monitorul Oficial 1095 din 5 decembrie 2005 (M. Of. 1095/2005)

LegeStart prezinta actul doar in varianta publicata in Monitorul Oficial.
Pentru versiunea consolidata a actului va recomandam sa consultati Indaco LEGE Online.
Textele in format electronic ale actelor normative publicate pe acest site formeaza obiectul dreptului de autor al INDACO SYSTEMS si copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.
Pentru detalii consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

   CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. –

(1) Prezenta lege stabileste regimul juridic privind cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comertul, distributia, transportul, detinerea, oferirea, transmiterea, intermedierea, achizitionarea, utilizarea si tranzitul pe teritoriul national ale plantelor spontane sau cultivate, substantelor si preparatelor prevazute in tabelele I, II si III din anexa care face parte integranta din prezenta lege.

(2) Substantele prevazute in tabelele II si III din anexa si preparatele lor sunt supuse, atunci cand sunt utilizate in scop medical, si altor dispozitii aplicabile substantelor si preparatelor de uz uman sau veterinar, in masura in care acestea nu contravin prezentei legi.

Art. 2. – Pentru aplicarea prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:

a) conventii internationale incheiate cu privire la substantele stupefiante si psihotrope – Conventia unica asupra substantelor stupefiante din 1961, la care Romania a aderat prin Decretul nr. 626/1973, si Conventia asupra substantelor psihotrope din 1971, la care Romania a aderat prin Legea nr. 118/1992 pentru aderarea Romaniei la Conventia asupra substantelor psihotrope din 1971 si la Conventia contra traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope din 1988;

   b) prescriptie medicala – document scris, semnat si parafat de un medic care recomanda un tratament medical unui pacient clar identificat si care autorizeaza eliberarea de catre farmacist a unei cantitati determinate de medicamente aflate sub controlul legislatiei nationale in domeniu;

c) substanta psihotropa – termen desemnand substantele inscrise in anexele la Conventia asupra substantelor psihotrope din 1971;

d) substanta stupefianta – termen desemnand substantele inscrise in anexele la Conventia unica din 1961 a Natiunilor Unite asupra substantelor stupefiante, modificata prin Protocolul din 1972;

e) transport – operatiune de deplasare a unor bunuri dintr-un loc in altul sau, dupa caz, cantitatea de plante, substante si preparate ce contin substante stupefiante si psihotrope prevazute in tabelele I, II si III din anexa, autorizata pentru o singura operatiune de transport;

f) transportator – persoana fizica sau juridica autorizata in scopul efectuarii transportului;

g) uz medical – utilizarea pe baza de prescriptie medicala licita a medicamentelor aflate sub controlul legislatiei nationale;

h) plante – plantele care contin substante stupefiante sau psihotrope, originare din Romania ori procurate din import;

i) preparat – o solutie sau un amestec, oricare ar fi starea sa fizica, continand una ori mai multe substante stupefiante sau psihotrope; acest termen desemneaza, de asemenea, una sau mai multe substante stupefiante sau psihotrope divizate in unitati de administrare;

j) abuz – consumul plantelor, substantelor si preparatelor ce contin substante stupefiante si psihotrope in afara unei prescriptii medicale;

k) fabricare – toate operatiile, altele decat productia, care permit obtinerea de substante stupefiante sau psihotrope, inclusiv purificarea si transformarea substantelor stupefiante ori psihotrope in alte substante stupefiante sau psihotrope; acest termen cuprinde, de asemenea, fabricarea preparatelor, altele decat cele care sunt efectuate pe baza de prescriptie medicala intr-o farmacie;

l) producere – operatia care consta din culegerea opiului, a frunzei de coca, a canabisului si a rasinii de canabis din plantele care le produc;

m) producator – persoana fizica sau juridica ce realizeaza operatii de productie ori fabricatie;

n) canabis – varful florifer sau fructifer al speciei Canabis indica, exceptand semintele sau frunzele care nu sunt insotite de varfurile ramurilor, a carui rasina nu a fost extrasa, oricare ar fi intrebuintarea acestuia;

o) planta canabis – toate speciile din genul Canabis;

p) opiu brut – latexul ingrosat prin deshidratare partiala recoltat in urma incizarii capsulelor verzi;

q) mac opiaceu – specia Papaver somniferum L;

r) pai sau tulpina de mac – toate partile aeriene ale plantei, cu exceptia semintelor macului opiaceu, dupa cosire;

s) concentrat de pai sau tulpina de mac – materie obtinuta cand tulpina de mac a suferit un tratament in vederea concentrarii alcaloizilor care intra in compozitia acesteia.

Art. 3. – Toate plantele si substantele ce sunt prevazute in conventiile internationale, la care Romania este parte, ca stupefiante sau psihotrope, precum si preparatele lor, ce pot fi periculoase pentru sanatatea populatiei, din cauza efectelor pe care abuzul acestora le poate produce, sunt prevazute in tabelele I, II si III din anexa.

Art. 4. – Cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comertul, distributia, transportul, detinerea, oferirea, transmiterea, intermedierea, achizitionarea, utilizarea, importul, exportul si tranzitul pe teritoriul national ale plantelor, substantelor si preparatelor prevazute in tabelul I din anexa sunt interzise, cu exceptia situatiilor prevazute de prezenta lege.

Art. 5. – Cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comertul si distributia, transportul, detinerea, oferirea, transmiterea, intermedierea, achizitionarea, utilizarea, importul, exportul si tranzitul pe teritoriul national ale plantelor, substantelor si preparatelor prevazute in tabelele II si III din anexa sunt permise numai in conditiile prevazute de prezenta lege.

Art. 6. –

(1) Preparatele ce contin o substanta prevazuta in tabelele II si III din anexa, care nu prezinta un risc de abuz si a caror substanta nu poate fi recuperata intr-o cantitate care sa permita o utilizare ilegala, pot fi scutite de anumite masuri de control, conform legislatiei nationale.

(2) Lista preparatelor prevazute la alin. (1) si masurile de control de care sunt scutite sunt prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 7. –

(1) Orice persoana fizica sau juridica ce desfasoara o operatiune cu plante, substante si preparate prevazute in tabelele I, II si III din anexa se afla sub controlul si supravegherea Ministerului Sanatatii, prin inspectii efectuate de inspectorii farmacisti.

(2) Sunt supuse controlului si supravegherii prevazute la alin. (1) si trusele de prim ajutor care contin substante stupefiante si psihotrope aflate in mijloacele de transport aerian, naval si in ambulante.

(3) In unitatile medico-farmaceutice de productie ori in alte locuri autorizate unde se desfasoara operatiuni cu substante stupefiante sau psihotrope, atunci cand exista indicii de incalcare a activitatii legale cu acestea, specialisti din cadrul formatiunii specializate in prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane se adreseaza specialistilor din cadrul Ministerului Sanatatii care exercita astfel de atributii, potrivit legii, in vederea verificarii situatiilor sesizate.

(4) Verificarile se fac in comun de catre reprezentantii celor doua institutii.

   CAPITOLUL II
Clasificarea plantelor, substantelor si preparatelor
stupefiante si psihotrope

Art. 8. –

(1) Prin hotarare a Guvernului, tabelele din anexa la prezenta lege pot fi modificate printr-o noua inscriere, radiere sau transfer dintr-un tabel in altul, in baza modificarilor transmise de Comisia pentru Stupefiante a Organizatiei Natiunilor Unite, a organismelor europene competente, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) In hotararea Guvernului prevazuta la alin. (1) nu se poate inscrie o substanta aflata sub control national si international sub un regim mai putin strict decat in conditiile prezentei legi si ale conventiilor internationale.

Art. 9. – Plantele si substantele sunt prevazute in tabelele I, II sau III din anexa sub denumirea lor comuna internationala, iar in lipsa acesteia, sub denumirea stiintifica ori sub numele lor comun.

Art. 10. –

(1) Preparatele sunt supuse aceluiasi regim ca si substantele pe care le contin si, daca ele contin doua sau mai multe substante, sunt supuse regimului substantei celei mai strict controlate.

(2) Lista preparatelor ce contin substante stupefiante si psihotrope se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, odata cu publicarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

   CAPITOLUL III
Cultivarea plantelor ce contin substante stupefiante si psihotrope

Art. 11. – Cultivarea fara drept a plantelor ce contin substante aflate sub control national, prevazute in tabelele I, II si III din anexa, este interzisa.

Art. 12. –

(1) Este permisa cultivarea plantelor ce contin substante aflate sub controlul legislatiei nationale numai daca sunt prelucrate in scop tehnic, in vederea producerii de tulpini, fibre, samanta si ulei, in scop medical si stiintific si numai cu autorizarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti, pe baza estimarilor anuale stabilite potrivit dispozitiilor art. 42 alin. (1) lit. e) din prezenta lege si a normelor metodologice de aplicare a acesteia.

(2) Cultivarea in scop industrial si/sau alimentar sau pentru producerea de samanta a plantelor ce contin substante aflate sub control national sub limitele stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se autorizeaza de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti.

(3) Furnizorii de seminte de canabis si mac opiaceu au obligatia de a livra asemenea seminte numai catre detinatorii autorizatiei de cultivare.

(4) Cultivatorii de canabis si mac opiaceu autorizati au obligatia de a insamanta terenurile detinute numai cu seminte din soiurile inregistrate in Catalogul oficial al soiurilor si hibrizilor de plante de cultura din Romania sau in Cataloagele Comunitatilor Europene, produse de unitatile autorizate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin autoritatile teritoriale de control si certificare a semintelor.

Art. 13. –

(1) Proprietarul, posesorul ori detinatorul cu orice titlu al unui teren cu destinatie agricola sau cu orice alta destinatie are obligatia sa distruga plantele prevazute la art. 11 care ar putea creste spontan pe terenul respectiv.

(2) Costurile distrugerii plantelor spontane si a culturilor neautorizate se suporta de catre proprietarul, utilizatorul sau detinatorul terenului, dupa caz.

Art. 14. – Modalitatile de aplicare a prevederilor prezentului capitol, modelul si cererea de autorizatie pentru cultivarea in scop licit a plantelor ce contin substante stupefiante si psihotrope se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi si conform prevederilor legale in vigoare.

   CAPITOLUL IV
Producerea, fabricarea si distributia plantelor,
substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

Art. 15. –

(1) Desfasurarea activitatilor de producere, fabricare, depozitare, comert, detinere si distribuire a plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope este interzisa fara autorizatia eliberata de Ministerul Sanatatii.

(2) Eliberarea autorizatiei pentru desfasurarea activitatilor prevazute la alin. (1) se face dupa verificarea spatiului, personalului si mijloacelor tehnice destinate desfasurarii operatiunilor solicitate, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Autorizatiile pentru operatiunile prevazute la alin. (1) sunt eliberate daca utilizarea plantelor, a substantelor si a preparatelor prevazute in tabelele II si III din anexa este limitata in scopul utilizarii in industrie sau pentru producerea de samanta, precum si pentru uz medical, stiintific sau tehnic.

(4) Incetarea activitatii, precum si orice modificare a situatiei care a justificat eliberarea autorizatiei se notifica autoritatii emitente, inainte de a fi efectuata, in termenul si in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(5) Valabilitatea autorizatiei pentru desfasurarea activitatilor prevazute la alin. (1) nu poate depasi termenul autorizatiei de functionare.

Art. 16. –

(1) Ministerul Sanatatii aproba pentru fiecare an cantitatile estimate din diferite substante si preparate pe care orice cultivator, producator, distribuitor, importator sau exportator autorizat are dreptul sa le cultive, sa le produca, sa le fabrice, sa le importe ori sa le exporte. Aceste limite pot fi modificate, daca este necesar, in cursul anului.

(2) Orice producator sau importator autorizat are dreptul sa produca, sa fabrice sau sa importe numai cantitatile de substante si preparate necesare operatiunii aprobate.

Art. 17. – In vederea aprobarii prevazute la art. 16, producatorii si importatorii transmit anual Ministerului Sanatatii estimarile cantitatilor diferitelor substante si preparate pe care le produc, fabrica sau importa.

Art. 18. – Modalitatile de aplicare a prezentului capitol, intocmirea dosarului ce insoteste cererea si modelul de autorizatie sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

   CAPITOLUL V
Import/export si tranzit cu plante, substante si
preparate stupefiante si psihotrope

Art. 19. – Sunt interzise importurile si exporturile in si din Romania cu incalcarea prevederilor prezentei legi.

Art. 20. – Operatiunile de export sau de import cu plantele, substantele si preparatele prevazute in tabelele I, II si III din anexa se desfasoara in baza unei autorizatii de export sau import, eliberata pentru fiecare operatiune de catre Ministerul Sanatatii prin serviciul specializat, conform modelului prevazut in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 21. – Operatiunile de import/export cu plante, substante si preparate prevazute in tabelele I, II si III din anexa pot fi efectuate numai de persoanele titulare ale autorizatiei prevazute la art. 12, 15 si 49, in limitele estimarilor anuale.

Art. 22. –

(1) Modelul cererii pentru obtinerea autorizatiei de import sau export este prevazut in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Pentru obtinerea autorizatiei de export este necesar si un exemplar original al autorizatiei de import, emisa de autoritatea competenta din tara importatorului.

Art. 23. –

(1) Autorizatia de import sau de export indica autoritatea care a emis-o si contine aceleasi informatii ca si cererea privind operatiunea prevazuta la art. 22 alin. (1).

(2) Autorizatia de export cuprinde in mod obligatoriu numarul si data autorizatiei de import care atesta ca importul substantei sau al preparatului este autorizat.

Art. 24. –

(1) Ministerul Sanatatii elibereaza importatorului doua exemplare originale ale autorizatiei de import, dintre care un exemplar se anexeaza documentelor de transport.

(2) Ministerul Sanatatii elibereaza exportatorului doua exemplare originale ale autorizatiei de export, dintre care un exemplar se anexeaza documentelor de transport.

Art. 25. – In cazul in care cantitatea de plante, substante sau preparate efectiv exportata este mai mica decat cea indicata pe autorizatia de export, Ministerul Sanatatii precizeaza acest lucru pe autorizatie si pe toate copiile sale oficiale.

Art. 26. – Atunci cand transportul a ajuns pe teritoriul Romaniei, Ministerul Sanatatii restituie autoritatii competente din tara exportatoare autorizatia de export emisa de aceasta, cu specificarea cantitatii efectiv importate din fiecare planta, substanta si preparat.

Art. 27. – Documentele comerciale, documentele de vama sau de transport, precum si alte documente de expediere trebuie sa indice numele plantelor si ale substantelor asa cum acestea figureaza in tabelele conventiilor internationale si, dupa caz, denumirea comerciala a preparatelor, cantitatilor exportate de pe teritoriul national sau care urmeaza a fi importate, numele si adresele exportatorului, ale importatorului si cele ale destinatarului.

Art. 28. –

(1) Este interzisa depozitarea in regim de antrepozitare si in zonele libere a plantelor, substantelor sau preparatelor ce contin substante stupefiante ori psihotrope indigene sau de import.

(2) Sunt interzise importurile pe teritoriul Romaniei sub forma de transporturi adresate unui depozit de vama.

(3) Sunt interzise exporturile de pe teritoriul Romaniei sub forma de transporturi adresate unui depozit de vama, cu exceptia cazului in care autoritatea competenta a tarii importatoare a precizat pe autorizatia de import ca aproba o astfel de operatiune.

Art. 29. – Transporturile ce intra sau ies de pe teritoriul Romaniei fara a fi insotite de o autorizatie de import sau de export, precum si cele care nu sunt conforme autorizatiei sunt retinute de autoritatile competente, pana la justificarea legitimitatii transportului sau pana la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti prin care se dispune confiscarea transportului respectiv.

Art. 30. –

(1) Birourile vamale de frontiera si birourile vamale de interior pentru importul sau exportul de plante, substante ori preparate prevazute in tabelele I, II si III din anexa sunt stabilite de autoritatea vamala competenta si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 30 de zile de la publicarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Modalitatea de transmitere a informatiei de la punctele vamale catre Ministerul Sanatatii se va preciza in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 31. –

(1) Tranzitarea pe teritoriul Romaniei a unui transport de plante, substante sau preparate continand substante prevazute in tabelele I, II si III din anexa este permisa numai daca la punctele de control pentru trecerea frontierei se prezinta autorizatia de import-export pentru acel transport.

(2) Destinatia unui transport aflat in tranzit pe teritoriul Romaniei poate fi schimbata numai dupa eliberarea unei noi autorizatii de export de catre autoritatea competenta din tara exportatoare.

(3) Nici un transport de plante, substante si de preparate prevazute la alin. (1), aflat in tranzit pe teritoriul Romaniei, nu poate fi supus vreunui tratament care sa-i modifice natura sau ambalajul.

Art. 32. – Dispozitiile art. 31 nu sunt aplicabile daca transportul este efectuat pe cale aeriana. In situatia in care aeronava face escala sau aterizeaza fortat pe teritoriul Romaniei, transportul va fi tratat ca un export de pe teritoriul Romaniei catre tara destinatara numai in conditiile descarcarii sau daca circumstantele impun acest lucru.

   CAPITOLUL VI
Transportul plantelor, substantelor si preparatelor
stupefiante si psihotrope

Art. 33. –

(1) Unitatile autorizate si transportatorii autorizati de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului sunt obligati sa ia masuri corespunzatoare pentru a preveni deturnarea din circuitul legal a plantelor, substantelor si preparatelor prevazute in tabelele din anexa.

(2) Transportul se efectueaza cu indeplinirea urmatoarelor obligatii:

a) este insotit de documentele prevazute de lege;

b) preparatele sunt transportate in containere cu sigilii nefalsificabile si care sa permita controlul;

c) orice circumstante care ar permite traficul ilegal trebuie comunicate autoritatilor competente in cel mai scurt timp.

   CAPITOLUL VII
Utilizarea medicala si distributia substantelor
si preparatelor stupefiante si psihotrope

Art. 34. – Farmaciile cu circuit deschis, farmaciile cu circuit inchis, cabinetele medicale in specialitatea medicina de familie, precum si centrele de tratament pentru toxicomani isi desfasoara activitatea cu plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, in baza autorizatiei de functionare, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 35. – Achizitionarea de plante, substante si preparate prevazute in tabelele II si III din anexa poate fi efectuata numai de la o persoana juridica autorizata, potrivit dispozitiilor art. 15.

Art. 36. –

(1) Persoanele juridice pot sa achizitioneze, sa distribuie si sa utilizeze in limita nevoilor lor plante, substante si preparate prevazute in tabelele II si III din anexa numai daca detin autorizatie emisa de Ministerul Sanatatii.

(2) Continutul si modalitatea de control al truselor de prim ajutor vor fi precizate prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 37. –

(1) Preparatele si substantele stupefiante si psihotrope pot fi utilizate in scop medical numai pe baza prescriptiilor medicale, in conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Prescrierea substantelor si preparatelor prevazute in tabelul II din anexa se face pe formulare speciale, securizate, sau in condici de prescriptii medicale ori condici de aparat, destinate exclusiv prescrierii acestora, in cadrul unitatilor sanitare umane sau veterinare, in conditiile prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Prescrierea substantelor si preparatelor prevazute in tabelul III din anexa se face pe formulare care se retin la eliberare, in conditiile prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(4) Eliberarea substantelor si preparatelor prevazute in tabelele II si III din anexa, fara prescriptie medicala, este interzisa, cu exceptia preparatelor prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi, in baza art. 6 alin. (2).

Art. 38. –

(1) Plantele si substantele prevazute in tabelele II si III din anexa pot fi prescrise pacientilor in conformitate cu prevederile art. 37, numai sub forma de preparate farmaceutice, realizate industrial sau in farmacie, de catre:

a) medicii titulari ai autorizatiei de libera practica, in conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

b) medicii veterinari titulari ai autorizatiei de libera practica, in conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Pacientii aflati in tratament cu medicamente care contin substante stupefiante sau psihotrope prevazute in tabelul II din anexa pot detine cantitatea prescrisa numai in baza prescriptiei medicale.

(3) Medicamentele care contin substante stupefiante sau psihotrope, obtinute pe baza de prescriptie medicala, ramase neutilizate, vor fi distruse conform procedurilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 39. – Modalitatea privind prescrierea si eliberarea preparatelor farmaceutice prevazute in tabelele II si III din anexa, precum si modelul formularelor sunt prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 40. – Este interzisa detinerea, in orice scop, a plantelor, substantelor si preparatelor prevazute in tabelele I, II si III din anexa, in afara de cazul in care este autorizata, potrivit prevederilor prezentei legi si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 41. – Conditiile in care calatorii pot detine medicamente ce contin substante stupefiante si psihotrope vor fi stabilite in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

   CAPITOLUL VIII
Obligatii ale persoanelor autorizate sa efectueze operatiuni cu plante,
substante si preparate care contin substante stupefiante si psihotrope

Art. 42. –

(1) Persoanele juridice autorizate sa desfasoare activitati de cultivare, producere, fabricare, depozitare, de import si export cu plante, substante si preparate care contin substante stupefiante si psihotrope sunt obligate sa transmita Ministerului Sanatatii urmatoarele documente:

a) o situatie lunara a cantitatilor din fiecare planta, substanta si din fiecare preparat, importate sau exportate, cu indicarea tarii expeditoare si a tarii destinatare, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la sfarsitul fiecarei luni;

b) o situatie recapitulativa a datelor transmise conform lit. a) privind anul calendaristic trecut, inclusiv situatia stocului la data de 31 decembrie a acelui an, cel mai tarziu pana la data de 15 februarie a fiecarui an;

c) situatia privind cantitatile din fiecare substanta si din fiecare preparat, produse sau fabricate, in termenele prevazute la lit. a) si b);

d) situatia privind cantitatea din fiecare substanta utilizata pentru fabricare, in termenele prevazute la lit. a) si b);

e) o situatie privind estimarea necesarului de plante, substante si preparate pentru anul calendaristic urmator, conform formularelor prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi, cel mai tarziu la data de 31 mai a fiecarui an;

f) o situatie trimestriala din partea producatorilor si distribuitorilor, care sa specifice miscarile cantitatilor de plante, substante si preparate care contin substante stupefiante si psihotrope, la nivel national, efectuate in aceasta perioada.

(2) Datele prevazute la lit. a)-c) se transmit pentru fiecare planta cultivata, importata, exportata, in aceleasi termene.

(3) La cererea Ministerului Sanatatii, persoanele juridice autorizate sunt obligate sa transmita in cursul anului situatii recapitulative dupa modelul formularelor prezentate in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(4) Ministerul Sanatatii si Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale colecteaza, analizeaza si comunica Agentiei Nationale Antidrog, in vederea centralizarii si transmiterii catre organismele internationale, toate datele statistice pe care le detin in legatura cu activitatile prevazute la art. 1, solicitate prin conventiile internationale la care Romania este parte.

Art. 43. –

(1) Orice achizitie, transmitere, operatiune de comert, export sau import de plante, substante si preparate prevazute in tabelele I si II din anexa trebuie, in momentul efectuarii operatiunii, sa fie inregistrata conform conditiilor stabilite in normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Aceste documente se pastreaza timp de 5 ani.

(2) Comenzile si facturile pentru plantele, substantele si preparatele prevazute in tabelul II din anexa se efectueaza pe formulare separate.

Art. 44. –

(1) Orice persoana juridica autorizata, care detine plante, substante si preparate prevazute in tabelele I, II si III din anexa, este obligata sa asigure conditii de pastrare si depozitare conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Orice persoana autorizata care detine plante, substante si preparate prevazute in tabelele I, II si III din anexa este obligata sa ia masuri de paza pentru prevenirea sustragerii acestora.

Art. 45. –

(1) Substantele si preparatele prevazute in tabelele II si III din anexa se pun in circulatie numai in ambalaje adecvate, inchise si etichetate conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Ambalajele exterioare ale coletelor de expeditie nu trebuie sa contina nici o alta indicatie in afara numelui si adreselor expeditorului si destinatarului, precum si marca expeditorului.

Art. 46. –

(1) Eticheta sub care un preparat este pus in vanzare trebuie sa contina in mod obligatoriu denumirea, cantitatea si concentratia de substanta activa, numarul seriei de fabricatie, numele unitatii producatoare si termenul de valabilitate.

(2) Etichetele si alte suporturi informationale, cum sunt prospectele ce insotesc conditionarile pentru distributia en-détail, indica modul de utilizare, precum si precautiile ce trebuie luate si atentionarile ce sunt necesare pentru siguranta utilizatorului, in conditiile prevazute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 47. –

(1) Orice publicitate cu privire la substantele si preparatele prevazute in tabelele I, II si III din anexa este interzisa, in afara de publicatiile stiintifice sau profesionale, recunoscute pe plan national, destinate cercetatorilor sau profesionistilor.

(2) Este interzisa distribuirea de esantioane ale substantelor si preparatelor prevazute in tabelele I, II si III din anexa.

Art. 48. – Distrugerea substantelor si preparatelor identificate ca necorespunzatoare calitativ de catre persoana juridica autorizata sau de Agentia Nationala a Medicamentului, dupa caz, cu termen de valabilitate expirat ori care au fost returnate, se efectueaza de catre o societate autorizata, in baza aprobarii de distrugere emise de Ministerul Sanatatii si in prezenta unei comisii constituite in conditiile prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

   CAPITOLUL IX
Cercetari medicale si stiintifice, invatamant

Art. 49. –

(1) Ministerul Sanatatii autorizeaza, in scopul cercetarii medicale ori stiintifice, pentru invatamant sau pentru efectuarea de constatari ori expertize tehnico-stiintifice, fizico-chimice, dispuse de autoritatile judiciare, potrivit legii, o persoana fizica sau juridica, dupa caz, sa cultive, sa produca, sa fabrice, sa achizitioneze, sa transporte, sa importe, sa exporte, sa utilizeze, sa detina plante, substante si preparate prevazute in tabelele I, II si III din anexa in cantitati care sa nu le depaseasca pe cele strict necesare scopului urmarit, in conditiile prezentate in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Autorizatia prevazuta la alin. (1) poate fi acordata si pentru alte operatiuni dintre cele enumerate la art. 4, in masura in care asemenea operatiuni sunt necesare scopului urmarit.

(3) Beneficiarul autorizatiei prevazute la alin. (1) consemneaza intr-un registru, pe care il pastreaza timp de 5 ani, cantitatile de plante, substante si preparate pe care le importa, le achizitioneaza, le fabrica, le utilizeaza si le distruge, precum si data operatiunilor si numele furnizorilor. El are obligatia de a comunica trimestrial si anual Ministerului Sanatatii cantitatile importate, utilizate sau detinute in stoc pana la epuizarea acestuia, in conditiile prevazute la art. 42.

(4) Organele de politie si vamale pot trimite pentru analize de laborator Organului International de Control al Stupefiantelor din cadrul Organizatiei Natiunilor Unite sau autoritatilor competente ale altor state esantioane ale substantelor, plantelor ori preparatelor prevazute in tabelele I, II si III din anexa.

   CAPITOLUL X
Sanctiuni

Art. 50. – In cazul in care exista sau se presupune in mod justificat ca exista un risc iminent si grav pentru sanatate, autoritatile sanitare vor adopta masurile de precautie, care vor consta in:

a) blocarea marfii, retragerea de pe piata si interzicerea utilizarii specialitatilor farmaceutice, formulelor magistrale si preparatelor oficinale, precum si suspendarea activitatilor, publicitatii si inchiderea provizorie a localurilor, centrelor sau serviciilor;

b) suspendarea elaborarii, prescrierii, eliberarii si furnizarii de preparate in faza de cercetare clinica sau pentru cercetare pe animale.

Art. 51. – In cazul incalcarii repetate a prevederilor art. 42 alin. (1)-(3), Ministerul Sanatatii poate suspenda autorizatia pentru desfasurarea activitatilor prevazute la art. 15 alin. (1), pentru o perioada de 1-3 luni.

Art. 52. –

(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza, dupa cum urmeaza:

a) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), art. 37 alin. (2)-(4) si ale art. 44-46, cu amenda de la 200 lei (RON) la 1.000 lei (RON);

b) nerespectarea prevederilor art. 43, cu amenda de la 500 lei (RON) la 2.000 lei (RON);

c) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (4), ale art. 47 si 48, cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON);

d) nerespectarea prevederilor art. 42 alin. (1)-(3) si ale art. 43, cu amenda de la 5.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON).

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul anume imputernicit din cadrul Ministerului Sanatatii si al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Directiei Generale de Combatere a Criminalitatii Organizate si Antidrog si Agentiei Nationale Antidrog.

(3) Dispozitiile referitoare la contraventiile prevazute la alin. (1) si (2) se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

   CAPITOLUL XI
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 53. – La data intrarii in vigoare a prezentei legi Legea nr. 73/1969 privind regimul produselor si al substantelor stupefiante, publicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 154 din 29 decembrie 1969, cu modificarile ulterioare, si Hotararea Guvernului nr. 75/1991 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind regimul produselor si substantelor stupefiante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 20 din 28 ianuarie 1991, cu modificarile ulterioare, se abroga.

Art. 54. – Autorizatiile eliberate in baza Legii nr. 73/1969 isi mentin valabilitatea pentru o perioada de cel mult 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, urmand ca in acest interval sa fie preschimbate conform prevederilor prezentei legi.

Art. 55. – In scopul indeplinirii obligatiilor asumate de Romania prin conventiile internationale si pentru raportarea datelor solicitate de organele si organismele competente, termenele de raportare prevazute la art. 42 pot fi modificate prin ordin al ministrului sanatatii.

Art. 56. – Prezenta lege intra in vigoare la 7 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 57 care intra in vigoare la data publicarii.

Art. 57. – In termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Sanatatii va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR                          PRESEDINTELE SENATULUI
         ADRIAN NASTASE                                      NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 29 noiembrie 2005.

Nr. 339.

   ANEXA  1)

TABELUL I
PLANTE, SUBSTANTE SI PREPARATE CU SUBSTANTE PSIHOTROPE
SI STUPEFIANTE INTERZISE, LIPSITE DE INTERES RECUNOSCUT IN MEDICINA*)

   ___________

Anexa este reprodusa in facsimil.

STUPEFIANTE

1. Acetorfina

2. Acetil-alfa-metilfentanil

3. Alfa-metilfentanil

4. Alfa-metiltiofentanil

5. Beta-hidroxifentanil

6. Beta-hidroxi-metil-3-fentanil

7. Cetobemidona

8. Dezomorfina

9. Etorfina

10. Heroina

11. 3-metilfentanil

12. 3-metiltiofentanil

13. MPPP

14. Para-fluorofentanil

15. PEPAP

16. Tiofentanil

PSIHOTROPE

1. Brolamfetamina

2. Catinona

3. 2C-B

4. 2C-I

5. 2C-T-7

6. DET

7. DMA

8. DMHP

9. DMT

10. DOET

11. Eticiclidina

12. Etriptamina

13. N-hidroxi MDA

14. (+)-LYSERGIDE

15. N-etil MDA, MDE

16. MDMA

17. Mescalina

18. Metcatinona

19. Metil-4aminorex

20. MMDA

21. 4-MTA

22. Parahexil

23. PMA

24. PMMA

25. Psilocina, psilotsin

26. Psilocibina

27. Roliciclidina

28. STP, DOM

29. Tenamfetamina

30. Tenociclidina

31. Tetrahidrocanabinol, izomerii urmatori si variantele lor stereochimice:

▪ tetrahidro-7,8,9,10 trimetil-6,6,9 pentil-3 6H-dibenzo[b,d] piran ol-1

▪ (9R, 10aR)-tetrahidro-8,9,10,10a trimetil-6,6,9 pentil-3 6H-dibenzo[b,d] piran ol-1

▪ (6aR, 9R, 10aR)-tetrahidro-6a,9,10,10a trimetil-6,6,9 pentil-3 6H-dibenzo[b,d] piran ol-1

▪ (6aR, 10aR)-tetrahidro-6a,7,10,10a trimetil-6,6,9 pentil-3 6R-dibenzo[b,d] piran ol-1

▪ tetrahidro-6a,7,8,9-trimetil-6,6,9 pentil-3 6H-dibenzo[b,d] piran ol-1 (6aR, 10aR)-hexahidro-6a,7,8,9,10,10a dimetil-6,6 metilena-9 pentil-3 6H-dibenzo[b,d] piran ol

32. TMA

Sunt supuse acelorasi reguli si:

a) izomerii acestor substante, cu exceptia cazului in care sunt mentionati expres numai anumiti izomeri, in toate cazurile in care asemenea izomeri pot exista, conform formulei chimice corespunzatoare a substantei in cauza;

b) eterii si esterii acestor substante, in cazurile in care pot exista;

c) sarurile acestor substante, inclusiv cele ale eterilor, esterilor si izomerilor, in toate cazurile in care pot exista.

TABELUL II
PLANTE, SUBSTANTE SI PREPARATE CE CONTIN SUBSTANTE STUPEFIANTE SI
PSIHOTROPE CARE PREZINTA INTERES IN MEDICINA, SUPUSE UNUI CONTROL STRICT

STUPEFIANTE

1. Acetildihidrocodeina*)

2. Acetilmetadol

3. Alfentanil

4. Allilprodina

5. Alfacetilmetadol

6. Alfameprodina

7. Alfametadol

8. Alfaprodina

9. Anileridina

10. Benzetidina

11. Benzilmorfina

12. Betacetilmetadol

13. Betameprodina

14. Betametadol

15. Betaprodina

16. Bezitramida

17. Butirat de dioxafetil

18. Cannabis, rezina de canabis, extracte si tincturi de cannabis

19. Clonitazena

20. Coca, frunze de

21. Cocaina

22. Codeina*)

23. Codoxima

24. Concentrat de pai de mac

25. Dextromoramida

26. Dextropropoxifen*)

27. Diampromida

28. Dietiltiambutena

29. Difenoxin

30. Dihidromorfina

31. Dimenoxadol

32. Dimepheptanol

33. Dimetiltiambutena

34. Dioxafetilbutirat

35. Difenoxilat

36. Dihidrocodeina*)

37. Dipipanona

38. Drotebanol

39. Ecgonina, esterii si derivatii care se pot transforma in ecgonina si cocaina

40. Etilmetiltiambutena

41. Etilmorfina*)

42. Etonitazen

43. Etoxeridin

44. Fenadoxona

45. Fenampromida

46. Fenazocin

47. Fenomorfan

48. Fenoperidina

49. Fentanil

50. Folcodin*)

51. Furetidina

52. Hidrocodon

53. Hidromorfinol

54. Hidromorfona

55. Hidroxipetidina

56. Izometadon

57. Levometorfan

58. Levomoramid

59. Levofenacilmorfan

60. Levorfanol

61. Metazocin

62. Metadona

63. Metadona, intermediar al

64. Metildezorfina

65. Metildihidromorfina

66. Metopon

67. Moramida, intermediar al

68. Morferidina

69. Morfina

70. Morfina metobromida si alti derivati morfinici cu azot pentavalent

71. Morfina N-oxid

72. Myrofina

73. Nicocodina*)

74. Nicodicodina*)

75. Nicomorfina

76. Noracimetadol

77. Norcodeina*)

78. Norlevorfanol

79. Normetadona

80. Normorfina

81. Norpipanon

82. Opium

83. Oxicodon

84. N-oximorfina

85. Oximorfon

86. Petidina

87. Petidina, intermediar A al

88. Petidina, intermediar B al

89. Petidina, intermediar C al

90. Piminodina

91. Piritramida

92. Proheptazina

93. Properidina

94. Propiram*)

95. Racemetorfan

96. Racemoramida

97. Racemorfan

98. Remifentanil

99. Sufentanil

100. Tebacona

101. Tebaina

102. Tilidina

103. Trimeperidina

___________

*)Cu exceptia preparatelor.

PSIHOTROPE

1. Amfetamina

2. Dexamfetamina

3. Dronabinol (Aceasta DCI desemneaza numai una din variantele stereochimice de delta-9-tetrahidrocanabinol, si anume (-)trans-delta-9-tetrahidrocanabinol.) Delta-9-tetrahidrocanabinol si variantele ei stereochimice

4. Fenetilina

5. Levamfetamina

6. Levometamfetamina

7. Meclocvalon

8. Metamfetamina

9. Metacvalon

10. Metilfenidat

11. Fenciclidina

12. Fenmetrazina

13. Racemat de metamfetamina

14. Secobarbital

15. Zipeprol

Sunt supuse acelorasi reguli si:

a) izomerii acestor substante, cu exceptia cazului in care sunt mentionati expres numai anumiti izomeri, in toate cazurile in care asemenea izomeri pot exista, conform formulei chimice corespunzatoare a substantei in cauza;

b) eterii si esterii acestor substante, in cazurile in care pot exista;

c) sarurile acestor substante, inclusiv cele ale eterilor, esterilor si izomerilor, in toate cazurile in care pot exista.

TABELUL III
PLANTE, SUBSTANTE SI PREPARATE CE CONTIN SUBSTANTE STUPEFIANTE
SI PSIHOTROPE CARE PREZINTA INTERES IN MEDICINA, SUPUSE CONTROLULUI*)

PREPARATE CU SUBSTANTE STUPEFIANTE

1. Acetildihidrocodeina

2. Codeina

3. Dihidrocodeina

4. Etilmorfina

5. Nicocodina

6. Nicodicodina

7. Norcodeina

8. Folcodin

PSIHOTROPE

1. Allobarbital

2. Alprazolam

3. Amfepramon

4. Aminorex

5. Amobarbital

6. Barbital

7. Benzfetamina

8. Bromazepam

9. Brotizolam

10. Buprenorfina

11. Butalbital

12. Butobarbital

13. Catina*)

14. Camazepam

15. Ciclobarbital

16. Clordiazepoxid

17. Clobazam

18. Clonazepam

19. Clorazepat

20. Clotiazepam

21. Cloxazolam

22. Delorazepam

23. Diazepam

24. Estazolam

25. Etclorvynol

26. Etinamat

27. Etilamfetamina

28. Fencamfamina

29. Fendimetrazin

30. Fenobarbital

31. Fenproporex

32. Fentermina

33. Fludiazepam

34. Flunitrazepam

35. Flurazepam

36. GHB

37. Glutetimida

38. Halazepam

39. Haloxazolam

40. Ketazolam

41. Lefetamina

42. Loflazepat de etil

43. Loprazolam

44. Lorazepam

45. Lormetazepam

46. Mazindol

47. Medazepam

48. Mefenorex

49. Meprobamat

50. Mezocarb

51. Metilfeno-barbital

52. Metiprilon

53. Midazolam

54. Nimetazepam

55. Nitrazepam

56. Nordazepam

57. Oxazepam

58. Oxazolam

59. Pemolina

60. Pentazocin

61. Pentobarbital

62. Pinazepam

63. Pipradol

64. Prazepam

65. Pirovaleron

66. Secbutabarbital

67. Temazepam

68. Tetrazepam

69. Triazolam

70. Vinilbital

71. Zolpidem

___________

*)Substanta psihotropa din arbustul Catha edulis Forsk (Celastraceae), popular khat, nu specia Hippophae rhamnoides L. (Eleagnaceae), cunoscuta popular drept catina.

Sunt supuse acelorasi reguli si:

a) izomerii acestor substante, cu exceptia cazului in care sunt mentionati expres numai anumiti izomeri, in toate cazurile in care asemenea izomeri pot exista, conform formulei chimice corespunzatoare a substantei in cauza;

b) eterii si esterii acestor substante, in cazurile in care pot exista;

c) sarurile acestor substante, inclusiv cele ale eterilor, esterilor si izomerilor, in toate cazurile in care pot exista.

Ordonanta de urgenta 105 din 30 noiembrie 2011 (OUG 105/2011)

pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, precum si a art. 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

Publicat in Monitorul Oficial 855 din 5 decembrie 2011 (M. Of. 855/2011)

LegeStart prezinta actul doar in varianta publicata in Monitorul Oficial.
Pentru versiunea consolidata a actului va recomandam sa consultati Indaco LEGE Online.
Textele in format electronic ale actelor normative publicate pe acest site formeaza obiectul dreptului de autor al INDACO SYSTEMS si copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.
Pentru detalii consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului.

Avand in vedere pericolul pe care il prezinta pentru sanatatea publica consumul anumitor plante si substante, din cauza intoxicarilor pe care le produc si riscului de abuz,

luand in considerare numarul mare de persoane care se prezinta la spital in urma consumului unor asemenea plante si substante,

tinand cont de faptul ca orice intarziere determinata de parcurgerea procedurii legislative obisnuite ar putea afecta sanatatea sau viata unui mare numar de persoane, in special tineri,

pentru a se acorda posibilitatea de a formula propuneri de extindere a sferei substantelor interzise pentru mai multe institutii publice cu atributii in domeniul prevenirii si combaterii fenomenului infractional in domeniul drogurilor si substantelor stupefiante si psihotrope,

in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. –

La articolul 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“a) substante aflate sub control national – drogurile si precursorii inscrisi in tabelele-anexa nr. I-IV, care fac parte integranta din prezenta lege; tabelele pot fi modificate prin inscrierea unei noi plante sau substante, prin radierea unei plante sau substante ori prin transferarea acestora dintr-un tabel in altul, la propunerea ministrului sanatatii sau a ministrului administratiei si internelor;”.

Art. II. –

La articolul 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.095 din 5 decembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“Art. 8. –

(1) Tabelele prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege pot fi modificate printr-o noua inscriere, radiere sau transfer dintr-un tabel in altul, in baza modificarilor transmise de Comisia pentru Stupefiante a Organizatiei Natiunilor Unite sau de organismele europene competente, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Prin modificarile prevazute la alin. (1) nu se poate inscrie o substanta aflata sub control national si international sub un regim mai putin strict decat in conditiile prezentei legi si ale conventiilor internationale.

………………………………………………………………………………….

(4) Sectiunea «Plante si substante aflate sub control national» se actualizeaza ori de cate ori este necesar.”

   PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

   Contrasemneaza:
Ministrul sanatatii,
Ritli Ladislau
Ministrul administratiei si internelor,
Constantin-Traian Igas

Bucuresti, 30 noiembrie 2011.

Nr. 105.

OUG nr. 6/2010 – modificarea si completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope


Ordonanta de Urgenta nr. 6/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 100, din 15 februarie 2010.

Avand in vedere pericolul pe care il prezinta pentru sanatatea publica consumul anumitor plante si substante, din cauza intoxicarilor pe care le produc si riscului de abuz,
luand in considerare numarul mare de persoane care se prezinta la spital in urma consumului unor asemenea plante si substante,
intrucat numarul magazinelor prin intermediul carora se comercializeaza aceste plante si substante creste alarmant, tinand cont de faptul ca orice intarziere determinata de parcurgerea procedurii legislative obisnuite ar putea afecta sanatatea sau viata unui mare numar de persoane, in special tineri,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta:

Art. I. — Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„a) substante aflate sub control national — drogurile si precursorii inscrisi in tabelele-anexa nr. I—IV, care fac parte integranta din prezenta lege; tabelele pot fi modificate prin hotarare a Guvernului, prin inscrierea unei noi plante sau substante, prin radierea unei plante sau substante ori prin transferarea acestora dintr-un tabel in altul, la propunerea ministrului sanatatii;”.

2. In tabelul nr. I, dupa substanta TMA-2 = 2,4,5- trimethoxyamphetamine se introduc urmatoarele plante si substante:
„BZP (benzilpiperazina)
CPP (clorofenilpiperazina)
CP 47,497 = 2-(3-hidroxiciclohexil)- 5-(2-metiloctan-2-il) fenol
CP 47,497-C6 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilheptan-2-il) fenol
CP 47,497-C8= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilnonan-2-il) fenol
CP 47,497-C9= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metildecan-2-il) fenol
DOC (2,5-dimetoxi-4-cloroamfetamina) = 1-(4-clor-2,5- dimetoxi-fenil) propan-2-amina
DOI (2,5-dimetoxi-4-iodoamfetamina) = 1-(2,5-dimetoxi-4-iodofenil)-propan-2-amina
Fluorometcatinona (flefedrona) = 1-(fluorofenil)-2-(metilamino) propan-1-ona
Indanilamfetamina
JWH-018 = Naftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il) metanona4-metilmetcatinona (mefedrona) = 1-(4-metilfenil)-2-metilaminopropan-1-ona
4-metoximetcatinona (metedrona) = 1-(4-metoxifenil)-2-(metilamino) propan-1-ona
Oripavina
Toate speciile din genul Psilocybe
TFMPP (trifluorometilfenilpiperazina)
β-ceto-MDMA (metilona) = 2-metilamino-1-(3,4-metilendioxifenil) propan-1-ona
β-ceto-MBDB (butilona) = 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(metilamino) butan-1-ona.”

3. In tabelul nr. II, dupa substanta 2C-B = 4-bromo-2,5- dimethoxyphenethylamine se introduce urmatoarea substanta:
„Bromo-dragonfly = 1-(8-Bromobenzodifuran-4-il)-2-aminopropan.”

4. In tabelul nr. III, dupa substanta ZOLPIDEM = N, N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazol [1,2 = α] pyridin-3-acetamide se introduc urmatoarele plante si substante:
„Acid ibotenic
Amanita muscaria (L: Fr.) Lam.
Amanita pantherina
Amida acidului lisergic
Toate speciile din genul Argyreia
7-hidroximitragynina
Ibogaina
Ketamina
Muscimol
Mitraginina
Mitragyna speciosa Korth (Kratom)
Nitrit de amil
Nymphaea caerulea Sav.
Turbina corymbosa (L.) Raf., Sin. Rivea corymbosa (L.)
Hallier f.
Salvinorin A-F
Salvia divinorum Epling & Játiva
Tabernanthe iboga (L.) Nutt.”

5. In tabelul nr. IV, dupa substanta Toluene se introduce urmatoarea substanta:
„Gama-butirolactona (GBL) = Dihidrofuran-2(3H)-ona.”

Art. II. — Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.095 din 5 decembrie 2005, cu completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins:

„d1) plante si substante aflate sub control national — termen desemnand plantele si substantele cu proprietati psihoactive, introduse in anexele la prezenta lege prin procedura nationala prevazuta la art. 8 alin. (3);”.

2. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
„(3) Plantele si substantele nesupuse controlului international care, datorita proprietatilor psihoactive, prezinta un risc pentru sanatatea publica se inscriu in sectiunea «Plante si substante aflate sub control national» din tabelele din anexa la prezenta lege, la propunerea Ministerului Sanatatii.
(4) Sectiunea «Plante si substante aflate sub control national» se actualizeaza ori de cate ori este necesar, prin hotarare a Guvernului.”

3. La anexa, dupa sectiunea „Psihotrope” a tabelului I se introduce o noua sectiune, sectiunea „Plante si substante aflate sub control national”, cu urmatorul cuprins:
„PLANTE ȘI SUBSTANȚE AFLATE SUB CONTROL NAȚIONAL
1. Acid ibotenic
2. Amanita muscaria (L: Fr.) Lam
3. Amanita pantherina
4. Amida acidului lisergic
5. Toate speciile din genul Argyreia
6. BZP (benzilpiperazina)
7. DOC (2,5-dimetoxi-4-cloroamfetamina) = 1-(4-clor-2,5-dimetoxi-fenil) propan-2-amina
8. DOI (2,5-dimetoxi-4-iodoamfetamina) = 1-(2,5-dimetoxi-4-iodofenil)-propan-2-amina
9. CPP (clorofenilpiperazina)
10. CP 47,497 = 2-(3-hidroxiciclohexil)- 5-(2-metiloctan-2-il)fenol
11. CP 47,497-C6 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilheptan-2-il) fenol
12. CP 47,497-C8= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilnonan-2-il) fenol
13. CP 47,497-C9= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metildecan-2-il) fenol
14. Fluorometcatinona (flefedrona) = 1-(fluorofenil)-2-(metilamino) propan-1-ona
15. Indanilamfetamina
16. JWH-018 = Naftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il) metanona
17. 4-metilmetcatinona (mefedrona) = 1-(4-metilfenil)-2-metilaminopropan-1-ona
18. 4-metoximetcatinona (metedrona) = 1-(4-metoxifenil)-2-(metilamino) propan-1-ona
19. Muscimol
20. Nymphaea caerulea Sav.
21. Turbina corymbosa (L.) Raf., Sin. Rivea corymbosa (L.) Hallier f.
22. Toate speciile din genul Psilocybe 23. TFMPP (trifluorometilfenilpiperazina)
24. β-ceto-MDMA (metilona) = 2-metilamino-1-(3,4- metilendioxifenil) propan-1-ona
25. β-ceto-MBDB (butilona) = 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2- (metilamino) butan-1-ona.”

4. La anexa, dupa sectiunea „Psihotrope” a tabelului II se introduce o noua sectiune, sectiunea „Plante si substante aflate sub control national”, cu urmatorul cuprins:
„PLANTE ȘI SUBSTANȚE AFLATE SUB CONTROL NAȚIONAL
1. Ibogaina
2. Ketamina
3. Mitragyna speciosa Korth (Kratom)
4. 7-hidroximitragynina
5. Mitraginina
6. Salvia divinorum Epling & Játiva
7. Salvinorin A-F
8. Tabernanthe iboga (L.) Nutt.”

5. La anexa, dupa sectiunea „Psihotrope” a tabelului III se introduce o noua sectiune, sectiunea „Plante si substante aflate sub control national”, cu urmatorul cuprins:
„PLANTE ȘI SUBSTANȚE AFLATE SUB CONTROL NAȚIONAL
1. Bromo-dragonfly = 1-(8-Bromobenzodifuran-4-il)-2- aminopropan
2. Gama-butirolactona (GBL) = Dihidrofuran-2(3H)-ona 3. Nitrit de amil”

Art. III. — (1) In decurs de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, proprietarul, posesorul ori detinatorul cu orice titlu al plantelor si substantelor prevazute la art. I si II are obligatia sa distruga, pe cheltuiala proprie, cu respectarea prevederilor legale, plantele si substantele pe care le detine.
(2) In perioada prevazuta la alin. (1), cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea in vanzare, vanzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpararea, introducerea sau scoaterea din tara, precum si importul ori exportul plantelor si substantelor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta sunt interzise, in conformitate cu prevederile Legii nr. 143/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul sanatatii,
Cseke Attila
p. Ministrul administratiei si internelor,
Mihai Capra,
secretar de stat
Bucuresti, 10 februarie 2010.
Nr. 6.

 

 

HG nr. 575/2010 – actualizarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

Vezi cele 4 comentarii!

Hotararea Guvernului nr. 575/2010 pentru actualizarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, precum si a anexei la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 509, din 22 iulie 2010.

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 8 alin. (4) din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, cu completarile ulterioare, si al art. 1 lit. a) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. I. — Anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.095 din 5 decembrie 2005, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. In tabelul I, la sectiunea „Plante si substante aflate sub control national”, dupa pozitia 25 se introduc sapte noi pozitii, pozitiile 26—32, cu urmatorul cuprins:
„26. 2C-C=4-cloro-2,5-dimetoxi-fenetilamina
27. Etcatinona=(RS)-2-etilamino-1-fenil-propan-1-ona
28. JWH 250=2-(2-metoxifenil)-1-(1-pentilindol-3-il) etanona
29. JWH-073=naftalen-1-il-(1-butilindol-3-il) metanona
30. Metilendioxipirovalerona (MDPV)
31. Metilbenzilpiperazina (MBZP)
32. N,N-dialil-5-metoxitriptamina (5-MEO-DALT)”.

2. In tabelul II, la sectiunea „Plante si substante aflate sub control national”, dupa pozitia 8 se introduce o noua pozitie, pozitia 9, cu urmatorul cuprins:
„9. Dimetocaina (larocaina)=(3-dietilamino-2,2-dimetilpropil)-4-aminobenzoat”.

3. In tabelul III, la sectiunea „Plante si substante aflate sub control national”, pozitia 2 „Gama-butirolactona (GBL) = Dihidrofuran-2(3H)-ona” se abroga.

Art. II. — Anexa la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. In tabelul nr. I, dupa substanta ,,β-ceto-MBDB (butilona) = 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(metilamino)butan-1-ona” se introduc urmatoarele substante:
,,JWH 250 = 2-(2-metoxifenil)-1-(1-pentilindol-3-il) etanona JWH-073 = naftalen-1-il-(1-butilindnol-3-il) metanona”.

2. In tabelul nr. III, dupa substanta ,,Tabernanthe iboga (L.) Nutt” se introduc urmatoarele substante:
,,2C-C = 4-cloro-2,5-dimetoxi-fenetilamina
Etcatinona = (RS)-2-etilamino-1-fenil-propan-1-ona
Dimetocaina (larocaina) = (3-dietilamino-2,2-dimetilpropil)-4- aminobenzoat
Metilendioxipirovalerona (MDPV)
Metilbenzilpiperazina (MBZP)
N,N-dialil-5-metoxitriptamina (5-MEO-DALT)”.

3. In tabelul nr. IV, substanta ,,Gama-butirolactona (GBL) = Dihidrofuran-2(3H)-ona” se abroga.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor Directivei 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul sanatatii,
Cseke Attila
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
Bucuresti, 16 iunie 2010.
Nr. 575.

Advertisements

discuta subiectul si tu

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: