Marius Leontiuc – Tratatele Uniunii Europene

VERSIUNE CONSOLIDATĂ
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/1

VERSIUNE CONSOLIDATĂ
A
TRATATULUI PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/13
TUE

PREAMBUL
MAIESTATEA SA REGELE BELGIENILOR, MAIESTATEA SA REGINA DANEMARCEI, PREȘEDINTELE REPUBLICII
FEDERALE GERMANIA, PREȘEDINTELE REPUBLICII ELENE, MAIESTATEA SA REGELE SPANIEI, PREȘEDINTELE
REPUBLICII FRANCEZE, PREȘEDINTELE IRLANDEI, PREȘEDINTELE REPUBLICII ITALIENE, ALTEȚA SA REGALĂ
MARELE DUCE DE LUXEMBURG, MAIESTATEA SA REGINA ȚĂRILOR DE JOS, PREȘEDINTELE REPUBLICII
PORTUGHEZE, MAIESTATEA SA REGINA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD (1),
DECIȘI să parcurgă o nouă etapă în procesul de integrare europeană inițiat prin constituirea
Comunităților Europene,
INSPIRÂNDU-SE din moștenirea culturală, religioasă și umanistă a Europei, din care s-au dezvoltat
valorile universale care constituie drepturile inviolabile și inalienabile ale persoanei, precum și
libertatea, democrația, egalitatea și statul de drept,
REAMINTIND importanța istorică a sfârșitului divizării continentului european și necesitatea stabilirii
unor baze solide pentru arhitectura Europei viitoare,
CONFIRMÂND atașamentul lor față de principiile libertății, democrației și respectării drepturilor omului
și libertăților fundamentale, precum și ale statului de drept,
CONFIRMÂND atașamentul lor față de drepturile sociale fundamentale definite în Carta socială
europeană, semnată la Torino, la 18 octombrie 1961, și în Carta comunitară a drepturilor sociale
fundamentale ale lucrătorilor din 1989,
HOTĂRÂȚI să întărească solidaritatea dintre popoarele lor, respectând totodată istoria, cultura și
tradițiile acestora,
HOTĂRÂȚI să consolideze caracterul democratic și eficacitatea funcționării instituțiilor, pentru a le
permite acestora să-și îndeplinească mai bine, într-un cadru instituțional unic, misiunile care le sunt
încredințate,
HOTĂRÂȚI să-și consolideze economiile naționale, să asigure convergența acestora, precum și să
stabilească o uniune economică și monetară care presupune, conform dispozițiilor prezentului
tratat și ale Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, o monedă unică și stabilă,
DECIȘI să promoveze progresul economic și social al popoarelor lor, ținând seama de principiul
dezvoltării durabile și în cadrul realizării pieței interne, al consolidării coeziunii și protecției
mediului, precum și să pună în aplicare politici care asigură progrese concomitente în domeniul
integrării economice și în celelalte domenii,
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/15
(1) Republica Bulgaria, Republica Cehă, Republica Estonia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania,
Republica Ungară, Republica Malta, Republica Austria, Republica Polonă, România, Republica Slovenia, Republica
Slovacă, Republica Finlanda și Regatul Suediei au devenit ulterior membre ale Uniunii Europene.
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Uniunea Europeană 15
HOTĂRÂȚI să instituie o cetățenie comună pentru resortisanții țărilor lor,
HOTĂRÂȚI să pună în aplicare o politică externă și de securitate comună, inclusiv definirea treptată a
unei politici de apărare comune, care ar putea conduce la o apărare comună, în conformitate cu
dispozițiile articolului 42, consolidând astfel identitatea Europei și independența acesteia în vederea
promovării păcii, securității și progresului în Europa și în întreaga lume,
HOTĂRÂȚI să faciliteze libera circulație a persoanelor, asigurând totodată siguranța și securitatea
popoarelor lor, prin instaurarea unui spațiu de libertate, securitate și justiție în conformitate cu
dispozițiile prezentului tratat și ale Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene,
HOTĂRÂȚI să continue procesul de creare a unei uniuni din ce în ce mai strânse între popoarele
Europei, în care deciziile să fie luate cât mai aproape posibil de cetățeni, în conformitate cu principiul
subsidiarității,
ÎN PERSPECTIVA etapelor următoare care vor trebui parcurse pentru ca integrarea europeană să
progreseze,
AU DECIS să instituie o Uniune Europeană și, în acest sens, au desemnat drept plenipotențiari:
(lista plenipotențiarilor nu este reprodusă)
CARE, după ce au făcut schimb de depline puteri, găsite în bună și cuvenită formă, convin cu privire
la următoarele dispoziții:
TITLUL I
DISPOZIȚII COMUNE
Articolul 1
(ex-articolul 1 TUE) (1)
Prin prezentul tratat, ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE instituie între ele o UNIUNE EUROPEANĂ, denumită
în continuare „Uniune”, căreia statele membre îi atribuie competențe pentru realizarea obiectivelor lor
comune.
Prezentul tratat marchează o nouă etapă în procesul de creare a unei uniuni tot mai profunde între
popoarele Europei, în cadrul căreia deciziile se iau cu respectarea deplină a principiului transparenței
și cât mai aproape cu putință de cetățeni.
Uniunea se întemeiază pe prezentul tratat și pe Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
(denumite în continuare „tratatele”). Aceste două tratate au aceeași valoare juridică. Uniunea se
substituie Comunității Europene și îi succedă acesteia.
C 83/16 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
(1) Această trimitere are caracter indicativ. Pentru informații detaliate, a se vedea tabelele de corespondență între vechea și
noua numerotare a tratatelor.
16 Tratate consolidate
Articolul 2
Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității,
statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor
care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată
prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați.
Articolul 3
(ex-articolul 2 TUE)
(1) Uniunea urmărește să promoveze pacea, valorile sale și bunăstarea popoarelor sale.
(2) Uniunea oferă cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și justiție, fără frontiere interne,
în interiorul căruia este asigurată libera circulație a persoanelor, în corelare cu măsuri adecvate
privind controlul la frontierele externe, dreptul de azil, imigrarea, precum și prevenirea criminalității
și combaterea acestui fenomen.
(3) Uniunea instituie o piață internă. Aceasta acționează pentru dezvoltarea durabilă a Europei,
întemeiată pe o creștere economică echilibrată și pe stabilitatea prețurilor, pe o economie socială de
piață cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre
progres social, precum și pe un nivel înalt de protecție și de îmbunătățire a calității mediului. Aceasta
promovează progresul științific și tehnic.
Uniunea combate excluziunea socială și discriminările și promovează justiția și protecția sociale,
egalitatea între femei și bărbați, solidaritatea între generații și protecția drepturilor copilului.
Aceasta promovează coeziunea economică, socială și teritorială, precum și solidaritatea între statele
membre.
Uniunea respectă bogăția diversității sale culturale și lingvistice și veghează la protejarea și dezvoltarea
patrimoniului cultural european.
(4) Uniunea instituie o uniune economică și monetară a cărei monedă este euro.
(5) În relațiile sale cu restul comunității internaționale, Uniunea își afirmă și promovează valorile și
interesele și contribuie la protecția cetățenilor săi. Aceasta contribuie la pacea, securitatea, dezvoltarea
durabilă a planetei, solidaritatea și respectul reciproc între popoare, comerțul liber și echitabil,
eliminarea sărăciei și protecția drepturilor omului și, în special, a drepturilor copilului, precum și
la respectarea strictă și dezvoltarea dreptului internațional, inclusiv respectarea principiilor Cartei
Organizației Națiunilor Unite.
(6) Uniunea își urmărește obiectivele prin mijloace corespunzătoare, în funcție de competențele
care îi sunt atribuite prin tratate.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/17
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Uniunea Europeană 17
Articolul 4
(1) În conformitate cu articolul 5, orice competență care nu este atribuită Uniunii prin tratate
aparține statelor membre.
(2) Uniunea respectă egalitatea statelor membre în raport cu tratatele, precum și identitatea lor
națională, inerentă structurilor lor fundamentale politice și constituționale, inclusiv în ceea ce privește
autonomia locală și regională. Aceasta respectă funcțiile esențiale ale statului și, în special, pe cele care
au ca obiect asigurarea integrității sale teritoriale, menținerea ordinii publice și apărarea securității
naționale. În special, securitatea națională rămâne responsabilitatea exclusivă a fiecărui stat membru.
(3) În temeiul principiului cooperării loiale, Uniunea și statele membre se respectă și se ajută
reciproc în îndeplinirea misiunilor care decurg din tratate.
Statele membre adoptă orice măsură generală sau specială pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor
care decurg din tratate sau care rezultă din actele instituțiilor Uniunii.
Statele membre facilitează îndeplinirea de către Uniune a misiunii sale și se abțin de la orice măsură
care ar putea pune în pericol realizarea obiectivelor Uniunii.
Articolul 5
(ex-articolul 5 TCE)
(1) Delimitarea competențelor Uniunii este guvernată de principiul atribuirii. Exercitarea acestor
competențe este reglementată de principiile subsidiarității și proporționalității.
(2) În temeiul principiului atribuirii, Uniunea acționează numai în limitele competențelor care i-au
fost atribuite de statele membre prin tratate pentru realizarea obiectivelor stabilite prin aceste tratate.
Orice competență care nu este atribuită Uniunii prin tratate aparține statelor membre.
(3) În temeiul principiului subsidiarității, în domeniile care nu sunt de competența sa exclusivă,
Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi realizate
în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la nivel regional și local, dar datorită
dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii.
Instituțiile Uniunii aplică principiul subsidiarității în conformitate cu Protocolul privind aplicarea
principiilor subsidiarității și proporționalității. Parlamentele naționale asigură respectarea principiului
subsidiarității, în conformitate cu procedura prevăzută în respectivul protocol.
(4) În temeiul principiului proporționalității, acțiunea Uniunii, în conținut și formă, nu depășește
ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor.
Instituțiile Uniunii aplică principiul proporționalității în conformitate cu Protocolul privind aplicarea
principiilor subsidiarității și proporționalității.
C 83/18 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
18 Tratate consolidate
Articolul 6
(ex-articolul 6 TUE)
(1) Uniunea recunoaște drepturile, libertățile și principiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale
a Uniunii Europene din 7 decembrie 2000, astfel cum a fost adaptată la 12 decembrie 2007,
la Strasbourg, care are aceeași valoare juridică cu cea a tratatelor.
Dispozițiile cuprinse în Cartă nu extind în niciun fel competențele Uniunii astfel cum sunt definite în
tratate.
Drepturile, libertățile și principiile prevăzute în Cartă se interpretează în conformitate cu dispozițiile
generale din titlul VII al Cartei privind interpretarea și punerea sa în aplicare și cu luarea în considerare
în mod corespunzător a explicațiilor menționate în Cartă, care prevăd izvoarele acestor
dispoziții.
(2) Uniunea aderă la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale. Competențele Uniunii, astfel cum sunt definite în tratate, nu sunt modificate de
această aderare.
(3) Drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate prin Convenția europeană pentru apărarea
drepturilor omului și a libertăților fundamentale și astfel cum rezultă din tradițiile constituționale
comune statelor membre, constituie principii generale ale dreptului Uniunii.
Articolul 7
(ex-articolul 7 TUE)
(1) La propunerea motivată a unei treimi din statele membre, a Parlamentului European sau a
Comisiei Europene și cu aprobarea Parlamentului European, Consiliul, hotărând cu o majoritate de
patru cincimi din membrii săi, poate să constate existența unui risc clar de încălcare gravă a valorilor
prevăzute la articolul 2, de către un stat membru. Înainte de a proceda la această constatare, Consiliul
audiază statul membru în cauză și îi poate adresa recomandări, hotărând după aceeași procedură.
Consiliul verifică cu regularitate dacă motivele care au condus la această constatare rămân valabile.
(2) Consiliul European, hotărând în unanimitate la propunerea unei treimi din statele membre sau
a Comisiei Europene și cu aprobarea Parlamentului European, poate să constate existența unei
încălcări grave și persistente a valorilor prevăzute la articolul 2, de către un stat membru, după ce
a invitat acel stat membru să-și prezinte observațiile.
(3) În cazul în care a fost făcută constatarea menționată la alineatul (2), Consiliul, hotărând cu
majoritate calificată, poate decide să suspende anumite drepturi care îi revin statului membru în cauză
în urma aplicării tratatelor, inclusiv dreptul de vot în Consiliu al reprezentantului guvernului acelui
stat membru. Procedând în acest fel, Consiliul ține seama de eventualele consecințe ale unei astfel de
suspendări asupra drepturilor și obligațiilor persoanelor fizice și juridice.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/19
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Uniunea Europeană 19
Obligațiile care îi revin statului membru în cauză în temeiul tratatelor rămân obligatorii în orice
situație pentru statul membru respectiv.
(4) Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide ulterior să modifice sau să revoce
măsurile luate în temeiul alineatului (3), ca răspuns la modificarea situației care l-a determinat să
impună măsurile respective.
(5) Modalitățile de vot care, în înțelesul prezentului articol, se aplică Parlamentului European,
Consiliului European și Consiliului sunt prevăzute la articolul 354 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene.
Articolul 8
(1) Uniunea dezvoltă relații privilegiate cu țările învecinate, în vederea stabilirii unui spațiu de
prosperitate și de bună vecinătate, întemeiat pe valorile Uniunii și caracterizat prin relații strânse și
pașnice, bazate pe cooperare.
(2) În înțelesul alineatului (1), Uniunea poate încheia acorduri speciale cu țările în cauză. Aceste
acorduri pot include drepturi și obligații reciproce, precum și posibilitatea de a realiza acțiuni în
comun. Punerea lor în aplicare face obiectul unei concertări periodice.
TITLUL II
DISPOZIȚII PRIVIND PRINCIPIILE DEMOCRATICE
Articolul 9
În toate activitățile sale, Uniunea respectă principiul egalității cetățenilor săi, care beneficiază de o
atenție egală din partea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor sale. Este cetățean al Uniunii orice
persoană care are cetățenia unui stat membru. Cetățenia Uniunii nu înlocuiește cetățenia națională, ci
se adaugă acesteia.
Articolul 10
(1) Funcționarea Uniunii se întemeiază pe principiul democrației reprezentative.
(2) Cetățenii sunt reprezentați direct, la nivelul Uniunii, în Parlamentul European.
Statele membre sunt reprezentate în Consiliul European de șefii lor de stat sau de guvern și în
Consiliu de guvernele lor, care la rândul lor răspund în mod democratic fie în fața parlamentelor
naționale, fie în fața cetățenilor lor.
(3) Orice cetățean are dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii. Deciziile se iau în mod
cât mai deschis și la un nivel cât mai apropiat posibil de cetățean.
(4) Partidele politice la nivel european contribuie la formarea conștiinței politice europene și la
exprimarea voinței cetățenilor Uniunii.
C 83/20 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
20 Tratate consolidate
Articolul 11
(1) Instituțiile acordă cetățenilor și asociațiilor reprezentative, prin mijloace corespunzătoare, posibilitatea
de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb de opinii în mod public, în toate
domeniile de acțiune ale Uniunii.
(2) Instituțiile Uniunii mențin un dialog deschis, transparent și constant cu asociațiile reprezentative
și cu societatea civilă.
(3) În vederea asigurării coerenței și a transparenței acțiunilor Uniunii, Comisia Europeană
procedează la ample consultări ale părților interesate.
(4) La inițiativa a cel puțin un milion de cetățeni ai Uniunii, resortisanți ai unui număr semnificativ
de state membre, Comisia Europeană poate fi invitată să prezinte, în limitele atribuțiilor sale, o
propunere corespunzătoare în materii în care acești cetățeni consideră că este necesar un act juridic al
Uniunii, în vederea aplicării tratatelor.
Procedurile și condițiile necesare pentru prezentarea unei astfel de inițiative sunt stabilite în conformitate
cu articolul 24 primul paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Articolul 12
Parlamentele naționale contribuie în mod activ la buna funcționare a Uniunii:
(a) prin faptul că sunt informate de către instituțiile Uniunii și prin primirea de notificări privind
proiectele de acte legislative ale Uniunii în conformitate cu Protocolul privind rolul parlamentelor
naționale în Uniunea Europeană;
(b) prin respectarea principiului subsidiarității în conformitate cu procedurile prevăzute în Protocolul
privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității;
(c) prin participarea, în cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție, la mecanismele de evaluare a
punerii în aplicare a politicilor Uniunii în acest spațiu, în conformitate cu articolul 70 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene, și prin implicarea în controlul politic al Europol și în
evaluarea activităților Eurojust, în conformitate cu articolele 88 și 85 din respectivul tratat;
(d) prin participarea la procedurile de revizuire a tratatelor, în conformitate cu articolul 48 din
prezentul tratat;
(e) prin faptul că sunt informate cu privire la cererile de aderare la Uniune, în conformitate cu
articolul 49 din prezentul tratat;
(f) prin participarea la cooperarea interparlamentară dintre parlamentele naționale și cu Parlamentul
European, în conformitate cu Protocolul privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea
Europeană.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/21
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Uniunea Europeană 21
TITLUL III
DISPOZIȚII PRIVIND INSTITUȚIILE
Articolul 13
(1) Uniunea dispune de un cadru instituțional care vizează promovarea valorilor sale, urmărirea
obiectivelor sale, susținerea intereselor sale, ale cetățenilor săi și ale statelor membre, precum și
asigurarea coerenței, a eficacității și a continuității politicilor și a acțiunilor sale.
Instituțiile Uniunii sunt:
— Parlamentul European;
— Consiliul European;
— Consiliul;
— Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”);
— Curtea de Justiție a Uniunii Europene;
— Banca Centrală Europeană;
— Curtea de Conturi.
(2) Fiecare instituție acționează în limitele atribuțiilor care îi sunt conferite prin tratate, în conformitate
cu procedurile, condițiile și scopurile prevăzute de acestea. Instituțiile cooperează unele cu
altele în mod loial.
(3) Dispozițiile referitoare la Banca Centrală Europeană și la Curtea de Conturi, precum și dispozițiile
detaliate referitoare la celelalte instituții figurează în Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene.
(4) Parlamentul European, Consiliul și Comisia sunt asistate de un Comitet Economic și Social și
de un Comitet al Regiunilor, care exercită funcții consultative.
Articolul 14
(1) Parlamentul European exercită, împreună cu Consiliul, funcțiile legislativă și bugetară. Acesta
exercită funcții de control politic și consultative, în conformitate cu condițiile prevăzute în tratate.
Parlamentul European alege președintele Comisiei.
(2) Parlamentul European este compus din reprezentanții cetățenilor Uniunii. Numărul acestora nu
poate depăși șapte sute cincizeci, plus președintele. Reprezentarea cetățenilor este asigurată în mod
proporțional descrescător, cu un prag minim de șase membri pentru fiecare stat membru. Niciunui
stat membru nu i se atribuie mai mult de nouăzeci și șase de locuri.
C 83/22 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
22 Tratate consolidate
Consiliul European adoptă în unanimitate, la inițiativa Parlamentului European și cu aprobarea
acestuia, o decizie de stabilire a componenței Parlamentului European, cu respectarea principiilor
menționate la primul paragraf.
(3) Membrii Parlamentului European sunt aleși prin vot universal direct, liber și secret, pentru un
mandat de cinci ani.
(4) Parlamentul European își alege președintele și biroul dintre membrii săi.
Articolul 15
(1) Consiliul European oferă Uniunii impulsurile necesare dezvoltării acesteia și îi definește orientările
și prioritățile politice generale. Acesta nu exercită funcții legislative.
(2) Consiliul European este compus din șefii de stat sau de guvern ai statelor membre, precum și
din președintele său și președintele Comisiei. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și
politica de securitate participă la lucrările Consiliului European.
(3) Consiliul European se întrunește de două ori pe semestru la convocarea președintelui său.
Atunci când ordinea de zi o impune, membrii Consiliului European pot decide să fie asistați fiecare
de un ministru și, în ceea ce îl privește pe președintele Comisiei, de un membru al Comisiei. Atunci
când situația o impune, președintele convoacă o reuniune extraordinară a Consiliului European.
(4) Consiliul European se pronunță prin consens, cu excepția cazului în care tratatele dispun altfel.
(5) Consiliul European își alege președintele cu majoritate calificată, pentru o durată de doi ani și
jumătate, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată. În caz de împiedicare sau de culpă
gravă, Consiliul European poate pune capăt mandatul președintelui în conformitate cu aceeași
procedură.
(6) Președintele Consiliului European:
(a) prezidează și impulsionează lucrările Consiliului European;
(b) asigură pregătirea și continuitatea lucrărilor Consiliului European, în cooperare cu președintele
Comisiei și pe baza lucrărilor Consiliului Afaceri Generale;
(c) acționează pentru facilitarea coeziunii și a consensului în cadrul Consiliului European;
(d) prezintă Parlamentului European un raport după fiecare reuniune a Consiliului European.
Președintele Consiliului European asigură, la nivelul său și în această calitate, reprezentarea externă a
Uniunii în probleme referitoare la politica externă și de securitate comună, fără a aduce atingere
atribuțiilor Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/23
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Uniunea Europeană 23
Președintele Consiliului European nu poate exercita un mandat național.
Articolul 16
(1) Consiliul exercită, împreună cu Parlamentul European, funcțiile legislativă și bugetară. Acesta
exercită funcții de definire a politicilor și de coordonare, în conformitate cu condițiile prevăzute în
tratate.
(2) Consiliul este compus din câte un reprezentant la nivel ministerial al fiecărui stat membru,
împuternicit să angajeze guvernul statului membru pe care îl reprezintă și să exercite dreptul de vot.
(3) Consiliul hotărăște cu majoritate calificată, cu excepția cazului în care tratatele dispun altfel.
(4) Începând cu 1 noiembrie 2014, majoritatea calificată se definește ca fiind egală cu cel puțin
55 % din membrii Consiliului, cuprinzând cel puțin cincisprezece dintre aceștia și reprezentând state
membre care întrunesc cel puțin 65 % din populația Uniunii.
Minoritatea de blocare trebuie să cuprindă cel puțin patru membri ai Consiliului, în caz contrar se
consideră a fi întrunită majoritatea calificată.
Celelalte condiții privind votul cu majoritate calificată sunt stabilite la articolul 238 alineatul (2) din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
(5) Dispozițiile tranzitorii privind definiția majorității calificate care se aplică până la 31 octombrie
2014, precum și cele care se vor aplica în perioada 1 noiembrie 2014-31 martie 2017 sunt
prevăzute în Protocolul privind dispozițiile tranzitorii.
(6) Consiliul se întrunește în cadrul diferitelor formațiuni, lista acestora fiind adoptată în conformitate
cu articolul 236 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Consiliul Afaceri Generale asigură coerența lucrărilor diferitelor formațiuni ale Consiliului. Acesta
pregătește reuniunile Consiliului European și urmărește aducerea la îndeplinire a măsurilor adoptate,
în colaborare cu președintele Consiliului European și cu Comisia.
Consiliul Afaceri Externe elaborează acțiunea externă a Uniunii, în conformitate cu liniile strategice
stabilite de Consiliul European, și asigură coerența acțiunii Uniunii.
(7) Un comitet al reprezentanților permanenți ai guvernelor statelor membre răspunde de
pregătirea lucrărilor Consiliului.
(8) Consiliul se întrunește în ședință publică atunci când deliberează și votează un proiect de act
legislativ. În acest scop, fiecare sesiune a Consiliului este divizată în două părți, consacrate deliberărilor
privind actele legislative ale Uniunii, respectiv activităților fără caracter legislativ.
(9) Președinția formațiunilor Consiliului, cu excepția celei Afaceri Externe, este asigurată de reprezentanții
statelor membre în cadrul Consiliului după un sistem de rotație egal, în condițiile stabilite în
conformitate cu articolul 236 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
C 83/24 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
24 Tratate consolidate
Articolul 17
(1) Comisia promovează interesul general al Uniunii și ia inițiativele corespunzătoare în acest
scop. Aceasta asigură aplicarea tratatelor, precum și a măsurilor adoptate de instituții în temeiul
acestora. Comisia supraveghează aplicarea dreptului Uniunii sub controlul Curții de Justiție a Uniunii
Europene. Aceasta execută bugetul și gestionează programele. Comisia exercită funcții de coordonare,
de executare și de administrare, în conformitate cu condițiile prevăzute în tratate. Cu excepția politicii
externe și de securitate comune și a altor cazuri prevăzute în tratate, aceasta asigură reprezentarea
externă a Uniunii. Comisia adoptă inițiativele de programare anuală și multianuală a Uniunii, în
vederea încheierii unor acorduri interinstituționale.
(2) Actele legislative ale Uniunii pot fi adoptate numai la propunerea Comisiei, cu excepția cazului
în care tratatele prevăd altfel. Celelalte acte se adoptă la propunerea Comisiei, în cazul în care tratatele
prevăd acest lucru.
(3) Mandatul Comisiei este de cinci ani.
Membrii Comisiei sunt aleși pe baza competenței lor generale și a angajamentului lor față de ideea
europeană, dintre personalitățile care prezintă toate garanțiile de independență.
Comisia își exercită responsabilitățile în deplină independență. Fără a aduce atingere articolului 18
alineatul (2), membrii Comisiei nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea niciunui guvern,
instituție, organ, oficiu sau agenție. Aceștia se abțin de la orice act incompatibil cu funcțiile lor sau cu
îndeplinirea sarcinilor lor.
(4) Comisia numită între data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona și 31 octombrie 2014
este compusă din câte un resortisant al fiecărui stat membru, inclusiv președintele și Înaltul Reprezentant
al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, care este unul dintre vicepreședinții
acesteia.
(5) Începând cu 1 noiembrie 2014, Comisia este compusă dintr-un număr de membri, incluzând
președintele și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, corespunzător
cu două treimi din numărul statelor membre, atât timp cât Consiliul European nu decide
modificarea acestui număr, hotărând în unanimitate.
Membrii Comisiei sunt aleși dintre resortisanții statelor membre în conformitate cu un sistem de
rotație strict egal între statele membre care să reflecte diversitatea demografică și geografică a tuturor
statelor membre. Acest sistem se stabilește de către Consiliul European, care hotărăște în unanimitate
în conformitate cu articolul 244 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
(6) Președintele Comisiei:
(a) definește orientările în cadrul cărora Comisia își exercită misiunea;
(b) decide organizarea internă a Comisiei pentru a asigura coerența, eficacitatea și colegialitatea
acțiunilor acesteia;
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/25
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Uniunea Europeană 25
(c) numește vicepreședinții, alții decât Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și
politica de securitate, dintre membrii Comisiei.
Un membru al Comisiei își prezintă demisia în cazul în care președintele îi solicită acest lucru. Înaltul
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate își prezintă demisia, în
conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18 alineatul (1), în cazul în care președintele îi
solicită acest lucru.
(7) Ținând seama de alegerile pentru Parlamentul European și după ce a procedat la consultările
necesare, Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, propune Parlamentului European un
candidat la funcția de președinte al Comisiei. Acest candidat este ales de Parlamentul European cu
majoritatea membrilor care îl compun. În cazul în care acest candidat nu întrunește majoritatea,
Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, propune, în termen de o lună, un nou candidat,
care este ales de Parlamentul European în conformitate cu aceeași procedură.
Consiliul, de comun acord cu președintele ales, adoptă lista celorlalte personalități pe care le propune
pentru a fi numite membri ai Comisiei. Alegerea acestora se efectuează, pe baza sugestiilor făcute de
statele membre, în conformitate cu criteriile prevăzute la alineatul (3) al doilea paragraf și la alineatul
(5) al doilea paragraf.
Președintele, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și ceilalți
membri ai Comisiei sunt supuși, în calitate de organ colegial, unui vot de aprobare al Parlamentului
European. Pe baza acestei aprobări, Comisia este numită de Consiliul European, hotărând cu majoritate
calificată.
(8) Comisia, în calitate de organ colegial, răspunde în fața Parlamentului European. Parlamentul
European poate adopta o moțiune de cenzură împotriva Comisiei, în conformitate cu articolul 234
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În cazul în care se adoptă o astfel de moțiune,
membrii Comisiei trebuie să demisioneze în mod colectiv din funcțiile lor, iar Înaltul Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate trebuie să demisioneze din funcțiile pe care le
exercită în cadrul Comisiei.
Articolul 18
(1) Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, cu acordul președintelui Comisiei,
numește Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Consiliul
European poate pune capăt mandatului acestuia în conformitate cu aceeași procedură.
(2) Înaltul Reprezentant conduce politica externă și de securitate comună a Uniunii. Acesta
contribuie prin propuneri la elaborarea acestei politici și o aduce la îndeplinire în calitate de împuternicit
al Consiliului. Acesta acționează în mod similar și în ceea ce privește politica de securitate și
apărare comună.
(3) Înaltul Reprezentant prezidează Consiliul Afaceri Externe.
C 83/26 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
26 Tratate consolidate
(4) Înaltul Reprezentant este unul dintre vicepreședinții Comisiei. Acesta asigură coerența acțiunii
externe a Uniunii. Acesta este însărcinat, în cadrul Comisiei, cu responsabilitățile care îi revin acesteia
din urmă în domeniul relațiilor externe și cu coordonarea celorlalte aspecte ale acțiunii externe a
Uniunii. În exercitarea acestor responsabilități în cadrul Comisiei, și numai cu privire la aceste
responsabilități, Înaltul Reprezentant se supune procedurilor care reglementează funcționarea
Comisiei, în măsura în care acest lucru este compatibil cu alineatele (2) și (3).
Articolul 19
(1) Curtea de Justiție a Uniunii Europene cuprinde Curtea de Justiție, Tribunalul și tribunale
specializate. Aceasta asigură respectarea dreptului în interpretarea și aplicarea tratatelor.
Statele membre stabilesc căile de atac necesare pentru a asigura o protecție jurisdicțională efectivă în
domeniile reglementate de dreptul Uniunii.
(2) Curtea de Justiție este compusă din câte un judecător pentru fiecare stat membru. Aceasta este
asistată de avocați generali.
Tribunalul cuprinde cel puțin un judecător din fiecare stat membru.
Judecătorii și avocații generali ai Curții de Justiție, precum și judecătorii Tribunalului sunt aleși dintre
personalitățile care prezintă toate garanțiile de independență și care întrunesc condițiile prevăzute la
articolele 253 și 254 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Aceștia sunt numiți de
comun acord de către guvernele statelor membre pentru șase ani. Judecătorii și avocații generali care
își încheie mandatul pot fi numiți din nou.
(3) Curtea de Justiție a Uniunii Europene hotărăște în conformitate cu tratatele:
(a) cu privire la acțiunile introduse de un stat membru, de o instituție ori de persoane fizice sau
juridice;
(b) cu titlu preliminar, la solicitarea instanțelor judecătorești naționale, cu privire la interpretarea
dreptului Uniunii sau la validitatea actelor adoptate de instituții;
(c) în celelalte cazuri prevăzute în tratate.
TITLUL IV
DISPOZIȚII PRIVIND FORMELE DE COOPERARE CONSOLIDATĂ
Articolul 20
(ex-articolele 27 A-27 E, 40-40 B și 43-45 TUE și ex-articolele 11 și 11 A TCE)
(1) Statele membre care doresc să stabilească între ele o formă de cooperare consolidată în cadrul
competențelor neexclusive ale Uniunii pot recurge la instituțiile acesteia și își pot exercita aceste
competențe prin aplicarea dispozițiilor corespunzătoare ale tratatelor, în limitele și în conformitate cu
procedurile prevăzute la prezentul articol, precum și la articolele 326-334 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/27
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Uniunea Europeană 27
Formele de cooperare consolidată urmăresc să favorizeze realizarea obiectivelor Uniunii, să apere
interesele acesteia și să consolideze procesul său de integrare. Acestea sunt deschise în orice moment
tuturor statelor membre, în conformitate cu articolul 328 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene.
(2) Decizia care autorizează o formă de cooperare consolidată se adoptă de Consiliu în ultimă
instanță, atunci când acesta stabilește că obiectivele urmărite prin această cooperare nu pot fi atinse
într-un termen rezonabil de Uniune, în ansamblul său, și în condițiile în care cel puțin nouă state
membre participă la aceasta. Consiliul hotărăște în conformitate cu procedura prevăzută la
articolul 329 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
(3) Toți membrii Consiliului pot participa la dezbateri, dar la vot participă numai membrii
Consiliului care reprezintă statele membre participante la o formă de cooperare consolidată. Modalitățile
de vot sunt prevăzute la articolul 330 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
(4) Actele adoptate în cadrul unei forme de cooperare consolidată sunt obligatorii numai pentru
statele membre participante. Acestea nu sunt considerate ca fiind acquis care trebuie acceptat de
statele candidate la aderarea la Uniune.
TITLUL V
DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ACȚIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII ȘI DISPOZIȚII SPECIALE PRIVIND
POLITICA EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE COMUNĂ
CAPITOLUL 1
DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ACȚIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII
Articolul 21
(1) Acțiunea Uniunii pe scena internațională are la bază principiile care au inspirat crearea,
dezvoltarea și extinderea sa și pe care intenționează să le promoveze în lumea întreagă: democrația,
statul de drept, universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,
respectarea demnității umane, principiile egalității și solidarității, precum și respectarea principiilor
Cartei Organizației Națiunilor Unite și a dreptului internațional.
Uniunea depune toate eforturile pentru a dezvolta relații și a construi parteneriate cu țările terțe și cu
organizațiile internaționale, regionale sau globale care împărtășesc principiile prevăzute la primul
paragraf. Aceasta promovează soluții multilaterale pentru problemele comune, în special în cadrul
Organizației Națiunilor Unite.
(2) Uniunea definește și desfășoară politici comune și acțiuni și acționează pentru asigurarea unui
nivel înalt de cooperare în toate domeniile relațiilor internaționale, în scopul:
(a) apărării valorilor, a intereselor fundamentale, a securității, a independenței și integrității sale;
C 83/28 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
28 Tratate consolidate
(b) consolidării și sprijinirii democrației, a statului de drept, a drepturilor omului și a principiilor
dreptului internațional;
(c) menținerii păcii, prevenirii conflictelor și consolidării securității internaționale, în conformitate cu
scopurile și principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite, precum și cu principiile Actului final
de la Helsinki și cu obiectivele Cartei de la Paris, inclusiv cele privind frontierele externe;
(d) promovării dezvoltării durabile pe plan economic, social și de mediu a țărilor în curs de
dezvoltare, cu scopul primordial de a eradica sărăcia;
(e) încurajării integrării tuturor țărilor în economia mondială, inclusiv prin eliminarea treptată a
barierelor în calea comerțului internațional;
(f) participării la elaborarea unor măsuri internaționale pentru conservarea și îmbunătățirea calității
mediului și gestionarea durabilă a resurselor naturale mondiale, în vederea asigurării unei
dezvoltări durabile;
(g) acordării de asistență populațiilor, țărilor și regiunilor care se confruntă cu dezastre naturale sau
provocate de om; și
(h) promovării unui sistem internațional bazat pe o cooperare multilaterală mai puternică și pe o
bună guvernare globală.
(3) Uniunea respectă principiile și urmărește obiectivele prevăzute la alineatele (1) și (2) în
elaborarea și aplicarea acțiunii sale externe în diferitele domenii reglementate în prezentul titlu și
în partea a cincea din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și a aspectelor externe
ale celorlalte politici ale sale.
Uniunea asigură coerența între diferitele domenii ale acțiunii sale externe precum și între acestea și
celelalte politici ale sale. Consiliul și Comisia, asistate de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri
externe și politica de securitate, asigură această coerență și cooperează în acest scop.
Articolul 22
(1) Pe baza principiilor și a obiectivelor enumerate la articolul 21, Consiliul European identifică
interesele și obiectivele strategice ale Uniunii.
Deciziile Consiliului European privind interesele și obiectivele strategice ale Uniunii privesc politica
externă și de securitate comună, precum și celelalte domenii ale acțiunii externe a Uniunii. Deciziile
pot să privească relațiile Uniunii cu o țară sau o regiune sau pot aborda o anumită tematică. Acestea
precizează durata lor și mijloacele care urmează a fi puse la dispoziție de Uniune și statele membre.
Consiliul European hotărăște în unanimitate, la recomandarea Consiliului, adoptată de acesta în
conformitate cu normele prevăzute pentru fiecare domeniu în parte. Deciziile Consiliului European
sunt puse în aplicare în conformitate cu procedurile prevăzute în tratate.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/29
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Uniunea Europeană 29
(2) Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, în domeniul
politicii externe și de securitate comune, și Comisia, pentru celelalte domenii ale acțiunii externe, pot
prezenta Consiliului propuneri comune.
CAPITOLUL 2
DISPOZIȚII SPECIALE PRIVIND POLITICA EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE COMUNĂ
SECȚIUNEA 1
DISPOZIȚII COMUNE
Articolul 23
Acțiunea Uniunii pe scena internațională, în temeiul prezentului capitol, are la bază principiile,
urmărește realizarea obiectivelor și se desfășoară în conformitate cu dispozițiile generale prevăzute
în capitolul 1.
Articolul 24
(ex-articolul 11 TUE)
(1) Competența Uniunii în materie de politică externă și de securitate comună include toate
domeniile politicii externe, precum și toate chestiunile referitoare la securitatea Uniunii, inclusiv la
definirea treptată a unei politici de apărare comune care poate conduce la o apărare comună.
Politica externă și de securitate comună face obiectul aplicării unor norme și proceduri speciale.
Aceasta este definită și pusă în aplicare de Consiliul European și de Consiliu, hotărând în unanimitate,
cu excepția cazului în care tratatele dispun altfel. Adoptarea de acte legislative este exclusă. Politica
externă și de securitate comună este pusă în aplicare de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri
externe și politica de securitate și de statele membre, în conformitate cu tratatele. Rolurile specifice
ale Parlamentului European și Comisiei în acest domeniu sunt definite prin tratate. Curtea de Justiție a
Uniunii Europene nu este competentă cu privire la aceste dispoziții, cu excepția competenței de a
controla respectarea articolului 40 din prezentul tratat și de a controla legalitatea anumitor decizii
menționate la articolul 275 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
(2) În cadrul principiilor și al obiectivelor acțiunii sale externe, Uniunea desfășoară, definește și
pune în aplicare o politică externă și de securitate comună întemeiată pe dezvoltarea solidarității
politice reciproce a statelor membre, pe identificarea chestiunilor de interes general și pe realizarea
unui grad din ce în ce mai mare de convergență a acțiunilor statelor membre.
(3) Statele membre sprijină activ și fără rezerve politica externă și de securitate a Uniunii, în
spiritul loialității și solidarității reciproce și respectă acțiunea Uniunii în acest domeniu.
C 83/30 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
30 Tratate consolidate
Statele membre conlucrează pentru consolidarea și dezvoltarea solidarității politice reciproce. Acestea
se abțin de la orice acțiune contrară intereselor Uniunii sau care poate dăuna eficienței sale ca forță
de coeziune în relațiile internaționale.
Consiliul și Înaltul Reprezentant asigură respectarea acestor principii.
Articolul 25
(ex-articolul 12 TUE)
Uniunea desfășoară politica externă și de securitate comună:
(a) prin definirea orientărilor generale;
(b) prin adoptarea deciziilor care definesc:
(i) acțiunile care trebuie întreprinse de Uniune;
(ii) pozițiile care trebuie luate de Uniune;
(iii) modalitățile de punere în aplicare a deciziilor prevăzute la punctele (i) și (ii);
și
(c) prin consolidarea cooperării sistematice dintre statele membre privind orientarea politicii acestora.
Articolul 26
(ex-articolul 13 TUE)
(1) Consiliul European identifică interesele strategice ale Uniunii, stabilește obiectivele și definește
orientările generale ale politicii externe și de securitate comune, inclusiv în ceea ce privește chestiunile
având implicații în materie de apărare. Acesta adoptă deciziile necesare.
În cazul în care evoluția internațională o impune, președintele Consiliului European convoacă o
reuniune extraordinară a Consiliului European pentru a defini liniile strategice ale politicii Uniunii
în raport cu această evoluție.
(2) Consiliul elaborează politica externă și de securitate comună și adoptă deciziile necesare pentru
definirea și punerea în aplicare a acesteia, pe baza orientărilor generale și a liniilor strategice definite
de Consiliul European.
Consiliul și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate asigură
unitatea, coerența și eficiența acțiunii Uniunii.
(3) Politica externă și de securitate comună este pusă în aplicare de Înaltul Reprezentant și de
statele membre, utilizând mijloacele naționale și ale Uniunii.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/31
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Uniunea Europeană 31
Articolul 27
(1) Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, care prezidează
Consiliul Afaceri Externe, contribuie prin propunerile sale la elaborarea politicii externe și de securitate
comune și asigură punerea în aplicare a deciziilor adoptate de Consiliul European și Consiliu.
(2) Înaltul Reprezentant reprezintă Uniunea în chestiunile referitoare la politica externă și de
securitate comună. Acesta desfășoară, în numele Uniunii, dialogul politic cu terții și exprimă
poziția Uniunii în cadrul organizațiilor internaționale și al conferințelor internaționale.
(3) În exercitarea mandatului său, Înaltul Reprezentant al Uniunii este susținut de un serviciu
european pentru acțiunea externă. Acest serviciu lucrează în colaborare cu serviciile diplomatice
ale statelor membre și este format din funcționarii serviciilor competente ale Secretariatului
General al Consiliului și ale Comisiei, precum și din personalul detașat al serviciilor diplomatice
naționale. Organizarea și funcționarea serviciului european pentru acțiunea externă se stabilesc prin
decizie a Consiliului. Consiliul European hotărăște la propunerea Înaltului Reprezentant, după
consultarea Parlamentului European și cu aprobarea Comisiei.
Articolul 28
(ex-articolul 14 TUE)
(1) În cazul în care o situație internațională impune o acțiune cu caracter operativ din partea
Uniunii, Consiliul adoptă deciziile necesare. Acestea stabilesc obiectivele, importanța, mijloacele care
trebuie puse la dispoziția Uniunii, condițiile privind punerea lor în aplicare și, dacă este cazul, durata
lor.
În cazul în care intervine o schimbare a împrejurărilor care are o incidență clară asupra unei situații
care constituie obiectul unei asemenea decizii, Consiliul revizuiește principiile și obiectivele deciziei
respective și adoptă deciziile necesare.
(2) Deciziile menționate la alineatul (1) angajează statele membre în luările lor de poziții și în
desfășurarea acțiunilor lor.
(3) Orice luare de poziție sau acțiune națională avută în vedere în temeiul unei decizii menționate
la alineatul (1) face obiectul unei informări din partea statului membru în cauză, într-un termen care
să permită, în cazul în care este necesar, realizarea unui acord prealabil în cadrul Consiliului.
Obligația informării prealabile nu se aplică în cazul măsurilor care constituie o simplă transpunere
în plan intern a deciziilor Consiliului.
(4) În cazul în care este imperios necesar în raport cu evoluția situației și în absența unei revizuiri
a deciziei Consiliului menționate la alineatul (1), statele membre pot lua în regim de urgență măsurile
care se impun, ținând seama de obiectivele generale ale deciziei respective. Statul membru care ia
asemenea măsuri informează de îndată Consiliul în legătură cu aceasta.
(5) În cazul unor dificultăți majore privind punerea în aplicare a unei decizii menționate în
prezentul articol, orice stat membru sesizează Consiliul, care deliberează și caută soluțiile adecvate.
Acestea nu pot să contravină obiectivelor deciziei menționate la alineatul (1) și nu pot dăuna
eficienței acesteia.
C 83/32 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
32 Tratate consolidate
Articolul 29
(ex-articolul 15 TUE)
Consiliul adoptă decizii care definesc poziția Uniunii într-o anumită chestiune de natură geografică
sau tematică. Statele membre asigură conformitatea politicilor lor naționale cu pozițiile Uniunii.
Articolul 30
(ex-articolul 22 TUE)
(1) Orice stat membru sau Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de
securitate, sau Înaltul Reprezentant cu susținerea Comisiei, poate sesiza Consiliul cu privire la orice
chestiune de politică externă și de securitate comună și poate prezenta Consiliului inițiative sau,
respectiv, propuneri.
(2) În cazurile în care se impune o decizie rapidă, Înaltul Reprezentant convoacă, fie din oficiu, fie
la solicitarea unui stat membru, în termen de patruzeci și opt de ore sau, în caz de necesitate
absolută, într-un termen mai scurt, o reuniune extraordinară a Consiliului.
Articolul 31
(ex-articolul 23 TUE)
(1) Deciziile care intră sub incidența prezentului capitol se adoptă de către Consiliul European și
de către Consiliu hotărând în unanimitate, cu excepția cazului în care prezentul capitol dispune altfel.
Adoptarea de acte legislative este exclusă.
Fiecare membru al Consiliului care se abține de la vot își poate justifica abținerea printr-o declarație
oficială, în conformitate cu prezentul alineat. În acest caz, acesta nu are obligația să aplice decizia, dar
acceptă faptul că decizia angajează Uniunea. În spiritul solidarității reciproce, statul membru în cauză
se abține de la orice acțiune care ar putea intra în conflict sau ar împiedica acțiunea Uniunii
întemeiată pe decizia respectivă, iar celelalte state respectă poziția sa. În cazul în care membrii
Consiliului care își însoțesc abținerea de o asemenea declarație reprezintă cel puțin o treime din
statele membre, întrunind cel puțin o treime din populația Uniunii, decizia nu se adoptă.
(2) Prin derogare de la prevederile alineatului (1), Consiliul hotărăște cu majoritate calificată:
— în cazul în care adoptă o decizie care definește o acțiune sau o poziție a Uniunii, în temeiul unei
decizii a Consiliului European privind interesele și obiectivele strategice ale Uniunii, prevăzute la
articolul 22 alineatul (1);
— în cazul în care adoptă o decizie privind o acțiune sau o poziție a Uniunii, la propunerea Înaltului
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate prezentată în urma unei
cereri exprese pe care Consiliul European i-a adresat-o din proprie inițiativă, sau la inițiativa
Înaltului Reprezentant;
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/33
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Uniunea Europeană 33
— în cazul în care adoptă orice decizie care pune în aplicare o decizie care definește o acțiune sau o
poziție a Uniunii.
— în cazul în care numește un reprezentant special în conformitate cu articolul 33.
În cazul în care un membru al Consiliului declară că, din rațiuni vitale de politică națională pe care le
prezintă, are intenția să se opună adoptării unei decizii cu majoritate calificată, nu se trece la vot.
Înaltul Reprezentant caută, în strânsă consultare cu statul membru implicat, o soluție acceptabilă
pentru acesta. În absența unui rezultat, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate solicita
Consiliului European să se pronunțe cu privire la chestiunea în cauză, în vederea adoptării în
unanimitate a unei decizii.
(3) Consiliul European poate adopta, în unanimitate, o decizie care să prevadă că, în alte cazuri
decât cele menționate la alineatul (2), Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.
(4) Alineatele (2) și (3) nu se aplică deciziilor cu implicații militare sau în domeniul apărării.
(5) În ceea ce privește problemele de procedură, Consiliul hotărăște cu majoritatea membrilor săi.
Articolul 32
(ex-articolul 16 TUE)
Statele membre se pun de acord în cadrul Consiliului European și Consiliului în orice chestiune de
interes general în domeniul de politică externă și de securitate în vederea definirii unei abordări
comune. Înainte de a întreprinde orice acțiune pe scena internațională sau de a-și asuma orice
angajament care ar putea leza interesele Uniunii, fiecare stat membru consultă celelalte state în
cadrul Consiliului European sau al Consiliului. Statele membre asigură, prin convergența acțiunilor
lor, că Uniunea își poate promova interesele și valorile pe scena internațională. Statele membre sunt
solidare între ele.
În cazul în care Consiliul European sau Consiliul a definit o abordare comună a Uniunii în înțelesul
primului paragraf, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și
miniștrii afacerilor externe ai statelor membre își coordonează activitățile în cadrul Consiliului.
Misiunile diplomatice ale statelor membre și delegațiile Uniunii în țările terțe și în cadrul organizațiilor
internaționale cooperează între ele și contribuie la formularea și la punerea în aplicare a
abordării comune.
Articolul 33
(ex-articolul 18 TUE)
La propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,
Consiliul poate numi un reprezentant special căruia i se conferă un mandat referitor la chestiuni
politice speciale. Reprezentantul special își exercită mandatul sub autoritatea Înaltului Reprezentant.
C 83/34 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
34 Tratate consolidate
Articolul 34
(ex-articolul 19 TUE)
(1) Statele membre își coordonează acțiunea în cadrul organizațiilor internaționale și cu ocazia
conferințelor internaționale. În cadrul acestor instituții, statele membre apără pozițiile Uniunii. Înaltul
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate asigură organizarea acestei
coordonări.
În cadrul organizațiilor internaționale și cu ocazia conferințelor internaționale la care nu participă
toate statele membre, statele participante apără pozițiile Uniunii.
(2) În conformitate cu articolul 24 alineatul (3), statele membre reprezentate în cadrul organizațiilor
internaționale sau al conferințelor internaționale la care nu participă toate statele membre
informează pe cele care nu participă, precum și pe Înaltul Reprezentant, în legătură cu orice
problemă de interes comun.
Statele membre care sunt și membre ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite se
vor pune de acord și le informează pe deplin pe celelalte state membre, precum și pe Înaltul
Reprezentant. Statele membre care sunt membre ale Consiliului de Securitate apără, în exercitarea
funcțiilor lor, pozițiile și interesele Uniunii, fără a aduce atingere responsabilităților care le revin în
virtutea dispozițiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite.
În cazul în care Uniunea a definit o poziție privind o temă aflată pe ordinea de zi a Consiliului de
Securitate al Organizației Națiunilor Unite, statele membre care fac parte din acesta solicită ca Înaltul
Reprezentant să fie invitat pentru a prezenta poziția Uniunii.
Articolul 35
(ex-articolul 20 TUE)
Misiunile diplomatice și consulare ale statelor membre și delegațiile Uniunii în țările terțe și la
conferințele internaționale, precum și reprezentanții acestora pe lângă organizațiile internaționale,
cooperează pentru a asigura respectarea și punerea în aplicare a deciziilor care definesc pozițiile și
acțiunile Uniunii adoptate în temeiul prezentului capitol.
Acestea își aprofundează cooperarea prin schimbul de informații și prin evaluări comune.
Acestea contribuie la punerea în aplicare a dreptului la protecție al cetățenilor Uniunii pe teritoriul
țărilor terțe, prevăzut la articolul 20 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene, precum și a măsurilor adoptate pentru punerea în aplicare a articolului 23 din tratatul
menționat.
Articolul 36
(ex-articolul 21 TUE)
Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate consultă periodic
Parlamentul European cu privire la aspectele principale și la opțiunile fundamentale din domeniul
politicii externe și de securitate comune și ale politicii de securitate și apărare comune și îl informează
în privința evoluției acestora. Acesta se asigură că punctele de vedere ale Parlamentului European să
fie luate în considerare în mod corespunzător. Reprezentanții speciali pot fi implicați în activitatea de
informare a Parlamentului European.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/35
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Uniunea Europeană 35
Parlamentul European poate adresa întrebări sau formula recomandări Consiliului și Înaltului Reprezentant.
Parlamentul European organizează de două ori pe an o dezbatere privind progresele înregistrate
în punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune, inclusiv a politicii de
securitate și apărare comune.
Articolul 37
(ex-articolul 24 TUE)
Uniunea poate încheia acorduri cu unul sau mai multe state sau organizații internaționale în
domeniile care fac obiectul prezentului capitol.
Articolul 38
(ex-articolul 25 TUE)
Fără a aduce atingere articolului 240 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, un Comitet
Politic și de Securitate urmărește situația internațională în domeniile care țin de politica externă și de
securitate comună și contribuie la definirea politicilor emițând avize adresate Consiliului, la cererea
acestuia, a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, sau din
proprie inițiativă. De asemenea, Comitetul supraveghează punerea în aplicare a politicilor convenite,
fără a aduce atingere atribuțiilor Înaltului Reprezentant.
În cadrul prezentului capitol, Comitetul Politic și de Securitate exercită, sub autoritatea Consiliului și a
Înaltului Reprezentant, controlul politic și conducerea strategică a operațiilor de gestionare a crizelor
prevăzute la articolul 43.
Consiliul poate autoriza Comitetul ca, în vederea unei operații de gestionare a crizei și pe durata
acesteia, în conformitate cu cele stabilite de Consiliu, să ia deciziile corespunzătoare de control politic
și de conducere strategică a operației.
Articolul 39
În conformitate cu articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și prin derogare
de la alineatul (2) al acestuia, Consiliul adoptă o decizie de stabilire a normelor privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către statele membre,
în exercitarea activităților care fac parte din domeniul de aplicare a prezentului capitol, precum și a
normelor privind libera circulație a acestor date. Respectarea acestor norme face obiectul controlului
unor autorități independente.
C 83/36 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
36 Tratate consolidate
Articolul 40
(ex-articolul 47 TUE)
Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune nu aduce atingere aplicării procedurilor
și domeniului de aplicare corespunzător al atribuțiilor instituțiilor prevăzute în tratate în vederea
exercitării competențelor Uniunii prevăzute la articolele 3-6 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene.
De asemenea, punerea în aplicare a politicilor prevăzute la articolele respective nu aduce atingere
aplicării procedurilor și domeniului de aplicare corespunzător al atribuțiilor instituțiilor prevăzute în
tratate în vederea exercitării competențelor Uniunii în temeiul prezentului capitol.
Articolul 41
(ex-articolul 28 TUE)
(1) Cheltuielile administrative care revin instituțiilor în temeiul punerii în aplicare a prezentului
capitol sunt acoperite din bugetul Uniunii.
(2) Cheltuielile operaționale determinate de punerea în aplicare a prezentului capitol sunt de
asemenea acoperite de bugetul Uniunii, cu excepția cheltuielilor legate de operațiile având implicații
militare sau din domeniul apărării, precum și în cazurile în care Consiliul adoptă în unanimitate o
altă decizie.
În cazul în care o cheltuială nu revine bugetului Uniunii, aceasta se suportă de statele membre în
funcție de rata produsului intern brut, cu excepția cazului în care Consiliul, hotărând în unanimitate,
decide altfel. În ceea ce privește cheltuielile aferente operațiilor cu implicații militare sau din domeniul
apărării, statele membre ai căror reprezentanți în Consiliu au făcut o declarație oficială în temeiul
articolului 31 alineatul (1) al doilea paragraf nu sunt obligate să participe financiar la acestea.
(3) Consiliul adoptă o decizie care stabilește procedurile speciale pentru garantarea accesului rapid
la alocările din bugetul Uniunii destinate finanțării de urgență a inițiativelor în cadrul politicii externe
și de securitate comune, în special la activitățile de pregătire a misiunilor prevăzute la articolul 42
alineatul (1) și la articolul 43. Acesta hotărăște după consultarea Parlamentului European.
Activitățile de pregătire a misiunilor prevăzute la articolul 42 alineatul (1) și la articolul 43, care nu
sunt în sarcina bugetului Uniunii, sunt finanțate printr-un fond de lansare, constituit din contribuțiile
statelor membre.
Consiliul adoptă cu majoritate calificată, la propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe și politica de securitate, deciziile care stabilesc:
(a) procedura de constituire și de finanțare a fondului de lansare, în special sumele alocate fondului;
(b) procedura de administrare a fondului de lansare;
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/37
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Uniunea Europeană 37
(c) procedura de control financiar.
În cazul în care, în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) și cu articolul 43, misiunea preconizată
nu poate fi pusă în sarcina bugetului Uniunii, Consiliul îl autorizează pe Înaltul Reprezentant să
utilizeze acest fond. Înaltul Reprezentant raportează Consiliului cu privire la îndeplinirea acestui
mandat.
SECȚIUNEA 2
DISPOZIȚII PRIVIND POLITICA DE SECURITATE ȘI APĂRARE COMUNĂ
Articolul 42
(ex-articolul 17 TUE)
(1) Politica de securitate și apărare comună face parte integrantă din politica externă și de securitate
comună. Aceasta asigură Uniunii o capacitate operațională bazată pe mijloace civile și militare.
Uniunea poate recurge la acestea în cadrul misiunilor în afara Uniunii pentru a asigura menținerea
păcii, prevenirea conflictelor și întărirea securității internaționale, în conformitate cu principiile Cartei
Organizației Națiunilor Unite. Îndeplinirea acestor sarcini se sprijină pe capacitățile furnizate de
statele membre.
(2) Politica de securitate și apărare comună include definirea treptată a unei politici de apărare
comune a Uniunii. Aceasta va conduce la o apărare comună după ce Consiliul European hotărăște
aceasta în unanimitate. În acest caz, Consiliul recomandă statelor membre să adopte o decizie în
conformitate cu normele lor constituționale.
Politica Uniunii, în înțelesul prezentei secțiuni, nu aduce atingere caracterului specific al politicii de
securitate și de apărare a anumitor state membre, respectă obligațiile care decurg din Tratatul
Atlanticului de Nord pentru anumite state membre care consideră că apărarea lor comună se
realizează în cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) și este compatibilă cu
politica comună de securitate și de apărare stabilită în cadrul acesteia.
(3) Pentru punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune, statele membre pun la
dispoziția Uniunii capacități civile și militare pentru a contribui la obiectivele definite de Consiliu.
Statele membre care constituie în comun forțe multinaționale pot, de asemenea, să le pună la
dispoziția politicii de securitate și apărare comune.
Statele membre se angajează să își îmbunătățească treptat capacitățile militare. Agenția din domeniul
dezvoltării capacităților de apărare, cercetare, achiziții și armament (denumită în continuare „Agenția
Europeană de Apărare”) identifică necesitățile operaționale, promovează măsurile necesare satisfacerii
acestora, contribuie la identificarea și, după caz, la punerea în aplicare a oricărei măsuri utile pentru
întărirea bazei industriale și tehnologice în sectorul de apărare, participă la definirea unei politici
europene în materie de capacități și de armament și sprijină Consiliul în evaluarea îmbunătățirii
capacităților militare.
C 83/38 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
38 Tratate consolidate
(4) Deciziile referitoare la politica de securitate și apărare comună, inclusiv cele cu privire la
lansarea unei misiuni menționate la prezentul articol, se adoptă de Consiliu, care hotărăște în
unanimitate, la propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de
securitate sau la inițiativa unui stat membru. Înaltul Reprezentant poate propune recurgerea la
mijloace naționale, precum și la instrumente ale Uniunii, după caz, împreună cu Comisia.
(5) În cadrul Uniunii, Consiliul poate încredința realizarea unei misiuni unui grup de state
membre, în scopul apărării valorilor Uniunii și al servirii intereselor acesteia. Realizarea unei astfel
de misiuni este reglementată la articolul 44.
(6) Statele membre care întrunesc cele mai înalte capacități militare și care au subscris unor
angajamente mai stricte în materie în vederea realizării celor mai solicitante misiuni stabilesc o
cooperare structurată permanentă în cadrul Uniunii. Această cooperare este reglementată la
articolul 46. Cooperarea nu aduce atingere dispozițiilor articolului 43.
(7) În cazul în care un stat membru ar face obiectul unei agresiuni armate pe teritoriul său,
celelalte state membre sunt obligate să îi acorde ajutor și asistență prin toate mijloacele de care
dispun, în conformitate cu articolul 51 din Carta Organizației Națiunilor Unite. Aceasta nu aduce
atingere caracterului specific al politicii de securitate și apărare a anumitor state membre.
Angajamentele și cooperarea în acest domeniu sunt conforme cu angajamentele asumate în cadrul
Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, care rămâne pentru statele membre ale acestei organizații
fundamentul apărării lor colective și cadrul de punere în aplicare a acesteia.
Articolul 43
(1) Misiunile prevăzute la articolul 42 alineatul (1), în cadrul cărora Uniunea poate recurge la
mijloace civile și militare, includ acțiunile comune în materie de dezarmare, misiunile umanitare și de
evacuare, misiunile de consiliere și de asistență în probleme militare, misiunile de prevenire a
conflictelor și de menținere a păcii, misiunile forțelor de luptă pentru gestionarea crizelor, inclusiv
misiunile de restabilire a păcii și operațiile de stabilizare după încetarea conflictelor. Toate aceste
misiuni pot contribui la combaterea terorismului, inclusiv prin sprijinul acordat țărilor terțe în
combaterea terorismului pe teritoriul acestora.
(2) Consiliul adoptă decizii privind misiunile prevăzute la alineatul (1), definind obiectivele și
întinderea acestora, precum și condițiile generale de punere în aplicare. Înaltul Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, sub autoritatea Consiliului și în contact
strâns și permanent cu Comitetul Politic și de Securitate, supraveghează coordonarea aspectelor
civile și militare ale acestor misiuni.
Articolul 44
(1) În cadrul deciziilor adoptate în conformitate cu articolul 43, Consiliul poate încredința punerea
în aplicare a unei misiuni unui grup de state membre care doresc să se angajeze în această misiune și
care dispun de capacitățile necesare. Aceste state membre, împreună cu Înaltul Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, se pun de acord cu privire la gestionarea
misiunii.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/39
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Uniunea Europeană 39
(2) Statele membre care participă la realizarea misiunii informează periodic Consiliul despre stadiul
misiunii, din proprie inițiativă sau la solicitarea altui stat membru. Statele membre participante
sesizează imediat Consiliul în cazul în care realizarea misiunii are consecințe majore sau necesită

  • modificare a obiectivului, a întinderii și a condițiilor misiunii stabilite prin deciziile prevăzute la

alineatul (1). În acest caz, Consiliul adoptă deciziile necesare.
Articolul 45
(1) Agenția Europeană de Apărare, menționată la articolul 42 alineatul (3) și aflată sub autoritatea
Consiliului, are ca misiune:
(a) să contribuie la identificarea obiectivelor privind capacitățile militare ale statelor membre și să
evalueze respectarea angajamentelor privind capacitățile asumate de statele membre;
(b) să promoveze armonizarea necesităților operaționale și adoptarea de metode de achiziție
performante și compatibile;
(c) să propună proiecte multilaterale în vederea îndeplinirii obiectivelor în materie de capacități
militare și să asigure coordonarea programelor derulate de statele membre și administrarea
programelor de cooperare specifică;
(d) să susțină cercetarea în materie de tehnologie a apărării, să coordoneze și să planifice activitățile
de cercetare comune și studierea soluțiilor tehnice care răspund necesităților operaționale viitoare;
(e) să contribuie la identificarea, și, după caz, la punerea în aplicare a oricărei măsuri utile pentru
întărirea bazei industriale și tehnologice a sectorului de apărare și la îmbunătățirea eficienței
cheltuielilor militare.
(2) Agenția Europeană de Apărare este deschisă tuturor statelor membre care doresc să participe.
Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, adoptă o decizie care definește statutul, sediul și regulamentul
de funcționare ale Agenției. Această decizie ține seama de gradul de participare efectivă la
activitățile Agenției. În cadrul Agenției se constituie grupuri specifice care reunesc statele membre ce
derulează proiecte comune. Agenția își îndeplinește misiunile în colaborare cu Comisia, dacă este
necesar.
Articolul 46
(1) Statele membre care doresc să participe la cooperarea structurată permanentă menționată la
articolul 42 alineatul (6) și care îndeplinesc criteriile și își asumă angajamentele în materie de
capacități militare prevăzute de Protocolul privind cooperarea structurată permanentă își notifică
intenția Consiliului și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.
(2) În termen de trei luni de la notificarea prevăzută la alineatul (1), Consiliul adoptă o decizie
prin care stabilește cooperarea structurată permanentă și adoptă lista statelor membre participante.
Consiliul hotărăște cu majoritate calificată, după consultarea Înaltului Reprezentant.
C 83/40 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
40 Tratate consolidate
(3) Orice stat membru care, într-un stadiu ulterior, dorește să participe la cooperarea structurată
permanentă, notifică intenția sa Consiliului și Înaltului Reprezentant.
Consiliul adoptă o decizie care confirmă participarea statului membru în cauză care respectă criteriile
și își asumă angajamentele prevăzute la articolele 1 și 2 din Protocolul privind cooperarea structurată
permanentă. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată, după consultarea Înaltului Reprezentant. La
vot participă numai membrii Consiliului care reprezintă statele membre participante.
Majoritatea calificată se definește în conformitate cu articolul 238 alineatul (3) litera (a) din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene.
(4) În cazul în care un stat membru participant nu mai îndeplinește criteriile sau nu își mai poate
asuma angajamentele prevăzute la articolele 1 și 2 din Protocolul privind cooperarea structurată
permanentă, Consiliul poate adopta o decizie prin care suspendă participarea respectivului stat.
Consiliul hotărăște cu majoritate calificată. La vot participă numai membrii Consiliului care reprezintă
statele membre participante, cu excepția statului membru în cauză.
Majoritatea calificată se definește în conformitate cu articolul 238 alineatul (3) litera (a) din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene.
(5) În cazul în care un stat membru participant dorește să se retragă din cooperarea structurată
permanentă, acesta notifică decizia sa Consiliului, care ia act de faptul că participarea statului în cauză
încetează.
(6) Deciziile și recomandările Consiliului luate în cadrul cooperării structurate permanente, altele
decât cele prevăzute la alineatele (2)-(5), se adoptă în unanimitate. În înțelesul prezentului alineat,
unanimitatea este constituită doar din voturile reprezentanților statelor membre participante.
TITLUL VI
DISPOZIȚII FINALE
Articolul 47
Uniunea are personalitate juridică.
Articolul 48
(ex-articolul 48 TUE)
(1) Tratatele pot fi modificate în conformitate cu o procedură de revizuire ordinară. De asemenea,
acestea pot fi modificate în conformitate cu unele proceduri de revizuire simplificate.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/41
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Uniunea Europeană 41
Procedura de revizuire ordinară
(2) Guvernul oricărui stat membru, Parlamentul European sau Comisia poate prezenta Consiliului
proiecte de revizuire a tratatelor. Aceste proiecte pot viza, printre altele, fie extinderea, fie reducerea
competențelor atribuite Uniunii în cadrul tratatelor. Aceste proiecte se transmit Consiliului European
de către Consiliu și se notifică parlamentelor naționale.
(3) În cazul în care Consiliul European, după consultarea Parlamentului European și a Comisiei,
adoptă cu majoritate simplă o decizie favorabilă examinării modificărilor propuse, președintele
Consiliului European convoacă o Convenție compusă din reprezentanți ai parlamentelor naționale,
ai șefilor de stat sau de guvern ai statelor membre, ai Parlamentului European și ai Comisiei. Banca
Centrală Europeană este, de asemenea, consultată în cazul modificărilor instituționale în domeniul
monetar. Convenția analizează proiectele de revizuire și adoptă prin consens o recomandare adresată
Conferinței reprezentanților guvernelor statelor membre prevăzute la alineatul (4).
Consiliul European poate decide cu majoritate simplă, cu aprobarea Parlamentului European, să nu
convoace Convenția în cazul în care amploarea modificărilor nu o justifică. În acest ultim caz,
Consiliul European stabilește mandatul pentru Conferința reprezentanților guvernelor statelor
membre.
(4) În vederea adoptării de comun acord a modificărilor care trebuie aduse tratatelor, președintele
Consiliului convoacă o conferință a reprezentanților guvernelor statelor membre.
Modificările intră în vigoare după ce au fost ratificate de toate statele membre în conformitate cu
normele lor constituționale.
(5) În cazul în care, la expirarea unui termen de doi ani de la semnarea unui tratat de modificare a
tratatelor, patru cincimi din statele membre au ratificat tratatul menționat, iar unul sau mai multe
state membre au întâmpinat dificultăți în ratificarea respectivă, Consiliul European se autosesizează cu
privire la chestiune.
Proceduri de revizuire simplificate
(6) Guvernul oricărui stat membru, Parlamentul European sau Comisia poate prezenta Consiliului
European proiecte de revizuire, integrală sau parțială, a dispozițiilor părții a treia din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene, privind politicile și acțiunile interne ale Uniunii.
Consiliul European poate adopta o decizie de modificare, integrală sau parțială, a dispozițiilor părții a
treia din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Consiliul European hotărăște în unanimitate,
după consultarea Parlamentului European și a Comisiei, precum și a Băncii Centrale Europene, în
cazul unor modificări instituționale în domeniul monetar. Această decizie intră în vigoare numai
după aprobarea de către statele membre, în conformitate cu normele lor constituționale.
Decizia prevăzută la al doilea paragraf nu poate extinde competențele atribuite Uniunii prin tratate.
C 83/42 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
42 Tratate consolidate
(7) În cazul în care dispozițiile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene sau cele ale
titlului V din prezentul tratat prevăd că, într-un anumit domeniu sau într-un anumit caz, Consiliul
hotărăște în unanimitate, Consiliul European poate adopta o decizie de autorizare a Consiliului de a
hotărî cu majoritate calificată în domeniul sau în cazul respectiv. Prezentul paragraf nu se aplică
deciziilor care au implicații militare sau în domeniul apărării.
În cazul în care dispozițiile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene prevăd că actele
legislative se adoptă de Consiliu în conformitate cu o procedură legislativă specială, Consiliul
European poate adopta o decizie de autorizare a adoptării respectivelor acte legislative în
conformitate cu procedura legislativă ordinară.
Orice inițiativă luată de Consiliul European pe baza primului sau a celui de-al doilea paragraf se
transmite parlamentelor naționale. În cazul opoziției unui parlament național, notificate în termen de
șase luni de la această transmitere, decizia menționată la primul sau la al doilea paragraf nu se
adoptă. În absența oricărei opoziții, Consiliul European poate adopta respectiva decizie.
Pentru adoptarea deciziilor prevăzute la primul sau la al doilea paragraf, Consiliul European hotărăște
în unanimitate, după aprobarea Parlamentului European, care se pronunță cu majoritatea membrilor
care îl compun.
Articolul 49
(ex-articolul 49 TUE)
Orice stat european care respectă valorile prevăzute la articolul 2 și care se angajează să le
promoveze poate solicita să devină membru al Uniunii. Parlamentul European și parlamentele
naționale sunt informate cu privire la această cerere. Statul solicitant adresează cererea sa Consiliului,
care se pronunță în unanimitate după consultarea Comisiei și după aprobarea Parlamentului
European, care se pronunță cu majoritatea membrilor din care este constituit. Criteriile de eligibilitate
aprobate de Consiliul European se iau în considerare.
Condițiile admiterii și adaptările impuse de aceasta tratatelor pe care se întemeiază Uniunea fac
obiectul unui acord între statele membre și statul solicitant. Acest acord se supune ratificării de
către toate statele contractante, în conformitate cu normele lor constituționale.
Articolul 50
(1) Orice stat membru poate hotărî, în conformitate cu normele sale constituționale, să se retragă
din Uniune.
(2) Statul membru care hotărăște să se retragă notifică intenția sa Consiliului European. În baza
orientărilor Consiliului European, Uniunea negociază și încheie cu acest stat un acord care stabilește
condițiile de retragere, ținând seama de cadrul viitoarelor sale relații cu Uniunea. Acest acord se
negociază în conformitate cu articolul 218 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene. Acesta se încheie în numele Uniunii de către Consiliu, care hotărăște cu majoritate
calificată, după aprobarea Parlamentului European.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/43
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Uniunea Europeană 43
(3) Tratatele încetează să se aplice statului în cauză de la data intrării în vigoare a acordului de
retragere sau, în absența unui astfel de acord, după doi ani de la notificarea prevăzută la alineatul (2),
cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu statul membru în cauză, hotărăște în
unanimitate să proroge acest termen.
(4) În înțelesul alineatelor (2) și (3), membrul care reprezintă în cadrul Consiliului European și al
Consiliului statul membru care se retrage nu participă nici la dezbaterile și nici la adoptarea deciziilor
Consiliului European și ale Consiliului care privesc statul în cauză.
Majoritatea calificată se definește în conformitate cu articolul 238 alineatul (3) litera (b) din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene.
(5) În cazul în care statul care s-a retras din Uniune depune o nouă cerere de aderare, această
cerere se supune procedurii prevăzute la articolul 49.
Articolul 51
Protocoalele și anexele la tratate fac parte integrantă din acestea.
Articolul 52
(1) Tratatele se aplică Regatului Belgiei, Republicii Bulgaria, Republicii Cehe, Regatului Danemarcei,
Republicii Federale Germania, Republicii Estonia, Irlandei, Republicii Elene, Regatului Spaniei, Republicii
Franceze, Republicii Italiene, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Marelui
Ducat al Luxemburgului, Republicii Ungare, Republicii Malta, Regatului Țărilor de Jos, Republicii
Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, României, Republicii Slovenia, Republicii Slovace,
Republicii Finlanda, Regatului Suediei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
(2) Domeniul de aplicare teritorială a tratatelor este prevăzut la articolul 355 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene.
Articolul 53
(ex-articolul 51 TUE)
Prezentul tratat se încheie pe durată nelimitată.
Articolul 54
(ex-articolul 52 TUE)
(1) Prezentul tratat se ratifică de către Înaltele Părți Contractante în conformitate cu normele lor
constituționale. Instrumentele de ratificare se depun pe lângă Guvernul Republicii Italiene.
C 83/44 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
44 Tratate consolidate
(2) Prezentul tratat intră în vigoare la 1 ianuarie 1993, cu condiția ca toate instrumentele de
ratificare să fi fost depuse sau, în caz contrar, în prima zi a lunii care urmează depunerii instrumentului
de ratificare de către statul semnatar care îndeplinește ultimul această formalitate.
Articolul 55
(ex-articolul 53 TUE)
(1) Prezentul tratat, redactat în exemplar unic în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă,
finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză,
olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, textele redactate în
fiecare dintre aceste limbi fiind deopotrivă autentice, se depune în arhivele guvernului Republicii
Italiene, care înmânează o copie certificată pentru conformitate fiecăruia dintre guvernele celorlalte
state semnatare.
(2) Prezentul tratat poate, de asemenea, să fie tradus în orice altă limbă stabilită de statele membre,
dintre cele care, în temeiul normelor lor constituționale, se bucură de statutul de limbă oficială pe
întreg teritoriul lor sau doar pe o parte din acesta. Statul membru în cauză pune la dispoziție o copie
certificată a acestor traduceri, care va fi depusă în arhivele Consiliului.
DREPT CARE, plenipotențiarii mai jos menționați semnează prezentul tratat.
Încheiat la Maastricht la șapte februarie una mie nouă sute nouăzeci și doi.
(lista semnatarilor nu este reprodusă)
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/45
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Uniunea Europeană 45

VERSIUNE CONSOLIDATĂ
A
TRATATULUI PRIVIND FUNCȚIONAREA UNIUNII
EUROPENE
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/47
TFUE

PREAMBUL
MAIESTATEA SA REGELE BELGIENILOR, PREȘEDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA, PREȘEDINTELE REPUBLICII
FRANCEZE, PREȘEDINTELE REPUBLICII ITALIENE, ALTEȚA SA REGALĂ MAREA DUCESĂ DE LUXEMBURG,
MAIESTATEA SA REGINA ȚĂRILOR DE JOS (1)
DECIȘI să pună bazele unei uniuni tot mai strânse între națiunile europene,
DECIȘI să asigure, printr-o acțiune comună, progresul economic și social al statelor lor prin eliminarea
barierelor care divizează Europa,
STABILIND drept scop esențial al eforturilor lor ameliorarea constantă a condițiilor de viață și de
muncă a națiunilor lor,
RECUNOSCÂND că eliminarea obstacolelor existente presupune o acțiune concertată în vederea
garantării stabilității în expansiune, a echilibrului în schimburi și a loialității în concurență,
DORNICI să consolideze unitatea economiilor lor și să asigure dezvoltarea armonioasă a acestora prin
reducerea decalajelor între anumite regiuni și a întârzierii în cazul regiunilor defavorizate,
DORNICI să contribuie, printr-o politică comercială comună, la înlăturarea progresivă a restricțiilor
privind schimburile internaționale,
DORIND să confirme solidaritatea care leagă Europa de țările de peste mări și să asigure dezvoltarea
prosperității acestora în conformitate cu principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite,
DECIȘI să consolideze apărarea păcii și a libertății prin constituirea acestui ansamblu de resurse și
făcând apel la celelalte națiuni ale Europei care împărtășesc același ideal să-și unească eforturile,
HOTĂRÂȚI să promoveze dezvoltarea celui mai ridicat nivel de cunoștințe pentru popoarele lor prin
extinderea accesului la educație și prin actualizarea permanentă a cunoștințelor,
AU DESEMNAT, în acest scop, drept plenipotențiari
(lista plenipotențiarilor nu este reprodusă)
CARE, după ce au făcut schimb de depline puteri, găsite în bună și cuvenită formă, convin cu privire
la următoarele dispoziții:
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/49
(1) Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei,
Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungară, Republica Malta, Republica Austria,
Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda,
Regatul Suediei și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au devenit de atunci membre ale Uniunii Europene.
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 49
PARTEA ÎNTÂI
PRINCIPIILE
Articolul 1
(1) Prezentul tratat organizează funcționarea Uniunii și stabilește domeniile, limitele și condițiile
exercitării competențelor sale.
(2) Prezentul tratat și Tratatul privind Uniunea Europeană reprezintă tratatele pe care se întemeiază
Uniunea. Aceste două tratate, care au aceeași valoare juridică, sunt desemnate prin cuvântul
„tratatele”.
TITLUL I
CATEGORII ȘI DOMENII DE COMPETENȚE ALE UNIUNII
Articolul 2
(1) În cazul în care tratatele atribuie Uniunii competență exclusivă într-un domeniu determinat,
numai Uniunea poate legifera și adopta acte cu forță juridică obligatorie, statele membre putând să
facă acest lucru numai în cazul în care sunt abilitate de Uniune sau pentru punerea în aplicare a
actelor Uniunii.
(2) În cazul în care tratatele atribuie Uniunii o competență partajată cu statele membre într-un
domeniu determinat, Uniunea și statele membre pot legifera și adopta acte obligatorii din punct de
vedere juridic în acest domeniu. Statele membre își exercită competența în măsura în care Uniunea
nu și-a exercitat competența. Statele membre își exercită din nou competența în măsura în care
Uniunea a hotărât să înceteze să și-o mai exercite.
(3) Statele membre își coordonează politicile economice și de ocupare a forței de muncă în
conformitate cu condițiile prevăzute în prezentul tratat, pentru definirea cărora Uniunea dispune
de competență.
(4) Uniunea este competentă, în conformitate cu dispozițiile Tratatului privind Uniunea
Europeană, să definească și să pună în aplicare o politică externă și de securitate comună, inclusiv
să definească treptat o politică de apărare comună.
(5) În anumite domenii și în condițiile prevăzute în tratate, Uniunea este competenta să întreprindă
acțiuni de sprijinire, coordonare sau completare a acțiunii statelor membre, fără a înlocui însă
prin aceasta competența lor în aceste domenii.
Actele Uniunii obligatorii din punct de vedere juridic, adoptate pe baza dispozițiilor tratatelor
referitoare la aceste domenii, nu pot implica armonizarea actelor cu putere de lege și a normelor
administrative ale statelor membre.
(6) Întinderea și condițiile exercitării competențelor Uniunii sunt stabilite prin dispozițiile tratatelor
referitoare la fiecare domeniu.
C 83/50 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
50 Tratate consolidate
Articolul 3
(1) Competența Uniunii este exclusivă în următoarele domenii:
(a) uniunea vamală;
(b) stabilirea normelor privind concurența necesare funcționării pieței interne;
(c) politica monetară pentru statele membre a căror monedă este euro;
(d) conservarea resurselor biologice ale mării în cadrul politicii comune privind pescuitul;
(e) politica comercială comună.
(2) De asemenea, competența Uniunii este exclusivă în ceea ce privește încheierea unui acord
internațional în cazul în care această încheiere este prevăzută de un act legislativ al Uniunii, ori este
necesară pentru a permite Uniunii să își exercite competența internă, sau în măsura în care aceasta ar
putea aduce atingere normelor comune sau ar putea modifica domeniul de aplicare a acestora.
Articolul 4
(1) Competența Uniunii este partajată cu statele membre în cazul în care tratatele îi atribuie o
competență care nu se referă la domeniile menționate la articolele 3 și 6.
(2) Competențele partajate între Uniune și statele membre se aplică în următoarele domenii
principale:
(a) piața internă;
(b) politica socială, pentru aspectele definite în prezentul tratat;
(c) coeziunea economică, socială și teritorială;
(d) agricultura și pescuitul, cu excepția conservării resurselor biologice ale mării;
(e) mediul;
(f) protecția consumatorului;
(g) transporturile;
(h) rețelele transeuropene;
(i) energia;
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/51
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 51
(j) spațiul de libertate, securitate și justiție;
(k) obiectivele comune de securitate în materie de sănătate publică, pentru aspectele definite în
prezentul tratat.
(3) În domeniile cercetării, dezvoltării tehnologice și spațiului, Uniunea dispune de competență
pentru a desfășura acțiuni și, în special, pentru definirea și punerea în aplicare a programelor, fără ca
exercitarea acestei competențe să poată avea ca efect împiedicarea statelor membre de a-și exercita
propria competență.
(4) În domeniile cooperării pentru dezvoltare și ajutorului umanitar, Uniunea dispune de
competență pentru a întreprinde acțiuni și pentru a duce o politică comună, fără ca exercitarea
acestei competențe să poată avea ca efect lipsirea statelor membre de posibilitatea de a-și exercita
propria competență.
Articolul 5
(1) Statele membre își coordonează politicile economice în cadrul Uniunii. În acest scop, Consiliul
adoptă măsuri și, în special, orientările generale ale acestor politici.
Statelor membre a căror monedă este euro li se aplică dispoziții speciale.
(2) Uniunea ia măsuri pentru a asigura coordonarea politicilor de ocupare a forței de muncă ale
statelor membre și, în special, prin definirea orientărilor acestor politici.
(3) Uniunea poate adopta inițiative pentru a asigura coordonarea politicilor sociale ale statelor
membre.
Articolul 6
Uniunea este competentă să desfășoare acțiuni de sprijinire, de coordonare sau completare a acțiunii
statelor membre. Prin finalitatea lor europeană, aceste acțiuni au următoarele domenii:
(a) protecția și îmbunătățirea sănătății umane;
(b) industria;
(c) cultura;
(d) turismul;
(e) educația, formarea profesională, tineretul și sportul;
C 83/52 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
52 Tratate consolidate
(f) protecția civilă;
(g) cooperarea administrativă.
TITLUL II
DISPOZIȚII DE APLICARE GENERALĂ
Articolul 7
Uniunea asigură coerența între diferitele sale politici și acțiuni, ținând seama de ansamblul obiectivelor
Uniunii și respectând principiul de atribuire a competențelor.
Articolul 8
(ex-articolul 3 alineatul (2) TCE) (1)
În toate acțiunile sale, Uniunea urmărește să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între
bărbați și femei.
Articolul 9
În definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea ține seama de cerințele
privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale
corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precum și de cerințele privind un nivel ridicat de
educație, de formare profesională și de protecție a sănătății umane.
Articolul 10
În definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea caută să combată orice
discriminare pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau
orientare sexuală.
Articolul 11
(ex-articolul 6 TCE)
Cerințele de protecție a mediului trebuie integrate în definirea și punerea în aplicare a politicilor și
acțiunilor Uniunii, în special pentru promovarea dezvoltării durabile.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/53
(1) Această trimitere are caracter indicativ. Pentru informații detaliate, a se vedea tabelele de corespondență între vechea și
noua numerotare a tratatelor.
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 53
Articolul 12
(ex-articolul 153 alineatul (2) TCE)
Cerințele din domeniul protecției consumatorilor se iau în considerare în definirea și punerea in
aplicare a celorlalte politici și acțiuni ale Uniunii.
Articolul 13
La elaborarea și punerea în aplicare a politicii Uniunii în domeniul agriculturii, pescuitului, transporturilor,
pieței interne cercetării și dezvoltării tehnologice și al spațiului, Uniunea și statele membre
țin seama de toate cerințele bunăstării animalelor ca ființe sensibile și respectă actele cu putere de lege
și normele administrative, precum și obiceiurile statelor membre în privința riturilor religioase, a
tradițiilor culturale și a patrimoniilor regionale.
Articolul 14
(ex-articolul 16 TCE)
Fără a aduce atingere articolului 4 din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolelor 93, 106 și
107 din prezentul tratat și având în vedere locul ocupat de serviciile de interes economic general în
cadrul valorilor comune ale Uniunii, precum și rolul pe care îl au acestea în promovarea coeziunii
sociale și teritoriale a Uniunii, Uniunea și statele membre, fiecare în limita competențelor care le revin
și în limita domeniului de aplicare a tratatelor, asigură funcționarea serviciilor respective pe baza
principiilor și în condiții, în special economice și financiare, care să le permită îndeplinirea misiunilor
lor. Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura
legislativă ordinară, stabilesc aceste principii și prevăd aceste condiții, fără a aduce atingere competenței
statelor membre de a furniza aceste servicii, de a încredința prestarea lor și de a le finanța, cu
respectarea tratatelor.
Articolul 15
(ex-articolul 255 TCE)
(1) În scopul promovării unei bune guvernări și asigurării participării societății civile, instituțiile,
organele, oficiile și agențiile Uniunii acționează respectând în cel mai înalt grad principiul transparenței.
(2) Parlamentul European se întrunește în ședințe publice, de asemenea și Consiliul în cazul în care
dezbate și votează un proiect de act legislativ.
(3) Orice cetățean al Uniunii și orice persoană fizică sau juridică, care are reședința sau sediul
statutar într-un stat membru, are drept de acces la documentele instituțiilor, organelor, oficiilor și
agențiilor Uniunii, indiferent de suportul pe care se află aceste documente, sub rezerva principiilor și
condițiilor care vor fi stabilite în conformitate cu prezentul alineat.
C 83/54 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
54 Tratate consolidate
Principiile generale și limitele care, din motive de interes public sau privat, reglementează exercitarea
dreptului de acces la documente, se stabilesc prin regulamente de către Parlamentul European și
Consiliu, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară.
Fiecare instituție, organ, oficiu sau agenție asigură transparența lucrărilor lor și elaborează, în regulamentul
său de procedură, dispoziții speciale privind accesul la propriile documente, în conformitate
cu regulamentele menționate la al doilea paragraf.
Dispozițiile prezentului alineat se aplică Curții de Justiție a Uniunii Europene, Băncii Centrale
Europene și Băncii Europene de Investiții numai în cazul în care exercită funcții administrative.
Parlamentul European și Consiliul asigură publicarea documentelor privind procedurile legislative în
condițiile prevăzute de regulamentele menționate la al doilea paragraf.
Articolul 16
(ex-articolul 286 TCE)
(1) Orice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.
(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,
stabilesc normele privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii, precum și de către
statele membre în exercitarea activităților care fac parte din domeniul de aplicare a dreptului
Uniunii, precum și normele privind libera circulație a acestor date. Respectarea acestor norme face
obiectul controlului unor autorități independente.
Normele adoptate în temeiul prezentului articol nu aduc atingere normelor specifice prevăzute la
articolul 39 din Tratatul privind Uniunea Europeană.
Articolul 17
(1) Uniunea respectă și nu aduce atingere statutului de care beneficiază, în temeiul dreptului
național, bisericile și asociațiile sau comunitățile religioase din statele membre.
(2) Uniunea respectă, de asemenea, statutul de care beneficiază, în temeiul dreptului național,
organizațiile filosofice și neconfesionale.
(3) Recunoscându-le identitatea și contribuția specifică, Uniunea menține un dialog deschis, transparent
și constant cu aceste biserici și organizații.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/55
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 55
PARTEA A DOUA
NEDISCRIMINAREA ȘI CETĂȚENIA UNIUNII
Articolul 18
(ex-articolul 12 TCE)
În domeniul de aplicare a tratatelor și fără a aduce atingere dispozițiilor speciale pe care le prevede, se
interzice orice discriminare exercitată pe motiv de cetățenie sau naționalitate.
Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot
adopta orice norme în vederea interzicerii acestor discriminări.
Articolul 19
(ex-articolul 13 TCE)
(1) Fără a aduce atingere celorlalte dispoziții din tratate și în limitele competențelor pe care acesta
le conferă Uniunii, Consiliul, hotărând în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă
specială și cu aprobarea Parlamentului European, poate lua măsurile necesare în vederea combaterii
oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, pe religie sau convingeri, pe handicap,
vârstă sau orientare sexuală.
(2) Prin derogare de la alineatul (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate
cu procedura legislativă ordinară, pot adopta principiile de bază ale unor măsuri de încurajare ale
Uniunii, cu excepția oricărei armonizări a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale
statelor membre, menite să susțină acțiunile întreprinse de statele membre pentru realizarea obiectivelor
menționate la alineatul (1).
Articolul 20
(ex-articolul 17 TCE)
(1) Se instituie cetățenia Uniunii. Este cetățean al Uniunii orice persoană care are cetățenia unui
stat membru. Cetățenia Uniunii nu înlocuiește cetățenia națională, ci se adaugă acesteia.
(2) Cetățenii Uniunii au drepturile și obligațiile prevăzute în tratate. Aceștia se bucură, printre
altele, de:
(a) dreptul de liberă circulație și de ședere pe teritoriul statelor membre;
(b) dreptul de a alege și de a fi aleși în Parlamentul European, precum și la alegerile locale în statul
membru unde își au reședința, în aceleași condiții ca și resortisanții acestui stat;
C 83/56 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
56 Tratate consolidate
(c) dreptul de a se bucura, pe teritoriul unei țări terțe în care statul membru ai cărui resortisanți sunt
nu este reprezentat, de protecție din partea autorităților diplomatice și consulare ale oricărui stat
membru, în aceleași condiții ca și resortisanții acestui stat;
(d) dreptul de a adresa petiții Parlamentului European, de a se adresa Ombudsmanului European,
precum și dreptul de a se adresa instituțiilor și organelor consultative ale Uniunii în oricare dintre
limbile tratatelor și de a primi răspuns în aceeași limbă.
Aceste drepturi se exercită în condițiile și limitele definite prin tratate și prin măsurile adoptate
pentru punerea în aplicare a acestora.
Articolul 21
(ex-articolul 18 TCE)
(1) Orice cetățean al Uniunii are dreptul de liberă circulație și de ședere pe teritoriul statelor
membre, sub rezerva limitărilor și condițiilor prevăzute de tratate și de dispozițiile adoptate în
vederea aplicării acestora.
(2) În cazul în care o acțiune a Uniunii se dovedește necesară pentru atingerea acestui obiectiv și
în care tratatele nu au prevăzut puteri de acțiune în acest sens, Parlamentul European și Consiliul,
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot adopta dispoziții menite să faciliteze
exercitarea drepturilor menționate la alineatul (1).
(3) În aceleași scopuri ca cele menționate la alineatul (1) și în cazul în care tratatele nu au prevăzut
puteri de acțiune în acest sens, Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,
poate adopta măsuri în domeniul securității sociale sau al protecției sociale. Consiliul hotărăște în
unanimitate, după consultarea Parlamentului European.
Articolul 22
(ex-articolul 19 TCE)
(1) Orice cetățean al Uniunii care își are reședința într-un stat membru și care nu este resortisant al
acestuia are dreptul de a alege și de a fi ales la alegerile locale din statul membru în care își are
reședința în aceleași condiții ca și resortisanții acelui stat. Acest drept se va exercita în condițiile
adoptate de Consiliu, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială și
după consultarea Parlamentului European; aceste norme de aplicare pot prevedea dispoziții derogatorii
în cazul în care probleme specifice ale unui stat membru justifică acest lucru.
(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 223 alineatul (1) și dispozițiilor adoptate pentru
aplicarea acestuia, orice cetățean al Uniunii care își are reședința într-un stat membru și care nu este
resortisant al acestuia, are dreptul de a alege și de a fi ales la alegerile pentru Parlamentul European în
statul membru în care își are reședința, în aceleași condiții ca și resortisanții acelui stat. Acest drept se
va exercita în condițiile adoptate de Consiliu, hotărând în unanimitate în conformitate cu o
procedură legislativă specială și după consultarea Parlamentului European; aceste norme de aplicare
pot prevedea dispoziții derogatorii în cazul în care probleme specifice ale unui stat membru justifică
acest lucru.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/57
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 57
Articolul 23
(ex-articolul 20 TCE)
Orice cetățean al Uniunii beneficiază, pe teritoriul unei țări terțe în care nu este reprezentat statul
membru al cărui resortisant este, de protecție din partea autorităților diplomatice și consulare ale
oricărui stat membru, în aceleași condiții ca și cetățenii acelui stat. Statele membre adoptă dispozițiile
necesare și angajează negocierile internaționale necesare în vederea asigurării acestei protecții.
Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială și după consultarea Parlamentului
European, poate adopta directive care să stabilească măsurile de coordonare și de cooperare
necesare pentru a facilita această protecție.
Articolul 24
(ex-articolul 21 TCE)
Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă
ordinară, adoptă dispozițiile referitoare la procedurile și condițiile necesare pentru prezentarea
unei inițiative cetățenești în înțelesul articolului 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană, inclusiv
numărul minim de state membre din care trebuie să provină cetățenii care prezintă o astfel de
inițiativă.
Orice cetățean al Uniunii are dreptul de a adresa petiții Parlamentului European, în conformitate cu
dispozițiile articolului 227.
Orice cetățean al Uniunii se poate adresa Ombudsmanului instituit în conformitate cu dispozițiile
articolului 228.
Orice cetățean al Uniunii poate să se adreseze în scris oricărei instituții sau oricărui organ prevăzut de
prezentul articol sau la articolul 13 din Tratatul privind Uniunea Europeană într-una din limbile
prevăzute la articolul 55 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană și să primească un
răspuns redactat în aceeași limbă.
Articolul 25
(ex-articolul 22 TCE)
La fiecare trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și
Social un raport privind aplicarea dispozițiilor prezentei părți. Acest raport ține seama de dezvoltarea
Uniunii.
Pe această bază și fără a aduce atingere celorlalte dispoziții ale tratatelor, hotărând în unanimitate în
conformitate cu o procedură legislativă specială și cu aprobarea Parlamentului European, Consiliul
poate adopta dispoziții care urmăresc să completeze drepturile enumerate la articolul 20 alineatul (2).
Respectivele dispoziții intră în vigoare numai după ce au fost aprobate de statele membre în
conformitate cu normele lor constituționale.
C 83/58 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
58 Tratate consolidate
PARTEA A TREIA
POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNII
TITLUL I
PIAȚA INTERNĂ
Articolul 26
(ex-articolul 14 TCE)
(1) Uniunea adoptă măsurile pentru instituirea sau asigurarea funcționării pieței interne, în conformitate
cu dispozițiile incidente ale tratatelor.
(2) Piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne, în care libera circulație a mărfurilor, a
persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispozițiile tratatelor.
(3) Consiliul, la propunerea Comisiei, definește orientările și condițiile necesare asigurării unui
progres echilibrat în toate sectoarele vizate.
Articolul 27
(ex-articolul 15 TCE)
În redactarea propunerilor sale în vederea realizării obiectivelor prevăzute la articolul 26, Comisia
ține seama de amploarea efortului pe care anumite economii care prezintă decalaje ale nivelului de
dezvoltare va trebui să îl susțină pentru instituirea pieței interne și poate propune dispoziții corespunzătoare.
În cazul în care aceste dispoziții iau forma unor derogări, acestea trebuie să aibă caracter temporar și
să perturbe cât mai puțin funcționarea pieței interne.
TITLUL II
LIBERA CIRCULAȚIE A MĂRFURILOR
Articolul 28
(ex-articolul 23 TCE)
(1) Uniunea este alcătuită dintr-o uniune vamală care reglementează ansamblul schimburilor de
mărfuri și care implică interzicerea, între statele membre, a taxelor vamale la import și la export și a
oricăror taxe cu efect echivalent, precum și adoptarea unui tarif vamal comun în relațiile cu țări terțe.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/59
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 59
(2) Dispozițiile articolului 30 și cele ale capitolului 3 din prezentul titlu se aplică produselor
originare din statele membre, precum și produselor care provin din țări terțe care se află în liberă
circulație în statele membre.
Articolul 29
(ex-articolul 24 TCE)
Se consideră că se află în liberă circulație într-un stat membru produsele care provin din țări terțe,
pentru care au fost îndeplinite formalitățile de import și pentru care au fost percepute în statul
membru respectiv taxele vamale și taxele cu efect echivalent exigibile și care nu au beneficiat de o
restituire totală sau parțială a acestor taxe și impuneri.
CAPITOLUL 1
UNIUNEA VAMALĂ
Articolul 30
(ex-articolul 25 TCE)
Între statele membre sunt interzise taxele vamale la import și la export sau taxele cu efect echivalent.
Această interdicție se aplică de asemenea taxelor vamale cu caracter fiscal.
Articolul 31
(ex-articolul 26 TCE)
Taxele prevăzute de Tariful Vamal Comun se stabilesc de către Consiliu, la propunerea Comisiei.
Articolul 32
(ex-articolul 27 TCE)
În executarea misiunilor care îi sunt încredințate în temeiul prezentului capitol, Comisia are în vedere:
(a) necesitatea de a promova schimburile comerciale între statele membre și țările terțe;
(b) evoluția condițiilor de concurență în cadrul Uniunii, în măsura în care această evoluție are ca
efect creșterea competitivității întreprinderilor;
(c) necesitățile Uniunii de aprovizionare cu materii prime și produse semifinite, veghind în același
timp ca între statele membre să nu fie denaturate condițiile de concurență în ceea ce privește
produsele finite;
(d) necesitatea de a evita perturbări grave în viața economică a statelor membre și de a asigura o
dezvoltare rațională a producției și o creștere a consumului în cadrul Uniunii.
C 83/60 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
60 Tratate consolidate
CAPITOLUL 2
COOPERAREA VAMALĂ
Articolul 33
(ex-articolul 135 TCE)
În cadrul domeniului de aplicare a tratatelor, Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate
cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsuri în vederea consolidării cooperării vamale între
statele membre și între acestea și Comisie.
CAPITOLUL 3
INTERZICEREA RESTRICȚIILOR CANTITATIVE ÎNTRE STATELE MEMBRE
Articolul 34
(ex-articolul 28 TCE)
Între statele membre sunt interzise restricțiile cantitative la import, precum și orice măsuri cu efect
echivalent.
Articolul 35
(ex-articolul 29 TCE)
Între statele membre sunt interzise restricțiile cantitative la export, precum și orice măsuri cu efect
echivalent.
Articolul 36
(ex-articolul 30 TCE)
Dispozițiile articolelor 34 și 35 nu se opun interdicțiilor sau restricțiilor la import, la export sau de
tranzit, justificate pe motive de morală publică, de ordine publică, de siguranță publică, de protecție a
sănătății și a vieții persoanelor și a animalelor sau de conservare a plantelor, de protejare a unor
bunuri de patrimoniu național cu valoare artistică, istorică sau arheologică sau de protecție a
proprietății industriale și comerciale. Cu toate acestea, interdicțiile sau restricțiile respective nu
trebuie să constituie un mijloc de discriminare arbitrară și nici o restricție disimulată în comerțul
dintre statele membre.
Articolul 37
(ex-articolul 31 TCE)
(1) Statele membre adaptează monopolurile naționale cu caracter comercial, astfel încât să se
asigure excluderea oricărei discriminări între resortisanții statelor membre cu privire la condițiile
de aprovizionare și comercializare.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/61
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 61
Dispozițiile prezentului articol se aplică oricărui organism prin intermediul căruia un stat membru, de
jure sau de facto, direct sau indirect, controlează, conduce sau influențează în mod semnificativ
importurile sau exporturile dintre statele membre. Aceste dispoziții se aplică, de asemenea, monopolurilor
de stat concesionate.
(2) Statele membre se abțin să introducă orice nouă măsură care contravine principiilor enunțate
la alineatul (1) sau care restrânge domeniul de aplicare a articolelor care se referă la interzicerea
taxelor vamale și a restricțiilor cantitative între statele membre.
(3) În cazul unui monopol cu caracter comercial care presupune o reglementare menită să faciliteze
desfacerea sau valorificarea produselor agricole, trebuie asigurate, în aplicarea normelor
prezentului articol, garanții echivalente pentru ocuparea forței de muncă și pentru nivelul de trai
al producătorilor în cauză.
TITLUL III
AGRICULTURA ȘI PESCUITUL
Articolul 38
(ex-articolul 32 TCE)
(1) Uniunea definește și pune în aplicare o politică comună în domeniul agriculturii și pescuitului.
Piața internă cuprinde agricultura, pescuitul și comerțul cu produse agricole. Prin produse agricole se
înțeleg produsele solului, cele animaliere și pescărești, precum și produsele care au suferit o primă
transformare și se află în raport direct cu aceste produse. Referirile la politica agricolă comună sau la
agricultură și utilizarea termenului „agricol” se înțeleg ca făcând referire și la pescuit, având în vedere
caracteristicile speciale ale acestui sector.
(2) Cu excepția unor dispoziții contrare prevăzute la articolele 39–44, normele prevăzute în
vederea instituirii sau funcționării pieței interne se aplică produselor agricole.
(3) Produsele care intră sub incidența articolelor 39–44, sunt enumerate în lista care face obiectul
anexei I.
(4) Funcționarea și dezvoltarea pieței interne pentru produsele agricole trebuie să fie însoțite de
instituirea unei politici agricole comune.
Articolul 39
(ex-articolul 33 TCE)
(1) Politica agricolă comună are ca obiective:
(a) creșterea productivității agriculturii prin promovarea progresului tehnic, prin asigurarea
dezvoltării raționale a producției agricole, precum și prin utilizarea optimă a factorilor de
producție și, în special, a forței de muncă;
C 83/62 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
62 Tratate consolidate
(b) asigurarea în acest fel a unui nivel de trai echitabil pentru populația agricolă, în special prin
majorarea venitului individual al lucrătorilor din agricultură;
(c) stabilizarea piețelor;
(d) garantarea siguranței aprovizionărilor;
(e) asigurarea unor prețuri rezonabile de livrare către consumatori.
(2) În elaborarea politicii agricole comune și a metodelor speciale pe care aceasta le poate implica,
vor fi avute în vedere următoarele:
(a) caracterul special al activității agricole care rezultă din structura socială a agriculturii și din
discrepanțele structurale și naturale existente între diferitele regiuni agricole;
(b) necesitatea de a opera treptat modificările adecvate;
(c) faptul că, în statele membre, agricultura este un sector strâns legat de ansamblul economiei.
Articolul 40
(ex-articolul 34 TCE)
(1) În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la articolul 39, se instituie o organizare comună a
piețelor agricole.
În funcție de produse, această organizare îmbracă una dintre următoarele forme:
(a) reguli comune de concurență;
(b) coordonarea obligatorie a diferitelor organizări naționale ale pieței;
(c) organizarea europeană a pieței.
(2) Organizarea comună în una dintre formele prevăzute la alineatul (1) poate include toate
măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor definite la articolul 39 și, în special, reglementarea
prețurilor, a subvențiilor pentru producerea și comercializarea diferitelor produse, a sistemelor de
depozitare și de report și a mecanismelor comune de stabilizare a importurilor sau a exporturilor.
Organizarea comună trebuie să se limiteze la urmărirea obiectivelor enunțate la articolul 39 și trebuie
să excludă orice discriminare între producătorii sau consumatorii din Uniune.
O eventuală politică de prețuri comună trebuie să se bazeze pe criterii comune și pe metode de calcul
uniforme.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/63
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 63
(3) Pentru ca organizarea comună menționată la alineatul (1) să își poată atinge obiectivele, se pot
înființa unul sau mai multe fonduri de orientare și garantare agricole.
Articolul 41
(ex-articolul 35 TCE)
Pentru a permite realizarea obiectivelor definite la articolul 39, în cadrul politicii agricole comune pot
fi prevăzute în special următoarele măsuri:
(a) o coordonare eficientă a eforturilor întreprinse în domeniile formării profesionale, cercetării și
popularizării cunoștințelor agronomice, care poate include proiecte sau instituții finanțate în
comun;
(b) acțiuni comune pentru promovarea consumului anumitor produse.
Articolul 42
(ex-articolul 36 TCE)
Dispozițiile capitolului referitor la normele privind concurența se aplică producției și comercializării
produselor agricole numai în măsura stabilită de Parlamentul European și de Consiliu în cadrul
dispozițiilor și în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 43 alineatul (2), având în
vedere obiectivele enunțate la articolul 39.
Consiliul poate autoriza, la propunerea Comisiei, acordarea de ajutoare:
(a) în vederea protejării exploatațiilor agricole defavorizate de condiții structurale sau naturale;
(b) în cadrul programelor de dezvoltare economică.
Articolul 43
(ex-articolul 37 TCE)
(1) Comisia prezintă propuneri referitoare la elaborarea și punerea în aplicare a politicii agricole
comune, inclusiv înlocuirea organizărilor naționale cu una dintre formele de organizare comună
prevăzute la articolul 40 alineatul (1), precum și la punerea în aplicare a măsurilor special
prevăzute de prezentul titlu.
Aceste propuneri trebuie să țină seama de interdependența dintre chestiunile agricole prevăzute de
prezentul titlu.
(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară
și după consultarea Comitetului Economic și Social, stabilesc organizarea comună a piețelor agricole
prevăzută la articolul 40 alineatul (1), precum și celelalte dispoziții necesare pentru îndeplinirea
obiectivelor politicii comune în domeniul agriculturii și pescuitului.
C 83/64 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
64 Tratate consolidate
(3) Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă măsurile privind stabilirea prețurilor, a taxelor, a
ajutoarelor și a contingentelor, precum și privind stabilirea și repartizarea posibilităților de pescuit.
(4) Organizarea comună prevăzută la articolul 40 alineatul (1) poate înlocui, în condițiile
prevăzute la alineatul (2), organizările naționale ale pieței în cazul în care:
(a) organizarea comună oferă statelor membre care se opun acestei măsuri și care dispun de o
organizare națională a producției în cauză garanții echivalente pentru ocuparea forței de
muncă și nivelul de trai al producătorilor în cauză, luându-se în considerare calendarul adaptărilor
posibile și al specializărilor necesare, și
(b) această organizare asigură, pentru schimburile comerciale din cadrul Uniunii, condiții similare
celor existente pe piața națională.
(5) În cazul în care o organizare comună pentru anumite materii prime se instituie înainte să
existe o organizare comună pentru produsele transformate corespunzătoare, materiile prime în cauză
folosite pentru produsele transformate destinate exportului în țări terțe pot fi importate din afara
Uniunii.
Articolul 44
(ex-articolul 38 TCE)
În cazul în care, într-un stat membru, un produs face obiectul unei organizări naționale a pieței sau al
oricărei reglementări interne cu efect echivalent care afectează din punct de vedere concurențial o
producție similară dintr-un alt stat membru, statele membre aplică la import o taxă compensatorie
acestui produs provenit din statul membru în care există respectiva organizare sau reglementare, cu
excepția cazului în care acest stat membru aplică o taxă compensatorie la export.
Comisia stabilește cuantumul acestor taxe la nivelul necesar pentru a restabili echilibrul; de asemenea,
Comisia poate autoriza recurgerea la alte măsuri, pentru care le stabilește condițiile și normele de
aplicare.
TITLUL IV
LIBERA CIRCULAȚIE A PERSOANELOR, A SERVICIILOR ȘI A CAPITALURILOR
CAPITOLUL 1
LUCRĂTORII
Articolul 45
(ex-articolul 39 TCE)
(1) Libera circulație a lucrătorilor este garantată în cadrul Uniunii.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/65
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 65
(2) Libera circulație implică eliminarea oricărei discriminări pe motiv de cetățenie între lucrătorii
statelor membre, în ceea ce privește încadrarea în muncă, remunerarea și celelalte condiții de muncă.
(3) Sub rezerva restricțiilor justificate de motive de ordine publică, siguranță publică și sănătate
publică, libera circulație a lucrătorilor implică dreptul:
(a) de a accepta ofertele reale de încadrare în muncă;
(b) de a circula liber în acest scop pe teritoriul statelor membre;
(c) de ședere într-un stat membru pentru a desfășura o activitate salarizată în conformitate cu actele
cu putere de lege și actele administrative care reglementează încadrarea în muncă a lucrătorilor
statului respectiv;
(d) de a rămâne pe teritoriul unui stat membru după ce a fost încadrat în muncă în acest stat, în
condițiile care vor face obiectul unor regulamente adoptate de Comisie.
(4) Dispozițiile prezentului articol nu se aplică încadrării în administrația publică.
Articolul 46
(ex-articolul 40 TCE)
Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după
consultarea Comitetului Economic și Social, adoptă, prin directive sau regulamente, măsurile necesare
în vederea realizării liberei circulații a lucrătorilor, astfel cum este aceasta definită la articolul 45, în
special:
(a) asigurarea cooperării strânse între serviciile naționale pentru ocuparea forței de muncă;
(b) eliminarea acelor proceduri și practici administrative, precum și a acelor perioade de acces la
locurile de muncă disponibile care decurg din dreptul intern sau din acordurile încheiate anterior
între statele membre și a căror menținere ar constitui un obstacol în calea liberalizării circulației
lucrătorilor;
(c) eliminarea tuturor perioadelor și restricțiilor prevăzute de dreptul intern sau de acordurile
încheiate anterior între statele membre, care impun lucrătorilor din celelalte state membre
condiții diferite în ceea ce privește libera alegere a unui loc de muncă în raport cu lucrătorii
statului respectiv;
(d) stabilirea unor mecanisme proprii în vederea corelării cererii și ofertei de locuri de muncă și
facilitarea realizării echilibrului între cererea și oferta de locuri de muncă în condiții care să evite
amenințarea gravă a nivelului de trai și de ocupare a forței de muncă în diferitele regiuni și
ramuri industriale.
C 83/66 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
66 Tratate consolidate
Articolul 47
(ex-articolul 41 TCE)
Statele membre încurajează schimburile de lucrători tineri în cadrul unui program comun.
Articolul 48
(ex-articolul 42 TCE)
Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,
adoptă, în domeniul securității sociale, măsurile necesare pentru instituirea liberei circulații a lucrătorilor,
în special prin instituirea unui sistem care să asigure lucrătorilor migranți salariați sau care
desfășoară o activitate independentă și persoanelor aflate în întreținerea acestora:
(a) cumulul tuturor perioadelor luate în considerare de către diferitele legislații interne, în vederea
dobândirii și păstrării dreptului la prestații, precum și pentru calcularea acestora;
(b) plata prestațiilor pentru persoanele rezidente pe teritoriile statelor membre.
În cazul în care un membru al Consiliului declară că un proiect de act legislativ menționat la primul
paragraf ar aduce atingere unor aspecte importante ale sistemului său de securitate socială, inclusiv în
ceea ce privește domeniul său de aplicare, costul sau structura financiară, ori ar aduce atingere
echilibrului financiar al respectivului sistem, poate solicita sesizarea Consiliului European. În acest
caz, procedura legislativă ordinară se suspendă. După dezbateri și în termen de patru luni de la
această suspendare, Consiliul European:
(a) retrimite proiectul Consiliului, caz în care încetează suspendarea procedurii legislative ordinare,
sau
(b) nu acționează în niciun fel sau solicită Comisiei să prezinte o nouă propunere; în acest caz se
consideră că actul propus inițial nu a fost adoptat.
CAPITOLUL 2
DREPTUL DE STABILIRE
Articolul 49
(ex-articolul 43 TCE)
În conformitate cu dispozițiile care urmează, sunt interzise restricțiile privind libertatea de stabilire a
resortisanților unui stat membru pe teritoriul altui stat membru. Această interdicție vizează și
restricțiile privind înființarea de agenții, sucursale sau filiale de către resortisanții unui stat membru
stabiliți pe teritoriul altui stat membru.
Libertatea de stabilire presupune accesul la activități independente și exercitarea acestora, precum și
constituirea și administrarea întreprinderilor și, în special, a societăților în înțelesul articolului 54 al
doilea paragraf, în condițiile definite pentru resortisanții proprii de legislația țării de stabilire, sub
rezerva dispozițiilor capitolului privind capitalurile.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/67
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 67
Articolul 50
(ex-articolul 44 TCE)
(1) În vederea realizării libertății de stabilire cu privire la o activitate determinată, Parlamentul
European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea
Comitetului Economic și Social, decid prin intermediul directivelor.
(2) Parlamentul European, Consiliul și Comisia exercită funcțiile care le revin în temeiul dispozițiilor
menționate anterior și, în special:
(a) acordând prioritate, de regulă, activităților în cazul cărora libertatea de stabilire constituie o
contribuție deosebit de utilă la dezvoltarea producției și a schimburilor comerciale;
(b) asigurând o strânsă cooperare între autoritățile naționale competente pentru a cunoaște aspectele
speciale ale diferitelor activități din cadrul Uniunii;
(c) eliminând acele proceduri și practici administrative care decurg fie din dreptul intern, fie din
acordurile încheiate anterior între statele membre, a căror menținere ar constitui un obstacol în
calea libertății de stabilire;
(d) asigurând lucrătorilor dintr-un stat membru, angajați în muncă pe teritoriul unui alt stat membru,
posibilitatea de a rămâne pe teritoriul acestuia pentru a desfășura activități independente, în cazul
în care îndeplinesc condițiile pe care ar trebui să le îndeplinească în cazul în care ar intra pe
teritoriul acestui stat la data la care intenționează să inițieze această activitate;
(e) asigurând resortisantului unui stat membru posibilitatea de a dobândi și folosi terenuri și
construcții situate pe teritoriul altui stat membru, în măsura în care aceasta nu aduce atingere
principiilor stabilite la articolul 39 alineatul (2);
(f) eliminând treptat restricțiile privind libertatea de stabilire în fiecare ramură de activitate avută în
vedere, în ceea ce privește, pe de o parte, condițiile de înființare de agenții, sucursale sau filiale pe
teritoriul unui stat membru și, pe de altă parte, condițiile de acces al personalului angajat în
cadrul sediului principal în funcțiile de conducere sau de supraveghere ale acestor agenții,
sucursale sau filiale;
(g) coordonând, în măsura în care este necesar și în vederea echivalării lor, garanțiile solicitate de
statele membre societăților în înțelesul articolului 54 al doilea paragraf, pentru a proteja
deopotrivă interesele asociaților și ale terților;
(h) asigurându-se că ajutoarele acordate de statele membre nu denaturează condițiile de stabilire.
Articolul 51
(ex-articolul 45 TCE)
Sunt exceptate de la aplicarea dispozițiilor prezentului capitol, în ceea ce privește statul membru
interesat, activitățile care sunt asociate în acest stat, chiar și cu titlu ocazional, exercitării autorității
publice.
C 83/68 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
68 Tratate consolidate
Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot
excepta anumite activități de la aplicarea dispozițiilor prezentului capitol.
Articolul 52
(ex-articolul 46 TCE)
(1) Prevederile prezentului capitol și măsurile adoptate în temeiul acesteia nu aduc atingere
aplicării actelor cu putere de lege și actelor administrative care prevăd un regim special pentru
resortisanții străini din motive de ordine publică, siguranță publică și sănătate publică.
(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,
adoptă directive privind coordonarea dispozițiilor menționate anterior.
Articolul 53
(ex-articolul 47 TCE)
(1) În vederea facilitării accesului la activitățile independente și a exercitării acestora, Parlamentul
European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă directivele
privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor titluri oficiale de calificare,
precum și privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor
membre cu privire la accesul la activitățile independente și la exercitarea acestora.
(2) În ceea ce privește profesiile medicale, paramedicale și farmaceutice, eliminarea treptată a
restricțiilor este subordonată coordonării condițiilor de exercitare a acestora în diferitele state
membre.
Articolul 54
(ex-articolul 48 TCE)
Societățile constituite în conformitate cu legislația unui stat membru și având sediul social, administrația
centrală sau locul principal de desfășurare a activității în cadrul Uniunii sunt asimilate, în
aplicarea prezentei subsecțiuni, persoanelor fizice resortisante ale statelor membre.
Prin societăți se înțeleg societățile constituite în conformitate cu dispozițiile legislației civile sau
comerciale, inclusiv societățile cooperative și alte persoane juridice de drept public sau privat, cu
excepția celor fără scop lucrativ.
Articolul 55
(ex-articolul 294 TCE)
Statele membre acordă resortisanților celorlalte state membre același tratament ca și propriilor
resortisanți în ceea ce privește participarea la constituirea capitalului societăților în înțelesul articolului
54, fără a aduce atingere aplicării celorlalte dispoziții din prezentul tratat.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/69
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 69
CAPITOLUL 3
SERVICIILE
Articolul 56
(ex-articolul 49 TCE)
În conformitate cu dispozițiile ce urmează, sunt interzise restricțiile privind libera prestare a serviciilor
în cadrul Uniunii cu privire la resortisanții statelor membre stabiliți într-un alt stat membru
decât cel al beneficiarului serviciilor.
Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot
extinde beneficiul dispozițiilor prezentului capitol la prestatorii de servicii care sunt resortisanți ai
unui stat terț și sunt stabiliți în cadrul Uniunii.
Articolul 57
(ex-articolul 50 TCE)
În înțelesul tratatelor, sunt considerate servicii prestațiile furnizate în mod obișnuit în schimbul unei
remunerații, în măsura în care nu sunt reglementate de dispozițiile privind libera circulație a
mărfurilor, a capitalurilor și a persoanelor.
Serviciile cuprind în special:
(a) activități cu caracter industrial;
(b) activități cu caracter comercial;
(c) activități artizanale;
(d) activitățile prestate în cadrul profesiunilor liberale.
Fără a aduce atingere dispozițiilor capitolului privind dreptul de stabilire, prestatorul poate, în vederea
executării prestației, să își desfășoare temporar activitatea în statul membru în care prestează serviciul,
în aceleași condiții care sunt impuse de acest stat propriilor resortisanți.
Articolul 58
(ex-articolul 51 TCE)
(1) Libera circulație a serviciilor în domeniul transporturilor este reglementată de dispozițiile din
titlul privind transporturile.
(2) Liberalizarea serviciilor bancare și de asigurări asociate mișcărilor capitalurilor trebuie să se
realizeze concomitent cu liberalizarea circulației capitalurilor.
C 83/70 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
70 Tratate consolidate
Articolul 59
(ex-articolul 52 TCE)
(1) Pentru realizarea liberalizării unui anumit serviciu, Parlamentul European și Consiliul, hotărând
în conformitate cu procedura legislativă ordinară, după consultarea Comitetului Economic și Social,
hotărăsc prin directive.
(2) Directivele menționate la alineatul (1) vizează în general, cu prioritate, serviciile care intervin
direct asupra costurilor de producție sau a căror liberalizare contribuie la facilitarea schimburilor de
mărfuri.
Articolul 60
(ex-articolul 53 TCE)
Statele membre depun eforturi pentru a proceda la liberalizarea serviciilor într-o măsură mai mare
decât cea la care obligă directivele adoptate în vederea aplicării articolului 59 alineatul (1), în cazul în
care situația lor economică generală și situația din sectorul în cauză permite acest lucru.
În acest scop, Comisia adresează recomandări statelor membre în cauză.
Articolul 61
(ex-articolul 54 TCE)
Atât timp cât restricțiile impuse liberei prestări a serviciilor nu sunt eliminate, fiecare dintre statele
membre le aplică, fără a face distincție în funcție de cetățenie ori naționalitate sau reședință ori sediu
tuturor prestatorilor de servicii menționați la articolul 56 primul paragraf.
Articolul 62
(ex-articolul 55 TCE)
Dispozițiile articolelor 51–54 se aplică domeniului reglementat de prezentul capitol.
CAPITOLUL 4
CAPITALURILE ȘI PLĂȚILE
Articolul 63
(ex-articolul 56 TCE)
(1) În temeiul dispozițiilor prezentului capitol, sunt interzise orice restricții privind circulația
capitalurilor între statele membre, precum și între statele membre și țările terțe.
(2) În temeiul dispozițiilor prezentului capitol, sunt interzise orice restricții privind plățile între
statele membre, precum și între statele membre și țările terțe.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/71
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 71
Articolul 64
(ex-articolul 57 TCE)
(1) Articolul 63 nu aduce atingere aplicării, în raport cu țările terțe, a restricțiilor în vigoare la
31 decembrie 1993 în temeiul dreptului intern sau al dreptului Uniunii, adoptate cu privire la
circulația capitalurilor având ca destinație țări terțe sau provenind din țări terțe, în cazul în care
acestea implică investiții directe, inclusiv investițiile imobiliare, stabilirea, prestarea de servicii
financiare sau admiterea de valori mobiliare pe piețele de capital. În ceea ce privește restricțiile în
vigoare în temeiul legislațiilor naționale în Bulgaria, în Estonia și în Ungaria, respectiva dată este
31 decembrie 1999.
(2) Depunând eforturi pentru a realiza obiectivul liberei circulații a capitalurilor între statele
membre și țări terțe, în cea mai mare măsură posibilă și fără a aduce atingere celorlalte capitole
ale tratatelor, Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă
ordinară, adoptă măsurile referitoare la circulația capitalurilor având ca destinație țări terțe sau
provenind din țări terțe, în cazul în care acestea implică investiții directe, inclusiv investițiile
imobiliare, stabilirea, prestarea de servicii financiare sau admiterea de valori mobiliare pe piețele de
capital.
(3) Prin derogare de la alineatul (2), numai Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură
legislativă specială, în unanimitate și după consultarea Parlamentului European, poate adopta măsuri
care reprezintă un regres în dreptul Uniunii în ceea ce privește liberalizarea circulației capitalurilor
având ca destinație sau provenind din țări terțe.
Articolul 65
(ex-articolul 58 TCE)
(1) Articolul 63 nu aduce atingere dreptului statelor membre:
(a) de a aplica dispozițiile incidente ale legislațiilor fiscale care stabilesc o distincție între contribuabilii
care nu se găsesc în aceeași situație în ceea ce privește reședința lor sau locul unde
capitalurile lor au fost investite;
(b) de a adopta toate măsurile necesare pentru a combate încălcarea actelor lor cu putere de lege și a
normelor lor administrative, în special în domeniul fiscal sau al supravegherii prudențiale a
instituțiilor financiare, de a stabili proceduri de declarare a circulației capitalurilor în scopul
informării administrative sau statistice ori de a adopta măsuri justificate de motive de ordine
publică sau siguranță publică.
(2) Prezentul capitol nu aduce atingere posibilității de a aplica restricții privind dreptul de stabilire
care sunt compatibile cu prezentul tratat.
(3) Măsurile și procedurile menționate la alineatele (1) și (2) nu trebuie să constituie un mijloc de
discriminare arbitrară și nici o restrângere disimulată a liberei circulații a capitalurilor și plăților, astfel
cum este aceasta definită la articolul 63.
C 83/72 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
72 Tratate consolidate
(4) În absența unor măsuri de aplicare a articolului 64 alineatul (3), Comisia sau, în absența unei
decizii a Comisiei în termen de trei luni de la data solicitării statului membru în cauză, Consiliul
poate adopta o decizie care să dispună ca măsurile fiscale restrictive adoptate de un stat membru față
de una sau mai multe țări terțe să fie considerate conforme tratatelor, cu condiția ca acestea să fie
justificate în raport cu unul dintre obiectivele Uniunii și compatibile cu buna funcționare a pieței
interne. Consiliul hotărăște în unanimitate, la solicitarea unui stat membru.
Articolul 66
(ex-articolul 59 TCE)
În cazul în care, în împrejurări excepționale, circulația capitalurilor provenind din țările terțe sau
destinate acestora provoacă sau amenință să provoace dificultăți grave în funcționarea uniunii
economice și monetare, Consiliul, la propunerea Comisiei și după consultarea Băncii Centrale
Europene, poate adopta, în raport cu țările terțe, măsurile de salvgardare pentru o perioadă de
până la șase luni, în cazul în care aceste măsuri sunt strict necesare.
TITLUL V
SPAȚIUL DE LIBERTATE, SECURITATE ȘI JUSTIȚIE
CAPITOLUL 1
DISPOZIȚII GENERALE
Articolul 67
(ex-articolul 61 TCE și ex-articolul 29 TUE)
(1) Uniunea constituie un spațiu de libertate, securitate și justiție, cu respectarea drepturilor
fundamentale și a diferitelor sisteme de drept și tradiții juridice ale statelor membre.
(2) Uniunea asigură absența controalelor asupra persoanelor la frontierele interne și dezvoltă o
politică comună în domeniul dreptului de azil, al imigrării și al controlului la frontierele externe care
este întemeiată pe solidaritatea între statele membre și care este echitabilă față de resortisanții țărilor
terțe. În înțelesul prezentului titlu, apatrizii sunt asimilați resortisanților țărilor terțe.
(3) Uniunea acționează pentru a asigura un înalt nivel de securitate prin măsuri de prevenire a
criminalității, a rasismului și a xenofobiei, precum și de combatere a acestora, prin măsuri de
coordonare și de cooperare între autoritățile polițienești și judiciare și alte autorități competente,
precum și prin recunoașterea reciprocă a deciziilor judiciare în materie penală și, după caz, prin
apropierea legislațiilor penale.
(4) Uniunea facilitează accesul la justiție, în special pe baza principiului recunoașterii reciproce a
deciziilor judiciare și extrajudiciare în materie civilă.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/73
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 73
Articolul 68
Consiliul European definește orientările strategice ale planificării legislative și operaționale în cadrul
spațiului de libertate, securitate și justiție.
Articolul 69
Parlamentele naționale asigură, cu privire la propunerile și inițiativele legislative prezentate în cadrul
capitolelor 4 și 5, respectarea principiului subsidiarității, în conformitate cu Protocolul privind
aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității.
Articolul 70
Fără a aduce atingere articolelor 258, 259 și 260, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta
măsurile de stabilire a condițiilor în care statele membre, în colaborare cu Comisia, realizează o
evaluare obiectivă și imparțială a punerii în aplicare, de către autoritățile statelor membre, a politicilor
Uniunii prevăzute în prezentul titlu, în special în scopul de a favoriza aplicarea deplină a principiului
recunoașterii reciproce. Parlamentul European și parlamentele naționale sunt informate cu privire la
conținutul și rezultatele evaluării.
Articolul 71
(ex-articolul 36 TUE)
În cadrul Consiliului se instituie un comitet permanent care să asigure în cadrul Uniunii promovarea
și consolidarea cooperării operaționale în materie de securitate internă. Fără a aduce atingere articolului
240, comitetul promovează coordonarea acțiunii autorităților competente ale statelor
membre. La lucrările comitetului pot fi implicați reprezentanții organelor, ai oficiilor și ai agențiilor
în cauză ale Uniunii. Parlamentul European și parlamentele naționale sunt informate cu privire la
derularea acestor lucrări.
Articolul 72
(ex-articolul 64 alineatul (1) TCE și ex-articolul 33 TUE)
Prezentul titlu nu aduce atingere exercitării responsabilităților care revin statelor membre pentru
menținerea ordinii publice și pentru apărarea securității interne.
Articolul 73
Statele membre au libertatea de a organiza între ele și sub autoritatea lor forme de cooperare și de
coordonare pe care le consideră oportune, între serviciile competente ale administrațiilor acestora
care răspund de asigurarea securității naționale.
C 83/74 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
74 Tratate consolidate
Articolul 74
(ex-articolul 66 TCE)
Consiliul adoptă măsuri în vederea asigurării cooperării administrative între serviciile competente ale
statelor membre în domeniile menționate în prezentul titlu, precum și între serviciile respective și
Comisie. Acesta hotărăște la propunerea Comisiei, sub rezerva articolului 76 și după consultarea
Parlamentului European.
Articolul 75
(ex-articolul 60 TCE)
În cazul în care este necesar, pentru realizarea obiectivelor enunțate la articolul 67, în ceea ce privește
prevenirea și combaterea terorismului și a activităților conexe, Parlamentul European și Consiliul,
hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, definesc cadrul
măsurilor administrative privind circulația capitalurilor și plățile, cum ar fi înghețarea fondurilor, a
activelor financiare sau a beneficiilor economice care aparțin unor persoane fizice sau juridice,
grupuri sau entități fără caracter statal, sunt în proprietatea acestora sau sunt deținute de acestea.
Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă măsurile pentru punerea în aplicare a cadrului prevăzut la
primul paragraf.
Actele menționate la prezentul articol cuprind dispozițiile necesare în materie de garanții juridice.
Articolul 76
Actele menționate în capitolele 4 și 5, precum și măsurile menționate la articolul 74 care asigură o
cooperare administrativă în domeniile menționate în aceste capitole, se adoptă:
(a) la propunerea Comisiei; sau
(b) la inițiativa unei pătrimi din statele membre.
CAPITOLUL 2
POLITICI PRIVIND CONTROLUL LA FRONTIERE, DREPTUL DE AZIL ȘI IMIGRAREA
Articolul 77
(ex-articolul 62 TCE)
(1) Uniunea dezvoltă o politică care urmărește:
(a) să asigure absența oricărui control asupra persoanelor la trecerea frontierelor interne, indiferent
de cetățenie;
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/75
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 75
(b) să asigure controlul persoanelor și supravegherea eficace la trecerea frontierelor externe;
(c) să introducă treptat un sistem integrat de administrare a frontierelor externe.
(2) În înțelesul alineatului (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu
procedura legislativă ordinară, adoptă măsurile privind:
(a) politica comună a vizelor și a altor permise de ședere de scurtă durată;
(b) controalele la care sunt supuse persoanele la trecerea frontierelor externe;
(c) condițiile în care resortisanții țărilor terțe pot circula liber, pentru o durată scurtă, în interiorul
Uniunii;
(d) orice măsură necesară pentru instituirea treptată a unui sistem integrat de administrare a frontierelor
externe;
(e) absența oricărui control asupra persoanelor, indiferent de cetățenie, la trecerea frontierelor
interne.
(3) În cazul în care o acțiune a Uniunii se dovedește necesară pentru a facilita exercitarea dreptului
menționat la articolul 20 alineatul (2) litera (a), iar tratatele nu au prevăzut atribuții în acest sens,
Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, poate adopta dispoziții referitoare
la pașapoarte, cărți de identitate, permise de ședere sau oricare alt document asimilat. Consiliul
hotărăște în unanimitate, după consultarea Parlamentului European.
(4) Prezentul articol nu aduce atingere competenței statelor membre privind delimitarea geografică
a frontierelor acestora, în conformitate cu dreptul internațional.
Articolul 78
(ex-articolul 63 punctele 1 și 2 și ex-articolul 64 alineatul (2) TCE)
(1) Uniunea dezvoltă o politică comună în domeniul dreptului de azil, al protecției subsidiare și al
protecției temporare, cu scopul de a oferi un statut corespunzător oricărui resortisant dintr-o țară
terță care are nevoie de protecție internațională și de a asigura respectarea principiului nereturnării.
Această politică trebuie să fie în conformitate cu Convenția de la Geneva la 28 iulie 1951 și cu
Protocolul din 31 ianuarie 1967 privind statutul refugiaților, precum și cu alte tratate din domeniu.
(2) În înțelesul alineatului (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu
procedura legislativă ordinară, adoptă măsurile referitoare la un sistem european comun de azil, care
cuprinde:
(a) un regim unitar de azil în favoarea resortisanților țărilor terțe, valabil în toată Uniunea;
(b) un regim unitar de protecție subsidiară pentru resortisanții țărilor terțe care, fără să obțină azil
european, au nevoie de protecție internațională;
C 83/76 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
76 Tratate consolidate
(c) un sistem comun de protecție temporară a persoanelor strămutate în cazul unui aflux masiv;
(d) proceduri comune de acordare și de retragere a regimului unitar de azil sau de protecție
subsidiară;
(e) criterii și mecanisme de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de
azil sau de protecție subsidiară;
(f) norme referitoare la condițiile de primire a solicitanților dreptului de azil sau de protecție
subsidiară;
(g) parteneriatul și cooperarea cu țările terțe pentru gestionarea fluxurilor de persoane care solicită
drept de azil, protecție subsidiară sau temporară.
(3) În cazul în care unul sau mai multe state membre se află într-o situație de urgență caracterizată
de un aflux brusc de resortisanți din țări terțe, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta măsuri
provizorii, în beneficiul statului sau al statelor membre în cauză. Acesta hotărăște după consultarea
Parlamentului European.
Articolul 79
(ex-articolul 63 punctele 3 și 4 TCE)
(1) Uniunea dezvoltă o politică comună de imigrare, al cărei scop este de a asigura, în toate
etapele, gestionarea eficientă a fluxurilor de migrare, tratamentul echitabil al resortisanților țărilor
terțe aflați în situație de ședere legală în statele membre, precum și prevenirea imigrării ilegale și a
traficului de persoane și combaterea susținută a acestora.
(2) În înțelesul alineatului (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu
procedura legislativă ordinară, adoptă măsuri în următoarele domenii:
(a) condițiile de intrare și de ședere, precum și normele privind acordarea de către statele membre a
vizelor și a permiselor de ședere pe termen lung, inclusiv în vederea reîntregirii familiei;
(b) definirea drepturilor resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere legală pe teritoriul unui
stat membru, inclusiv condițiile care reglementează libertatea de circulație și de ședere în celelalte
state membre;
(c) imigrarea clandestină și șederea ilegală, inclusiv expulzarea și repatrierea persoanelor aflate în
situație de ședere ilegală;
(d) combaterea traficului de persoane, în special de femei și copii.
(3) Uniunea poate încheia cu țări terțe acorduri privind readmisia, în țările lor de origine sau de
proveniență, a resortisanților țărilor terțe care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile de
intrare, de prezență sau de ședere pe teritoriul unuia dintre statele membre.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/77
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 77
(4) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,
pot stabili măsuri pentru încurajarea și sprijinirea acțiunii statelor membre, cu scopul de a favoriza
integrarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere legală pe teritoriul lor, excluzând orice
armonizare a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre.
(5) Prezentul articol nu aduce atingere dreptului statelor membre de a stabili volumul admiterii pe
teritoriul acestora a resortisanților unor țări terțe, provenind din țări terțe, în căutarea unui loc de
muncă în calitate de lucrători salariați sau pentru a desfășura o activitate independentă.
Articolul 80
Politicile Uniunii menționate la prezentul capitol și punerea în aplicare a acestora sunt reglementate
de principiul solidarității și al distribuirii echitabile a răspunderii între statele membre, inclusiv pe
plan financiar. Ori de câte ori este necesar, actele Uniunii adoptate în temeiul prezentului capitol
cuprind măsuri adecvate pentru aplicarea acestui principiu.
CAPITOLUL 3
COOPERAREA JUDICIARĂ ÎN MATERIE CIVILĂ
Articolul 81
(ex-articolul 65 TCE)
(1) Uniunea dezvoltă o cooperare judiciară în materie civilă cu incidență transfrontalieră, întemeiată
pe principiul recunoașterii reciproce a deciziilor judiciare și extrajudiciare. Această cooperare
poate include adoptarea unor măsuri de apropiere a actelor cu putere de lege și a normelor administrative
ale statelor membre.
(2) În înțelesul alineatului (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu
procedura legislativă ordinară, adoptă măsuri, în special atunci când acestea sunt necesare pentru
buna funcționare a pieței interne, care urmăresc să asigure:
(a) recunoașterea reciprocă între statele membre a deciziilor judiciare și extrajudiciare și executarea
acestora;
(b) comunicarea și notificarea transfrontalieră a actelor judiciare și extrajudiciare;
(c) compatibilitatea normelor aplicabile în statele membre în materie de conflict de legi și de
competență;
(d) cooperarea în materie de obținere a probelor;
(e) accesul efectiv la justiție;
(f) eliminarea obstacolelor din calea bunei desfășurări a procedurilor civile, la nevoie prin favorizarea
compatibilității normelor de procedură civilă aplicabile în statele membre;
C 83/78 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
78 Tratate consolidate
(g) dezvoltarea unor metode alternative de soluționare a litigiilor;
(h) sprijinirea formării profesionale a magistraților și a personalului din justiție.
(3) Prin derogare de la alineatul (2), măsurile privind dreptul familiei care au implicații transfrontaliere
sunt stabilite de către Consiliu, care hotărăște în conformitate cu o procedură legislativă
specială. Acesta hotărăște în unanimitate, după consultarea Parlamentului European.
Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta o decizie care să determine aspectele din dreptul
familiei care au implicații transfrontaliere, care ar putea face obiectul unor acte adoptate prin
procedura legislativă ordinară. Consiliul hotărăște în unanimitate, după consultarea Parlamentului
European.
Propunerea menționată la al doilea paragraf se transmite parlamentelor naționale. În cazul opoziției
unui parlament național, notificate în termen de șase luni de la această transmitere, decizia nu se
adoptă. În cazul în care nu există nicio opoziție, Consiliul poate adopta respectiva decizie.
CAPITOLUL 4
COOPERAREA JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ
Articolul 82
(ex-articolul 31 TUE)
(1) Cooperarea judiciară în materie penală în cadrul Uniunii se întemeiază pe principiul recunoașterii
reciproce a hotărârilor judecătorești și a deciziilor judiciare și include apropierea actelor cu
putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre în domeniile prevăzute la alineatul
(2) și la articolul 83.
Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă
măsurile privind:
(a) instituirea unor norme și proceduri care să asigure recunoașterea, în întreaga Uniune, a tuturor
categoriilor de hotărâri judecătorești și decizii judiciare;
(b) prevenirea și soluționarea conflictelor de competență între statele membre;
(c) sprijinirea formării profesionale a magistraților și a personalului din justiție;
(d) facilitarea cooperării dintre autoritățile judiciare sau echivalente ale statelor membre în materie de
urmărire penală și executare a deciziilor.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/79
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 79
(2) În măsura în care este necesar pentru a facilita recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești
și a deciziilor judiciare, precum și cooperarea polițienească și judiciară în materie penală cu
dimensiune transfrontalieră, Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin directive în conformitate
cu procedura legislativă ordinară, pot stabili norme minime. Aceste norme minime iau în
considerare diferențele existente între tradițiile juridice și sistemele de drept ale statelor membre.
Acestea se referă la:
(a) admisibilitatea reciprocă a probelor între statele membre;
(b) drepturile persoanelor în procedura penală;
(c) drepturile victimelor criminalității;
(d) alte elemente speciale ale procedurii penale pe care Consiliul le-a identificat în prealabil printr-o
decizie; pentru adoptarea acestei decizii, Consiliul hotărăște în unanimitate, după aprobarea
Parlamentului European.
Adoptarea normelor minime prevăzute la prezentul alineat nu împiedică statele membre să mențină
sau să adopte un nivel mai ridicat de protecție a persoanelor.
(3) În cazul în care un membru al Consiliului consideră că un proiect de directivă prevăzut la
alineatul (2) ar aduce atingere aspectelor fundamentale ale sistemului său de justiție penală, acesta
poate solicita sesizarea Consiliului European. În acest caz, procedura legislativă ordinară se suspendă.
După dezbateri, în caz de consens, Consiliul European, în termen de patru luni de la suspendare,
retrimite proiectul Consiliului, prin aceasta încetând suspendarea procedurii legislative ordinare.
În același termen, în cazul unui dezacord și în cazul în care cel puțin nouă state membre doresc
instituirea unei forme de cooperare consolidată pe baza proiectului de directivă respectiv, acestea
informează Parlamentul European, Consiliul și Comisia în consecință. În acest caz, autorizarea de a
institui o formă de cooperare consolidată, prevăzută la articolul 20 alineatul (2) din Tratatul privind
Uniunea Europeană și la articolul 329 alineatul (1) din prezentul tratat se consideră acordată și se
aplică dispozițiile privind formele de cooperare consolidată.
Articolul 83
(ex-articolul 31 TUE)
(1) Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin directive în conformitate cu procedura legislativă
ordinară, pot stabili norme minime cu privire la definirea infracțiunilor și a sancțiunilor în
domenii ale criminalității de o gravitate deosebită de dimensiune transfrontalieră ce rezultă din natura
sau impactul acestor infracțiuni ori din nevoia specială de a le combate pornind de la o bază comună.
C 83/80 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
80 Tratate consolidate
Aceste domenii ale criminalității sunt următoarele: terorismul, traficul de persoane și exploatarea
sexuală a femeilor și a copiilor, traficul ilicit de droguri, traficul ilicit de arme, spălarea banilor,
corupția, contrafacerea mijloacelor de plată, criminalitatea informatică și criminalitatea organizată.
În funcție de evoluția criminalității, Consiliul poate adopta o decizie care să identifice alte domenii ale
criminalității care îndeplinesc criteriile prevăzute la prezentul alineat. Consiliul hotărăște în unanimitate,
după aprobarea Parlamentului European.
(2) În cazul în care apropierea actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor
membre în materie penală se dovedește indispensabilă pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a
unei politici a Uniunii într-un domeniu care a făcut obiectul unor măsuri de armonizare, prin
directive se pot stabili norme minime referitoare la definirea infracțiunilor și a sancțiunilor în
domeniul în cauză. Directivele se adoptă printr-o procedură legislativă ordinară sau specială
identică cu cea utilizată pentru adoptarea măsurilor de armonizare în cauză, fără a aduce atingere
articolului 76.
(3) În cazul în care un membru al Consiliului consideră că un proiect de directivă prevăzută la
alineatul (1) sau (2) ar aduce atingere aspectelor fundamentale ale sistemului său de justiție penală,
acesta poate solicita sesizarea Consiliului European. În acest caz, procedura legislativă ordinară se
suspendă. După dezbateri, în caz de consens, Consiliul European, în termen de patru luni de la
suspendare, retrimite proiectul Consiliului, prin aceasta încetând suspendarea procedurii legislative
ordinare.
În același termen, în cazul unui dezacord și în cazul în care cel puțin nouă state membre doresc
stabilirea unei cooperări consolidate pe baza proiectului de directivă respectiv, acestea informează
Parlamentul European, Consiliul și Comisia în consecință. În acest caz, autorizarea de a stabili o
formă de cooperare consolidată, prevăzută la articolul 20 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea
Europeană și la articolul 329 alineatul (1) din prezentul tratat, se consideră acordată și se aplică
dispozițiile privind formele de cooperare consolidată.
Articolul 84
Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot
stabili măsuri pentru a încuraja și sprijini acțiunea statelor membre în domeniul prevenirii criminalității,
excluzând orice armonizare a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor
membre.
Articolul 85
(ex-articolul 31 TUE)
(1) Eurojust are misiunea de a susține și consolida coordonarea și cooperarea dintre autoritățile
naționale de cercetare și urmărire penală în legătură cu formele grave de criminalitate care afectează
două sau mai multe state membre sau care impun urmărirea penală pe baze comune, prin operațiuni
întreprinse de autoritățile statelor membre și de Europol și prin informații furnizate de acestea.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/81
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 81
În acest context, Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu
procedura legislativă ordinară, determină structura, funcționarea, domeniul de acțiune și atribuțiile
Eurojust. Aceste atribuții pot include:
(a) începerea de cercetări penale, precum și propunerea de începere a urmăririi penale efectuate de
autoritățile naționale competente, în special cele referitoare la infracțiuni care aduc atingere
intereselor financiare ale Uniunii;
(b) coordonarea cercetărilor și a urmăririlor penale prevăzute la litera (a);
(c) consolidarea cooperării judiciare, inclusiv prin soluționarea conflictelor de competență și prin
strânsa cooperare cu Rețeaua Judiciară Europeană.
Aceste regulamente stabilesc, de asemenea, condițiile de implicare a Parlamentului European și a
parlamentelor naționale la evaluarea activităților Eurojust.
(2) În cadrul urmăririlor penale prevăzute la alineatul (1) și fără a aduce atingere articolului 86,
actele oficiale de procedură judiciară sunt îndeplinite de autoritățile naționale competente.
Articolul 86
(1) Pentru combaterea infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, Consiliul,
hotărând prin regulamente în conformitate cu o procedură legislativă specială, poate institui un
Parchet European, pornind de la Eurojust. Consiliul hotărăște în unanimitate, după aprobarea Parlamentului
European.
În cazul în care nu există unanimitate, un grup compus din cel puțin nouă state membre poate
solicita ca proiectul de regulament să fie trimis spre examinare Consiliului European. În acest caz,
procedura în cadrul Consiliului se suspendă. După dezbateri, în cazul realizării unui consens,
Consiliul European, în termen de patru luni de la suspendare, retrimite proiectul Consiliului, spre
adoptare.
În același termen, în cazul unui dezacord și în cazul în care cel puțin nouă state membre doresc
stabilirea unei forme de cooperare consolidată pe baza proiectului de regulament respectiv, acestea
informează Parlamentul European, Consiliul și Comisia în consecință. În acest caz, autorizarea de a
stabili o formă de cooperare consolidată, menționată la articolul 20 alineatul (2) din Tratatul privind
Uniunea Europeană și la articolul 329 alineatul (1) din prezentul tratat, se consideră acordată și se
aplică dispozițiile privind formele de cooperare consolidată.
(2) Parchetul European are competența de a cerceta, de a urmări și de a trimite în judecată, după
caz în colaborare cu Europol, autorii și coautorii infracțiunilor care aduc atingere intereselor
financiare ale Uniunii, în conformitate cu normele stabilite în regulamentul prevăzut la alineatul
(1). Parchetul European exercită în fața instanțelor competente ale statelor membre acțiunea publică
în legătură cu aceste infracțiuni.
C 83/82 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
82 Tratate consolidate
(3) Regulamentele prevăzute la alineatul (1) stabilesc statutul Parchetului European, condițiile de
exercitare a atribuțiilor acestuia, regulamentul de procedură aplicabil activităților sale, precum și
normele care reglementează admisibilitatea probelor și normele aplicabile controlului jurisdicțional
al actelor de procedură adoptate în exercitarea atribuțiilor sale.
(4) Consiliul European poate adopta, în același timp sau ulterior, o decizie de modificare a
alineatului (1) în scopul extinderii atribuțiilor Parchetului European pentru a include combaterea
criminalității grave de dimensiune transfrontalieră și în scopul modificării corespunzătoare a
alineatului (2) în ceea ce privește autorii și coautorii infracțiunilor grave care afectează mai multe
state membre. Consiliul European hotărăște în unanimitate, după aprobarea Parlamentului European
și după consultarea Comisiei.
CAPITOLUL 5
COOPERAREA POLIȚIENEASCĂ
Articolul 87
(ex-articolul 30 TUE)
(1) Uniunea instituie o cooperare polițienească care implică toate autoritățile competente din
statele membre, inclusiv serviciile de poliție, serviciile vamale și alte servicii specializate de aplicare
a legii, în domeniul prevenirii sau al depistării și al cercetării infracțiunilor.
(2) În înțelesul alineatului (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu
procedura legislativă ordinară, pot stabili măsuri referitoare la:
(a) colectarea, stocarea, prelucrarea și analizarea informațiilor în domeniu, precum și schimbul de
informații;
(b) sprijinirea formării profesionale a personalului, precum și cooperarea privind schimbul de
personal, echipamentele și cercetarea criminalistică;
(c) tehnicile comune de investigare privind depistarea unor forme grave de criminalitate organizată.
(3) Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, poate stabili măsurile
privind cooperarea operativă între autoritățile prevăzute la prezentul articol. Consiliul hotărăște în
unanimitate, după consultarea Parlamentului European.
În cazul în care nu există unanimitate, un grup compus din cel puțin nouă state membre poate
solicita ca proiectul de măsuri să fie trimis spre examinare Consiliului European. În acest caz,
procedura în cadrul Consiliului se suspendă. După dezbateri, în caz de consens, Consiliul
European, în termen de patru luni de la suspendare, retrimite proiectul Consiliului, spre adoptare.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/83
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 83
În același termen, în cazul unui dezacord și în cazul în care cel puțin nouă state membre doresc
stabilirea unei forme de cooperare consolidată pe baza proiectului de măsuri respectiv, acestea
informează Parlamentul European, Consiliul și Comisia în consecință. În acest caz, autorizarea de
a stabili o formă de cooperare consolidată, menționată la articolul 20 alineatul (2) din Tratatul
privind Uniunea Europeană și la articolul 329 alineatul (1) din prezentul tratat, se consideră
acordată și se aplică dispozițiile privind formele de cooperare consolidată.
Procedura specifică prevăzută la al doilea și al treilea paragraf nu se aplică actelor care constituie o
dezvoltare a acquis-ului Schengen.
Articolul 88
(ex-articolul 30 TUE)
(1) Europol are misiunea de a susține și consolida acțiunea autorităților polițienești și a altor
servicii de aplicare a legii din statele membre, precum și cooperarea acestora pentru prevenirea și
combaterea criminalității grave care afectează două sau mai multe state membre, a terorismului și a
formelor de criminalitate ce aduc atingere unui interes comun care face obiectul unei politici a
Uniunii.
(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura
legislativă ordinară, stabilesc structura, funcționarea, domeniul de acțiune și atribuțiile Europol. Aceste
atribuții pot include:
(a) colectarea, stocarea, prelucrarea și analizarea informațiilor, precum și schimbul de informații
transmise în special de autoritățile statelor membre sau de țări ori autorități terțe;
(b) coordonarea, organizarea și realizarea de acțiuni de cercetare și operative, desfășurate împreună
cu autoritățile competente ale statelor membre sau în cadrul unor echipe comune de cercetare și,
după caz, în colaborare cu Eurojust.
Aceste regulamente stabilesc, de asemenea, procedura de control al activităților Europol de către
Parlamentul European, la care parlamentele naționale sunt asociate.
(3) Orice acțiune cu caracter operativ a Europol trebuie desfășurată în cooperare cu autoritățile
statului sau ale statelor membre al căror teritoriu este implicat și cu acordul acestora. Aplicarea
măsurilor coercitive este în sarcina exclusivă a autorităților naționale competente.
Articolul 89
(ex-articolul 32 TUE)
Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, stabilește condițiile și limitele
în care autoritățile competente ale statelor membre prevăzute la articolele 82 și 87 pot interveni pe
teritoriul unui alt stat membru, în cooperare și cu acordul autorităților statului respectiv. Consiliul
hotărăște în unanimitate și după consultarea Parlamentului European.
C 83/84 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
84 Tratate consolidate
TITLUL VI
TRANSPORTURILE
Articolul 90
(ex-articolul 70 TCE)
În ceea ce privește domeniul reglementat de prezentul titlu, se urmăresc obiectivele tratatelor în
cadrul unei politici comune în domeniul transporturilor.
Articolul 91
(ex-articolul 71 TCE)
(1) În vederea punerii în aplicare a articolului 90 și ținând seama de aspectele speciale privind
transporturile, Parlamentul European și Consiliul hotărând în conformitate cu procedura legislativă
ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, stabilesc:
(a) norme comune aplicabile transporturilor internaționale, efectuate dinspre sau către teritoriul unui
stat membru ori prin traversarea teritoriului unuia sau mai multor state membre;
(b) condițiile de admitere a transportatorilor nerezidenți pentru a efectua transporturi naționale întrun
stat membru;
(c) măsurile care permit îmbunătățirea siguranței transporturilor;
(d) orice altă dispoziție utilă.
(2) În cazul în care se adoptă măsurile prevăzute la alineatul (1), trebuie avute în vedere cazurile în
care aplicarea lor ar putea afecta grav nivelul de trai și de ocupare a forței de muncă în anumite
regiuni, precum și exploatarea echipamentelor de transport.
Articolul 92
(ex-articolul 72 TCE)
Până la adoptarea dispozițiilor prevăzute la articolul 91 alineatul (1), exceptând cazul adoptării în
unanimitate de către Consiliu a unei măsuri prin care se acordă o derogare, nici unul dintre statele
membre nu poate adopta dispoziții mai puțin favorabile, prin efectul lor direct sau indirect asupra
transportatorilor celorlalte state membre în raport cu transportatorii naționali, decât diferitele
dispoziții din domeniu în vigoare la 1 ianuarie 1958 sau, în cazul statelor aderente, la data
aderării acestora.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/85
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 85
Articolul 93
(ex-articolul 73 TCE)
Sunt compatibile cu tratatele ajutoarele care răspund necesităților de coordonare a transporturilor sau
care constituie compensarea anumitor obligații inerente noțiunii de serviciu public.
Articolul 94
(ex-articolul 74 TCE)
Orice măsură adoptată în temeiul tratatelor în domeniul tarifelor și condițiilor de transport trebuie să
țină seama de situația economică a transportatorilor.
Articolul 95
(ex-articolul 75 TCE)
(1) În transporturile în interiorul Uniunii, sunt interzise discriminările care constă în aplicarea de
către un transportator, pentru aceleași mărfuri și pe aceleași rute de transport, a unor tarife și condiții
de transport diferite în funcție de țara de origine sau de destinație a produselor transportate.
(2) Alineatul (1) nu împiedică adoptarea de către Parlamentul European și Consiliu a altor măsuri,
în conformitate cu articolul 91 alineatul (1).
(3) Consiliul adoptă, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European și a
Comitetului Economic și Social, o reglementare prin care asigură punerea în aplicare a dispozițiilor
alineatului (1).
Consiliul poate adopta, în special, dispozițiile necesare pentru a permite instituțiilor Uniunii să
asigure respectarea normei enunțate la alineatul (1) și să asigure că utilizatorii beneficiază pe
deplin de aceasta.
(4) Comisia, din proprie inițiativă sau la solicitarea unui stat membru, examinează cazurile de
discriminare menționate la alineatul (1) și, după consultarea oricărui stat membru în cauză, adoptă
deciziile necesare în temeiul reglementării adoptate în conformitate cu dispozițiile alineatului (3).
Articolul 96
(ex-articolul 76 TCE)
(1) Exceptând cazul în care există autorizare din partea Comisiei, se interzice aplicarea, de către un
stat membru, a unor tarife și condiții care includ orice element de sprijin sau de protecție în
beneficiul uneia sau mai multor întreprinderi sau industrii anume, pentru transporturi efectuate în
cadrul Uniunii.
C 83/86 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
86 Tratate consolidate
(2) Comisia, din proprie inițiativă sau la cererea unui stat membru, examinează tarifele și condițiile
menționate la alineatul (1), ținând seama, în special, de cerințele unei politici economice regionale
corespunzătoare, de necesitățile regiunilor subdezvoltate, precum și de problemele regiunilor grav
afectate de conjuncturi politice, pe de o parte, și de efectele acestor tarife și condiții asupra concurenței
între diferitele moduri de transport, pe de altă parte.
După consultarea oricărui stat membru în cauză, Comisia adoptă deciziile necesare.
(3) Interdicția menționată la alineatul (1) nu se aplică tarifelor care urmăresc asigurarea concurenței.
Articolul 97
(ex-articolul 77 TCE)
Taxele sau redevențele percepute de către un transportator la trecerea frontierelor, independent de
tarifele de transport, nu trebuie să depășească un cuantum rezonabil, ținând seama de cheltuielile
reale pe care le implică efectiv această trecere.
Statele membre depun eforturi pentru reducerea treptată a acestor cheltuieli.
Comisia poate adresa recomandări statelor membre în vederea aplicării prezentului articol.
Articolul 98
(ex-articolul 78 TCE)
Dispozițiile prezentului titlu nu contravin măsurilor adoptate în Republica Federală Germania, în
măsura în care acestea sunt necesare pentru compensarea dezavantajelor economice pe care divizarea
Germaniei le-a produs economiei anumitor regiuni din Republica Federală, afectate de această
divizare. La cinci ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Consiliul, hotărând la
propunerea Comisiei, poate adopta o decizie de abrogare a prezentului articol.
Articolul 99
(ex-articolul 79 TCE)
Se constituie pe lângă Comisie un comitet consultativ, format din experți desemnați de guvernele
statelor membre. Ori de câte ori consideră util, Comisia consultă acest comitet în chestiunile de
domeniul transporturilor.
Articolul 100
(ex-articolul 80 TCE)
(1) Dispozițiile prezentului titlu se aplică transporturilor feroviare, rutiere și pe căi navigabile
interioare.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/87
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 87
(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,
pot stabili dispozițiile corespunzătoare în domeniul transporturilor maritime și aeriene. Parlamentul
European și Consiliul hotărăsc după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului
Regiunilor.
TITLUL VII
NORME COMUNE PRIVIND CONCURENȚA, IMPOZITAREA ȘI ARMONIZAREA LEGISLATIVĂ
CAPITOLUL 1
REGULILE DE CONCURENȚĂ
SECȚIUNEA 1
REGULI APLICABILE ÎNTREPRINDERILOR
Articolul 101
(ex-articolul 81 TCE)
(1) Sunt incompatibile cu piața internă și interzise orice acorduri între întreprinderi, orice decizii
ale asocierilor de întreprinderi și orice practici concertate care pot afecta comerțul dintre statele
membre și care au ca obiect sau efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței în
cadrul pieței interne și, în special, cele care:
(a) stabilesc, direct sau indirect, prețuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiții de
tranzacționare;
(b) limitează sau controlează producția, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau investițiile;
(c) împart piețele sau sursele de aprovizionare;
(d) aplică, în raporturile cu partenerii comerciali, condiții inegale la prestații echivalente, creând astfel
acestora un dezavantaj concurențial;
(e) condiționează încheierea contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestații suplimentare
care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanțele comerciale, nu au legătură cu
obiectul acestor contracte.
(2) Acordurile sau deciziile interzise în temeiul prezentului articol sunt nule de drept.
(3) Cu toate acestea, prevederile alineatului (1) pot fi declarate inaplicabile în cazul:
— oricăror acorduri sau categorii de acorduri între întreprinderi;
— oricăror decizii sau categorii de decizii ale asocierilor de întreprinderi;
C 83/88 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
88 Tratate consolidate
— oricăror practici concertate sau categorii de practici concertate
care contribuie la îmbunătățirea producției sau distribuției de produse ori la promovarea progresului
tehnic sau economic, asigurând totodată consumatorilor o parte echitabilă din beneficiul obținut și
care:
(a) nu impun întreprinderilor în cauză restricții care nu sunt indispensabile pentru atingerea acestor
obiective;
(b) nu oferă întreprinderilor posibilitatea de a elimina concurența în ceea ce privește o parte semnificativă
a produselor în cauză.
Articolul 102
(ex-articolul 82 TCE)
Este incompatibilă cu piața internă și interzisă, în măsura în care poate afecta comerțul dintre statele
membre, folosirea în mod abuziv de către una sau mai multe întreprinderi a unei poziții dominante
deținute pe piața internă sau pe o parte semnificativă a acesteia.
Aceste practici abuzive pot consta în special în:
(a) impunerea, direct sau indirect, a prețurilor de vânzare sau de cumpărare sau a altor condiții de
tranzacționare inechitabile;
(b) limitează producția, comercializarea sau dezvoltarea tehnică în dezavantajul consumatorilor;
(c) aplicarea în raporturile cu partenerii comerciali a unor condiții inegale la prestații echivalente,
creând astfel acestora un dezavantaj concurențial;
(d) condiționarea încheierii contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestații suplimentare
care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanțele comerciale, nu au legătură cu obiectul
acestor contracte.
Articolul 103
(ex-articolul 83 TCE)
(1) Regulamentele sau directivele utile în vederea aplicării principiilor prevăzute la articolele 101 și
102 se adoptă de către Consiliu, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European.
(2) Dispozițiile prevăzute la alineatul (1) urmăresc în special:
(a) să asigure respectarea interdicțiilor prevăzute la articolul 101 alineatul (1) și la articolul 102 prin
instituirea de amenzi și penalități cu titlu cominatoriu;
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/89
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 89
(b) să determine normele de aplicare a articolului 101 alineatul (3), luând în considerare necesitatea,
pe de o parte, de a asigura o supraveghere eficientă și, pe de altă parte, de a simplifica pe cât
posibil controlul administrativ;
(c) să precizeze, dacă este cazul, domeniul de aplicare a articolelor 101 și 102 în diferitele ramuri
economice;
(d) să definească rolul Comisiei și al Curții de Justiție a Uniunii Europene în aplicarea dispozițiilor
prevăzute de prezentul alineat;
(e) să definească raporturile între legislațiile interne, pe de o parte, și dispozițiile prezentei secțiuni,
precum și cele adoptate în temeiul prezentului articol, pe de altă parte.
Articolul 104
(ex-articolul 84 TCE)
Până la intrarea în vigoare a dispozițiilor adoptate în temeiul articolului 103, autoritățile statelor
membre hotărăsc cu privire la admisibilitatea acordurilor, deciziilor și a practicilor concertate și cu
privire la folosirea în mod abuziv a unei poziții dominante pe piața internă, în conformitate cu
legislația națională și cu dispozițiile articolului 101 și, în special, ale alineatului (3), precum și ale
articolului 102.
Articolul 105
(ex-articolul 85 TCE)
(1) Fără a aduce atingere articolului 104, Comisia asigură aplicarea principiilor stabilite la articolele
101 și 102. La cererea unui stat membru sau din oficiu și în cooperare cu autoritățile competente ale
statelor membre, care îi acordă sprijin, Comisia investighează presupusele cazuri de încălcare a
principiilor menționate mai sus. În cazul în care constată existența unei încălcări, Comisia
propune măsuri adecvate pentru ca aceasta să înceteze.
(2) În cazul în care încălcarea nu încetează, Comisia constată încălcarea principiilor printr-o
decizie motivată. Comisia poate publica decizia și poate autoriza statele membre să ia măsurile
necesare pentru remedierea situației, măsuri ale căror condiții și norme de aplicare le stabilește.
(3) Comisia poate adopta regulamente privind categoriile de acorduri cu privire la care Consiliul a
adoptat un regulament sau o directivă în temeiul articolului 103 alineatul (2) litera (b).
Articolul 106
(ex-articolul 86 TCE)
(1) În ceea ce privește întreprinderile publice și întreprinderile cărora le acordă drepturi speciale
sau exclusive, statele membre nu adoptă și nu mențin nici o măsură care contravine normelor
tratatelor și, în special, celor prevăzute la articolul 18 și la articolele 101-109.
C 83/90 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
90 Tratate consolidate
(2) Întreprinderile care au sarcina de a gestiona serviciile de interes economic general sau care
prezintă caracter de monopol fiscal se supun normelor tratatelor și, în special, regulilor de
concurență, în măsura în care aplicarea acestor norme nu împiedică, în drept sau în fapt, îndeplinirea
misiunii speciale care le-a fost încredințată. Dezvoltarea schimburilor comerciale nu trebuie să fie
afectată într-o măsură care contravine intereselor Uniunii.
(3) Comisia asigură aplicarea dispozițiilor prezentului articol și adresează statelor membre, în cazul
în care este necesar, directivele sau deciziile corespunzătoare.
SECȚIUNEA 2
AJUTOARELE DE STAT
Articolul 107
(ex-articolul 87 TCE)
(1) Cu excepția derogărilor prevăzute de tratate, sunt incompatibile cu piața internă ajutoarele
acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau
amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii
anumitor bunuri, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre.
(2) Sunt compatibile cu piața internă:
(a) ajutoarele cu caracter social acordate consumatorilor individuali, cu condiția ca acestea să fie
acordate fără discriminare în funcție de originea produselor;
(b) ajutoarele destinate reparării pagubelor provocate de calamități naturale sau de alte evenimente
extraordinare;
(c) ajutoarele acordate economiei anumitor regiuni ale Republicii Federale Germania afectate de
divizarea Germaniei, în măsura în care acestea sunt necesare pentru compensarea dezavantajelor
economice cauzate de această divizare. În termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a Tratatului
de la Lisabona, Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, poate adopta o decizie de abrogare a
prezentei litere.
(3) Pot fi considerate compatibile cu piața internă:
(a) ajutoarele destinate să favorizeze dezvoltarea economică a regiunilor în care nivelul de trai este
anormal de scăzut sau în care există un grad de ocupare a forței de muncă extrem de scăzut,
precum și a regiunilor prevăzute la articolul 349, avându-se în vedere situația lor structurală,
economică și socială;
(b) ajutoarele destinate să promoveze realizarea unui proiect important de interes european comun
sau să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru;
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/91
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 91
(c) ajutoarele destinate să faciliteze dezvoltarea anumitor activități sau a anumitor regiuni economice,
în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condițiile schimburilor comerciale într-o
măsură care contravine interesului comun;
(d) ajutoarele destinate să promoveze cultura și conservarea patrimoniului, în cazul în care acestea nu
modifică în mod nefavorabil condițiile schimburilor comerciale și de concurență în Uniune într-o
măsură care contravine interesului comun;
(e) alte categorii de ajutoare stabilite prin decizie a Consiliului, care hotărăște la propunerea Comisiei.
Articolul 108
(ex-articolul 88 TCE)
(1) Comisia, împreună cu statele membre, verifică permanent regimurile ajutoarelor existente în
aceste state. Comisia propune acestora măsurile utile cerute de dezvoltarea treptată sau de funcționarea
pieței interne.
(2) În cazul în care, după ce părților în cauză li s-a solicitat să-și prezinte observațiile, Comisia
constată că ajutorul acordat de un stat sau prin intermediul resurselor de stat nu este compatibil cu
piața internă în conformitate cu articolul 107 sau că acest ajutor este utilizat în mod abuziv, aceasta
hotărăște desființarea sau modificarea ajutorului de către statul în cauză în termenul stabilit de
Comisie.
În cazul în care statul în cauză nu se conformează deciziei în termenul stabilit, Comisia sau orice alt
stat interesat poate sesiza direct Curtea de Justiție a Uniunii Europene, prin derogare de la articolele
258 și 259.
La cererea unui stat membru, Consiliul, hotărând în unanimitate, poate decide că un ajutor acordat
sau care urmează să fie acordat de acest stat trebuie să fie considerat compatibil cu piața internă, prin
derogare de la dispozițiile articolului 107 sau de la regulamentele prevăzute la articolul 109, în cazul
în care o astfel de decizie este justificată de împrejurări excepționale. În cazul în care, în legătură cu
acest ajutor, Comisia a inițiat procedura prevăzută la primul paragraf din prezentul alineat, cererea
adresată Consiliului de statul în cauză va avea ca efect suspendarea procedurii menționate până când
Consiliul se pronunță asupra acesteia.
Cu toate acestea, în cazul în care Consiliul nu se pronunță în termen de trei luni de la formularea
cererii, Comisia hotărăște.
(3) Comisia este informată în timp util pentru a-și prezenta observațiile cu privire la proiectele
care urmăresc să instituie sau să modifice ajutoarele. În cazul în care apreciază că un proiect nu este
compatibil cu piața internă în conformitate cu dispozițiile articolului 107, Comisia inițiază fără
întârziere procedura prevăzută la alineatul precedent. Înainte de pronunțarea unei decizii finale,
statul membru în cauză nu poate pune în aplicare măsurile preconizate.
C 83/92 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
92 Tratate consolidate
(4) Comisia poate adopta regulamente privind categoriile de ajutoare de stat cu privire la care
Consiliul, în temeiul articolului 109, a considerat că pot fi exceptate de la procedura prevăzută la
alineatul (3) din prezentul articol.
Articolul 109
(ex-articolul 89 TCE)
Consiliul, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, poate adopta toate
regulamentele utile pentru aplicarea articolelor 107 și 108, și poate stabili, în special, condițiile de
aplicare a articolului 108 alineatul (3) și categoriile de ajutoare care sunt exceptate de la această
procedură.
CAPITOLUL 2
DISPOZIȚII FISCALE
Articolul 110
(ex-articolul 90 TCE)
Nici un stat membru nu aplică, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de
orice natură mai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect, produselor naționale similare.
De asemenea, nici un stat membru nu aplică produselor altor state membre impozite interne de
natură să protejeze indirect alte sectoare de producție.
Articolul 111
(ex-articolul 91 TCE)
Produsele exportate pe teritoriul unuia dintre statele membru nu pot beneficia de nici o rambursare a
impozitelor interne mai mare decât impozitele aplicate direct sau indirect.
Articolul 112
(ex-articolul 92 TCE)
În ceea ce privește impozitele, altele decât cele pe cifra de afaceri, accizele și alte impozite indirecte,
pot fi acordate scutiri sau rambursări la exportul către celelalte state membre și pot fi introduse taxe
compensatorii la importurile care provin din statele membre numai în cazul în care măsurile
preconizate au fost aprobate în prealabil pentru o perioadă limitată de către Consiliu, care
hotărăște la propunerea Comisiei.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/93
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 93
Articolul 113
(ex-articolul 93 TCE)
Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială și după
consultarea Parlamentului European și a Comitetului Economic și Social, adoptă dispozițiile referitoare
la armonizarea legislațiilor privind impozitul pe cifra de afaceri, accizele și alte impozite
indirecte, în măsura în care această armonizare este necesară pentru a asigura instituirea și funcționarea
pieței interne și pentru a evita denaturarea concurenței.
CAPITOLUL 3
APROPIEREA LEGISLAȚIILOR
Articolul 114
(ex-articolul 95 TCE)
(1) Cu excepția cazului în care tratatele dispun altfel, dispozițiile următoare se aplică în vederea
realizării obiectivelor enunțate la articolul 26. Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate
cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social, adoptă
măsurile privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre
care au ca obiect instituirea și funcționarea pieței interne.
(2) Alineatul (1) nu se aplică dispozițiilor fiscale, celor privind libera circulație a persoanelor și
celor privind drepturile și interesele lucrătorilor salariați.
(3) În formularea propunerilor prevăzute la alineatul (1) în domeniul sănătății, securității,
protecției mediului și protecției consumatorilor, Comisia pornește de la premisa asigurării unui
nivel ridicat de protecție ridicat, ținând seama în special de orice evoluție nouă, întemeiată pe
fapte științifice. În cadrul atribuțiilor ce le revin, Parlamentul European și Consiliul depun eforturi,
de asemenea, pentru realizarea acestui obiectiv.
(4) În cazul în care, după adoptarea unei măsuri de armonizare de către Parlamentul European și
Consiliu, de către Consiliu sau Comisie, un stat membru consideră necesară menținerea dispozițiilor
de drept intern justificate de cerințele importante prevăzute la articolul 36 sau referitoare la protecția
mediului ambiant ori a mediului de lucru, acesta adresează Comisiei o notificare, indicând motivele
menținerii acestor dispoziții.
(5) De asemenea, fără a aduce atingere alineatului (4), în cazul în care, după adoptarea unei măsuri
de armonizare de către Parlamentul European și Consiliu, de către Consiliu sau Comisie, un stat
membru consideră necesară introducerea unor dispoziții de drept intern întemeiate pe dovezi științifice
noi referitoare la protecția mediului ambiant ori a mediului de lucru, din cauza unei probleme
specifice statului membru respectiv, apărute după adoptarea măsurii de armonizare, acesta adresează
Comisiei o notificare privind măsurile avute în vedere și motivele adoptării acestora.
C 83/94 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
94 Tratate consolidate
(6) În termen de șase luni de la notificările prevăzute la alineatele (4) și (5), Comisia aprobă sau
respinge dispozițiile respective de drept intern, după ce a verificat dacă acestea constituie sau nu un
mijloc de discriminare arbitrară sau o restricție disimulată în comerțul dintre statele membre și dacă
acestea constituie sau nu un obstacol în funcționarea pieței interne.
În absența unei decizii a Comisiei adoptate în acest termen, dispozițiile de drept intern prevăzute la
alineatele (4) și (5) se consideră aprobate.
În cazul în care complexitatea problemei justifică acest lucru și dacă nu există nici un pericol pentru
sănătatea umană, Comisia poate notifica statului membru în cauză că termenul prevăzut de prezentul
alineat poate fi prorogat cu un nou termen de până la șase luni.
(7) În cazul în care, în temeiul alineatului (6), un stat membru este autorizat să mențină sau să
introducă dispoziții de drept intern care derogă de la o măsură de armonizare, Comisia examinează
de îndată dacă este oportun să propună o adaptare a acestei măsuri.
(8) În cazul în care un stat membru invocă o problemă deosebită de sănătate publică într-un
domeniu care a făcut în prealabil obiectul măsurilor de armonizare, acesta informează Comisia, care
analizează de îndată dacă este necesar să propună Consiliului măsuri adecvate.
(9) Prin derogare de la procedura prevăzută la articolele 258 și 259, Comisia și orice stat membru
pot sesiza direct Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cazul în care consideră că un alt stat
membru exercită abuziv competențele prevăzute de prezentul articol.
(10) Măsurile de armonizare prevăzute anterior includ, atunci când este cazul, o clauză de
salvgardare care autorizează statele membre să adopte, din unul sau mai multe dintre motivele
fără caracter economic prevăzute la articolul 36, măsuri provizorii care fac obiectul unei proceduri
de control a Uniunii.
Articolul 115
(ex-articolul 94 TCE)
Fără a aduce atingere articolului 114, Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu o
procedură legislativă specială și după consultarea Parlamentului European și a Comitetului
Economic și Social, adoptă directive pentru apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative
ale statelor membre, care au incidență directă asupra instituirii sau funcționării pieței interne.
Articolul 116
(ex-articolul 96 TCE)
În cazul în care Comisia constată că o neconcordanță între actele cu putere de lege și actele
administrative ale diferitelor state membre denaturează condițiile de concurență pe piața internă și
provoacă din acest motiv o denaturare care trebuie eliminată, Comisia se consultă cu statele membre
în cauză.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/95
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 95
În cazul în care prin această consultare nu se ajunge la eliminarea denaturării în cauză, Parlamentul
European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă directivele
utile. Pot fi adoptate orice alte măsuri utile prevăzute în tratate.
Articolul 117
(ex-articolul 97 TCE)
(1) În cazul în care există temerea că introducerea sau modificarea unui act cu putere de lege sau a
unui act administrativ poate provoca o denaturare în înțelesul articolului precedent, statul membru
care intenționează să procedeze astfel consultă Comisia. După consultarea statelor membre, Comisia
recomandă statelor în cauză măsurile corespunzătoare pentru a evita denaturarea în cauză.
(2) În cazul în care statul membru care dorește să adopte sau să modifice dispoziții de drept intern
nu se conformează recomandării adresate de Comisie, celorlalte state membre nu li se poate cere, în
temeiul articolului 116, să își modifice dispozițiile de drept intern în vederea eliminării acestei
denaturări. În cazul în care statul membru care a nesocotit recomandarea Comisiei provoacă o
denaturare numai în detrimentul său, dispozițiile articolului 116 nu se aplică.
Articolul 118
În cadrul instituirii sau al funcționării pieței interne, Parlamentul European și Consiliul, hotărând în
conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile referitoare la crearea de titluri
europene de proprietate intelectuală pentru a asigura o protecție uniformă a drepturilor de
proprietate intelectuală în Uniune, precum și la înființarea unor sisteme centralizate de autorizare,
coordonare și control la nivelul Uniunii.
Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, stabilește prin regulamente
regimul lingvistic al titlurilor europene. Consiliul hotărăște în unanimitate, după consultarea Parlamentului
European.
TITLUL VIII
POLITICA ECONOMICĂ ȘI MONETARĂ
Articolul 119
(ex-articolul 4 TCE)
(1) În vederea realizării obiectivelor prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea
Europeană, acțiunea statelor membre și a Uniunii presupune, în condițiile prevăzute de tratate,
instituirea unei politici economice întemeiate pe strânsa coordonare a politicilor economice ale
statelor membre, pe piața internă și pe definirea obiectivelor comune și conduse în conformitate
cu principiul unei economii de piață deschise, în care concurența este liberă.
C 83/96 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
96 Tratate consolidate
(2) În paralel, în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute în tratate, această acțiune
presupune o monedă unică, euro, precum și definirea și aplicarea unei politici monetare unice și a
unei politici unice a cursurilor de schimb, al căror obiectiv principal îl constituie menținerea stabilității
prețurilor și, fără a aduce atingere acestui obiectiv, susținerea politicilor economice generale în
Uniune, în conformitate cu principiul unei economii de piață deschise, în care concurența este liberă.
(3) Această acțiune a statelor membre și a Uniunii implică respectarea următoarelor principii
directoare: prețuri stabile, finanțe publice și condiții monetare sănătoase, precum și o balanță de
plăți stabilă.
CAPITOLUL 1
POLITICA ECONOMICĂ
Articolul 120
(ex-articolul 98 TCE)
Statele membre își conduc politicile economice pentru a contribui la realizarea obiectivelor Uniunii
definite la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană și în contextul orientărilor generale
menționate la articolul 121 alineatul (2). Statele membre și Uniunea acționează în conformitate cu
principiul unei economii de piață deschise, în care concurența este liberă, favorizând alocarea
eficientă a resurselor, în conformitate cu principiile stabilite la articolul 119.
Articolul 121
(ex-articolul 99 TCE)
(1) Statele membre își consideră politicile economice ca fiind o chestiune de interes comun și le
coordonează în cadrul Consiliului, în conformitate cu articolul 120.
(2) Consiliul, la recomandarea Comisiei, elaborează un proiect privind orientările generale ale
politicilor economice ale statelor membre și ale Uniunii și prezintă Consiliului European un raport
în acest sens.
Consiliul European, pe baza raportului Consiliului, dezbate concluziile privind orientările generale ale
politicilor economice ale statelor membre și ale Uniunii.
În temeiul acestor concluzii, Consiliul adoptă o recomandare care stabilește aceste orientări generale.
Consiliul informează Parlamentul European cu privire la recomandarea sa.
(3) În scopul asigurării unei coordonări mai strânse a politicilor economice și a unei convergențe
durabile a performanțelor economice ale statelor membre, Consiliul, în temeiul rapoartelor prezentate
de Comisie, supraveghează evoluția economică în fiecare dintre statele membre și în Uniune, precum
și conformitatea politicilor economice cu orientările generale menționate la alineatul (2) și efectuează
periodic o evaluare de ansamblu.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/97
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 97
Pentru a realiza această supraveghere multilaterală, statele membre transmit Comisiei informații
privind măsurile importante pe care le-au adoptat în domeniul politicii lor economice, precum și
orice altă informație pe care o consideră necesară.
(4) În cazul în care se constată, în cadrul procedurii prevăzute la alineatul (3), că politicile
economice ale unui stat membru nu sunt conforme cu orientările generale prevăzute la alineatul
(2) sau că acestea riscă să compromită buna funcționare a Uniunii economice și monetare, Comisia
poate adresa un avertisment respectivului stat membru. Consiliul, la recomandarea Comisiei, poate
adresa recomandările necesare statului membru în cauză. Consiliul, la propunerea Comisiei, poate
decide să facă publice recomandările sale.
În domeniul de aplicare a prezentului alineat, Consiliul hotărăște fără a ține seama de votul
membrului Consiliului care reprezintă statul membru în cauză.
Majoritatea calificată a celorlalți membri ai Consiliului se definește în conformitate cu articolul 238
alineatul (3) litera (a).
(5) Președintele Consiliului și Comisia raportează Parlamentului European cu privire la rezultatele
supravegherii multilaterale. Președintele Consiliului poate fi invitat să se prezinte în fața comisiei
competente a Parlamentului European în cazul în care Consiliul a făcut publice recomandările.
(6) Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura
legislativă ordinară, pot hotărî metodele procedurii de supraveghere multilaterală menționată la
alineatele (3) și (4).
Articolul 122
(ex-articolul 100 TCE)
(1) Fără a aduce atingere celorlalte proceduri prevăzute în tratate, Consiliul, la propunerea
Comisiei, poate decide, în spiritul solidarității dintre statele membre, să adopte măsuri corespunzătoare
situației economice, în special în cazul în care apar dificultăți grave în aprovizionarea cu
anumite produse, în special în domeniul energiei.
(2) În cazul în care un stat membru se confruntă cu dificultăți sau este serios amenințat de
dificultăți grave, datorită unor catastrofe naturale sau unor evenimente excepționale situate în afara
controlului său, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate acorda statului membru în cauză asistență
financiară din partea Uniunii, în anumite condiții. Președintele Consiliului informează Parlamentul
European cu privire la decizia adoptată.
C 83/98 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
98 Tratate consolidate
Articolul 123
(ex-articolul 101 TCE)
(1) Se interzice Băncii Centrale Europene și băncilor centrale ale statelor membre, denumite în
continuare „bănci centrale naționale”, să acorde credite pe descoperit de cont sau orice alt tip de
facilitate de credit instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, administrațiilor publice
centrale, autorităților regionale sau locale, celorlalte autorități publice, celorlalte organisme sau întreprinderi
publice din statele membre; de asemenea, se interzice cumpărarea de titluri de creanță direct
de la acestea de către Banca Centrală Europeană sau de către băncile centrale naționale.
(2) Alineatul (1) nu se aplică instituțiilor publice de credit care, în contextul furnizării de lichidități
de către băncile centrale, beneficiază din partea băncilor centrale naționale și a Băncii Centrale
Europene de același tratament ca și instituțiile private de credit.
Articolul 124
(ex-articolul 102 TCE)
Se interzice orice măsură care nu se întemeiază pe considerente de ordin prudențial și care stabilește
accesul preferențial la instituțiile financiare al instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, al
autorităților administrațiilor publice centrale, al autorităților regionale sau locale, al celorlalte autorități
publice sau al altor organisme ori întreprinderi publice din statele membre.
Articolul 125
(ex-articolul 103 TCE)
(1) Uniunea nu răspunde și nu își asumă angajamentele autorităților administrațiilor publice
centrale, ale autorităților regionale sau locale, ale celorlalte autorități publice sau ale altor
organisme ori întreprinderi publice dintr-un stat membru, fără a aduce atingere garanțiilor financiare
reciproce pentru realizarea în comun a unui proiect specific. Un stat membru nu răspunde și nu își
asumă angajamentele autorităților administrațiilor publice centrale, ale autorităților regionale sau
locale, ale celorlalte autorități publice sau ale altor organisme ori întreprinderi publice din alt stat
membru, fără a aduce atingere garanțiilor financiare reciproce pentru realizarea în comun a unui
proiect specific.
(2) Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, poate,
dacă este necesar, să precizeze definițiile privind aplicarea interdicțiilor prevăzute la articolele 123 și
124, precum și în prezentul articol.
Articolul 126
(ex-articolul 104 TCE)
(1) Statele membre evită deficitele publice excesive.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/99
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 99
(2) Pentru a identifica erorile evidente, Comisia supraveghează evoluția situației bugetare și a
nivelului datoriei publice în statele membre. Comisia examinează în special dacă disciplina
bugetară a fost respectată, pe baza următoarelor două criterii:
(a) dacă raportul dintre deficitul public planificat sau real și produsul intern brut depășește o valoare
de referință, cu excepția cazului în care:
— raportul s-a diminuat în mod semnificativ și constant și atinge un nivel apropiat de valoarea
de referință, sau
— depășirea valorii de referință este excepțională și temporară și respectivul raport se menține
aproape de valoarea de referință;
(b) dacă raportul dintre datoria publică și produsul intern brut depășește o valoare de referință, cu
excepția cazului în care acest raport se diminuează suficient și se apropie de valoarea de referință
într-un ritm satisfăcător.
Valorile de referință sunt precizate în Protocolul privind procedura aplicabilă deficitelor excesive, care
este anexat la tratate.
(3) În cazul în care un stat membru nu îndeplinește cerințele acestor criterii sau ale unuia dintre
ele, Comisia elaborează un raport. Raportul Comisiei examinează de asemenea dacă deficitul public
depășește cheltuielile publice de investiții și ține seama de toți ceilalți factori relevanți, inclusiv de
poziția economică și bugetară pe termen mediu a statului membru.
De asemenea, Comisia poate întocmi un raport în cazul în care, deși au fost respectate cerințele care
decurg din criterii, consideră că există un risc de producere a unui deficit excesiv într-un stat
membru.
(4) Comitetul Economic și Financiar emite un aviz cu privire la raportul Comisiei.
(5) În cazul în care Comisia consideră că există un deficit excesiv într-un stat membru sau că un
astfel de deficit se poate produce, aceasta adresează un aviz statului membru în cauză și informează
Consiliul în acest sens.
(6) Consiliul, la propunerea Comisiei, ținând seama de eventualele observații ale statului membru
în cauză și după o evaluare globală, decide dacă există sau nu un deficit excesiv.
(7) În cazul în care Consiliul constată că există un deficit excesiv, în conformitate cu alineatul (6),
acesta adoptă, la recomandarea Comisiei, fără întârzieri nejustificate, recomandările pe care le
adresează statului membru în cauză pentru ca acesta să pună capăt situației într-un termen dat.
Sub rezerva dispozițiilor alineatul (8), aceste recomandări nu sunt făcute publice.
(8) În cazul în care Consiliul constată că în termenul indicat nu s-a întreprins nici o acțiune
eficientă ca răspuns la recomandările sale, acesta poate face publice recomandările sale.
C 83/100 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
100 Tratate consolidate
(9) În cazul în care un stat membru continuă să nu dea curs recomandărilor Consiliului, acesta
poate hotărî să someze statul membru în cauză ca, într-un termen dat, să adopte măsurile de
reducere a deficitului, reducere pe care Consiliul o consideră necesară pentru remedierea situației.
Într-un asemenea caz, Consiliul poate cere statului membru în cauză să prezinte rapoarte potrivit
unui calendar precis, pentru a putea examina eforturile de ajustare acceptate de acest stat membru.
(10) Dreptul la acțiune prevăzut la articolele 258 și 259 nu poate fi exercitat în cadrul alineatelor
(1) – (9) din prezentul articol.
(11) Atât timp cât un stat membru nu se conformează unei decizii luate în temeiul alineatului (9),
Consiliul poate decide să aplice sau, dacă este cazul, să consolideze una sau mai multe dintre măsurile
următoare:
— să solicite statului membru în cauză să publice informații suplimentare, care urmează să fie
precizate de Consiliu, înainte de a emite obligațiuni și titluri;
— să invite Banca Europeană de Investiții să-și revizuiască politica de împrumuturi față de statul
membru în cauză;
— să solicite statului membru în cauză să constituie, pe lângă Uniune, până la data la care Consiliul
consideră că deficitul excesiv a fost corectat, un depozit fără dobândă într-un cuantum corespunzător;
— să aplice amenzi într-un cuantum corespunzător.
Președintele Consiliului informează Parlamentul European cu privire la deciziile luate.
(12) Consiliul abrogă, în tot sau în parte, deciziile sau recomandările sale menționate la alineatele
(6) – (9) și (11) în măsura în care, din punctul său de vedere, consideră că deficitul excesiv din statul
membru în cauză a fost corectat. În cazul în care, anterior, Consiliul a făcut publice recomandările
sale, acesta declară public, de îndată ce a fost abrogată decizia menționată la alineatul (8), că în statul
membru respectiv nu mai există deficit excesiv.
(13) În cazul în care adoptă deciziile sau recomandările menționate la alineatele (8), (9), (11) și
(12), Consiliul hotărăște la recomandarea Comisiei.
În cazul în care adoptă măsurile menționate la alineatele (6)-(9), (11) și (12), Consiliul hotărăște fără a
ține seama de votul membrului Consiliului care reprezintă statul membru în cauză.
Majoritatea calificată a celorlalți membri ai Consiliului se definește în conformitate cu articolul 238
alineatul (3) litera (a).
(14) Dispozițiile suplimentare referitoare la punerea în aplicare a procedurii prevăzute de prezentul
articol sunt cuprinse în Protocolul privind procedura aplicabilă deficitelor excesive, anexat tratatelor.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/101
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 101
Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială și după
consultarea Parlamentului European și a Băncii Centrale Europene, adoptă dispozițiile corespunzătoare
care vor înlocui protocolul respectiv.
Sub rezerva celorlalte dispoziții din prezentul alineat, Consiliul, la propunerea Comisiei și după
consultarea Parlamentului European, stabilește normele și definițiile pentru aplicarea dispozițiilor
protocolului menționat.
CAPITOLUL 2
POLITICA MONETARĂ
Articolul 127
(ex-articolul 105 TCE)
(1) Obiectivul principal al Sistemului European al Băncilor Centrale, denumit în continuare „SEBC”,
este menținerea stabilității prețurilor. Fără a aduce atingere obiectivului privind stabilitatea prețurilor,
SEBC susține politicile economice generale din Uniune cu scopul de a contribui la realizarea obiectivelor
Uniunii, definite la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană. SEBC acționează în
conformitate cu principiul unei economii de piață deschise în care concurența este liberă, favorizând
alocarea eficientă a resurselor și respectând principiile stabilite la articolul 119.
(2) Misiunile fundamentale care urmează să fie îndeplinite prin intermediul SEBC sunt:
— definirea și punerea în aplicare a politicii monetare a Uniunii;
— efectuarea operațiunilor de schimb valutar în conformitate cu articolul 219;
— deținerea și administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre;
— promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți.
(3) Alineatul (2) a treia liniuță se aplică fără a aduce atingere deținerii și administrării, de către
guvernele statelor membre, a unor fonduri de rulment în valută.
(4) Banca Centrală Europeană este consultată:
— cu privire la orice act al Uniunii propus în domeniile care țin de competențele sale;
— de autoritățile naționale, cu privire la orice proiect de reglementare în domeniile care sunt de
competența sa, dar în limitele și în condițiile stabilite de Consiliu, în conformitate cu procedura
prevăzută la articolul 129 alineatul (4).
În domeniile care țin de competențele sale, Banca Centrală Europeană poate prezenta avize respectivelor
instituții, organe, oficii sau agenții ale Uniunii sau autorităților naționale.
C 83/102 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
102 Tratate consolidate
(5) SEBC contribuie la buna desfășurare a politicilor promovate de autoritățile competente în ceea
ce privește supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și stabilitatea sistemului financiar.
(6) Consiliul, hotărând în unanimitate prin regulamente, în conformitate cu o procedură legislativă
specială, după consultarea Parlamentului European și a Băncii Centrale Europene, poate încredința
Băncii Centrale Europene misiuni specifice privind politicile în domeniul supravegherii prudențiale a
instituțiilor de credit și a altor instituții financiare, cu excepția întreprinderilor de asigurări.
Articolul 128
(ex-articolul 106 TCE)
(1) Banca Centrală Europeană este singura abilitată să autorizeze emisiunea de bancnote euro în
Uniune. Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale pot emite astfel de bancnote.
Bancnotele emise de Banca Centrală Europeană și de băncile centrale naționale sunt singurele care
au statutul de mijloc legal de plată în cadrul Uniunii.
(2) Statele membre pot emite monedă metalică euro, sub rezerva aprobării de către Banca Centrală
Europeană a volumului emisiunii. Consiliul, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului
European și a Băncii Centrale Europene, poate adopta măsuri de armonizare a valorilor unitare și a
specificațiilor tehnice ale tuturor monedelor metalice destinate punerii în circulație, în măsura în care
acest lucru este necesar pentru asigurarea bunei lor circulații în Uniune.
Articolul 129
(ex-articolul 107 TCE)
(1) SEBC este condus de organele de decizie ale Băncii Centrale Europene, care sunt: Consiliul
guvernatorilor și Comitetul executiv.
(2) Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, denumit în
continuare „Statutul SEBC și al BCE” este definit într-un protocol anexat la tratate.
(3) Articolele 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, articolul 33.1
litera (a) și articolul 36 din Statutul SEBC și al BCE pot fi modificate de Parlamentul European și de
Consiliu, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Aceste instituții hotărăsc fie la
recomandarea Băncii Centrale Europene și după consultarea Comisiei, fie la propunerea Comisiei și
după consultarea Băncii Centrale Europene.
(4) Consiliul, fie la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European și a Băncii
Centrale Europene, fie la recomandarea Băncii Centrale Europene și după consultarea Parlamentului
European și a Comisiei, adoptă dispozițiile prevăzute la articolele 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 și
34.3 din Statutul SEBC și al BCE.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/103
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 103
Articolul 130
(ex-articolul 108 TCE)
În exercitarea competențelor și în îndeplinirea misiunilor și îndatoririlor care le-au fost conferite prin
tratate și prin Statutul SEBC și al BCE, Banca Centrală Europeană, băncile centrale naționale sau
membrii organelor lor de decizie nu pot solicita și nici accepta instrucțiuni din partea instituțiilor,
organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, a guvernelor statelor membre sau a oricărui alt organism.
Instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii, precum și guvernele statelor membre se angajează să
respecte acest principiu și să nu încerce să influențeze membrii organelor de decizie ale Băncii
Centrale Europene sau ale băncilor centrale naționale în îndeplinirea misiunii lor.
Articolul 131
(ex-articolul 109 TCE)
Fiecare stat membru asigură compatibilitatea legislației sale interne, inclusiv a statutului băncii sale
centrale naționale, cu tratatele și cu Statutul SEBC și al BCE.
Articolul 132
(ex-articolul 110 TCE)
(1) Pentru îndeplinirea misiunilor încredințate SEBC, în conformitate cu tratatele și în condițiile
stabilite de Statutul SEBC și al BCE, Banca Centrală Europeană adoptă:
— regulamente, în măsura necesară îndeplinirii misiunilor definite la articolul 3.1 prima liniuță, la
articolele 19.1, 22 sau 25.2 din Statutul SEBC și al BCE, precum și în cazurile prevăzute de actele
Consiliului menționate la articolul 129 alineatul (4);
— deciziile necesare îndeplinirii misiunilor încredințate SEBC în conformitate cu tratatele și cu
Statutul SEBC și al BCE;
— recomandări și avize.
(2) Banca Centrală Europeană poate decide publicarea deciziilor, recomandărilor și avizelor sale.
(3) În limitele și în condițiile stabilite de Consiliu, în conformitate cu procedura prevăzută la
articolul 129 alineatul (4), Banca Centrală Europeană este abilitată să impună întreprinderilor
amenzi și penalități cu titlu cominatoriu în cazul neîndeplinirii obligațiilor care rezultă din regulamentele
și deciziile sale.
C 83/104 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
104 Tratate consolidate
Articolul 133
Fără a aduce atingere atribuțiilor Băncii Centrale Europene, Parlamentul European și Consiliul,
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile necesare pentru
utilizarea monedei euro ca monedă unică. Aceste măsuri sunt adoptate după consultarea Băncii
Centrale Europene.
CAPITOLUL 3
DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE
Articolul 134
(ex-articolul 114 TCE)
(1) În vederea promovării coordonării politicilor statelor membre în măsura necesară funcționării
pieței interne, se înființează un comitet economic și financiar.
(2) Comitetul Economic și Financiar are următoarele misiuni:
— să formuleze avize, la cererea Consiliului sau a Comisiei ori din proprie inițiativă, destinate
acestor instituții;
— să urmărească situația economică și financiară a statelor membre și a Uniunii și să prezinte
periodic un raport Consiliului și Comisiei în această privință, în special cu privire la relațiile
financiare cu țările terțe și cu instituțiile internaționale;
— fără a aduce atingere articolului 240, să contribuie la pregătirea lucrărilor Consiliului menționate
la articolele 66 și 75, la articolul 121 alineatele (2), (3), (4) și (6), la articolele 122, 124, 125 și
126, la articolul 127 alineatul (6), la articolul 128 alineatul (2), la articolul 129 alineatele (3) și
(4), la articolul 138, la articolul 140 alineatele (2) și (3), la articolul 143, la articolul 144
alineatele (2) și (3) și la articolul 219 și să aducă la îndeplinire celelalte misiuni consultative și
pregătitoare care îi sunt încredințate de Consiliu;
— să examineze cel puțin o dată pe an situația privind circulația capitalurilor și libertatea plăților,
astfel cum rezultă din aplicarea tratatelor și a măsurilor luate de Consiliu; această examinare are în
vedere toate măsurile referitoare la circulația capitalurilor și la plăți; Comitetul prezintă Comisiei
și Consiliului un raport privind rezultatele acestei examinări.
Statele membre, Comisia și Banca Centrală Europeană numesc fiecare cel mult doi membri ai
Comitetului.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/105
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 105
(3) Consiliul, la propunerea Comisiei și după consultarea Băncii Centrale Europene și a comitetului
menționat de prezentul articol, adoptă normele referitoare la compunerea Comitetului Economic și
Financiar. Președintele Consiliului informează Parlamentul European în legătură cu această decizie.
(4) Pe lângă misiunile stabilite la alineatul (2), dacă și în măsura în care există state membre care
beneficiază de o derogare în temeiul articolului 139, Comitetul urmărește situația monetară și
financiară, precum și regimul general al plăților acestor state membre și prezintă periodic un
raport Consiliului și Comisiei cu privire la aceasta.
Articolul 135
(ex-articolul 115 TCE)
Pentru chestiunile aflate sub incidența articolului 121 alineatul (4), a articolului 126, cu excepția
alineatului (14), a articolului 138, a articolului 140 alineatul (1), alineatul (2) primul paragraf și
alineatul (3) și a articolului 219, Consiliul sau un stat membru poate cere Comisiei să formuleze,
după caz, o recomandare sau o propunere. Comisia examinează această cerere și prezintă fără
întârziere concluziile sale Consiliului.
CAPITOLUL 4
DISPOZIȚII PRIVIND STATELE MEMBRE A CĂROR MONEDĂ ESTE EURO
Articolul 136
(1) În scopul de a contribui la buna funcționare a uniunii economice și monetare și în conformitate
cu dispozițiile relevante ale tratatelor, Consiliul adoptă, în conformitate cu procedura relevantă
dintre cele prevăzute la articolele 121 și 126, cu excepția procedurii prevăzute la articolul 126
alineatul (14), măsuri privind statele membre a căror monedă este euro pentru:
(a) a consolida coordonarea și supravegherea disciplinei lor bugetare;
(b) a elabora, în ceea ce le privește, orientările de politică economică, veghind ca acestea să fie
compatibile cu cele adoptate pentru întreaga Uniune și asigurând supravegherea acestora.
(2) La votul privind măsurile prevăzute la alineatul (1) iau parte numai membrii Consiliului
reprezentând statele membre a căror monedă este euro.
Majoritatea calificată a membrilor menționați anterior se definește în conformitate cu articolul 238
alineatul (3) litera (a).
C 83/106 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
106 Tratate consolidate
Articolul 137
Condițiile de organizare a reuniunilor miniștrilor statelor membre a căror monedă este euro se
stabilesc prin Protocolul privind Eurogrupul.
Articolul 138
(ex-articolul 111 alineatul (4) TCE)
(1) Pentru a asigura locul monedei euro în sistemul monetar internațional, Consiliul, la propunerea
Comisiei, adoptă o decizie de stabilire a pozițiilor comune cu privire la problemele de interes special
pentru uniunea economică și monetară în cadrul instituțiilor și conferințelor financiare internaționale
competente. Consiliul hotărăște după consultarea Băncii Centrale Europene.
(2) Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta măsurile corespunzătoare pentru a asigura o
reprezentare unificată în cadrul instituțiilor și al conferințelor financiare internaționale. Consiliul
hotărăște după consultarea Băncii Centrale Europene.
(3) La votul privind măsurile prevăzute la alineatele (1) și (2) iau parte numai membrii Consiliului
reprezentând statele membre a căror monedă este euro.
Majoritatea calificată a membrilor menționați anterior se definește în conformitate cu articolul 238
alineatul (3) litera (a).
CAPITOLUL 5
DISPOZIȚII TRANZITORII
Articolul 139
(1) Statele membre cu privire la care Consiliul nu a decis că îndeplinesc condițiile necesare pentru
adoptarea monedei euro sunt denumite în continuare „state membre care fac obiectul unei derogări”.
(2) Dispozițiile tratatelor, prevăzute în continuare, nu se aplică statelor membre care fac obiectul
unei derogări:
(a) adoptarea părților din orientările generale ale politicilor economice care privesc zona euro în
general [articolul 121 alineatul (2)];
(b) mijloacele coercitive pentru remedierea deficitelor excesive [articolul 126 alineatele (9) și (11)];
(c) obiectivele și misiunile SEBC [articolul 127 alineatele (1), (2), (3) și (5)];
(d) emisiunea de monedă euro (articolul 128);
(e) actele Băncii Centrale Europene (articolul 132);
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/107
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 107
(f) măsurile care reglementează utilizarea monedei euro (articolul 133);
(g) acorduri monetare și alte măsuri referitoare la politica cursului de schimb (articolul 219);
(h) desemnarea membrilor Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene [articolul 283 alineatul
(2)];
(i) deciziile de stabilire a pozițiilor comune cu privire la problemele de interes special pentru
uniunea economică și monetară în cadrul instituțiilor competente și al conferințelor financiare
internaționale [articolul 138 alineatul (1)];
(j) măsurile necesare asigurării unei reprezentări unificate în cadrul instituțiilor și conferințelor
financiare internaționale [articolul 138 alineatul (2)].
În consecință, la articolele menționate la literele (a)–(j), prin „state membre” se înțelege statele
membre a căror monedă este euro.
(3) În conformitate cu capitolul IX din Statutul SEBC și al BCE, statele membre care fac obiectul
unei derogări și băncile lor centrale naționale sunt excluse de la drepturile și obligațiile din cadrul
SEBC.
(4) Drepturile de vot ale membrilor Consiliului reprezentând statele membre care fac obiectul unei
derogări se suspendă la data adoptării de către Consiliu a măsurilor prevăzute la articolele enumerate
la alineatul (2), precum și în următoarele cazuri:
(a) recomandările adresate statelor membre a căror monedă este euro în cadrul supravegherii multilaterale,
inclusiv cu privire la programele de stabilitate și avertismente [articolul 121 alineatul (4)];
(b) măsurile referitoare la deficitele excesive ale statelor membre a căror monedă este euro
[articolul 126 alineatele (6), (7), (8), (12) și (13)].
Majoritatea calificată a celorlalți membri ai Consiliului se definește în conformitate cu articolul 238
alineatul (3) litera (a).
Articolul 140
(ex-articolul 121 alineatul (1), ex-articolul 122 alineatul (2) teza a doua și ex-articolul 123 alineatul (5) TCE)
(1) Cel puțin la fiecare doi ani sau la solicitarea unui stat membru care face obiectul unei derogări,
Comisia și Banca Centrală Europeană prezintă Consiliului un raport privind progresele efectuate de
statele membre care fac obiectul unei derogări în îndeplinirea obligațiilor care le revin pentru
realizarea uniunii economice și monetare. Aceste rapoarte examinează în special dacă legislația
C 83/108 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
108 Tratate consolidate
națională a fiecăruia dintre aceste state membre, inclusiv statutul băncii centrale naționale, este
compatibilă cu articolele 130 și 131 și cu Statutul SEBC și al BCE. Rapoartele examinează, de
asemenea, dacă a fost realizat un grad înalt de convergență durabilă, analizând în ce măsură
fiecare stat membru a îndeplinit următoarele criterii:
— realizarea unui grad înalt de stabilitate a prețurilor; acesta rezultă dintr-o rată a inflației apropiată
de rata a cel mult trei state membre care au cele mai bune rezultate în materie de stabilitate a
prețurilor;
— caracterul solid al finanțelor publice; acesta rezultă dintr-o situație bugetară care nu cunoaște
deficit public excesiv în înțelesul articolului 126 alineatul (6);
— respectarea limitelor normale de fluctuație prevăzute de mecanismul cursului de schimb din
Sistemul Monetar European, timp de cel puțin doi ani, fără devalorizarea monedei în raport cu
moneda euro;
— caracterul durabil al convergenței atinse de statul membru care face obiectul unei derogări și al
participării sale la mecanismul cursului de schimb, care se reflectă în nivelul ratelor dobânzilor pe
termen lung.
Cele patru criterii prevăzute de prezentul alineat și perioadele relevante pe durata cărora fiecare dintre
acestea trebuie să fie respectat sunt precizate într-un protocol anexat la tratate. Rapoartele Comisiei și
ale Băncii Centrale Europene iau de asemenea în considerare rezultatele integrării piețelor, situația și
evoluția balanțelor de plăți curente, precum și o examinare a evoluției costurilor salariale unitare și a
altor indici de prețuri.
(2) După consultarea Parlamentului European și după discutarea în cadrul Consiliului European,
Consiliul, la propunerea Comisiei, decide care state membre ce fac obiectul unei derogări îndeplinesc
condițiile necesare pe baza criteriilor stabilite la alineatul (1) și pune capăt derogărilor privind aceste
state membre.
Consiliul hotărăște după ce a primit o recomandare din partea majorității calificate a membrilor săi
care reprezintă statele membre a căror monedă este euro. Acești membri hotărăsc în termen de șase
luni de la data primirii de către Consiliu a propunerii Comisiei.
Majoritatea calificată a membrilor, menționată la al doilea paragraf, se definește în conformitate cu
articolul 238 alineatul (3) litera (a).
(3) În cazul în care, în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (2), se decide să se revoce

  • derogare, Consiliul, hotărând cu unanimitatea statelor membre a căror monedă este euro și a

statului membru respectiv, la propunerea Comisiei și după consultarea Băncii Centrale Europene,
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/109
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 109
stabilește în mod irevocabil cursul la care euro înlocuiește moneda statului respectiv și decide celelalte
măsuri necesare introducerii euro în calitate de monedă unică în statul membru respectiv.
Articolul 141
(ex-articolul 123 alineatul (3) și ex-articolul 117 alineatul (2) primele cinci liniuțe TCE)
(1) În cazul în care și atât timp cât există state membre care fac obiectul unei derogări și fără a
aduce atingere articolului 129 alineatul (1), Consiliul general al Băncii Centrale Europene, menționat
la articolul 44 din Statutul SEBC și al BCE, se constituie ca al treilea organ de decizie al Băncii
Centrale Europene.
(2) În cazul în care și atâta timp cât există state membre care fac obiectul unei derogări, Banca
Centrală Europeană, cu privire la aceste state membre:
— consolidează cooperarea dintre băncile centrale naționale;
— consolidează coordonarea politicilor monetare ale statelor membre pentru a asigura stabilitatea
prețurilor;
— supervizează funcționarea mecanismului cursului de schimb;
— desfășoară consultări privind problemele care sunt de competența băncilor centrale naționale și
care afectează stabilitatea instituțiilor și piețelor financiare;
— exercită funcțiile pe care le îndeplinea Fondul European de Cooperare Monetară, preluate ulterior
de Institutul Monetar European.
Articolul 142
(ex-articolul 124 alineatul (1) TCE)
Fiecare stat membru care face obiectul unei derogări consideră politica sa de schimb ca pe o
problemă de interes comun. Statele membre țin seama astfel de experiența acumulată datorită
cooperării în cadrul mecanismului cursului de schimb.
Articolul 143
(ex-articolul 119 TCE)
(1) În caz de dificultăți sau în cazul riscului apariției unor dificultăți grave pentru balanța de plăți a
unui stat membru care face obiectul unei derogări, provenind fie dintr-un dezechilibru global al
balanței, fie din natura devizelor de care acesta dispune, și care pot compromite în special funcționarea
pieței interne sau realizarea politicii comerciale comune, Comisia examinează fără întârziere
situația acestui stat, precum și acțiunea pe care a întreprins-o sau pe care poate să o întreprindă în
conformitate cu dispozițiile tratatelor, utilizând toate mijloacele de care aceasta dispune. Comisia
indică măsurile pe care le recomandă spre adoptare statului în cauză.
C 83/110 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
110 Tratate consolidate
În cazul în care acțiunea întreprinsă de un stat membru care face obiectul unei derogări și măsurile
sugerate de Comisie nu par suficiente pentru a depăși dificultățile sau riscurile apariției unor dificultăți,
Comisia recomandă Consiliului, după consultarea Comitetului Economic și Financiar,
acordarea asistenței reciproce și normele corespunzătoare.
Comisia informează periodic Consiliul în legătură cu situația respectivă și cu evoluția acesteia.
(2) Consiliul acordă asistența reciprocă; acesta adoptă directivele sau deciziile de stabilire a condițiilor
și normelor asistenței. Asistența reciprocă poate lua, în special, forma:
(a) unei acțiuni concertate pe lângă alte organizații internaționale cărora li se pot adresa statele
membre care fac obiectul unei derogări;
(b) unor măsuri necesare pentru a evita devierile schimburilor comerciale în cazul în care statul
membru care face obiectul unei derogări, aflat în dificultate, menține sau restabilește restricții
cantitative față de țările terțe;
(c) acordării de credite limitate din partea altor state membre, sub rezerva acordului acestora.
(3) În cazul în care Consiliul nu a acordat asistența reciprocă recomandată de Comisie sau în care
asistența reciprocă acordată și măsurile luate sunt insuficiente, Comisia autorizează statul membru
care face obiectul unei derogări, aflat în dificultate, să ia măsurile de salvgardare ale căror condiții și
norme le definește.
Consiliul poate revoca această autorizare și modifica aceste condiții și norme.
Articolul 144
(ex-articolul 120 TCE)
(1) În cazul apariției unei crize neprevăzute în balanța de plăți și dacă nu se adoptă de îndată o
decizie în înțelesul articolului 143 alineatul (2), un stat membru care face obiectul unei derogări
poate adopta, cu titlu provizoriu, măsurile de salvgardare necesare. Aceste măsuri trebuie să provoace
perturbări minime în funcționarea pieței interne și să nu depășească limita absolut necesară pentru
remedierea dificultăților neprevăzute care au apărut.
(2) Comisia și celelalte state membre trebuie să fie informate cu privire la aceste măsuri de
salvgardare până la data la care acestea intră în vigoare. Comisia poate recomanda Consiliului
acordarea asistenței reciproce în conformitate cu articolul 143.
(3) La recomandarea Comisiei și după consultarea Comitetului Economic și Financiar, Consiliul
poate decide că statul membru respectiv este obligat să modifice, să suspende sau să elimine măsurile
de salvgardare menționate mai sus.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/111
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 111
TITLUL IX
OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
Articolul 145
(ex-articolul 125 TCE)
Statele membre și Uniunea se angajează să elaboreze, în conformitate cu prezentul titlu, o strategie
coordonată de ocupare a forței de muncă și, în special, să promoveze o forță de muncă formată,
calificată și adaptabilă, precum și piețe ale muncii capabile să reacționeze rapid la evoluția economiei,
în vederea realizării obiectivelor enunțate la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană.
Articolul 146
(ex-articolul 126 TCE)
(1) Statele membre, prin intermediul politicilor lor naționale de ocupare a forței de muncă,
contribuie la realizarea obiectivelor menționate la articolul 145 într-un mod compatibil cu orientările
generale ale politicilor economice ale statelor membre și ale Uniunii, adoptate în temeiul articolului
121 alineatul (2).
(2) Statele membre, ținând seama de practicile naționale legate de responsabilitățile partenerilor
sociali, consideră promovarea ocupării forței de muncă o problemă de interes comun și își coordonează
acțiunea în acest sens în cadrul Consiliului, în conformitate cu articolul 148.
Articolul 147
(ex-articolul 127 TCE)
(1) Uniunea contribuie la realizarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă prin încurajarea
cooperării dintre statele membre, precum și prin susținerea și, în cazul în care este necesar, prin
completarea acțiunii lor. Procedând astfel, Uniunea respectă pe deplin competențele statelor membre
în această materie.
(2) Obiectivul atingerii unui nivel ridicat de ocupare a forței de muncă se ia în considerare în
definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor Uniunii.
Articolul 148
(ex-articolul 128)
(1) Consiliul European analizează anual situația ocupării forței de muncă din Uniune și adoptă
concluzii în această privință, pe baza unui raport anual comun al Consiliului și Comisiei.
(2) Pe baza concluziilor Consiliului European, Consiliul, la propunerea Comisiei și după
consultarea Parlamentului European, a Comitetului Economic și Social, a Comitetului Regiunilor și
a Comitetului pentru Ocuparea Forței de Muncă prevăzut la articolul 150, elaborează anual linii
directoare de care statele membre țin seama în politicile naționale de ocupare a forței de muncă.
Aceste linii directoare sunt compatibile cu orientările generale adoptate în temeiul articolului 121
alineatul (2).
C 83/112 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
112 Tratate consolidate
(3) Fiecare stat membru transmite Consiliului și Comisiei un raport anual privind principalele
măsuri pe care le-a luat pentru a pune în aplicare propria politică de ocupare a forței de muncă,
ținând seama de liniile directoare privind ocuparea forței de muncă menționate la alineatul (2).
(4) Pe baza rapoartelor menționate la alineatul (3) și după obținerea avizului din partea Comitetului
pentru Ocuparea Forței de Muncă, Consiliul analizează anual, ținând seama de liniile
directoare privind ocuparea forței de muncă, o analiză a punerii în aplicare a politicilor de
ocupare a forței de muncă ale statelor membre. Consiliul, la recomandarea Comisiei, poate face
recomandări statelor membre, în cazul în care în urma analizei efectuate consideră necesar acest
lucru.
(5) Pe baza rezultatelor analizei respective, Consiliul și Comisia întocmesc un raport anual comun
privind situația ocupării forței de muncă în Uniune și punerea în aplicare a liniilor directoare privind
ocuparea forței de muncă, pe care îl adresează Consiliului European.
Articolul 149
(ex-articolul 129 TCE)
Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după
consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, pot adopta măsuri de
încurajare destinate să favorizeze cooperarea dintre statele membre și să susțină acțiunea acestora
în domeniul ocupării forței de muncă prin inițiative care urmăresc dezvoltarea schimburilor de
informații și de bune practici, punând la dispoziție analize comparative și îndrumări, precum și
prin promovarea abordărilor novatoare și prin evaluarea experiențelor, în special prin recurgerea la
proiectele pilot.
Aceste măsuri nu presupun armonizarea actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale
statelor membre.
Articolul 150
(ex-articolul 130 TCE)
Consiliul hotărând cu majoritate simplă, după consultarea Parlamentului European, instituie un
Comitet pentru Ocuparea Forței de Muncă, având un caracter consultativ, pentru a promova coordonarea
între statele membre a politicilor în materie de ocupare a forței de muncă și de piață a
muncii. Comitetul are ca misiuni:
— să urmărească evoluția situației ocupării forței de muncă și a politicilor de ocupare a forței de
muncă în statele membre și în Uniune;
— fără a aduce atingere articolului 240, să formuleze avize la cererea Consiliului sau a Comisiei ori
din proprie inițiativă și să contribuie la pregătirea hotărârilor Consiliului prevăzute la
articolul 148.
Pentru a-și îndeplini mandatul, Comitetul se consultă cu partenerii sociali.
Fiecare stat membru și Comisia numesc câte doi membri ai Comitetului.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/113
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 113
TITLUL X
POLITICA SOCIALĂ
Articolul 151
(ex-articolul 136 TCE)
Uniunea și statele membre, conștiente de drepturile sociale fundamentale precum cele enunțate în
Carta socială europeană semnată la Torino la 18 octombrie 1961 și în Carta comunitară a drepturilor
sociale fundamentale ale lucrătorilor adoptată în 1989, au ca obiective promovarea ocupării forței de
muncă, îmbunătățirea condițiilor de trai și de muncă, permițând armonizarea acestora în condiții de
progres, o protecție socială adecvată, dialogul social, dezvoltarea resurselor umane care să permită un
nivel ridicat și durabil al ocupării forței de muncă și combaterea excluziunii.
În acest scop, Uniunea și statele membre pun în aplicare măsuri care țin seama de diversitatea
practicilor naționale, în special în domeniul relațiilor convenționale, precum și de necesitatea de a
menține competitivitatea economiei Uniunii.
Acestea apreciază că o asemenea de evoluție va rezulta atât din funcționarea pieței interne, care va
favoriza armonizarea sistemelor sociale, cât și din procedurile prevăzute de tratate și din apropierea
actelor cu putere de lege și a actelor administrative.
Articolul 152
Uniunea recunoaște și promovează rolul partenerilor sociali la nivelul său, ținând seama de diversitatea
sistemelor naționale. Aceasta facilitează dialogul dintre aceștia, respectându-le autonomia.
Reuniunea socială tripartită la nivel înalt pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă
contribuie la dialogul social.
Articolul 153
(ex-articolul 137 TCE)
(1) În vederea realizării obiectivelor menționate la articolul 151, Uniunea susține și completează
acțiunea statelor membre în domeniile următoare:
(a) îmbunătățirea, în special, a mediului de muncă, pentru a proteja sănătatea și securitatea lucrătorilor;
(b) condițiile de muncă;
(c) securitatea socială și protecția socială a lucrătorilor;
(d) protecția lucrătorilor în caz de reziliere a contractului de muncă;
(e) informarea și consultarea lucrătorilor;
C 83/114 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
114 Tratate consolidate
(f) reprezentarea și apărarea colectivă a intereselor lucrătorilor și angajatorilor, inclusiv administrarea
comună, sub rezerva alineatului (5);
(g) condițiile de muncă pentru resortisanții din țările terțe care sunt rezidenți legali pe teritoriul
Uniunii;
(h) integrarea persoanelor excluse de pe piața forței de muncă, fără a aduce atingere articolului 166;
(i) egalitatea dintre bărbați și femei în ceea ce privește șansele pe piața forței de muncă și tratamentul
la locul de muncă;
(j) lupta împotriva marginalizării sociale;
(k) modernizarea sistemelor de protecție socială, fără a aduce atingere literei (c).
(2) În acest scop, Parlamentul European și Consiliul:
(a) pot adopta măsuri menite să încurajeze cooperarea între statele membre prin inițiative destinate
să sporească cunoștințele, să dezvolte schimburile de informații și a celor mai bune practici, să
promoveze abordările novatoare și să evalueze experiențele dobândite, cu excluderea oricărei
armonizări a actelor cu putere de lege și a normelor administrative;
(b) pot adopta în domeniile menționate la alineatul (1) literele (a)-(i), prin intermediul directivelor,
recomandări minime aplicabile treptat, ținând seama de condițiile și de reglementările tehnice
existente în fiecare dintre statele membre. Aceste directive evită impunerea constrângerilor administrative,
financiare și juridice susceptibile să frâneze crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici
și mijlocii.
Parlamentul European și Consiliul hotărăsc în conformitate cu procedura legislativă ordinară după
consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor.
În domeniile menționate la alineatul (1) literele (c), (d), (f) și (g), Consiliul hotărăște în unanimitate, în
conformitate cu o procedură legislativă specială, după consultarea Parlamentului European și a
comitetelor menționate anterior.
Consiliul, hotărând în unanimitate, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului
European, poate decide ca procedura legislativă ordinară să se aplice alineatului (1) literele (d), (f)
și (g).
(3) Un stat membru poate încredința partenerilor sociali, la cererea lor comună, punerea în
aplicare a directivelor adoptate în conformitate cu alineatul (2) sau, după caz, punerea în aplicare
a unei decizii a Consiliului, adoptată în conformitate cu articolul 155.
În acest caz, statul membru respectiv se asigură că, până la data la care o directivă sau o decizie
trebuie transpusă sau pusă în aplicare, partenerii sociali au luat măsurile necesare, pe bază de acord,
iar statul membru în cauză ia toate măsurile necesare care să-i permită, în orice moment, să
garanteze rezultatele impuse de directiva sau decizia menționată.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/115
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 115
(4) Dispozițiile adoptate în temeiul prezentului articol:
— nu aduc atingere dreptului recunoscut al statelor membre de a-și defini principiile fundamentale
ale sistemului lor de securitate socială și nu trebuie să aducă atingere în mod semnificativ
echilibrul financiar;
— nu pot împiedica un stat membru să mențină sau să adopte măsuri de protecție mai stricte,
compatibile cu tratatele.
(5) Dispozițiile prezentului articol nu se aplică remunerațiilor, dreptului de asociere, dreptului la
grevă și nici dreptului la lock-out.
Articolul 154
(ex-articolul 138 TCE)
(1) Comisia are misiunea de a promova consultarea partenerilor sociali la nivelul Uniunii și adoptă
orice măsură utilă pentru a facilita dialogul acestora, asigurând o susținere echilibrată a părților.
(2) În acest scop, înainte de a prezenta propuneri în domeniul politicii sociale, Comisia se consultă
cu partenerii sociali privind posibila orientare a unei acțiuni a Uniunii.
(3) În cazul în care, după această consultare, Comisia apreciază că o acțiune a Uniunii este de
dorit, aceasta se consultă cu partenerii sociali privind conținutul propunerii preconizate. Partenerii
sociali prezintă Comisiei un aviz sau, după caz, o recomandare.
(4) Cu ocazia consultărilor menționate la alineatele (2) și (3), partenerii sociali pot informa
Comisia despre voința lor de a iniția procedura prevăzută la articolul 155. Durata acestei
proceduri nu poate depăși nouă luni, cu excepția unei prelungiri hotărâte de comun acord de
partenerii sociali în cauză și de Comisie.
Articolul 155
(ex-articolul 139 TCE)
(1) Dialogul între partenerii sociali la nivelul Uniunii poate conduce, în cazul în care aceștia
doresc, la raporturi contractuale, inclusiv acorduri.
(2) Acordurile încheiate la nivelul Uniunii sunt puse în aplicare în conformitate cu procedurile și
practicile proprii partenerilor sociali și statelor membre sau, în domeniile aflate sub incidența articolului
153, la cererea comună a părților semnatare, printr-o decizie a Consiliului la propunerea
Comisiei. Parlamentul European este informat.
Consiliul hotărăște în unanimitate în cazul în care acordul în cauză conține una sau mai multe
dispoziții referitoare la unul din domeniile pentru care este necesară unanimitatea în temeiul articolului
153 alineatul (2).
C 83/116 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
116 Tratate consolidate
Articolul 156
(ex-articolul 140 TCE)
În vederea realizării obiectivelor prevăzute la articolul 151 și fără a aduce atingere celorlalte dispoziții
ale tratatelor, Comisia încurajează cooperarea dintre statele membre și facilitează coordonarea acțiunii
acestora în toate domeniile politicii sociale aflate sub incidența prezentului capitol și, în special, în
domeniile privind:
— ocuparea forței de muncă;
— dreptul muncii și condițiile de muncă;
— formarea și perfecționarea profesională;
— securitatea socială;
— protecția împotriva accidentelor și a bolilor profesionale;
— igiena muncii;
— dreptul de asociere și negocierile colective dintre angajatori și lucrători.
În acest scop, Comisia acționează în strânsă legătură cu statele membre, prin studii, avize și prin
organizarea de consultări, atât în ceea ce privește problemele care apar pe plan intern, cât și cele care
privesc organizațiile internaționale, în special prin inițiative menite să stabilească orientările și indicatorii,
să organizeze schimbul celor mai bune practici și să pregătească elementele necesare pentru
supravegherea și evaluarea periodice. Parlamentul European este pe deplin informat.
Înainte de formularea avizelor prevăzute de prezentul articol, Comisia consultă Comitetul Economic
și Social.
Articolul 157
(ex-articolul 141 TCE)
(1) Fiecare stat membru asigură aplicarea principiului egalității de remunerare între lucrătorii de
sex masculin și cei de sex feminin, pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare.
(2) În sensul prezentului articol, prin remunerație se înțelege salariul sau suma obișnuite de bază
sau minime, precum și toate celelalte drepturi plătite, direct sau indirect, în numerar sau în natură, de
către angajator lucrătorului pentru munca prestată de acesta.
Egalitatea de remunerare, fără discriminare pe motiv de sex, presupune ca:
(a) remunerația acordată pentru aceeași muncă plătită la normă să fie stabilită pe baza aceleiași
unități de măsură;
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/117
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 117
(b) remunerația acordată pentru aceeași muncă plătită cu ora să fie aceeași pentru locuri de muncă
echivalente.
(3) Parlamentul European și Consiliul hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și
după consultarea Comitetului Economic și Social, adoptă măsuri necesare pentru a asigura punerea în
aplicare a principiului egalității șanselor și al egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce
privește munca și locul de muncă, inclusiv a principiului egalității de remunerare pentru aceeași
muncă sau pentru o muncă echivalentă.
(4) Pentru a asigura în mod concret o deplină egalitate între bărbați și femei în viața profesională,
principiul egalității de tratament nu împiedică un stat membru să mențină sau să adopte măsuri care
să prevadă avantaje specifice menite să faciliteze exercitarea unei activități profesionale de către sexul
mai slab reprezentat, să prevină sau să compenseze dezavantaje în cariera profesională.
Articolul 158
(ex-articolul 142 TCE)
Statele membre se obligă să mențină echivalența care există în privința regimurilor concediilor plătite.
Articolul 159
(ex-articolul 143 TCE)
Comisia elaborează anual un raport cu privire la evoluția realizării obiectivelor menționate la
articolul 151, inclusiv cu privire la situația demografică în Uniune. Aceasta transmite raportul
Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social.
Articolul 160
(ex-articolul 144 TCE)
Consiliul hotărând cu majoritate simplă, după consultarea Parlamentului European, instituie un
comitet de protecție socială cu caracter consultativ, în scopul de a promova cooperarea în materie
de protecție socială între statele membre și cu Comisia. Comitetul are ca misiune:
— să urmărească situația socială și evoluția politicilor de protecție socială în statele membre și în
Uniune;
— să faciliteze schimbul de informații, de experiență și de bune practici între statele membre și cu
Comisia;
— fără a aduce atingere articolului 240, să pregătească rapoarte, să formuleze avize sau să întreprindă
alte activități în domeniile care țin de competența sa, atât la cererea Consiliului sau a
Comisiei, cât și din proprie inițiativă.
Pentru îndeplinirea mandatului său, comitetul stabilește contacte adecvate cu partenerii sociali.
C 83/118 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
118 Tratate consolidate
Fiecare stat membru și Comisia numesc doi membri ai comitetului.
Articolul 161
(ex-articolul 145 TCE)
În raportul său anual către Parlamentul European, Comisia consacră un capitol special evoluției
situației sociale în Uniune.
Parlamentul European poate invita Comisia să elaboreze rapoarte pe probleme specifice ale situației
sociale.
TITLUL XI
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Articolul 162
(ex-articolul 146 TCE)
În scopul îmbunătățirii posibilităților de încadrare în muncă a lucrătorilor pe piața internă și pentru a
contribui astfel la ridicarea nivelului de trai, se instituie, în conformitate cu dispozițiile de mai jos, un
Fond Social European care urmărește promovarea în cadrul Uniunii a facilităților de ocupare a forței
de muncă și a mobilității geografice și profesionale a lucrătorilor, precum și facilitarea adaptării la
transformările industriale și la evoluția sistemelor de producție, în special prin formare și reconversie
profesională.
Articolul 163
(ex-articolul 147 TCE)
Administrarea Fondului revine Comisiei.
În îndeplinirea acestei sarcini, Comisia este sprijinită de un Comitet prezidat de un membru al
Comisiei și format din reprezentanți ai guvernelor și ai organizațiilor sindicale și patronale.
Articolul 164
(ex-articolul 148 TCE)
Parlamentul European și Consiliul hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după
consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, adoptă regulamentele de
aplicare privind Fondul Social European.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/119
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 119
TITLUL XII
EDUCAȚIA, FORMAREA PROFESIONALĂ, TINERETUL ȘI SPORTUL
Articolul 165
(ex-articolul 149 TCE)
(1) Uniunea contribuie la dezvoltarea unei educații de calitate, prin încurajarea cooperării dintre
statele membre și, în cazul în care este necesar, prin sprijinirea și completarea acțiunii acestora,
respectând pe deplin responsabilitatea statelor membre față de conținutul învățământului și de
organizarea sistemului educațional, precum și diversitatea lor culturală și lingvistică.
Uniunea contribuie la promovarea obiectivelor europene ale sportului, având în vedere totodată
caracterul specific, structurile bazate pe voluntariat, precum și funcția socială și educativă a sportului.
(2) Acțiunea Uniunii urmărește:
— să dezvolte dimensiunea europeană a educației și, în special, prin învățarea și răspândirea limbilor
statelor membre;
— să favorizeze mobilitatea studenților și a profesorilor, inclusiv prin încurajarea recunoașterii
universitare a diplomelor și a perioadelor de studiu;
— să promoveze cooperarea dintre instituțiile de învățământ;
— să dezvolte schimbul de informații și de experiență privind problemele comune sistemelor
educaționale din statele membre;
— să favorizeze dezvoltarea schimburilor de tineri și de formatori socio-educativi și să sprijine
participarea tinerilor la viața democratică a Europei;
— să încurajeze dezvoltarea educației la distanță,
— să dezvolte dimensiunea europeană a sportului, prin promovarea spiritului de echitate și de
deschidere în competițiile sportive și a cooperării între organizațiile cu responsabilități în
domeniul sportului, precum și prin protejarea integrității fizice și morale a sportivilor,
îndeosebi a celor mai tineri dintre aceștia.
(3) Uniunea și statele membre favorizează cooperarea cu țările terțe și cu organizațiile internaționale
care au competențe în domeniul educației și sportului și, în special, cu Consiliul Europei.
(4) Pentru a contribui la realizarea obiectivelor menționate de prezentul articol:
— Parlamentul European și Consiliul adoptă acțiuni de încurajare, cu excepția oricărei armonizări a
actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre, hotărând în conformitate
cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social și a
Comitetului Regiunilor;
C 83/120 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
120 Tratate consolidate
— Consiliul adoptă recomandări, la propunerea Comisiei.
Articolul 166
(ex-articolul 150 TCE)
(1) Uniunea pune în aplicare o politică de formare profesională care sprijină și completează
acțiunile statelor membre, respectând pe deplin responsabilitatea statelor membre față de conținutul
și organizarea formării profesionale.
(2) Acțiunea Uniunii urmărește:
— să faciliteze adaptarea la transformările industriale, în special prin formarea și reconversia profesională;
— să îmbunătățească formarea profesională inițială și formarea continuă, pentru a facilita inserția și
reinserția profesională pe piața forței de muncă;
— să faciliteze accesul la formarea profesională și să favorizeze mobilitatea formatorilor și a
persoanelor care urmează un program de formare și, în special, a tinerilor;
— să stimuleze cooperarea în domeniul formării dintre instituțiile de învățământ sau de formare
profesională și întreprinderi;
— să dezvolte schimbul de informații și de experiență privind problemele comune sistemelor de
formare ale statelor membre.
(3) Uniunea și statele membre favorizează cooperarea cu țările terțe și cu organizațiile internaționale
care au competențe în domeniul formării profesionale.
(4) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară
și după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, adoptă măsuri pentru
a contribui la realizarea obiectivelor menționate de prezentul articol, cu excepția oricărei armonizări a
actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre și Consiliul adoptă
recomandări, la propunerea Comisiei.
TITLUL XIII
CULTURA
Articolul 167
(ex-articolul 151 TCE)
(1) Uniunea contribuie la înflorirea culturilor statelor membre, respectând diversitatea națională și
regională a acestora și punând în evidentă, în același timp, moștenirea culturală comună.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/121
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 121
(2) Acțiunea Uniunii urmărește să încurajeze cooperarea dintre statele membre și, în cazul în care
este necesar, să sprijine și să completeze acțiunea acestora în următoarele domenii:
— îmbunătățirea cunoașterii și a diseminării culturii și istoriei popoarelor europene;
— conservarea și protejarea patrimoniului cultural de importanță europeană;
— schimburile culturale necomerciale;
— creația artistică și literară, inclusiv în sectorul audiovizualului.
(3) Uniunea și statele membre favorizează cooperarea cu țările terțe și cu organizațiile internaționale
care au competențe în domeniul culturii și, în special, cu Consiliul Europei.
(4) În acțiunile întreprinse în temeiul celorlalte dispoziții ale tratatelor, Uniunea ține seama de
aspectele culturale, în special pentru a respecta și a promova diversitatea culturilor sale.
(5) Pentru a contribui la realizarea obiectivelor menționate de prezentul articol:
— Parlamentul European și Consiliul adoptă acțiuni de încurajare, cu excepția oricărei armonizări a
actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre, hotărând în conformitate
cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Regiunilor;
— Consiliul adoptă recomandări, la propunerea Comisiei.
TITLUL XIV
SĂNĂTATEA PUBLICĂ
Articolul 168
(ex-articolul 152 TCE)
(1) În definirea și punerea în aplicare a tuturor politicilor și acțiunilor Uniunii se asigură un nivel
ridicat de protecție a sănătății umane.
Acțiunea Uniunii, care completează politicile naționale, are în vedere îmbunătățirea sănătății publice
și prevenirea bolilor și afecțiunilor umane, precum și a cauzelor de pericol pentru sănătatea fizică și
mentală. Această acțiune cuprinde, de asemenea, combaterea marilor epidemii, favorizând cercetarea
cauzelor, a transmiterii și prevenirii acestora, precum și informarea și educația în materie de sănătate,
precum și supravegherea amenințărilor transfrontaliere grave privind sănătatea, alerta în cazul unor
asemenea amenințări și combaterea acestora.
Uniunea completează acțiunea statelor membre în vederea reducerii efectelor nocive ale drogurilor
asupra sănătății, inclusiv prin informare și prevenire.
C 83/122 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
122 Tratate consolidate
(2) Uniunea încurajează cooperarea între statele membre în domeniile care intră sub incidența
prezentului articol și, în cazul în care este necesar, sprijină acțiunea acestora. Aceasta încurajează, în
special, cooperarea dintre statele membre pentru îmbunătățirea complementarității serviciilor lor de
sănătate în regiunile transfrontaliere.
Statele membre își coordonează, în cooperare cu Comisia, politicile și programele în domeniile
menționate la alineatul (1). Comisia poate adopta, în strâns contact cu statele membre, orice inițiativă
utilă promovării acestei coordonări, în special inițiative menite să stabilească orientările și indicatorii,
să organizeze schimbul celor mai bune practici și să pregătească elementele necesare pentru supravegherea
și evaluarea periodică. Parlamentul European este pe deplin informat.
(3) Uniunea și statele membre favorizează cooperarea cu țările terțe și cu organizațiile internaționale
competente în domeniul sănătății publice.
(4) Prin derogare de la articolul 2 alineatul (5) și de la articolul 6 litera (a) și în conformitate cu
articolul 4 alineatul (2) litera (k), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu
procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului
Regiunilor, contribuie la realizarea obiectivelor menționate de prezentul articol prin adoptarea, pentru
a face față obiectivelor comune în materie de securitate:
(a) de măsuri care instituie standarde ridicate de calitate și de securitate a organelor și substanțelor de
origine umană, a sângelui și a derivatelor acestuia; aceste măsuri nu pot împiedica un stat
membru să mențină sau să stabilească măsuri de protecție mai stricte;
(b) de măsuri în domeniile veterinar și fitosanitar, având în mod direct ca obiectiv protecția sănătății
publice;
(c) de măsuri care instituie standarde înalte de calitate și de securitate a medicamentelor și a
dispozitivelor de uz medical.
(5) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară
și după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, pot adopta, de
asemenea, măsuri de încurajare în scopul protecției și îmbunătățirii sănătății umane, în special în
scopul combaterii epidemiilor transfrontaliere, măsuri privind supravegherea amenințărilor transfrontaliere
grave asupra sănătății, alerta în cazul unor asemenea amenințări și combaterea acestora,
precum și măsuri al căror obiectiv direct îl reprezintă protejarea sănătății publice în ceea ce
privește tutunul și consumul excesiv de alcool, excluzând orice armonizare a actelor cu putere de
lege și a normelor administrative ale statelor membre.
(6) Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta, de asemenea, recomandări în scopurile
enunțate de prezentul articol.
(7) Acțiunea Uniunii respectă responsabilitățile statelor membre în ceea ce privește definirea
politicii lor de sănătate, precum și organizarea și prestarea de servicii de sănătate și de îngrijire
medicală. Responsabilitățile statelor membre includ administrarea serviciilor de sănătate și de
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/123
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 123
îngrijire medicală, precum și repartizarea resurselor care sunt alocate acestora. Măsurile menționate la
alineatul (4) litera (a) nu aduc atingere dispozițiilor naționale privind donarea de organe și de sânge
sau privind utilizarea acestora în scopuri medicale.
TITLUL XV
PROTECȚIA CONSUMATORILOR
Articolul 169
(ex-articolul 153 TCE)
(1) Pentru a promova interesele consumatorilor și pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a
consumatorilor, Uniunea contribuie la protecția sănătății, a siguranței și a intereselor economice ale
consumatorilor, precum și la promovarea dreptului acestora la informare, educare și organizare în
vederea apărării intereselor lor.
(2) Uniunea contribuie la realizarea obiectivelor menționate la alineatul (1) prin:
(a) măsuri pe care le adoptă în temeiul articolului 114 în cadrul realizării pieței interne;
(b) măsuri care sprijină și completează politica desfășurată de statele membre și care asigură continuarea
acesteia.
(3) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară
și după consultarea Comitetului Economic și Social, adoptă măsurile prevăzute la alineatul (2) litera
(b).
(4) Măsurile adoptate în temeiul alineatului (3) nu pot împiedica un stat membru să mențină sau
să stabilească măsuri de protecție mai stricte. Aceste măsuri trebuie să fie compatibile cu tratatele.
Acestea sunt notificate Comisiei.
TITLUL XVI
REȚELE TRANSEUROPENE
Articolul 170
(ex-articolul 154 TCE)
(1) Pentru a contribui la realizarea obiectivelor menționate la articolele 26 și 174 și pentru a
permite cetățenilor Uniunii, agenților economici, precum și colectivităților regionale și locale să
beneficieze pe deplin de avantajele care decurg din realizarea unui spațiu fără frontiere interne,
Uniunea contribuie la crearea și dezvoltarea de rețele transeuropene în sectoarele infrastructurilor
de transporturi, telecomunicații și energie.
C 83/124 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
124 Tratate consolidate
(2) În cadrul unui sistem de piețe deschise și concurențiale, acțiunea Uniunii urmărește să favorizeze
interconectarea și interoperabilitatea rețelelor naționale, precum și accesul la aceste rețele.
Aceasta ține seama, în special, de necesitatea conectării regiunilor insulare, a celor fără ieșire la
mare și a celor periferice cu regiunile centrale ale Uniunii.
Articolul 171
(ex-articolul 155 TCE)
(1) În scopul realizării obiectivelor menționate la articolul 170, Uniunea:
— stabilește un ansamblu de orientări care cuprinde obiectivele, prioritățile, precum și liniile
directoare ale acțiunilor preconizate în domeniul rețelelor transeuropene; aceste orientări identifică
proiecte de interes comun;
— pune în aplicare orice acțiune care se poate dovedi necesară pentru a asigura interoperabilitatea
rețelelor, în special în domeniul armonizării standardelor tehnice;
— poate susține proiecte de interes comun susținute de statele membre și definite în cadrul orientărilor
menționate la prima liniuță, în special sub formă de studii de fezabilitate, de garanții
pentru împrumuturi sau de dobânzi reduse; de asemenea, Uniunea poate contribui la finanțarea,
în statele membre, a unor proiecte specifice în domeniul infrastructurii de transporturi prin
intermediul Fondului de Coeziune constituit în conformitate cu articolul 177.
Acțiunea Uniunii ține seama de viabilitatea economică potențială a proiectelor.
(2) Statele membre își coordonează între ele și în cooperare cu Comisia, politicile duse la nivel
național care pot avea un impact semnificativ asupra realizării obiectivelor menționate la
articolul 170. Comisia, în strânsă colaborare cu statele membre, poate adopta orice inițiativă utilă
promovării acestei coordonări.
(3) Uniunea poate decide să coopereze cu țări terțe pentru promovarea proiectelor de interes
comun și pentru asigurarea interoperabilității rețelelor.
Articolul 172
(ex-articolul 156 TCE)
Orientările și celelalte măsuri menționate la articolul 171 alineatul (1) se adoptă de către Parlamentul
European și Consiliu, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea
Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor.
Orientările și proiectele de interes comun care privesc teritoriul unui stat membru necesită aprobarea
statului membru în cauză.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/125
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 125
TITLUL XVII
INDUSTRIA
Articolul 173
(ex-articolul 157 TCE)
(1) Uniunea și statele membre asigură condițiile necesare competitivității industriei Uniunii.
În acest scop, în conformitate cu un sistem de piețe deschise și concurențiale, acțiunea acestora
urmărește:
— să accelereze adaptarea industriei la schimbările structurale;
— să încurajeze un mediu favorabil inițiativei și dezvoltării întreprinderilor din întreaga Uniune și, în
special, a întreprinderilor mici și mijlocii;
— să încurajeze un mediu propice cooperării dintre întreprinderi;
— să favorizeze o exploatare mai bună a potențialului industrial al politicilor de inovare, cercetare și
dezvoltare tehnologică.
(2) Statele membre se consultă reciproc, în cooperare cu Comisia și, în măsura în care este
necesar, își coordonează acțiunile. Comisia poate adopta orice inițiativă utilă promovării acestei
coordonări, în special inițiative menite să stabilească orientările și indicatorii, să organizeze
schimbul celor mai bune practici și să pregătească elementele necesare pentru supravegherea și
evaluarea periodice. Parlamentul European este pe deplin informat.
(3) Uniunea contribuie la realizarea obiectivelor menționate la alineatul (1) prin politicile și
acțiunile pe care le desfășoară în temeiul altor dispoziții din tratate. Parlamentul European și
Consiliul hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului
Economic și Social, pot decide cu privire la unele măsuri specifice menite să sprijine acțiunile
întreprinse în statele membre pentru realizarea obiectivelor menționate la alineatul (1) excluzând
orice armonizare a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre.
Prezentul titlu nu constituie un temei pentru introducerea, de către Uniune, a vreunei măsuri
susceptibile să provoace denaturări ale concurenței sau să conțină dispoziții fiscale sau dispoziții
referitoare la drepturile și interesele lucrătorilor salariați.
C 83/126 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
126 Tratate consolidate
TITLUL XVIII
COEZIUNEA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂ
Articolul 174
(ex-articolul 158 TCE)
În scopul promovării unei dezvoltări armonioase a întregii Uniunii, aceasta își dezvoltă și desfășoară
acțiunea care conduce la consolidarea coeziunii sale economice, sociale și teritoriale.
Uniunea urmărește, în special, reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni
și a rămânerii în urmă a regiunilor defavorizate.
Dintre regiunile avute în vedere, o atenție deosebită se acordă zonelor rurale, zonelor afectate de
tranziția industrială, precum și regiunilor afectate de un handicap natural și demografic grav și
permanent, cum ar fi regiunile cele mai nordice cu densitate foarte scăzută a populației, precum
și regiunile insulare, transfrontaliere și muntoase.
Articolul 175
(ex-articolul 159 TCE)
Statele membre își conduc politicile economice și le coordonează în vederea realizării, în egală
măsură, a obiectivelor menționate la articolul 174. Formularea și punerea în aplicare a politicilor
și acțiunilor Uniunii, precum și realizarea pieței interne țin seama de obiectivele menționate la
articolul 174 și participă la realizarea acestora. De asemenea, Uniunea susține realizarea acestor
obiective prin acțiunea pe care o întreprinde prin intermediul fondurilor structurale (Fondul
European de Orientare și Garantare Agricolă, secțiunea „Orientare”; Fondul Social European;
Fondul European de Dezvoltare Regională), al Băncii Europene de Investiții și al celorlalte instrumente
financiare existente.
La fiecare trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și
Social și Comitetului Regiunilor un raport privind progresele înregistrate în realizarea coeziunii
economice, sociale și teritoriale și modul în care au contribuit la acest progres diferitele mijloace
prevăzute de prezentul articol. Acest raport este însoțit, dacă este cazul, de propuneri corespunzătoare.
În cazul în care se dovedesc necesare acțiuni specifice, în afara Fondurilor, și fără a aduce atingere
măsurilor hotărâte în cadrul altor politici ale Uniunii, Parlamentul European și Consiliul pot adopta
astfel de acțiuni, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea
Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor.
Articolul 176
(ex-articolul 160 TCE)
Fondul European de Dezvoltare Regională este menit să contribuie la corectarea principalelor dezechilibre
regionale din Uniune, prin participarea la dezvoltarea și ajustarea structurală a regiunilor
rămase în urmă și la reconversia regiunilor industriale aflate în declin.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/127
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 127
Articolul 177
(ex-articolul 161 TCE)
Fără a aduce atingere articolului 178, Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente,
în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social
și a Comitetului Regiunilor, definesc misiunile, obiectivele prioritare și organizarea fondurilor structurale,
ceea ce poate să implice regruparea fondurilor. De asemenea, se definesc, în conformitate cu
aceeași procedură, normele generale aplicabile fondurilor, precum și dispozițiile necesare pentru a
asigura eficiența și coordonarea fondurilor între ele și cu celelalte instrumente financiare existente.
Fondul de Coeziune, constituit prin aceeași procedură, contribuie financiar la realizarea de proiecte în
domeniul mediului și în acela al rețelelor transeuropene de infrastructură a transporturilor.
Articolul 178
(ex-articolul 162 TCE)
Parlamentul și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după
consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor adoptă regulamentele de
aplicare privind Fondul European de Dezvoltare Regională.
În ceea ce privește Fondul European de Orientare și de Garantare Agricolă, secțiunea „Orientare”, și
Fondul Social European, se aplică în continuare articolele 43 și, respectiv, 164.
TITLUL XIX
CERCETAREA ȘI DEZVOLTAREA TEHNOLOGICĂ ȘI SPAȚIUL
Articolul 179
(ex-articolul 163 TCE)
(1) Uniunea are ca obiectiv consolidarea bazelor sale științifice și tehnologice, prin crearea unui
spațiu european de cercetare în care cercetătorii, cunoștințele științifice și tehnologiile să circule liber,
precum și favorizarea creșterii competitivității sale, inclusiv în industrie, precum și promovarea
activităților de cercetare considerate necesare în temeiul altor capitole din tratate.
(2) În acest scop, aceasta încurajează în întreaga Uniune întreprinderile, inclusiv întreprinderile
mici și mijlocii, centrele de cercetare și universitățile, în eforturile lor de cercetare și dezvoltare
tehnologică de înaltă calitate; aceasta susține eforturile de cooperare ale acestora, urmărind, în
special, să permită cercetătorilor să coopereze liber, dincolo de frontiere, iar întreprinderilor să
exploateze pe deplin potențialul pieței interne, îndeosebi prin deschiderea achizițiilor publice
naționale, prin definirea normelor comune și prin eliminarea obstacolelor juridice și fiscale din
calea acestei cooperări.
C 83/128 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
128 Tratate consolidate
(3) Toate acțiunile Uniunii desfășurate în conformitate cu tratatele în domeniul cercetării și
dezvoltării tehnologice, inclusiv acțiunile cu caracter demonstrativ, sunt decise și puse în aplicare
în conformitate cu dispozițiile prezentului titlu.
Articolul 180
(ex-articolul 164 TCE)
Urmărind aceste obiective, Uniunea desfășoară următoarele acțiuni care completează acțiunile întreprinse
în statele membre:
(a) pune în aplicare programele de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative, promovând
cooperarea cu și între întreprinderi, centre de cercetare și universități;
(b) promovează cooperarea în materie de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrativă a
Uniunii cu țările terțe și organizațiile internaționale;
(c) diseminează și valorifică rezultatele activităților în materie de cercetare, de dezvoltare tehnologică
și demonstrativă ale Uniunii;
(d) stimulează formarea profesională și mobilitatea cercetătorilor din Uniune.
Articolul 181
(ex-articolul 165 TCE)
(1) Uniunea și statele membre își coordonează acțiunile în domeniul cercetării și dezvoltării
tehnologice, în scopul asigurării coerenței reciproce a politicilor naționale și a politicii Uniunii.
(2) Comisia, în strânsă colaborare cu statele membre, poate adopta orice inițiativă utilă promovării
coordonării menționate la alineatul (1), în special inițiative menite să stabilească orientările și indicatorii,
să organizeze schimbul celor mai bune practici și să pregătească elementele necesare pentru
supravegherea și evaluarea periodice. Parlamentul European este pe deplin informat.
Articolul 182
(ex-articolul 166 TCE)
(1) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,
după consultarea Comitetului Economic și Social, adoptă un program-cadru multianual, în care sunt
prevăzute toate acțiunile Uniunii.
Programul-cadru:
— stabilește obiectivele științifice și tehnologice care trebuie realizate prin acțiunile preconizate la
articolul 180, precum și prioritățile conexe;
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/129
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 129
— indică liniile directoare ale acestor acțiuni;
— stabilește cuantumul global maxim și condițiile de participare financiară a Uniunii la programulcadru,
precum și cotele-părți alocate fiecărei acțiuni preconizate.
(2) Programul-cadru se adaptează sau completează în funcție de evoluția situației.
(3) Programul-cadru este pus în aplicare prin intermediul unor programe specifice, dezvoltate în
cadrul fiecărei acțiuni. Fiecare program specific precizează condițiile de realizare, stabilește durata și
prevede mijloacele considerate necesare. Totalul cuantumurilor considerate necesare, stabilite de
programele specifice, nu poate depăși cuantumul global maxim stabilit pentru programul-cadru și
pentru fiecare acțiune.
(4) Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială și după consultarea
Parlamentului European și a Comitetului Economic și Social, adoptă programele specifice.
(5) În completarea activităților prevăzute în programul-cadru multianual, Parlamentul European și
Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului
Economic și Social, stabilesc măsurile necesare pentru punerea în aplicare a spațiului european de
cercetare.
Articolul 183
(ex-articolul 167 TCE)
Pentru punerea în aplicare a programului-cadru multianual, Uniunea:
— stabilește normele de participare a întreprinderilor, centrelor de cercetare și universităților;
— stabilește normele aplicabile difuzării rezultatelor cercetării.
Articolul 184
(ex-articolul 168 TCE)
La punerea în aplicare a programului-cadru multianual pot fi decise programe complementare, la care
participă numai anumite state membre care le asigură finanțarea, sub rezerva unei participări
eventuale a Uniunii.
Uniunea adoptă normele aplicabile programelor suplimentare, în special în domeniul diseminării
cunoștințelor și al accesului altor state membre.
C 83/130 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
130 Tratate consolidate
Articolul 185
(ex-articolul 169 TCE)
La punerea în aplicare a programului-cadru multianual, Uniunea poate să prevadă, în acord cu statele
membre în cauză, participarea la programe de cercetare și dezvoltare derulate de mai multe state
membre, inclusiv participarea la structurile create pentru realizarea acestor programe.
Articolul 186
(ex-articolul 170 TCE)
La punerea în aplicare a programului-cadru multianual, Uniunea poate să prevadă cooperarea în
materie de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrativă a Uniunii cu țări terțe sau cu
organizații internaționale.
Condițiile acestei cooperări pot face obiectul unor acorduri între Uniune și terțele părți în cauză.
Articolul 187
(ex-articolul 171 TCE)
Uniunea poate constitui întreprinderi comune sau orice altă structură necesară bunei desfășurări a
programelor de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative ale Uniunii.
Articolul 188
(ex-articolul 172 TCE)
Consiliul, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European și a Comitetului
Economic și Social, adoptă dispozițiile prevăzute la articolul 187.
Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după
consultarea Comitetului Economic și Social, adoptă dispozițiile prevăzute la articolele 183, 184 și
185. Adoptarea programelor complementare necesită acordul statelor membre în cauză.
Articolul 189
(1) În scopul promovării progresului științific și tehnic, a competitivității industriale, precum și
pentru punerea în aplicare a politicilor sale, Uniunea elaborează o politică europeană a spațiului. În
acest scop, aceasta poate promova inițiative comune, poate sprijini cercetarea și dezvoltarea tehnologică
și poate coordona eforturile necesare explorării și exploatării spațiului.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/131
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 131
(2) Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul (1), Parlamentul European și
Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile necesare, care
pot lua forma unui program spațial european, excluzând orice armonizare a actelor cu putere de lege
și a normelor administrative ale statelor membre.
(3) Uniunea stabilește orice relație utilă cu Agenția Spațială Europeană.
(4) Prezentul articol nu aduce atingere celorlalte dispoziții din prezentul titlu.
Articolul 190
(ex-articolul 173 TCE)
La începutul fiecărui an, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului. Acest
raport privește în special activitățile desfășurate în materie de cercetare și de dezvoltare tehnologică și
de propagare a rezultatelor în cursul anului precedent, precum și programul de lucru pe anul în curs.
TITLUL XX
MEDIUL
Articolul 191
(ex-articolul 174 TCE)
(1) Politica Uniunii în domeniul mediului contribuie la următoarele obiective:
— conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului;
— ocrotirea sănătății persoanelor;
— utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale;
— promovarea pe plan internațional a unor măsuri destinate să contracareze problemele de mediu la
scară regională sau mondială și în special lupta împotriva schimbărilor climatice.
(2) Politica Uniunii în domeniul mediului urmărește un nivel ridicat de protecție, ținând seama de
diversitatea situațiilor din diferitele regiuni ale Uniunii. Aceasta se bazează pe principiile precauției și
acțiunii preventive, pe principiul remedierii, cu prioritate la sursă, a daunelor provocate mediului și pe
principiul „poluatorul plătește”.
În acest context, măsurile de armonizare care răspund cerințelor în domeniul protecției mediului
presupun, în cazurile adecvate, o clauză de salvgardare care autorizează statele membre să ia, din
motive de protecție a mediului fără caracter economic, măsuri provizorii supuse unei proceduri de
control din partea Uniunii.
C 83/132 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
132 Tratate consolidate
(3) În elaborarea politicii sale în domeniul mediului, Uniunea ține seama de:
— datele științifice și tehnice disponibile;
— condițiile de mediu din diferitele regiuni ale Uniunii;
— avantajele și costurile care pot rezulta din acțiune sau din inacțiune;
— dezvoltarea economică și socială a Uniunii în ansamblul său și de dezvoltarea echilibrată a
regiunilor sale.
(4) În cadrul competențelor lor, Uniunea și statele membre cooperează cu țările terțe și cu
organizațiile internaționale competente. Condițiile cooperării Uniunii pot face obiectul unor
acorduri între aceasta și terțele părți în cauză.
Paragraful precedent nu aduce atingere competenței statelor membre de a negocia în cadrul organismelor
internaționale și de a încheia acorduri internaționale.
Articolul 192
(ex-articolul 175 TCE)
(1) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară
și după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, decid cu privire la
acțiunile pe care Uniunea urmează să le întreprindă în vederea realizării obiectivelor menționate la
articolul 191.
(2) Prin derogare de la procedura de decizie prevăzută la alineatul (1) și fără a aduce atingere
articolului 114, Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială,
după consultarea Parlamentului European, a Comitetului Economic și Social și a Comitetului
Regiunilor, adoptă:
(a) dispoziții în special de natură fiscală;
(b) măsuri privind:
— amenajarea teritoriului;
— administrarea cantitativă a resurselor de apă sau care au legătură directă sau indirectă cu
disponibilitatea resurselor menționate;
— exploatarea solurilor, cu excepția managementului deșeurilor;
(c) măsurile care aduc atingere în mod semnificativ opțiunii unui stat membru între diferite surse de
energie și structura generală a alimentării sale cu energie.
Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, după consultarea Parlamentului European,
a Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, poate face ca procedura legislativă
ordinară să fie aplicabilă domeniilor menționate la primul paragraf.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/133
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 133
(3) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară
și după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, adoptă programe de
acțiune cu caracter general prin care se stabilesc obiectivele prioritare ce trebuie realizate.
Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acestor programe se adoptă în conformitate cu
condițiile prevăzute la alineatul (1) sau (2), după caz.
(4) Fără a aduce atingere anumitor măsuri adoptate de Uniune, statele membre asigură finanțarea
și aplicarea politicii în domeniul mediului.
(5) Fără a aduce atingere principiului „poluatorul plătește”, în cazul în care o măsură întemeiată pe
alineatul (1) presupune costuri considerate disproporționate pentru autoritățile publice dintr-un stat
membru, această măsură prevede dispozițiile corespunzătoare sub forma:
— unor derogări temporare și
— unei asistențe financiare din partea Fondului de Coeziune constituit în conformitate cu
articolul 177.
Articolul 193
(ex-articolul 176 TCE)
Măsurile de protecție adoptate în temeiul articolului 192 nu pot împiedica nici un stat membru să
mențină sau să stabilească măsuri de protecție mai stricte. Aceste măsuri trebuie să fie compatibile cu
tratatele. Acestea sunt notificate Comisiei.
TITLUL XXI
ENERGIA
Articolul 194
(1) În contextul instituirii și al funcționării pieței interne și din perspectiva necesității de a conserva
și îmbunătăți mediul, politica Uniunii în domeniul energiei urmărește, în spiritul solidarității între
statele membre:
(a) să asigure funcționarea pieței energiei;
(b) să asigure siguranța aprovizionării cu energie în Uniune,
(c) să promoveze eficiența energetică și economia de energie, precum și dezvoltarea de noi surse de
energie și energii regenerabile; și
(d) să promoveze interconectarea rețelelor energetice.
C 83/134 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
134 Tratate consolidate
(2) Fără a aduce atingere aplicării altor dispoziții ale tratatelor, Parlamentul European și Consiliul,
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile necesare pentru
realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul (1). Aceste măsuri se adoptă după consultarea Comitetului
Economic și Social și a Comitetului Regiunilor.
Acestea nu aduc atingere dreptului unui stat membru de a stabili condițiile de exploatare a propriilor
resurse energetice, dreptului său de a alege diferite surse de energie și structurii generale a aprovizionării
sale cu energie, fără a aduce atingere articolului 192 alineatul (2) litera (c).
(3) Prin derogare de la alineatul (2), Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă
specială, în unanimitate și după consultarea Parlamentului European, stabilește măsurile menționate la
alineatul respectiv, în cazul în care acestea sunt în principal de natură fiscală.
TITLUL XXII
TURISMUL
Articolul 195
(1) Uniunea completează acțiunea statelor membre în sectorul turismului, în special prin
promovarea competitivității întreprinderilor Uniunii în acest sector.
În acest scop, acțiunea Uniunii urmărește:
(a) să încurajeze crearea unui mediu favorabil dezvoltării întreprinderilor în acest sector;
(b) să promoveze cooperarea între statele membre, în special prin schimbul de bune practici.
(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,
stabilesc măsurile speciale destinate să completeze acțiunile întreprinse în statele membre, în vederea
realizării obiectivelor prevăzute la prezentul articol, cu excepția oricărei armonizări a actelor cu
putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre.
TITLUL XXIII
PROTECȚIA CIVILĂ
Articolul 196
(1) Uniunea încurajează cooperarea între statele membre pentru a spori eficacitatea sistemelor de
prevenire a catastrofelor naturale sau provocate de om și de protecție împotriva acestora.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/135
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 135
Acțiunea Uniunii urmărește:
(a) să susțină și să completeze acțiunea statelor membre la nivel național, regional și local care are ca
scop prevenirea riscurilor, pregătirea factorilor implicați în protecția civilă din statele membre și
intervenția în caz de catastrofe naturale sau provocate de om, în cadrul Uniunii;
(b) să promoveze o cooperare operațională rapidă și eficientă, în cadrul Uniunii, între serviciile
naționale de protecție civilă;
(c) să promoveze consecvența acțiunilor întreprinse la nivel internațional în materie de protecție
civilă.
(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,
stabilesc măsurile necesare pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul (1), cu
excepția oricărei armonizări a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor
membre.
TITLUL XXIV
COOPERAREA ADMINISTRATIVĂ
Articolul 197
(1) Punerea în aplicare efectivă a dreptului Uniunii de către statele membre, care este esențială
pentru buna funcționare a Uniunii, constituie o chestiune de interes comun.
(2) Uniunea poate sprijini eforturile statelor membre pentru îmbunătățirea capacității lor administrative
de punere în aplicare a dreptului Uniunii. Această acțiune poate consta, în special, în facilitarea
schimburilor de informații și de funcționari publici, precum și în sprijinirea programelor de formare.
Niciun stat membru nu este obligat să recurgă la acest sprijin. Parlamentul European și Consiliul,
hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile
necesare în acest scop, cu excepția oricărei armonizări a actelor cu putere de lege și a normelor
administrative ale statelor membre.
(3) Prezentul articol nu aduce atingere obligației statelor membre de a pune în aplicare dreptul
Uniunii, nici atribuțiilor și îndatoririlor Comisiei. De asemenea, acesta nu aduce atingere celorlalte
dispoziții ale tratatelor, care prevăd o cooperare administrativă între statele membre, precum și între
acestea și Uniune.
C 83/136 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
136 Tratate consolidate
PARTEA A PATRA
ASOCIEREA ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI
Articolul 198
(ex-articolul 182 TCE)
Statele membre convin să asocieze la Uniune țările și teritoriile neeuropene care întrețin relații
speciale cu Danemarca, Franța, Țările de Jos și Regatul Unit. Aceste țări și teritorii, numite în
continuare „țări și teritorii”, sunt enumerate în lista care face obiectul anexei II.
Scopul asocierii este promovarea dezvoltării economice și sociale a țărilor și teritoriilor și stabilirea de
relații economice strânse între acestea și Uniune în ansamblul său.
Conform principiilor enunțate în preambulul prezentului tratat, asocierea trebuie să permită în
primul rând promovarea intereselor și a prosperității locuitorilor acestor țări și teritorii, astfel încât
să conducă la dezvoltarea economică, socială și culturală la care aspiră.
Articolul 199
(ex-articolul 183 TCE)
Asocierea are următoarele obiective:
(1) Statele membre aplică schimburilor lor comerciale cu țările și teritoriile același regim pe care și-l
acordă reciproc în temeiul tratatelor.
(2) Fiecare țară sau teritoriu aplică schimburilor sale comerciale cu statele membre și cu celelalte țări
și teritorii același regim pe care îl aplică statului european cu care întreține relații speciale.
(3) Statele membre contribuie la investițiile necesare dezvoltării treptate a acestor țări și teritorii.
(4) În cazul investițiilor finanțate de Uniune, participarea la licitații și achiziții este deschisă, în
condiții egale, tuturor persoanelor fizice și juridice resortisante ale statelor membre și ale
țărilor și teritoriilor.
(5) Sub rezerva dispozițiilor speciale adoptate în temeiul articolului 203, în relațiile dintre statele
membre și aceste țări și teritorii, dreptul de stabilire al resortisanților și al societăților este
reglementat în conformitate cu dispozițiile și procedurile prevăzute la capitolul privind dreptul
de stabilire, precum și într-un mod nediscriminatoriu.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/137
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 137
Articolul 200
(ex-articolul 184 TCE)
(1) Sunt interzise taxele vamale la importurile în statele membre a mărfurilor originare din țări și
teritorii, în conformitate cu interzicerea taxelor vamale între statele membre în conformitate cu
dispozițiile tratatelor.
(2) Sunt interzise taxele vamale la importurile în orice țară și teritoriu, din statele membre și din
celelalte țări și teritorii, în conformitate cu dispozițiile articolului 30.
(3) Cu toate acestea, țările și teritoriile pot percepe taxe vamale care răspund necesităților
dezvoltării și industrializării lor sau taxe vamale cu caracter fiscal care constituie venituri bugetare.
Taxele vamale menționate la paragraful precedent nu pot fi mai mari decât cele aplicate importurilor
de produse originare din statul membru cu care fiecare țară sau teritoriu întreține relații speciale.
(4) Alineatul (2) nu se aplică țărilor și teritoriilor care, în temeiul unor obligații internaționale
speciale asumate, aplică deja un tarif vamal nediscriminatoriu.
(5) Introducerea sau modificarea oricărei taxe vamale impuse mărfurilor importate în aceste țări și
teritorii nu trebuie să dea naștere, în drept sau în fapt, unei discriminări directe sau indirecte între
importurile originare din diferite state membre.
Articolul 201
(ex-articolul 185 TCE)
În cazul în care nivelul taxelor vamale aplicabile mărfurilor importate dintr-o țară terță poate cauza,
la intrarea într-o țară sau într-un teritoriu, ținând seama de aplicarea articolului 200 alineatul (1),
devierea schimburilor comerciale în detrimentul unuia dintre statele membre, acesta poate solicita
Comisiei să propună celorlalte state membre măsurile necesare pentru remedierea acestei situații.
Articolul 202
(ex-articolul 186 TCE)
Sub rezerva dispozițiilor care reglementează sănătatea publică, siguranța publică și ordinea publică,
libera circulație a lucrătorilor din țări și teritorii în statele membre și a lucrătorilor din statele membre
în țări și teritorii este reglementată prin actele adoptate în conformitate cu articolul 203.
C 83/138 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
138 Tratate consolidate
Articolul 203
(ex-articolul 187 TCE)
Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, stabilește, pornind de la realizările
obținute în cadrul asocierii dintre țări și teritorii și Uniune și pe baza principiilor prevăzute în
tratate, dispozițiile privind normele și procedura pentru asocierea țărilor și teritoriilor la Uniune.
În cazul în care dispozițiile respective sunt adoptate de Consiliu în conformitate cu o procedură
legislativă specială, acesta hotărăște în unanimitate, la propunerea Comisiei și după consultarea
Parlamentului European.
Articolul 204
(ex-articolul 188 TCE)
Dispozițiile articolelor 198-203 se aplică Groenlandei sub rezerva dispozițiilor specifice pentru
Groenlanda, prevăzute în Protocolul privind regimul special care se aplică Groenlandei, anexat la
tratate.
PARTEA A CINCEA
ACȚIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII
TITLUL I
DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ACȚIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII
Articolul 205
Acțiunea Uniunii pe scena internațională, în temeiul prezentei părți, are la bază principiile, urmărește
realizarea obiectivelor și se desfășoară conform dispozițiilor generale prevăzute în titlul V capitolul 1
din Tratatul privind Uniunea Europeană.
TITLUL II
POLITICA COMERCIALĂ COMUNĂ
Articolul 206
(ex-articolul 131 TCE)
Prin stabilirea unei uniuni vamale, în conformitate cu articolele 28-32, Uniunea contribuie, în
interesul comun, la dezvoltarea armonioasă a comerțului mondial, la eliminarea treptată a restricțiilor
în calea schimburilor comerciale internaționale și a investițiilor externe directe și la reducerea
barierelor vamale și de altă natură.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/139
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 139
Articolul 207
(ex-articolul 133 TCE)
(1) Politica comercială comună se întemeiază pe principii uniforme, în special în ceea ce privește
modificările tarifare, încheierea de acorduri tarifare și comerciale privind schimburile de mărfuri și
servicii și aspectele comerciale ale proprietății intelectuale, investițiile străine directe, uniformizarea
măsurilor de liberalizare, politica exporturilor, precum și măsurile de protecție comercială, printre
care și cele care se adoptă în caz de dumping și de subvenții. Politica comercială comună se
desfășoară în cadrul principiilor și al obiectivelor acțiunii externe a Uniunii.
(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura
legislativă ordinară, adoptă măsurile care definesc cadrul în care este pusă în aplicare politica
comercială comună.
(3) În cazul în care trebuie negociate și încheiate acorduri cu una sau mai multe țări terțe ori
organizații internaționale, se aplică articolul 218, sub rezerva dispozițiilor speciale ale prezentului
articol.
Comisia prezintă recomandări Consiliului, care o autorizează să deschidă negocierile necesare. Consiliului
și Comisiei le revine răspunderea să asigure compatibilitatea acordurilor negociate cu politicile
și normele interne ale Uniunii.
Aceste negocieri sunt desfășurate de Comisie, în consultare cu un comitet special desemnat de
Consiliu pentru a o asista în această misiune și cu respectarea directivelor pe care Consiliul i le-ar
putea adresa. Comisia raportează periodic comitetului special și Parlamentului European cu privire la
stadiul negocierilor.
(4) Pentru negocierea și încheierea acordurilor prevăzute la alineatul (3), Consiliul hotărăște cu
majoritate calificată.
Pentru negocierea și încheierea unui acord în domeniul comerțului cu servicii și al aspectelor
comerciale ale proprietății intelectuale, precum și în cel al investițiilor străine directe, Consiliul
hotărăște în unanimitate în cazul în care acest acord cuprinde dispoziții pentru care este necesară
unanimitatea pentru adoptarea de norme interne.
Consiliul hotărăște, de asemenea în unanimitate, negocierea și încheierea de acorduri:
(a) în domeniul comerțului cu servicii culturale și audiovizuale, în cazul în care aceste acorduri riscă
să aducă atingere diversității culturale și lingvistice a Uniunii;
(b) în domeniul comerțului cu servicii sociale, de educație și de sănătate, în situația în care aceste
acorduri pot să perturbe în mod grav organizarea acestor servicii la nivel național și să aducă
atingere răspunderii statelor membre pentru prestarea acestor servicii.
(5) Negocierea și încheierea de acorduri internaționale în domeniul transporturilor sunt reglementate
în partea a treia titlul VI și la articolul 218.
C 83/140 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
140 Tratate consolidate
(6) Exercitarea competențelor atribuite prin prezentul articol în domeniul politicii comerciale
comune nu aduce atingere delimitării competențelor între Uniune și statele membre și nu implică
armonizarea dispozițiilor actelor cu putere de lege și ale normelor administrative ale statelor membre
în măsura în care tratatele exclud o astfel de armonizare.
TITLUL III
COOPERAREA CU ȚĂRILE TERȚE ȘI AJUTORUL UMANITAR
CAPITOLUL 1
COOPERAREA PENTRU DEZVOLTARE
Articolul 208
(ex-articolul 177 TCE)
(1) Politica Uniunii în domeniul cooperării pentru dezvoltare se desfășoară cu respectarea principiilor
și a obiectivelor acțiunii externe a Uniunii. Politica de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii și
politicile statelor membre se completează și se susțin reciproc.
Obiectivul principal al politicii Uniunii în acest domeniu îl reprezintă reducerea și, în cele din urmă,
eradicarea sărăciei. Uniunea ține seama de obiectivele cooperării pentru dezvoltare la punerea în
aplicare a politicilor care pot afecta țările în curs de dezvoltare.
(2) Uniunea și statele membre își respectă angajamentele și țin seama de obiectivele pe care le-au
acceptat în cadrul Organizației Națiunilor Unite și al altor organizații internaționale competente.
Articolul 209
(ex-articolul 179 TCE)
(1) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,
stabilesc măsurile necesare pentru punerea în aplicare a politicii de cooperare pentru dezvoltare,
măsuri care pot consta în programe multianuale de cooperare cu țări în curs de dezvoltare sau în
programe având o abordare tematică.
(2) Uniunea poate încheia cu țările terțe și cu organizațiile internaționale competente orice acord
util pentru realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană și
la articolul 208 din prezentul tratat.
Primul paragraf nu aduce atingere competenței statelor membre de a negocia și de a încheia acorduri
în cadrul organismelor internaționale.
(3) Banca Europeană de Investiții contribuie, în conformitate cu condițiile prevăzute de statutul
său, la punerea în aplicare a măsurilor menționate la alineatul (1).
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/141
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 141
Articolul 210
(ex-articolul 180 TCE)
(1) Pentru a favoriza complementaritatea și eficacitatea acțiunilor lor, Uniunea și statele membre
își coordonează politicile în domeniul cooperării pentru dezvoltare și se pun de acord cu privire la
programele de asistență, inclusiv în cadrul organizațiilor internaționale și al conferințelor internaționale.
Acestea pot întreprinde acțiuni comune. Statele membre contribuie, în cazul în care este
necesar, la punerea în aplicare a programelor Uniunii de asistență.
(2) Comisia poate adopta orice inițiativă utilă pentru promovarea coordonării menționate la
alineatul (1).
Articolul 211
(ex-articolul 181 TCE)
În cadrul competențelor lor, Uniunea și statele membre cooperează cu țările terțe și cu organizațiile
internaționale competente.
CAPITOLUL 2
COOPERAREA ECONOMICĂ, FINANCIARĂ ȘI TEHNICĂ CU ȚĂRILE TERȚE
Articolul 212
(ex-articolul 181 A TCE)
(1) Fără a aduce atingere celorlalte dispoziții ale tratatelor, în special articolelor 208-211, Uniunea
desfășoară acțiuni de cooperare economică, financiară și tehnică, inclusiv de asistență, în special în
domeniul financiar, cu țări terțe, altele decât țările în curs de dezvoltare. Aceste acțiuni sunt în
concordanță cu politica de dezvoltare a Uniunii și se desfășoară cu respectarea principiilor și a
obiectivelor acțiunii sale externe. Acțiunile Uniunii și ale statelor membre se completează și se
susțin reciproc.
(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,
stabilesc măsurile necesare pentru punerea în aplicare a alineatului (1).
(3) În cadrul competențelor lor respective, Uniunea și statele membre cooperează cu țările terțe și
cu organizațiile internaționale competente. Modalitățile de cooperare ale Uniunii pot face obiectul
unor acorduri între aceasta și părțile terțe interesate.
Primul paragraf nu aduce atingere competenței statelor membre de a negocia în cadrul organismelor
internaționale și de a încheia acorduri internaționale.
C 83/142 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
142 Tratate consolidate
Articolul 213
În cazul în care situația dintr-o țară terță necesită o asistență financiară cu caracter urgent din partea
Uniunii, Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă deciziile necesare.
CAPITOLUL 3
AJUTORUL UMANITAR
Articolul 214
(1) Acțiunile Uniunii în domeniul ajutorului umanitar se desfășoară în cadrul principiilor și al
obiectivelor acțiunii externe a Uniunii. Aceste acțiuni vizează, în mod punctual, să acorde asistență și
ajutor populației din țările terțe, victime ale unor catastrofe naturale sau provocate de om, precum și
să le protejeze pentru a face față nevoilor umanitare care apar în aceste situații diferite. Acțiunile
Uniunii și ale statelor membre se completează și se susțin reciproc.
(2) Acțiunile de ajutor umanitar se desfășoară în conformitate cu principiile dreptului internațional
și cu principiile imparțialității, neutralității și nediscriminării.
(3) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,
stabilesc măsurile de definire a cadrului în care sunt puse în aplicare acțiunile de ajutor umanitar ale
Uniunii.
(4) Uniunea poate încheia cu țările terțe și cu organizațiile internaționale competente orice acord
util pentru realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul (1) și la articolul 21 din Tratatul privind
Uniunea Europeană.
Primul paragraf nu aduce atingere competenței statelor membre de a negocia și de a încheia acorduri
în cadrul organismelor internaționale.
(5) Pentru a stabili un cadru al contribuțiilor comune ale tinerilor europeni la acțiunile de ajutor
umanitar ale Uniunii, se creează un Corp voluntar european de ajutor umanitar. Parlamentul
European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă
ordinară, stabilesc statutul și modalitățile de funcționare a acestuia.
(6) Comisia poate adopta orice inițiativă utilă pentru promovarea coordonării acțiunilor Uniunii
cu cele ale statelor membre, în scopul consolidării eficienței și a complementarității mecanismelor de
ajutor umanitar ale Uniunii și ale statelor naționale.
(7) Uniunea asigură ca acțiunile sale umanitare sunt coordonate și coerente cu cele ale organizațiilor
și ale organismelor internaționale, îndeosebi cele care fac parte din sistemul Organizației
Națiunilor Unite.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/143
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 143
TITLUL IV
MĂSURILE RESTRICTIVE
Articolul 215
(ex-articolul 301 TCE)
(1) În cazul în care o decizie, adoptată în conformitate cu titlul V capitolul 2 din Tratatul privind
Uniunea Europeană, prevede întreruperea sau restrângerea, totală sau parțială, a relațiilor economice
și financiare cu una sau mai multe țări terțe, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea
comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a
Comisiei, adoptă măsurile necesare. Consiliul informează Parlamentul European cu privire la aceasta.
(2) În cazul în care se prevede într-o decizie, adoptată în conformitate cu titlul V capitolul 2 din
Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliul poate adopta, în conformitate cu procedura prevăzută
la alineatul (1), măsuri restrictive împotriva unor persoane fizice sau juridice, grupuri sau entități fără
caracter statal.
(3) Actele menționate la prezentul articol cuprind dispozițiile necesare în materie de garanții
juridice.
TITLUL V
ACORDURILE INTERNAȚIONALE
Articolul 216
(1) Uniunea poate încheia acorduri cu una sau mai multe țări terțe sau organizații internaționale,
în cazul în care se prevede astfel în tratate sau în cazul în care încheierea unui acord fie este necesară
pentru realizarea, în cadrul politicilor Uniunii, a unuia dintre obiectivele stabilite prin tratate, fie este
prevăzută printr-un act juridic obligatoriu al Uniunii, fie poate influența normele comune ori poate
modifica domeniul de aplicare a acestora.
(2) Acordurile încheiate de Uniune sunt obligatorii pentru instituțiile Uniunii și pentru statele
membre.
Articolul 217
(ex-articolul 310 TCE)
Uniunea poate încheia acorduri cu una sau mai multe țări terțe sau organizații internaționale, pentru
a crea o asociere caracterizată de drepturi și obligații reciproce, de acțiuni comune și proceduri
speciale.
Articolul 218
(ex-articolul 300 TCE)
(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor speciale ale articolului 207, acordurile dintre Uniune și țări
terțe sau organizații internaționale sunt negociate și încheiate în conformitate cu procedura de mai
jos.
C 83/144 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
144 Tratate consolidate
(2) Consiliul autorizează începerea negocierilor, adoptă directivele de negociere, autorizează
semnarea și încheie acordurile.
(3) Comisia sau Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, în
cazul în care acordul în cauză privește exclusiv sau în principal politica externă și de securitate
comună, prezintă recomandări Consiliului care adoptă o decizie de autorizare a începerii negocierilor
și desemnează, în funcție de domeniul acordului în cauză, negociatorul sau șeful echipei de negociatori
a Uniunii.
(4) Consiliul poate adresa directive negociatorului și poate desemna un comitet special, negocierile
trebuind să fie conduse în consultare cu acest comitet.
(5) Consiliul, la propunerea negociatorului, adoptă o decizie care autorizează semnarea acordului
și, după caz, de aplicare a sa cu titlu provizoriu înainte de intrarea în vigoare.
(6) Consiliul, la propunerea negociatorului, adoptă o decizie privind încheierea acordului.
Cu excepția cazului în care acordul se referă exclusiv la politica externă și de securitate comună,
Consiliul adoptă decizia privind încheierea acordului:
(a) după aprobarea Parlamentului European în următoarele cazuri:
i) acorduri de asociere;
ii) acord privind aderarea Uniunii la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și
a libertăților fundamentale;
iii) acorduri de instituire a unui cadru instituțional specific prin organizarea procedurilor de
cooperare;
iv) acorduri care au implicații bugetare importante pentru Uniune;
v) acorduri în domeniile în care se aplică procedura legislativă ordinară sau procedura legislativă
specială în cazul în care este necesară aprobarea Parlamentului European.
În caz de urgență, Parlamentul European și Consiliul pot conveni un termen pentru aprobare;
(b) după consultarea Parlamentului European, în celelalte cazuri. Parlamentul European emite avizul
într-un termen pe care Consiliul îl poate stabili în funcție de urgența problemei. În absența unui
aviz emis în acest termen, Consiliul poate decide.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/145
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 145
(7) Prin derogare de la dispozițiile alineatelor (5), (6) și (9), la încheierea unui acord, Consiliul
poate împuternici negociatorul să aprobe, în numele Uniunii, modificarea acordului, în cazul în care
acesta prevede că aceste modificări trebuie adoptate conform unei proceduri simplificate sau de către
un organism creat prin respectivul acord. Consiliul poate însoți această împuternicire de condiții
speciale.
(8) Pe parcursul întregii proceduri, Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.
Cu toate acestea, Consiliul hotărăște în unanimitate în cazul în care acordul se referă la un domeniu
pentru care este necesară unanimitatea în vederea adoptării unui act al Uniunii, precum și în cazul
acordurilor de asociere și al acordurilor prevăzute la articolul 212 cu statele candidate la aderare.
Consiliul hotărăște de asemenea în unanimitate în ceea ce privește acordul privind aderarea Uniunii la
Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale; decizia
privind încheierea acestui acord intră în vigoare după aprobarea sa de către statele membre, în
conformitate cu normele lor constituționale.
(9) Consiliul, la propunerea Comisiei sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe
și politica de securitate, adoptă o decizie privind suspendarea aplicării unui acord și de stabilire a
pozițiilor care trebuie adoptate în numele Uniunii în cadrul unui organism creat printr-un acord, în
cazul în care acest organism trebuie să adopte acte cu efecte juridice, cu excepția actelor care
modifică sau completează cadrul instituțional al acordului.
(10) Parlamentul European este informat de îndată și pe deplin pe parcursul tuturor etapelor
procedurii.
(11) Un stat membru, Parlamentul European, Consiliul sau Comisia poate obține avizul Curții de
Justiție cu privire la compatibilitatea unui acord preconizat cu dispozițiile tratatelor. În cazul unui
aviz negativ al Curții, acordul respectiv poate intra în vigoare numai după modificarea acestuia sau
revizuirea tratatelor.
Articolul 219
(ex-articolul 111 alineatele (1)-(3) și (5) TCE)
(1) Prin derogare de la articolul 218, Consiliul, fie la recomandarea Băncii Centrale Europene, fie la
recomandarea Comisiei și după consultarea Băncii Centrale Europene în vederea realizării unui
consens compatibil cu obiectivul stabilității prețurilor, poate încheia acorduri formale privind un
sistem al cursului de schimb al monedei euro în raport cu monedele statelor terțe. Consiliul hotărăște
în unanimitate, după consultarea Parlamentului European și în conformitate cu procedura prevăzută
la alineatul (3).
Consiliul, fie la recomandarea Băncii Centrale Europene, fie la recomandarea Comisiei și după
consultarea Băncii Centrale Europene în vederea ajungerii la un consens compatibil cu obiectivul
stabilității prețurilor, poate adopta, modifica sau renunța la cursurile centrale ale euro în sistemul
cursurilor de schimb. Președintele Consiliului informează Parlamentul European cu privire la
adoptarea, modificarea sau renunțarea la cursurile centrale ale euro.
C 83/146 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
146 Tratate consolidate
(2) În absența unui sistem al cursului de schimb în raport cu una sau mai multe monede ale
statelor terțe în înțelesul alineatului (1), Consiliul, la recomandarea Comisiei și după consultarea
Băncii Centrale Europene, sau la recomandarea Băncii Centrale Europene, poate formula orientările
generale ale politicii de schimb în raport cu aceste monede. Aceste orientări generale nu aduc
atingere obiectivului principal al SEBC, și anume menținerea stabilității prețurilor.
(3) Prin derogare de la articolul 218, în cazul în care acordurile asupra unor chestiuni referitoare
la regimul monetar sau de schimb trebuie să facă obiectul negocierilor între Uniune și unul sau mai
multe state terțe sau organizații internaționale, Consiliul, la recomandarea Comisiei și după
consultarea Băncii Centrale Europene, decide asupra modalităților de negociere și încheiere a
acestor acorduri. Aceste modalități trebuie să asigure exprimarea de către Uniune a unei poziții
unice. Comisia este asociată pe deplin în negocieri.
(4) Fără a aduce atingere competențelor și acordurilor Uniunii în domeniul uniunii economice și
monetare, statele membre pot negocia în cadrul organismelor internaționale și pot încheia acorduri
internaționale.
TITLUL VI
RELAȚIILE UNIUNII CU ORGANIZAȚIILE INTERNAȚIONALE ȘI CU ȚĂRILE TERȚE ȘI DELEGAȚII ALE
UNIUNII
Articolul 220
(ex-articolele 302-304 TCE)
(1) Uniunea stabilește orice formă de cooperare utilă cu organele Organizației Națiunilor Unite și
cu instituțiile sale specializate, cu Consiliul Europei, cu Organizația pentru Securitate și Cooperare în
Europa și cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
Uniunea asigură, de asemenea, legăturile oportune cu alte organizații internaționale.
(2) Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Comisiei le
revine responsabilitatea de a pune în aplicare dispozițiile prezentului articol.
Articolul 221
(1) Delegațiile Uniunii în țările terțe și pe lângă organizațiile internaționale asigură reprezentarea
Uniunii.
(2) Delegațiile Uniunii se află sub autoritatea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri
externe și politica de securitate. Delegațiile acționează în strânsă cooperare cu misiunile diplomatice
și consulare ale statelor membre.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/147
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 147
TITLUL VII
CLAUZA DE SOLIDARITATE
Articolul 222
(1) Uniunea și statele sale membre acționează în comun, în spiritul solidarității, în cazul în care un
stat membru face obiectul unui atac terorist, ori al unei catastrofe naturale sau provocate de om.
Uniunea mobilizează toate instrumentele de care dispune, inclusiv mijloacele militare puse la
dispoziție de statele membre, pentru:
(a) — prevenirea amenințării teroriste pe teritoriul statelor membre;
— protejarea instituțiilor democratice și a populației civile de un eventual atac terorist;
— acordarea de asistență unui stat membru pe teritoriul acestuia, la solicitarea autorităților sale
politice, în cazul unui atac terorist;
(b) acordarea de asistență unui stat membru pe teritoriul acestuia, la solicitarea autorităților sale
politice, în cazul unei catastrofe naturale sau provocate de om.
(2) În cazul în care un stat membru face obiectul unui atac terorist sau este victima unui catastrofe
naturale ori provocate de om, celelalte state membre îi oferă asistență la solicitarea autorităților
politice ale acestuia. În acest scop, statele membre se coordonează în cadrul Consiliului.
(3) Modalitățile de punere în aplicare de către Uniune a prezentei clauze de solidaritate sunt
definite printr-o decizie adoptată de Consiliu, la propunerea comună a Comisiei și a Înaltului
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. În cazul în care această
decizie are implicații în domeniul apărării, Consiliul hotărăște în conformitate cu articolul 31
alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană. Parlamentul European este informat.
În cadrul prezentului alineat și fără a aduce atingere articolului 240, Consiliul este asistat de
Comitetul Politic și de Securitate, cu sprijinul structurilor dezvoltate în cadrul politicii de securitate
și de apărare comune, și de comitetul prevăzut la articolul 71, care îi prezintă, după caz, avize
comune.
(4) Pentru a permite Uniunii și statelor membre să acționeze în mod eficient, Consiliul European
procedează periodic la evaluarea amenințărilor cu care se confruntă Uniunea.
C 83/148 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
148 Tratate consolidate
PARTEA A ȘASEA
DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARE
TITLUL I
DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE
CAPITOLUL 1
INSTITUȚIILE
SECȚIUNEA 1
PARLAMENTUL EUROPEAN
Articolul 223
(ex-articolul 190 alineatele (4) și (5) TCE)
(1) Parlamentul European elaborează un proiect pentru a stabili dispozițiile necesare care să
permită alegerea membrilor săi prin vot universal direct în conformitate cu o procedură uniformă
în toate statele membre sau în conformitate cu principii comune tuturor statelor membre.
Consiliul, hotărând în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă specială și după
aprobarea Parlamentului European, care se pronunță cu majoritatea membrilor care îl compun,
stabilește dispozițiile necesare. Respectivele dispoziții intră în vigoare după ce au fost aprobate de
statele membre în conformitate cu normele lor constituționale.
(2) După avizul Comisiei și cu aprobarea Consiliului, Parlamentul European, hotărând prin regulamente
din proprie inițiativă, în conformitate cu o procedură legislativă specială, stabilește statutul și
condițiile generale privind exercitarea funcțiilor membrilor săi. Consiliul hotărăște în unanimitate cu
privire la orice regulă și orice condiție referitoare la regimul fiscal al membrilor sau foștilor membri.
Articolul 224
(ex-articolul 191 al doilea paragraf TCE)
Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativă
ordinară, stabilesc statutul partidelor politice la nivel european, menționate la articolul 10
alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, în special regulile legate de finanțarea acestora.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/149
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 149
Articolul 225
(ex-articolul 192 al doilea paragraf TCE)
Parlamentul European, hotărând cu majoritatea membrilor care îl compun, poate cere Comisiei să
prezinte orice propunere corespunzătoare privind chestiunile despre care consideră că necesită
elaborarea unui act al Uniunii pentru punerea în aplicare a tratatelor. În cazul în care nu prezintă
propuneri, Comisia comunică Parlamentului European motivele sale.
Articolul 226
(ex-articolul 193 TCE)
În îndeplinirea misiunilor sale, Parlamentul European poate constitui, la cererea unei pătrimi a
membrilor care îl compun, o comisie temporară de anchetă pentru a examina, fără a aduce
atingere atribuțiilor conferite prin prezentul tratat altor instituții, organe, oficii sau agenții, pretinsa
încălcare a normelor de drept sau administrare defectuoasă în aplicarea dreptului Uniunii, cu excepția
cazului în care pretinsele fapte sunt examinate de o instanță judecătorească și atât timp cât procedura
jurisdicțională nu este încheiată.
Comisia temporară de anchetă își încetează existența prin depunerea raportului său.
Modalitățile de exercitare a dreptului de anchetă se stabilesc de Parlamentul European, hotărând prin
regulamente, din proprie inițiativă, în conformitate cu o procedură legislativă specială, după
aprobarea de către Consiliu și Comisie.
Articolul 227
(ex-articolul 194 TCE)
Orice cetățean al Uniunii, precum și orice persoană fizică sau juridică având reședința sau sediul
social într-un stat membru are dreptul de a adresa Parlamentului European, cu titlu individual sau în
asociere cu alți cetățeni sau cu alte persoane, o petiție privind un subiect care ține de domeniile de
activitate ale Uniunii și care îl privește în mod direct.
Articolul 228
(ex-articolul 195 TCE)
(1) Ombudsmanul European, ales de Parlamentul European, este împuternicit să primească
plângeri din partea oricărui cetățean al Uniunii sau a oricărei persoane fizice sau juridice cu
reședința sau sediul social într-un stat membru, care privesc cazuri de administrare defectuoasă în
activitatea instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, cu excepția Curții de Justiție a
Uniunii Europene în exercitarea funcțiilor jurisdicționale ale acesteia. Acesta investighează aceste
plângeri și întocmește un raport cu privire la acestea.
Potrivit misiunii sale, Ombudsmanul efectuează investigațiile pe care le consideră justificate, din
proprie inițiativă sau pe baza plângerilor care i-au fost adresate direct sau prin intermediul unui
membru al Parlamentului European, cu excepția cazului în care pretinsele fapte fac sau au făcut
obiectul unei proceduri judiciare. În cazul în care Ombudsmanul constată un caz de administrare
C 83/150 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
150 Tratate consolidate
defectuoasă, acesta sesizează instituția, organul, oficiul sau agenția în cauză, care dispune de un
termen de trei luni pentru a-i comunica punctul său de vedere. Ombudsmanul transmite apoi un
raport Parlamentului European și instituției în cauză. Persoana care a formulat plângerea este
informată cu privire la rezultatul acestor investigații.
În fiecare an, Ombudsmanul prezintă un raport Parlamentului European cu privire la rezultatele
investigațiilor sale.
(2) Ombudsmanul este ales, după fiecare alegere a Parlamentului European, pe durata legislaturii.
Mandatul acestuia poate fi reînnoit.
Ombudsmanul poate fi destituit de Curtea de Justiție, la plângerea Parlamentului European, în cazul
în care nu mai îndeplinește condițiile necesare exercitării funcțiilor sale sau a comis o abatere gravă.
(3) Ombudsmanul își exercită funcțiile în deplină independență. În îndeplinirea îndatoririlor sale,
acesta nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni din partea vreunui guvern, instituție, organ, oficiu sau
agenție. Pe durata exercitării funcțiilor sale, Ombudsmanul nu poate exercita nici o altă activitate
profesională, remunerată sau nu.
(4) Parlamentul European, hotărând prin regulamente din proprie inițiativă, în conformitate cu o
procedură legislativă specială, stabilește statutul și condițiile generale de exercitare a funcțiilor
Ombudsmanului, după avizul Comisiei și cu aprobarea Consiliului.
Articolul 229
(ex-articolul 196 TCE)
Parlamentul European se întrunește în sesiune anuală. Parlamentul se întrunește de drept în a doua zi
de marți a lunii martie.
Parlamentul European se poate întruni în perioada de sesiune extraordinară, la cererea majorității
membrilor care îl compun, a Consiliului sau a Comisiei.
Articolul 230
(ex-articolul 197 al doilea, al treilea și al patrulea paragraf TCE)
Comisia poate asista la toate ședințele și, la cererea sa, este audiată.
Comisia răspunde oral sau în scris la întrebările pe care i le adresează Parlamentul European sau
membrii acestuia.
Consiliul European și Consiliul sunt audiate de Parlamentul European în condițiile prevăzute de
regulamentul de procedură al Consiliului European și al Consiliului.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/151
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 151
Articolul 231
(ex-articolul 198 TCE)
Cu excepția cazului în care tratatele dispun altfel, Parlamentul European hotărăște cu majoritatea
voturilor exprimate.
Cvorumul se stabilește prin regulamentul de procedură.
Articolul 232
(ex-articolul 199 TCE)
Parlamentul European își adoptă regulamentul de procedură cu majoritatea voturilor membrilor săi.
Actele Parlamentului European se publică în condițiile prevăzute în tratate și de acest regulament.
Articolul 233
(ex-articolul 200 TCE)
Parlamentul European dezbate, în ședință publică, raportul general anual care îi este prezentat de
către Comisie.
Articolul 234
(ex-articolul 201 TCE)
Parlamentul European, sesizat printr-o moțiune de cenzură privind activitatea Comisiei, se poate
pronunța asupra acestei moțiuni numai după cel puțin trei zile de la depunerea acesteia și numai
prin vot deschis.
În cazul în care moțiunea de cenzură se adoptă cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate
și de către majoritatea membrilor care compun Parlamentul European, membrii Comisiei trebuie să
demisioneze colectiv din funcțiile lor, iar Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și
politica de securitate trebuie să demisioneze din funcțiile pe care le exercită în cadrul Comisiei.
Aceștia rămân în funcție și continuă să gestioneze afacerile curente până la înlocuirea lor în conformitate
cu articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În acest caz, mandatul membrilor
Comisiei numiți pentru a-i înlocui expiră la data la care ar fi trebuit să expire mandatul membrilor
Comisiei obligați să demisioneze colectiv din funcțiile lor.
SECȚIUNEA 2
CONSILIUL EUROPEAN
Articolul 235
(1) În caz de vot, fiecare membru al Consiliului European poate primi delegare din partea unui
singur alt membru.
C 83/152 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
152 Tratate consolidate
În cazul în care hotărăște cu majoritate calificată, Consiliului European i se aplică articolul 16
alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolul 238 alineatul (2) din prezentul
tratat. În cazul în care Consiliul European se pronunță prin vot, președintele acestuia și președintele
Comisiei nu participă la vot.
Abținerile membrilor prezenți sau reprezentați nu împiedică adoptarea deliberărilor Consiliului
European pentru care este necesară unanimitatea.
(2) Președintele Parlamentului European poate fi invitat de Consiliul European pentru a fi audiat.
(3) Consiliul European hotărăște cu majoritate simplă în chestiuni de procedură, precum și pentru
adoptarea regulamentului de procedură.
(4) Consiliul European este asistat de Secretariatul General al Consiliului.
Articolul 236
Consiliul European adoptă cu majoritate calificată:
(a) o decizie de stabilire a listei formațiunilor Consiliului, altele decât cea Afaceri Generale și cea
Afaceri Externe, în conformitate cu articolul 16 alineatul (6) din Tratatul privind Uniunea
Europeană;
(b) o decizie referitoare la președinția formațiunilor Consiliului, cu excepția celei Afaceri Externe, în
conformitate cu articolul 16 alineatul (9) din Tratatul privind Uniunea Europeană.
SECȚIUNEA 3
CONSILIUL
Articolul 237
(ex-articolul 204 TCE)
Consiliul se întrunește la convocarea președintelui său, la inițiativa acestuia, a unuia dintre membrii
săi ori a Comisiei.
Articolul 238
(ex-articolul 205 TCE)
(1) În cazul deliberărilor pentru care este necesară majoritatea simplă, Consiliul hotărăște cu
majoritatea membrilor care îl compun.
(2) Prin derogare de la articolul 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, începând
cu 1 noiembrie 2014 și sub rezerva dispozițiilor stabilite prin Protocolul privind dispozițiile tranzitorii,
în cazul în care Consiliul nu hotărăște la propunerea Comisiei sau a Înaltului Reprezentant al
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/153
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 153
Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, majoritatea calificată se definește ca fiind egală
cu cel puțin 72 % din membrii Consiliului reprezentând statele membre participante, care reunesc cel
puțin 65 % din populația Uniunii.
(3) Începând cu 1 noiembrie 2014 și sub rezerva dispozițiilor tranzitorii stabilite prin Protocolul
privind dispozițiile tranzitorii, în cazul în care, în temeiul tratatelor, nu toți membrii Consiliului
participă la vot, majoritatea calificată se definește după cum urmează:
(a) Majoritatea calificată este definită ca fiind egală cu cel puțin 55 % din membrii Consiliului
reprezentând statele membre participante, care reunesc cel puțin 65 % din populația acestor state.
Minoritatea de blocare trebuie să includă cel puțin numărul minim de membri din Consiliu, care
reprezintă mai mult de 35 % din populația statelor membre participante, plus un membru, în caz
contrar majoritatea calificată se consideră a fi întrunită.
(b) Prin derogare de la litera (a), în cazul în care Consiliul nu hotărăște la propunerea Comisiei sau a
Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, majoritatea
calificată se definește ca fiind egală cu cel puțin 72 % din membrii Consiliului reprezentând
statele membre participante, care reunesc cel puțin 65 % din populația respectivelor state.
(4) Abținerile membrilor prezenți sau reprezentați nu împiedică adoptarea hotărârilor Consiliului
pentru care este necesară unanimitatea.
Articolul 239
(ex-articolul 206 TCE)
În caz de vot, fiecare membru al Consiliului poate primi mandat din partea unui singur alt membru.
Articolul 240
(ex-articolul 207 TCE)
(1) Un comitet constituit din reprezentanții permanenți ai guvernelor statelor membre răspunde
de pregătirea lucrărilor Consiliului și de executarea mandatelor care îi sunt încredințate de către
acesta. Comitetul poate adopta decizii de procedură în cazurile prevăzute de regulamentul de
procedură al Consiliului.
(2) Consiliul este asistat de Secretariatul General, aflat sub autoritatea unui secretar general numit
de Consiliu.
Consiliul hotărăște cu majoritate simplă în privința organizării Secretariatului General.
(3) Consiliul hotărăște cu majoritate simplă în chestiunile de procedură, precum și în privința
adoptării regulamentului său de procedură.
C 83/154 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
154 Tratate consolidate
Articolul 241
(ex-articolul 208 TCE)
Consiliul hotărând cu majoritate simplă poate solicita Comisiei să efectueze toate studiile pe care
acesta le consideră oportune pentru realizarea obiectivelor comune și să îi prezinte orice propuneri
corespunzătoare. În cazul în care Comisia nu prezintă nicio propunere, aceasta comunică motivele
Consiliului.
Articolul 242
(ex-articolul 209 TCE)
Consiliul hotărând cu majoritate simplă adoptă, după consultarea Comisiei, statutul comitetelor
prevăzute de tratate.
Articolul 243
(ex-articolul 210 TCE)
Consiliul stabilește salariile, indemnizațiile și pensiile președintelui Consiliului European, ale președintelui
Comisiei, ale Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,
ale membrilor Comisiei, ale președinților, membrilor și grefierilor Curții de Justiție a Uniunii
Europene, precum și ale secretarului general al Consiliului. Consiliul stabilește, de asemenea, toate
indemnizațiile care țin loc de remunerație.
SECȚIUNEA 4
COMISIA
Articolul 244
În conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din Tratatul privind Uniunea Europeană, membrii
Comisiei sunt aleși printr-un sistem de rotație stabilit în unanimitate de către Consiliul European,
care se întemeiază pe următoarele principii:
(a) statele membre sunt tratate în mod absolut egal în ceea ce privește stabilirea ordinii de rotație și a
duratei prezenței reprezentanților lor în cadrul Comisiei; în consecință, diferența dintre numărul
total de mandate deținute de resortisanții a două state membre date nu poate fi niciodată mai
mare de unu;
(b) sub rezerva dispozițiilor de la litera (a), fiecare dintre Comisiile succesive este constituită astfel
încât să reflecte în mod satisfăcător diversitatea demografică și geografică a statelor membre.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/155
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 155
Articolul 245
(ex-articolul 213 TCE)
Membrii Comisiei se abțin de la orice act incompatibil cu natura funcțiilor lor. Statele membre
respectă independența acestora și nu încearcă să îi influențeze în îndeplinirea sarcinilor lor.
Pe durata mandatului lor, membrii Comisiei nu pot exercita nici o altă activitate profesională,
remunerată sau nu. La instalarea în funcție, aceștia se angajează solemn să respecte, pe durata
mandatului și după încetarea acestuia, obligațiile impuse de mandat și, în special, obligația de
onestitate și prudență în a accepta, după încheierea mandatului, anumite funcții sau avantaje. În
cazul nerespectării acestor obligații, Curtea de Justiție, sesizată de Consiliu, hotărând cu majoritate
simplă, sau de Comisie, poate hotărî, după caz, destituirea persoanei în cauză în condițiile articolului
247 sau decăderea din dreptul la pensie ori la alte avantaje echivalente.
Articolul 246
(ex-articolul 215 TCE)
În afara de înlocuirea ordinară și de deces, funcțiile membrilor Comisiei încetează în mod individual
prin demisie sau prin destituire.
Membrul Comisiei care a demisionat sau a decedat este înlocuit pe perioada rămasă până la
încheierea mandatului de un nou membru având aceeași cetățenie, numit de Consiliu, de comun
acord cu președintele Comisiei, după consultarea Parlamentului European și în conformitate cu
criteriile menționate la articolul 17 alineatul (3) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea
Europeană.
Consiliul, hotărând în unanimitate, la propunerea președintelui Comisiei, poate decide că nu este
necesară înlocuirea, în special în cazul în care durata rămasă până la încheierea mandatului
membrului Comisiei este scurtă.
În caz de demisie, de destituire sau de deces, președintele este înlocuit pentru restul mandatului.
Pentru înlocuirea acestuia se aplică procedura prevăzută la articolul 17 alineatul (7) primul paragraf
din Tratatul privind Uniunea Europeană.
În caz de demisie, de destituire sau de deces, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și
politica de securitate este înlocuit, până la încheierea mandatului, în conformitate cu articolul 18
alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană.
În cazul demisiei tuturor membrilor Comisiei, aceștia rămân în funcție și continuă, în perioada
rămasă până la încheierea mandatului, până la înlocuirea lor, să gestioneze afacerile curente în
conformitate cu articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană.
C 83/156 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
156 Tratate consolidate
Articolul 247
(ex-articolul 216 TCE)
În cazul în care nu mai îndeplinește condițiile necesare exercitării funcțiilor sale sau în care a comis o
abatere gravă, orice membru al Comisiei poate fi destituit de Curtea de Justiție, la plângerea Consiliului
hotărând cu majoritate simplă sau a Comisiei.
Articolul 248
(ex-articolul 217 alineatul (2) TCE)
Fără a aduce atingere articolului 18 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, responsabilitățile
care îi revin Comisiei sunt structurate și repartizate între membrii săi de către președinte, în
conformitate cu articolul 17 alineatul (6) din respectivul tratat. Președintele poate modifica repartizarea
acestor responsabilități în cursul mandatului. Membrii Comisiei își exercită funcțiile atribuite
de președinte sub autoritatea acestuia.
Articolul 249
(ex-articolul 218 alineatul (2) și ex-articolul 212 TCE)
(1) Comisia își stabilește regulamentul de procedură pentru a asigura funcționarea sa și a serviciilor
sale. Comisia asigură publicarea acestui regulament.
(2) Comisia publică în fiecare an, cu cel puțin o lună înainte de deschiderea sesiunii Parlamentului
European, un raport general privind activitatea Uniunii.
Articolul 250
(ex-articolul 219 TCE)
Hotărârile Comisiei sunt valabil adoptate cu majoritatea membrilor săi.
Cvorumul este stabilit prin regulamentul de procedură al acesteia.
SECȚIUNEA 5
CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE
Articolul 251
(ex-articolul 221 TCE)
Curtea de Justiție se întrunește în camere sau în Marea Cameră, în conformitate cu regulile prevăzute
în acest sens de Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene.
Curtea de Justiție se poate întruni și în ședință plenară atunci când Statutul prevede aceasta.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/157
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 157
Articolul 252
(ex-articolul 222 TCE)
Curtea de Justiție este asistată de opt avocați generali. La cererea Curții de Justiție, Consiliul, hotărând
în unanimitate, poate mări numărul de avocați generali.
Avocatul general are rolul de a prezenta în mod public, cu deplină imparțialitate și în deplină
independență, concluzii motivate cu privire la cauzele care, în conformitate cu Statutul Curții de
Justiție a Uniunii Europene, necesită intervenția sa.
Articolul 253
(ex-articolul 223 TCE)
Judecătorii și avocații generali ai Curții de Justiție, aleși dintre personalități care oferă toate garanțiile
de independență și care întrunesc condițiile cerute pentru exercitarea, în țările lor, a celor mai înalte
funcții jurisdicționale, sau care sunt jurisconsulți ale căror competențe sunt recunoscute, sunt numiți
de comun acord de către guvernele statelor membre, pentru o perioadă de șase ani, după consultarea
comitetului prevăzut la articolul 255.
La fiecare trei ani are loc o înlocuire parțială a judecătorilor și avocaților generali, în condițiile
prevăzute de Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene.
Judecătorii desemnează dintre ei pe președintele Curții de Justiție, pentru o perioadă de trei ani.
Mandatul acestuia poate fi reînnoit.
Judecătorii și avocații generali care își încheie mandatul pot fi numiți din nou.
Curtea de Justiție își numește grefierul și îi stabilește statutul.
Curtea de Justiție își stabilește regulamentul de procedură. Acest regulament se supune aprobării
Consiliului.
Articolul 254
(ex-articolul 224 TCE)
Numărul de judecători ai Tribunalului se stabilește prin Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene.
Statutul poate prevedea ca Tribunalul să fie asistat de avocați generali.
Membrii Tribunalului sunt aleși dintre persoane care oferă depline garanții de independență și care au
capacitatea cerută pentru exercitarea unor înalte funcții jurisdicționale. Aceștia sunt numiți de comun
acord de către guvernele statelor membre, pentru o perioadă de șase ani, după consultarea comitetului
prevăzut la articolul 255. La fiecare trei ani are loc o înlocuire parțială. Membrii care și-au
încheiat mandatul pot fi numiți din nou.
C 83/158 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
158 Tratate consolidate
Judecătorii desemnează dintre ei pe președintele Tribunalului, pentru o perioadă de trei ani. Mandatul
acestuia poate fi reînnoit.
Tribunalul își numește grefierul și îi stabilește statutul.
Tribunalul își stabilește regulamentul de procedură în acord cu Curtea de Justiție. Acest regulament se
supune aprobării Consiliului, care hotărăște.
Cu excepția cazului în care Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene dispune altfel, dispozițiile
prezentului tratat referitoare la Curtea de Justiție sunt aplicabile și Tribunalului.
Articolul 255
Se instituie un comitet care emite un aviz cu privire la capacitatea candidaților de a exercita funcțiile
de judecător și avocat general în cadrul Curții de Justiție și al Tribunalului, înainte ca guvernele
statelor membre să facă nominalizările, în conformitate cu dispozițiile articolelor 253 și 254.
Comitetul este format din șapte personalități alese dintre foștii membri ai Curții de Justiție și ai
Tribunalului, dintre membrii instanțelor naționale supreme și din juriști reputați, dintre care unul este
propus de Parlamentul European. Consiliul adoptă o decizie care stabilește regulamentul de funcționare
al acestui comitet, precum și o decizie prin care sunt desemnați membrii comitetului.
Comitetul hotărăște la inițiativa președintelui Curții de Justiție.
Articolul 256
(ex-articolul 225 TCE)
(1) Tribunalul are competența să judece în primă instanță acțiunile menționate la articolele 263,
265, 268, 270 și 272, cu excepția celor care sunt atribuite unui tribunal specializat, instituit în
conformitate cu articolul 257 și a celor rezervate prin statut Curții de Justiție. Statutul poate să
prevadă pentru Tribunalul competențe în alte categorii de acțiuni.
Deciziile pronunțate de Tribunal în temeiul prezentului alineat pot face obiectul unui recurs la Curtea
de Justiție, limitat la chestiuni de drept, în condițiile și limitele prevăzute de statut.
(2) Tribunalul are competența să judece acțiunile formulate împotriva deciziilor tribunalelor
specializate.
Deciziile pronunțate de Tribunal în temeiul prezentului alineat pot face, în mod excepțional, obiectul
unei reexaminări de către Curtea de Justiție, în condițiile și limitele prevăzute de statut, în cazul în
care există un risc serios pentru unitatea sau coerența dreptului Uniunii.
(3) Tribunalul are competența să judece trimiteri preliminare adresate în temeiul articolului 267, în
domenii specifice stabilite de statut.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/159
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 159
În cazul în care consideră că respectiva cauză necesită o decizie de principiu susceptibilă de a aduce
atingere unității sau coerenței dreptului Uniunii, Tribunalul poate trimite cauza spre soluționare Curții
de Justiție.
Deciziile pronunțate de Tribunal în trimiteri preliminare pot face, în mod excepțional, obiectul unei
reexaminări de către Curtea de Justiție, în condițiile și limitele prevăzute de statut, în cazul în care
există un risc serios pentru unitatea sau coerența dreptului Uniunii.
Articolul 257
(ex-articolul 225 A TCE)
Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot
înființa tribunale specializate pe lângă Tribunal, care să aibă competența de a judeca în primă instanță
anumite categorii de acțiuni în materii speciale. Parlamentul European și Consiliul hotărăsc prin
regulamente, fie la propunerea Comisiei și după consultarea Curții de Justiție, fie la solicitarea
Curții de Justiție și după consultarea Comisiei.
Regulamentul de înființare a unui tribunal specializat stabilește normele referitoare la compunerea
acestui tribunal și precizează întinderea competențelor care îi sunt atribuite.
Deciziile tribunalelor specializate pot face obiectul unui recurs la Tribunal, limitat la chestiuni de
drept sau, în cazul în care regulamentul privind înființarea tribunalului specializat prevede aceasta, și
la chestiuni de fapt.
Membrii tribunalului specializat sunt aleși dintre persoane care oferă depline garanții de independență
și care au capacitatea cerută pentru exercitarea unor funcții jurisdicționale. Aceștia sunt numiți de
Consiliu, care hotărăște în unanimitate.
Tribunalele specializate își stabilesc regulamentul de procedură în acord cu Curtea de Justiție. Acest
regulament se supune aprobării Consiliului.
Cu excepția cazului în care regulamentul de înființare a tribunalului specializat dispune altfel, dispozițiile
tratatelor referitoare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și dispozițiile Statutului Curții de
Justiție a Uniunii Europene se aplică și tribunalelor specializate. Titlul I și articolul 64 din Statut se
aplică în orice situație tribunalelor specializate.
Articolul 258
(ex-articolul 226 TCE)
În cazul în care Comisia consideră că un stat membru a încălcat oricare dintre obligațiile care îi revin
în temeiul tratatelor, aceasta emite un aviz motivat cu privire la acest aspect, după ce a oferit statului
în cauză posibilitatea de a-și prezenta observațiile.
În cazul în care statul în cauză nu se conformează acestui aviz în termenul stabilit de Comisie,
aceasta poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
C 83/160 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
160 Tratate consolidate
Articolul 259
(ex-articolul 227 TCE)
Oricare dintre statele membre poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cazul în care
consideră că un alt stat membru a încălcat oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul tratatelor.
Înainte ca un stat membru să introducă împotriva unui alt stat membru o acțiune întemeiată pe o
pretinsă încălcare a obligațiilor care îi revin în temeiul tratatelor, acesta trebuie să sesizeze Comisia.
Comisia emite un aviz motivat, după ce a oferit posibilitatea statelor în cauză să își prezinte în
contradictoriu observațiile scrise și orale.
În cazul în care Comisia nu a emis avizul în termen de trei luni de la introducerea cererii, absența
avizului nu împiedică sesizarea Curții.
Articolul 260
(ex-articolul 228 TCE)
(1) În cazul în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene constată că un stat membru a încălcat
oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul tratatelor, acest stat este obligat să ia măsurile pe care
le impune executarea hotărârii Curții.
(2) În cazul în care consideră că statul membru în cauză nu a luat măsurile pe care le impune
executarea hotărârii Curții, Comisia poate sesiza Curtea, după ce a dat statului în cauză posibilitatea
de a-și prezenta observațiile. Comisia indică cuantumul sumei forfetare sau al penalității cu titlu
cominatoriu pe care statul membru în cauză trebuie să le plătească și pe care îl consideră adecvat
situației.
În cazul în care Curtea constată că statul membru în cauză nu a respectat hotărârea sa, aceasta îi
poate impune plata unei sume forfetare sau a unor penalități cu titlu cominatoriu.
Această procedură nu aduce atingere articolului 259.
(3) În cazul în care sesizează Curtea printr-o acțiune în temeiul articolului 258, considerând că
statul respectiv nu și-a îndeplinit obligația de a comunica măsurile de transpunere a unei directive
adoptate în conformitate cu o procedură legislativă, Comisia poate indica, în cazul în care consideră
necesar, cuantumul sumei forfetare sau al penalității cu titlu cominatoriu care urmează a fi plătită de
statul respectiv și pe care îl consideră adecvat situației.
În cazul în care constată neîndeplinirea obligației, Curtea poate impune statului membru respectiv
plata unei sume forfetare sau a unei penalități cu titlu cominatoriu, în limita valorii indicate de
Comisie. Obligația de plată intră în vigoare la data stabilită de Curte prin hotărârea sa.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/161
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 161
Articolul 261
(ex-articolul 229 TCE)
Regulamentele adoptate de Consiliu și cele adoptate în comun de Parlamentul European și de
Consiliu în conformitate cu dispozițiile tratatelor pot să confere Curții de Justiție a Uniunii
Europene competența de fond în ceea ce privește sancțiunile prevăzute de aceste regulamente.
Articolul 262
(ex-articolul 229 A TCE)
Fără a aduce atingere celorlalte dispoziții ale tratatelor, Consiliul, hotărând în unanimitate, în conformitate
cu o procedură legislativă specială și după consultarea Parlamentului European, poate adopta
dispoziții prin care atribuie Curții de Justiție a Uniunii Europene, în măsura stabilită de Consiliu,
competența de a judeca litigii legate de aplicarea actelor adoptate în temeiul tratatelor care creează
titluri comunitare de proprietate intelectuală. Respectivele dispoziții intră în vigoare după ce au fost
aprobate de statele membre în conformitate cu normele lor constituționale.
Articolul 263
(ex-articolul 230 TCE)
Curtea de Justiție a Uniunii Europene controlează legalitatea actelor legislative, a actelor Consiliului,
ale Comisiei și ale Băncii Centrale Europene, altele decât recomandările și avizele, și a actelor
Parlamentului European și ale Consiliului European menite să producă efecte juridice față de terți.
Aceasta controlează, de asemenea, legalitatea actelor organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii
destinate să producă efecte juridice față de terți.
În acest scop, Curtea are competența să se pronunțe cu privire la acțiunile formulate de un stat
membru, de Parlamentul European, de Consiliu sau de Comisie, pentru motive de necompetență, de
încălcare a unor norme fundamentale de procedură, de încălcare a tratatelor sau a oricărei norme de
drept privind aplicarea acestuia ori de abuz de putere.
În aceleași condiții, Curtea are competența să se pronunțe cu privire la acțiunile formulate de Curtea
de Conturi, de Banca Centrală Europeană și de Comitetul Regiunilor, care urmăresc salvgardarea
prerogativelor acestora.
Orice persoană fizică sau juridică poate formula, în condițiile prevăzute la primul și al doilea
paragraf, o acțiune împotriva actelor al căror destinatar este sau care o privesc direct și individual,
precum și împotriva actelor normative care o privesc direct și care nu presupun măsuri de executare.
Actele de constituire a organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii pot să prevadă condiții și proceduri
speciale privind acțiunile formulate de persoanele fizice sau juridice împotriva actelor acestor organe,
oficii sau agenții care sunt destinate să producă efecte juridice față de ele.
C 83/162 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
162 Tratate consolidate
Acțiunile prevăzute de prezentul articol trebuie formulate în termen de două luni, după caz, de la
publicarea actului, de la notificarea acestuia reclamantului sau, în lipsă, de la data la care reclamantul
a luat cunoștință de actul respectiv.
Articolul 264
(ex-articolul 231 TCE)
În cazul în care acțiunea este întemeiată, Curtea de Justiție a Uniunii Europene declară actul contestat
nul și neavenit.
Cu toate acestea, Curtea indică, în cazul în care consideră că este necesar, care sunt efectele actului
anulat, care trebuie considerate ca fiind irevocabile.
Articolul 265
(ex-articolul 232 TCE)
În cazul în care, prin încălcarea prevederilor tratatelor, Parlamentul European, Consiliul European,
Consiliul, Comisia sau Banca Centrală Europeană se abțin să hotărască, statele membre și celelalte
instituții ale Uniunii pot sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a constata această
încălcare. Prezentul articol se aplică, în aceleași condiții, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii
care se abțin să hotărască.
Această acțiune este admisibilă numai în cazul în care instituția, organul, oficiul sau agenția respectivă
a fost solicitată în prealabil să acționeze. În cazul în care, la expirarea unui termen de două luni de la
data acestei solicitări, instituția, organul, oficiul sau agenția nu și-a precizat poziția, acțiunea poate fi
formulată într-un nou termen de două luni.
Orice persoană fizică sau juridică poate sesiza Curtea în condițiile stabilite la paragrafele precedente
în legătură cu omisiunea unei instituții, organ, oficiu sau agenție a Uniunii de a-i adresa un act, altul
decât o recomandare sau un aviz.
Articolul 266
(ex-articolul 233 TCE)
Instituția, organul, oficiul sau agenția emitentă a actului anulat sau a cărei abținere a fost declarată
contrară tratatelor este obligată să ia măsurile impuse de executarea hotărârii Curții de Justiție a
Uniunii Europene.
Această obligație nu aduce atingere obligației care poate rezulta din aplicarea articolului 340 al doilea
paragraf.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/163
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 163
Articolul 267
(ex-articolul 234 TCE)
Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să se pronunțe, cu titlu preliminar, cu privire
la:
(a) interpretarea tratatelor;
(b) validitatea și interpretarea actelor adoptate de instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii;
În cazul în care o asemenea chestiune se invocă în fața unei instanțe dintr-un stat membru, această
instanță poate, în cazul în care apreciază că o decizie în această privință îi este necesară pentru a
pronunța o hotărâre, să ceară Curții să se pronunțe cu privire la această chestiune.
În cazul în care o asemenea chestiune se invocă într-o cauză pendinte în fața unei instanțe naționale
ale cărei decizii nu sunt supuse vreunei căi de atac în dreptul intern, această instanță este obligată să
sesizeze Curtea.
În cazul în care o asemenea chestiune se invocă într-o cauză pendinte în fața unei instanțe judecătorești
naționale privind o persoană supusă unei măsuri privative de libertate, Curtea hotărăște în cel
mai scurt termen.
Articolul 268
(ex-articolul 235 TCE)
Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să judece litigiile care au ca obiect repararea
prejudiciilor menționate la articolul 340 al doilea paragraf și al treilea paragraf.
Articolul 269
Curtea de Justiție este competentă să se pronunțe în privința legalității unui act adoptat de Consiliul
European sau de Consiliu în temeiul articolului 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană numai la
solicitarea statului membru care face obiectul unei constatări a Consiliului European sau a Consiliului
și numai în privința respectării dispozițiilor de procedură prevăzute de respectivul articol.
Această cerere trebuie prezentată în termen de o lună de la data respectivei constatări. Curtea
hotărăște în termen de o lună de la data cererii.
Articolul 270
(ex-articolul 236 TCE)
Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să se pronunțe asupra oricărui litigiu dintre
Uniune și agenții acesteia, în limitele și condițiile stabilite prin Statutul funcționarilor Uniunii și
regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii.
C 83/164 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
164 Tratate consolidate
Articolul 271
(ex-articolul 237 TCE)
Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă, în limitele prevăzute în continuare, să judece
litigiile privind:
(a) îndeplinirea obligațiilor statelor membre care rezultă din Statutul Băncii Europene de Investiții.
Consiliul de administrație al Băncii dispune în această privință de atribuțiile recunoscute Comisiei
prin articolul 258,
(b) hotărârile Consiliului guvernatorilor Băncii Europene de Investiții. Fiecare stat membru, Comisia și
Consiliul de administrație al Băncii pot formula o acțiune în această materie, în condițiile
prevăzute la articolul 263,
(c) hotărârile Consiliului de administrație al Băncii Europene de Investiții. Acțiunile împotriva acestor
hotărâri pot fi formulate, în condițiile prevăzute la articolul 263, numai de către statele membre
sau de către Comisie și numai pentru nerespectarea procedurilor prevăzute la articolul 19
alineatele (2) și (5)-(7) din statutul Băncii,
(d) îndeplinirea de către băncile centrale naționale a obligațiilor care rezultă din tratate și din Statutul
SEBC și al BCE. În această privință, Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene dispune,
față de băncile centrale naționale, de competențele recunoscute Comisiei prin articolul 258 în
raport cu statele membre. În cazul în care Curtea constată că o bancă centrală națională nu și-a
îndeplinit una dintre obligațiile care îi revin în temeiul tratatelor, această bancă este obligată să
adopte măsurile impuse de executarea hotărârii Curții.
Articolul 272
(ex-articolul 238 TCE)
Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să se pronunțe în temeiul unei clauze
compromisorii cuprinsă într-un contract de drept public sau de drept privat, încheiat de Uniune
sau în numele acesteia.
Articolul 273
(ex-articolul 239 TCE)
Curtea de Justiție este competentă să se pronunțe asupra oricărui diferend dintre statele membre în
legătură cu obiectul tratatelor, în cazul în care este sesizată cu privire la acest diferend în temeiul unui
compromis.
Articolul 274
(ex-articolul 240 TCE)
Calitatea de parte a Uniunii nu înlătura competența instanțelor naționale cu privire la litigiile
respective, cu excepția cazurilor în care prin tratate competența este atribuită Curții de Justiție a
Uniunii Europene.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/165
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 165
Articolul 275
Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu este competentă în ceea ce privește dispozițiile privind
politica externă și de securitate comună, nici în ceea ce privește actele adoptate în temeiul acestora.
Cu toate acestea, Curtea este competentă să controleze respectarea dispozițiilor articolului 40 din
Tratatul privind Uniunea Europeană și să se pronunțe în ceea ce privește acțiunile formulate în
condițiile prevăzute la articolul 263 al patrulea paragraf din prezentul tratat, privind controlul
legalității deciziilor care prevăd măsuri restrictive împotriva persoanelor fizice sau juridice adoptate
de Consiliu în temeiul titlului V capitolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană.
Articolul 276
În exercitarea atribuțiilor sale privind dispozițiile părții a treia titlul V capitolele 4 și 5, referitoare la
spațiul de libertate, securitate și justiție, Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu este competentă să
verifice legalitatea sau proporționalitatea operațiunilor efectuate de poliție sau de alte servicii de
aplicare a legii într-un stat membru și nici să hotărască cu privire la exercitarea responsabilităților
care le revin statelor membre în vederea menținerii ordinii publice și a apărării securității interne.
Articolul 277
(ex-articolul 241 TCE)
Sub rezerva expirării termenului prevăzut la articolul 263 al șaselea paragraf, în cazul unui litigiu
privind un act cu caracter general adoptat de o instituție, un organ, un oficiu sau o agenție a Uniunii,
orice parte se poate prevala de motivele de drept prevăzute la articolul 263 al doilea paragraf pentru
a invoca în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene inaplicabilitatea acestui act.
Articolul 278
(ex-articolul 242 TCE)
Acțiunile cu care este sesizată Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu au efect suspensiv. Cu toate
acestea, în măsura în care consideră că împrejurările o impun, Curtea poate ordona suspendarea
executării actului atacat.
Articolul 279
(ex-articolul 243 TCE)
În cauzele cu care este sesizată, Curtea de Justiție a Uniunii Europene poate dispune măsurile
provizorii necesare.
C 83/166 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
166 Tratate consolidate
Articolul 280
(ex-articolul 244 TCE)
Hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene au forță executorie în condițiile stabilite la
articolul 299.
Articolul 281
(ex-articolul 245 TCE)
Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene se stabilește printr-un protocol separat.
Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot
modifica dispozițiile Statutului, cu excepția titlului I și a articolului 64. Parlamentul European și
Consiliul hotărăsc fie la solicitarea Curții de Justiție și după consultarea Comisiei, fie la propunerea
Comisiei și după consultarea Curții de Justiție.
SECȚIUNEA 6
BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
Articolul 282
(1) Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale constituie Sistemul European al
Băncilor Centrale („SEBC”). Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor
membre a căror monedă este euro, care constituie Eurosistemul, conduc politica monetară a Uniunii.
(2) SEBC este condus de organele de decizie ale Băncii Centrale Europene. Obiectivul principal al
SEBC îl reprezintă menținerea stabilității prețurilor. Fără a aduce atingere acestui obiectiv, SEBC
sprijină politicile economice generale în cadrul Uniunii pentru a contribui la realizarea obiectivelor
acesteia.
(3) Banca Centrală Europeană are personalitate juridică. Aceasta este singura abilitată să autorizeze
emisiunea de monedă euro. Aceasta este independentă în exercitarea competențelor și în administrarea
finanțelor sale. Instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii, precum și guvernele statelor
membre, respectă această independență.
(4) Banca Centrală Europeană adoptă măsurile necesare îndeplinirii misiunilor sale în conformitate
cu articolele 127-133 și cu articolul 138 și în condițiile prevăzute în Statutul SEBC și al BCE. Statele
membre a căror monedă nu este euro, precum și băncile lor centrale, își păstrează competențele în
domeniul monetar, în conformitate cu articolele menționate.
(5) În domeniile în care are atribuții, Banca Centrală Europeană este consultată asupra oricărui
proiect de act al Uniunii, precum și asupra oricărui proiect de reglementare la nivel național și poate
emite avize.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/167
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 167
Articolul 283
(ex-articolul 112 TCE)
(1) Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene este constituit din membrii Comitetului
executiv al Băncii Centrale Europene și din guvernatorii băncilor centrale naționale ale statelor
membre a căror monedă este euro.
(2) Comitetul executiv este constituit din președinte, un vicepreședinte și alți patru membri.
Președintele, vicepreședintele și ceilalți membri ai Comitetului executiv sunt numiți de Consiliul
European, hotărând cu majoritate calificată, la recomandarea Consiliului și după consultarea Parlamentului
European și a Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene, dintre persoane a căror
autoritate și experiență profesională în domeniul monetar sau bancar sunt recunoscute.
Mandatul acestora este pe termen de opt ani și nu poate fi reînnoit.
Doar resortisanții statelor membre pot fi membri ai Comitetului executiv.
Articolul 284
(ex-articolul 113 TCE)
(1) Președintele Consiliului și un membru al Comisiei pot să participe fără drept de vot la
reuniunile Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene.
Președintele Consiliului poate propune o moțiune spre deliberare Consiliului guvernatorilor Băncii
Centrale Europene.
(2) Președintele Băncii Centrale Europene este invitat să participe la reuniunile Consiliului în cazul
în care acesta deliberează asupra problemelor referitoare la obiectivele și misiunile SEBC.
(3) Banca Centrală Europeană prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, precum și
Consiliului European un raport anual privind activitatea SEBC și politica monetară din anul precedent
și din anul în curs. Președintele Băncii Centrale Europene prezintă acest raport Consiliului și Parlamentului
European, care poate organiza o dezbatere generală pe acest temei.
Președintele Băncii Centrale Europene și ceilalți membri ai Comitetului executiv pot, la cererea
Parlamentului European sau din proprie inițiativă, să fie audiați de comisiile competente ale Parlamentului
European.
C 83/168 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
168 Tratate consolidate
SECȚIUNEA 7
CURTEA DE CONTURI
Articolul 285
(ex-articolul 246 TCE)
Curtea de Conturi asigură controlul conturilor Uniunii.
Curtea de Conturi este formată din câte un resortisant din fiecare stat membru. Membrii săi își
exercită funcțiile în deplină independență, în interesul general al Uniunii.
Articolul 286
(ex-articolul 247 TCE)
(1) Membrii Curții de Conturi sunt aleși dintre personalitățile care fac parte ori au făcut parte, în
statul lor, din instituțiile de control financiar extern sau care au o calificare deosebită pentru această
funcție. Aceștia trebuie să prezinte toate garanțiile de independență.
(2) Membrii Curții de Conturi se numesc pentru o perioadă șase ani. Consiliul, după consultarea
Parlamentului European, adoptă lista membrilor stabilită în conformitate cu propunerile făcute de
fiecare stat membru. Mandatul membrilor Curții de Conturi poate fi reînnoit.
Membrii Curții de Conturi desemnează dintre ei pe președintele Curții de Conturi, pentru o perioadă
de trei ani. Mandatul acestuia poate fi reînnoit.
(3) În îndeplinirea îndatoririlor lor, membrii Curții de Conturi nu solicită și nici nu acceptă
instrucțiuni de la nici un guvern și de la nici un alt organism. Aceștia se abțin de la orice act
incompatibil cu funcțiile lor.
(4) Pe durata mandatului lor, membrii Curții de Conturi nu pot exercita nici o altă activitate
profesională, remunerată sau nu. La instalarea în funcție, aceștia se angajează solemn să respecte, pe
durata mandatului și după încetarea acestuia, obligațiile impuse de mandat și, în special, obligația de
onestitate și prudență în a accepta, după încheierea mandatului, anumite funcții sau avantaje.
(5) În afară de schimbarea ordinară și de deces, funcțiile membrilor Curții de Conturi încetează în
mod individual prin demisie sau prin destituire, declarată de Curtea de Justiție în conformitate cu
alineatul (6).
Persoana în cauză este înlocuită până la încheierea mandatului.
Cu excepția destituirii, membrii Curții de Conturi rămân în funcție până la înlocuirea lor.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/169
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 169
(6) Membrii Curții de Conturi pot fi destituiți din funcțiile lor sau pot fi declarați decăzuți din
dreptul la pensie sau la alte avantaje echivalente numai în cazul în care Curtea de Justiție constată, la
cererea Curții de Conturi, că au încetat să corespundă condițiilor cerute sau să îndeplinească obligațiile
care decurg din funcția lor.
(7) Consiliul stabilește condițiile de încadrare în muncă și, în special, salariile, indemnizațiile și
pensiile președintelui și ale membrilor Curții de Conturi. Consiliul stabilește, de asemenea, orice
indemnizație care ține loc de remunerație.
(8) Dispozițiile Protocolului privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene care se aplică
judecătorilor Curții de Justiție a Uniunii Europene se aplică, de asemenea, membrilor Curții de
Conturi.
Articolul 287
(ex-articolul 248 TCE)
(1) Curtea de Conturi verifică totalitatea conturilor de venituri și cheltuieli ale Uniunii. De
asemenea, aceasta verifică totalitatea conturilor de venituri și cheltuieli ale oricărui organ, oficiu
sau agenție înființată de Uniune, în măsura în care actul constitutiv nu exclude acest control.
Curtea de Conturi prezintă Parlamentului European și Consiliului o declarație de asigurare referitoare
la veridicitatea conturilor, precum și la legalitatea operațiunilor și înregistrarea acestora în conturi,
declarație care se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Declarația poate fi completată cu
aprecieri specifice pentru fiecare domeniu major de activitate a Uniunii.
(2) Curtea de Conturi examinează legalitatea și corectitudinea veniturilor și cheltuielilor și asigură
buna gestiune financiară. În acest context, Curtea de Conturi semnalează îndeosebi orice neregulă.
Controlul veniturilor se efectuează pe baza veniturilor de realizat și a celor realizate efectiv de
Uniune.
Controlul cheltuielilor se efectuează pe baza angajamentelor, precum și a plăților.
Aceste controale pot fi efectuate înainte de încheierea conturilor exercițiului bugetar avut în vedere.
(3) Controlul se efectuează asupra actelor justificative și, dacă este cazul, la fața locului, la celelalte
instituții ale Uniunii, în sediile oricărui organ, oficiu sau agenție care administrează venituri sau
cheltuieli făcute în numele Uniunii și în statele membre, inclusiv în imobilele oricărei persoane
fizice sau juridice care beneficiază de vărsăminte provenite de la buget. În statele membre,
controlul se efectuează în colaborare cu instituțiile naționale de control sau, în cazul în care
acestea nu dispun de competențele necesare, cu serviciile naționale competente. Curtea de Conturi
și instituțiile naționale de control ale statelor membre practică o cooperare bazată pe încredere și pe
respectarea independenței acestora. Aceste instituții sau servicii informează Curtea de Conturi în cazul
în care intenționează să participe la control.
C 83/170 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
170 Tratate consolidate
Orice document sau informație necesară îndeplinirii misiunii sale se comunică Curții de Conturi, la
cererea sa, de către celelalte instituții ale Uniunii, de către orice organ, oficiu sau agenție care
gestionează venituri sau cheltuieli în numele Uniunii, de către persoanele fizice sau juridice care
beneficiază de vărsăminte de la buget și de către instituțiile naționale de control sau, în cazul în care
acestea nu dispun de competențele necesare, de către serviciile naționale competente.
În ceea ce privește activitatea de gestionare a veniturilor și cheltuielilor Uniunii exercitată de Banca
Europeană de Investiții, dreptul de acces al Curții la informațiile deținute de Bancă este reglementat
printr-un acord încheiat între Curte, bancă și Comisie. În lipsa acestui acord, Curtea are, cu toate
acestea, acces la informațiile necesare pentru a efectua controlul veniturilor și cheltuielilor Uniunii
administrate de bancă.
(4) Curtea de Conturi întocmește un raport anual după încheierea fiecărui exercițiu financiar. Acest
raport se transmite celorlalte instituții ale Uniunii și se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
împreună cu răspunsurile formulate de aceste instituții la observațiile Curții de Conturi.
În plus, Curtea de Conturi își poate prezenta în orice moment observațiile, în special sub forma unor
rapoarte speciale cu privire la chestiuni specifice și poate emite avize la cererea uneia dintre celelalte
instituții ale Uniunii.
Curtea de Conturi adoptă rapoarte anuale, rapoarte speciale sau avize cu majoritatea membrilor care

  • compun. Cu toate acestea, în vederea adoptării unor categorii de rapoarte sau de avize, aceasta își

poate înființa camere interne, în condițiile prevăzute de regulamentul său de procedură.
Aceasta sprijină Parlamentul European și Consiliul în exercitarea funcției lor de control al execuției
bugetare.
Curtea de Conturi își stabilește regulamentul de procedură. Acest regulament se aprobă de către
Consiliu.
CAPITOLUL 2
ACTELE JURIDICE ALE UNIUNII, PROCEDURILE DE ADOPTARE ȘI ALTE DISPOZIȚII
SECȚIUNEA 1
ACTELE JURIDICE ALE UNIUNII
Articolul 288
(ex-articolul 249 TCE)
Pentru exercitarea competențelor Uniunii, instituțiile adoptă regulamente, directive, decizii, recomandări
și avize.
Regulamentul are aplicabilitate generală. Acesta este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică
direct în fiecare stat membru.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/171
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 171
Directiva este obligatorie pentru fiecare stat membru destinatar cu privire la rezultatul care trebuie
atins, lăsând autorităților naționale competența în ceea ce privește forma și mijloacele.
Decizia este obligatorie în toate elementele sale. În cazul în care se indică destinatarii, decizia este
obligatorie numai pentru aceștia.
Recomandările și avizele nu sunt obligatorii.
Articolul 289
(1) Procedura legislativă ordinară constă în adoptarea în comun de către Parlamentul European și
Consiliu a unui regulament, a unei directive sau a unei decizii, la propunerea Comisiei. Această
procedură este definită la articolul 294.
(2) În cazurile specifice prevăzute în tratate, adoptarea unui regulament, a unei directive sau a unei
decizii de către Parlamentul European cu participarea Consiliului sau de către Consiliu cu participarea
Parlamentului European constituie o procedură legislativă specială.
(3) Actele juridice adoptate prin procedură legislativă constituie acte legislative.
(4) În cazurile specifice prevăzute în tratate, actele legislative se pot adopta la inițiativa unui grup
de state membre sau a Parlamentului European, la recomandarea Băncii Centrale Europene sau la
solicitarea Curții de Justiție sau a Băncii Europene de Investiții.
Articolul 290
(1) Un act legislativ poate delega Comisiei competența de a adopta acte fără caracter legislativ și cu
domeniu de aplicare general, care completează sau modifică anumite elemente neesențiale ale actului
legislativ.
Actele legislative definesc în mod expres obiectivele, conținutul, domeniul de aplicare și durata
delegării de competențe. Elementele esențiale ale unui anumit domeniu sunt rezervate actului legislativ
și nu pot face, prin urmare, obiectul delegării de competențe.
(2) Actele legislative stabilesc în mod expres condițiile de aplicare a delegării; aceste condiții pot fi
următoarele:
(a) Parlamentul European sau Consiliul pot decide revocarea delegării;
(b) actul delegat poate intra în vigoare numai în cazul în care, în termenul stabilit prin actul
legislativ, Parlamentul European sau Consiliul nu formulează obiecțiuni.
În înțelesul literelor (a) și (b), Parlamentul European hotărăște cu majoritatea membrilor care îl
compun, iar Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.
(3) În titlul actelor delegate se introduce adjectivul „delegat” sau „delegată”.
C 83/172 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
172 Tratate consolidate
Articolul 291
(1) Statele membre iau toate măsurile de drept intern necesare pentru a pune în aplicare actele
obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii.
(2) În cazul în care sunt necesare condiții unitare de punere în aplicare a actelor obligatorii din
punct de vedere juridic ale Uniunii, aceste acte conferă Comisiei competențe de executare sau, în
cazuri speciale și temeinic justificate, precum și în cazurile prevăzute la articolele 24 și 26 din
Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliului.
(3) În înțelesul alineatului (2), Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente, în
conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc, în prealabil, normele și principiile generale
privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de
către Comisie.
(4) În titlul actelor de punere în aplicare se introduc cuvintele „de punere în aplicare”.
Articolul 292
Consiliul adoptă recomandări. Acesta hotărăște, la propunerea Comisiei, în toate cazurile în care
tratatele prevăd că adoptă acte la propunerea Comisiei. Consiliul hotărăște în unanimitate în
domeniile în care este necesară unanimitatea pentru adoptarea unui act al Uniunii. Comisia,
precum și Banca Centrală Europeană în cazurile specifice prevăzute în tratate, adoptă recomandări.
SECȚIUNEA 2
PROCEDURI DE ADOPTARE A ACTELOR ȘI ALTE DISPOZIȚII
Articolul 293
(ex-articolul 250 TCE)
(1) În cazul în care, în temeiul tratatelor, Consiliul hotărăște la propunerea Comisiei, acesta poate
modifica propunerea numai hotărând în unanimitate, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 294
alineatele (10) și (13), la articolele 310, 312, 314 și la articolul 315 al doilea paragraf.
(2) Atât timp cât Consiliul nu a luat o hotărâre, Comisia își poate modifica propunerea pe tot
parcursul procedurilor care duc la adoptarea unui act al Uniunii.
Articolul 294
(ex-articolul 251 TCE)
(1) În cazul în care, în tratate, se face trimitere la procedura legislativă ordinară pentru adoptarea
unui act, se aplică procedura de mai jos.
(2) Comisia prezintă o propunere Parlamentului European și Consiliului.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/173
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 173
Prima lectură
(3) Parlamentul European adoptă poziția sa în primă lectură și o transmite Consiliului.
(4) În cazul în care poziția Parlamentului European este aprobată de Consiliu, actul respectiv se
adoptă cu formularea care corespunde poziției Parlamentului European.
(5) În cazul în care poziția Parlamentului European nu este aprobată de Consiliu, acesta adoptă
poziția sa în primă lectură și o transmite Parlamentului European.
(6) Consiliul informează pe deplin Parlamentul asupra motivelor care l-au condus la adoptarea
poziției sale în primă lectură. Comisia informează pe deplin Parlamentul European cu privire la
poziția sa.
A doua lectură
(7) În cazul în care, în termen de trei luni de la data transmiterii, Parlamentul European:
(a) aprobă poziția Consiliului din prima lectură sau nu s-a pronunțat, actul respectiv se consideră
adoptat cu formularea care corespunde poziției Consiliului;
(b) respinge, cu majoritatea membrilor care îl compun, poziția Consiliului din prima lectură, actul
propus este considerat ca nefiind adoptat;
(c) propune, cu majoritatea membrilor care îl compun, modificări la poziția Consiliului din prima
lectură, textul astfel modificat se transmite Consiliului și Comisiei, care emite un aviz cu privire la
aceste modificări.
(8) În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea modificărilor Parlamentului European,
Consiliul, hotărând cu majoritate calificată:
(a) aprobă toate aceste modificări, actul respectiv este considerat aprobat;
(b) nu aprobă toate modificările, președintele Consiliului, în consens cu președintele Parlamentului
European, convoacă comitetul de conciliere, într-un termen de șase săptămâni.
(9) Consiliul hotărăște în unanimitate cu privire la modificările care au făcut obiectul unui aviz
negativ din partea Comisiei.
Concilierea
(10) Comitetul de conciliere, care reunește membrii Consiliului sau reprezentanții lor și tot atâția
membri care reprezintă Parlamentul European, are misiunea de a ajunge la un acord asupra unui
proiect comun, cu majoritatea calificată a membrilor Consiliului sau a reprezentanților acestora și cu
majoritatea membrilor care reprezintă Parlamentul European, în termen de șase săptămâni de la data
convocării, pe baza pozițiilor Parlamentului și ale Consiliului din a doua lectură.
C 83/174 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
174 Tratate consolidate
(11) Comisia participă la lucrările comitetului de conciliere și ia toate inițiativele necesare pentru
promovarea unei apropieri între pozițiile Parlamentului European și ale Consiliului.
(12) În cazul în care, în termen de șase săptămâni de la convocare, comitetul de conciliere nu
aprobă niciun proiect comun, actul propus este considerat neadoptat.
A treia lectură
(13) În cazul în care, în acest termen, comitetul de conciliere aprobă un proiect comun, Parlamentul
European și Consiliul dispun fiecare de un termen de șase săptămâni de la această aprobare,
pentru a adopta actul respectiv în conformitate cu acest proiect, Parlamentul European hotărând cu
majoritatea voturilor exprimate iar Consiliul cu majoritate calificată. În caz contrar, actul propus este
considerat neadoptat.
(14) Termenele de trei luni și șase săptămâni prevăzute la prezentul articol sunt prelungite cu cel
mult o lună și, respectiv, două săptămâni, la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Dispoziții speciale
(15) În cazul în care, în situațiile prevăzute în tratate, un act legislativ face obiectul procedurii
legislative ordinare la inițiativa unui grup de state membre sau la recomandarea Băncii Centrale
Europene ori la solicitarea Curții de Justiție, alineatul (2), alineatul (6) a doua teză și alineatul (9)
nu se aplică.
În aceste cazuri, Parlamentul European și Consiliul transmit Comisiei proiectul de act, precum și
pozițiile lor din prima și din a doua lectură. Parlamentul European sau Consiliul poate solicita avizul
Comisiei în orice fază a procedurii, aviz pe care Comisia îl poate emite și din proprie inițiativă.
Comisia poate, de asemenea, în cazul în care consideră necesar, să participe la comitetul de conciliere
în condițiile prevăzute la alineatul (11).
Articolul 295
Parlamentul European, Consiliul și Comisia se consultă reciproc și organizează, de comun acord,
condițiile cooperării lor. În acest scop, acestea pot, cu respectarea tratatelor, să încheie acorduri
interinstituționale care pot avea un caracter obligatoriu.
Articolul 296
(ex-articolul 253 TCE)
În cazul în care tratatele nu prevăd tipul actului care trebuie adoptat, instituțiile îl aleg de la caz la
caz, cu respectarea procedurilor aplicabile și a principiului proporționalității.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/175
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 175
Actele juridice se motivează și fac trimitere la propunerile, inițiativele, recomandările, cererile sau
avizele prevăzute în tratate.
În cazul în care examinează un proiect de act legislativ, Parlamentul European și Consiliul se abțin de
la adoptarea de acte care nu au fost prevăzute de procedura legislativă aplicabilă domeniului
respectiv.
Articolul 297
(ex-articolul 254 TCE)
(1) Actele legislative adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară se semnează de
președintele Parlamentului European și de președintele Consiliului.
Actele legislative adoptate în conformitate cu o procedură legislativă specială se semnează de președintele
instituției care le-a adoptat.
Actele legislative se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acestea intră în vigoare la data
prevăzută de textul lor sau, în absența acesteia, în a douăzecea zi de la publicare.
(2) Actele fără caracter legislativ, adoptate sub formă de regulamente, directive și decizii, în cazul
în care acestea din urmă nu indică destinatarii, se semnează de președintele instituției care le-a
adoptat.
Regulamentele și directivele care se adresează tuturor statelor membre, precum și deciziile, în cazul în
care acestea nu indică destinatarii, se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acestea intră în
vigoare la data prevăzută de textul lor sau, în absența acesteia, în a douăzecea zi de la data publicării.
Celelalte directive, precum și deciziile care se adresează unui destinatar se notifică destinatarilor lor și
produc efecte prin această notificare.
Articolul 298
(1) În îndeplinirea misiunilor lor, instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii sunt susținute de

  • administrație europeană transparentă, eficientă și independentă.

(2) În scopul respectării Statutului și a regimului adoptate în temeiul articolului 336, Parlamentul
European și Consiliul, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară,
stabilesc dispozițiile necesare.
Articolul 299
(ex-articolul 256 TCE)
Actele Consiliului, ale Comisiei sau ale Băncii Centrale Europene care impun o obligație pecuniară în
sarcina altor persoane decât statele membre constituie titlu executoriu.
Executarea silită este reglementată de normele de procedură civilă în vigoare în statul pe teritoriul
căruia are loc această procedură. Decizia este învestită cu formulă executorie, fără îndeplinirea nici
unei alte formalități decât cea a verificării autenticității acestui titlu de către autoritatea națională pe
care guvernul fiecărui stat membru o desemnează în acest scop și a cărei desemnare este adusă la
cunoștința Comisiei și Curții de Justiție a Uniunii Europene.
C 83/176 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
176 Tratate consolidate
După îndeplinirea acestor formalități, la cererea părții interesate, aceasta poate proceda la executarea
silită, sesizând direct autoritatea competentă în conformitate cu legislația internă.
Executarea silită poate fi suspendată numai în temeiul unei decizii a Curții. Cu toate acestea, controlul
legalității măsurilor de executare este de competența instanțelor naționale.
CAPITOLUL 3
ORGANELE CONSULTATIVE ALE UNIUNII
Articolul 300
(1) Parlamentul European, Consiliul și Comisia sunt asistate de un Comitet Economic și Social și
de un Comitet al Regiunilor, care exercită funcții consultative.
(2) Comitetul Economic și Social este format din reprezentanți ai organizațiilor patronale, salariale
și ai altor reprezentanți ai societății civile, în special din domeniile socio-economic, civic, profesional
și cultural.
(3) Comitetul Regiunilor este format din reprezentanți ai colectivităților regionale și locale care
sunt fie titularii unui mandat electoral în cadrul unei autorități regionale sau locale, fie răspund din
punct de vedere politic în fața unei adunări alese.
(4) Mandatul membrilor Comitetului Economic și Social și ai Comitetului Regiunilor nu este
imperativ. Aceștia își exercită funcțiile în deplină independență, în interesul general al Uniunii.
(5) Normele menționate la alineatele (2) și (3) referitoare la natura compunerii acestor Comitete
sunt revizuite periodic de Consiliu, pentru a ține seama de evoluția economică, socială și demografică
a Uniunii. Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă decizii în acest scop.
SECȚIUNEA 1
COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL
Articolul 301
(ex-articolul 258 TCE)
Numărul de membri ai Comitetului Economic și Social nu poate depăși trei sute cincizeci.
Consiliul, hotărând în unanimitate, la propunerea Comisiei, adoptă o decizie care stabilește
componența Comitetului.
Consiliul stabilește indemnizațiile membrilor Comitetului.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/177
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 177
Articolul 302
(ex-articolul 259 TCE)
(1) Membrii Comitetului sunt numiți pentru un mandat de cinci ani. Consiliul adoptă lista
membrilor stabilită potrivit propunerilor fiecărui stat membru. Mandatul membrilor Comitetului
poate fi reînnoit.
(2) Consiliul hotărăște după consultarea Comisiei. Acesta poate obține opinia organizațiilor
europene reprezentative pentru diferitele sectoare economice și sociale și ale societății civile, pe
care activitatea Uniunii le privește.
Articolul 303
(ex-articolul 260 TCE)
Comitetul își desemnează, dintre membrii săi, președintele și biroul pentru un mandat de doi ani și
jumătate.
Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.
Comitetul este convocat de președinte, la cererea Parlamentului European, a Consiliului sau a
Comisiei. Acesta se poate întruni și din proprie inițiativă.
Articolul 304
(ex-articolul 262 TCE)
Comitetul este consultat de Parlamentul European, de Consiliu sau de Comisie în cazurile prevăzute
de tratate. Comitetul poate fi consultat de aceste instituții în toate cazurile în care acestea consideră
oportun. Acesta poate emite un aviz și din proprie inițiativă, în toate cazurile în care consideră
oportun.
În cazul în care consideră necesar, Parlamentul European, Consiliul sau Comisia acordă Comitetului
un termen pentru ca acesta să își prezinte avizul, termen care nu poate fi mai mic de o lună de la
data la care comunicarea este adresată președintelui în acest scop. După expirarea termenului acordat,
lipsa avizului nu împiedică desfășurarea procedurilor.
Avizul Comitetului, precum și procesul verbal al dezbaterilor sale se transmit Parlamentului
European, Consiliului și Comisiei.
SECȚIUNEA 2
COMITETUL REGIUNILOR
Articolul 305
(ex-articolul 263 al doilea, al treilea și al patrulea paragraf TCE)
Numărul de membri ai Comitetului Regiunilor nu poate depăși trei sute cincizeci.
C 83/178 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
178 Tratate consolidate
Consiliul, hotărând în unanimitate, la propunerea Comisiei, adoptă o decizie care stabilește
componența Comitetului.
Membrii Comitetului, precum și un număr egal de supleanți se numesc pentru o perioadă de cinci
ani. Mandatul acestora poate fi reînnoit. Consiliul adoptă lista membrilor și a supleanților stabilită în
conformitate cu propunerile fiecărui stat membru. La încheierea mandatului menționat la
articolul 300 alineatul (3), în temeiul căruia au fost propuși, mandatul membrilor Comitetului
încetează din oficiu și aceștia sunt înlocuiți pentru restul mandatului respectiv în conformitate cu
aceeași procedură. Aceștia nu pot fi în același timp și membri ai Parlamentului European.
Articolul 306
(ex-articolul 264 TCE)
Comitetul Regiunilor își desemnează dintre membrii săi președintele și biroul, pentru un mandat de
doi ani și jumătate.
Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.
Comitetul este convocat de președinte, la cererea Parlamentului European, a Consiliului sau a
Comisiei. Acesta se poate întruni și din proprie inițiativă.
Articolul 307
(ex-articolul 265 TCE)
Comitetul Regiunilor este consultat de către Parlamentul European, Consiliu sau Comisie în cazurile
prevăzute de tratate și în toate celelalte cazuri și, în special, în care acestea privesc cooperarea
transfrontalieră sau în cazul în care una dintre instituții consideră oportun acest lucru.
În cazul în care consideră necesar, Parlamentul European, Consiliul sau Comisia acordă Comitetului
un termen pentru ca acesta să își prezinte avizul, termen care nu poate fi mai mic de o lună de la
data la care comunicarea este adresată președintelui în acest scop. După expirarea termenului acordat,
lipsa avizului nu împiedică desfășurarea procedurilor.
În cazul în care Comitetul Economic și Social este consultat în conformitate cu articolul 304,
Comitetul Regiunilor este informat de Parlamentul European, Consiliu sau de Comisie cu privire la
cererea de aviz. În cazul în care consideră că sunt în joc interese regionale specifice, Comitetul
Regiunilor poate emite un aviz în acest sens.
Acesta poate emite un aviz din proprie inițiativă, în cazurile în care consideră util acest lucru.
Avizul Comitetului, precum și procesul verbal al dezbaterilor sale se transmit Parlamentului
European, Consiliului și Comisiei.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/179
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 179
CAPITOLUL 4
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
Articolul 308
(ex-articolul 266 TCE)
Banca Europeană de Investiții are personalitate juridică.
Membrii Băncii Europene de Investiții sunt statele membre.
Statutul Băncii Europene de Investiții face obiectul unui protocol anexat la tratate. Consiliul, hotărând
în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială, la cererea Băncii Europene de
Investiții și după consultarea Parlamentului European și a Comisiei, sau la propunerea Comisiei și
după consultarea Parlamentului European și a Băncii Europene de Investiții, poate modifica Statutul
Băncii.
Articolul 309
(ex-articolul 267 TCE)
Banca Europeană de Investiții are misiunea de a contribui, recurgând la piețele de capital și la
resursele proprii, la dezvoltarea echilibrată și neîntreruptă a pieței interne în interesul Uniunii. În
acest scop, Banca facilitează, prin acordarea de împrumuturi și garanții și fără a urmări un scop
lucrativ, finanțarea proiectelor de mai jos în toate sectoarele economiei:
(a) proiecte care urmăresc punerea în valoare a regiunilor mai puțin dezvoltate;
(b) proiecte care urmăresc modernizarea sau conversia întreprinderilor ori crearea de noi activități
care sunt rezultatul realizării sau funcționării pieței interne și care, prin amploarea sau natura lor,
nu pot fi finanțate în întregime prin diferitele mijloace de finanțare existente în fiecare dintre
statele membre;
(c) proiecte de interes comun pentru mai multe state membre care, prin amploarea sau natura lor,
nu pot fi finanțate în întregime prin diferitele mijloace de finanțare existente în fiecare dintre
statele membre.
În îndeplinirea misiunii sale, Banca facilitează finanțarea programelor de investiții în legătură cu
intervențiile fondurilor structurale și ale altor instrumente financiare ale Uniunii.
C 83/180 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
180 Tratate consolidate
TITLUL II
DISPOZIȚII FINANCIARE
Articolul 310
(ex-articolul 268 TCE)
(1) Toate veniturile și cheltuielile Uniunii trebuie estimate pentru fiecare exercițiu bugetar și
trebuie înscrise în buget.
Bugetul anual al Uniunii este stabilit de Parlamentul European și de Consiliu, în conformitate cu
articolul 314.
Veniturile și cheltuielile bugetare trebuie să fie echilibrate.
(2) Cheltuielile înscrise în buget sunt autorizate pe durata exercițiului bugetar anual, în conformitate
cu regulamentul prevăzut la articolul 322.
(3) Execuția cheltuielilor înscrise în buget necesită adoptarea în prealabil a unui act al Uniunii
având forță juridică obligatorie, care conferă un temei juridic acțiunii Uniunii și execuției cheltuielii
corespunzătoare, în conformitate cu regulamentul prevăzut la articolul 322, cu excepția cazurilor
prevăzute de respectivul regulament.
(4) În vederea asigurării disciplinei bugetare, Uniunea nu adoptă acte care ar putea avea implicații
importante asupra bugetului fără a oferi garanția că cheltuielile care decurg din aceste acte pot fi
finanțate în limita resurselor proprii ale Uniunii și cu respectarea cadrului financiar multianual
prevăzut la articolul 312.
(5) Bugetul Uniunii se execută în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare. Statele
membre și Uniunea cooperează pentru a face posibilă utilizarea alocărilor înscrise în buget, în
conformitate cu acest principiu.
(6) Uniunea și statele membre, în conformitate cu articolul 325, combat frauda și orice altă
activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii.
CAPITOLUL 1
RESURSELE PROPRII ALE UNIUNII
Articolul 311
(ex-articolul 269 TCE)
Uniunea își asigură mijloacele necesare pentru atingerea obiectivelor sale și pentru realizarea politicilor
sale.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/181
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 181
Bugetul este finanțat integral din resurse proprii, fără a aduce atingere altor venituri.
Consiliul, hotărând în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă specială și după
consultarea Parlamentului European, adoptă o decizie care prevede dispozițiile aplicabile sistemului
de resurse proprii ale Uniunii. În acest cadru, se pot stabili categorii de resurse noi sau se poate
abroga o categorie existentă. Această decizie intră în vigoare numai după aprobarea de către statele
membre, în conformitate cu normele lor constituționale.
Consiliul, hotărând prin regulamente, în conformitate cu o procedură legislativă specială, stabilește
măsurile de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii, în măsura în care decizia
adoptată în temeiul celui de-al treilea paragraf prevede acest lucru. Consiliul hotărăște după aprobarea
Parlamentului European.
CAPITOLUL 2
CADRUL FINANCIAR MULTIANUAL
Articolul 312
(1) Cadrul financiar multianual vizează asigurarea evoluției ordonate a cheltuielilor Uniunii în
limita resurselor proprii.
Acesta se adoptă pentru o perioadă de cel puțin cinci ani.
Bugetul anual al Uniunii respectă cadrul financiar multianual.
(2) Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, adoptă un regulament
care stabilește cadrul financiar multianual. Consiliul hotărăște în unanimitate după aprobarea Parlamentului
European, care se pronunță cu majoritatea membrilor care îl compun.
Consiliul European poate adopta, în unanimitate, o decizie care autorizează Consiliul să hotărască cu
majoritate calificată în cazul în care adoptă regulamentul menționat la primul paragraf.
(3) Cadrul financiar stabilește valorile plafoanelor anuale ale alocărilor pentru angajamente pe
categorii de cheltuieli și ale plafonului anual de credite pentru plăți. Categoriile de cheltuieli, al
căror număr este limitat, corespund marilor sectoare de activitate ale Uniunii.
Cadrul financiar prevede orice alte dispoziții utile bunei desfășurări a procedurii bugetare anuale.
(4) În cazul în care regulamentul Consiliului de stabilire a unui nou cadru financiar nu a fost
adoptat la încheierea cadrului financiar precedent, plafoanele și celelalte dispoziții corespunzătoare
ultimului an al acestui cadru se prorogă până la adoptarea acestui act.
C 83/182 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
182 Tratate consolidate
(5) Pe tot parcursul procedurii care conduce la adoptarea cadrului financiar, Parlamentul European,
Consiliul și Comisia iau toate măsurile necesare pentru a facilita adoptarea.
CAPITOLUL 3
BUGETUL ANUAL AL UNIUNII
Articolul 313
(ex-articolul 272 alineatul (1) TCE)
Exercițiul bugetar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie.
Articolul 314
(ex-articolul 272 alineatele (2)-(10) TCE)
Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,
adoptă bugetul anual al Uniunii, în conformitate cu următoarele dispoziții.
(1) Fiecare instituție, cu excepția Băncii Centrale Europene, întocmește, înainte de 1 iulie, o situație
estimativă a cheltuielilor sale pentru exercițiul bugetar următor. Comisia grupează aceste situații întrun
proiect de buget ce poate conține previziuni divergente.
Acest proiect cuprinde veniturile și cheltuielile estimate.
(2) Propunerea care cuprinde proiectul de buget se prezintă de către Comisie Parlamentului
European și Consiliului până la data de 1 septembrie a anului care precede anul execuției bugetului.
Comisia poate modifica proiectul de buget în cursul procedurii până la convocarea comitetului de
conciliere prevăzut la alineatul (5).
(3) Consiliul adoptă poziția sa asupra proiectului de buget și o transmite Parlamentului European
până la data de 1 octombrie a anului care precede anul execuției bugetului. Acesta informează pe
deplin Parlamentul European asupra motivelor care l-au condus la adoptarea poziției respective.
(4) În cazul în care, în termen de patruzeci și două de zile de la transmitere, Parlamentul
European:
(a) aprobă poziția Consiliului, bugetul este adoptat;
(b) nu a luat o hotărâre, bugetul este considerat aprobat;
(c) adoptă amendamente cu majoritatea membrilor care îl compun, proiectul astfel modificat se
transmite Consiliului și Comisiei. Președintele Parlamentului European, în consens cu președintele
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/183
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 183
Consiliului, convoacă fără întârziere comitetul de conciliere. Cu toate acestea, comitetul de
conciliere nu se întrunește în cazul în care, în termen de zece zile, Consiliul informează Parlamentul
European că aprobă toate amendamentele sale.
(5) Comitetul de conciliere, ce reunește membrii Consiliului sau reprezentanții acestora și tot atâția
membri reprezentând Parlamentul European, are misiunea de a ajunge, pe baza pozițiilor Parlamentului
European și ale Consiliului, la un acord asupra unui proiect comun, cu majoritatea calificată
a membrilor Consiliului sau a reprezentanților lor și cu majoritatea membrilor reprezentând Parlamentul
European, în termen de douăzeci și una de zile de la data convocării sale.
Comisia participă la lucrările comitetului de conciliere și adoptă toate inițiativele necesare pentru
promovarea apropierii pozițiilor Parlamentului European și ale Consiliului.
(6) În cazul în care, în termenul de douăzeci și una de zile prevăzut la alineatul (5), comitetul de
conciliere ajunge la un acord asupra unui proiect comun, Parlamentul European și Consiliul dispun
fiecare de un termen de paisprezece zile calculat de la data acordului pentru aprobarea proiectului
comun.
(7) În cazul în care, în termenul de paisprezece zile prevăzut la alineatul (6):
(a) Parlamentul European și Consiliul aprobă fiecare proiectul comun sau nu iau o hotărâre, ori în
cazul în care una dintre aceste instituții aprobă proiectul comun iar cealaltă nu ia o hotărâre,
bugetul este considerat adoptat definitiv în conformitate cu proiectul comun, sau
(b) Parlamentul European, hotărând cu majoritatea membrilor care îl compun, și Consiliul resping
proiectul comun, ori în cazul în care una dintre aceste instituții respinge proiectul comun iar
cealaltă nu ia o hotărâre, Comisia prezintă un nou proiect de buget, sau
(c) Parlamentul European, hotărând cu majoritatea membrilor care îl compun, respinge proiectul
comun, iar Consiliul îl aprobă, Comisia prezintă un nou proiect de buget, sau
(d) Parlamentul European aprobă proiectul comun dar Consiliul îl respinge, Parlamentul European
poate decide, într-un termen de paisprezece zile de la data respingerii de către Consiliu și
hotărând cu majoritatea membrilor care îl compun și a trei cincimi din totalul voturilor
exprimate, confirmarea tuturor sau doar a anumitor amendamente prevăzute la alineatul (4)
litera (c). În cazul în care unul dintre amendamentele Parlamentului European nu este confirmat,
se reține poziția aprobată în cadrul comitetului de conciliere referitoare la linia bugetară care face
obiectul acestui amendament. Pe această bază, bugetul este considerat adoptat definitiv.
(8) În cazul în care, în termenul de douăzeci și una de zile prevăzut la alineatul (5), comitetul de
conciliere nu ajunge la un acord asupra unui proiect comun, Comisia prezintă un nou proiect de
buget.
C 83/184 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
184 Tratate consolidate
(9) La încheierea procedurii prevăzute la prezentul articol, președintele Parlamentului European
constată că bugetul este adoptat definitiv.
(10) Fiecare instituție își exercită atribuțiile care îi sunt acordate prin prezentul articol cu
respectarea tratatelor și a actelor adoptate în temeiul acestora, în special în ceea ce privește
resursele proprii ale Uniunii și echilibrul veniturilor și cheltuielilor.
Articolul 315
(ex-articolul 273 TCE)
În cazul în care, la începutul unui exercițiu bugetar, bugetul nu a fost încă adoptat definitiv,
cheltuielile pot fi efectuate lunar pe capitole, în funcție de dispozițiile regulamentului adoptat
pentru punerea în aplicare a articolului 322, în limita unei doisprezecimi din creditele deschise în
capitolul corespunzător din bugetul din exercițiul precedent, fără să poată depăși o doisprezecime din
creditele prevăzute la același capitol din proiectul de buget.
Consiliul, la propunerea Comisiei și sub rezerva respectării celorlalte condiții stabilite la primul
paragraf, poate autoriza cheltuieli care depășesc doisprezecimea prevăzută, în conformitate cu dispozițiile
regulamentului adoptat pentru punerea în aplicare a articolului 322. Acesta transmite de îndată
decizia Parlamentului European.
Decizia menționată la al doilea paragraf prevede măsurile necesare în materie de resurse pentru
asigurarea aplicării prezentului articol, cu respectarea actelor prevăzute la articolul 311.
Aceasta intră în vigoare la treizeci de zile de la data adoptării în cazul în care, în acest termen,
Parlamentul European, hotărând cu majoritatea membrilor care îl compun, nu decide să reducă aceste
cheltuieli.
Articolul 316
(ex-articolul 271 TCE)
În condițiile care se stabilesc în conformitate cu articolul 322, creditele, altele decât cele pentru
cheltuielile de personal, neutilizate până la sfârșitul exercițiului financiar, pot fi reportate exclusiv
pentru exercițiul următor.
Creditele sunt clasificate pe capitole care grupează cheltuielile după natura și destinația lor și pe
subdiviziuni, în conformitate cu regulamentul elaborat în temeiul articolului 322.
Cheltuielile Parlamentului European, ale Consiliului European și ale Consiliului, ale Comisiei și ale
Curții de Justiție a Uniunii Europene fac obiectul unor părți separate din buget, fără a aduce atingere
regimului special al anumitor cheltuieli comune.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/185
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 185
CAPITOLUL 4
EXECUȚIA BUGETULUI ȘI DESCĂRCAREA
Articolul 317
(ex-articolul 274 TCE)
Comisia, în cooperare cu statele membre, execută bugetul, în conformitate cu dispozițiile regulamentelor
adoptate pentru punerea în aplicare a articolului 322, pe propria răspundere și în limita
creditelor alocate, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare. Statele membre cooperează
cu Comisia astfel încât creditele să fie folosite în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare.
Regulamentul prevede obligațiile de control și de audit ale statelor membre în execuția bugetului,
precum și răspunderile care decurg din acestea. Acesta stabilește, de asemenea, răspunderile și
normele potrivit cărora fiecare instituție participă la execuția propriilor cheltuieli.
În cadrul bugetului, Comisia poate proceda, în limitele și condițiile prevăzute de regulamentul
elaborat în temeiul articolului 322, la transferarea de credite dintr-un capitol în altul sau dintr-o
subdiviziune în alta.
Articolul 318
(ex-articolul 275 TCE)
Comisia prezintă anual Parlamentului European și Consiliului conturile exercițiului încheiat, aferente
operațiunilor bugetare. De asemenea, aceasta le comunică un bilanț financiar care descrie activul și
pasivul Uniunii.
De asemenea, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a
finanțelor Uniunii bazat pe rezultatele obținute, în special raportându-se la indicațiile date de Parlamentul
European și de Consiliu în temeiul articolului 319.
Articolul 319
(ex-articolul 276 TCE)
(1) Parlamentul European adoptă, la recomandarea Consiliului, descărcarea Comisiei de execuția
bugetară. În acest scop, Parlamentul European analizează, ulterior Consiliului, conturile, bilanțul
financiar și raportul de evaluare prevăzute la articolul 318, raportul anual al Curții de Conturi
însoțit de răspunsurile instituțiilor controlate la observațiile Curții de Conturi, declarația de certificare
prevăzută la articolul 287 alineatul (1) al doilea paragraf, precum și rapoartele speciale corespunzătoare
ale Curții de Conturi.
C 83/186 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
186 Tratate consolidate
(2) Înainte de a da descărcare Comisiei sau în orice alt scop care se încadrează în exercitarea
atribuțiilor acesteia în materie de execuție bugetară, Parlamentul European poate cere să audieze
Comisia cu privire la efectuarea cheltuielilor sau la funcționarea sistemelor de control financiar.
Comisia prezintă Parlamentului European, la cererea acestuia, orice informație necesară.
(3) Comisia depune toate eforturile pentru a da curs observațiilor care însoțesc deciziile de
descărcare și celelalte observații ale Parlamentului European cu privire la executarea cheltuielilor,
precum și a comentariilor care însoțesc recomandările de descărcare adoptate de Consiliu.
La cererea Parlamentului European sau a Consiliului, Comisia face un raport referitor la măsurile luate
pe baza acestor observații și comentarii și, în special, cu privire la instrucțiunile date serviciilor
însărcinate cu execuția bugetară. Aceste rapoarte se transmit și Curții de Conturi.
CAPITOLUL 5
DISPOZIȚII COMUNE
Articolul 320
(ex-articolul 277 TCE)
Cadrul financiar multianual și bugetul anual se stabilesc în euro.
Articolul 321
(ex-articolul 278 TCE)
Sub rezerva informării autorităților competente ale statelor interesate, Comisia poate transfera în
moneda unuia dintre statele membre activele pe care le deține în moneda unui alt stat membru, în
măsura necesară utilizării lor pentru obiectivele cărora le sunt destinate prin tratate. Comisia evită, în
măsura în care este posibil, să efectueze astfel de transferuri, în cazul în care deține active disponibile
sau care pot fi mobilizate în monedele de care are nevoie.
Comisia comunică cu fiecare dintre statele membre prin intermediul autorității desemnate de statul în
cauză. Pentru efectuarea operațiunilor financiare, Comisia poate recurge la serviciile băncii de
emisiune a statului membru în cauză sau la o altă instituție financiară autorizată de acesta.
Articolul 322
(ex-articolul 279 TCE)
(1) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară
și după consultarea Curții de Conturi, adoptă prin regulamente:
(a) normele financiare care definesc în special procedura care trebuie adoptată pentru stabilirea și
execuția bugetului și pentru predarea și verificarea conturilor;
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/187
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 187
(b) normele de organizare a controlului răspunderii participanților la execuția bugetului, în special a
ordonatorilor și contabililor.
(2) Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European și a
Curții de Conturi, stabilește metodele și procedura prin care veniturile bugetare prevăzute de regimul
resurselor proprii ale Uniunii se pun la dispoziția Comisiei și definește măsurile care trebuie aplicate
pentru a răspunde, dacă este cazul, necesităților trezoreriei.
Articolul 323
Parlamentul European, Consiliul și Comisia asigură disponibilitatea mijloacelor financiare care permit
Uniunii să își îndeplinească obligațiile juridice față de terți.
Articolul 324
La inițiativa Comisiei se convoacă întâlniri periodice între președinții Parlamentului European, Consiliului
și Comisiei, în cadrul procedurilor bugetare prevăzute de prezentul titlu. Președinții iau toate
măsurile necesare pentru a promova concertarea și apropierea pozițiilor instituțiilor pe care le
conduc, în vederea facilitării punerii în aplicare a dispozițiilor prezentului titlu.
CAPITOLUL 6
COMBATEREA FRAUDEI
Articolul 325
(ex-articolul 280 TCE)
(1) Uniunea și statele membre combat frauda și orice altă activitate ilegală care aduce atingere
intereselor financiare ale Uniunii prin măsuri luate în conformitate cu prezentul articol, măsuri care
descurajează fraudele și oferă o protecție efectivă în statele membre, precum și în instituțiile, organele,
oficiile și agențiile Uniunii.
(2) Pentru a combate frauda care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii, statele membre
adoptă aceleași măsuri pe care le adoptă pentru a combate frauda care aduce atingere propriilor lor
interese financiare.
(3) Fără a aduce atingere altor dispoziții ale tratatelor, statele membre își coordonează acțiunea
urmărind să apere interesele financiare ale Uniunii împotriva fraudei. În acest scop, statele membre
organizează, împreună cu Comisia, o cooperare strânsă și constantă între autoritățile competente.
C 83/188 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
188 Tratate consolidate
(4) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,
adoptă, după consultarea Curții de Conturi, măsurile necesare în domeniul prevenirii fraudei care
aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii și al combaterii acestei fraude, pentru a oferi o
protecție efectivă și echivalentă în statele membre, precum și în instituțiile, organele, oficiile și
agențiile Uniunii.
(5) Comisia, în cooperare cu statele membre, prezintă anual Parlamentului European și Consiliului
un raport privind măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a prezentului articol.
TITLUL III
FORMELE DE COOPERARE CONSOLIDATĂ
Articolul 326
(ex-articolele 27 A-27 E, 40-40 B și 43-45 TUE și ex-articolele 11 și 11 A TCE)
Formele de cooperare consolidată respectă tratatele și dreptul Uniunii.
Acestea nu pot aduce atingere pieței interne și nici coeziunii economice, sociale și teritoriale. Formele
de cooperare consolidată nu pot să constituie o barieră sau o discriminare în schimburile dintre
statele membre ori să provoace o denaturare a concurenței între acestea.
Articolul 327
(ex-articolele 27 A-27 E, 40-40 B și 43-45 TUE și ex-articolele 11 și 11 A TCE)
Formele de cooperare consolidată trebuie să respecte competențele, drepturile și obligațiile statelor
membre neparticipante. Acestea din urmă nu împiedică punerea lor în aplicare de către statele
membre participante.
Articolul 328
(ex-articolele 27 A-27 E, 40-40 B și 43-45 TUE și ex-articolele 11 și 11 A TCE)
(1) De la data stabilirii lor, formele de cooperare consolidată sunt deschise tuturor statelor
membre, sub rezerva respectării eventualelor condiții de participare stabilite prin decizia de autorizare.
De asemenea, acestea rămân deschise oricând pe durata funcționării lor, sub rezerva
respectării, pe lângă condițiile menționate anterior, și a actelor deja adoptate în cadrul lor.
Comisia și statele membre participante la o formă de cooperare consolidată asigură promovarea
participării unui număr cât mai mare de state membre.
(2) Comisia și, după caz, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de
securitate informează periodic Parlamentul European și Consiliul cu privire la evoluția formelor de
cooperare consolidată.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/189
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 189
Articolul 329
(ex-articolele 27 A-27 E, 40-40 B și 43-45 TUE și ex-articolele 11 și 11 A TCE)
(1) Statele membre care doresc să stabilească între ele o formă de cooperare consolidată într-unul
din domeniile prevăzute în tratate, cu excepția domeniilor de competență exclusivă și a politicii
externe și de securitate comune, înaintează Comisiei o cerere precizând domeniul de aplicare și
obiectivele urmărite prin forma de cooperare consolidată preconizată. Comisia poate prezenta Consiliului

  • propunere în acest sens. În cazul în care nu prezintă o astfel de propunere, Comisia

comunică statelor membre în cauză motivele pentru care a procedat astfel.
Autorizarea de a recurge la o formă de cooperare consolidată prevăzută la primul paragraf se acordă
de către Consiliu, care hotărăște la propunerea Comisiei și după aprobarea Parlamentului European.
(2) Cererea statelor membre care doresc să stabilească între ele o formă de cooperare consolidată
în cadrul politicii externe și de securitate comună este adresată Consiliului. Aceasta se transmite
Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, care își dă avizul
asupra coerenței formei de cooperare consolidată preconizată cu politica externă și de securitate
comună a Uniunii, precum și Comisiei, care își dă avizul în special asupra coerenței formei de
cooperare consolidată preconizată cu celelalte politici ale Uniunii. Cererea se transmite, de
asemenea, Parlamentului European spre informare.
Autorizarea de a recurge la o formă de cooperare consolidată este acordată prin decizie a Consiliului,
care hotărăște în unanimitate.
Articolul 330
(ex-articolele 27 A-27 E, 40-40 B și 43-45 TUE și ex-articolele 11 și 11 A TCE)
Toți membrii Consiliului pot participa la deliberări, dar la vot participă numai membrii Consiliului
care reprezintă statele membre participante la o formă de cooperare consolidată.
Unanimitatea se constituie numai prin voturile reprezentanților statelor participante.
Majoritatea calificată se definește în conformitate cu articolul 238 alineatul (3).
Articolul 331
(ex-articolele 27 A-27 E, 40-40 B și 43-45 TUE și ex-articolele 11 și 11 A TCE)
(1) Orice stat membru care dorește să participe la o formă de cooperare consolidată în curs întrunul
dintre domeniile prevăzute la articolul 329 alineatul (1) notifică intenția sa Consiliului și
Comisiei.
În termen de patru luni de la data primirii notificării, Comisia confirmă participarea statului membru
în cauză. După caz, aceasta constată îndeplinirea condițiilor de participare și adoptă orice măsuri
tranzitorii necesare privind aplicarea actelor deja adoptate în cadrul formei de cooperare consolidate.
C 83/190 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
190 Tratate consolidate
Cu toate acestea, în cazul în care consideră că nu sunt îndeplinite condițiile de participare, Comisia
indică dispozițiile ce trebuie adoptate pentru îndeplinirea lor și stabilește un termen pentru a
reexamina cererea de participare. La expirarea acestui termen, Comisia reexaminează cererea, în
conformitate cu procedura prevăzută la al doilea paragraf. În cazul în care Comisia consideră că
în continuare nu sunt îndeplinite condițiile de participare, statul membru în cauză poate sesiza în
legătură cu aceasta Consiliul, care se pronunță asupra cererii. Consiliul hotărăște în conformitate cu
articolul 330. Acesta poate, de asemenea, să adopte, la propunerea Comisiei, măsurile tranzitorii
prevăzute la al doilea paragraf.
(2) Orice stat membru care dorește să participe la o formă de cooperare consolidată în cadrul
politicii externe și de securitate comune notifică intenția sa Consiliului, Înaltului Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Comisiei.
Consiliul confirmă participarea statului membru în cauză după consultarea Înaltului Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și după ce a constatat, după caz, îndeplinirea
eventualelor condiții de participare. Consiliul, la propunerea Înaltului Reprezentant, poate să adopte,
de asemenea, orice măsuri tranzitorii necesare privind aplicarea actelor deja adoptate în cadrul formei
de cooperare consolidată. Cu toate acestea, în cazul în care consideră că nu sunt îndeplinite condițiile
de participare, Consiliul indică dispozițiile care trebuie adoptate pentru îndeplinirea acestor condiții și
stabilește un termen pentru reexaminarea cererii de participare.
În înțelesul prezentului alineat, Consiliul hotărăște în unanimitate și în conformitate cu articolul 330.
Articolul 332
(ex-articolele 27 A-27 E, 40-40 B și 43-45 TUE și ex-articolele 11 și 11 A TCE)
Cheltuielile care rezultă din punerea în aplicare a unei forme de cooperare consolidată, altele decât
costurile administrative necesare instituțiilor, sunt în sarcina statelor membre participante, cu excepția
cazului în care Consiliul, hotărând în unanimitate, după consultarea Parlamentului European, decide
altfel.
Articolul 333
(ex-articolele 27 A-27 E, 40-40 B și 43-45 TUE și ex-articolele 11 și 11 A TCE)
(1) În cazul în care o dispoziție a tratatelor, care poate fi aplicată în cadrul unei forme de
cooperare consolidată, prevede adoptarea în unanimitate a hotărârii Consiliului, Consiliul, hotărând
în unanimitate în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 330, poate adopta o decizie care să
prevadă faptul că acesta va hotărî cu majoritate calificată.
(2) În cazul în care o dispoziție a tratatelor, care poate fi aplicată în cadrul unei forme de
cooperare consolidată, prevede adoptarea de către Consiliu a actelor în conformitate cu o
procedură legislativă specială, Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu condițiile
prevăzute la articolul 330, poate adopta o decizie care să prevadă faptul că acesta va hotărî în
conformitate cu procedura legislativă ordinară. Consiliul hotărăște după consultarea Parlamentului
European.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/191
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 191
(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică deciziilor care au implicații militare sau în domeniul apărării.
Articolul 334
(ex-articolele 27 A-27 E, 40-40 B și 43-45 TUE și ex-articolele 11 și 11 A TCE)
Consiliul și Comisia asigură coerența acțiunilor întreprinse în cadrul unei forme de cooperare consolidată,
precum și coerența acestor acțiuni cu politicile Uniunii, și cooperează în acest scop.
PARTEA A ȘAPTEA
DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE
Articolul 335
(ex-articolul 282 TCE)
În fiecare dintre statele membre, Uniunea are cea mai largă capacitate juridică recunoscută
persoanelor juridice de către legislațiile intern; Uniunea poate, în special, să dobândească sau să
înstrăineze bunuri mobile și imobile și poate sta în justiție. În acest scop, Uniunea este reprezentată
de Comisie. Cu toate acestea, Uniunea este reprezentată de fiecare instituție, în temeiul autonomiei
lor administrative, pentru chestiunile referitoare la funcționarea lor.
Articolul 336
(ex-articolul 283 TCE)
Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă
ordinară și după consultarea celorlalte instituții interesate, adoptă Statutul funcționarilor
Uniunii Europene și Regimul aplicabil altor agenți ai Uniunii.
Articolul 337
(ex-articolul 284 TCE)
Pentru îndeplinirea sarcinilor care îi sunt încredințate, Comisia poate solicita și primi toate informațiile
și poate proceda la toate verificările necesare, în limitele și condițiile stabilite de Consiliu
hotărând cu majoritate simplă, în conformitate cu dispozițiile tratatelor.
Articolul 338
(ex-articolul 285 TCE)
(1) Fără a aduce atingere articolului 5 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al
Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, Parlamentul European și Consiliul, hotărând în
conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsuri în vederea elaborării de statistici, în
cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea activităților Uniunii.
C 83/192 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
192 Tratate consolidate
(2) Elaborarea statisticilor se face respectând imparțialitatea, fiabilitatea, obiectivitatea, independența
științifică, eficiența costurilor și confidențialitatea informațiilor statistice; aceasta nu
trebuie să implice costuri excesive pentru operatorii economici.
Articolul 339
(ex-articolul 287 TCE)
Membrii instituțiilor Uniunii, membrii comitetelor, precum și funcționarii și agenții Uniunii sunt
obligați, chiar și după încetarea funcțiilor lor, să nu divulge informațiile care, prin natura lor,
constituie secret profesional și, îndeosebi, informațiile referitoare la întreprinderi și la relațiile lor
comerciale sau la elementele de preț de cost.
Articolul 340
(ex-articolul 288 TCE)
Răspunderea contractuală a Uniunii este guvernată de legea aplicabilă contractului respectiv.
În materie de răspundere extracontractuală, Uniunea este obligată să repare, în conformitate cu
principiile generale comune ordinilor juridice ale statelor membre, prejudiciile cauzate de instituțiile
sale sau de agenții săi în exercițiul funcțiunilor lor.
Prin derogare de la dispozițiile celui de-al doilea paragraf, Banca Centrală Europeană trebuie să repare,
în conformitate cu principiile generale comune statelor membre, prejudiciile cauzate de aceasta sau
de agenții săi în exercitarea funcțiilor lor.
Răspunderea personală a agenților față de Uniune este reglementată de dispozițiile care le stabilesc
statutul sau regimul care li se aplică.
Articolul 341
(ex-articolul 289 TCE)
Sediul instituțiilor Uniunii se stabilește de comun acord de către guvernele statelor membre.
Articolul 342
(ex-articolul 290 TCE)
Regimul lingvistic al instituțiilor Uniunii se stabilește, fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute de
Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, de către Consiliu, hotărând în unanimitate prin
regulamente.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/193
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 193
Articolul 343
(ex-articolul 291 TCE)
Uniunea se bucură, pe teritoriile statelor membre, de privilegiile și imunitățile necesare pentru
îndeplinirea misiunii sale, în condițiile definite în Protocolul încheiat la 8 aprilie 1965 privind
privilegiile și imunitățile Uniunii Europene. Același regim se aplică și în cazul Băncii Centrale
Europene și al Băncii Europene de Investiții.
Articolul 344
(ex-articolul 292 TCE)
Statele membre se angajează să nu supună un diferend cu privire la interpretarea sau aplicarea
tratatelor unui alt mod de soluționare decât cele prevăzute de acestea.
Articolul 345
(ex-articolul 295 TCE)
Tratatele nu aduc atingere regimului proprietății în statele membre.
Articolul 346
(ex-articolul 296 TCE)
(1) Dispozițiile tratatelor nu contravin următoarelor norme:
(a) nici un stat membru nu are obligația de a furniza informații a căror divulgare o consideră
contrară intereselor esențiale ale siguranței sale;
(b) orice stat membru poate lua măsurile pe care le consideră necesare pentru protecția intereselor
esențiale ale siguranței sale și care se referă la producția sau comerțul cu armament, muniție și
material de război; aceste măsuri nu trebuie să modifice condițiile de concurență pe piața internă
în ce privește produsele ce nu sunt destinate unor scopuri specific militare.
(2) Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, poate modifica lista stabilită la
15 aprilie 1958 cuprinzând produsele cărora li se aplică dispozițiile alineatului (1) litera (b).
Articolul 347
(ex-articolul 297 TCE)
Statele membre se consultă în vederea adoptării în comun a dispozițiilor necesare pentru a evita ca
funcționarea pieței interne să fie afectată de măsurile la care un stat membru poate fi obligat să le
adopte în caz de probleme interne grave care aduc atingere ordinii publice, în caz de război sau de
tensiune internațională gravă care constituie o amenințare de război ori pentru a face față angajamentelor
contractate de acesta în vederea menținerii păcii și securității internaționale.
C 83/194 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
194 Tratate consolidate
Articolul 348
(ex-articolul 298 TCE)
În cazul în care măsurile adoptate în cazurile prevăzute la articolele 346 și 347 au ca efect denaturarea
condițiilor concurenței pe piața internă, Comisia examinează împreună cu statul în cauză
condițiile în care aceste măsuri pot fi adaptate normelor prevăzute de tratate.
Prin derogare de la procedura prevăzută la articolele 258 și 259, Comisia sau orice stat membru
poate sesiza direct Curtea de Justiție în cazul în care consideră că un alt stat membru abuzează de
competențele prevăzute la articolele 346 și 347. Curtea de Justiție hotărăște în camera de consiliu.
Articolul 349
(ex-articolul 299 alineatul (2) al doilea, al treilea și al patrulea paragraf TCE)
Ținând seama de situația economică și socială structurală din Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica,
Reunion, Saint-Barthelemy și Saint-Martin, a insulelor Azore, Madeira și Canare, situație care este
agravată de depărtare, insularitate, suprafața redusă, relieful și clima dificile, dependența economică de
un număr redus de produse, factori a căror persistență și combinare dăunează grav dezvoltării
acestora, Consiliul, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, adoptă
măsuri specifice care urmăresc să stabilească, în special, condițiile de aplicare a tratatelor în
regiunile respective, inclusiv în ceea ce privește politicile comune. În cazul în care măsurile respective
sunt adoptate de Consiliu în conformitate cu o procedură legislativă specială, acesta hotărăște, de
asemenea, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European.
Măsurile prevăzute la primul paragraf se referă în special la politicile vamale și comerciale, politica
fiscală, zonele libere, politicile din domeniul agriculturii și pescuitului, condițiile de aprovizionare cu
materii prime și bunuri de consum de primă necesitate, ajutoarele de stat și condițiile de acces la
fondurile structurale și la programele orizontale ale Uniunii.
Consiliul adoptă măsurile prevăzute la primul paragraf ținând seama de caracteristicile și constrângerile
specifice regiunilor ultraperiferice fără să aducă atingere integrității și coerenței ordinii juridice a
Uniunii, inclusiv pieței interne și politicilor comune.
Articolul 350
(ex-articolul 306 TCE)
Dispozițiile tratatelor nu împiedică existența și realizarea uniunilor regionale între Belgia și
Luxemburg, ca și între Belgia, Luxemburg și Țările de Jos, în măsura în care obiectivele acestor
uniuni regionale nu sunt atinse prin aplicarea tratatelor.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/195
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 195
Articolul 351
(ex-articolul 307 TCE)
Dispozițiile tratatelor nu aduc atingere drepturilor și obligațiilor care rezultă din convențiile încheiate
până la 1 ianuarie 1958 sau, pentru statele membre aderente, înainte de data aderării acestora, între
unul sau mai multe state membre pe de o parte și unul sau mai multe state terțe pe de altă parte.
În măsura în care aceste convenții nu sunt compatibile cu tratatele, statul sau statele membre în
cauză recurg la toate mijloacele corespunzătoare pentru a elimina incompatibilitățile constatate. La
nevoie, statele membre își acordă reciproc sprijin în vederea atingerii acestui scop și adoptă, dacă este
cazul, o poziție comună.
În aplicarea convențiilor menționate la primul paragraf, statele membre iau în considerare faptul că
avantajele consimțite prin tratate de fiecare dintre statele membre fac parte integrantă din instituirea
Uniunii și, din această cauză, sunt inseparabil legate de crearea instituțiilor comune, de atribuirea de
competențe în favoarea acestora și de acordarea acelorași avantaje de către toate celelalte state
membre.
Articolul 352
(ex-articolul 308 TCE)
(1) În cazul în care o acțiune a Uniunii se dovedește necesară în cadrul politicilor definite în
tratate, pentru a atinge unul dintre obiectivele menționate în tratate, fără ca acestea să fi prevăzut
atribuțiile necesare în acest sens, Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei și după
aprobarea Parlamentului European, adoptă măsurile corespunzătoare. La data la care dispozițiile
respective sunt adoptate de Consiliu în conformitate cu o procedură legislativă specială, acesta
hotărăște în unanimitate, la propunerea Comisiei și după aprobarea Parlamentului European.
(2) Comisia, în cadrul procedurii de control al principiului subsidiarității menționate la articolul 5
alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, atrage atenția parlamentelor naționale asupra
propunerilor întemeiate pe prezentul articol.
(3) Măsurile întemeiate pe prezentul articol nu pot implica armonizarea actelor cu putere de lege
și a normelor administrative ale statelor membre în cazul în care tratatele exclud o astfel de
armonizare.
(4) Prezentul articol nu poate fi folosit pentru atingerea obiectivelor din domeniul politicii externe
și de securitate comună și orice act adoptat în conformitate cu prezentul articol trebuie să respecte
limitele prevăzute la articolul 40 al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană.
C 83/196 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
196 Tratate consolidate
Articolul 353
Articolul 48 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană nu se aplică următoarelor articole:
— articolul 311 al treilea și al patrulea paragraf;
— articolul 312 alineatul (2) primul paragraf;
— articolul 352 și
— articolul 354.
Articolul 354
(ex-articolul 309 TCE)
În înțelesul articolului 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană, în ceea ce privește suspendarea
anumitor drepturi care decurg din apartenența la Uniune, membrul Consiliului European sau al
Consiliului care reprezintă statul membru în cauză nu participă la vot, iar statul membru în cauză
nu este luat în considerare la calcularea treimii sau a patru cincimi din statele membre prevăzute la
alineatele (1) și (2) din articolul menționat anterior. Abținerea membrilor prezenți sau reprezentați nu
împiedică adoptarea deciziilor menționate la alineatul (2) din articolul menționat anterior.
Pentru adoptarea deciziilor prevăzute la articolul 7 alineatele (3) și (4) din Tratatul privind Uniunea
Europeană, majoritatea calificată se definește în conformitate cu dispozițiile articolului 238 alineatul
(3) litera (b) din prezentul tratat.
În cazul în care, ca urmare a unei decizii de suspendare a drepturilor de vot adoptate în conformitate
cu articolul 7 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliul hotărăște cu majoritate
calificată, pe baza uneia dintre dispozițiile tratatelor, această majoritate calificată se definește în
conformitate cu articolul 238 alineatul (3) litera (b) din prezentul tratat sau, în cazul în care
Consiliul acționează la propunerea Comisiei sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri
externe și politica de securitate, în conformitate cu articolul 238 alineatul (3) litera (a).
În înțelesul articolului 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Parlamentul European hotărăște cu

  • majoritate de două treimi din voturile exprimate, reprezentând majoritatea membrilor care îl

compun.
Articolul 355
(ex-articolul 299 alineatul (2) primul paragraf și alineatele (3)-(6) TCE)
Pe lângă dispozițiile articolului 52 din Tratatul privind Uniunea Europeană cu privire la domeniul de
aplicare teritorială a tratatelor, se aplică următoarele dispoziții:
(1) Dispozițiile tratatelor se aplică în Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, Reunion, Saint-
Barthelemy, Saint-Martin și insulelor Azore, Madeira și Canare, în conformitate cu dispozițiile articolului
349.
(2) Țările și teritoriile de peste mări, a căror listă figurează în anexa II, fac obiectul unui regim
special de asociere definit în partea a patra.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/197
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 197
Tratatele nu se aplică țărilor și teritoriilor care au relații speciale cu Regatul Unit al Marii Britanii și
Irlandei de Nord și nu figurează în lista menționată.
(3) Dispozițiile tratatelor se aplică teritoriilor europene ale căror relații externe sunt asumate de
către un stat membru.
(4) Dispozițiile tratatelor se aplică insulelor Åland în conformitate cu dispozițiile cuprinse în
Protocolul nr. 2 la Actul privind condițiile de aderare a Republicii Austria, a Republicii Finlanda și
a Regatului Suediei.
(5) Prin derogare de la articolul 52 din Tratatul privind Uniunea Europeană și de la alineatele (1)-
(4) din prezentul articol:
(a) tratatele nu se aplică insulelor Ferøe;
(b) tratatele se aplică zonelor de suveranitate ale Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în
Cipru, Akrotiri și Dhekelia, numai în măsura necesară asigurării aplicării regimului prevăzut de
protocol cu privire la zonele de suveranitate ale Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de
Nord în Cipru anexat la Actul privind condițiile de aderare la Uniunea Europeană a Republicii
Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a
Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii
Slovace și în conformitate cu prevederile respectivului protocol;
(c) dispozițiile tratatelor se aplică insulelor Anglo-Normande și insulei Man numai în măsura
necesară pentru a se asigura aplicarea regimului prevăzut pentru aceste insule prin Tratatul
privind aderarea de noi state membre la Comunitatea Economică Europeană și la Comunitatea
Europeană a Energiei Atomice, semnat la 22 ianuarie 1972.
(6) Consiliul European, la inițiativa statului membru în cauză, poate adopta o decizie de modificare
a statutului în raport cu Uniunea al unei țări sau teritoriu danez, francez sau olandez prevăzut
la alineatele (1) și (2). Consiliul European hotărăște în unanimitate, după consultarea Comisiei.
Articolul 356
(ex-articolul 312 TCE)
Prezentul tratat se încheie pe durată nelimitată.
Articolul 357
(ex-articolul 313 TCE)
Prezentul tratat se ratifică de către Înaltele Părți Contractante în conformitate cu normele lor constituționale.
Instrumentele de ratificare se depun la Guvernul Republicii Italiene.
C 83/198 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
198 Tratate consolidate
Prezentul tratat intră în vigoare în prima zi a lunii următoare depunerii instrumentului de ratificare
de către ultimul stat semnatar care îndeplinește această formalitate. Cu toate acestea, în cazul în care
această depunere are loc la mai puțin de cincisprezece zile înaintea începerii lunii următoare, intrarea
în vigoare a tratatului va fi reportată la prima zi a celei de-a doua luni, după data depunerii.
Articolul 358
Dispozițiile articolului 55 din Tratatul privind Uniunea Europeană se aplică prezentului tratat.
DREPT CARE subsemnații plenipotențiari au semnat prezentul tratat.
Încheiat la Roma la douăzeci și cinci martie una mie nouă sute cincizeci și șapte.
(lista semnatarilor nu este reprodusă)
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/199
Versiune Consolidată A Tratatului Privind Funcționarea Uniunii Europene 199

PROTOCOALE
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/201
Pr
+
An

PROTOCOLUL (nr. 1)
PRIVIND ROLUL PARLAMENTELOR NAȚIONALE ÎN
UNIUNEA EUROPEANĂ
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
REAMINTIND faptul că modul în care parlamentele naționale își exercită controlul asupra guvernelor
lor respective în ceea ce privește activitățile Uniunii Europene ține de organizarea și practicile
constituționale proprii fiecărui stat membru;
DORIND să încurajeze o participare sporită a parlamentelor naționale la activitățile Uniunii Europene și
să consolideze capacitatea acestora de a-și exprima punctul de vedere asupra proiectelor de acte
legislative ale Uniunii Europene, precum și asupra altor chestiuni care pot prezenta un interes
deosebit pentru acestea;
AU CONVENIT cu privire la dispozițiile următoare, care se anexează la Tratatul privind Uniunea
Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității
Europene a Energiei Atomice:
TITLUL I
INFORMAȚII DESTINATE PARLAMENTELOR NAȚIONALE
Articolul 1
Documentele de consultare ale Comisiei (cărți verzi, cărți albe și comunicări) se transmit direct de
Comisie parlamentelor naționale la data publicării acestora. De asemenea, Comisia transmite parlamentelor
naționale și programul legislativ anual, precum și orice alt instrument de programare
legislativă sau de strategie politică, simultan cu transmiterea acestora Parlamentului European și
Consiliului.
Articolul 2
Proiectele de acte legislative adresate Parlamentului European și Consiliului se transmit parlamentelor
naționale.
În înțelesul prezentului protocol, „proiect de act legislativ” înseamnă propunerile Comisiei, inițiativele
unui grup de state membre, inițiativele Parlamentului European, cererile Curții de Justiție, recomandările
Băncii Centrale Europene și cererile Băncii Europene de Investiții, privind adoptarea unui act
legislativ.
Proiectele de acte legislative emise de Comisie se transmit direct de Comisie parlamentelor naționale,
în același timp în care se transmit Parlamentului European și Consiliului.
Proiectele de acte legislative emise de Parlamentul European se transmit direct de Parlamentul
European parlamentelor naționale.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/203
Protocoale 203
Proiectele de acte legislative emise de un grup de state membre, de Curtea de Justiție, de Banca
Centrală Europeană sau de Banca Europeană de Investiții se transmit de Consiliu parlamentelor
naționale.
Articolul 3
Parlamentele naționale pot adresa președintelui Parlamentului European, al Consiliului și, respectiv, al
Comisiei, un aviz motivat privind conformitatea unui proiect de act legislativ cu principiul subsidiarității,
în conformitate cu procedura prevăzută în Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității
și proporționalității.
În cazul în care un proiect de act legislativ este emis de un grup de state membre, președintele
Consiliului transmite avizul sau avizele motivate respective guvernelor statelor membre în cauză.
În cazul în care un proiect de act legislativ este emis de Curtea de Justiție, de Banca Centrală
Europeană sau de Banca Europeană de Investiții, președintele Consiliului transmite avizul sau
avizele motivate respective instituției sau organului în cauză.
Articolul 4
Se prevede un termen de opt săptămâni între data la care un proiect de act legislativ este pus la
dispoziția parlamentelor naționale în limbile oficiale ale Uniunii Europene și data la care proiectul în
cauză este înscris pe ordinea de zi provizorie a Consiliului, în vederea adoptării acestuia sau în
vederea adoptării unei poziții în cadrul unei proceduri legislative. Sunt posibile excepții în cazuri de
urgență, ale căror motive sunt indicate în actul sau în poziția Consiliului. Cu excepția cazurilor de
urgență, motivate în mod corespunzător, nu se poate ajunge la niciun acord asupra unui proiect de
act legislativ în cauză în decursul acestor opt săptămâni. Cu excepția cazurilor de urgență motivate în
mod corespunzător, se respectă un termen de zece zile între înscrierea unui proiect de act legislativ
pe ordinea de zi provizorie a Consiliului și adoptarea unei poziții.
Articolul 5
Ordinea de zi și rezultatele ședințelor Consiliului, inclusiv procesele-verbale ale ședințelor în cadrul
cărora Consiliul deliberează asupra proiectelor de acte legislative, se transmit direct parlamentelor
naționale, simultan cu transmiterea acestora guvernelor statelor membre.
Articolul 6
În cazul în care Consiliul European are în vedere să recurgă la articolul 48 alineatul (7) primul sau al
doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană, parlamentele naționale sunt informate cu
privire la inițiativa Consiliului European cu cel puțin șase luni înainte de adoptarea unei decizii.
Articolul 7
Curtea de Conturi transmite raportul său anual parlamentelor naționale, cu titlu informativ, simultan
cu transmiterea acestuia Parlamentului European și Consiliului.
C 83/204 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
204 Tratate consolidate
Articolul 8
În cazul în care sistemul parlamentar național nu este monocameral, dispozițiile articolelor 1-7 se
aplică camerelor din care acesta este format.
TITLUL II
COOPERAREA INTERPARLAMENTARĂ
Articolul 9
Parlamentul European și parlamentele naționale definesc împreună organizarea și promovarea unei
cooperări interparlamentare eficiente și periodice în cadrul Uniunii.
Articolul 10
O conferință a organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii poate supune atenției
Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei orice contribuție pe care o consideră adecvată.
În plus, o astfel de conferință promovează schimbul de informații și schimbul celor mai bune practici
între parlamentele naționale și Parlamentul European, inclusiv între comisiile specializate ale acestora.
De asemenea, conferința organelor parlamentare poate organiza conferințe interparlamentare pe teme
specifice, în special pentru a dezbate chestiuni de politică externă și de securitate comună, inclusiv
politica de securitate și de apărare comună. Contribuțiile conferinței nu angajează parlamentele
naționale și nu aduc atingere poziției acestora.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/205
Protocoale 205
PROTOCOLUL (nr. 2)
PRIVIND APLICAREA PRINCIPIILOR
SUBSIDIARITĂȚII ȘI PROPORȚIONALITĂȚII
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
DORIND să acționeze astfel încât deciziile să fie luate la un nivel cât mai apropiat de cetățenii Uniunii;
HOTĂRÂTE să stabilească condițiile de aplicare a principiilor subsidiarității și proporționalității
prevăzute la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană și să instituie un sistem de
control al aplicării respectivelor principii,
AU CONVENIT cu privire la dispozițiile următoare, care se anexează la Tratatul privind Uniunea
Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:
Articolul 1
Fiecare instituție asigură în permanență respectarea principiilor subsidiarității și proporționalității
definite la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană.
Articolul 2
Înainte de a propune un act legislativ, Comisia procedează la consultări extinse. După caz, aceste
consultări trebuie să aibă în vedere dimensiunea regională și locală a acțiunilor preconizate. În caz de
urgență excepțională, Comisia nu procedează la consultările menționate. Comisia își motivează
decizia în cadrul propunerii.
Articolul 3
În înțelesul prezentului protocol, „proiect de act legislativ” înseamnă propunerile Comisiei, inițiativele
unui grup de state membre, inițiativele Parlamentului European, cererile Curții de Justiție, recomandările
Băncii Centrale Europene și cererile Băncii Europene de Investiții privind adoptarea unui act
legislativ.
Articolul 4
Comisia transmite parlamentelor naționale proiectele sale de acte legislative și proiectele sale modificate,
în același timp în care le transmite organului legislativ al Uniunii.
Parlamentul European transmite parlamentelor naționale proiectele sale de acte legislative, precum și
proiectele sale modificate.
Consiliul transmite parlamentelor naționale proiectele de acte legislative emise de un grup de state
membre, de Curtea de Justiție, Banca Centrală Europeană sau Banca Europeană de Investiții, precum
și proiectele modificate.
C 83/206 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
206 Tratate consolidate
La adoptarea acestora, rezoluțiile legislative ale Parlamentului European și pozițiile Consiliului se
transmit de către acestea parlamentelor naționale.
Articolul 5
Proiectele de acte legislative se motivează în raport cu principiile subsidiarității și proporționalității.
Orice proiect de act legislativ ar trebui să cuprindă o fișă detaliată care să permită evaluarea conformității
cu principiile subsidiarității și proporționalității. Fișa menționată anterior ar trebui să cuprindă
elemente care să permită evaluarea impactului financiar al proiectului în cauză și, în cazul unei
directive, evaluarea implicațiilor acesteia asupra reglementărilor care urmează să fie puse în
aplicare de statele membre, inclusiv asupra legislației regionale, după caz. Motivele care conduc la
concluzia că un obiectiv al Uniunii poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii se bazează pe
indicatori calitativi și, ori de câte ori este posibil, pe indicatori cantitativi. Proiectele de acte legislative
au în vedere necesitatea de a proceda astfel încât orice obligație, financiară sau administrativă, care
revine Uniunii, guvernelor naționale, autorităților regionale sau locale, operatorilor economici și
cetățenilor să fie cât mai redusă posibil și proporțională cu obiectivul urmărit.
Articolul 6
În termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act legislativ în limbile oficiale ale
Uniunii, orice parlament național sau orice cameră a unui parlament național poate adresa președintelui
Parlamentului European, al Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se
expună motivele pentru care consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.
După caz, fiecărui parlament național sau fiecărei camere a unui parlament național îi
revine sarcina de a consulta parlamentele regionale cu competențe legislative.
În cazul în care proiectul de act legislativ în cauză este emis de un grup de state membre, președintele
Consiliului transmite avizul guvernelor respectivelor state membre.
În cazul în care proiectul de act legislativ este emis de Curtea de Justiție, de Banca Centrală Europeană
sau de Banca Europeană de Investiții, președintele Consiliului transmite avizul instituției sau organului
în cauză.
Articolul 7
(1) Parlamentul European, Consiliul și Comisia, precum și, după caz, grupul de state membre,
Curtea de Justiție, Banca Centrală Europeană sau Banca Europeană de Investiții, în cazul în care
proiectul de act legislativ european este emis de acestea, țin seama de avizele motivate adresate de
parlamentele naționale sau de o cameră a unuia dintre aceste parlamente naționale.
Fiecare parlament național dispune de două voturi, repartizate în funcție de sistemul parlamentar
național. În cadrul unui sistem parlamentar național bicameral, fiecare dintre cele două camere
dispune de un vot.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/207
Protocoale 207
(2) În cazul în care avizele motivate privind nerespectarea de către un proiect legislativ a principiului
subsidiarității reprezintă cel puțin o treime din totalul voturilor atribuite parlamentelor
naționale în conformitate cu alineatul (1) al doilea paragraf, proiectul trebuie reexaminat. Acest
prag este de o pătrime în cazul unui proiect de act legislativ prezentat în temeiul articolului 76
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la spațiul de libertate, securitate și
justiție.
În urma acestei reexaminări, Comisia sau, după caz, grupul de state membre, Parlamentul European,
Curtea de Justiție, Banca Centrală Europeană sau Banca Europeană de Investiții, în cazul în care
proiectul de act legislativ este emis de acestea, pot hotărî fie să mențină proiectul, fie să îl modifice,
fie să îl retragă. Această decizie trebuie motivată.
(3) De asemenea, în cadrul procedurii legislative ordinare, în cazul în care avizele motivate privind
nerespectarea de către un proiect de act legislativ a principiului subsidiarității reprezintă cel puțin o
majoritate simplă din voturile atribuite parlamentelor naționale în conformitate cu alineatul (1) al
doilea paragraf, proiectul trebuie reexaminat. Ca urmare a unei astfel de reevaluări, Comisia poate
hotărî fie să mențină propunerea, fie să o modifice, fie să o retragă.
În cazul în care decide menținerea propunerii, Comisia va trebui să justifice, printr-un aviz motivat,
motivele pentru care consideră că propunerea este conformă cu principiul subsidiarității. Acest aviz
motivat, precum și avizele motivate ale parlamentelor naționale, vor trebui prezentate organului
legislativ al Uniunii, pentru a putea fi luate în considerare în cadrul procedurii:
(a) înainte de încheierea primei lecturi, organul legislativ (Parlamentul European și Consiliul)
examinează compatibilitatea propunerii legislative cu principiul subsidiarității, ținând seama în
special de motivele invocate și împărtășite de majoritatea parlamentelor naționale, precum și de
avizul motivat al Comisiei;
(b) în cazul în care, cu o majoritate de 55 % a membrilor Consiliului sau cu o majoritate a voturilor
exprimate în Parlamentul European, organul legislativ consideră că propunerea legislativă nu este
compatibilă cu principiul subsidiarității, aceasta nu va mai fi examinată.
Articolul 8
Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să se pronunțe cu privire la acțiunile referitoare
la încălcarea principiului subsidiarității de către un act legislativ, formulate, în conformitate cu
normele prevăzute la articolul 263 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, de un stat
membru sau transmise de acesta în conformitate cu dreptul său intern în numele parlamentului său
național sau al unei camere a acestuia.
În conformitate cu normele prevăzute la articolul menționat, astfel de acțiuni pot fi formulate și de
Comitetul Regiunilor împotriva actelor legislative în vederea adoptării cărora Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene prevede consultarea respectivului comitet.
C 83/208 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
208 Tratate consolidate
Articolul 9
În fiecare an, Comisia prezintă Consiliului European, Parlamentului European, Consiliului și parlamentelor
naționale un raport privind aplicarea articolului 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană.
Respectivul raport anual se transmite, de asemenea, Comitetului Economic și Social și Comitetului
Regiunilor.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/209
Protocoale 209
PROTOCOLUL (nr. 3)
PRIVIND STATUTUL CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
DORIND să stabilească Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene prevăzut la articolul 281 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
AU CONVENIT cu privire la dispozițiile următoare, care se anexează la Tratatul privind Uniunea
Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității
Europene a Energiei Atomice:
Articolul 1
Curtea de Justiție a Uniunii Europene se constituie și își exercită funcțiile în conformitate cu dispozițiile
tratatelor, ale Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (Tratatul
CEEA) și ale prezentului statut.
TITLUL I
STATUTUL JUDECĂTORILOR ȘI AVOCAȚILOR GENERALI
Articolul 2
Înainte de a intra în funcție, fiecare judecător depune, în fața Curții de Justiție reunită în ședință
publică, jurământul că își va exercita atribuțiile cu deplină imparțialitate și potrivit conștiinței sale și
că nu va divulga nimic din secretul deliberărilor.
Articolul 3
Judecătorii beneficiază de imunitate de jurisdicție. În ceea ce privește actele îndeplinite de aceștia,
inclusiv cuvintele rostite și scrise în calitatea lor oficială, judecătorii continuă să beneficieze de
imunitate după încetarea funcției lor.
Curtea de Justiție, întrunită în ședință plenară, poate ridica imunitatea. În cazul în care decizia se
referă la un membru al Tribunalului sau al unui tribunal specializat, Curtea decide după consultarea
tribunalului în cauză.
În cazul în care, după ridicarea imunității, se declanșează o acțiune penală împotriva unui judecător,
acesta poate fi judecat, în oricare stat membru, numai de instanța care are competența de a judeca
magistrații celei mai înalte autorități judiciare naționale.
C 83/210 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
210 Tratate consolidate
Articolele 11-14 și articolul 17 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene se
aplică judecătorilor, avocaților generali, grefierului și raportorilor adjuncți ai Curții de Justiție a
Uniunii Europene, fără a aduce atingere dispozițiilor privind imunitatea de jurisdicție a judecătorilor
menționate de paragrafele precedente.
Articolul 4
Judecătorii nu pot exercita nici o funcție politică sau administrativă.
Aceștia nu pot exercita nici o activitate profesională, fie că este sau nu remunerată, în afara cazului în
care Consiliul, hotărând cu majoritate simplă, acordă o derogare cu titlu excepțional.
La instalarea în funcție, judecătorii își iau angajamentul solemn de a respecta, pe durata funcției lor și
după încetarea acesteia, obligațiile care decurg din această funcție, în special îndatoririle de a da
dovadă de onestitate și de discreție în acceptarea anumitor poziții sau avantaje, după încetarea
funcției lor.
În caz de dubiu în această privință, Curtea de Justiție ia o decizie. În cazul în care decizia se referă la
un membru al Tribunalului sau al unui tribunal specializat, Curtea decide după consultarea tribunalului
în cauză.
Articolul 5
În afară de schimbarea ordinară și de deces, funcția de judecător încetează în mod individual prin
demisie.
În caz de demisie a unui judecător, scrisoarea de demisie se adresează președintelui Curții de Justiție,
pentru a fi transmisă președintelui Consiliului. Această ultimă notificare antrenează eliberarea
postului.
Cu excepția cazurilor în care se aplică articolul 6, judecătorul își continuă activitatea până la preluarea
funcției de către succesorul său.
Articolul 6
Judecătorii pot fi înlăturați din funcție sau declarați decăzuți din dreptul la pensie sau din alte
avantaje echivalente numai în cazul în care, în opinia unanimă a judecătorilor și avocaților
generali ai Curții de Justiție, nu mai corespund condițiilor cerute sau nu mai îndeplinesc obligațiile
aferente funcției lor. Judecătorul în cauză nu ia parte la aceste deliberări. În cazul în care persoana în
cauză este membru al Tribunalului sau al unui tribunal specializat, Curtea decide după consultarea
tribunalului în cauză.
Grefierul aduce decizia Curții la cunoștința președintelui Parlamentului European și al Comisiei și o
notifică președintelui Consiliului.
În cazul deciziei de înlăturare din funcție a unui judecător, această ultimă notificare antrenează
eliberarea postului.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/211
Protocoale 211
Articolul 7
Judecătorii ale căror funcții încetează înainte de expirarea mandatului sunt înlocuiți pentru restul
mandatului.
Articolul 8
Dispozițiile articolelor 2-7 se aplică și avocaților generali.
TITLUL II
ORGANIZAREA CURȚII DE JUSTIȚIE
Articolul 9
În cazul în care, la fiecare trei ani, judecătorii sunt înlocuiți parțial, se înlocuiesc alternativ câte
paisprezece, respectiv treisprezece judecători.
Înlocuirea parțială a avocaților generali, care are loc la fiecare trei ani, privește de fiecare dată patru
avocați generali.
Articolul 10
Grefierul depune jurământ în fața Curții de Justiție că își va exercita funcțiile cu deplină imparțialitate
și potrivit conștiinței sale și că nu va divulga nimic din secretul deliberărilor.
Articolul 11
Curtea de Justiție organizează suplinirea grefierului în cazul în care acesta nu își poate exercita
funcția.
Articolul 12
Funcționari și personal auxiliar sunt puși la dispoziția Curții de Justiție, pentru a permite funcționarea
acesteia. Aceștia se subordonează grefierului, care la rândul lui se subordonează președintelui.
Articolul 13
La cererea Curții de Justiție, Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu
procedura legislativă ordinară, pot dispune numirea unor raportori adjuncți și stabili statutul
acestora. Raportorii adjuncți pot fi chemați să participe la instrumentarea cauzelor în curs și să
colaboreze cu judecătorul raportor, în condiții care se stabilesc prin regulamentul de procedură.
Raportorii adjuncți, aleși dintre persoane care oferă toate garanțiile de independență și dețin titlurile
juridice necesare, se numesc de Consiliu hotărând cu majoritate simplă. Aceștia depun jurământ în
fața Curții că își vor exercita funcțiile cu deplină imparțialitate și potrivit conștiinței lor și că nu vor
divulga nimic din secretul deliberărilor.
C 83/212 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
212 Tratate consolidate
Articolul 14
Judecătorii, avocații generali și grefierul au reședința la sediul Curții de Justiție.
Articolul 15
Curtea de Justiție funcționează cu caracter permanent. Durata vacanței judecătorești se stabilește de
Curte, în funcție de necesitățile serviciului.
Articolul 16
Curtea de Justiție înființează în cadrul ei camere formate din trei și din cinci judecători. Judecătorii
aleg dintre ei pe președinții camerelor. Președinții camerelor de cinci judecători sunt aleși pe trei ani.
Mandatul acestora poate fi reînnoit o dată.
Marea Cameră este alcătuită din treisprezece judecători. Aceasta este prezidată de președintele Curții.
Din Marea Cameră mai fac parte președinții camerelor de cinci judecători și alți judecători desemnați
în condițiile prevăzute de regulamentul de procedură.
Curtea se întrunește în Marea Cameră la cererea unui stat membru sau a unei instituții a Uniunii, care
este parte într-un proces.
Curtea se întrunește în ședință plenară atunci când este sesizată în temeiul articolului 228 alineatul
(2), articolului 245 alineatul (2), articolului 247 sau articolului 286 alineatul (6) din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene.
În plus, în cazul în care consideră că o cauză cu care este sesizată are o importanță excepțională,
Curtea aceasta poate decide, după ascultarea avocatului general, să trimită cauza la ședința plenară.
Articolul 17
Deciziile Curții de Justiție sunt valabile numai în cazul în care numărul de judecători care participă la
deliberări este impar.
Deciziile camerelor formate din trei sau din cinci judecători sunt valabile numai în cazul în care se
iau de trei judecători.
Deciziile Marii Camere sunt valabile numai în cazul în care sunt prezenți nouă judecători.
Deciziile Curții întrunite în ședință plenară sunt valabile numai în cazul în care sunt prezenți cincisprezece
judecători.
În caz de împiedicare a unuia dintre judecătorii unei camere, se poate face apel la un judecător
membru al altei camere, în condițiile stabilite de regulamentul de procedură.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/213
Protocoale 213
Articolul 18
Judecătorii și avocații generali nu pot participa la soluționarea nici unei cauze în care au fost implicați
anterior ca agenți, consilieri sau avocați ai uneia dintre părți, sau cu privire la care au fost chemați să
se pronunțe ca membri ai unui tribunal, ai unei comisii de anchetă sau în oricare altă calitate.
În cazul în care, dintr-un motiv special, un judecător sau un avocat general consideră că nu poate
participa la judecarea sau la examinarea unei anumite cauze, acesta îl informează pe președinte. În
cazul în care președintele consideră că un judecător sau un avocat general nu trebuie, dintr-un motiv
special, să participe sau să prezinte concluzii într-o anumită cauză, acesta îl informează pe respectivul
judecător sau avocat general în acest sens.
În caz de dificultate legată de aplicarea prezentului articol, Curtea de Justiție hotărăște.
O parte nu poate invoca cetățenia unui judecător sau lipsa din componența Curții sau a uneia din
camere a unui judecător având aceeași cetățenie cu a sa pentru a cere modificarea compunerii Curții
sau a uneia din camerele sale.
TITLUL III
PROCEDURA ÎN FAȚA CURȚII DE JUSTIȚIE
Articolul 19
Statele membre precum și instituțiile Uniunii sunt reprezentate în fața Curții de Justiție de un agent
numit pentru fiecare cauză; agentul poate fi asistat de un consilier sau de un avocat.
Statele părți la Acordul privind Spațiul Economic European, altele decât statele membre, precum și
Autoritatea de supraveghere AELS menționată de acest acord, sunt reprezentate în același fel.
Celelalte părți trebuie să fie reprezentate de un avocat.
Numai un avocat autorizat să practice în fața unei instanțe a unui stat membru sau a unui alt stat
parte la Acordul privind Spațiul Economic European poate reprezenta sau asista o parte în fața Curții.
Agenții, consilierii și avocații care compar în fața Curții se bucură de drepturile și garanțiile necesare
exercitării independente a funcției lor, în condiții care se stabilesc prin regulamentul de procedură.
În raporturile cu consilierii și avocații care se prezintă în fața ei, Curtea se bucură de competențele
atribuite în mod normal curților și tribunalelor, în condiții care se stabilesc prin același regulament.
Profesorii universitari resortisanți ai statelor membre a căror legislație le recunoaște dreptul de a pleda
se bucură în fața Curții de drepturile acordate avocaților prin prezentul articol.
C 83/214 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
214 Tratate consolidate
Articolul 20
Procedura în fața Curții de Justiție constă în două faze: o fază scrisă și una orală.
Procedura scrisă cuprinde comunicarea adresată părților și instituțiilor Uniunii ale căror decizii sunt
în cauză, cereri, memorii, apărări și observații și eventual replici, precum și toate actele și documentele
ce le susțin sau copiile acestora certificate conform.
Comunicările se fac prin grija grefierului, în ordinea și la termenele prevăzute de regulamentul de
procedură.
Procedura orală cuprinde lectura raportului prezentat de un judecător raportor, audierea de către
Curte a agenților, consilierilor și avocaților, concluziile avocatului general precum și audierea
martorilor și experților, dacă este cazul.
În cazul în care consideră că respectiva cauză nu pune o problemă nouă de drept, Curtea poate
decide, după ascultarea avocatului general, ca aceasta să fie judecată fără concluziile avocatului
general.
Articolul 21
Curtea de Justiție este sesizată printr-o cerere adresată grefierului. Cererea trebuie să cuprindă numele
și domiciliul reclamantului, calitatea semnatarului, numele părții sau părților împotriva cărora se
înaintează cererea, obiectul litigiului, concluziile și o expunere sumară a motivelor invocate.
După caz, cererea trebuie să fie însoțită de actul a cărui anulare este cerută sau, în situația menționată
la articolul 265 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, de o probă scrisă a datei
invitației de a acționa adresate unei instituții, în conformitate cu articolul menționat. În cazul în
care aceste acte nu sunt anexate la cerere, grefierul cere părții în cauză să le prezinte într-un termen
rezonabil, fără ca decăderea din drepturi să poată fi opusă părții în cazul în care actele sunt
prezentate după expirarea termenului de introducere a acțiunii.
Articolul 22
În cazurile menționate la articolul 18 din Tratatul CEEA, Curtea de Justiție este sesizată printr-o
acțiune adresată grefierului. Acțiunea trebuie să cuprindă numele și domiciliul petentului, calitatea
semnatarului, menționarea deciziei împotriva căreia este înaintat recursul, părțile adverse, obiectul
litigiului, concluziile și expunerea sumară a motivelor invocate.
Acțiunea trebuie să fie însoțită de o copie certificată pentru conformitate a hotărârii Comitetului de
Arbitraj care este atacată.
În cazul în care Curtea respinge acțiunea, decizia Comitetului de Arbitraj devine definitivă.
În cazul în care Curtea anulează decizia Comitetului de Arbitraj, procedura poate fi reluată, eventual
la cererea uneia din părți, în fața Comitetului de Arbitraj. Acesta se conformează tuturor deciziilor cu
privire la chestiunile de drept pronunțate de Curte.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/215
Protocoale 215
Articolul 23
În cazurile prevăzute la articolul 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, decizia
instanței naționale care își suspendă procedura și sesizează Curtea de Justiție este notificată Curții de
către instanța națională respectivă. Această decizie este apoi notificată de către grefierul Curții,
părților în cauză, statelor membre și Comisiei, precum și instituției, organului, oficiului sau
agenției Uniunii care a adoptat actul a cărui valabilitate sau interpretare este contestată.
În termen de două luni de la data ultimei notificări, părțile, statele membre, Comisia și, dacă este
cazul, instituția, organul, oficiul sau agenția Uniunii care a adoptat actul a cărui valabilitate sau
interpretare este contestată, au dreptul de a depune la Curte memorii sau observații scrise.
În cazurile menționate la articolul 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, decizia
instanței naționale este notificată, prin grija grefierului Curții, și statelor părți la Acordul privind
Spațiul Economic European, altele decât statele membre, precum și Autorității de supraveghere AELS
menționată în acordul respectiv, care, în cazul în care este vizat unul dintre domeniile de aplicare ale
acordului, pot depune la Curte memorii sau observații scrise, în termen de două luni de la data
notificării.
În cazul în care un acord privind un domeniu determinat, încheiat de Consiliu cu unul sau mai multe
state terțe, prevede că acestea din urmă pot prezenta memorii sau observații scrise în cazul în care o
instanță a unui stat membru adresează Curții o întrebare preliminară privind domeniul de aplicare al
acordului, decizia instanței naționale referitoare la o astfel de întrebare se notifică, de asemenea,
statelor terțe în cauză, care pot depune la Curte, în termen de două luni de la data notificării,
memorii sau observații scrise.
Articolul 23a (1)
Regulamentul de procedură poate prevedea o procedură accelerată, iar pentru trimiterile preliminare
referitoare la spațiul de libertate, securitate și justiție, o procedură de urgență.
Aceste proceduri pot prevedea, pentru depunerea memoriilor sau a observațiilor scrise, un termen
mai scurt decât cel prevăzut la articolul 23 și, prin derogare de la articolul 20 al patrulea paragraf,
judecarea cauzei fără concluziile avocatului general.
În plus, procedura de urgență poate prevedea limitarea părților și a celorlalte persoane interesate
menționate la articolul 23 autorizate să depună memorii sau observații scrise, și, în cazuri de extremă
urgență, omiterea fazei scrise a procedurii.
C 83/216 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
(1) articol introdus prin Decizia 2008/79/CE, Euratom (JO L 24, 29.1.2008, p. 42).
216 Tratate consolidate
Articolul 24
Curtea de Justiție poate cere părților să prezinte toate documentele și să furnizeze toate informațiile
pe care le consideră necesare. În caz de refuz, Curtea ia act de aceasta.
De asemenea, Curtea poate cere statelor membre și instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor care
nu sunt părți în cauză toate informațiile pe care le consideră necesare pentru soluționarea procesului.
Articolul 25
În orice moment, Curtea de Justiție poate încredința efectuarea unei expertize oricărei persoane,
autorități, birou, comisii sau organizații, la alegerea sa.
Articolul 26
Pot fi audiați martori în condiții care se stabilesc prin regulamentul de procedură.
Articolul 27
Cu privire la martorii care nu se prezintă, Curtea de Justiție beneficiază de puterile acordate în mod
normal curților și tribunalelor și poate aplica sancțiuni pecuniare, în condiții care se stabilesc prin
regulamentul de procedură.
Articolul 28
Martorii și experții pot fi audiați sub jurământ depus potrivit formulei stabilite de regulamentul de
procedură sau modalităților prevăzute de legislația internă a martorului sau a expertului.
Articolul 29
Curtea de Justiție poate ordona ca un martor sau un expert să fie audiat de autoritatea judiciară de la
locul său de domiciliu.
Ordonanța se adresează în vederea executării autorității judiciare competente, în condițiile stabilite de
regulamentul de procedură. Actele care rezultă din activitatea comisiei rogatorii se înapoiază Curții în
aceleași condiții.
Curtea suportă cheltuielile, sub rezerva de a le pune, dacă este cazul, în sarcina părților.
Articolul 30
Fiecare stat membru tratează orice încălcare a jurământului de către martori sau experți în același fel
ca un delict comis în fața unei instanțe judecătorești naționale competente în materie civilă. În
temeiul denunțului Curții de Justiție, statul membru urmărește în justiție pe autorii acestui delict
în instanța națională competentă.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/217
Protocoale 217
Articolul 31
Ședința este publică, cu excepția cazurilor în care, din motive grave, Curtea de Justiție decide altfel,
din oficiu sau la cererea părților.
Articolul 32
În cursul dezbaterilor, Curtea de Justiție poate audia experți, martori, precum și părțile. Cu toate
acestea, părțile pot pleda numai prin reprezentanții lor.
Articolul 33
La fiecare ședință se întocmește un proces verbal semnat de președinte și de grefier.
Articolul 34
Rolul ședințelor se stabilește de președinte.
Articolul 35
Deliberările Curții de Justiție sunt și rămân secrete.
Articolul 36
Hotărârile se motivează. Acestea menționează numele judecătorilor care au deliberat.
Articolul 37
Hotărârile se semnează de președinte și de grefier. Acestea se citesc în ședință publică.
Articolul 38
Curtea de Justiție decide cu privire la cheltuielile de judecată.
Articolul 39
Președintele Curții de Justiție poate decide, în conformitate cu o procedură sumară care, în măsura în
care este necesar, se aplică prin derogare de la anumite reguli din prezentul statut, care se stabilește
prin regulamentul de procedură, cu privire la concluziile care urmăresc fie obținerea suspendării
menționate la articolul 278 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la articolul 157 din
Tratatul CEEA, fie aplicarea unor măsuri provizorii în temeiul articolului 279 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene, fie suspendarea executării silite în conformitate cu articolul 299 al
patrulea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sau cu articolul 164 al treilea
paragraf din Tratatul CEEA.
C 83/218 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
218 Tratate consolidate
În cazul în care președintele nu poate participa, acesta va fi înlocuit de un alt judecător în condițiile
stabilite de regulamentul de procedură.
Ordonanța președintelui sau a judecătorului care îl înlocuiește are doar un caracter provizoriu și nu
prejudecă fondul asupra căruia Curtea se pronunță în acțiunea principală.
Articolul 40
Statele membre și instituțiile Uniunii pot interveni în litigiile supuse Curții de Justiție.
Organele, oficiile și agențiile Uniunii, precum și orice altă persoană dispun de același drept în cazul în
care pot dovedi faptul că au un interes în soluționarea litigiului înaintat Curții. Persoanele fizice sau
juridice nu pot interveni în litigiile dintre statele membre, dintre instituțiile Uniunii sau dintre statele
membre, pe de-o parte, și instituțiile Uniunii, pe de altă parte.
Fără a aduce atingere dispozițiilor celui de-al doilea paragraf, statele părți la Acordul privind Spațiul
Economic European, altele decât statele membre, precum și Autoritatea de supraveghere AELS
menționată de respectivul acord pot interveni în litigiile supuse Curții în cazul în care acestea se
referă la unul dintre domeniile de aplicare ale acestui acord.
Concluziile cererii de intervenție pot avea ca obiect numai susținerea concluziilor uneia dintre părți.
Articolul 41
În cazul în care pârâtul, chemat în judecată în conformitate cu procedura, nu depune concluzii scrise,
hotărârea se pronunță în lipsă. Hotărârea poate fi atacată în termen de o lună de la comunicarea ei.
În lipsa unei decizii contrare a Curții de Justiție, această opoziție nu suspendă executarea hotărârii
pronunțate în lipsă.
Articolul 42
În cazurile și în condițiile care se stabilesc prin regulamentul de procedură, statele membre, instituțiile,
organele, oficiile și agențiile Uniunii, precum și orice alte persoane fizice și juridice pot
formula terță opoziție împotriva hotărârilor pronunțate fără ca acestea să fi fost audiate, în cazul
în care aceste hotărâri le lezează drepturile.
Articolul 43
În caz de dificultate privind înțelegerea sensului sau a domeniului de aplicare a unei hotărâri, sarcina
de a o interpreta revine Curții de Justiție, la cererea unei părți sau a unei instituții a Uniunii al cărei
interes este justificat.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/219
Protocoale 219
Articolul 44
Revizuirea unei hotărâri poate fi cerută Curții de Justiție numai în urma descoperirii unui fapt de
natură să aibă o influență decisivă și care, înainte de pronunțarea hotărârii, era necunoscut Curții și
părții care solicită revizuirea.
Procedura de revizuire este deschisă printr-o hotărâre a Curții care constată în mod expres existența
unui fapt nou, recunoaște că acesta este de natură să conducă la deschiderea revizuirii și declară
cererea ca fiind admisibilă din acest motiv.
Nici o cerere de revizuire nu va putea fi formulată după expirarea unui termen de zece ani de la data
hotărârii.
Articolul 45
Regulamentul de procedură va stabili termene care iau în considerare distanța.
În cazul în care cel interesat dovedește existența unui caz fortuit sau a unui caz de forță majoră, nu i
se poate opune nici o decădere care decurge din expirarea termenelor.
Articolul 46
Acțiunile formulate împotriva Uniunii în materie de răspundere extracontractuală se prescriu după
cinci ani de la producerea faptului care a stat la baza lor. Prescripția este întreruptă fie prin cerere de
chemare în judecată în fața Curții de Justiție, fie prin cererea prealabilă pe care partea prejudiciată o
poate adresa instituției competente a Uniunii. În acest ultim caz, cererea trebuie înaintată în termenul
de două luni prevăzut la articolul 263 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; dacă este
cazul, se aplică dispozițiile articolului 265 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene.
Prezentul articol se aplică, de asemenea, în cazul acțiunilor împotriva Băncii Centrale Europene în
materie de răspundere extracontractuală.
TITLUL IV
TRIBUNALUL
Articolul 47
Articolul 9 primul paragraf, articolele 14 și 15, articolul 17 primul, al doilea, al patrulea și al cincilea
paragraf și articolul 18 se aplică Tribunalului și membrilor acestuia.
Articolul 3 al patrulea paragraf, articolele 10, 11 și 14 se aplică, mutatis mutandis, grefierului Tribunalului.
Articolul 48
Tribunalul se compune din douăzeci și șapte de judecători.
C 83/220 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
220 Tratate consolidate
Articolul 49
Membrii Tribunalului pot fi chemați să exercite funcția de avocat general.
Avocatul general are rolul de a prezenta în ședință publică, cu deplină imparțialitate și în deplină
independență, concluziile motivate cu privire la anumite cauze înaintate Tribunalului, pentru a-l asista
în îndeplinirea misiunii sale.
Criteriile de selecție a cauzelor, precum și metodele de desemnare a avocaților generali se stabilesc
prin regulamentul de procedură al Tribunalului.
Un membru al Tribunalului chemat să exercite funcția de avocat general într-o cauză nu poate lua
parte la judecarea acelei cauze.
Articolul 50
Tribunalul se întrunește în camere compuse din trei sau din cinci judecători. Judecătorii aleg dintre ei
pe președinții camerelor. Președinții camerelor de cinci judecători sunt aleși pe trei ani. Mandatul
acestora poate fi reînnoit o dată.
Regulamentul de procedură stabilește compunerea camerelor și repartizarea cauzelor către acestea. În
anumite cazuri, stabilite de regulamentul de procedură, Tribunalul se poate întruni în ședință plenară
sau cu judecător unic.
Regulamentul de procedură poate prevedea de asemenea ca Tribunalul să se întrunească în Marea
Cameră, în cazurile și în condițiile prevăzute de acest regulament.
Articolul 51
Prin derogare de la regula prevăzută la articolul 256 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene, se rezervă Curții de Justiție acțiunile menționate la articolele 263 și 265 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, atunci când acestea sunt introduse de un stat
membru împotriva:
(a) unui act sau a unei abțineri de a hotărî a Parlamentului European sau a Consiliului, sau a celor
două instituții împreună, cu excepția:
— deciziilor adoptate de Consiliu conform articolului 108 alineatul (2) al treilea paragraf din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
— actelor Consiliului adoptate în temeiul unui regulament al Consiliului privind măsuri de
apărare comercială în sensul articolului 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene;
— actelor Consiliului prin care acesta își exercită competențele de executare în conformitate cu
articolul 291 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/221
Protocoale 221
(b) unui act sau a unei abțineri de a hotărî a Comisiei în temeiul articolului 331 alineatul (1) din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Se rezervă Curții, de asemenea, acțiunile menționate la aceleași articole, atunci când acestea sunt
introduse de o instituție a Uniunii împotriva unui act sau a unei abțineri de a hotărî a Parlamentului
European sau a Consiliului, a celor două instituții împreună sau a Comisiei sau sunt introduse de o
instituție a Uniunii împotriva unui act sau a unei abțineri de a hotărî a Băncii Centrale Europene.
Articolul 52
Președintele Curții de Justiție și președintele Tribunalului stabilesc de comun acord modul în care
funcționarii și ceilalți membri ai personalului repartizat Curții își desfășoară activitatea în cadrul
Tribunalului, pentru a-i asigura funcționarea. Anumiți funcționari sau membri ai personalului
auxiliar se subordonează grefierului Tribunalului, care la rândul lui se subordonează președintelui
Tribunalului.
Articolul 53
Procedura în fața Tribunalului este reglementată de titlul III.
Procedura în fața Tribunalului este precizată și completată, în măsura necesară, de regulamentul său
de procedură. Regulamentul de procedură poate face derogare de la articolul 40 al patrulea paragraf
și de la articolul 41 pentru a ține seama de specificul contenciosului în domeniul proprietății
intelectuale.
Prin derogare de la articolul 20 al patrulea paragraf, avocatul general își poate prezenta concluziile
motivate, în scris.
Articolul 54
În cazul în care o cerere sau un alt act de procedură adresat Tribunalului se depune, din greșeală, la
grefierul Curții de Justiție, acesta îl transmite imediat grefierului Tribunalului; în mod similar, în cazul
în care o cerere sau un alt act de procedură adresat Curții se depune, din greșeală, la grefierul
Tribunalului, acesta îl transmite imediat grefierului Curții.
În cazul în care constată că nu are competența de a soluționa o cauză care ține de competența Curții,
Tribunalul o transmite Curții; în mod similar, în cazul în care constată că o cauză ține de competența
Tribunalului, Curtea o transmite acestuia, care nu mai își mai poate declina competența în acest caz.
Atunci când Curtea și Tribunalul sunt sesizate cu cauze având același obiect, care ridică aceeași
chestiune de interpretare sau care pun în discuție validitatea aceluiași act, Tribunalul, după
audierea părților, poate suspenda procedura până la pronunțarea hotărârii de către Curte sau,
atunci când acțiunea este introdusă în temeiul articolului 263 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene, își poate declina competența pentru a permite Curții să se pronunțe cu privire
la aceste acțiuni. În aceeași situație, Curtea poate, de asemenea, decide să suspende procedura; în acest
caz, procedura în fața Tribunalului continuă.
Atunci când un stat membru și o instituție a Uniunii contestă același act, Tribunalul își declină
competența, astfel încât Curtea să se poată pronunța cu privire la aceste acțiuni.
C 83/222 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
222 Tratate consolidate
Articolul 55
Deciziile Tribunalului prin care se finalizează judecata, prin care se soluționează parțial fondul unui
litigiu, prin care se pune capăt unui incident de procedură referitor la o excepție de necompetență sau
de inadmisibilitate se notifică de grefierul Tribunalului tuturor părților, precum și tuturor statelor
membre și instituțiilor Uniunii, chiar în cazul în care acestea nu au intervenit în litigiul înaintat
Tribunalului.
Articolul 56
Deciziile Tribunalului prin care se finalizează judecata, prin care se soluționează parțial fondul unui
litigiu, prin care se pune capăt unui incident de procedură referitor la o excepție de necompetență sau
de inadmisibilitate pot fi atacate cu recurs la Curtea de Justiție în termen de două luni de la
notificarea deciziei atacate.
Recursul poate fi introdus de oricare parte ale cărei concluzii au fost respinse, în totalitate sau în
parte. Cu toate acestea, părțile care intervin, altele decât statele membre și instituțiile Uniunii pot
introduce acest recurs numai în cazul în care decizia Tribunalului le privește în mod direct.
Cu excepția litigiilor între Uniune și agenții săi, recursul poate fi introdus, de asemenea, de statele
membre și de instituțiile Uniunii care nu au intervenit în litigiul înaintat Tribunalului. În acest caz,
statele membre și instituțiile se află într-o poziție identică cu cea a statelor membre sau a instituțiilor
care intervin în primă instanță.
Articolul 57
Orice persoană a cărei cerere de intervenție a fost respinsă de Tribunal poate formula un recurs la
Curtea de Justiție, în termen de două săptămâni de la comunicarea deciziei de respingere.
Părțile în proces pot introduce în fața Curții un recurs împotriva deciziilor Tribunalului pronunțate în
temeiul articolelor 278 sau 279 sau al articolului 299 al patrulea paragraf din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene, sau al articolelor 157 sau 164 al treilea paragraf din Tratatul
CEEA, în termen de două luni de la notificarea acestor decizii.
Recursurile menționate la primul și al doilea paragraf din prezentul articol se judecă în conformitate
cu procedura prevăzută la articolul 39.
Articolul 58
Recursul înaintat Curții de Justiție se limitează la chestiuni de drept. Acesta poate fi întemeiat pe
motive care privesc lipsa de competență a Tribunalului, neregularități ale procedurii în fața Tribunalului
care aduc atingere intereselor recurentului, precum și încălcarea dreptului Uniunii de către
Tribunal.
Recursul nu poate privi exclusiv taxele și cheltuielile de judecată.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/223
Protocoale 223
Articolul 59
În caz de recurs împotriva unei decizii a Tribunalului, procedura în fața Curții de Justiție constă în o
fază scrisă și o fază orală. În condițiile stabilite de regulamentul de procedură, Curtea se poate
pronunța fără procedură orală, după ascultarea avocatului general și a părților.
Articolul 60
Fără a aduce atingere articolelor 278 și 279 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sau
articolului 157 din Tratatul CEEA, recursul nu are efect suspensiv.
Prin derogare de la articolul 280 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, deciziile
Tribunalului care anulează un regulament intră în vigoare numai după expirarea termenului
menționat la articolul 56 primul paragraf din prezentul statut sau, în cazul în care în acest
termen s-a introdus un recurs, după respingerea acestuia, fără a aduce atingere dreptului vreunei
părți de a cere Curții de Justiție, în temeiul articolelor 278 și 279 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene sau al articolului 157 din Tratatul CEEA, suspendarea efectelor regulamentului
anulat sau prescrierea oricărei alte măsuri provizorii.
Articolul 61
În cazul în care recursul este întemeiat, Curtea de Justiție anulează decizia Tribunalului. În acest caz,
Curtea poate fie să soluționeze ea însăși în mod definitiv litigiul atunci când acesta este în stare de
judecată, fie să trimită cauza Tribunalului pentru a se pronunța asupra acesteia.
În caz de trimitere spre rejudecare, Tribunalul este legat de chestiunile de drept soluționate prin
decizia Curții.
În cazul în care un recurs introdus de un stat membru sau de o instituție a Uniunii care nu a
intervenit în litigiul aflat în fața Tribunalului este întemeiat, Curtea poate indica, în cazul în care se
consideră necesar, acele efecte ale deciziei anulate a Tribunalului care trebuie considerate ca definitive
pentru părțile în litigiu.
Articolul 62
În cazurile prevăzute la articolul 256 alineatele (2) și (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene, primul avocat general poate, în cazul în care consideră că există un risc grav pentru
unitatea sau coerența dreptului Uniunii, să propună Curții de Justiție reexaminarea deciziei Tribunalului.
Propunerea trebuie făcută în termen de o lună de la pronunțarea deciziei Tribunalului. În termen de o
lună de la prezentarea propunerii de către primul avocat general, Curtea decide dacă este cazul sau nu
să reexamineze decizia.
Articolul 62a
Curtea de Justiție hotărăște în chestiunile care fac obiectul reexaminării printr-o procedură urgentă, pe
baza dosarului care îi este transmis de Tribunal.
C 83/224 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
224 Tratate consolidate
Cei interesați, menționați la articolul 23 din prezentul statut, și, în cauzele prevăzute la articolul 256
alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, părțile din procedura în fața Tribunalului
au dreptul să depună în fața Curții memorii sau observații scrise privind chestiunile care fac
obiectul reexaminării în termenul stabilit în acest scop.
Curtea poate dispune deschiderea procedurii orale înainte de a se pronunța asupra cauzei.
Articolul 62b
În cazurile prevăzute la articolul 256 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
fără a aduce atingere articolelor 278 și 279 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
propunerea de reexaminare și decizia de deschidere a procedurii de reexaminare nu au efect
suspensiv. În cazul în care Curtea de Justiție constată că hotărârea Tribunalului aduce atingere
unității sau coerenței dreptului Uniunii, aceasta trimite cauza spre rejudecare Tribunalului, care
este ținut de dezlegarea dată chestiunilor de drept de către Curte; Curtea poate preciza care dintre
efectele deciziei Tribunalului urmează a fi considerate definitive în raport cu părțile aflate în litigiu.
Cu toate acestea, dacă soluția litigiului decurge, având în vedere soluția pronunțată în reexaminare,
din constatările privind faptele pe care s-a bazat decizia Tribunalului, Curtea hotărăște definitiv.
În cazurile menționate la articolul 256 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene, în lipsa unei propuneri de reexaminare sau a unei decizii de deschidere a procedurii de
reexaminare, răspunsul sau răspunsurile date de Tribunal chestiunilor deduse judecății sale produc
efecte la epuizarea termenelor prevăzute în acest scop la articolul 62 al doilea paragraf. În cazul
deschiderii unei proceduri de reexaminare, răspunsul sau răspunsurile care fac obiectul reexaminării
produc efecte la încheierea acestei proceduri, cu excepția cazului în care Curtea stabilește altfel. În
cazul în care Curtea constată că decizia Tribunalului aduce atingere unității sau coerenței dreptului
Uniunii, răspunsul dat de Curte la chestiunile care fac obiectul reexaminării înlocuiește decizia
pronunțată de Tribunal.
TITLUL IVa
TRIBUNALELE SPECIALIZATE
Articolul 62c
Dispozițiile referitoare la competența, compunerea, organizarea și procedura tribunalelor specializate
constituite în temeiul articolului 257 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sunt stabilite
în anexa la prezentul statut.
TITLUL V
DISPOZIȚII FINALE
Articolul 63
Regulamentele de procedură ale Curții de Justiție și Tribunalului cuprind toate dispozițiile necesare
aplicării și, dacă este cazul, completării prezentului statut.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/225
Protocoale 225
Articolul 64
Normele privind regimul lingvistic aplicabil Curții de Justiție a Uniunii Europene se stabilesc printr-un
regulament al Consiliului, care hotărăște în unanimitate. Regulamentul menționat se adoptă fie la
cererea Curții de Justiție și după consultarea Comisiei și a Parlamentului European, fie la propunerea
Comisiei și după consultarea Curții de Justiție și a Parlamentului European.
Până la adoptarea normelor menționate anterior, se aplică în continuare dispozițiile regulamentului
de procedură al Curții de Justiție și ale regulamentului de procedură al Tribunalului referitoare la
regimul lingvistic. Prin derogare de la articolele 253 și 254 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene, dispozițiile în cauză se pot modifica sau abroga numai cu aprobarea unanimă a Consiliului.
ANEXA I
TRIBUNALUL FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE
Articolul 1
Tribunalul Funcției Publice a Uniunii Europene, denumit în continuare „Tribunalul Funcției Publice”, exercită în primă
instanță competențe în litigiile dintre Uniune și funcționarii acesteia în temeiul articolului 270 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene, inclusiv în litigiile dintre orice organe, oficii sau agenții și funcționarii acestora pentru
care competența este atribuită Curții de Justiție a Uniunii Europene.
Articolul 2
Tribunalul Funcției Publice este alcătuit din șapte judecători. La cererea Curții de Justiție, Consiliul, hotărând cu majoritate
calificată, poate să mărească numărul de judecători.
Judecătorii sunt numiți pentru o perioadă de șase ani. Judecătorii al căror mandat se încheie pot fi numiți din nou.
Orice post vacant este completat prin numirea unui nou judecător pe o perioadă de șase ani.
Articolul 3
(1) Judecătorii sunt numiți de Consiliu, hotărând în conformitate cu articolul 257 al patrulea paragraf din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene, după consultarea comitetului prevăzut de prezentul articol. La numirea judecătorilor,
Consiliul asigură o componență cât mai echilibrată a Tribunalului Funcției Publice pe criteriul geografic cât mai
extins posibil dintre resortisanții statelor membre și în ceea ce privește sistemele juridice naționale reprezentate.
(2) Orice persoană care este cetățean al Uniunii Europene și îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 257 al
patrulea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene își poate prezenta candidatura. Consiliul,
hotărând la recomandarea Curții de Justiție, determină condițiile și modalitățile de depunere și de prelucrare a acestor
candidaturi.
(3) Se constituie un comitet alcătuit din șapte persoane selectate dintre foști membri ai Curții de Justiție și ai
Tribunalului și dintre juriști recunoscuți pentru competențele lor. Desemnarea membrilor comitetului și normele de
funcționare sunt determinate de Consiliu, hotărând la recomandarea președintelui Curții de Justiție.
C 83/226 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
226 Tratate consolidate
(4) Comitetul își dă avizul asupra caracterului corespunzător al candidaților de a exercita funcția de judecător al
Tribunalului Funcției Publice. Comitetul atașează avizului său o listă de candidați care dețin cea mai potrivită experiență
de nivel înalt. O astfel de listă conține numele a cel puțin de două ori mai mulți candidați față de numărul judecătorilor ce
urmează a fi numiți de Consiliu.
Articolul 4
(1) Judecătorii aleg dintre ei președintele Tribunalului Funcției Publice pentru un mandat de trei ani. Președintele poate
fi reales.
(2) Tribunalul Funcției Publice judecă în camere formate din trei judecători. În anumite cazuri prevăzute de regulamentul
său de procedură, cauzele pot fi judecate în ședință plenară, în cameră alcătuită din cinci judecători sau de un
judecător unic.
(3) Președintele Tribunalului Funcției Publice prezidează plenul și camera formată din cinci judecători. Președinții
camerelor formate din trei judecători sunt desemnați în condițiile precizate la alineatul (1). În cazul în care președintele
Tribunalului Funcției Publice face parte dintr-o cameră formată din trei judecători, acesta prezidează această cameră.
(4) Competențele plenului și cvorumul necesar, precum și compunerea camerelor și repartizarea cauzelor sunt reglementate
prin regulamentul de procedură.
Articolul 5
Articolele 2-6, 14, 15, articolul 17 primul, al doilea și al cincilea paragraf, precum și articolul 18 din Statutul Curții de
Justiție a Uniunii Europene se aplică Tribunalului Funcției Publice și membrilor acestuia.
Jurământul la care se face referire la articolul 2 din statut este depus în fața Curții de Justiție, iar deciziile prevăzute la
articolele 3, 4 și 6 sunt adoptate de Curtea de Justiție, după consultarea Tribunalului Funcției Publice.
Articolul 6
(1) Tribunalul Funcției Publice este sprijinit de serviciile din cadrul Curții de Justiție și Tribunalului. Președintele Curții
de Justiție sau, după caz, președintele Tribunalului stabilește, de comun acord cu președintele Tribunalului Funcției Publice,
condițiile în care funcționarii și ceilalți agenți de pe lângă Curte sau Tribunal își aduc contribuția la funcționarea
Tribunalului Funcției Publice. Anumiți funcționari sau alți agenți sunt subordonați grefierului Tribunalului Funcției
Publice, sub autoritatea președintelui Tribunalului menționat.
(2) Tribunalul Funcției Publice numește grefierul și stabilește statutul acestuia. Articolul 3 al patrulea paragraf și
articolele 10, 11 și 14 din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene se aplică grefierului Tribunalului.
Articolul 7
(1) Procedura în fața Tribunalului Funcției Publice este reglementată de titlul III din Statutul Curții de Justiție a Uniunii
Europene, cu excepția articolelor 22 și 23. În măsura în care este necesar, procedura este completată și detaliată în
regulamentul de procedură.
(2) Dispozițiile referitoare la regimul lingvistic al Tribunalului se aplică și Tribunalului Funcției Publice.
(3) Faza scrisă a procedurii cuprinde prezentarea cererii și a memoriului în apărare, cu excepția cazului în care
Tribunalul Funcției Publice hotărăște că este necesar un al doilea schimb de memorii scrise. Atunci când are loc un al
doilea schimb de memorii, Tribunalul Funcției Publice poate decide, cu acordul părților, să se pronunțe fără procedură
orală.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/227
Protocoale 227
(4) În toate etapele procedurii, inclusiv în momentul depunerii cererii, Tribunalul Funcției Publice poate examina
posibilitățile unei soluționări pe cale amiabilă a litigiului și poate încerca facilitarea unei asemenea soluționări.
(5) Tribunalul Funcției Publice se pronunță cu privire la cheltuielile de judecată. Sub rezerva dispozițiilor specifice din
regulamentul de procedură, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată.
Articolul 8
(1) Atunci când o cerere sau un alt act de procedură adresat Tribunalului Funcției Publice este depus din greșeală la
grefierul Curții de Justiție sau al Tribunalului, acesta va fi transmis de îndată de grefierul respectiv grefierului Tribunalului
Funcției Publice. De asemenea, atunci când o cerere sau un alt act de procedură adresat Curții sau Tribunalului este depus
din greșeală la grefierul Tribunalului Funcției Publice, acesta va fi trimis de îndată de grefierul respectiv grefierului Curții
sau celui al Tribunalului.
(2) Atunci când Tribunalul Funcției Publice constată că nu are competența să judece o acțiune care este de competența
Curții sau a Tribunalului, Tribunalul Funcției Publice trimite cauza Curții sau Tribunalului. De asemenea, atunci când
Curtea sau Tribunalul constată că o cauză este de competența Tribunalului Funcției Publice, instanța sesizată trimite cauza
Tribunalului Funcției Publice, care nu-și mai poate declina competența.
(3) Atunci când Tribunalul Funcției Publice și Tribunalul sunt sesizate în cauze în care se ridică aceeași chestiune de
interpretare sau în care este pusă în discuție validitatea aceluiași act, Tribunalul Funcției Publice, după audierea părților,
poate suspenda procedura până la pronunțarea hotărârii de către Tribunal.
Atunci când Tribunalul Funcției Publice și Tribunalul sunt sesizate în cauze care au același obiect, Tribunalul Funcției
Publice își declină competența, astfel încât Tribunalul să se poată pronunța în aceste cauze.
Articolul 9
Se poate formula recurs în fața Tribunalului în termen de două luni de la notificarea deciziei atacate împotriva deciziilor
Tribunalului Funcției Publice prin care se finalizează judecata și a deciziilor acestuia prin care se soluționează parțial
fondul unui litigiu sau prin care se pune capăt unui incident de procedură referitor la o excepție de necompetență sau de
inadmisibilitate.
Un asemenea recurs poate fi formulat de oricare dintre părți care cade, în tot sau în parte, în pretenții. Cu toate acestea,
intervenienții, alții decât statele membre și instituțiile Uniunii, pot formula recurs numai atunci când decizia Tribunalului
Funcției Publice îi afectează în mod direct.
Articolul 10
(1) Orice persoană a cărei cerere de intervenție a fost respinsă de Tribunalul Funcției Publice poate formula recurs la
Tribunal în termen de două săptămâni de la notificarea deciziei de respingere a cererii.
(2) Părțile la procedură pot formula recurs în fața Tribunalului împotriva deciziilor Tribunalului Funcției Publice
adoptate în temeiul articolului 278 sau 279 sau al articolului 299 al patrulea paragraf din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene și al articolului 157 sau 164 al treilea paragraf din Tratatul CEEA în termen de două luni de la
notificarea acestora.
(3) Președintele Tribunalului poate să se pronunțe asupra recursurilor formulate în conformitate cu alineatele (1) și (2),
conform unei proceduri sumare care derogă, după cum este necesar, de la unele dintre normele conținute în prezenta
anexă și care va fi prevăzută de regulamentul de procedură al Tribunalului.
C 83/228 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
228 Tratate consolidate
Articolul 11
(1) Un recurs în fața Tribunalului este limitat la chestiuni de drept. Acesta poate fi fondat pe lipsa de competență a
Tribunalului Funcției Publice, pe încălcarea procedurii în fața Tribunalului care aduce atingere intereselor părții în cauză,
cât și pe încălcarea dreptului Uniunii de către Tribunalul Funcției Publice.
(2) Recursul nu poate privi numai cheltuielile de judecată sau partea obligată să le plătească.
Articolul 12
(1) Fără a aduce atingere articolelor 278 și 279 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolului 157
din Tratatul CEEA, recursul în fața Tribunalului nu are efect suspensiv.
(2) În cazul unui recurs împotriva unei decizii a Tribunalului Funcției Publice, procedura în fața Tribunalului constă
dintr-o fază scrisă și o fază orală. În conformitate cu condițiile prevăzute de regulamentul de procedură, Tribunalul poate,
după audierea părților, să se pronunțe fără procedură orală.
Articolul 13
(1) Atunci când recursul este întemeiat, Tribunalul anulează decizia Tribunalului Funcției Publice și se pronunță el
însuși asupra litigiului. Acesta trimite cauza Tribunalului Funcției Publice spre rejudecare în cazul în care litigiul nu este în
stare de judecată.
(2) Atunci când cauza este trimisă Tribunalului Funcției Publice spre rejudecare, acesta este ținut de dezlegarea dată
chestiunilor de drept prin decizia Tribunalului.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/229
Protocoale 229
PROTOCOLUL (nr. 4)
PRIVIND STATUTUL SISTEMULUI EUROPEAN AL BĂNCILOR
CENTRALE ȘI AL BĂNCII CENTRALE
EUROPENE
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
DORIND să stabilească Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene
menționat la articolul 129 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziții, care se anexează la Tratatul privind Uniunea
Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:
CAPITOLUL I
SISTEMUL EUROPEAN AL BĂNCILOR CENTRALE
Articolul 1
Sistemul European al Băncilor Centrale
În conformitate cu articolul 282 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
Banca Centrală Europeană (BCE) și băncile centrale naționale constituie Sistemul European al Băncilor
Centrale (SEBC). BCE și băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro
constituie Eurosistemul.
SEBC și BCE își îndeplinesc funcțiile și își desfășoară activitățile în conformitate cu dispozițiile
tratatelor și ale prezentului statut.
CAPITOLUL II
OBIECTIVELE ȘI MISIUNILE SEBC
Articolul 2
Obiectivele
În conformitate cu articolul 127 alineatul (1) și cu articolul 282 alineatul (2) din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene, obiectivul principal al SEBC este menținerea stabilității prețurilor. Fără
a aduce atingere obiectivului privind stabilitatea prețurilor, SEBC sprijină politicile economice generale
din Uniune, cu scopul de a contribui la realizarea obiectivelor Uniunii, definite la articolul 3 din
Tratatul privind Uniunea Europeană. SEBC acționează potrivit principiului unei economii de piață
deschise în care concurența este liberă, favorizând o alocare eficientă a resurselor și respectând
principiile stabilite la articolul 119 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
C 83/230 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
230 Tratate consolidate
Articolul 3
Misiunile
3.1 În conformitate cu articolul 127 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene, misiunile fundamentale care urmează să fie îndeplinite prin intermediul SEBC sunt:
— definirea și aplicarea politicii monetare a Uniunii;
— desfășurarea operațiunilor de schimb valutar, în conformitate cu articolul 219 din tratatul
menționat;
— deținerea și administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre;
— promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți.
3.2 În conformitate cu articolul 127 alineatul (3) din tratatul menționat, a treia liniuță din
articolul 3.1 se aplică fără să aducă atingere deținerii și administrării fondurilor de rulment în
valută de către guvernele statelor membre.
3.3 În conformitate cu articolul 127 alineatul (5) din tratatul menționat, SEBC contribuie la buna
desfășurare a politicilor promovate de autoritățile competente în ceea ce privește supravegherea
prudențială a instituțiilor de credit și stabilitatea sistemului financiar.
Articolul 4
Funcțiile consultative
În conformitate cu articolul 127 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:
(a) BCE este consultată:
— cu privire la orice act al Uniunii propus în domeniile care sunt de competența sa;
— de autoritățile naționale cu privire la orice proiect de reglementare în domeniile care sunt de
competența sa, dar în limitele și în condițiile stabilite de Consiliu, în conformitate cu
procedura prevăzută la articolul 41;
(b) în domeniile care sunt de competența sa, BCE poate prezenta avize instituțiilor, organelor,
oficiilor și agențiilor Uniunii sau autorităților naționale.
Articolul 5
Culegerea de informații statistice
5.1 Pentru realizarea misiunilor SEBC, BCE, sprijinită de băncile centrale naționale, culege informațiile
statistice necesare, fie de la autoritățile naționale competente, fie direct de la agenții
economici. În acest scop, BCE cooperează cu instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii, cu
autoritățile competente ale statelor membre sau ale țărilor terțe, precum și cu organizațiile internaționale.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/231
Protocoale 231
5.2 În măsura în care este posibil, băncile centrale naționale îndeplinesc misiunile descrise la
articolul 5.1.
5.3 BCE are datoria să promoveze, în cazul în care este necesar, armonizarea regulilor și practicilor
privind culegerea, elaborarea și difuzarea datelor statistice din domeniile care sunt de
competența sa.
5.4 În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 41, Consiliul stabilește persoanele fizice și
juridice supuse obligației de raportare, regimul de confidențialitate și dispozițiile corespunzătoare de
executare și de sancționare.
Articolul 6
Cooperarea internațională
6.1 În domeniul cooperării internaționale privind misiunile încredințate SEBC, BCE decide modul
de reprezentare a SEBC.
6.2 BCE și, sub rezerva acordului acesteia, băncile centrale naționale pot să participe la instituțiile
monetare internaționale.
6.3 Articolele 6.1 și 6.2 se aplică fără a aduce atingere articolului 138 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene.
CAPITOLUL III
ORGANIZAREA SEBC
Articolul 7
Independența
În conformitate cu articolul 130 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în exercitarea
competențelor și în îndeplinirea misiunilor și îndatoririlor care le-au fost conferite prin tratate și prin
prezentul statut, BCE, băncile centrale naționale sau membrii organelor lor de decizie nu pot solicita
sau accepta instrucțiuni de la instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii, de la guvernele statelor
membre sau de la orice alt organism. Instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii, precum și
guvernele statelor membre se angajează să respecte acest principiu și să nu încerce să influențeze
membrii organelor de decizie ale BCE sau ale băncilor centrale naționale în îndeplinirea misiunilor
acestora.
Articolul 8
Principiul general
SEBC este condus de organele de decizie ale BCE.
C 83/232 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
232 Tratate consolidate
Articolul 9
Banca Centrală Europeană
9.1 BCE care, în conformitate cu articolul 282 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene, are personalitate juridică, se bucură în fiecare din statele membre de capacitatea
juridică cea mai largă, recunoscută persoanelor juridice prin legislația internă; BCE poate în special să
dobândească sau să înstrăineze bunuri mobile și imobile și să stea în justiție.
9.2 BCE se asigură ca misiunile conferite SEBC în conformitate cu articolul 127 alineatele (2), (3)
și (5) din tratatul menționat să fie îndeplinite prin propriile sale activități, în conformitate cu
prezentul statut, sau prin intermediul băncilor centrale naționale, în conformitate cu articolele
12.1. și 14.
9.3 În conformitate cu articolul 129 alineatul (1) din tratatul menționat, organele de decizie ale
BCE sunt Consiliul guvernatorilor și Comitetul executiv.
Articolul 10
Consiliul guvernatorilor
10.1 În conformitate cu articolul 283 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene, Consiliul guvernatorilor este format din membrii Comitetului executiv și guvernatorii
băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro.
10.2 Fiecare membru al Consiliului guvernatorilor dispune de un vot. Începând cu data de la care
numărul membrilor Consiliului guvernatorilor depășește douăzeci și unu, fiecare membru al Comitetului
executiv dispune de un vot, iar numărul guvernatorilor cu drept de vot este de cincisprezece.
Aceste drepturi de voturi se repartizează și se exercită prin rotație după cum urmează:
— începând cu data de la care numărul guvernatorilor depășește cincisprezece și până când acesta
ajunge la douăzeci și doi, guvernatorii sunt repartizați în două grupuri, conform unui clasament
în funcție de mărimea cotei deținute de statul membru căruia îi aparține banca centrală națională
din produsul intern brut total la prețul pieței și din bilanțul agregat total al instituțiilor financiare
monetare ale statelor membre a căror monedă este euro. Cotelor din produsul intern brut total la
prețul pieței și din bilanțul agregat total al instituțiilor financiare monetare le sunt atribuite
ponderi de 5/6 și, respectiv, de 1/6. Primul grup este format din cinci guvernatori, iar cel de-al
doilea din restul guvernatorilor. Frecvența exercitării drepturilor de vot ale guvernatorilor din
primul grup nu este mai mică decât cea a exercitării drepturilor de vot ale guvernatorilor din cel
de-al doilea grup. Sub rezerva tezei anterioare, primului grup i se atribuie patru voturi, iar celui
de-al doilea i se atribuie unsprezece voturi;
— începând cu data la care numărul guvernatorilor ajunge la douăzeci și doi, guvernatorii sunt
repartizați în trei grupuri, în funcție de un clasament care se bazează pe criteriile menționate
anterior. Primul grup este format din cinci guvernatori și i se atribuie patru voturi. Al doilea grup
este format din jumătate din numărul total al guvernatorilor, orice fracțiune fiind rotunjită în sus
până la numărul întreg cel mai apropiat și i se atribuie opt voturi. Al treilea grup este format din
ceilalți guvernatori și i se atribuie trei voturi;
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/233
Protocoale 233
— în cadrul fiecărui grup, guvernatorii dispun de dreptul de vot pentru perioade egale de timp;
— pentru calcularea cotelor din produsul intern brut total la prețul pieței, se aplică articolul 29.2.
Bilanțul agregat total al instituțiilor financiare monetare se calculează în conformitate cu cadrul
statistic aplicabil în Uniune la data efectuării calculului;
— de fiecare dată când produsul intern brut total la prețul pieței se ajustează în conformitate cu
articolul 29.3, sau de fiecare dată când numărul guvernatorilor crește, mărimea și/sau structura
grupurilor se adaptează în conformitate cu principiile menționate anterior;
— Consiliul guvernatorilor, hotărând cu o majoritate de două treimi din numărul total al membrilor
săi, cu sau fără drept de vot, ia toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a principiilor
menționate anterior și poate decide amânarea utilizării sistemului de rotație până la data la care
numărul de guvernatori depășește optsprezece.
Dreptul de vot se exercită personal. Prin derogare de la această normă, regulamentul intern menționat
la articolul 12.3 poate să prevadă că membrii Consiliului guvernatorilor își pot exercita dreptul de vot
prin intermediul teleconferinței. De asemenea, regulamentul prevede că un membru al Consiliului
guvernatorilor care nu poate participa la reuniunile acestui Consiliu pe o perioadă îndelungată, poate
desemna un supleant în calitate de membru al Consiliului guvernatorilor.
Dispozițiile alineatelor anterioare nu aduc atingere dreptului de vot al tuturor membrilor Consiliului
guvernatorilor, cu sau fără drept de vot, în conformitate cu articolele 10.3, 40.2 și 40.3.
Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul statut, Consiliul guvernatorilor hotărăște cu
majoritatea simplă a membrilor cu drept de vot. În caz de egalitate, președintele are votul decisiv.
Cvorumul necesar pentru ca Consiliul guvernatorilor să poată vota este de două treimi din membrii
cu drept de vot. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, președintele poate convoca o ședință
extraordinară în cadrul căreia deciziile pot fi luate indiferent de cvorum.
10.3 Pentru toate deciziile care trebuie luate în temeiul articolelor 28, 29, 30, 32 și 33, voturile
membrilor Consiliului guvernatorilor sunt ponderate în funcție de cotele pe care băncile centrale
naționale le dețin în capitalul subscris al BCE. Ponderea voturilor membrilor Comitetului executiv este
egală cu zero. O decizie care necesită o majoritate calificată se consideră adoptată în cazul în care
voturile favorabile exprimate reprezintă cel puțin două treimi din capitalul subscris al BCE și cel puțin
jumătate din acționari. În cazul în care un guvernator nu poate fi prezent, acesta poate desemna un
supleant pentru a exprima votul său ponderat.
10.4 Reuniunile sunt confidențiale. Consiliul guvernatorilor poate decide să facă public rezultatul
deliberărilor sale.
10.5 Consiliul guvernatorilor se întrunește de cel puțin zece ori pe an.
C 83/234 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
234 Tratate consolidate
Articolul 11
Comitetul executiv
11.1 În conformitate cu articolul 283 alineatul (2) primul paragraf din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene, Comitetul executiv este format din președinte, vicepreședinte și alți patru
membri.
Membrii își exercită funcțiile cu normă întreagă. Niciun membru nu poate exercita o altă profesie,
remunerată sau nu, în afară de cazul în care i s-a acordat în mod excepțional o derogare de către
Consiliul guvernatorilor.
11.2 În conformitate cu articolul 283 alineatul (2) al doilea paragraf din tratatul menționat,
președintele, vicepreședintele și ceilalți membri ai Comitetului executiv sunt numiți de Consiliul
European, hotărând cu majoritate calificată, la recomandarea Consiliului și după consultarea Parlamentului
European și a Consiliului guvernatorilor, dintre persoanele a căror autoritate și experiență
profesională în domeniul monetar sau bancar sunt recunoscute.
Mandatul acestora are o durată de opt ani și nu poate fi reînnoit.
Numai resortisanții statelor membre pot fi membri ai Comitetului executiv.
11.3 Condițiile de angajare a membrilor Comitetului executiv, în special salariile, pensiile și alte
prestații de asigurări sociale fac obiectul contractelor încheiate cu BCE și se stabilesc de Consiliul
guvernatorilor la propunerea unui comitet format din trei membri numiți de Consiliul guvernatorilor
și din trei membri numiți de Consiliu. Membrii Comitetului executiv nu au drept de vot în chestiunile
reglementate de prezentul alineat.
11.4 În cazul în care un membru al Comitetului executiv nu mai îndeplinește condițiile necesare
exercitării funcțiilor sale sau în care a comis o abatere gravă, Curtea de Justiție îl poate demite, la
cererea Consiliului guvernatorilor sau a Comitetului executiv.
11.5 Fiecare membru al Comitetului executiv prezent la ședințe are dreptul să voteze și dispune în
acest scop de un vot. În cazul în care nu există dispoziții contrare, deciziile Comitetului executiv se
iau cu majoritatea simplă a voturilor exprimate. În cazul în care există un număr egal de voturi, votul
președintelui este hotărâtor. Procedura de vot este precizată în regulamentul de procedură menționat
la articolul 12.3.
11.6 Comitetul executiv este răspunzător pentru administrarea curentă a BCE.
11.7 Locurile vacante din Comitetul executiv sunt ocupate prin numirea de noi membri, în
conformitate cu articolul 11.2.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/235
Protocoale 235
Articolul 12
Responsabilitățile organelor de decizie
12.1 Consiliul guvernatorilor adoptă orientările și ia deciziile necesare pentru îndeplinirea
misiunilor încredințate SEBC prin tratate și prin prezentul statut. Consiliul guvernatorilor definește
politica monetară a Uniunii, inclusiv, dacă este cazul, deciziile privind obiectivele monetare intermediare,
ratele dobânzilor de referință și constituirea rezervelor în cadrul SEBC, și stabilește orientările
necesare aplicării lor.
Comitetul executiv pune în aplicare politica monetară în conformitate cu orientările și deciziile
adoptate de Consiliul guvernatorilor. În acest cadru, Comitetul executiv dă instrucțiunile necesare
băncilor centrale naționale. În afară de aceasta, Comitetului executiv îi pot fi delegate anumite
competențe prin decizia Consiliului guvernatorilor.
În măsura în care se consideră că acest lucru este posibil și oportun, și fără a aduce atingere
prevederilor prezentului articol, BCE recurge la băncile centrale naționale pentru executarea operațiunilor
care țin de misiunile SEBC.
12.2 Comitetul executiv răspunde de pregătirea reuniunilor Consiliului guvernatorilor.
12.3 Consiliul guvernatorilor adoptă un regulament intern prin care stabilește organizarea internă
a BCE și a organelor sale de decizie.
12.4 Funcțiile consultative menționate la articolul 4 sunt exercitate de Consiliul guvernatorilor.
12.5 Consiliul guvernatorilor ia deciziile menționate la articolul 6.
Articolul 13
Președintele
13.1 Președintele sau, în absența acestuia, vicepreședintele, prezidează Consiliul guvernatorilor și
Comitetul executiv al BCE.
13.2 Fără a aduce atingere articolului 38, președintele sau persoana pe care acesta o desemnează
în acest scop reprezintă BCE în exterior.
Articolul 14
Băncile centrale naționale
14.1 În conformitate cu articolul 131 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, fiecare
stat membru asigură compatibilitatea legislației sale naționale, inclusiv a statutului băncii sale centrale
naționale, cu tratatele și cu prezentul statut.
14.2 Statutele băncilor centrale naționale prevăd, în special, că durata mandatului guvernatorului
băncii centrale naționale nu poate fi mai mică de cinci ani.
C 83/236 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
236 Tratate consolidate
Un guvernator poate fi eliberat din funcție numai în cazul în care nu mai îndeplinește condițiile
necesare exercitării îndatoririlor sale sau în care a comis o abatere gravă. Împotriva deciziei luate în
această privință, guvernatorul respectiv sau Consiliul guvernatorilor poate introduce la Curtea de
Justiție o acțiune întemeiată pe încălcarea tratatelor sau a oricărei norme de drept de aplicare a
acestora. Acțiunea respectivă trebuie să fie formulată într-un termen de două luni, după caz, fie de la
publicarea deciziei sau de la notificarea sa reclamantului fie, în absența unei astfel de notificări, din
ziua în care reclamantul a luat cunoștință de decizie.
14.3 Băncile centrale naționale fac parte integrantă din SEBC și acționează în conformitate cu
orientările și instrucțiunile BCE. Consiliul guvernatorilor ia măsurile necesare pentru a asigura
respectarea orientărilor și instrucțiunilor BCE, și solicită să-i fie furnizate toate informațiile necesare.
14.4 Băncile centrale naționale pot îndeplini și alte funcții în afara celor menționate de prezentul
statut, cu excepția cazurilor în care Consiliul guvernatorilor decide, cu o majoritate de două treimi
din voturile exprimate, că funcțiile respective interferează cu obiectivele și misiunile SEBC. Aceste
funcții, pe care băncile centrale naționale le exercită pe propria răspundere și pe propriul risc, nu sunt
considerate ca făcând parte din funcțiile SEBC.
Articolul 15
Obligații de raportare
15.1 BCE întocmește și publică rapoarte asupra activității SEBC cel puțin o dată pe trimestru.
15.2 În fiecare săptămână se publică o situație financiară consolidată a SEBC.
15.3 În conformitate cu articolul 284 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene, BCE prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, precum și Consiliului
European un raport anual privind activitatea SEBC și politica monetară din anul precedent și din
anul în curs.
15.4 Rapoartele și situațiile menționate de prezentul articol se pun la dispoziția persoanelor
interesate în mod gratuit.
Articolul 16
Bancnotele
În conformitate cu articolul 128 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
Consiliul guvernatorilor este singurul împuternicit să autorizeze emisiunea de bancnote în euro în
cadrul Uniunii. BCE și băncile centrale naționale pot emite asemenea bancnote. Bancnotele emise de
BCE și de băncile centrale naționale sunt singurele care au statutul de mijloc legal de plată în cadrul
Uniunii.
BCE respectă, pe cât posibil, practicile existente în ceea ce privește emisiunea și grafica bancnotelor.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/237
Protocoale 237
CAPITOLUL IV
FUNCȚIILE MONETARE ȘI OPERAȚIUNILE SEBC
Articolul 17
Conturi la BCE și la băncile centrale naționale
Pentru a-și desfășura operațiunile, BCE și băncile centrale naționale pot deschide conturi pentru
instituțiile de credit, pentru organismele publice și pentru alți participanți pe piață și pot accepta
active drept garanție, inclusiv titluri în formă dematerializată.
Articolul 18
Operațiunile de piață monetară și de credit
18.1 Pentru a atinge obiectivele SEBC și a-și îndeplini misiunile, BCE și băncile centrale naționale
pot:
— să intervină pe piețele financiare, fie prin operațiuni simple de vânzare și cumpărare (la vedere și
la termen) sau prin contracte de report, fie prin primirea sau acordarea de împrumuturi de
creanțe și instrumente tranzacționabile exprimate în moneda euro sau în alte monede, precum
și de metale prețioase;
— să desfășoare operațiuni de creditare cu instituțiile de credit și cu alți participanți pe piață, pe baza
unor garanții corespunzătoare.
18.2 BCE stabilește principiile generale ale operațiunilor de piață monetară și de credit desfășurate
de ea însăși sau de băncile centrale naționale, inclusiv cele privind comunicarea condițiilor în care
acestea sunt dispuse să participe la aceste operațiuni.
Articolul 19
Rezervele minime obligatorii
19.1 Sub rezerva articolului 2, BCE este împuternicită să impună instituțiilor de credit stabilite în
statele membre obligația constituirii de rezerve minime obligatorii la BCE și la băncile centrale
naționale, în conformitate cu obiectivele de politică monetară. Consiliul guvernatorilor poate
adopta regulamente privind calcularea și determinarea rezervelor minime obligatorii. În cazul nerespectării
acestei obligații, BCE are dreptul de a percepe dobânzi penalizatoare sau de a impune alte
sancțiuni cu efect similar.
19.2 În vederea aplicării prezentului articol, Consiliul definește, în conformitate cu procedura
prevăzută la articolul 41, baza de calcul a rezervelor minime obligatorii și raportul maxim
admisibil dintre aceste rezerve și baza lor de calcul, precum și sancțiunile corespunzătoare în caz
de nerespectare.
C 83/238 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
238 Tratate consolidate
Articolul 20
Alte instrumente de control monetar
Consiliul guvernatorilor poate hotărî, cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate, să
recurgă la alte metode operaționale de control monetar pe care le consideră adecvate, cu respectarea
articolului 2.
În cazul în care aceste metode implică obligații pentru terți, Consiliul stabilește sfera lor de aplicare,
în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 41.
Articolul 21
Operațiunile cu organismele publice
21.1 În conformitate cu articolul 123 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, se
interzice BCE și băncilor centrale naționale să acorde credite pe descoperit de cont sau orice alt
tip de facilitate de credit instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii, administrațiilor centrale,
autorităților regionale sau locale, celorlalte autorități publice, celorlalte organisme sau întreprinderi
publice din statele membre; se interzice, de asemenea, cumpărarea de titluri de creanță, direct de la
acestea, de către BCE sau de către băncile centrale naționale.
21.2 BCE și băncile centrale naționale pot acționa în calitate de agenți fiscali pentru instituțiile
menționate la articolul 21.1.
21.3 Dispozițiile prezentului articol nu se aplică instituțiilor publice de credit care, în contextul
furnizării de lichidități de către băncile centrale, beneficiază, din partea băncilor centrale naționale și a
BCE, de același tratament ca și instituțiile private de credit.
Articolul 22
Sistemele de compensare și de plăți
BCE și băncile centrale naționale pot acorda facilități, iar BCE poate adopta regulamente în vederea
asigurării eficienței și solidității sistemelor de compensare și de plăți în cadrul Uniunii și în raporturile
cu țările terțe.
Articolul 23
Operațiunile externe
BCE și băncile centrale naționale pot:
— să stabilească relații cu băncile centrale și instituțiile financiare din țările terțe și, în cazul în care
este necesar, cu organizațiile internaționale;
— să dobândească și să vândă, la vedere sau la termen, orice tip de active valutare și de metale
prețioase. Termenul „active valutare” include titlurile și toate celelalte active exprimate în moneda
oricărei țări sau în unități de cont, indiferent de forma în care sunt deținute;
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/239
Protocoale 239
— să dețină și să administreze activele menționate la prezentul articol;
— sa desfășoare toate tipurile de operațiuni bancare cu țările terțe și cu organizațiile internaționale,
inclusiv operațiuni de împrumut și credit.
Articolul 24
Alte operațiuni
În afara operațiunilor care rezultă din misiunile lor, BCE și băncile centrale naționale pot desfășura
operațiuni în scopuri administrative sau în beneficiul personalului acestora.
CAPITOLUL V
SUPRAVEGHEREA PRUDENȚIALĂ
Articolul 25
Supravegherea prudențială
25.1 BCE poate să adopte avize și să fie consultată de Consiliu, de Comisie și de autoritățile
competente din statele membre, cu privire la domeniul de aplicare și punerea în aplicare a legislației
Uniunii privind supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și stabilitatea sistemului financiar.
25.2 În conformitate cu orice regulament adoptat de Consiliu în temeiul articolului 127 alineatul
(6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, BCE poate îndeplini misiuni specifice în
legătură cu politicile în materie de supraveghere prudențială a instituțiilor de credit și a altor instituții
financiare, cu excepția întreprinderilor de asigurări.
CAPITOLUL VI
DISPOZIȚII FINANCIARE ALE SEBC
Articolul 26
Conturile financiare
26.1 Exercițiul financiar al BCE și al băncilor centrale naționale începe în prima zi a lunii ianuarie
și se încheie în ultima zi a lunii decembrie.
26.2 Conturile anuale ale BCE sunt întocmite de Comitetul executiv în conformitate cu principiile
stabilite de Consiliul guvernatorilor. Conturile se aprobă de Consiliul guvernatorilor și apoi se publică.
26.3 În scopuri de analiză și administrare, Comitetul executiv întocmește un bilanț consolidat al
SEBC, cuprinzând activele și pasivele băncilor centrale naționale care fac parte din SEBC.
C 83/240 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
240 Tratate consolidate
26.4 În vederea aplicării prezentului articol, Consiliul guvernatorilor adoptă normele necesare
standardizării procedurilor contabile și de raportare cu privire la operațiunile băncilor centrale
naționale.
Articolul 27
Auditul
27.1 Conturile BCE și ale băncilor centrale naționale sunt supuse auditării de auditori externi
independenți, desemnați la recomandarea Consiliului guvernatorilor și agreați de Consiliu. Auditorii
sunt pe deplin împuterniciți să examineze toate registrele și conturile BCE și ale băncilor centrale
naționale, și să obțină toate informațiile privind operațiunile lor.
27.2 Dispozițiile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se aplică
numai cu privire la examinarea eficienței administrării BCE.
Articolul 28
Capitalul BCE
28.1 Capitalul BCE este de 5 miliarde euro. Capitalul poate fi majorat, dacă este cazul, prin decizia
Consiliului guvernatorilor hotărând cu majoritatea calificată menționată la articolul 10.3, în limitele și
în condițiile stabilite de Consiliu în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 41.
28.2 Băncile centrale naționale sunt singurele autorizate să subscrie și să dețină capitalul BCE.
Subscrierea capitalului se realizează potrivit grilei de repartiție stabilite în conformitate cu
articolul 29.
28.3 Consiliul guvernatorilor, hotărând cu majoritatea calificată menționată la articolul 10.3,
stabilește cuantumul și modalitățile de vărsare a capitalului.
28.4 Sub rezerva articolului 28.5, cotele băncilor centrale naționale din capitalul subscris al BCE
nu pot fi cesionate, nu pot face obiectul garanțiilor reale mobiliare și nu pot fi supuse popririi/
sechestrului.
28.5 În cazul în care grila de repartiție menționată la articolul 29 este ajustată, băncile centrale
naționale transferă între ele cotele din capital corespunzătoare, astfel încât repartiția acestor cote să
corespundă noii grile. Consiliul guvernatorilor stabilește modalitățile și condițiile de transfer.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/241
Protocoale 241
Articolul 29
Grila de repartiție pentru subscrierea capitalului
29.1 Grila de repartiție pentru subscrierea capitalului BCE, stabilită pentru prima dată în 1998 cu
ocazia instituirii SEBC, se determină prin atribuirea unei ponderi în această grilă fiecărei bănci
centrale naționale, egală cu suma a:
— 50 % din cota pe care statul membru respectiv o deține în cadrul populației Uniunii în penultimul
an dinaintea înființării SEBC,
— 50 % din cota pe care statul membru respectiv o deține din produsul intern brut al Uniunii la
prețurile pieței, așa cum a fost înregistrat pe durata ultimilor cinci ani care au precedat penultimul
an dinaintea înființării SEBC,
Procentele se rotunjesc în sus sau în jos până la cel mai apropiat multiplu de 0,0001%.
29.2 Datele statistice necesare aplicării prezentului articol sunt furnizate de Comisie în conformitate
cu normele adoptate de Consiliu, potrivit procedurii menținate la articolul 41.
29.3 Ponderile atribuite băncilor centrale naționale se ajustează la fiecare cinci ani după înființarea
SEBC, prin analogie cu dispozițiile articolului 29.1. Grila de repartiție ajustată se aplică din prima zi a
anului următor.
29.4 Consiliul guvernatorilor ia orice alte măsuri necesare pentru aplicarea prezentului articol.
Articolul 30
Transferul activelor din rezervele valutare la BCE
30.1. Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 28, băncile centrale naționale pun la dispoziția
BCE active din rezervele valutare, altele decât monedele statelor membre, euro, poziții de rezervă la
FMI și DST, până la echivalentul sumei de 50 de miliarde euro. Consiliul guvernatorilor decide asupra
cotei care poate fi solicitată de BCE după înființarea acesteia, precum și asupra sumelor solicitate
ulterior. BCE are dreptul deplin de a deține și a administra activele din rezervele valutare care i-au fost
transferate și de a le utiliza în scopurile prevăzute de prezentul statut.
30.2. Contribuția fiecărei bănci centrale naționale se stabilește proporțional cu cota sa din
capitalul subscris al BCE.
30.3. BCE creditează fiecărei bănci centrale naționale o creanță echivalentă cu contribuția sa.
Consiliul guvernatorilor stabilește valoarea nominală și remunerarea acestor creanțe.
30.4 BCE poate solicita active suplimentare din rezervele valutare, în conformitate cu
articolul 30.2, dincolo de limita stabilită la articolul 30.1, în limitele și potrivit condițiilor stabilite
de Consiliu în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 41.
C 83/242 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
242 Tratate consolidate
30.5 BCE poate deține și administra poziții de rezervă la FMI, precum și DST, și poate să accepte
cumularea (pooling) acestor active.
30.6 Consiliul guvernatorilor ia orice alte măsuri necesare pentru aplicarea prezentului articol.
Articolul 31
Active din rezervele valutare deținute de băncile centrale naționale
31.1 Băncile centrale naționale sunt autorizate să desfășoare operațiuni în vederea îndeplinirii
obligațiilor lor față de organizațiile internaționale în conformitate cu articolul 23.
31.2 Toate celelalte operațiuni cu activele din rezervele valutare care rămân la băncile centrale
naționale după transferurile menționate la articolul 30 și tranzacțiile statelor membre cu fondurile lor
de rulment în valută, peste o anumită limită care urmează să fie stabilită în cadrul articolului 31.3,
sunt supuse autorizării de către BCE, pentru a asigura coerența cu politica de curs de schimb și
politica monetară a Uniunii.
31.3 Consiliul guvernatorilor adoptă orientări cu scopul de a facilita aceste operațiuni.
Articolul 32
Repartizarea veniturilor monetare ale băncilor centrale naționale
32.1 Venitul acumulat de băncile centrale naționale ca urmare a exercitării funcției de politică
monetară a SEBC, denumit în continuare „venit monetar”, este repartizat la sfârșitul fiecărui exercițiu
financiar în conformitate cu prezentul articol.
32.2 Valoarea venitului monetar al fiecărei bănci centrale naționale este egală cu venitul anual al
acesteia obținut din activele deținute în contrapartidă cu bancnotele aflate în circulație și cu depozitele
constituite de instituțiile de credit. Aceste active sunt identificate de băncile centrale naționale în
conformitate cu orientările stabilite de Consiliul guvernatorilor.
32.3 În cazul în care, după introducerea monedei euro, Consiliul guvernatorilor consideră că
structura bilanțurilor băncilor centrale naționale nu permite aplicarea articolului 32.2, acesta poate
decide, cu majoritate calificată, că, prin derogare de la articolul 32.2, venitul monetar trebuie să fie
calculat după o altă metodă pe parcursul unei perioade de cel mult cinci ani.
32.4 Din cuantumul venitului monetar al fiecărei bănci centrale naționale se scade o sumă
echivalentă cu dobânda plătită de respectiva bancă centrală pentru depozitele constituite de instituțiile
de credit în conformitate cu articolul 19.
Consiliul guvernatorilor poate decide să compenseze băncile centrale naționale pentru costurile
suportate cu ocazia emisiunii de bancnote sau, în situații excepționale, pentru pierderile specifice
rezultate din operațiunile de politică monetară desfășurate în contul SEBC. Compensarea ia forma pe
care Consiliul guvernatorilor o consideră corespunzătoare; aceste sume pot fi compensate cu venitul
monetar al băncilor centrale naționale.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/243
Protocoale 243
32.5 Suma veniturilor monetare ale băncilor centrale naționale se repartizează între acestea
proporțional cu cotele vărsate la capitalul BCE, sub rezerva oricărei alte decizii luate de Consiliul
guvernatorilor în conformitate cu articolul 33.2.
32.6 Compensarea și decontarea soldurilor care provin din repartizarea venitului monetar se
efectuează de BCE în conformitate cu orientările stabilite de Consiliul guvernatorilor.
32.7 Consiliul guvernatorilor adoptă orice alte măsuri necesare pentru aplicarea prezentului
articol.
Articolul 33
Repartizarea profiturilor și pierderilor nete ale BCE
33.1 Profitul net al BCE se transferă în următoarea ordine:
(a) o sumă care urmează a fi stabilită de Consiliul guvernatorilor și care nu poate depăși 20% din
profitul net, este transferată în fondul general de rezervă în limita a 100 % din capital;
(b) profitul net rămas se distribuie acționarilor BCE, proporțional cu cotele vărsate la capital.
33.2 În cazul în care BCE înregistrează o pierdere, aceasta se acoperă din fondul general de
rezervă al BCE și, dacă este necesar, după decizia Consiliului guvernatorilor, din veniturile
monetare aferente exercițiului financiar respectiv, proporțional cu și în limita sumelor alocate
băncilor centrale naționale în conformitate cu articolul 32.5.
CAPITOLUL VII
DISPOZIȚII GENERALE
Articolul 34
Actele juridice
34.1 În conformitate cu articolul 132 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, BCE
adoptă:
— regulamente, în măsura necesară îndeplinirii misiunilor stabilite la articolul 3.1 prima liniuță, la
articolele 19.1, 22 sau 25.2 din Statutul SEBC și al BCE, precum și în cazurile prevăzute de actele
Consiliului menționate la articolul 41;
— deciziile necesare îndeplinirii misiunilor încredințate SEBC în conformitate cu tratatele și cu
Statutul SEBC și al BCE;
— recomandări și avize.
34.2 BCE poate decide publicarea deciziilor, recomandărilor și avizelor sale.
C 83/244 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
244 Tratate consolidate
34.3 În limitele și în condițiile stabilite de Consiliu, în conformitate cu procedura menționată la
articolul 41 din statut, BCE este abilitată să impună întreprinderilor amenzi și penalități cu titlu
cominatoriu, în cazul neîndeplinirii obligațiilor care rezultă din regulamentele și deciziile sale.
Articolul 35
Controlul jurisdicțional și aspecte conexe
35.1. Actele sau omisiunile BCE sunt supuse controlului și interpretării Curții de Justiție a Uniunii
Europene în cazurile și în condițiile prevăzute de tratate. BCE poate introduce acțiuni în justiție în
cazurile și în condițiile prevăzute de tratate.
35.2 Litigiile dintre BCE, pe de o parte, și creditorii sau debitorii acesteia sau orice altă persoană,
pe de altă parte, sunt soluționate de instanțele naționale competente, cu excepția cazurilor în care
competența a fost atribuită Curții de Justiție a Uniunii Europene.
35.3 BCE se supune regimului răspunderii prevăzut la articolul 340 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene. Răspunderea băncilor centrale naționale se stabilește în conformitate cu
dreptul intern respectiv.
35.4 Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să hotărască în temeiul unei clauze
compromisorii prevăzută într-un contract de drept public sau de drept privat încheiat de BCE sau în
numele acesteia.
35.5 Decizia BCE de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene se adoptă de către Consiliul
guvernatorilor.
35.6 Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să hotărască în privința litigiilor
privind îndeplinirea de către băncile centrale naționale a obligațiilor care le revin în conformitate
cu tratatele și cu prezentul statut. În cazul în care BCE consideră că o bancă centrală națională nu și-a
îndeplinit una din obligațiile care îi revin în temeiul tratatelor și al prezentului statut, aceasta poate
adopta un aviz motivat în această privință după ce a oferit băncii centrale naționale în cauză
posibilitatea de a-și prezenta observațiile. În cazul în care banca centrală națională respectivă nu
respectă avizul în termenul stabilit de BCE, aceasta din urmă poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii
Europene.
Articolul 36
Personalul
36.1 Consiliul guvernatorilor stabilește, la propunerea Comitetului executiv, regimul care se aplică
personalului BCE.
36.2 Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să soluționeze orice litigiu dintre BCE
și agenții acesteia, în limitele și în condițiile stabilite prin regimul care se aplică personalului.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/245
Protocoale 245
Articolul 37 (ex-articolul 38)
Secretul profesional
37.1 Membrii organelor de conducere, precum și personalul BCE și cel al băncilor centrale
naționale au obligația, chiar și după încetarea funcțiilor lor, de a nu divulga informații care, prin
natura lor, intră sub incidența obligației de păstrare a secretului profesional.
37.2 Persoanele care au acces la date care intră sub incidența legislației Uniunii care impune
obligația păstrării secretului se supun acestei legislații.
Articolul 38 (ex-articolul 39)
Persoanele cu drept de semnătură
BCE se angajează din punct de vedere juridic față de terți prin președinte sau doi membri ai
Comitetului executiv, ori prin semnătura a doi membri ai personalului acesteia, autorizați în mod
corespunzător de președinte să semneze în numele BCE.
Articolul 39 (ex-articolul 40)
Privilegiile și imunitățile
BCE se bucură pe teritoriul statelor membre de privilegiile și imunitățile necesare îndeplinirii
misiunilor sale, în condițiile stabilite de Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene.
CAPITOLUL VIII
MODIFICAREA STATUTULUI ȘI LEGISLAȚIA COMPLEMENTARĂ
Articolul 40 (ex-articolul 41)
Procedura simplificată de revizuire
40.1 În conformitate cu articolul 129 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene, articolele 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4 și 32.6,
articolul 33.1 litera (a) și articolul 36 din prezentul statut pot fi revizuite de către Parlamentul
European și de către Consiliu, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, fie la
recomandarea BCE, după consultarea Comisiei, fie la propunerea Comisiei și după consultarea BCE.
40.2 Articolul 10.2 poate fi modificat printr-o decizie a Consiliului European, hotărând în unanimitate,
fie la recomandarea Băncii Centrale Europene și după consultarea Parlamentului European și a
Comisiei, fie la recomandarea Comisiei și după consultarea Parlamentului European și a Băncii
Centrale Europene. Respectivele modificări intră în vigoare numai după ce au fost aprobate de
statele membre în conformitate cu normele lor constituționale.
C 83/246 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
246 Tratate consolidate
40.3 Pentru ca BCE să adopte o recomandare în temeiul prezentului articol, este necesară decizia
unanimă a Consiliului guvernatorilor.
Articolul 41 (ex-articolul 42)
Legislația complementară
În conformitate cu articolul 129 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
Consiliul, fie la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European și a BCE, fie la
recomandarea BCE și după consultarea Parlamentului European și a Comisiei, adoptă dispozițiile
menționate la articolele 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 și 34.3 din prezentul statut.
CAPITOLUL IX
DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI ALTE DISPOZIȚII PRIVIND SEBC
Articolul 42 (ex-articolul 43)
Dispoziții generale
42.1 Prin efectul derogării menționate la articolul 139 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene, următoarele articole din prezentul statut: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23,
26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34 și 49 nu conferă nici un drept și nu impun nici o obligație statului
membru respectiv.
42.2 Băncile centrale ale statelor membre, care fac obiectul unei derogări, conform articolului 139
din tratatul menționat, își păstrează competențele în domeniul politicii monetare, în conformitate cu
dreptul intern.
42.3 În conformitate cu articolul 139 din tratatul menționat, la articolele următoare din prezentul
statut: 3,11.2 și 19, „state membre” înseamnă statele membre a căror monedă este euro.
42.4 La articolele următoare din prezentul statut: 9.2, 10.2, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27,
30, 31, 32, 33.2 și 49, „bănci centrale naționale” înseamnă băncile centrale ale statelor membre a
căror monedă este euro.
42.5 La articolele 10.3 și 33.1, „acționari” înseamnă băncile centrale ale statelor membre a căror
monedă este euro.
42.6 La articolele 10.3 și 30.2, „capital subscris” înseamnă capitalul BCE subscris de băncile
centrale ale statelor membre a căror monedă este euro.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/247
Protocoale 247
Articolul 43 (ex-articolul 44)
Misiuni tranzitorii ale BCE
BCE îndeplinește fostele atribuții ale IME, menționate la articolul 141 alineatul (2) din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene care, date fiind derogările privind unul sau mai multe state
membre, trebuie să fie îndeplinite și după introducerea monedei euro.
BCE adoptă avize în cursul perioadei de pregătire privind abrogarea derogărilor menționate la
articolul 140 din tratatul menționat.
Articolul 44 (ex-articolul 45)
Consiliul general al BCE
44.1 Fără a aduce atingere articolului 129 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene, Consiliul general se constituie ca cel de-al treilea organ de decizie al BCE.
44.2 Consiliul general este format din președintele și vicepreședintele BCE, precum și din guvernatorii
băncilor centrale naționale. Ceilalți membri ai Comitetului executiv pot participa, fără drept de
vot, la reuniunile Consiliului general.
44.3 Responsabilitățile Consiliului general sunt enumerate în mod exhaustiv la articolul 46 din
prezentul statut.
Articolul 45 (ex-articolul 46)
Regulamentul intern al Consiliului general
45.1 Președintele sau, în absența acestuia, vicepreședintele BCE prezidează Consiliul general al
BCE.
45.2 Președintele Consiliului și un membru al Comisiei pot participa, fără drept de vot, la
reuniunile Consiliului general.
45.3 Președintele pregătește reuniunile Consiliului general.
45.4 Prin derogare de la articolul 12.3, Consiliul general își adoptă regulamentul intern.
45.5 Secretariatul Consiliului general se asigură de către BCE.
Articolul 46 (ex-articolul 47)
Responsabilitățile Consiliului general
46.1 Consiliul general:
— îndeplinește misiunile menționate la articolul 43;
— contribuie la îndeplinirea funcțiilor consultative menționate la articolele 4 și 25.1.
C 83/248 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
248 Tratate consolidate
46.2 Consiliul general contribuie la:
— culegerea informațiilor statistice menționate la articolul 5;
— întocmirea rapoartelor de activitate ale BCE menționate la articolul 15;
— stabilirea normelor menționate în articolul 26.4, necesare aplicării articolului 26;
— luarea tuturor celorlalte măsuri menționate la articolul 29.4, necesare aplicării articolului 29;
— stabilirea regimului care se aplică personalului BCE, menționate la articolul 36.
46.3 Consiliul general contribuie la pregătirile necesare pentru stabilirea irevocabilă a cursurilor de
schimb ale monedelor statelor membre care fac obiectul unei derogări în raport cu moneda euro, așa
cum este prevăzută aceasta la articolul 140 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene.
46.4 Consiliul general este informat de președintele BCE cu privire la deciziile Consiliului guvernatorilor.
Articolul 47 (ex-articolul 48)
Dispoziții tranzitorii privind capitalul BCE
În conformitate cu articolul 29.1, fiecărei bănci centrale naționale i se atribuie o pondere în grila de
repartiție pentru subscrierea la capitalul BCE. Prin derogare de la articolul 28.3, băncile centrale ale
statelor membre care fac obiectul unei derogări nu varsă capitalul subscris, în afara cazului în care
Consiliul general, hotărând cu o majoritate care reprezintă cel puțin două treimi din capitalul subscris
al BCE și cel puțin jumătate din acționari, decide că un procent minim trebuie vărsat cu titlu de
participare la costurile funcționării BCE.
Articolul 48 (ex-articolul 49)
Plata amânată a capitalului, rezervelor și provizioanelor BCE
48.1 Banca centrală a unui stat membru a cărui derogare a fost abrogată varsă cota subscrisă la
capitalul BCE în aceeași proporție ca și băncile centrale ale statelor membre a căror monedă este euro
și transferă către BCE active din rezervele valutare, în conformitate cu articolul 30.1. Suma care
trebuie transferată se stabilește înmulțind valoarea în euro, calculată la cursul de schimb în vigoare, a
activelor din rezervele valutare care au fost deja transferate către BCE, în conformitate cu
articolul 30.1 cu raportul dintre numărul părților subscrise de banca centrală națională respectivă
și numărul părților deja vărsate de celelalte bănci centrale naționale.
48.2 În afara plății menționate la articolul 48.1, banca centrală respectivă contribuie la rezervele
BCE, la provizioanele echivalente rezervelor și la suma care mai trebuie afectată rezervelor și provizioanelor,
care corespunde soldului contului de profit și pierderi la dat de 31 decembrie a anului
anterior abrogării derogării. Suma care trebuie vărsată se calculează înmulțind volumul rezervelor,
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/249
Protocoale 249
așa cum sunt ele definite mai sus și așa cum figurează în bilanțul aprobat al BCE, cu raportul dintre
numărul părților subscrise de banca centrală respectivă și numărul părților deja vărsate de către
celelalte bănci centrale.
48.3 Atunci când unul sau mai multe state devin membre ale Uniunii Europene, iar băncile lor
centrale naționale devin parte integrantă din SEBC, capitalul subscris al BCE și plafonul până la care
activele constând din rezerve valutare care pot fi transferate BCE se majorează automat. Valoarea
majorării se determină prin înmulțirea valorilor respective aflate în vigoare la data respectivă cu
raportul, în cadrul grilei de repartiție pentru capitalul majorat, dintre ponderea băncilor centrale
naționale care aderă și ponderea băncilor centrale naționale care sunt deja membre ale SEBC.
Ponderea fiecărei bănci centrale naționale în grila de repartiție se calculează prin analogie cu
articolul 29.1 și în conformitate cu articolul 29.2. Perioadele de referință utilizate pentru datele
statistice sunt identice cu cele utilizate pentru ultima ajustare cincinală a ponderilor în conformitate
cu articolul 29.3.
Articolul 49 (ex-articolul 52)
Schimbul bancnotelor exprimate în monedele statelor membre
După stabilirea irevocabilă a cursurilor de schimb potrivit articolului 140 alineatul (3) din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă măsurile necesare pentru a
asigura că bancnotele exprimate în monedele pentru care a fost stabilit în mod irevocabil cursul de
schimb sunt schimbate de băncile centrale naționale la paritatea respectivă.
Articolul 50 (ex-articolul 53)
Aplicabilitatea măsurilor tranzitorii
Articolele 42-47 se aplică atât timp cât există state membre care fac obiectul unei derogări.
C 83/250 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
250 Tratate consolidate
PROTOCOLUL (nr. 5)
PRIVIND STATUTUL BĂNCII EUROPENE DE
INVESTIȚII
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
DORIND să stabilească Statutul Băncii Europene de Investiții, prevăzut la articolul 308 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene,
AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziții, care se anexează la Tratatul privind Uniunea
Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:
Articolul 1
Banca Europeană de Investiții instituită prin articolul 308 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene, în continuare numită „Banca”, se constituie și își exercită funcțiile și activitatea în conformitate
cu dispozițiile tratatelor și ale prezentului statut.
Articolul 2
Misiunea Băncii este definită la articolul 309 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Articolul 3
În conformitate cu articolul 308 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, statele membre
sunt membri ai Băncii.
Articolul 4
(1) Banca dispune de un capital de 232 392 989 000 EUR, subscris de statele membre până la
concurența următoarelor valori:
Germania 37 578 019 000
Franța 37 578 019 000
Italia 37 578 019 000
Regatul Unit 37 578 019 000
Spania 22 546 811 500
Belgia 10 416 365 500
Țările de Jos 10 416 365 500
Suedia 6 910 226 000
Danemarca 5 274 105 000
Austria 5 170 732 500
Polonia 4 810 160 500
Finlanda 2 970 783 000
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/251
Protocoale 251
Grecia 2 825 416 500
Portugalia 1 820 820 000
Republica Cehă 1 774 990 500
Ungaria 1 679 222 000
Irlanda 1 318 525 000
România 1 217 626 000
Slovacia 604 206 500
Slovenia 560 951 500
Bulgaria 410 217 500
Lituania 351 981 000
Luxemburg 263 707 000
Cipru 258 583 500
Letonia 214 805 000
Estonia 165 882 000
Malta 98 429 500
Statele membre nu sunt răspunzătoare decât până la concurența cotei părți de capital subscris și
nevărsat.
(2) Admiterea unui nou membru determină o majorare a capitalului subscris corespunzătoare
aportului noului membru.
(3) Consiliul guvernatorilor, hotărând în unanimitate, poate decide o majorare a capitalului
subscris.
(4) Cota parte de capital subscris nu poate fi cesionată, nu poate face obiectul garanțiilor reale
mobiliare și nici supusă sechestrului.
Articolul 5
(1) Capitalul subscris este vărsat de către statele membre până la concurența a 5 % în medie din
sumele prevăzute la articolul 4 alineatul (1).
(2) In cazul majorării capitalului subscris, Consiliul guvernatorilor, hotărând în unanimitate,
stabilește procentul care trebuie vărsat, precum și modalitățile de plată. Plățile în numerar se efectuează
exclusiv în euro.
(3) Consiliul de administrație poate solicita vărsarea restului de capital subscris, în cazul în care
acest vărsământ este necesar pentru a face față obligațiilor Băncii
Vărsământul este efectuat de fiecare stat membru proporțional cu cota sa parte de capital subscris.
C 83/252 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
252 Tratate consolidate
Articolul 6
(ex-articolul 8)
Banca este administrată și condusă de un Consiliu al guvernatorilor, un Consiliu de administrație și
un Comitet de direcție.
Articolul 7
(ex-articolul 9)
(1) Consiliul guvernatorilor este format din miniștrii desemnați de statele membre.
(2) Consiliul guvernatorilor stabilește directivele generale referitoare la politica de creditare a Băncii
în conformitate cu obiectivele Uniunii.
Consiliul guvernatorilor veghează la executarea acestor directive.
(3) În plus, Consiliul guvernatorilor:
(a) decide cu privire la majorarea capitalului subscris, conform articolului 4 alineatul (3) și articolului
5 alineatul (2);
(b) în înțelesul articolului 9 alineatul (1), stabilește principiile aplicabile operațiunilor de finanțare în
cadrul misiunii Băncii;
(c) exercită puterile prevăzute în articolele 9 și 11, pentru numirea și demiterea din oficiu a
membrilor Consiliului de administrație și ai Comitetului de direcție, precum și a celor
prevăzute la articolul 11 alineatul (1) paragraful al doilea;
(d) decide cu privire la acordarea finanțării pentru investițiile care urmează să fie realizate total sau
parțial în afara teritoriilor statelor membre, în conformitate cu articolul 16 alineatul (1);
(e) aprobă raportul anual întocmit de Consiliul de administrație;
(f) aprobă bilanțul anual, precum și contul de profit și pierderi;
(g) exercită puterile și atribuțiile celelalte conferite prin prezentul statut;
(h) aprobă regulamentul intern al Băncii.
(4) Consiliul guvernatorilor are competența de a adopta în unanimitate, în cadrul tratatului și al
prezentului statut, orice decizii cu privire la suspendarea activității Băncii și la eventuala sa lichidare.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/253
Protocoale 253
Articolul 8
(ex-articolul 10)
Cu excepția cazurilor în care se prevede altfel în prezentul statut, deciziile Consiliului guvernatorilor
se adoptă cu majoritatea membrilor săi. Statele care constituie această majoritate trebuie să reprezinte
cel puțin 50 % din capitalul subscris.
Pentru întrunirea majorității calificate, sunt necesare optsprezece voturi și 68 % din capitalul subscris.
Abținerile din partea membrilor prezenți sau reprezentați nu împiedică adoptarea deciziilor care
necesită întrunirea unanimității.
Articolul 9
(ex-articolul 11)
(1) Consiliul de administrație decide cu privire la acordarea de finanțări, în special sub formă de
credite și de garanții, precum și cu privire la contractarea de împrumuturi, stabilește ratele dobânzilor
pentru împrumuturi, precum și comisioanele și celelalte speze. În temeiul unei decizii adoptate cu
majoritate calificată, Consiliul de administrație poate delega anumite atribuții Comitetului de direcție.
Consiliul de administrație stabilește condițiile și modul în care se realizează această delegare și
supraveghează punerea sa în aplicare.
Consiliul de administrație verifică administrarea corectă a Băncii și asigură conformitatea acesteia cu
dispozițiile tratatelor și ale statutului și cu directivele generale stabilite de Consiliul guvernatorilor.
La încheierea exercițiului, Consiliul de administrație trebuie să prezinte un raport Consiliului guvernatorilor
și să-l publice după aprobare.
(2) Consiliul de administrație este format din douăzeci și opt de administratori și optsprezece
supleanți.
Administratorii sunt numiți pentru cinci ani de Consiliul guvernatorilor, fiecare stat membru
desemnând câte un administrator iar Comisia desemnând, de asemenea, un administrator.
Administratorii supleanți sunt numiți pentru cinci ani de Consiliul guvernatorilor după cum urmează:
— doi supleanți desemnați de Republica Federală Germania;
— doi supleanți desemnați de Republica Franceză;
— doi supleanți desemnați de Republica Italiană;
— doi supleanți desemnați de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord;
— un supleant desemnat de comun acord de Regatul Spaniei și Republica Portugheză;
C 83/254 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
254 Tratate consolidate
— un supleant desemnat de comun acord de Regatul Belgiei, Marele Ducat al Luxemburgului și
Regatul Țărilor de Jos;
— doi supleanți desemnați de comun acord de Regatul Danemarcei, Republica Elenă, Irlanda și
România;
— doi supleanți desemnați de comun acord de Republica Estonia, Republica Letonia, Republica
Lituania, Republica Austria, Republica Finlanda și Regatul Suediei;
— trei supleanți desemnați de comun acord de Republica Bulgaria, Republica Cehă, Republica Cipru,
Republica Ungară, Republica Malta, Republica Polonă, Republica Slovenia și Republica Slovacă;
— un supleant desemnat de Comisie.
Consiliul de administrație cooptează șase experți fără drept de vot: trei în calitate de membri și trei
supleanți.
Mandatul administratorilor și al supleanților poate fi reînnoit.
Regulamentul de procedură prevede modul de participare la ședințele Consiliului de administrație și
dispozițiile aplicabile membrilor supleanți, precum și experților cooptați.
Președintele sau, în absența acestuia, unul din vice-președinții Comitetului de direcție, prezidează
ședințele Consiliului de administrație, fără să ia parte la vot.
Membrii Consiliul de administrație sunt selectați dintre personalitățile care prezintă toate garanțiile de
independență și competență; aceștia nu sunt răspunzători decât față de Bancă.
(3) În cazul în care administratorul nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru exercitarea
funcțiilor sale, Consiliul guvernatorilor hotărând cu majoritate calificată poate pronunța demiterea
sa din oficiu.
Neaprobarea raportului anual determină demisia Consiliul de administrație.
(4) Pentru locurile care rămân vacante, ca urmare a decesului sau demisiei voluntare, din oficiu sau
colective, se procedează la înlocuire conform normelor stabilite în alineatul (2). Cu excepția reînnoirii
generale, membrii sunt înlocuiți pe durata rămasă până la încheierea mandatului.
(5) Consiliul guvernatorilor stabilește retribuția membrilor Consiliului de administrație. Acesta
stabilește eventualele incompatibilități cu funcțiile de administrator și de supleant.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/255
Protocoale 255
Articolul 10
(ex-articolul 12)
(1) Fiecare administrator dispune de un vot în Consiliul de administrație. Acesta își poate delega
votul în orice situație, conform normelor care urmează să fie stabilite în regulamentul de procedură
al Băncii.
(2) Dacă prezentul statut nu prevede altfel, deciziile Consiliului de administrație se adoptă de cel
puțin o treime din membrii consiliului cu drept de vot și care reprezintă cel puțin 50 % din capitalul
subscris. Pentru întrunirea majorității calificate sunt necesare optsprezece voturi pentru și 68 % din
capitalul subscris. Regulamentul de procedură al Băncii prevede cvorumul necesar pentru adoptarea
deciziilor Consiliului de administrație.
Articolul 11
(ex-articolul 13)
(1) Comitetul de direcție este format dintr-un președinte și din opt vicepreședinți, numiți pe o
perioadă de șase ani de Consiliul guvernatorilor, la propunerea Consiliului de administrație. Mandatul
lor poate fi reînnoit.
Consiliul guvernatorilor, hotărând în unanimitate, poate modifica numărul membrilor Comitetului de
direcție.
(2) La propunerea Consiliul de administrație, care a hotărât cu majoritate calificată, Consiliul
guvernatorilor, hotărând la rândul său cu majoritate calificată, poate pronunța demiterea din oficiu
a membrilor Comitetului de direcție.
(3) Comitetul de direcție asigură gestionarea afacerilor curente ale Băncii, sub autoritatea președintelui
și sub controlul Consiliului de administrație.
Comitetul de direcție pregătește deciziile Consiliului de administrație, mai ales în ceea ce privește
încheierea de împrumuturi și acordarea finanțărilor, în special sub formă de credite și garanții; asigură
executarea acestor decizii.
(4) Comitetul de direcție își formulează, cu majoritate, avizele privind proiectele de contractare de
împrumuturi și de acordare de finanțări, în special sub formă de credite și de garanții.
(5) Consiliul guvernatorilor stabilește retribuția membrilor Comitetului de direcție și incompatibilitățile
cu funcțiile acestora.
(6) Președintele sau, în cazul în care acesta este împiedicat să participe, unul dintre vicepreședinți,
reprezintă Banca în materie judiciară sau extrajudiciară.
(7) Membrii personalului Băncii se găsesc sub autoritatea președintelui. Aceștia sunt angajați și
concediați de către președinte. În alegerea personalului, trebuie să se țină cont nu numai de aptitudinile
personale și de calificările profesionale, ci și de participarea echitabilă a resortisanților statelor
membre. Regulamentul de procedură prevede organul competent pentru adoptarea dispozițiilor
aplicabile personalului.
C 83/256 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
256 Tratate consolidate
(8) Comitetul de direcție și personalul Băncii nu sunt răspunzători decât față de aceasta și își
exercită funcțiile în deplină independență.
Articolul 12
(ex-articolul 14)
(1) Un comitet compus din șase membri numiți de Consiliul guvernatorilor – în temeiul competenței
lor – verifică dacă activitățile Băncii sunt în conformitate cu cele mai bune practici din
domeniul bancar și răspunde de verificarea conturilor Băncii.
(2) Comitetul menționat la alineatul (1) verifică, în fiecare an, dacă operațiunile Băncii s-au
desfășurat în mod corespunzător și dacă evidențele sale au fost corect întocmite. În acest scop,
comitetul verifică dacă operațiunile Băncii s-au efectuat în conformitate cu formalitățile și procedurile
prevăzute în prezentul statut și în regulamentul de procedură.
(3) Comitetul menționat la alineatul (1) confirmă faptul că declarațiile financiare, precum și toate
informațiile financiare cuprinse în conturile anuale elaborate de consiliul de administrație oferă o
imagine fidelă a situației financiare a Băncii, atât pentru active cât și pentru pasive, precum și a
rezultatelor operațiunilor desfășurate de aceasta și a fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului
financiar respectiv.
(4) Regulamentul de procedură precizează calificările necesare membrilor comitetului menționat la
alineatul (1) și stabilește condițiile și modul de desfășurare a activității comitetului.
Articolul 13
(ex-articolul 15)
Comunicările Băncii cu fiecare stat membru se realizează prin intermediul autorității desemnate de
acesta. Pentru executarea operațiunilor financiare Banca poate apela la banca centrală națională a
statului membru în cauză sau la alte instituții financiare autorizate de acesta.
Articolul 14
(ex-articolul 16)
(1) Banca colaborează cu toate organizațiile internaționale care exercită activități în domenii de
activitate similare.
(2) Banca caută toate contactele necesare în vederea cooperării cu instituțiile bancare și financiare
ale țărilor în care își desfășoară operațiunile.
Articolul 15
(ex-articolul 17)
La solicitarea unui stat membru sau a Comisiei sau din oficiu, Consiliul guvernatorilor interpretează
sau completează, în condițiile în care ele au fost adoptate, directivele stabilite de el conform articolului
7 din prezentul statut.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/257
Protocoale 257
Articolul 16
(ex-articolul 18)
(1) În cadrul mandatului definit la articolul 309 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene, Banca acordă finanțări, în special sub formă de credite și de garanții, membrilor săi sau
întreprinderilor private sau publice pentru investiții care se vor realiza pe teritoriile statelor membre,
în cazul în care nu sunt disponibile, în condiții rezonabile, mijloace provenind din alte resurse.
Cu toate acestea, prin decizia majorității calificate a Consiliului guvernatorilor la propunerea Consiliul
de administrație, Banca poate acorda finanțări pentru investiții care se vor realiza în totalitate sau în
parte în afara teritoriilor statelor membre.
(2) Pe cât este posibil, acordarea de credite este condiționată de utilizarea altor mijloace de
finanțare.
(3) Dacă se acordă un împrumut unei întreprinderi sau unei colectivități, alta decât un stat
membru, banca condiționează acordarea acestui împrumut fie de garanția statului membru pe
teritoriul căruia va fi realizat investiția, fie de alte garanții suficiente, fie de soliditatea financiară a
debitorului.
În plus, în cadrul principiilor stabilite de Consiliul guvernatorilor în înțelesul articolului 7 alineatul (3)
litera (b) și în cazul în care realizarea operațiunilor prevăzute la articolul 309 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene impune acest lucru, Consiliul de administrație adoptă, cu majoritate
calificată, condițiile și modul de acordare a oricărei finanțări care prezintă un profil de risc specific și
care este considerată, în consecință, ca fiind o activitate specială.
(4) Banca poate garanta împrumuturi contractate de întreprinderi publice sau private sau de către
colectivități pentru realizarea operațiunilor prevăzute în articolul 309 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene.
(5) Valoarea totală contractată a împrumuturilor și garanțiilor acordate de Bancă nu poate depăși
250 % din valoarea capitalului subscris, a rezervelor, a provizioanelor nealocate și a excedentului din
contul de profit și pierderi. Din valoarea totală a posturilor menționate se scade o sumă egală cu
valoarea subscrisă, vărsată sau nu, a oricărei participări a Băncii la capital.
Suma vărsată reprezentând participarea Băncii nu trebuie să depășească niciodată valoarea totală a
părții vărsate din capitalul acesteia, a rezervelor sale, a provizioanelor nealocate, precum și a excedentului
contului de profit și pierderi.
În mod excepțional, se alocă o rezervă specială pentru activitățile speciale ale Băncii, stabilite de
Consiliul guvernatorilor și de Consiliul de administrație în conformitate cu alineatul (3).
Prezentul alineat se aplică, de asemenea, conturilor consolidate ale Băncii.
(6) Banca se protejează împotriva riscului valutar inserând în contractele de împrumut și de
garanție clauzele pe care le consideră adecvate.
C 83/258 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
258 Tratate consolidate
Articolul 17
(ex-articolul 19)
(1) Ratele dobânzilor pentru împrumuturile acordate de Bancă, precum și comisioanele și celelalte
speze, trebuie adaptate condițiilor predominante pe piața de capital și trebuie calculate astfel încât
încasările care rezultă să-i permită Băncii să facă față obligațiilor sale, să-și acopere cheltuielile și
riscurile și să constituie un fond de rezervă conform articolului 22.
(2) Banca nu acordă reduceri la ratele dobânzilor. În cazul în care, ținând cont de caracterul
specific al investiției finanțate, pare indicată o reducere a ratei dobânzii, statul membru interesat
sau o autoritate terță poate acorda bonificații la dobândă, în măsura în care acordarea lor este
compatibilă cu normele stabilite în articolul 107 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Articolul 18
(ex-articolul 20)
În cadrul operațiunilor sale de finanțare, Banca trebuie să respecte următoarele principii:
(1) Banca veghează ca fondurile sale să fie utilizate cât mai rațional posibil în interesul Uniunii.
Banca nu poate acorda împrumuturi sau garanții decât în următoarele condiții:
(a) dacă plata dobânzii și a amortizării este asigurată din beneficiile de exploatare, în cazul investițiilor
realizate de întreprinderi din sectorul de producție, sau în cazul altor investiții prin
angajament asumat de statul în care se realizează investiția sau în orice alt mod și
(b) dacă executarea investiției contribuie la creșterea productivității economice în general și dacă
favorizează realizarea pieței interne.
(2) Banca nu trebuie să dobândească nici o participație la întreprinderi și nici să-și asume
răspundere de gestiune decât dacă protecția drepturilor sale nu solicită acest lucru în vederea
garantării recuperării creanței sale.
Cu toate acestea, în cadrul principiilor stabilite de Consiliul guvernatorilor în temeiul articolului 7
alineatul (3) litera (b), în cazul în care realizarea operațiunilor prevăzute la articolul 309 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene impune acest lucru, Consiliul de administrație adoptă, cu
majoritate calificată, condițiile și modul de realizare a unei participări la capitalul unei societăți
comerciale, în general pentru a completa un împrumut sau o garanție, în măsura în care acest
lucru este necesar pentru finanțarea unei investiții sau a unui program.
(3) Banca poate ceda creanțele sale pe piața de capital și poate, în acest scop, solicita de la debitorii
săi emisiunea de obligațiuni sau alte titluri.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/259
Protocoale 259
(4) Nici Banca, nici statele membre nu trebuie să impună condiții conform cărora sumele împrumutate
trebuie cheltuite în cadrul unui anume stat membru.
(5) Banca poate condiționa acordarea de împrumuturi de organizarea de licitații internaționale.
(6) Banca nu finanțează, parțial sau în totalitate, nicio investiție la care se opune statul membru pe
teritoriul căruia această investiție trebuie realizată.
(7) Pe lângă activitățile de credit, Banca poate asigura servicii de asistență tehnică, în condițiile și
modalitățile stabilite de Consiliul guvernatorilor, care hotărăște cu majoritate calificată, respectând în
același timp prezentul statut.
Articolul 19
(ex-articolul 21)
(1) Orice întreprindere sau organism public sau privat poate adresa direct o cerere de finanțare
Băncii. Cererile pot fi adresate și prin intermediul Comisiei sau al statului membru pe teritoriul căruia
urmează să se realizeze investiția.
(2) Dacă cererile sunt adresate prin intermediul Comisiei, ele vor fi supuse avizului statului
membru pe teritoriul căruia va fi realizat investiția. Dacă ele sunt adresate prin intermediul
statului, sunt supuse avizului Comisiei. Dacă sunt emise direct de o întreprindere, sunt prezentate
statului membru interesat și Comisiei.
Statele membre interesate și Comisia trebuie să-și dea avizul în termen de maximum două luni. În
lipsa unui răspuns în acest termen, Banca poate considera că proiectul în cauză nu ridică obiecțiuni.
(3) Consiliul de administrație decide asupra operațiunilor de finanțare care îi sunt prezentate de
Comitetul de direcție.
(4) Comitetul de direcție analizează dacă operațiunile de finanțare care îi sunt prezentate sunt
conforme cu dispozițiile prezentului statut, în special cu dispozițiile articolului 16 și 18. Dacă
Comitetul de direcție se pronunță în favoarea finanțării, trebuie să prezinte propunerea aferentă
Consiliului de administrație; Comitetul de direcție poate condiționa avizul său favorabil unor
cerințe pe care le consideră esențiale. Dacă Comitetul de direcție se pronunță împotriva acordării
finanțării, trebuie să prezinte Consiliului de administrație documentele necesare, însoțite de avizul
său.
(5) În cazul avizului negativ al Comitetului de direcție, Consiliul de administrație nu poate acorda
finanțarea în cauză decât în unanimitate.
(6) În cazul avizului negativ al Comisiei, Consiliul de administrație nu poate acorda finanțarea în
cauză decât cu unanimitate, administratorul numit prin desemnarea Comisiei abținându-se de la vot.
C 83/260 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
260 Tratate consolidate
(7) În cazul avizului negativ al Comitetului de direcție și al Comisiei, Consiliul de administrație nu
poate acorda finanțarea în cauză.
(8) În cazul în care, în vederea protejării drepturilor și intereselor Băncii, se impune restructurarea
unei operațiuni de finanțare aferente investițiilor aprobate, Comitetul executiv adoptă imediat
măsurile de urgență pe care le consideră necesare, sub rezerva înaintării fără întârziere a unui
raport cu privire la aceasta Consiliului de administrație.
Articolul 20
(ex-articolul 22)
(1) Banca împrumută de pe piețele de capital resursele necesare îndeplinirii obiectivelor sale.
(2) Banca poate contracta împrumuturi de pe piețele de capital ale statelor membre, în conformitate
cu dispozițiile legale aplicabile piețelor în cauză.
Autoritățile competente ale unui stat membru care face obiectul unei derogări în înțelesul articolului
139 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se pot opune acestor operațiuni
numai în cazul în care există riscul unor tulburări grave pe piața de capital a statului în cauză.
Articolul 21
(ex-articolul 23)
(1) Banca poate utiliza disponibilitățile de care nu are imediată nevoie pentru a face față obligațiilor
sale în următoarele condiții:
(a) pentru efectuarea de plasamente pe piețele monetare;
(b) pentru cumpărarea sau vânzarea de titluri, sub rezerva dispozițiilor articolului 18 alineatul (2);
(c) pentru efectuarea oricărei alte operațiuni financiare în legătură cu obiectul său de activitate.
(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 23, Banca nu efectuează în gestionarea plasamentelor
sale nici un arbitraj de devize care nu este neapărat necesar pentru realizarea împrumuturilor
sale sau pentru îndeplinirea angajamentelor pe care le-a contractat ca urmare a împrumuturilor
sau garanțiilor acordate de ea.
(3) În domeniile vizate de prezentul articol, Banca acționează de comun acord cu autoritățile
competente ale statelor membre sau cu băncile centrale naționale ale acestora.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/261
Protocoale 261
Articolul 22
(ex-articolul 24)
(1) Se constituie treptat un fond de rezervă în limita a 10 % din capitalul subscris. Dacă situația
angajamentelor Băncii o justifică, Consiliul de administrație poate decide constituirea unor rezerve
suplimentare. Cât timp acest fond de rezervă nu va fi fost în întregime constituit, trebuie alimentat
prin:
(a) încasări din dobânzi provenind din împrumuturile acordate de Bancă din sumele vărsate de
statele membre în temeiul articolului 5;
(b) încasări din dobânzi provenite din împrumuturile acordate de Bancă din sumele constituite din
rambursarea împrumuturilor menționate la litera (a),
în măsura în care aceste încasări din dobânzi nu sunt necesare pentru executarea obligațiilor și pentru
acoperirea cheltuielilor Băncii.
(2) Resursele fondului de rezervă trebuie plasate astfel încât să fie în orice moment în stare să
răspundă obiectului acestui fond.
Articolul 23
(ex-articolul 25)
(1) Banca este întotdeauna autorizată să transfere într-una din monedele statelor membre a căror
monedă nu este euro activele pe care le deține pentru a realiza operațiuni financiare în conformitate
cu obiectul său de activitate, așa cum este definit în articolul 309 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene și luând în considerare dispozițiile articolului 21 din prezentul statut. Banca evită
să procedeze pe cât posibil la astfel de transferuri dacă deține active disponibile sau care pot fi
mobilizate în moneda de care are nevoie.
(2) Banca nu poate converti în devize ale țărilor terțe activele pe care le deține în moneda unuia
dintre statele membre a căror monedă nu este euro, fără acordul acestui stat.
(3) Banca poate dispune liber de fracțiunea din capitalul vărsat, precum și de devizele împrumutate
pe terțe piețe.
(4) Statele membre se angajează să pună la dispoziția debitorilor Băncii devizele necesare
rambursării împrumuturilor acordate și dobânzilor la împrumuturile acordate sau garantate de
Bancă pentru investiții care se realizează pe teritoriul lor.
C 83/262 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
262 Tratate consolidate
Articolul 24
(ex-articolul 26)
În cazul în care un stat membru nu-și îndeplinește obligațiile de membru decurgând din prezentul
statut, în special obligația de a vărsa cota parte sau de a asigura rambursarea împrumuturilor sale,
acordarea de împrumuturi sau garanții acestui stat membru sau resortisanților acestuia poate fi
suspendată prin decizia Consiliului guvernatorilor adoptată cu majoritate calificată.
Această decizie nu exonerează statul și nici pe resortisanții săi de obligațiile lor față de Bancă.
Articolul 25
(ex-articolul 27)
(1) În cazul în care Consiliul guvernatorilor decide suspendarea activității Băncii, toate activitățile
trebuie întrerupte imediat, cu excepția operațiunilor necesare pentru a asigura utilizarea, protecția și
conservarea bunurilor, precum și lichidarea angajamentelor.
(2) În cazul lichidării, Consiliul guvernatorilor numește lichidatorii și le dă instrucțiuni pentru a
efectua lichidarea. Consiliul Guvernatorilor asigură protecția drepturilor membrilor personalului.
Articolul 26
(ex-articolul 28)
(1) Banca se bucură în fiecare din statele membre de capacitatea juridică cea mai largă recunoscută
persoanelor juridice prin legislațiile naționale; în special poate să dobândească și să înstrăineze bunuri
imobile și mobile și poate sta în justiție.
(2) Bunurile Băncii sunt exceptate de la confiscare sau expropriere sub orice formă.
Articolul 27
(ex-articolul 29)
Litigiile dintre Bancă pe de o parte, și creditorii, debitorii săi sau terți, pe de altă parte, sunt
soluționate de instanțele naționale competente, sub rezerva competențelor atribuite Curții de
Justiție a Uniunii Europene. În cadrul contractelor încheiate, Banca poate prevedea o procedură de
arbitraj.
Banca trebuie să aleagă un sediu în fiecare dintre statele membre. Cu toate acestea, în orice contract,
Banca poate să aleagă un sediu special.
Bunurile și activele Băncii nu pot face obiectul sechestrului sau executării silite decât prin hotărâre
judecătorească.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/263
Protocoale 263
Articolul 28
(ex-articolul 30)
(1) Consiliul guvernatorilor, hotărând în unanimitate, poate decide să înființeze filiale sau alte
entități, care au personalitate juridică și autonomie financiară.
(2) Consiliul guvernatorilor adoptă în unanimitate statutele organismelor menționate la alineatul
(1). Statutele definesc, în special, obiectivele acestora, structura, capitalul, membrii, sediul, resursele
financiare, instrumentele de intervenție, normele de control, precum și relația acestora cu organele
Băncii.
(3) Banca este competentă să participe la administrarea organismelor menționate anterior și să
contribuie la capitalul subscris al acestora cu suma stabilită de Consiliul guvernatorilor care hotărăște
în unanimitate.
(4) Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene se aplică organismelor
menționate la alineatul (1), în măsura în care acestea sunt reglementate de dreptul Uniunii,
membrilor organelor acestora în exercițiul funcțiilor lor, precum și personalului acestora, în
termeni și condiții identice cu cele aplicabile Băncii.
Dividendele, câștigurile din capital sau alte forme de venit obținute de astfel de organisme, la care au
dreptul alți membri decât Uniunea Europeană și Banca, rămân, cu toate acestea, sub incidența
dispozițiilor fiscale prevăzute de legislația aplicabilă.
(5) În limitele stabilite în continuare, Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să
judece litigiile cu privire la măsurile adoptate de organele unui organism care intră sub incidența
dreptului Uniunii. Orice membru al unui astfel de organism, în această calitate, sau statele membre,
pot înainta o acțiune împotriva unor astfel de măsuri în condițiile prevăzute la articolul 263 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
(6) Consiliul guvernatorilor, hotărând în unanimitate, poate decide să admită personalul organismelor
care intră sub incidența dreptului Uniunii în regimuri comune cu Banca, în conformitate
cu procedurile interne respective.
C 83/264 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
264 Tratate consolidate
PROTOCOLUL (nr. 6)
PRIVIND STABILIREA SEDIILOR UNOR INSTITUȚII ȘI
ALE ANUMITOR ORGANE, OFICII, AGENȚII ȘI SERVICII
ALE UNIUNII EUROPENE
REPREZENTANȚII GUVERNELOR STATELOR MEMBRE,
AVÂND ÎN VEDERE articolul 341 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 189
din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,
REAMINTIND ȘI CONFIRMÂND decizia adoptată la 8 aprilie 1965 și fără a aduce atingere deciziilor
privind sediul instituțiilor, organelor, oficiilor, agențiilor și serviciilor viitoare,
AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziții, care se anexează la Tratatul privind Uniunea
Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității
Europene a Energiei Atomice,
Articol unic
(a) Parlamentul European are sediul la Strasbourg, unde au loc cele douăsprezece sesiuni plenare
lunare, inclusiv sesiunea bugetară. Perioadele sesiunilor plenare suplimentare se țin la Bruxelles.
Comisiile Parlamentului European au sediul la Bruxelles. Secretariatul General al Parlamentului
European și serviciile acestuia își păstrează sediul la Luxemburg.
(b) Consiliul are sediul la Bruxelles. În timpul lunilor aprilie, iunie și octombrie, Consiliul își ține
sesiunile la Luxemburg.
(c) Comisia are sediul la Bruxelles. Serviciile enumerate la articolele 7, 8 și 9 din Decizia din 8 aprilie
1965 se stabilesc la Luxemburg.
(d) Curtea de Justiție a Uniunii Europene are sediul la Luxemburg.
(e) Curtea de Conturi are sediul la Luxemburg.
(f) Comitetul Economic și Social are sediul la Bruxelles.
(g) Comitetul Regiunilor are sediul la Bruxelles.
(h) Banca Europeană de Investiții are sediul la Luxemburg.
(i) Banca Centrală Europeană are sediul la Frankfurt.
(j) Oficiul European de Poliție (Europol) are sediul la Haga.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/265
Protocoale 265
PROTOCOLUL (nr. 7)
PRIVIND PRIVILEGIILE ȘI IMUNITĂȚILE UNIUNII
EUROPENE
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
ÎNTRUCÂT, în conformitate cu dispozițiile articolul 343 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene și cu articolul 191 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice
(CEEA), Uniunea Europeană și CEEA beneficiază pe teritoriul statelor membre de privilegiile și
imunitățile necesare pentru îndeplinirea misiunii lor,
AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziții, care se anexează la Tratatul privind Uniunea
Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității
Europene a Energiei Atomice:
CAPITOLUL I
PATRIMONIU, BUNURI FIXE, ACTIVE ȘI OPERAȚIUNI ALE UNIUNII EUROPENE
Articolul 1
Spațiile și clădirile Uniunii sunt inviolabile. Acestea sunt exceptate de la percheziție, rechiziție,
confiscare sau expropriere. Patrimoniul și activele Uniunii nu pot face obiectul nici unei măsuri
administrative sau judiciare de constrângere fără autorizație din partea Curții de Justiție.
Articolul 2
Arhivele Uniunii sunt inviolabile.
Articolul 3
Uniunea, activele acestora, veniturile și alte bunuri sunt scutite de orice impozit direct.
Guvernele statelor membre iau, ori de câte ori este posibil, măsuri corespunzătoare în vederea
anulării sau rambursării sumei reprezentând impozitele indirecte și taxele pe vânzări care intră în
prețul bunurilor fixe și mobile atunci când Uniunea, pentru uz oficial, face achiziții importante al
căror preț cuprinde impuneri și taxe de această natură. Totuși, aplicarea acestor măsuri nu trebuie să
aibă drept efect distorsionarea concurenței în cadrul Uniunii.
Nu se acordă nici o scutire cu privire la impozitele, taxele și impunerile care nu constituie decât
simpla remunerare a serviciilor de utilitate publică.
C 83/266 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
266 Tratate consolidate
Articolul 4
Uniunea este scutită de orice taxe vamale, interdicții și restricții la importul și exportul articolelor
destinate uzului lor oficial; articolele astfel importate nu vor fi cedate cu titlu oneros sau gratuit pe
teritoriul țării în care sunt introduse, decât în condiții permise de guvernul acelei țări.
Uniunea este de asemenea scutită de orice taxe vamale, interdicții și restricții la importul și exportul
publicațiilor sale.
CAPITOLUL II
COMUNICAREA ȘI PERMISELE DE LIBERĂ TRECERE
Articolul 5
(ex-articolul 6)
Pentru comunicările oficiale și transmiterea tuturor documentelor aferente, instituțiile Uniunii beneficiază,
pe teritoriul fiecărui stat membru, de regimul acordat de către statul respectiv misiunilor
diplomatice.
Corespondența oficială, precum și celelalte informații oficiale ale instituțiilor Uniunii nu pot fi
cenzurate.
Articolul 6
(ex-articolul 7)
Președinții instituțiilor Uniunii pot emite pentru membrii și agenții acestor instituții permise de liberă
trecere a căror formă este stabilită de către Consiliu, hotărând cu majoritate simplă, și care sunt
recunoscute cu titlu valabil de liberă circulație de către autoritățile statelor membre. Aceste permise
de liberă trecere se eliberează funcționarilor și altor agenți, în condițiile prevăzute de statutul funcționarilor
Uniunii și de regimul aplicabil celorlalți agenți.
Comisia poate încheia acorduri în vederea recunoașterii acestor permise de liberă trecere cu titlu
valabil de liberă circulație pe teritoriul statelor terțe.
CAPITOLUL III
MEMBRII PARLAMENTULUI EUROPEAN
Articolul 7
(ex-articolul 8)
Nu se impun nici un fel de restricții administrative sau de altă natură în privința liberei circulații a
membrilor Parlamentului European spre locul de desfășurare a reuniunii Parlamentului European sau
la întoarcere.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/267
Protocoale 267
Membrii Parlamentului European beneficiază în privința formalităților vamale și a controlului valutar:
(a) din partea propriului guvern, de aceleași facilități precum cele recunoscute înalților funcționari
aflați în străinătate în misiune oficială temporară;
(b) din partea guvernelor celorlalte state membre, de aceleași facilități precum cele recunoscute
reprezentanților guvernelor străine în misiune oficială temporară.
Articolul 8
(ex-articolul 9)
Membrii Parlamentului European nu pot fi cercetați, reținuți sau urmăriți datorită opiniilor sau
voturilor exprimate în cadrul exercitării funcțiilor lor.
Articolul 9
(ex-articolul 10)
Pe durata sesiunilor Parlamentului European, membrii acesteia beneficiază:
(a) pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute membrilor Parlamentului propriei țări;
(b) pe teritoriul oricărui alt stat membru, de exceptare privind orice măsură de detenție sau urmărire
penală.
Imunitatea este valabilă inclusiv pe perioada deplasării la locul reuniunii Parlamentului European, cât
și la întoarcere.
Imunitatea nu poate fi invocată în caz de flagrant delict și nici nu poate constitui o piedică pentru
Parlamentul European de a ridica imunitatea unuia dintre membri.
CAPITOLUL IV
REPREZENTANȚII STATELOR MEMBRE CARE PARTICIPĂ LA LUCRĂRILE INSTITUȚIILOR
UNIUNII EUROPENE
Articolul 10
(ex-articolul 11)
Reprezentanții statelor membre care participă la lucrările instituțiilor Uniunii, consilierii acestora și
experții tehnici beneficiază, pe perioada exercitării funcțiilor lor, a călătoriei spre locul de desfășurare
a reuniunii și retur, de privilegiile, imunitățile sau facilitățile obișnuite.
Prezentul articol se aplică de asemenea membrilor organelor consultative ale Uniunii.
C 83/268 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
268 Tratate consolidate
CAPITOLUL V
FUNCȚIONARII ȘI AGENȚII UNIUNII EUROPENE
Articolul 11
(ex-articolul 12)
Pe teritoriul fiecăruia dintre statele membre și indiferent de cetățenia lor, funcționarii și agenții
Uniunii:
(a) beneficiază de imunitate de jurisdicție pentru actele îndeplinite de aceștia, inclusiv afirmațiile
scrise sau verbale în calitatea lor oficială, sub rezerva aplicării dispozițiilor din tratatele care
reglementează, pe de o parte, răspunderea funcționarilor și agenților față de Uniune și, pe de
altă parte, competența Curții de Justiție a Uniunii Europene de a decide asupra litigiilor dintre
Uniune și funcționarii, respectiv alți agenți ai Uniunii; aceștia beneficiază de imunitate și după
încetarea funcțiilor lor;
(b) nu sunt supuși, nici ei și nici soții/soțiile sau membrii de familie aflați în întreținerea lor,
dispozițiilor privind limitarea imigrației și formalităților de înregistrare pentru străini;
(c) beneficiază, cu privire la reglementările monetare sau de schimb valutar, de facilitățile recunoscute
în mod obișnuit funcționarilor organizațiilor internaționale;
(d) beneficiază de dreptul de a importa, fără taxe vamale, mobilierul și bunurile personale cu ocazia
numirii în funcție în țara respectivă și de dreptul de a-și reexporta, fără taxe vamale, mobilierul și
bunurile personale la încheierea misiunii în țara de destinație, sub rezerva ca guvernul țării de
destinație să considere aceste condiții, fie într-un caz, fie în celălalt, ca fiind necesare;
(e) beneficiază de dreptul de a importa, fără taxe vamale, automobilele personale, achiziționate din
țara unde au avut ultima reședință sau din țara lor de origine în condițiile pieței interne din țara
de destinație și de a le reexporta, fără taxe vamale, sub rezerva potrivit căreia, guvernul țării de
destinație consideră aceste condiții, fie într-un caz fie în celălalt, ca fiind necesare.
Articolul 12
(ex-articolul 13)
În condițiile și respectând procedura stabilită de Parlamentul European și de Consiliu, hotărând prin
regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea instituțiilor în
cauză, toate indemnizațiile, salariile și retribuțiile plătite de Uniune funcționarilor și altor agenți ai
acesteia sunt impozitate de aceasta.
Sunt scutite de impozite naționale indemnizațiile, salariile și retribuțiile plătite de Uniune propriilor
funcționari și agenți.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/269
Protocoale 269
Articolul 13
(ex-articolul 14)
În vederea aplicării impozitelor pe venituri și pe moștenire conform drepturilor de succesiune,
precum și a convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate între statele membre ale Uniunii,
funcționarii și alți agenți ai Uniunii care, din motive exclusiv legate de exercitarea funcțiilor lor în
serviciul Uniunii, își stabilesc reședința pe teritoriul unui stat membru, altul decât statul în care au
domiciliul fiscal la data intrării în serviciul Uniunii, sunt considerați atât în statul de reședință, cât și
în cel de domiciliu fiscal ca și cum și-ar fi păstrat domiciliul în țara lor de origine, dacă aceasta din
urmă este membră a Uniunii. Această dispoziție se aplică de asemenea soțului/soției, în măsura în
care acesta/aceasta nu desfășoară activități profesionale proprii, precum și copiilor aflați în întreținerea
si în grija persoanelor prevăzute de prezentul articol.
Bunurile mobile aparținând persoanelor prevăzute la paragraful anterior și care se află pe teritoriul
statului de ședere sunt scutite de impozit pe succesiuni în acest stat; pentru stabilirea acestui impozit,
bunurile mobile se consideră ca aflându-se în statul de domiciliu fiscal, sub rezerva drepturilor
statelor terțe și a aplicării eventuale a dispozițiilor și convențiilor internaționale referitoare la dubla
impunere.
Domiciliile dobândite numai în scopul exercitării de funcții în serviciul altor organizații internaționale
nu sunt avute în vedere în aplicarea dispozițiilor prezentului articol.
Articolul 14
(ex-articolul 15)
Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativă
ordinară și după consultarea instituțiilor în cauză, stabilesc regimul prestațiilor sociale aplicabile
funcționarilor și altor agenți ai Uniunii.
Articolul 15
(ex-articolul 16)
Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativă
ordinară și după consultarea celorlalte instituții interesate, stabilesc categoriile de funcționari și
alți agenți ai Uniunii cărora li se aplică, total sau parțial, dispozițiile articolului 11, articolului 12
paragraful al doilea și articolului 13.
Numele, pozițiile și adresele funcționarilor care fac parte din aceste categorii sunt comunicate
periodic guvernelor statelor membre.
C 83/270 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
270 Tratate consolidate
CAPITOLUL VI
PRIVILEGIILE ȘI IMUNITĂȚILE MISIUNILOR STATELOR TERȚE ACREDITATE PE LÂNGĂ
UNIUNEA EUROPENE
Articolul 16
(ex-articolul 17)
Statul membru pe teritoriul căruia se află sediul Uniunii acordă misiunilor statelor terțe acreditate pe
lângă Uniune imunitățile diplomatice obișnuite.
CAPITOLUL VII
DISPOZIȚII GENERALE
Articolul 17
(ex-articolul 18)
Privilegiile, imunitățile și facilitățile sunt acordate funcționarilor și altor agenți ai Uniunii exclusiv în
interesul acesteia din urmă.
Fiecare instituție a Uniunii are libertatea de a ridica imunitatea acordată unui funcționar sau agent în
toate cazurile în care apreciază că, ridicarea acestei imunității nu contravine intereselor Uniunii.
Articolul 18
(ex-articolul 19)
În aplicarea prezentului protocol, instituțiile Uniunii acționează de comun acord cu autoritățile
responsabile ale statelor membre interesate.
Articolul 19
(ex-articolul 20)
Articolele 11-14 și articolul 17 se aplică președintelui Consiliului European.
Acestea se aplică, de asemenea, membrilor Comisiei.
Articolul 20
(ex-articolul 21)
Articolele 11-14 și articolul 17 se aplică judecătorilor, avocaților generali, grefierului și raportorilor
adjuncți ai Curții de Justiție a Uniunii Europene, fără să aducă atingere dispozițiilor articolului 3 din
Protocolul privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene referitoare la imunitatea de jurisdicție
a judecătorilor și avocaților generali.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/271
Protocoale 271
Articolul 21
(ex-articolul 22)
Prezentul protocol se aplică și Băncii Europene de Investiții, membrilor organelor acesteia, personalului
ei și reprezentanților statelor membre, care participă la lucrările acesteia, fără a aduce atingere
dispozițiilor protocolului privind statutul acesteia.
Totodată, Banca Europeană de Investiții va fi scutită de orice impunere fiscală și de altă natură cu
ocazia majorărilor capitalului său, precum și de diversele formalități pe care le comportă aceste
operațiuni în statul în care își are sediul. De asemenea, eventuala ei dizolvare și lichidare nu vor
atrage după sine nici un fel de impunere. În afară de aceasta, în măsura în care se desfășoară în
condiții statutare, activitatea Băncii și a organelor acesteia nu va fi supusă impozitelor pe cifra de
afaceri.
Articolul 22
(ex-articolul 23)
Prezentul protocol se aplică de asemenea Băncii Centrale Europene, membrilor organelor sale și
personalului său, fără a aduce atingere dispozițiilor din Protocolul privind Statutul Sistemului
European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene.
În plus, Banca Centrală Europeană va fi exonerată de orice impozitare fiscală și cvasifiscală cu ocazia
măririlor de capital, precum și a diferitelor formalități pe care aceste operațiuni le pot presupune în
statul în care se află sediul. Întrucât activitatea Băncii și a organelor sale se desfășoară în condițiile
prevăzute în Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, nu se
vor aplica impozite pe cifra de afaceri.
C 83/272 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
272 Tratate consolidate
PROTOCOLUL (nr. 8)
CU PRIVIRE LA ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2) DIN
TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ
REFERITOR LA ADERAREA UNIUNII LA CONVENȚIA
EUROPEANĂ PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR
OMULUI ȘI A LIBERTĂȚILOR FUNDAMENTALE
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE
AU CONVENIT cu privire la dispozițiile următoare, care se anexează la Tratatul privind Uniunea
Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:
Articolul 1
Acordul privind aderarea Uniunii la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a
libertăților fundamentale (denumită în continuare „Convenția europeană”), prevăzută la articolul 6
alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, trebuie să reflecte necesitatea de a conserva
caracteristicile specifice ale Uniunii și ale dreptului Uniunii, în special în ceea ce privește:
(a) modalitățile speciale ale participării eventuale a Uniunii la autoritățile de control ale Convenției
europene;
(b) mecanismele necesare pentru a garanta că acțiunile formulate de statele nemembre și acțiunile
individuale sunt îndreptate în mod corect împotriva statelor membre și/sau, după caz, împotriva
Uniunii.
Articolul 2
Acordul menționat la articolul 1 trebuie să garanteze că aderarea Uniunii nu aduce atingere nici
competențelor Uniunii, nici atribuțiilor instituțiilor acesteia. Acesta trebuie să garanteze că niciuna
dintre dispozițiile sale nu aduce atingere situației speciale a statelor membre în ceea ce privește
Convenția europeană și, în special, protocoalele acesteia, măsurile adoptate de statele membre prin
derogare de la Convenția europeană, în conformitate cu articolul 15 din convenție, precum și
rezervele cu privire la Convenția europeană formulate de statele membre, în conformitate cu
articolul 57 din convenție.
Articolul 3
Nicio dispoziție a acordului menționat la articolul 1 nu trebuie să aducă atingere articolului 344 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/273
Protocoale 273
PROTOCOLUL (nr. 9)
PRIVIND DECIZIA CONSILIULUI REFERITOARE LA
PUNEREA ÎN APLICARE A ARTICOLULUI 16
ALINEATUL (4) DIN TRATATUL PRIVIND UNIUNEA
EUROPEANĂ ȘI A ARTICOLULUI 238 ALINEATUL (2)
DIN TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA UNIUNII
EUROPENE ÎNTRE1 NOIEMBRIE 2014 ȘI 31 MARTIE
2017, PE DE O PARTE, ȘI ÎNCEPÂND CU1 APRILIE
2017, PE DE ALTĂ PARTE
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
LUÂND ÎN CONSIDERARE faptul că, încă de la data aprobării Tratatului de la Lisabona, a avut o
importanță fundamentală să reiasă un acord cu privire la decizia Consiliului referitoare la punerea
în aplicare a articolului 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană și a articolului 238
alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene între 1 noiembrie 2014 și 31 martie
2017, pe de o parte, și începând cu 1 aprilie 2017, pe de altă parte (denumită în continuare
„decizia”);
AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziții care se anexează la Tratatul privind Uniunea
Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:
Articol unic
Înainte de examinarea de către Consiliu a oricărui proiect care ar urmări fie să modifice sau să abroge
decizia ori o dispoziție din aceasta, fie să modifice indirect domeniul de aplicare sau înțelesul acesteia
prin modificarea unui alt act juridic al Uniunii, Consiliul European va purta discuții preliminare
asupra proiectului menționat, hotărând prin consens în conformitate cu articolul 15 alineatul (4)
din Tratatul privind Uniunea Europeană.
C 83/274 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
274 Tratate consolidate
PROTOCOLUL (nr. 10)
PRIVIND COOPERAREA STRUCTURATĂ
PERMANENTĂ STABILITĂ PRIN ARTICOLUL 42 DIN
TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ ÎNALTELE PĂRȚI
CONTRACTANTE
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
AVÂND ÎN VEDERE articolul 42 alineatul (6) și articolul 46 din Tratatul privind Uniunea Europeană,
REAMINTIND că Uniunea desfășoară o politică externă și de securitate comună bazată pe realizarea
unui grad tot mai ridicat de convergență a acțiunilor statelor membre;
REAMINTIND că politica de securitate și de apărare comună face parte integrantă din politica externă și
de securitate comună; reamintind că aceasta asigură Uniunii o capacitate operațională bazată pe
mijloace civile și militare; reamintind că Uniunea poate recurge la aceasta, pentru misiunile
menționate la articolul 43 din Tratatul privind Uniunea Europeană, desfășurate în afara granițelor
Uniunii pentru a asigura menținerea păcii, prevenirea conflictelor și consolidarea securității internaționale
în conformitate cu principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite; reamintind că îndeplinirea
acestor atribuții se bazează pe capacitățile militare furnizate de statele membre, în conformitate cu
principiul „pachetului unic de forțe”;
REAMINTIND că politica de securitate și de apărare comună a Uniunii nu aduce atingere caracterului
specific al politicii de securitate și de apărare a anumitor state membre;
REAMINTIND că politica de securitate și de apărare comună a Uniunii respectă obligațiile ce decurg din
Tratatul Atlanticului de Nord pentru statele membre care consideră că apărarea lor comună se
realizează în cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, care rămâne baza apărării
comune a membrilor săi, și că aceasta este compatibilă cu politica de securitate și de apărare
comună adoptată în acest cadru;
CONVINSE că un rol din ce în ce mai pronunțat al Uniunii în materie de securitate și de apărare va
contribui la vitalitatea unei alianțe atlantice reînnoite, în conformitate cu acordurile numite „Berlin
plus”;
HOTĂRÂTE să confere Uniunii capacitatea de a-și asuma integral responsabilitățile care îi revin în
cadrul comunității internaționale;
RECUNOSCÂND că Organizația Națiunilor Unite poate solicita asistență din partea Uniunii pentru
punerea în aplicare de urgență a misiunilor întreprinse în temeiul capitolelor VI și VII din Carta
Organizației Națiunilor Unite;
RECUNOSCÂND că o consolidare a politicii de securitate și de apărare va necesita eforturi din partea
statelor membre în domeniul capacităților;
CONȘTIENTE că depășirea unei noi etape în dezvoltarea politicii europene de securitate și de apărare
presupune ca statele membre în cauză să depună eforturi hotărâte;
REAMINTIND importanța asocierii depline a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și
politica de securitate la lucrările din domeniul cooperării structurate permanente;
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/275
Protocoale 275
AU CONVENIT cu privire la dispozițiile următoare, care se anexează la Tratatul privind Uniunea
Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:
Articolul 1
Cooperarea structurată permanentă menționată la articolul 42 alineatul (6) din Tratatul privind
Uniunea Europeană este deschisă oricărui stat membru care se angajează, de la data intrării în
vigoare a Tratatului de la Lisabona:
(a) să intensifice dezvoltarea capacităților lor de apărare, prin dezvoltarea contribuțiilor naționale și
prin participarea, după caz, la forțe multinaționale, la principalele programe europene de echipare
și la activitatea Agenției din domeniul dezvoltării capacităților de apărare, de cercetare, de achiziții
și de armament (Agenția Europeană de Apărare); și
(b) să dispună de capacitatea de a furniza, până în 2010, fie cu titlu național, fie ca o componentă a
grupurilor multinaționale de forțe, unități de luptă pentru misiunile preconizate, configurate pe
plan tactic ca o grupare tactică, cu elemente de susținere, inclusiv în ceea ce privește transportul
și logistica, capabile să întreprindă, în termen de 5 până la 30 de zile, misiunile menționate la
articolul 43 din Tratatul privind Uniunea Europeană, în special pentru a răspunde la solicitările
Organizației Națiunilor Unite, care pot fi menținute pentru o perioadă inițială de 30 de zile, cu
posibilitatea prelungirii până la cel puțin 120 de zile.
Articolul 2
Statele membre care participă la cooperarea structurată permanentă se angajează, în vederea atingerii
obiectivelor stabilite la articolul 1:
(a) să coopereze, încă de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în vederea atingerii
obiectivelor stabilite privind nivelul cheltuielilor de investiții în materie de echipamente de
apărare și să reexamineze cu regularitate aceste obiective din perspectiva mediului de securitate
și a responsabilităților internaționale ale Uniunii;
(b) să își uniformizeze, în măsura posibilului, mijloacele de apărare, în special prin armonizarea
identificării necesităților militare, prin punerea în comun și, după caz, prin specializarea
mijloacelor și capacităților de apărare, precum și prin încurajarea cooperării în domeniul
formării și al logisticii;
(c) să adopte măsuri concrete pentru sporirea disponibilității, a interoperabilității, a flexibilității și a
capacității de desfășurare a forțelor, în special prin identificarea unor obiective comune în materie
de proiectare a forțelor, inclusiv prin reexaminarea eventuală a procedurilor de decizie naționale;
(d) să coopereze pentru a se asigura adoptarea măsurilor necesare pentru acoperirea, inclusiv prin
abordări multinaționale și fără a aduce atingere angajamentelor referitoare la acestea, luate în
cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, a lacunelor constatate în cadrul „Mecanismului
de dezvoltare a capacităților”;
C 83/276 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
276 Tratate consolidate
(e) să participe, după caz, la dezvoltarea de programe comune sau europene de echipamente majore
în cadrul Agenției Europene de Apărare.
Articolul 3
Agenția Europeană de Apărare contribuie la evaluarea periodică a contribuțiilor statelor membre
participante în materie de capacități, în special a contribuțiilor furnizate în funcție de criteriile
stabilite, între altele, în temeiul articolului 2 și elaborează un raport în acest sens, cel puțin o dată
pe an. Evaluarea poate constitui baza recomandărilor și a deciziilor Consiliului, adoptate în conformitate
cu articolul 46 din Tratatul privind Uniunea Europeană.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/277
Protocoale 277
PROTOCOLUL (nr. 11)
PRIVIND ARTICOLUL 42 DIN TRATATUL PRIVIND
UNIUNEA EUROPEANĂ
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
LUÂND ÎN CONSIDERARE necesitatea aplicării depline a dispozițiilor articolului 42 alineatul (2) din
Tratatul privind Uniunea Europeană;
CONSIDERÂND că politica Uniunii în conformitate cu articolul 42 nu trebuie să aducă atingere
caracterului specific al politicii de securitate și de apărare a anumitor state membre, că trebuie să
respecte obligațiile care decurg din Tratatul Atlanticului de Nord pentru anumite state membre care
consideră că apărarea comună se realizează în cadrul NATO și că aceasta trebuie să fie compatibilă cu
politica comună de securitate și apărare adoptată în cadrul respectiv;
AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziții care se anexează la Tratatul privind Uniunea
Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:
Uniunea Europeană, în colaborare cu Uniunea Europei Occidentale, elaborează acorduri în vederea
consolidării cooperării dintre ele.
C 83/278 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
278 Tratate consolidate
PROTOCOLUL (nr. 12)
PRIVIND PROCEDURA APLICABILĂ DEFICITELOR EXCESIVE
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
DORIND să stabilească normele de procedură privind deficitele excesive menționate la articolul 126
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziții, care se anexează la Tratatul privind Uniunea
Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:
Articolul 1
Valorile de referință menționate la articolul 126 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene sunt următoarele:
— 3 % pentru raportul dintre deficitul public prevăzut sau realizat și produsul intern brut la prețurile
pieței;
— 60 % pentru raportul dintre datoria publică și produsul intern brut la prețurile pieței.
Articolul 2
În articolul 126 din tratatul menționat și în prezentul protocol:
— „public” înseamnă ceea ce se referă la administrația publică, adică administrațiile centrale, autoritățile
regionale sau locale și fondurile de securitate socială, cu excepția operațiunilor comerciale,
definite în Sistemul european al conturilor economice integrate;
— „deficit” înseamnă necesarul net de finanțare, definit în Sistemul european al conturilor economice
integrate;
— „investiție” înseamnă formarea brută de capital fix, definită în Sistemul european al conturilor
economice integrate;
— „datorie” înseamnă totalul datoriilor brute, la valoarea lor nominală, la sfârșitul anului și consolidate
în cadrul sectoarelor administrației publice, definit la prima liniuță.
Articolul 3
Pentru a asigura eficacitatea procedurii privind deficitele excesive, în conformitate cu această
procedură guvernele statelor membre sunt răspunzătoare pentru deficitele administrației publice,
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/279
Protocoale 279
definită în articolul 2 prima liniuță. Statele membre veghează ca procedurile naționale din domeniul
bugetar să le permită să-și îndeplinească obligațiile care le revin în această privință în temeiul
tratatelor. Statele membre adresează Comisiei notificări prompte și periodice privind deficitele lor
prevăzute și realizate, precum și nivelul datoriilor lor.
Articolul 4
Datele statistice utilizate pentru aplicarea prezentului protocol sunt furnizate de Comisie.
C 83/280 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
280 Tratate consolidate
PROTOCOLUL (nr. 13)
PRIVIND CRITERIILE DE CONVERGENȚĂ
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
DORIND să stabilească normele de aplicare a criteriilor de convergență care trebuie să orienteze
Uniunea în deciziile sale de a pune capăt derogărilor statelor membre care fac obiectul unei
derogări menționate la articolul 140 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziții, care se anexează la Tratatul privind Uniunea
Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:
Articolul 1
Criteriul stabilității prețurilor, menționat la articolul 140 alineatul (1) prima liniuță din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene înseamnă că un stat membru are o stabilitate durabilă a
nivelului prețurilor și o rată medie a inflației, în cursul unei perioade de un an înaintea examinării,
care nu poate depăși cu mai mult de 1,5 % rata inflației a cel mult trei state membre care au
înregistrat cele mai bune rezultate în domeniul stabilității prețurilor. Inflația se calculează cu
ajutorul indicelui prețurilor de consum pe o bază comparabilă, ținând seama de diferențele dintre
definițiile naționale.
Articolul 2
Criteriul situației finanțelor publice, menționat la articolul 140 alineatul (1) a doua liniuță din tratatul
menționat înseamnă că, în momentul examinării, un stat membru nu face obiectul unei decizii a
Consiliului menționată la articolul 126 alineatul (6) din tratatul menționat, privind existența unui
deficit excesiv în statul membru respectiv.
Articolul 3
Criteriul de participare la mecanismul cursului de schimb al Sistemului Monetar European, menționat
la articolul 140 alineatul (1) a treia liniuță din tratatul menționat, înseamnă că un stat membru a
respectat marjele normale de fluctuație prevăzute de mecanismul cursului de schimb al Sistemului
Monetar European, fără să cunoască tensiuni grave cel puțin pe parcursul ultimilor doi ani dinaintea
examinării. În special, statul membru nu a devalorizat din proprie inițiativă cursul de schimb central
bilateral al monedei sale în raport cu euro pentru aceeași perioadă.
Articolul 4
Criteriul de convergență al ratelor dobânzilor menționat la articolul 140 alineatul (1) a patra liniuță
din tratatul menționat, în cursul unei perioade de un an înaintea examinării, înseamnă că un stat
membru a avut o rată a dobânzii nominală medie pe termen lung care nu poate depăși
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/281
Protocoale 281
cu mai mult de 2 % pe aceea a cel mult trei state membre care au înregistrat cele mai bune rezultate
în domeniul stabilității prețurilor. Ratele dobânzilor sunt calculate pe baza obligațiunilor de stat pe
termen lung sau a unor titluri comparabile, ținând seama de diferențele dintre definițiile naționale.
Articolul 5
Datele statistice utilizate pentru aplicarea prezentului protocol sunt furnizate de Comisie.
Articolul 6
Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului
European, a BCE, precum și a Comitetului Economic și Financiar, adoptă dispozițiile corespunzătoare
pentru a preciza în detaliu criteriile de convergență menționate la articolul 140 din tratatul
menționat, care vor înlocui atunci prezentul protocol.
C 83/282 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
282 Tratate consolidate
PROTOCOLUL (nr. 14)
PRIVIND EUROGRUPUL
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
DORIND să promoveze condițiile unei creșteri economice mai puternice în Uniunea Europeană și, în
acest scop, să dezvolte o cooperare din ce în ce mai strânsă între politicile economice din zona euro;
CONȘTIENTE de necesitatea prevederii unor dispoziții specifice pentru un dialog susținut între statele
membre a căror monedă este euro, așteptând ca euro să devină moneda tuturor statelor membre ale
Uniunii,
AU CONVENIT cu privire la dispozițiile următoare, care se anexează la Tratatul privind Uniunea
Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:
Articolul 1
Miniștrii statelor membre a căror monedă este euro se întâlnesc în reuniuni informale. Reuniunile au
loc, în măsura necesară, pentru a se discuta chestiuni legate de responsabilitățile specifice care le revin
în ceea ce privește moneda unică. Comisia participă la reuniuni. Banca Centrală Europeană este
invitată să participe la aceste reuniuni, care sunt pregătite de reprezentanții miniștrilor responsabili
cu finanțele statelor membre a căror monedă este euro, precum și de reprezentanții Comisiei.
Articolul 2
Miniștrii statelor membre a căror monedă este euro aleg un președinte pentru doi ani și jumătate,
hotărând cu majoritatea statelor membre în cauză.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/283
Protocoale 283
PROTOCOLUL (nr. 15)
PRIVIND UNELE DISPOZIȚII REFERITOARE
LA REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE
NORD
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
RECUNOSCÂND că Regatul Unit nu este obligat și nu s-a angajat să adopte moneda euro, fără o decizie
specială în acest sens a guvernului și a parlamentului său;
AVÂND ÎN VEDERE că, la 16 octombrie 1996 și la 30 octombrie 1997, Guvernul Regatului Unit a
notificat Consiliului intenția sa de a nu participa la a treia etapă a Uniunii economice și monetare;
LUÂND ACT de faptul că guvernul Regatului Unit are obiceiul să-și finanțeze împrumuturile prin
vânzarea de titluri de creanță către sectorul privat;
AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziții, care se anexează la Tratatul privind Uniunea
Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:
1. Regatul Unit nu este obligat să adopte moneda euro, cu excepția cazului în care notifică Consiliului
intenția sa de a face acest lucru.
2. Punctele 3–8 și 10 se aplică Regatului Unit, având în vedere notificarea efectuată de guvernul său
Consiliului la 16 octombrie 1996 și la 30 octombrie 1997.
3. Regatul Unit își păstrează competențele în domeniul politicii monetare în conformitate cu dreptul
intern.
4. Articolul 119 al doilea paragraf, articolul 126 alineatele (1), (9) și (11), articolul 127 alineatele
(1)–(5), articolul 128, articolele 130, 131, 132 și 133, 138 și 140 alineatul (3), articolul 219,
articolul 282 alineatul (2), cu excepția primei și ultimei teze, articolul 282 alineatul (5) și
articolul 283 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene nu se aplică Regatului Unit. De
asemenea, nu se aplică articolul 121 alineatul (2) din tratatul amintit, în ceea ce privește adoptarea de
către părți a orientărilor generale ale politicilor economice care privesc zona euro în general. În aceste
dispoziții, referirile la Uniune și la statele membre nu includ Regatul Unit, iar referirile la băncile
centrale naționale nu includ Banca Angliei.
5. Regatul Unit face eforturi să evite un deficit public excesiv.
Articolele 143 și 144 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene continuă să se aplice
Regatului Unit. Articolul 134 alineatul (4) și articolul 142 se aplică Regatului Unit ca și cum
acesta ar face obiectul unei derogări.
C 83/284 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
284 Tratate consolidate
6. Drepturile de vot ale Regatului Unit se suspendă în ceea ce privește actele Consiliului menționate
la articolele enumerate la punctul 4 și în cazurile prevăzute la articolul 139 alineatul (4) primul
paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În acest scop, se aplică articolul 139
alineatul (4) al doilea paragraf din tratatul menționat.
Regatul Unit nu are dreptul de a participa la numirea președintelui, vicepreședintelui și a celorlalți
membri ai Comitetului executiv al BCE, menționată la articolul 283 alineatul (2) al doilea paragraf
din tratatul menționat.
7. Articolele 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32,
33, 34 și 49 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii
Centrale Europene („Statutul”) nu se aplică Regatului Unit.
În aceste articole, referirile la Uniune sau la statele membre nu includ Regatul Unit, iar referirile la
băncile centrale naționale sau la acționari nu includ Banca Angliei.
Referirile din articolele 10.3 și 30.2 din Statut la „capitalul subscris al BCE” nu includ capitalul
subscris de Banca Angliei.
8. Articolul 141 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolele 43-47
din Statut se aplică, fie că un stat membru face sau nu obiectul unei derogări, sub rezerva următoarelor
modificări:
(a) în articolul 43, referirile la misiunile BCE și IME vizează misiunile care mai trebuie îndeplinite
după introducerea monedei euro datorită unei eventuale decizii a Regatului Unit de a nu adopta
moneda euro;
(b) în plus față de misiunile menționate la articolul 46, BCE îndeplinește o funcție de consiliere și
asistență în pregătirea oricărei decizii pe care Consiliul ar putea fi obligat să o ia în privința
Regatului Unit, în conformitate cu dispozițiile punctului 9 literele (a) și (c);
(c) Banca Angliei varsă contribuția sa la capitalul BCE cu titlu de participare la cheltuielile acesteia de
funcționare, pe aceeași bază ca și băncile centrale naționale ale statelor membre care fac obiectul
unei derogări.
9. Regatul Unit poate notifica în orice moment Consiliului intenția sa de a adopta moneda euro. În
acest caz:
(a) Regatul Unit are dreptul să adopte moneda euro, în cazul în care îndeplinește condițiile necesare.
Consiliul, hotărând la cererea Regatului Unit, în condițiile și în conformitate cu procedura
stabilite în articolul 140 alineatul (1) și (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
decide dacă Regatul Unit îndeplinește condițiile necesare;
(b) Banca Angliei varsă partea sa de capitalul subscris și transferă la BCE active din rezervele valutare
și contribuie la rezervele BCE pe aceeași bază ca și banca centrală națională a unui stat membru
pentru care derogarea a luat sfârșit;
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/285
Protocoale 285
(c) Consiliul, hotărând în condițiile și în conformitate cu procedura stabilite în articolul 140 alineatul
(3) din tratatul menționat, adoptă orice altă decizie necesară pentru a permite Regatului Unit să
adopte moneda euro.
În cazul în care Regatul Unit adoptă moneda euro în conformitate cu dispozițiile prezentului punct,
punctele 3 – 8 încetează să se aplice.
10. Prin derogare de la articolul 123 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și de la
articolul 21.1 din Statut, guvernul Regatului Unit își poate păstra linia de credit „Ways and Means” de
care dispune la Banca Angliei, în cazul în care și atât timp cât Regatul Unit nu adoptă moneda euro.
C 83/286 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
286 Tratate consolidate
PROTOCOLUL (nr. 16)
PRIVIND ANUMITE DISPOZIȚII PRIVIND
DANEMARCA
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
AVÂND ÎN VEDERE Constituția Danemarcei care conține dispoziții care ar putea face necesară organizarea
în Danemarca a unui referendum înainte ca acest stat să renunțe la derogarea sa,
AVÂND ÎN VEDERE că, la 3 noiembrie 1993, Guvernul Danemarcei a notificat Consiliului intenția sa de
a nu participa la cea de-a treia etapă a Uniunii economice și monetare,
AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziții, care se anexează la Tratatul privind Uniunea
Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:
1. Danemarca beneficiază de o derogare, având în vedere notificarea efectuată Consiliului de către
Guvernul Danemarcei la 3 noiembrie 1993. Efectul acestei derogări este că toate articolele și toate
dispozițiile tratatelor și Statutului SEBC și al BCE care se referă la o derogare se aplică Danemarcei.
2. Procedura menționată la articolul 140 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene pentru
a pune capăt derogării este inițiată numai la cererea Danemarcei.
3. În cazul în care se pune capăt derogării, dispozițiile prezentului protocol încetează să se aplice.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/287
Protocoale 287
PROTOCOLUL (nr. 17)
PRIVIND DANEMARCA
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
DORIND să reglementeze anumite probleme speciale care privesc Danemarca,
AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziții, care se anexează la Tratatul privind Uniunea
Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:
Dispozițiile articolului 14 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și
al Băncii Centrale Europene nu aduc atingere dreptului Băncii Naționale a Danemarcei de a-și
îndeplini sarcinile pe care și le asumă în prezent cu privire la teritoriile Regatului Danemarcei care
nu fac parte din Uniune.
C 83/288 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
288 Tratate consolidate
PROTOCOLUL (nr. 18)
PRIVIND FRANȚA
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
DORIND să țină seama de un element special referitor la Franța,
AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziții, care se anexează la Tratatul privind Uniunea
Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:
Franța își va păstra privilegiul de a emite monede în Noua Caledonie, în Polinezia Franceză și în
Insulele Wallis și Furtuna, în conformitate cu metodele stabilite de legislația sa internă și va fi singura
împuternicită să determine paritatea francului CFP.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/289
Protocoale 289
PROTOCOLUL (nr. 19)
PRIVIND ACQUIS-UL SCHENGEN INTEGRAT ÎN CADRUL UNIUNII
EUROPENE
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
CONSTATÂND faptul că acordurile privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune,
semnate de unele state membre ale Uniunii Europene la Schengen, la 14 iunie 1985 și, respectiv, la
19 iunie 1990, precum și acordurile conexe și normele adoptate în temeiul acordurilor menționate,
au fost integrate în cadrul Uniunii Europene prin Tratatul de la Amsterdam din 2 octombrie 1997;
DORIND să păstreze acquis-ul Schengen, cu toate modificările și completările de la intrarea în vigoare
a Tratatului de la Amsterdam, și să îl dezvolte astfel încât să contribuie la îndeplinirea obiectivului de
a oferi cetățenilor Uniunii un spațiu de libertate, securitate și justiție fără frontiere interne;
ȚINÂND CONT de poziția specială a Danemarcei;
ȚINÂND CONT de faptul că Irlanda și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord nu participă la
toate prevederile acquis-ului Schengen; că ar trebui, cu toate acestea, să se prevadă dispoziții care să
permită acestor state să accepte, total sau parțial, alte prevederi ale acestui acquis;
RECUNOSCÂND că este necesar, în consecință, să se recurgă la dispozițiile tratatelor privind cooperarea
consolidată între unele state membre;
ȚINÂND CONT de necesitatea de a menține relații privilegiate cu Republica Islanda și cu Regatul
Norvegiei, întrucât aceste două state, precum și statele membre nordice ale Uniunii Europene
trebuie să respecte dispozițiile Uniunii nordice a pașapoartelor;
AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziții, care se anexează la Tratatul privind Uniunea
Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:
Articolul 1
Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală
Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica
Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului,
Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă,
Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda și
Regatul Suediei sunt autorizate să pună bazele unei colaborări consolidate în domeniile care intră
sub incidența dispozițiilor prevăzute de Consiliu, care alcătuiesc acquis-ul Schengen. Această
cooperare se realizează în cadrul juridic și instituțional al Uniunii Europene și cu respectarea dispozițiilor
aplicabile din tratate.
C 83/290 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
290 Tratate consolidate
Articolul 2
Acquis-ul Schengen se aplică statelor membre menționate la articolul 1, fără a aduce atingere
articolului 3 din Actul de aderare din 16 aprilie 2003 și articolului 4 din Actul de aderare din
25 aprilie 2005. Consiliul se substituie Comitetului executiv înființat prin acordurile de la Schengen.
Articolul 3
Participarea Danemarcei la adoptarea măsurilor care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen,
precum și punerea în aplicare a măsurilor respective în Danemarca, sunt reglementate de dispozițiile
incidente prevăzute în Protocolul privind poziția Danemarcei.
Articolul 4
Irlanda și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pot solicita în orice moment să participe la
toate sau la unele din dispozițiile acquis-ului Schengen.
Consiliul decide la cererea unanimității membrilor săi menționați la articolul 1 și a reprezentantului
guvernului statului respectiv.
Articolul 5
(1) Propunerile și inițiativele care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen intră sub
incidența dispozițiilor relevante din tratate.
În acest context, în cazul în care Irlanda sau Regatul Unit nu a notificat în scris Consiliului, într-un
termen rezonabil, intenția sa de a participa, autorizarea prevăzută la articolul 329 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene se consideră a fi fost acordată statelor membre prevăzute la
articolul 1, precum și Irlandei sau Regatului Unit, dacă oricare dintre aceste două state dorește să
participe la domeniile de cooperare respective.
(2) Chiar dacă se consideră, în conformitate cu o decizie în temeiul articolului 4, că Irlanda sau
Regatul Unit a procedat la o notificare, statul respectiv poate să notifice în scris Consiliului, în termen
de trei luni, faptul că nu dorește să participe la propunerea sau inițiativa respectivă. În acest caz,
Irlanda sau Regatul Unit nu participă la adoptarea respectivei propuneri sau inițiative. Începând cu
data ultimei notificări, procedura de adoptare a măsurii care constituie o dezvoltare a acquis-ului
Schengen se suspendă până la terminarea procedurii prevăzute la alineatele (3) sau (4) sau până la
retragerea acelei notificări în orice moment pe durata acestei proceduri.
(3) Pentru statul membru care a procedat la notificarea prevăzută la alineatul (2), orice decizie
adoptată de Consiliu în temeiul articolului 4 încetează să se aplice, de la data intrării în vigoare a
măsurii propuse, în măsura considerată necesară de Consiliu și în condițiile ce urmează să fie stabilite
printr-o decizie a Consiliului, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei. Această
decizie este adoptată în conformitate cu următoarele criterii: Consiliul încearcă să mențină participarea
cât mai largă a statului membru vizat fără a afecta grav funcționarea practică a diverselor
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/291
Protocoale 291
părți ale acquis-ului Schengen, respectând, totodată, coerența lor. Comisia își prezintă propunerea cât
mai curând posibil după notificarea prevăzută la alineatul (2). Dacă acest lucru este necesar, după
întrunirea a două reuniuni succesive, Consiliul hotărăște în termen de patru luni de la data propunerii
Comisiei.
(4) În cazul în care, la expirarea perioadei de patru luni, Consiliul nu a adoptat o decizie, orice stat
membru poate solicita, de îndată, ca respectiva chestiune să fie înaintată Consiliului European. În
acest caz, în cadrul următoarei sale reuniuni, Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, la
propunerea Comisiei, adoptă o decizie în conformitate cu criteriile menționate la alineatul (3).
(5) În cazul în care, până la încheierea procedurii prevăzute la alineatele (3) sau (4), Consiliul sau,
după caz, Consiliul European nu a adoptat o decizie, suspendarea procedurii de adoptare a măsurii
care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen încetează. Dacă măsura menționată anterior se
adoptă ulterior, orice decizie a Consiliului, adoptată în conformitate cu articolul 4, nu se mai aplică,
începând cu data intrării în vigoare a măsurii respective, statului membru vizat, în măsura stabilită de
Comisie și conform condițiilor stabilite de aceasta, cu excepția cazului în care statul membru
respectiv își retrage notificarea prevăzută la alineatul (2) înainte de adoptarea măsurii. Comisia
hotărăște până la data adoptării măsurii. La adoptarea deciziei sale, Comisia respectă criteriile
menționate la alineatul (3).
Articolul 6
Republica Islanda și Regatul Norvegiei sunt asociate la punerea în aplicare a acquis-ului Schengen și
la dezvoltarea în continuare a acestuia. În acest scop se prevăd proceduri corespunzătoare în
cuprinsul unui acord cu statele respective, încheiat de Consiliu, care hotărăște cu unanimitatea
membrilor menționați la articolul 1. Un astfel de acord trebuie să conțină dispoziții cu privire la
contribuția Islandei și a Norvegiei la orice consecință financiară care decurge din punerea în aplicare a
prezentului protocol.
Consiliul, hotărând în unanimitate, încheie un acord separat cu Islanda și Norvegia pentru stabilirea
drepturilor și obligațiilor între Irlanda și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de o
parte, și Islanda și Norvegia, pe de altă parte, în domeniile acquis-ului Schengen care se aplică acestor
state.
Articolul 7
În vederea negocierilor pentru aderarea a noi state membre la Uniunea Europeană, acquis-ul
Schengen și celelalte măsuri luate de către instituții în domeniul de aplicare a acestuia sunt considerate
ca acquis care trebuie să fie acceptat în întregime de către toate statele candidate la aderare.
C 83/292 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
292 Tratate consolidate
PROTOCOLUL (nr. 20)
PRIVIND APLICAREA ANUMITOR ASPECTE ALE
ARTICOLULUI 26 DIN TRATATUL PRIVIND
FUNCȚIONAREA UNIUNII EUROPENE ÎN REGATUL
UNIT ȘI ÎN IRLANDA
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
DORIND să clarifice anumite aspecte referitoare la Regatul Unit și Irlanda,
LUÂND ÎN CONSIDERARE existența, de mai mulți ani, a unor acorduri speciale între Regatul Unit și
Irlanda privind călătoriile,
AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziții, care se anexează la Tratatul privind Uniunea
Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:
Articolul 1
Sub rezerva articolelor 26 și 77 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, a oricărei alte
dispoziții din tratatul respectiv sau din Tratatul privind Uniunea Europeană, a oricărei măsuri
adoptate în temeiul acestor tratate sau a oricărui acord internațional încheiat de către Uniune sau
de către Uniune și statele membre cu una sau mai multe țări terțe, Regatul Unit are dreptul să
exercite, la frontierele cu celelalte state membre, controalele pe care le consideră necesare asupra
persoanelor care doresc să intre pe teritoriul său, pentru:
(a) a verifica dacă cetățenii statelor membre sau persoanele aflate în întreținerea acestora care exercită
drepturi conferite de dreptul Uniunii, precum și cetățenii altor state cărora le-au fost conferite
astfel de drepturi printr-un acord care este obligatoriu pentru Regatul Unit, au drept de intrare pe
teritoriul Regatului Unit; și
(b) a decide să acorde sau să nu acorde altor persoane permisiunea de a intra pe teritoriul Regatului
Unit.
Articolele 26 și 77 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, orice altă dispoziție din
prezentul tratat sau din Tratatul privind Uniunea Europeană sau orice măsură adoptată în
aplicarea tratatelor respective nu aduce în nici un fel atingere drepturilor Regatului Unit de a
institui sau de a exercita astfel de controale. Trimiterile la Regatul Unit în prezentul articol includ
teritoriile ale căror relații externe se află sub incidența responsabilității Regatului Unit.
Articolul 2
Regatul Unit și Irlanda pot continua să încheie între ele acorduri privind circulația persoanelor pe
teritoriile lor („zona comună de călătorie”), respectând pe deplin drepturile persoanelor prevăzute la
articolul 1 primul paragraf litera (a) din prezentul protocol. În consecință, atât timp cât aceste
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/293
Protocoale 293
acorduri sunt în vigoare, dispozițiile articolului 1 din prezentul protocol se aplică Irlandei în aceleași
condiții ca și Regatului Unit. Articolele 26 și 77 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
orice altă dispoziție din prezentul tratat sau din Tratatul privind Uniunea Europeană, menționate
anterior, sau orice măsură adoptată în temeiul acestora nu aduc nici o atingere acordurilor respective.
Articolul 3
Celelalte state membre au dreptul să exercite astfel de controale la frontierele naționale sau la orice
punct de intrare pe teritoriul lor, asupra persoanelor care încearcă să intre pe teritoriul lor venind din
Regatul Unit, sau din orice alt teritoriu ale cărui relații externe se află sub incidența responsabilității
Regatului Unit în scopurile enunțate la articolul 1 din prezentul protocol, în măsura în care dispozițiile
articolului 1 din prezentul protocol se aplică țării respective.
Articolele 26 și 77 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, orice altă dispoziție din
prezentul tratat sau din Tratatul privind Uniunea Europeană sau orice măsură adoptată în temeiul
acestora nu aduce nici o atingere dreptului celorlalte state membre de a institui sau exercita astfel de
controale.
C 83/294 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
294 Tratate consolidate
PROTOCOLUL (nr. 21)
PRIVIND POZIȚIA REGATULUI UNIT ȘI A IRLANDEI CU PRIVIRE LA
SPAȚIUL DE LIBERTATE, SECURITATE ȘI JUSTIȚIE
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
DORIND să clarifice anumite chestiuni privind Regatul Unit și Irlanda,
LUÂND ÎN CONSIDERARE protocolul privind aplicarea anumitor aspecte ale articolului 26 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene în Regatul Unit și în Irlanda,
AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziții, care se anexează la Tratatul privind Uniunea
Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:
Articolul 1
Sub rezerva articolului 3, Regatul Unit și Irlanda nu participă la adoptarea de către Consiliu a
măsurilor propuse care intră sub incidența părții a treia titlul V din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene. Pentru deciziile pe care Consiliul trebuie să le adopte în unanimitate este necesară
unanimitatea membrilor Consiliului, cu excepția reprezentanților guvernelor Regatului Unit și
Irlandei.
În înțelesul prezentului articol, majoritatea calificată se definește în conformitate cu articolul 238
alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Articolul 2
În temeiul articolului 1 și sub rezerva articolelor 3, 4 și 6, nici una dintre dispozițiile părții a treia
titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, nici o măsură adoptată în temeiul titlului
respectiv, nici o dispoziție din acordurile internaționale încheiate de Uniune în temeiul titlului
respectiv și nici o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene de interpretare a dispozițiilor
sau măsurilor respective, nu este obligatorie pentru Regatul Unit sau pentru Irlanda sau nu se aplică
acestora. Dispozițiile, măsurile sau hotărârile respective nu aduc atingere competențelor, drepturilor și
obligațiilor statelor menționate. Dispozițiile, măsurile sau hotărârile respective nu aduc nici o modificare
nici acquis-ului comunitar, nici acquis-ului Uniunii și nu fac parte din dreptul Uniunii astfel
cum acestea se aplică în Regatul Unit și în Irlanda.
Articolul 3
(1) Regatul Unit sau Irlanda pot să notifice în scris președintelui Consiliului, în termen de trei luni
de la prezentarea către Consiliu a unei propuneri sau a unei inițiative în temeiul părții a treia titlul V
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, intenția sa de a participa la adoptarea și la
aplicarea măsurii propuse, în urma căreia statul respectiv este îndreptățit la aceasta.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/295
Protocoale 295
Pentru deciziile pe care Consiliul trebuie să le adopte în unanimitate este necesară unanimitatea
membrilor Consiliului, cu excepția membrului care nu a efectuat o astfel de notificare. O măsură
adoptată în conformitate cu prezentul paragraf este obligatorie pentru toate statele membre care au
participat la adoptarea sa.
Măsurile adoptate în temeiul articolului 70 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
stabilesc condițiile participării Regatului Unit și a Irlandei la evaluările privind domeniile aflate sub
incidența părții a treia titlul V din tratatul menționat.
În înțelesul prezentului articol, majoritatea calificată se definește în conformitate cu articolul 238
alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
(2) În cazul în care, o măsură menționată la alineatul (1) nu se poate adopta cu participarea
Regatului Unit sau a Irlandei, într-un termen rezonabil, Consiliul poate adopta această măsură în
conformitate cu articolul 1, fără participarea Regatului Unit sau a Irlandei. În acest caz se aplică
articolul 2.
Articolul 4
Regatul Unit sau Irlanda pot să notifice Consiliului și Comisiei, în orice moment după adoptarea de
către Consiliu a unei măsuri în temeiul părții a treia titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene, intenția sa de a accepta măsura respectivă. În acest caz, se aplică mutatis mutandis
procedura prevăzută la articolul 331 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Articolul 4a
(1) În ceea ce privește Regatul Unit și Irlanda, prevederile prezentului protocol se aplică, de
asemenea, măsurilor propuse sau adoptate în temeiul părții a treia titlul V din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene, care modifică o măsură existentă care este obligatorie pentru acestea.
(2) Cu toate acestea, în cazul în care Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, decide că
neparticiparea Regatului Unit sau a Irlandei la versiunea modificată a unei măsuri existente face ca
respectiva măsură să devină inaplicabilă pentru alte state membre sau pentru Uniune, acesta poate
solicita Regatului Unit sau Irlandei să procedeze la o notificare în conformitate cu articolul 3 sau 4.
În înțelesul articolului 3, un nou termen de două luni începe să curgă de la data adoptării de către
Consiliu a unei astfel de decizii.
Dacă, la expirarea termenului de două luni de la data deciziei Consiliului, Regatul Unit sau Irlanda nu
a procedat la o notificare în conformitate cu articolul 3 sau 4, măsura existentă nu mai este
obligatorie pentru acestea și nu se mai aplică acestora, cu excepția cazului în care, înainte de
intrarea în vigoare a măsurii de modificare, respectivul stat membru a procedat la o notificare în
conformitate cu articolul 4. Aceste efecte se produc de la data intrării în vigoare a măsurii de
modificare sau de la data expirării termenului de două luni, dacă această dată este ulterioară.
C 83/296 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
296 Tratate consolidate
În înțelesul prezentului alineat, după dezbaterea tuturor aspectelor chestiunii, Consiliul hotărăște cu
majoritatea calificată a membrilor săi, reprezentând statele membre care au participă sau au participat
la adoptarea măsurii de modificare. Majoritatea calificată a Consiliului se definește în conformitate cu
articolul 238 alineatul (3) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
(3) Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate decide de asemenea
ca Regatul Unit sau Irlanda să suporte, după caz, consecințele financiare directe care decurg în mod
necesar și inevitabil din încetarea participării sale la măsura existentă.
(4) Prezentul articol nu aduce atingere articolului 4.
Articolul 5
Un stat membru pentru care nu este obligatorie o măsură adoptată în temeiul părții a treia titlul V
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene nu suportă consecințele financiare ale măsurii
respective, altele decât cheltuielile administrative care revin instituțiilor, cu excepția cazului în care
Consiliul, hotărând cu unanimitatea membrilor săi și după consultarea Parlamentului European, nu
decide altfel.
Articolul 6
Atunci când, în cazurile menționate în prezentul protocol, pentru Regatul Unit sau Irlanda este
obligatorie o măsură adoptată de Consiliu în temeiul părții a treia titlul V din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene, statului respectiv i se aplică, în ceea ce privește măsura în discuție,
dispozițiile incidente ale tratatelor.
Articolul 6a
Regatul Unit sau Irlanda nu va fi obligată să aplice normele stabilite în temeiul articolului 16 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal
de către statele membre în exercitarea activităților aflate sub incidența domeniului de aplicare a părții
a treia titlul V capitolul 4 sau 5 din tratatul menționat, atât timp cât Regatul Unit sau Irlanda nu este
obligată să aplice normele Uniunii privind formele de cooperare judiciară în materie penală sau de
cooperare polițienească care necesită respectarea dispozițiilor stabilite în temeiul articolului 16.
Articolul 7
Articolele 3, 4 și 4a se interpretează fără a aduce atingere Protocolului privind acquis-ul Schengen
integrat în cadrul Uniunii Europene.
Articolul 8
Irlanda poate să notifice în scris Consiliului intenția sa de a nu se mai afla sub incidența dispozițiilor
prezentului protocol. În acest caz, Irlandei i se aplică dispozițiile obișnuite din tratate.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/297
Protocoale 297
Articolul 9
În ceea ce privește Irlanda, prezentul protocol nu se aplică articolului 75 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene.
C 83/298 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
298 Tratate consolidate
PROTOCOLUL (nr. 22)
PRIVIND POZIȚIA DANEMARCEI
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
REAMINTIND decizia șefilor de stat sau de guvern, reuniți în cadrul Consiliului European la Edinburgh,
la 12 decembrie 1992, referitoare la anumite probleme invocate de Danemarca în legătură cu
Tratatul privind Uniunea Europeană,
LUÂND ACT de poziția Danemarcei în ceea ce privește cetățenia, uniunea economică și monetară,
politica de apărare, justiția și afacerile interne, enunțată în decizia de la Edinburgh,
CONȘTIENTE de faptul că menținerea în cadrul tratatelor a unui regim juridic datând de la decizia de la
Edinburgh va restrânge în mod considerabil participarea Danemarcei în domenii de cooperare
importante ale Uniunii și că ar fi în interesul Uniunii să se asigure integritatea acquis-ului în
domeniul libertății, securității și justiției,
DORIND, așadar, să instituie un cadru juridic care să ofere Danemarcei posibilitatea de a participa la
adoptarea unor măsuri propuse în temeiul titlului V din partea a treia a Tratatului privind funcționarea
Uniunii Europene și salutând intenția Danemarcei de a se prevala de această posibilitate când
acest lucru va fi posibil în conformitate cu cerințele sale constituționale,
LUÂND NOTĂ de faptul că Danemarca nu se va opune ca celelalte state membre să continue
dezvoltarea cooperării lor în ceea ce privește măsurile pe care aceasta nu este obligată să le respecte,
AVÂND ÎN VEDERE articolul 3 din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii
Europene,
AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziții, care se anexează la Tratatul privind Uniunea
Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:
PARTEA I
Articolul 1
Danemarca nu participă la adoptarea de către Consiliu a măsurilor propuse care intră sub incidența
părții a treia titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Pentru deciziile pe care
Consiliul trebuie să le adopte în unanimitate este necesară unanimitatea membrilor Consiliului, cu
excepția reprezentantului guvernului Danemarcei.
În înțelesul prezentului articol, majoritatea calificată se definește în conformitate cu articolul 238
alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/299
Protocoale 299
Articolul 2
Niciuna dintre dispozițiile părții a treia titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
nicio măsură adoptată în conformitate cu titlul menționat, nicio dispoziție a unui acord internațional
încheiat de Uniune în conformitate cu titlul menționat și nicio decizie a Curții de Justiție a Uniunii
Europene de interpretare a oricărei astfel de dispoziții sau măsuri sau a oricărei măsuri modificate sau
modificabile în conformitate cu titlul menționat nu este obligatorie pentru Danemarca și nu se aplică
în Danemarca. Respectivele dispoziții, măsuri sau decizii nu aduc în niciun fel atingere competențelor,
drepturilor și obligațiilor Danemarcei. Respectivele dispoziții, măsuri sau decizii nu
modifică în niciun fel acquis-ul comunitar și nici pe cel al Uniunii și nu fac parte din dreptul
Uniunii în forma în care se aplică Danemarcei. În mod deosebit, actele Uniunii în domeniul
cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, adoptate înainte de intrarea în
vigoare a Tratatului de la Lisabona, care sunt modificate, continuă să fie obligatorii pentru Danemarca
și să se aplice în Danemarca, nemodificate.
Articolul 2a
Articolul 2 din prezentul protocol se aplică, de asemenea, în privința acelor norme stabilite în
temeiul articolului 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la prelucrarea
datelor cu caracter personal de către statele membre în exercitarea activităților care intră sub
incidența domeniului de aplicare al părții a treia titlul V capitolul 4 sau 5 din tratatul menționat.
Articolul 3
Danemarca nu suportă consecințele financiare ale măsurilor menționate la articolul 1, altele decât
cheltuielile administrative care revin instituțiilor.
Articolul 4
(1) În termen de șase luni de la adoptarea de către Consiliul a unei măsuri referitoare la o
propunere sau la o inițiativă care urmărește dezvoltarea acquis-ului Schengen și care se află sub
incidența prezentei părți, Danemarca decide cu privire la transpunerea măsurii respective în legislația
sa internă. În cazul în care decide să o transpună, măsura respectivă va crea o obligație de drept
internațional între Danemarca și celelalte state membre pentru care respectiva măsură este obligatorie.
(2) În cazul în care Danemarca decide să nu aplice o măsură a Consiliului menționată la alineatul
(1), statele membre pentru care respectiva măsură este obligatorie analizează împreună cu Danemarca
măsurile adecvate care trebuie luate în acest caz.
PARTEA II
Articolul 5
În ceea ce privește măsurile adoptate de Consiliu în domeniul reglementat prin articolul 26 alineatul
(1), articolul 42 și articolele 43-46 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Danemarca nu participă
la elaborarea și la punerea în aplicare a deciziilor și acțiunilor Uniunii care au implicații în materie
C 83/300 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
300 Tratate consolidate
de apărare. În consecință, Danemarca nu participă la adoptarea acestora. Danemarca nu se opune ca
celelalte state membre să continue dezvoltarea cooperării lor în acest domeniu. Danemarca nu este
obligată să contribuie la finanțarea cheltuielilor operaționale care decurg din măsurile respective, nici
să pună la dispoziția Uniunii capacități militare.
În cazul actelor pe care Consiliul este invitat să le adopte în unanimitate, este necesară unanimitatea
membrilor Consiliului, cu excepția reprezentantului guvernului danez.
În înțelesul prezentului articol, majoritatea calificată se definește în conformitate cu articolul 238
alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
PARTEA III
Articolul 6
Articolele 1, 2 și 3 nu se aplică măsurilor prin care se stabilesc țările terțe ai căror resortisanți trebuie
să posede o viză la trecerea frontierelor externe ale statelor membre și nici măsurilor privind
instituirea unui model tip de viză.
PARTEA IV
Articolul 7
În orice moment Danemarca poate, în conformitate cu cerințele sale constituționale, să informeze
celelalte state membre că nu mai dorește să se prevaleze integral sau parțial de prezentul protocol. În
acest caz, Danemarca va aplica în întregime toate măsurile incidente în vigoare la data respectivă care
sunt adoptate în cadrul Uniunii Europene.
Articolul 8
(1) Danemarca poate, în orice moment și fără să aducă atingere articolului 7, în conformitate cu
cerințele sale constituționale, să notifice celorlalte state membre că partea I cuprinde dispozițiile
prevăzute în anexă, cu efect din prima zi a lunii următoare notificării. În acest caz, articolele 5-8
se renumerotează în consecință.
(2) În termen de șase luni de la data la care notificarea prevăzută la alineatul (1) produce efecte,
întregul acquis Schengen, precum și măsurile adoptate pentru dezvoltarea acestui acquis și care, până
la data respectivă, se aplicau Danemarcei cu titlu de obligații de drept internațional se aplică Danemarcei
cu titlu de drept al Uniunii.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/301
Protocoale 301
ANEXĂ
Articolul 1
Sub rezerva articolului 3, Danemarca nu participă la adoptarea de către Consiliu a măsurilor propuse în conformitate cu
partea a treia titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În cazul actelor pe care Consiliul trebuie să le
adopte în unanimitate, este necesară unanimitatea membrilor Consiliului, cu excepția reprezentantului Guvernului danez.
În înțelesul prezentului articol, majoritatea calificată se definește în conformitate cu articolul 238 alineatul (3) din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene.
Articolul 2
În conformitate cu articolul 1 și sub rezerva articolelor 3, 4 și 8, niciuna dintre dispozițiile părții a treia titlul V din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, nicio măsură adoptată în conformitate cu titlul menționat, nicio dispoziție
a unui acord internațional încheiat de Uniune în conformitate cu titlul menționat și nicio decizie a Curții de Justiție a
Uniunii Europene de interpretare a acestor dispoziții sau măsuri nu este obligatorie pentru Danemarca și nu se aplică în
Danemarca. Respectivele dispoziții, măsuri sau decizii nu aduc în niciun fel atingere competențelor, drepturilor și
obligațiilor Danemarcei. Respectivele dispoziții, măsuri sau decizii nu modifică în niciun fel acquis-ul comunitar și nici
pe cel al Uniunii și nu fac parte din dreptul Uniunii în forma în care se aplică Danemarcei.
Articolul 3
(1) Danemarca poate notifica în scris președintelui Consiliului, în termen de trei luni de la prezentarea către Consiliu a
unei propuneri sau inițiative în conformitate cu partea a treia titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
intenția sa de a participa la adoptarea și la aplicarea măsurii propuse, în urma căreia Danemarca este abilitată să facă acest
lucru.
(2) În cazul în care, după un termen rezonabil, nu se poate adopta o măsură prevăzută la alineatul (1) cu participarea
Danemarcei, Consiliul poate adopta măsura prevăzută la alineatul (1), în conformitate cu articolul 1, fără participarea
Danemarcei. În acest caz se aplică articolul 2.
Articolul 4
Danemarca poate, în orice moment după adoptarea unei măsuri în conformitate cu partea a treia titlul V din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene, să notifice Consiliului și Comisiei intenția sa de a accepta respectiva măsură. În
acest caz, procedura prevăzută la articolul 331 alineatul (1) din tratatul menționat se aplică mutatis mutandis.
Articolul 5
(1) În ceea ce privește Danemarca, prevederile prezentului protocol se aplică de asemenea măsurilor, propuse sau
adoptate în temeiul părții a treia titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care modifică o măsură
existentă care este obligatorie pentru aceasta.
(2) Cu toate acestea, în cazul în care Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, decide că neparticiparea Danemarcei
la versiunea modificată a unei măsuri existente face ca respectiva măsură să devină inaplicabilă pentru alte state membre
sau pentru Uniune, acesta poate solicita Danemarcei să procedeze la o notificare în conformitate cu articolul 3 sau 4. În
înțelesul articolului 3, un nou termen de două luni începe să curgă de la data adoptării de către Consiliu a unei astfel de
decizii.
C 83/302 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
302 Tratate consolidate
Dacă, la expirarea termenului de două luni de la data deciziei Consiliului, Danemarca nu a procedat la o notificare în
conformitate cu articolul 3 sau 4, măsura existentă nu mai este obligatorie pentru aceasta și nu se mai aplică acesteia, cu
excepția cazului în care, înainte de intrarea în vigoare a măsurii de modificare, respectivul stat membru a procedat la o
notificare în conformitate cu articolul 4. Aceste efecte se produc de la data intrării în vigoare a măsurii de modificare sau
de la data expirării termenului de două luni, dacă această dată este ulterioară.
În înțelesul prezentului alineat, după dezbaterea tuturor aspectelor chestiunii, Consiliul hotărăște cu majoritatea calificată a
membrilor săi, reprezentând statele membre care au participă sau au participat la adoptarea măsurii de modificare.
Majoritatea calificată a Consiliului se definește în conformitate cu articolul 238 alineatul (3) litera (a) din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene.
(3) Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate decide, de asemenea, ca Danemarca să
suporte, după caz, consecințele financiare directe care decurg în mod necesar și inevitabil din încetarea participării sale la
măsura existentă.
(4) Prezentul articol nu aduce atingere articolului 4.
Articolul 6
(1) Notificarea prevăzută la articolul 4 se prezintă în termen de cel mult șase luni de la adoptarea definitivă a unei
măsuri care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen.
În cazul în care Danemarca nu procedează la o notificare în conformitate cu articolul 3 sau 4 cu privire la o măsură care
constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen, statele membre obligate să aplice respectiva măsură examinează, împreună
cu Danemarca, dispozițiile corespunzătoare care trebuie prevăzute.
(2) O notificare efectuată în conformitate cu articolul 3 cu privire la o măsură care constituie o dezvoltare a acquis-ului
Schengen constituie în mod irevocabil o notificare efectuată în conformitate cu articolul 3 cu privire la orice altă
propunere sau inițiativă care constituie o dezvoltare a respectivei măsuri, în măsura în care propunerea sau inițiativa
în cauză constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen.
Articolul 7
Danemarca nu va fi obligată să aplice normele stabilite în temeiul articolului 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către statele membre în exercitarea activităților aflate
sub incidența domeniului de aplicare a părții a treia titlul V capitolul 4 sau 5 din tratatul menționat, atât timp cât
Danemarca nu este obligată să aplice normele Uniunii privind formele de cooperare judiciară în materie penală sau de
cooperare polițienească care necesită respectarea dispozițiilor stabilite în temeiul articolului 16.
Articolul 8
Atunci când, în cazurile prevăzute de prezenta parte, Danemarca este obligată să respecte o măsură adoptată de Consiliu
în conformitate cu partea a treia titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, dispozițiile pertinente din
tratate se aplică Danemarcei în ceea ce privește măsura în cauză.
Articolul 9
În cazul în care Danemarca nu este obligată să respecte o măsură adoptată în conformitate cu partea a treia titlul V din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, nu suportă alte consecințe financiare ale respectivei măsuri în afara
costurilor administrative ocazionate pentru instituții, cu excepția cazului în care Consiliul, hotărând cu unanimitatea
tuturor membrilor săi și după consultarea Parlamentului European, nu decide altfel.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/303
Protocoale 303
PROTOCOLUL (nr. 23)
PRIVIND RELAȚIILE EXTERNE ALE STATELOR MEMBRE ÎN CEEA CE
PRIVEȘTE TRECEREA FRONTIERELOR EXTERNE
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
ȚINÂND CONT de necesitatea ca statele membre să asigure controale efective la frontierele lor externe,
la nevoie în cooperare cu țări terțe,
AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziții, care se anexează la Tratatul privind Uniunea
Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:
Dispozițiile privind măsurile referitoare la trecerea frontierelor externe, prevăzute la articolul 77
alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene nu aduc atingere competenței
statelor membre de a negocia sau de a încheia acorduri cu țări terțe, atât timp cât acordurile
respective respectă dreptul Uniunii și celelalte acorduri internaționale incidente.
C 83/304 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
304 Tratate consolidate
PROTOCOLUL (nr. 24)
PRIVIND DREPTUL DE AZIL PENTRU
RESORTISANȚII STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII
EUROPENE
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
AVÂND ÎN VEDERE faptul că, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea
Europeană, Uniunea recunoaște drepturile, libertățile și principiile enunțate în Carta drepturilor
fundamentale;
AVÂND ÎN VEDERE că, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea
Europeană, drepturile fundamentale, astfel cum acestea sunt garantate de Convenția europeană
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, fac parte din legislația Uniunii în
calitate de principii generale;
CONSIDERÂND că Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să asigure respectarea legislației
de către Uniunea Europeană, în interpretarea și aplicarea articolului 6 alineatele (1) și (3) din
Tratatul privind Uniunea Europeană;
CONSIDERÂND că, în conformitate cu articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană, orice stat
european care solicită să devină membru al Uniunii trebuie să respecte valorile enunțate la articolul 2
din Tratatul privind Uniunea Europeană;
RECUNOSCÂND că articolul 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană creează un mecanism de
suspendare a anumitor drepturi în caz de încălcare gravă și persistentă a valorilor respective de
către un stat membru;
REAMINTIND că orice resortisant al unui stat membru se bucură, ca cetățean al Uniunii, de un statut
special și de o protecție specială care sunt garantate de către statele membre în conformitate cu
dispozițiile din partea a doua din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
RECUNOSCÂND că tratatele instituie un spațiu fără frontiere interne și acordă fiecărui cetățean al
Uniunii dreptul de circulație și de ședere pe teritoriul statelor membre;
DORIND să împiedice folosirea instituției azilului în alte scopuri decât cele pentru care a fost creată;
CONSIDERÂND că prezentul protocol respectă finalitatea și obiectivele Convenției de la Geneva
încheiate la 28 iulie 1951 privind statutul refugiaților;
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/305
Protocoale 305
AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziții, care se anexează la Tratatul privind Uniunea
Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:
Articol unic
Având în vedere nivelul de protecție a drepturilor fundamentale și a libertăților fundamentale în
statele membre ale Uniunii Europene, acestea sunt considerate ca reprezentând țări de origine sigure
unele față de celelalte în privința tuturor chestiunilor juridice și practice conexe problemelor de azil.
În consecință, orice cerere de azil formulată de către un resortisant al unui stat membru poate fi luată
în considerare sau declarată admisibilă spre a fi analizată de către un alt stat membru numai în
cazurile următoare:
(a) în cazul în care statul membru al cărui resortisant este solicitantul, invocând articolul 15 din
Convenția de la Roma privind apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, ia, după
intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, măsuri de derogare, pe teritoriul său, de la
obligațiile care îi revin în temeiul acestei convenții;
(b) în cazul în care a fost declanșată procedura prevăzută la articolul 7 alineatul (1) din Tratatul
privind Uniunea Europeană și până când Consiliul sau, după caz, Consiliul European adoptă o
decizie în această privință;
(c) în cazul în care Consiliul a adoptat o decizie în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din
Tratatul privind Uniunea Europeană în privința statului membru al cărui resortisant este solicitantul
sau în cazul care Consiliul European a adoptat o decizie în conformitate cu articolul 7
alineatul (2) din tratatul menționat în privința statului membru al cărui resortisant este solicitantul;
(d) în cazul în care un stat membru ar trebui să decidă unilateral în ceea ce privește cererea unui
resortisant al unui alt stat membru; în acest caz, Consiliul este informat de îndată; cererea este
soluționată pe baza prezumției că este evident nefondată, fără ca prerogativele de decizie ale
statului membru să fie afectate în vreun fel, indiferent de caz.
C 83/306 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
306 Tratate consolidate
PROTOCOLUL (nr. 25)
PRIVIND EXERCITAREA COMPETENȚELOR
PARTAJATE
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE
AU CONVENIT cu privire la dispozițiile următoare, care se anexează la Tratatul privind Uniunea
Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:
Articol unic
În ceea ce privește articolul 2 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
referitor la competențele partajate, în cazul în care Uniunea desfășoară o acțiune într-un anumit
domeniu, domeniul de aplicare al exercitării competențelor sale include doar acele elemente care sunt
reglementate de respectivul act al Uniunii și, prin urmare, nu include întregul domeniu.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/307
Protocoale 307
PROTOCOLUL (nr. 26)
PRIVIND SERVICIILE DE INTERES GENERAL
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
DORIND să sublinieze importanța serviciilor de interes general,
AU CONVENIT cu privire la următoarele dispozițiile interpretative, care se anexează la Tratatul privind
Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:
Articolul 1
Valorile comune ale Uniunii în privința serviciilor de interes economic general în înțelesul articolului
14 din Tratatul privind funcționarea Uniunii includ în special:
— rolul esențial și competențele discreționare ample ale autorităților naționale, regionale și locale în
ceea ce privește furnizarea, punerea în funcțiune și organizarea serviciilor de interes economic
general într-un mod care să răspundă cât mai bine nevoilor utilizatorilor;
— diversitatea existentă la nivelul diferitelor servicii de interes economic general și diferențele dintre
nevoile și preferințele utilizatorilor, care pot rezulta din circumstanțe geografice, sociale sau
culturale diferite;
— un nivel ridicat al calității, siguranței și accesibilității, egalitatea de tratament și promovarea
accesului universal și a drepturilor utilizatorilor;
Articolul 2
Dispozițiile tratatelor nu aduc în niciun fel atingere competenței statelor membre în ceea ce privește
furnizarea, punerea în funcțiune și organizarea de servicii de natură non-economică de interes
general.
C 83/308 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
308 Tratate consolidate
PROTOCOLUL (nr. 27)
PRIVIND PIAȚA INTERNĂ ȘI CONCURENȚA
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
LUÂND ÎN CONSIDERARE faptul că piața internă, astfel cum este definită la articolul 3 din Tratatul
privind Uniunea Europeană, include un sistem care să garanteze faptul că nu există denaturări ale
concurenței,
AU CONVENIT că
În acest scop, în cazul în care acest lucru este necesar, Uniunea adoptă măsuri în conformitate cu
dispozițiile tratatelor, inclusiv cu articolul 352 din Tratatul privind funcționarea Uniunii europene.
Prezentul protocol se anexează la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/309
Protocoale 309
PROTOCOLUL (nr. 28)
PRIVIND COEZIUNEA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI
TERITORIALĂ
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
REAMINTIND că articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană menționează, între alte obiective,
promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale și a solidarității între statele membre, că această
coeziune este prevăzută printre domeniile de competență partajată ale Uniunii, enumerate la
articolul 4 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
AMINTIND că dispozițiile întregii părții a treia, titlul XVIII, consacrat coeziunii economice, sociale și
teritoriale, constituie baza juridică ce permite consolidarea și dezvoltarea în continuare a acțiunii
Uniunii în domeniul coeziunii economice, sociale și teritoriale, în special crearea unui nou fond;
REAMINTIND că dispozițiile articolului 177 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
prevăd crearea unui Fond de coeziune;
CONSTATÂND că Banca Europeană de Investiții („BEI”) împrumută sume considerabile și din ce în ce
mai importante regiunilor celor mai sărace;
CONSTATÂND dorința ca modurile de alocare a resurselor provenite din fondurile structurale să fie mai
flexibile;
CONSTATÂND dorința de a adapta nivelurile de participare a Uniunii la programele și proiectele din
anumite țări;
CONSTATÂND propunerea de a se lua în considerare într-o măsură mai mare, în sistemul de resurse
proprii, prosperitatea relativă a statelor membre;
REAFIRMĂ că promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale este vitală pentru dezvoltarea
integrală și pentru succesul durabil al Uniunii;
ÎȘI REAFIRMĂ convingerea că fondurile structurale trebuie să continue să aibă un rol considerabil în
realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul coeziunii;
ÎȘI REAFIRMĂ convingerea că BEI este obligată să consacre în continuare cea mai mare parte a
resurselor sale promovării coeziunii economice, sociale și teritoriale și se declară dispuse să reexamineze
capitalul de care are nevoie BEI, de îndată ce acest lucru va fi necesar în acest scop;
CONVIN ca Fondul de coeziune să aloce contribuții financiare de la Uniune unor proiecte privind
mediul și rețelele transeuropene în statele membre al căror PNB pe cap de locuitor este mai mic de
90 % din media Uniunii și care au aplicat un program care urmărește satisfacerea condițiilor de
convergență economică menționate la articolul 126 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene;
C 83/310 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
310 Tratate consolidate
DECLARĂ că au intenția de a permite o mai mare flexibilitate în acordarea creditelor provenind din
fondurile structurale, pentru a ține seama de nevoile specifice care nu sunt satisfăcute de actuala
reglementare a fondurilor structurale;
SE DECLARĂ dispuse să adapteze nivelurile de participare a Uniunii în cadrul programelor și
proiectelor fondurilor structurale, pentru a evita creșterea excesivă a cheltuielilor bugetare pentru
statele membre cele mai puțin prospere;
RECUNOSC necesitatea de a urmări îndeaproape progresele realizate pe calea coeziunii economice,
sociale și teritoriale și se declară dispuse să studieze toate măsurile necesare în această privință;
ÎȘI AFIRMĂ intenția de a lua în considerare într-o măsură mai mare capacitatea diferitelor state
membre de a contribui la sistemul de resurse proprii și de a studia mijloacele de corectare, pentru
statele membre cele mai puțin prospere, a elementelor de regres din sistemul actual de resurse
proprii;
CONVIN să anexeze prezentul protocol la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/311
Protocoale 311
PROTOCOLUL (nr. 29)
PRIVIND SISTEMUL DE RADIODIFUZIUNE PUBLICĂ
ÎN STATELE MEMBRE
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
CONSIDERÂND că radiodifuziunea ca serviciu public în statele membre este direct legată de nevoile
democratice, sociale și culturale ale fiecărei societăți, precum și de necesitatea de a păstra pluralismul
în mass-media,
AU CONVENIT asupra dispozițiilor interpretative următoare, care sunt anexate la Tratatul privind
Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:
Dispozițiile tratatelor nu aduc atingere competenței statelor membre de a participa la finanțarea
serviciului public de radiodifuziune în măsura în care finanțarea se acordă organismelor de radiodifuziune
cu scopul ca acestea să-și îndeplinească misiunea de serviciu public așa cum a fost ea
conferită, definită și organizată de fiecare stat membru și în măsura în care finanțarea respectivă
nu aduce atingere condițiilor schimburilor și concurenței în Uniune într-o măsură care ar fi contrară
interesului comun, fiind de la sine înțeles că realizarea mandatului acestui serviciu public trebuie să
fie luată în considerare.
C 83/312 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
312 Tratate consolidate
PROTOCOLUL (nr. 30)
PRIVIND APLICAREA CARTEI DREPTURILOR
FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE ÎN POLONIA
ȘI ÎN REGATUL UNIT
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
ÎNTRUCÂT la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea recunoaște drepturile,
libertățile și principiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;
ÎNTRUCÂT Carta trebuie aplicată în strictă conformitate cu dispozițiile articolului 6 menționat anterior
și cu titlul VII din Cartă;
ÎNTRUCÂT articolul 6 menționat anterior prevede aplicarea și interpretarea Cartei de către instanțele
Poloniei și ale Regatului Unit în strictă conformitate cu explicațiile menționate la articolul respectiv;
ÎNTRUCÂT Carta conține atât drepturi, cât și principii;
ÎNTRUCÂT Carta conține atât dispoziții cu caracter civil și politic, cât și dispoziții cu caracter economic
și social;
ÎNTRUCÂT Carta reafirmă drepturile, libertățile și principiile recunoscute în cadrul Uniunii și sporește
vizibilitatea acestora, fără a crea, cu toate acestea, noi drepturi sau principii;
REAMINTIND obligațiile care revin Poloniei și Regatului Unit în temeiul Tratatului privind Uniunea
Europeană, al Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al dreptului Uniunii în general;
LUÂND NOTĂ de intenția Poloniei și a Regatului Unit de a clarifica anumite aspecte ale aplicării Cartei;
DORIND, prin urmare, să clarifice aplicarea Cartei în ceea ce privește actele cu putere de lege și
acțiunile administrative ale Poloniei și ale Regatului Unit și capacitatea acesteia de a fi invocată în
fața unei instanțe în Polonia și în Regatul Unit;
REAFIRMÂND că trimiterile din cuprinsul prezentului protocol, la punerea în aplicare a dispozițiilor
specifice ale Cartei, nu aduc în niciun fel atingere punerii în aplicare a celorlalte dispoziții ale Cartei;
REAFIRMÂND că prezentul protocol nu aduce atingere punerii în aplicare a Cartei în celelalte state
membre;
REAFIRMÂND că prezentul protocol nu aduce atingere celorlalte obligații care revin Poloniei și
Regatului Unit în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană, al Tratatului privind funcționarea
Uniunii Europene și al dreptului Uniunii în general;
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/313
Protocoale 313
AU CONVENIT cu privire la dispozițiile următoare, care se anexează la Tratatul privind Uniunea
Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:
Articolul 1
(1) Carta nu extinde capacitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene și a niciunei alte instanțe a
Poloniei sau a Regatului Unit, de a considera că actele cu putere de lege și actele administrative,
practicile sau acțiunile administrative ale Poloniei sau ale Regatului Unit sunt incompatibile cu
drepturile, libertățile și principiile fundamentale pe care aceasta le reafirmă.
(2) În special și pentru eliminarea oricărei îndoieli, nicio dispoziție din titlul IV al Cartei nu creează
pentru Polonia sau pentru Regatul Unit drepturi care să poată fi invocate în fața unei instanțe decât
în măsura în care Polonia sau Regatul Unit a prevăzut astfel de drepturi în legislația sa națională.
Articolul 2
Atunci când o dispoziție a cartei face trimitere la legislațiile și practicile naționale, aceasta se aplică
Poloniei sau Regatului Unit numai în măsura în care drepturile și principiile pe care le conține sunt
recunoscute de legislațiile sau practicile din Polonia ori din Regatul Unit.
C 83/314 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
314 Tratate consolidate
PROTOCOLUL (nr. 31)
PRIVIND IMPORTURILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
DE PRODUSE PETROLIERE RAFINATE ÎN ANTILELE
OLANDEZE
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
DORIND să aducă precizări cu privire la regimul de schimburi comerciale aplicabil la importurile în
Uniunea Europeană de produse petroliere rafinate în Antilele Olandeze,
AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziții, care se anexează la Tratatul privind Uniunea
Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:
Articolul 1
Prezentul protocol se aplică produselor petroliere corespunzătoare pozițiilor 27.10, 27.11, 27.12, ex
27.13 (parafină, sortimente de ceară din petrol sau din șisturi și reziduuri parafinice) și 27.14 din
Nomenclatura de la Bruxelles, importate pentru a fi consumate în statele membre.
Articolul 2
Statele membre se angajează să acorde produselor petroliere rafinate în Antilele Olandeze avantajele
tarifare care rezultă din asocierea acestora din urmă la Uniune, în condițiile prevăzute în prezentul
protocol. Aceste dispoziții sunt valabile indiferent de regulile de origine aplicate de către statele
membre.
Articolul 3
(1) Atunci când, la cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă, Comisia constată că
importurile în Uniune de produse petroliere rafinate în Antilele Olandeze, sub regimul prevăzut la
articolul 2, provoacă dificultăți reale pe piața unuia sau mai multor state membre, aceasta decide că,
pentru a face față acestei situații, statele membre interesate vor introduce, majora sau reintroduce,
treptat și pentru perioada necesară, taxele vamale care se aplică importurilor respective. Nivelurile
taxelor vamale astfel introduse, majorate sau reintroduse nu pot depăși pe cele ale taxelor vamale care
se aplică statelor terțe pentru aceleași produse.
(2) Dispozițiile prevăzute la alineatul precedent vor putea fi aplicate în orice situație, în cazul în
care importurile în Uniune de produse petroliere rafinate în Antilele Olandeze vor atinge două
milioane de tone pe an.
(3) Deciziile adoptate de către Comisie în temeiul alineatelor precedente, inclusiv cele care vizează
respingerea cererii unui stat membru, sunt aduse la cunoștința Consiliului. Acesta poate să se sesizeze
la cererea oricărui stat membru și poate în orice moment să le modifice sau să le abroge.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/315
Protocoale 315
Articolul 4
(1) Dacă un stat membru consideră că importurile de produse petroliere rafinate în Antilele
Olandeze, efectuate direct sau prin intermediul unui alt stat membru, sub regimul prevăzut la
articolul 2, provoacă dificultăți reale pe piața sa și că sunt necesare măsuri imediate pentru a le
face față, acesta poate decide cu de la sine putere să aplice pentru aceste importuri taxe vamale al
căror nivel nu poate să depășească pe cel al taxelor vamale aplicate terțelor state pentru aceleași
produse. Statul respectiv notifică această decizie Comisiei, care decide într-un interval de o lună dacă
măsurile luate pot fi menținute, sau trebuie modificate sau anulate. Dispozițiile articolului 3 alineatul
(3) se aplică acestei decizii a Comisiei.
(2) Atunci când importurile de produse petroliere rafinate în Antilele Olandeze efectuate direct sau
prin intermediul unui alt stat membru, sub regimul prevăzut la articolul 2, în unul sau mai multe
state membre ale Uniunii Europene, depășesc, pe durata unui an calendaristic, tonajele indicate în
anexa la prezentul protocol, măsurile eventual adoptate de către acest stat membru sau aceste state
membre, pentru anul în curs, în temeiul alineatului (1), vor fi considerate ca legitime: Comisia va lua
act de măsurile luate, după ce verifică dacă s-au realizat tonajele fixate. În acest caz, celelalte state se
vor abține să sesizeze Consiliul.
Articolul 5
În cazul în care Uniunea decide să aplice restricții cantitative la importurile de produse petroliere de
orice proveniență, acestea vor putea să fie în egală măsură aplicate importurilor acestor produse
provenite din Antilele Olandeze. În acest caz, se va asigura Antilelor Olandeze un tratament preferențial
în raport cu țările terțe.
Articolul 6
(1) Dispozițiile prevăzute la articolele 2-5 vor fi revizuite de către Consiliu, care hotărăște în
unanimitate, după consultarea Parlamentului European și a Comisiei, cu ocazia adoptării unei
definiții comune a originii pentru produsele petroliere care provin din țări terțe și din țări asociate
sau cu ocazia luării unor decizii în cadrul unei politici comerciale comune pentru produsele
respective sau cu ocazia stabilirii unei politici comune în domeniul energiei.
(2) Cu toate acestea, cu ocazia unei asemenea revizuiri, vor trebui menținute în orice caz, pentru
Antilele Olandeze, avantaje de nivel echivalent, sub o formă adecvată și pentru o cantitate de cel
puțin două milioane și jumătate de tone de produse petroliere.
(3) Obligațiile asumate de Uniune cu privire la avantajele de nivel echivalent menționate la
alineatul (2) din prezentul articol vor putea, la nevoie, să facă obiectul unei repartiții pe țări,
ținând cont de tonajele indicate în anexa la prezentul protocol.
C 83/316 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
316 Tratate consolidate
Articolul 7
În vederea aplicării prezentului protocol, Comisia este însărcinată să urmărească evoluția importurilor
în statele membre de produse petroliere rafinate în Antilele Olandeze. Statele membre comunică
Comisiei, care va asigura difuzarea lor, toate informațiile utile în acest sens, conform modalităților
administrative pe care aceasta le recomandă.
ANEXĂ LA PROTOCOL
Pentru punerea în aplicare a articolului 4 alineatul (2) din protocolul privind importurile în Uniunea Europeană de
produse petroliere rafinate în Antilele Olandeze, Înaltele Părți Contractante au decis să repartizeze cantitatea de 2
milioane de tone de produse petroliere din Antilele Olandeze între statele membre, după cum urmează:
Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 000 tone
Uniunea Economică Belgiano-Luxemburgheză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000 tone
Franța . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 000 tone
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 tone
Țările de Jos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000 tone
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/317
Protocoale 317
PROTOCOLUL (nr. 32)
PRIVIND DOBÂNDIREA DE BUNURI IMOBILE ÎN DANEMARCA
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
DORIND să reglementeze unele probleme speciale care prezintă interes pentru Danemarca,
AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziții, care se anexează la Tratatul privind Uniunea
Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:
Fără să aducă atingere dispozițiilor tratatelor, Danemarca își poate menține legislația în vigoare în
domeniul dobândirii de reședințe secundare.
C 83/318 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
318 Tratate consolidate
PROTOCOLUL (nr. 33)
PRIVIND ARTICOLUL 157 DIN TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA
UNIUNII EUROPENE
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziții, care se anexează la Tratatul privind Uniunea
Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:
În vederea aplicării articolului 157 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, prestațiile
efectuate în baza unui regim profesional de asigurări sociale nu sunt considerate remunerații, în cazul
și în măsura în care acestea pot fi atribuite unor perioade de muncă anterioare datei de 17 mai 1990,
cu excepția lucrătorilor sau a persoanelor aflate în întreținerea acestora care, înainte de această dată,
au introdus o acțiune în justiție sau o reclamație echivalentă, în conformitate cu legislația națională
care se aplică.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/319
Protocoale 319
PROTOCOLUL (nr. 34)
PRIVIND REGIMUL SPECIAL CARE SE APLICĂ
GROENLANDEI
Articol unic
(1) Regimul de import în Uniune al produselor care fac obiectul organizării comune a piețelor de
produse pescărești originare din Groenlanda se realizează, în conformitate cu mecanismele de organizare
comună a piețelor, cu scutirea de taxe vamale și de alte taxe cu efect echivalent și fără restricții
cantitative sau măsuri cu efect echivalent, dacă posibilitățile de acces la zonele de pescuit ale
Groenlandei deschise Uniunii în temeiul unui acord între Uniune și autoritatea competentă pentru
Groenlanda sunt satisfăcătoare pentru Uniune.
(2) În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 43 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene, se adoptă orice măsuri privind regimul importurilor pentru produsele menționate,
inclusiv cele privind adoptarea măsurilor menționate.
C 83/320 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
320 Tratate consolidate
PROTOCOLUL (nr. 35)
PRIVIND ARTICOLUL 40.3.3 DIN CONSTITUȚIA
IRLANDEI
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziții, care se anexează la Tratatul privind Uniunea
Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității
Europene a Energiei Atomice:
Nici o dispoziție din tratate, din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice sau
din tratatele și actele de modificare ori completare a respectivelor tratate nu aduce atingere aplicării în
Irlanda a articolului 40.3.3 din Constituția Irlandei.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/321
Protocoale 321
PROTOCOLUL (nr. 36)
PRIVIND DISPOZIȚIILE TRANZITORII
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
AVÂND ÎN VEDERE că, pentru a organiza tranziția de la dispozițiile instituționale ale tratatelor aplicabile
înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la cele prevăzute în tratatul menționat
anterior, este necesar să se prevadă dispoziții tranzitorii,
AU CONVENIT cu privire la dispozițiile următoare, care se anexează la Tratatul privind Uniunea
Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității
Europene a Energiei Atomice:
Articolul 1
În prezentul protocol, cuvântul „tratatele” desemnează Tratatul privind Uniunea Europeană, Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei
Atomice.
TITLUL I
DISPOZIȚII PRIVIND PARLAMENTUL EUROPEAN
Articolul 2
În timp util înainte de alegerile parlamentare europene din 2009, Consiliul European adoptă, în
conformitate cu articolul 14 alineatul (2) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană, o
decizie de stabilire a componenței Parlamentului European.
Până la încheierea legislaturii 2004-2009, componența și numărul membrilor Parlamentului
European rămân cele existente la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona.
TITLUL II
DISPOZIȚII PRIVIND MAJORITATEA CALIFICATĂ
Articolul 3
(1) În conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, dispozițiile
alineatului menționat și dispozițiile articolului 238 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene, referitoare la definirea majorității calificate în Consiliul European și în
Consiliu, intră în vigoare la 1 noiembrie 2014.
(2) Între 1 noiembrie 2014 și 31 martie 2017, în cazul în care trebuie adoptată o hotărâre cu
majoritate calificată, un membru al Consiliului poate solicita ca această hotărâre să fie adoptată cu o
majoritate calificată astfel cum este definită la alineatul (3). În acest caz, se aplică alineatele (3) și (4).
C 83/322 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
322 Tratate consolidate
(3) Până la 31 octombrie 2014, fără a aduce atingere articolului 235 alineatul (1) al doilea
paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, rămân în vigoare următoarele dispoziții:
Pentru deliberările Consiliului European și ale Consiliului, care necesită majoritate calificată, voturile
membrilor sunt ponderate după cum urmează:
Belgia 12
Bulgaria 10
Republica Cehă 12
Danemarca 7
Germania 29
Estonia 4
Irlanda 7
Grecia 12
Spania 27
Franța 29
Italia 29
Cipru 4
Letonia 4
Lituania 7
Luxemburg 4
Ungaria 12
Malta 3
Țările de Jos 13
Austria 10
Polonia 27
Portugalia 12
România 14
Slovenia 4
Slovacia 7
Finlanda 7
Suedia 10
Regatul Unit 29
Deliberările sunt încheiate în cazul în care întrunesc cel puțin 255 de voturi favorabile exprimate de
majoritatea membrilor, în cazul în care, în temeiul tratatelor, acestea trebuie să fie adoptate la
propunerea Comisiei. În celelalte cazuri, deliberările sunt încheiate în cazul în care întrunesc cel
puțin 255 de voturi favorabile exprimate de cel puțin două treimi dintre membri.
Un membru al Consiliului European sau al Consiliului poate solicita, la adoptarea, cu majoritate
calificată, a unui act de către Consiliul European sau de către Consiliu, să se verifice dacă statele
membre care constituie majoritatea calificată reprezintă cel puțin 62 % din populația totală a Uniunii.
În cazul în care se constată că nu este îndeplinită această condiție, actul în cauză nu este adoptat.
(4) Până la 31 octombrie 2014, în cazul în care, în temeiul tratatelor, nu toți membrii Consiliului
participă la vot, respectiv în cazurile în care se face trimitere la majoritatea calificată definită în
conformitate cu articolul 238 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
majoritatea calificată se definește ca fiind aceeași proporție de voturi ponderate și aceeași proporție
a numărului de membri ai Consiliului, precum și, dacă este necesar, același procentaj al populației
statelor membre menționate ca și cele stabilite prin alineatul (3) din prezentul articol.
TITLUL III
DISPOZIȚII PRIVIND FORMAȚIUNILE CONSILIULUI
Articolul 4
Până la intrarea în vigoare a deciziei menționate la articolul 16 alineatul (6) primul paragraf din
Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliul se poate reuni în formațiunile prevăzute la al doilea și
al treilea paragraf din alineatul menționat, precum și în celelalte formațiuni a căror listă se stabilește
printr-o decizie a Consiliului Afaceri Generale hotărând cu majoritate simplă.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/323
Protocoale 323
TITLUL IV
DISPOZIȚII PRIVIND COMISIA, INCLUSIV ÎNALTUL REPREZENTANT AL UNIUNII
PENTRU AFACERI EXTERNE ȘI POLITICA DE SECURITATE
Articolul 5
Membrii Comisiei care sunt în funcție la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona rămân în
funcție până la finalul mandatului lor. Cu toate acestea, la data numirii Înaltului Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, mandatul membrului care are aceeași cetățenie
cu Înaltul Reprezentant se încheie.
TITLUL V
DISPOZIȚII PRIVIND SECRETARUL GENERAL AL CONSILIULUI, ÎNALTUL
REPREZENTANT PENTRU POLITICA EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE COMUNĂ ȘI
SECRETARUL GENERAL ADJUNCT AL CONSILIULUI
Articolul 6
Mandatele secretarului general al Consiliului, Înaltului Reprezentant pentru politica externă și de
securitate comună și secretarului general adjunct al Consiliului se încheie la data intrării în vigoare
a Tratatului de la Lisabona. Consiliul numește un secretar general în conformitate cu articolul 240
alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
TITLUL VI
DISPOZIȚII PRIVIND ORGANELE CONSULTATIVE
Articolul 7
Până la intrarea în vigoare a deciziei menționate la articolul 301 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene, repartizarea membrilor în cadrul Comitetului Economic și Social este următoarea:
Belgia 12
Bulgaria 12
Republica Cehă 12
Danemarca 9
Germania 24
Estonia 7
Irlanda 9
Grecia 12
Spania 21
Franța 24
Italia 24
Cipru 6
Letonia 7
Lituania 9
Luxemburg 6
Ungaria 12
C 83/324 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
324 Tratate consolidate
Malta 5
Țările de Jos 12
Austria 12
Polonia 21
Portugalia 12
România 15
Slovenia 7
Slovacia 9
Finlanda 9
Suedia 12
Regatul Unit 24
Articolul 8
Până la intrarea în vigoare a deciziei menționate la articolul 305 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene, repartizarea membrilor în cadrul Comitetului Regiunilor este următoarea:
Belgia 12
Bulgaria 12
Republica Cehă 12
Danemarca 9
Germania 24
Estonia 7
Irlanda 9
Grecia 12
Spania 21
Franța 24
Italia 24
Cipru 6
Letonia 7
Lituania 9
Luxemburg 6
Ungaria 12
Malta 5
Țările de Jos 12
Austria 12
Polonia 21
Portugalia 12
România 15
Slovenia 7
Slovacia 9
Finlanda 9
Suedia 12
Regatul Unit 24
TITLUL VII
DISPOZIȚII TRANZITORII PRIVIND ACTELE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLURILOR V
ȘI VI DIN TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ ÎNAINTE DE INTRAREA ÎN
VIGOARE A TRATATULUI DE LA LISABONA
Articolul 9
Actele instituțiilor, ale organelor, ale oficiilor sau ale agențiilor Uniunii adoptate în temeiul Tratatului
privind Uniunea Europeană, înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, continuă să
producă efecte juridice atât timp cât aceste acte nu vor fi fost abrogate, anulate sau modificate în
temeiul tratatelor. Aceeași dispoziție se aplică și convențiilor încheiate între statele membre în temeiul
Tratatului privind Uniunea Europeană.
Articolul 10
(1) Cu titlul de măsură tranzitorie și în ceea ce privește actele Uniunii în domeniul cooperării
polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, adoptate înainte de intrarea în vigoare a
Tratatului de la Lisabona, la data intrării în vigoare a tratatului menționat, atribuțiile instituțiilor
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/325
Protocoale 325
sunt următoarele: atribuțiile Comisiei, în temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene, nu se aplică, iar atribuțiile Curții de Justiție a Uniunii Europene, în temeiul titlului
VI din Tratatul privind Uniunea Europeană, în versiunea în vigoare înainte de intrarea în vigoare a
Tratatului de la Lisabona, rămân neschimbate, inclusiv în cazul în care au fost acceptate în temeiul
articolului 35 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană menționat.
(2) Modificarea unui act menționat la alineatul (1) determină exercitarea, în ceea ce privește actul
modificat pentru acele state membre cărora li se aplică actul respectiv, a atribuțiilor instituțiilor
menționate la alineatul respectiv, astfel cum sunt prevăzute în tratate.
(3) În orice caz, măsura tranzitorie prevăzută la alineatul (1) încetează să producă efecte în termen
de cinci ani de la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona.
(4) Cu cel puțin șase luni înainte de expirarea perioadei de tranziție prevăzute la alineatul (3),
Regatul Unit poate notifica Consiliului faptul că nu acceptă, referitor la actele prevăzute la alineatul
(1), atribuțiile instituțiilor menționate la alineatul (1) în conformitate cu tratatele. În cazul în care
Regatul Unit a efectuat notificarea respectivă, de la data expirării perioadei de tranziție prevăzute la
alineatul (3) toate actele menționate la alineatul (1) încetează să i se mai aplice. Prezentul paragraf nu
se aplică actelor modificate care sunt aplicabile Regatului Unit în conformitate cu alineatul (2).
Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, stabilește măsurile tranzitorii
necesare și măsurile necesare care decurg din cele de mai sus. Regatul Unit nu participă la
adoptarea respectivei decizii. Majoritatea calificată a Consiliului se definește în conformitate cu
articolul 238 alineatul (3) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, poate adopta, de asemenea, o
decizie prin care să prevadă că Regatul Unit suportă, după caz, consecințele financiare directe, care
decurg în mod necesar și inevitabil din încetarea participării sale la acele acte.
(5) La orice dată, ulterior, Regatul Unit poate notifica Consiliului intenția sa de a participa la acele
acte care au încetat să i se aplice în conformitate cu alineatul (4) primul paragraf. În acest caz, se
aplică după caz dispozițiile pertinente din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul
Uniunii Europene sau din Protocolul privind poziția Regatului Unit și Irlandei cu privire la spațiul de
libertate, securitate și justiție. Atribuțiile instituțiilor cu privire la aceste acte sunt cele prevăzute în
tratate. Atunci când acționează în conformitate cu protocoalele respective, instituțiile Uniunii și
Regatul Unit încearcă să restabilească participarea cât mai largă a Regatului Unit la acquis-ul
Uniunii referitor la spațiul de libertate, securitate și justiție, fără ca aceasta să afecteze funcționarea
practică a diverselor părți ale acestora, respectând, totodată, coerența lor.
C 83/326 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
326 Tratate consolidate
PROTOCOLUL (nr. 37)
REFERITOR LA CONSECINȚELE FINANCIARE ALE
EXPIRĂRII TRATATULUI CECO ȘI LA FONDUL DE
CERCETARE PENTRU CĂRBUNE ȘI OȚEL
ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
REAMINTIND că toate elementele din patrimoniul activ și pasiv al Comunității Europene a Cărbunelui
și Oțelului existente la 23 iulie 2002 au fost transferate Comunității Europene începând cu 24 iulie
2002;
ȚINÂND SEAMA că este de dorit ca aceste fonduri să se utilizeze pentru cercetare în sectoarele legate de
industria cărbunelui și oțelului și că, în consecință, trebuie să se stabilească anumite norme specifice
în această privință,
AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziții, care se anexează la Tratatul privind Uniunea
Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:
Articolul 1
(1) Valoarea netă a acestor elemente, așa cum figurează în bilanțul CECO din 23 iulie 2002, sub
rezerva oricăror majorări sau diminuări care pot surveni în urma operațiunilor de lichidare, se
consideră patrimoniu destinat cercetării în sectoarele legate de industria cărbunelui și a oțelului,
sub numele de „CECO în lichidare”. După lichidare, patrimoniul se numește „Activele Fondului de
cercetare pentru cărbune și oțel”.
(2) Veniturile generate de acest patrimoniu, numite „Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel”
sunt alocate în exclusivitate cercetării întreprinse în sectoarele legate de industria cărbunelui și
oțelului în afara programului-cadru de cercetare, în conformitate cu dispozițiile prezentului
protocol și ale actelor adoptate în temeiul acestuia.
Articolul 2
Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială și după aprobarea Parlamentului
European, adoptă toate dispozițiile necesare punerii în aplicare a prezentului protocol,
inclusiv principiile esențiale.
Consiliul, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, adoptă măsurile de
stabilire a liniilor directoare financiare multianuale pentru administrarea patrimoniului Fondului de
cercetare pentru cărbune și oțel, precum și a liniilor directoare tehnice pentru programul de cercetare
al acestui fond.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/327
Protocoale 327
Articolul 3
Cu excepția cazului în care dispozițiile prezentului protocol și ale actelor adoptate în temeiul acestuia
prevăd altfel, se aplică dispozițiile tratatelor.
C 83/328 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
328 Tratate consolidate
ANEXE
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/329

ANEXA I
LISTA PREVĂZUTĂ LA ARTICOLUL 38 DIN TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA
UNIUNII EUROPENE
– 1– –2 –
Numărul din Nomenclatura
de la Bruxelles
Denumirea produsului
Capitolul 1 Animale vii
Capitolul 2 Carne și organe comestibile
Capitolul 3 Pești, crustacee și moluște
Capitolul 4 Lapte și produse lactate; ouă de pasăre; miere naturală
Capitolul 5
5.04 Intestine, vezici și stomacuri de animale, întregi sau tranșate, altele decât
cele de pește
5.15 Produse de origine animală, nedenumite sau cuprinse în altă parte;
animalele moarte de la capitolele 1 sau 3, improprii pentru consumul
uman
Capitolul 6 Plante vii și produse de floricultură
Capitolul 7 Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari
Capitolul 8 Fructe comestibile; coajă de agrume și de pepene galben
Capitolul 9 Cafea, ceai și condimente, cu excepția maté-ului (nr. 09.03)
Capitolul 10 Cereale
Capitolul 11 Produse de panificație; malț; amidoane și fecule; gluten; inulină
Capitolul 12 Semințe și fructe oleaginoase; sâmburi, semințe și fructe diverse; plante
industriale și medicinale; paie și furaje
Capitolul 13
ex 13.03 Pectină
Capitolul 15
15.01 Osânză și alte grăsimi de porc presate sau topite; grăsime de pasăre
presată sau topită
15.02 Seuri (ale speciilor bovină, ovină și caprină) brute sau topite, inclusiv
seurile denumite „primul suc”
15.03 Stearină solară; oleo-stearină; ulei de osânză și oleo-margarină neemulsionată,
fără amestec și neprelucrată
15.04 Grăsimi și uleiuri de pește și mamifere marine, chiar și rafinate
15.07 Uleiuri vegetale stabile, fluide sau solide, brute, epurate sau rafinate
15.12 Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale hidrogenate, chiar și rafinate, dar
nepreparate
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/331
Anexe 331
– 1– –2 –
Numărul din Nomenclatura
de la Bruxelles
Denumirea produsului
15.13 Margarină, înlocuitor de osânză și alte grăsimi alimentare preparate
15.17 Resturi provenite din prelucrarea grăsimilor sau din ceară animală sau
vegetală
Capitolul 16 Preparate din carne, pește, crustacee și moluște
Capitolul 17
17.01 Zahăr din sfeclă și din trestie, în stare solidă
17.02 Alte tipuri de zahăr; siropuri; înlocuitori de miere, chiar și amestecați cu
miere naturală; zahăr și melasă caramelizate
17.03 Melasă, chiar și decolorată
17.05 (*) Diverse tipuri de zahăr, sirop și melasă aromatizate sau cu adaos de
coloranți (inclusiv zahărul vanilat sau vanilina), cu excepția sucurilor de
fructe cu adaos de zahăr în orice proporție
Capitolul 18
18.01 Boabe de cacao întregi și zdrobite, brute sau măcinate
18.02 Coji, piele, pelicule și deșeuri de cacao
Capitolul 20 Preparate din legume, zarzavaturi, fructe și alte plante sau părți din plante
Capitolul 22
22.04 Must de struguri parțial fermentați, chiar dacă fermentația este oprită prin
alt procedeu decât cu ajutorul alcoolului
22.05 Vin din struguri proaspeți; must de struguri proaspeți oprit din
fermentație (inclusiv mistelă)
22.07 Cidru, vin de pere, hidromel și alte băuturi fermentate
ex 22.08 (*)
ex 22.09 (*)
Alcool etilic, denaturat sau nu, de orice tărie și obținut din produse
agricole prevăzute în anexa I, cu excepția rachiurilor, lichiorurilor și a
altor băuturi spirtoase și preparate alcoolice compuse (numite „extrase
concentrate”) pentru fabricarea băuturilor
ex 22.10 (*) Oțeturi comestibile și înlocuitori comestibili ai acestora
Capitolul 23 Resturi și deșeuri din industria alimentară; alimente preparate pentru
animale
Capitolul 24
24.01 Tutun brut sau nefabricat; deșeuri de tutun
Capitolul 45
45.01 Plută naturală brută și deșeuri de plută; plută concasată, granulată sau
praf
C 83/332 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
332 Tratate consolidate
– 1– –2 –
Numărul din Nomenclatura
de la Bruxelles
Denumirea produsului
Capitolul 54
54.01 In brut, dărăcit, scărmănat, pieptănat sau tratat în alt mod, dar netors;
câlți și deșeuri (inclusiv scame)
Capitolul 57
57.01 Cânepă (Cannabis sativa) brută, dărăcită, scărmănată, pieptănată sau
tratată în alt mod, dar netoarsă; câlți și deșeuri (inclusiv scame)
(*) Poziție adăugată prin articolul 1 din Regulamentul nr. 7a al Consiliului Comunității Economice
Europene din 18 decembrie 1959 (JO 7, 30.1.1961, p. 71/61).
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/333
Anexe 333
ANEXA II
ȚĂRI ȘI TERITORII DE PESTE MĂRI CĂRORA LI SE APLICĂ DISPOZIȚIILE PĂRȚII A
PATRA DIN TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA UNIUNII EUROPENE
— Groenlanda,
— Noua Caledonie și teritoriile anexe,
— Polinezia franceză,
— Regiunile australe și antarctice franceze,
— Insulele Wallis și Futuna,
— Mayotte,
— Saint-Pierre și Miquelon,
— Aruba,
— Antilele olandeze:
— Bonaire,
— Curaçao,
— Saba,
— Sint Eustatius,
— Sint Maarten,
— Anguilla,
— Insulele Caymans,
— Insulele Falkland,
— Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud,
— Monserrat,
— Pitcairn,
— Sfânta-Elena și teritoriile anexe,
— Teritoriul Antarcticii britanice,
— Teritoriile britanice din Oceanul Indian,
— Insulele Turks și Caicos,
— Insulele Virgine britanice,
— Insulele Bermude.
C 83/334 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
334 Tratate consolidate
DECLARAȚII
ANEXATE LA ACTUL FINAL AL CONFERINȚEI
INTERGUVERNAMENTALE CARE A ADOPTAT TRATATUL
DE LA LISABONA
semnat la 13 decembrie 2007
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/335
Decl

A. DECLARAȚIILE CU PRIVIRE LA DISPOZIȚIILE TRATATELOR
1. Declarația cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care are forță juridică obligatorie, confirmă
drepturile fundamentale garantate prin Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și
a libertăților fundamentale și astfel cum rezultă acestea din tradițiile constituționale comune statelor
membre.
Prezenta Cartă nu extinde domeniul de aplicare a dreptului Uniunii în afara competențelor Uniunii,
nici nu creează vreo competență sau sarcină nouă pentru Uniune și nu modifică competențele și
sarcinile stabilite de tratate.
2. Declarația cu privire la articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind
Uniunea Europeană
Conferința convine că aderarea Uniunii la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și
a libertăților fundamentale trebuie realizată în conformitate cu proceduri care să permită menținerea
aspectelor specifice ordinii juridice a Uniunii. În acest context, Conferința constată existența unui
dialog constant între Curtea de Justiție a Uniunii Europene și Curtea Europeană a Drepturilor Omului,
dialog care va putea fi consolidat cu ocazia aderării Uniunii la convenția menționată anterior.
3. Declarația cu privire la articolul 8 din Tratatul privind Uniunea
Europeană
Uniunea ia în considerare situația specială a țărilor de dimensiuni mici cu care întreține relații
specifice de proximitate.
4. Declarația cu privire la componența Parlamentului European
Locul suplimentar din Parlamentul European va fi atribuit Italiei.
5. Declarația cu privire la acordul politic al Consiliului European referitor
la proiectul de decizie privind componența Parlamentului European
Consiliul European își va da acordul la nivel politic cu privire la proiectul revizuit al deciziei privind
componența Parlamentului European pentru legislatura 2009-2014, pe baza propunerii Parlamentului
European.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/337
Declarații 337
6. Declarația cu privire la articolul 15 alineatele (5) și (6), la articolul 17
alineatele (6) și (7) și la articolul 18 din Tratatul privind Uniunea Europeană
La alegerea persoanelor chemate să ocupe funcțiile de președinte al Consiliului European, de
președinte al Comisiei și de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de
securitate, trebuie avută în vedere în mod corespunzător necesitatea de a respecta diversitatea
geografică și demografică a Uniunii, precum și pe cea a statelor membre ale acesteia.
7. Declarația cu privire la articolul 16 alineatul (4) din Tratatul privind
Uniunea Europeană și la articolul 238 alineatul (2) din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene
Conferința declară că decizia privind punerea în aplicare a articolului 16 alineatul (4) din Tratatul
privind Uniunea Europeană și a articolului 238 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene va fi adoptată de Consiliu la data semnării Tratatului de la Lisabona și va intra în vigoare la
data intrării în vigoare a tratatului menționat. Textul proiectului deciziei menționate este prevăzut în
continuare:
Proiect de decizie a Consiliului
privind punerea în aplicare a articolului 16 alineatul (4) din Tratatul privind
Uniunea Europeană și a articolului 238 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene între 1 noiembrie 2014 și 31 martie 2017, pe de o
parte, și începând cu 1 aprilie 2017, pe de altă parte
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
întrucât:
(1) Este oportună adoptarea unor dispoziții care să permită o tranziție fără dificultăți de la sistemul
de adoptare a deciziilor în cadrul Consiliului cu majoritate calificată – astfel cum este definit la
articolul 3 alineatul (3) din Protocolul privind dispozițiile tranzitorii, care continuă să se aplice
până la 31 octombrie 2014 – la sistemul de vot prevăzut la articolul 16 alineatul (4) din
Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 238 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene, care se aplică de la 1 noiembrie 2014, inclusiv, pentru o perioadă de
tranziție, până la 31 martie 2017, a unor dispoziții specifice prevăzute la articolul 3 alineatul (2)
din protocolul menționat.
(2) Se reamintește faptul că depunerea tuturor eforturilor pentru consolidarea legitimității democratice
a actelor adoptate cu majoritate calificată constituie o practică a Consiliului.
C 83/338 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
338 Tratate consolidate
DECIDE:
Secțiunea 1
Dispozițiile aplicabile între 1 noiembrie 2014 și 31 martie 2017
Articolul 1
Între 1 noiembrie 2014 și 31 martie 2017, în cazul în care membrii Consiliului reprezentând:
(a) cel puțin trei pătrimi din populație; sau
(b) cel puțin trei pătrimi din numărul statelor membre
necesare pentru a constitui o minoritate de blocare rezultând din aplicarea articolului 16 alineatul (4)
primul paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană sau a articolului 238 alineatul (2) din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene își exprimă opoziția față de adoptarea unui act de
către Consiliu cu majoritate calificată, Consiliul deliberează asupra chestiunii în cauză.
Articolul 2
În cursul acestor deliberări, Consiliul depune toate eforturile pentru a ajunge, într-un termen
rezonabil și fără a aduce atingere termenelor obligatorii stabilite de dreptul Uniunii, la o soluție
satisfăcătoare, care să răspundă preocupării exprimate de membrii Consiliului menționați la
articolul 1.
Articolul 3
În acest scop, președintele Consiliului, asistat de Comisie și în conformitate cu regulamentul de
procedură al Consiliului, întreprinde toate inițiativele necesare pentru a facilita un acord pe baze
mai largi în cadrul Consiliului. Membrii Consiliului își dau concursul în acest sens.
Secțiunea 2
Dispozițiile aplicabile începând cu 1 aprilie 2017
Articolul 4
Începând cu 1 aprilie 2017, în cazul în care membrii Consiliului reprezentând:
(a) cel puțin 55 % din populație; sau
(b) cel puțin 55 % din numărul statelor membre
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/339
Declarații 339
necesare pentru a constitui o minoritate de blocare rezultând din aplicarea articolului 16 alineatul (4)
primul paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană sau a articolului 238 alineatul (2) din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene își exprimă opoziția față de adoptarea unui act de
către Consiliu cu majoritate calificată, Consiliul deliberează asupra chestiunii în cauză.
Articolul 5
În cursul acestor deliberări, Consiliul depune toate eforturile pentru a ajunge, într-un termen
rezonabil și fără a aduce atingere termenelor obligatorii stabilite de dreptul Uniunii, la o soluție
satisfăcătoare, care să răspundă preocupării exprimate de membrii Consiliului menționați la
articolul 4.
Articolul 6
În acest scop, președintele Consiliului, asistat de Comisie și în conformitate cu regulamentul de
procedură al Consiliului, întreprinde toate inițiativele necesare pentru a facilita un acord pe baze
mai largi în cadrul Consiliului. Membrii Consiliului își dau concursul în acest sens.
Secțiunea 3
Intrarea în vigoare
Articolul 7
Prezenta decizie intră în vigoare la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona.
8. Declarația cu privire la măsurile practice de adoptat la data intrării în
vigoare a Tratatului de la Lisabona în ceea ce privește președinția Consiliului
European și cea a Consiliului Afaceri Externe
În cazul în care Tratatul de la Lisabona ar intra în vigoare după 1 ianuarie 2009, Conferința invită
autoritățile competente ale statului membru care exercită președinția semestrială a Consiliului în acel
moment, pe de o parte, precum și personalitatea care va fi aleasă Președinte al Consiliului European și
personalitatea care va fi numită Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de
securitate, pe de altă parte, să ia, consultându-se cu președinția semestrială următoare, măsurile
concrete necesare care permit o tranziție eficientă a aspectelor materiale și organizaționale ale
exercitării președinției Consiliului European și a Consiliului Afaceri Externe.
C 83/340 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
340 Tratate consolidate
9. Declarația cu privire la articolul 16 alineatul (9) din Tratatul privind
Uniunea Europeană referitor la decizia Consiliului European privind
exercitarea președinției Consiliului
Conferința declară că, după semnarea Tratatului de la Lisabona, Consiliul ar trebui să înceapă
pregătirea deciziei de stabilire a procedurilor de aplicare a deciziei privind exercitarea președinției
Consiliului și să o aprobe din punct de vedere politic în termen de șase luni. Un proiect de decizie a
Consiliului European, care va fi adoptată la data intrării în vigoare a tratatului menționat, este
prevăzut în continuare:
Proiect de decizie a Consiliului European
privind exercitarea președinției Consiliului
Articolul 1
(1) Președinția Consiliului, cu excepția formațiunii Afaceri Externe, este asigurată, pe o perioadă de
18 luni, de grupuri prestabilite de trei state membre. Aceste grupuri sunt formate în baza unui sistem
egal de rotație a statelor membre, avându-se în vedere diversitatea acestora și de echilibrul geografic
al Uniunii.
(2) Fiecare membru al unui grup asigură, prin rotație, pentru o durată de șase luni, președinția
tuturor formațiunilor Consiliului, cu excepția formațiunii Afaceri Externe. Ceilalți membri ai grupului
asistă președinția în îndeplinirea tuturor responsabilităților acesteia, pe baza unui program comun.
Membrii grupului pot conveni asupra altor aranjamente.
Articolul 2
Președinția Comitetului Reprezentanților Permanenți ai guvernelor statelor membre este asigurată de
un reprezentant al statului membru care asigură președinția Consiliului Afaceri Generale.
Președinția Comitetului Politic și de Securitate este asigurată de un reprezentant al Înaltului Reprezentant
al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.
Președinția comisiilor pregătitoare a diverselor formațiuni ale Consiliului, cu excepția formațiunii
Afaceri Externe, îi revine membrului grupului care asigură președinția formațiunii în cauză, cu
excepția cazului în care se decide altfel în conformitate cu articolul 4.
Articolul 3
Consiliul Afaceri Generale asigură, în cooperare cu Comisia, coerența și continuitatea lucrărilor
diferitelor formațiuni ale Consiliului în cadrul unui program pe mai mulți ani. Statele membre
care dețin președinția, sprijinite de Secretariatul General al Consiliului, iau toate măsurile necesare
pentru organizarea și buna desfășurare a lucrărilor Consiliului.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/341
Declarații 341
Articolul 4
Consiliul adoptă o decizie de stabilire a dispozițiilor de aplicare a prezentei decizii.
10. Declarația cu privire la articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană
Conferința consideră că, deoarece Comisia nu va mai cuprinde resortisanți ai tuturor statelor
membre, aceasta va trebui să acorde o atenție specială necesității de a garanta o transparență
absolută în relațiile sale cu toate statele membre. În consecință, Comisia trebuie să mențină un
contact strâns cu toate statele membre, indiferent dacă acestea au sau nu un resortisant printre
membrii Comisiei și, în acest sens, trebuie să acorde o atenție specială nevoii de a transmite
informațiile tuturor statelor membre și de a le consulta.
Conferința consideră că, printre altele, Comisia trebuie să ia toate măsurile utile pentru a garanta că
realitățile politice, sociale și economice ale tuturor statelor membre, inclusiv ale celor care nu au
resortisanți printre membrii Comisiei, se iau pe deplin în considerare. Printre aceste măsuri trebuie să
se numere garanția că punctele de vedere ale acestor state membre se iau în considerare prin
adoptarea unor forme de organizare adecvate.
11. Declarația cu privire la articolul 17 alineatele (6) și (7) din Tratatul
privind Uniunea Europeană
Conferința consideră că, în temeiul dispozițiilor tratatelor, Parlamentului European și Consiliului
European le revine în comun răspunderea pentru buna desfășurare a procesului de alegere a președintelui
Comisiei Europene. În consecință, reprezentanții Parlamentului European și ai Consiliului
European trebuie să procedeze, înainte de adoptarea deciziei Consiliului European, la efectuarea
consultărilor necesare în cadrul considerat ca fiind cel mai adecvat. Aceste consultări vor viza
profilul candidaților la funcția de președinte al Comisiei, având în vedere alegerile pentru Parlamentul
European, în conformitate cu articolul 17 alineatul (7) primul paragraf. Formele de realizare a acestor
consultări pot fi stabilite de către Parlamentul European și Consiliul European în timp util și de
comun acord.
12. Declarația cu privire la articolul 18 din Tratatul privind Uniunea
Europeană
(1) Conferința declară că Parlamentul European va fi contactat în mod corespunzător pe parcursul
lucrărilor pregătitoare ce preced numirea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și
politica de securitate, care va avea loc la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în
conformitate cu articolul 18 din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu articolul 5 din Protocolul
privind dispozițiile tranzitorii; mandatul Înaltului Reprezentant va începe la acea dată și va înceta la
data expirării mandatului Comisiei în exercițiu la data respectivă.
(2) Mai mult, Conferința reamintește că, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și
politica de securitate, al cărui mandat va începe în noiembrie 2009 în același timp și având aceeași
durată ca și mandatul viitoarei Comisii, va fi numit în conformitate cu dispozițiile articolelor 17 și 18
din Tratatul privind Uniunea Europeană.
C 83/342 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
342 Tratate consolidate
13. Declarația cu privire la politica externă și de securitate comună
Conferința subliniază faptul că dispozițiile Tratatului privind Uniunea Europeană referitoare la politica
externă și de securitate comună, inclusiv crearea funcției de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe și politica de securitate și instituirea unui Serviciu pentru acțiune externă, nu aduc
atingere responsabilităților statelor membre, în forma lor actuală, în ceea ce privește formularea și
exercitarea politicii lor externe și nici modului în care acestea sunt reprezentate în țări terțe și în
cadrul organizațiilor internaționale.
Conferința reamintește, de asemenea, că dispozițiile care reglementează politica de securitate și de
apărare comună nu aduc atingere caracterului specific al politicii de securitate și apărare a statelor
membre.
Aceasta subliniază că Uniunea Europeană și statele sale membre trebuie să respecte în continuare
obligațiile care decurg din dispozițiile Cartei Organizației Națiunilor Unite și, în special, din responsabilitatea
principală care revine Consiliului de Securitate și membrilor săi în domeniul menținerii
păcii și a securității la nivel internațional.
14. Declarația cu privire la politica externă și de securitate comună
Pe lângă normele și procedurile specifice menționate la articolul 24 alineatul (1) din Tratatul privind
Uniunea Europeană, Conferința subliniază faptul că dispozițiile referitoare la politica externă și de
securitate comună, inclusiv cele referitoare la Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și
politica de securitate și la Serviciul pentru acțiune externă, nu aduc atingere bazei juridice existente,
responsabilităților și competențelor fiecărui stat membru în ceea ce privește formularea și exercitarea
politicii sale externe, serviciile sale diplomatice naționale, relațiile sale cu țările terțe, și participarea sa
în cadrul organizațiilor internaționale, inclusiv afilierea unui stat membru la Consiliul de Securitate al
Organizației Națiunilor Unite.
Conferința ia notă, de asemenea, că dispozițiile referitoare la politica externă și de securitate comună
nu atribuie Comisiei noi competențe de inițiere a deciziilor și nu extinde rolul Parlamentului
European.
Conferința reamintește, de asemenea, că dispozițiile care reglementează politica de securitate și
apărare comună nu aduc atingere caracterului specific al politicii de securitate și apărare a statelor
membre.
15. Declarația cu privire la articolul 27 din Tratatul privind
Uniunea Europeană
Conferința declară că, de îndată ce a fost semnat Tratatul de la Lisabona, secretarul general al
Consiliului, Înalt Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună, Comisia și statele
membre trebuie să inițieze lucrările pregătitoare referitoare la Serviciul european pentru acțiune
externă.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/343
Declarații 343
16. Declarația cu privire la articolul 55 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea
Europeană
Conferința consideră că traducerea tratatelor în limbile menționate la articolul 55 alineatul (2)
contribuie la îndeplinirea obiectivului enunțat la articolul 2 alineatul (3) al patrulea paragraf, care
prevede respectarea de către Uniune a bogăției diversității sale culturale și lingvistice. În acest sens,
Conferința confirmă angajamentul Uniunii față de diversitatea culturală a Europei și faptul că va
continua să acorde o atenție specială acestor limbi, precum și altor limbi.
Conferința recomandă ca statele membre care doresc să facă uz de posibilitatea menționată la
articolul 55 alineatul (2) să comunice Consiliului, în termen de șase luni de la semnarea Tratatului
de la Lisabona, limba sau limbile în care va fi tradus acest tratat.
17. Declarația cu privire la supremație
Conferința reamintește că, în conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii
Europene, tratatele și legislația adoptată de Uniune pe baza tratatelor au prioritate în raport cu
dreptul statelor membre, în condițiile prevăzute de jurisprudența menționată anterior.
În plus, Conferința a hotărât ca Avizul Serviciului juridic al Consiliului, astfel cum figurează în
documentul 11197/07 (JUR 260), să fie anexat prezentului act final:
„Avizul Serviciului juridic al Consiliului
din 22 iunie 2007
Din jurisprudența Curții de Justiție reiese că supremația dreptului comunitar este un principiu fundamental al
dreptului comunitar. Conform Curții, acest principiu este inerent naturii specifice a Comunității Europene. La
data primei hotărâri din cadrul acestei jurisprudențe consacrate (hotărârea din 15 iulie 1964, în cauza 6/64,
Costa/ENEL (1)), supremația nu era menționată în tratat. Situația nu s-a schimbat nici astăzi. Faptul că
principiul supremației nu va fi inclus în viitorul tratat nu va schimba în niciun fel existența principiului și
jurisprudența în vigoare a Curții de Justiție.
___________
(1) «Reiese (…) că, izvorând dintr-o sursă independentă, dreptului născut din tratat nu ar putea, dată fiind natura sa specifică
originală, să i se opună din punct de vedere juridic un text intern, indiferent de natura acestuia, fără a-și pierde caracterul
comunitar și fără a fi pus în discuție fundamentul juridic al Comunității înseși.»”
18. Declarația cu privire la delimitarea competențelor
Conferința subliniază că, în conformitate cu sistemul partajării competențelor între Uniune și statele
membre, astfel cum este prevăzut în Tratatul privind Uniunea Europeană și de Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene, orice competență care nu a fost atribuită Uniunii prin tratate
aparține statelor membre.
C 83/344 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
344 Tratate consolidate
În situația în care tratatele atribuie Uniunii competențe partajate cu statele membre într-un anumit
domeniu, statele membre își exercită competența în măsura în care Uniunea nu și-a exercitat
competența sau a hotărât să înceteze să și-o mai exercite. Această ultimă situație poate să apară
atunci când instituțiile UE competente hotărăsc să abroge un act legislativ, în special pentru a garanta
mai buna respectare în mod constant a principiilor subsidiarității și proporționalității. Consiliul poate
solicita Comisiei, la inițiativa unuia sau a mai multora dintre membrii săi (reprezentanți ai statelor
membre) și în conformitate cu articolul 241 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, să
înainteze propuneri de abrogare a unui act legislativ. Conferința salută declarația Comisiei, potrivit
căreia aceasta va acorda o atenție deosebită respectivelor solicitări.
În același sens, reprezentanții guvernelor statelor membre, întruniți în cadrul Conferinței interguvernamentale,
conform procedurii ordinare de revizuire prevăzute la articolul 48 alineatele (2)-(5) din
Tratatul privind Uniunea Europeană, pot decide să modifice tratatele pe care se întemeiază Uniunea,
inclusiv în vederea extinderii sau reducerii competențelor atribuite Uniunii în tratatele menționate
anterior.
19. Declarația cu privire la articolul 8 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene
Conferința convine că, în cadrul eforturilor globale ale Uniunii pentru eliminarea inegalităților dintre
bărbați și femei, aceasta va urmări, în cadrul diferitelor sale politici, lupta împotriva tuturor formelor
de violență domestică. Statele membre trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni și
reprima aceste acte criminale, precum și pentru ajutorarea și protejarea victimelor.
20. Declarația cu privire la articolul 16 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene
Conferința declară că, de fiecare dată când, în temeiul articolului 16, trebuie adoptate norme privind
protecția datelor cu caracter personal care ar putea avea un impact direct asupra securității naționale,
trebuie să se țină seama de aceste norme în mod corespunzător. Conferința reamintește că legislația
aplicabilă în prezent (a se vedea, în special, Directiva 95/46/CE) prevede derogări specifice în acest
sens.
21. Declarația cu privire la protecția datelor cu caracter personal în
domeniul cooperării judiciare în materie penală și al cooperării polițienești
Conferința recunoaște că normele specifice privind protecția datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date în domeniul cooperării judiciare în materie penală și al cooperării polițienești
în temeiul articolului 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene s-ar putea dovedi
necesare, având în vedere natura specifică a acestor domenii.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/345
Declarații 345
22. Declarația cu privire la articolele 48 și 79 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene
Conferința consideră că, în cazul în care un proiect de act legislativ întemeiat pe articolul 79 alineatul
(2) ar aduce atingere aspectelor importante ale sistemului de securitate socială dintr-un stat membru,
în special în ceea ce privește domeniul de aplicare, costul sau structura financiară, sau ar afecta
echilibrul financiar al acestuia după cum prevede articolul 48 al doilea paragraf, interesele statului
respectiv vor fi luate în considerare în mod adecvat.
23. Declarația cu privire la articolul 48 al doilea paragraf din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene
Conferința reamintește că, în această situație, în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Tratatul
privind Uniunea Europeană, Consiliul European hotărăște prin consens.
24. Declarația cu privire la personalitatea juridică a Uniunii Europene
Conferința confirmă că faptul că Uniunea Europeană are personalitate juridică nu o va autoriza în
niciun fel să legifereze sau să acționeze în afara competențelor care îi sunt conferite de către statele
membre prin tratate.
25. Declarația cu privire la articolele 75 și 215 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene
Conferința reamintește că respectarea drepturilor și libertăților fundamentale implică, în special,
acordarea unei atenții suficiente protecției și respectării drepturilor persoanelor fizice sau juridice
în cauză de a beneficia de garanțiile prevăzute de lege. În acest scop și pentru a garanta un control
jurisdicțional riguros al deciziilor care supun o persoană fizică sau juridică unor măsuri restrictive,
deciziile în cauză trebuie să se sprijine pe aceste criterii clare și distincte. Aceste criterii trebuie
adaptate caracteristicilor proprii fiecărei măsuri restrictive.
26. Declarația cu privire la neparticiparea unui stat membru la o măsură
întemeiată pe partea a treia titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene
Conferința declară că, atunci când un stat membru decide să nu participe la o măsură întemeiată pe
partea a treia titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Consiliul va dezbate toate
aspectele și eventualele implicații care decurg din neparticiparea acelui stat membru la măsura
respectivă.
În plus, orice stat membru poate invita Comisia să examineze situația în temeiul articolului 116 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Paragrafele precedente nu aduc atingere posibilității unui stat membru de a sesiza Consiliul cu privire
la această chestiune.
C 83/346 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
346 Tratate consolidate
27. Declarația cu privire la articolul 85 alineatul (1) al doilea paragraf din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Conferința consideră că regulamentele menționate la articolul 85 alineatul (1) al doilea paragraf din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene vor trebui să ia în considerare normele și practicile
naționale privind declanșarea anchetelor penale.
28. Declarația cu privire la articolul 98 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene
Conferința constată că dispozițiile articolului 98 trebuie aplicate în conformitate cu practica actuală.
Termenii „măsurile (…) necesare (…) pentru a compensa dezavantajele economice cauzate, în urma
divizării Germaniei, economiei anumitor regiuni din Republica Federală Germania afectate de
divizare” trebuie interpretați în conformitate cu jurisprudența existentă a Curții de Justiție a
Uniunii Europene.
29. Declarația cu privire la articolul 107 alineatul (2) litera (c) din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene
Conferința constată că articolul 107 alineatul (2) litera (c) trebuie interpretat în conformitate cu
jurisprudența existentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene în ceea ce privește aplicabilitatea
acestor dispoziții ajutoarelor acordate anumitor regiuni din Republica Federală Germania afectate
de fosta divizare a Germaniei.
30. Declarația cu privire la articolul 126 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene
În ceea ce privește articolul 126, Conferința confirmă că consolidarea potențialului de creștere și
garantarea unor situații bugetare sănătoase formează cei doi piloni pe care se sprijină politica
economică și bugetară a Uniunii și a statelor membre. Pactul de stabilitate și de creștere este un
instrument important pentru realizarea acestor obiective.
Conferința își reafirmă angajamentul față de dispozițiile privind Pactul de stabilitate și de creștere,
care constituie cadrul în care trebuie să se efectueze coordonarea politicilor bugetare ale statelor
membre.
Conferința confirmă faptul că un sistem întemeiat pe norme este cel mai bun mijloc de a garanta
respectarea angajamentelor și egalitatea de tratament pentru toate statele membre.
În acest cadru, Conferința își reafirmă, de asemenea, angajamentul față de obiectivele Strategiei de la
Lisabona: crearea de locuri de muncă, reforme structurale și coeziune socială.
Uniunea urmărește o creștere economică echilibrată și stabilitatea prețurilor. În consecință, politicile
economice și bugetare trebuie să stabilească priorități adecvate în domeniul reformelor economice, al
inovațiilor, al competitivității și al consolidării investițiilor private și a consumului pe parcursul
perioadelor în care creșterea economică este redusă. Acest lucru trebuie să se reflecte în orientările
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/347
Declarații 347
deciziilor bugetare de la nivel național și de la nivelul Uniunii, în principal printr-o restructurarea
veniturilor și cheltuielilor publice, cu respectarea disciplinei bugetare în conformitate cu tratatele și cu
Pactul de stabilitate și de creștere.
Provocările din domeniul bugetar și economic cu care se confruntă statele membre evidențiază
importanța unei politici bugetare sănătoase pentru întregul ansamblu al ciclului economic.
Conferința convine că statele membre trebuie să beneficieze activ de perioadele de relansare
economică pentru a-și consolida finanțele publice și pentru a-și ameliora situația bugetară. Obiectivul
este acela de a realiza în mod treptat un excedent bugetar în perioadele favorabile, ceea ce ar crea
marja de manevră necesară pentru a face față conjuncturilor defavorabile și pentru a contribui astfel
la viabilitatea pe termen lung a finanțelor publice.
Statele membre așteaptă cu interes eventualele propuneri ale Comisiei și noile contribuții ale statelor
membre destinate consolidării și clarificării punerii în aplicare a Pactului de stabilitate și de creștere.
Statele membre iau toate măsurile necesare pentru îmbunătățirea potențialului lor de creștere
economică. Acest obiectiv ar putea fi favorizat de o mai bună coordonare a politicii economice.
Prezenta declarație nu poate aduce atingere viitoarelor dezbateri privind Pactul de stabilitate și de
creștere.
31. Declarația cu privire la articolul 156 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene
Conferința confirmă faptul că politicile descrise la articolul 156 sunt, în principal, de competența
statelor membre. Măsurile de încurajare și de coordonare care trebuie adoptate la nivelul Uniunii în
conformitate cu dispozițiile articolului menționat anterior au un caracter complementar. Acestea
servesc la consolidarea cooperării dintre statele membre și nu la armonizarea sistemelor naționale.
Nu se aduce atingere garanțiilor și practicilor existente în fiecare stat membru în ceea ce privește
responsabilitatea partenerilor sociali.
Prezenta declarație nu poate aduce atingere dispozițiilor tratatelor care atribuie competențe Uniunii,
inclusiv în domeniul social.
32. Declarația cu privire la articolul 168 alineatul (4) litera (c) din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene
Conferința declară că măsurile ce vor fi adoptate în conformitate cu articolul 168 alineatul (4) litera
(c) trebuie să respecte obiectivele comune de securitate și trebuie să aibă ca scop stabilirea unor
standarde înalte de calitate și de securitate, în cazul în care standardele naționale ce afectează piața
internă ar împiedica atingerea unui nivel ridicat de protecție a sănătății umane.
C 83/348 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
348 Tratate consolidate
33. Declarația cu privire la articolul 174 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene
Conferința consideră că sintagma „regiuni insulare”, prevăzută la articolul 174, poate desemna și
statele insulare în ansamblu, sub rezerva îndeplinirii condițiilor necesare.
34. Declarația cu privire la articolul 179 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene
Conferința convine că acțiunea Uniunii în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice va lua în
considerare în mod corespunzător orientările și alegerile fundamentale din cadrul politicilor de
cercetare ale statelor membre.
35. Declarația cu privire la articolul 194 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene
Conferința consideră că articolul 194 nu aduce atingere dreptului statelor membre de a adopta
dispozițiile necesare pentru a-și asigura aprovizionarea cu energie în condițiile prevăzute la
articolul 347.
36. Declarația cu privire la articolul 218 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene privind negocierea și încheierea de către statele membre a
unor acorduri internaționale privind spațiul de libertate, securitate și justiție
Conferința confirmă faptul că statele membre au dreptul de a negocia și de a încheia acorduri cu state
terțe sau cu organizații internaționale în domeniile aflate sub incidența părții a treia titlul V capitolele
3, 4 și 5, în măsura în care aceste acorduri sunt conforme dreptului Uniunii.
37. Declarația cu privire la articolul 222 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene
Fără a aduce atingere măsurilor adoptate de Uniune în vederea îndeplinirii obligației sale de solidaritate
față de un stat membru care este afectat de un atac terorist sau este victima unei catastrofe
naturale sau provocate de om, niciuna dintre dispozițiile articolului 222 nu poate aduce atingere
dreptului altui stat membru de a alege cel mai adecvat mijloc de a se achita de obligația sa de
solidaritate față de statul membru menționat anterior.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/349
Declarații 349
38. Declarația cu privire la articolul 252 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene referitor la numărul de avocați generali ai Curții de
Justiție
Conferința declară că, în cazul în care, în conformitate cu articolul 252 primul paragraf din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene, Curtea de Justiție solicită ca numărul avocaților generali să se
majoreze cu trei persoane (unsprezece, în loc de opt), Consiliul, hotărând în unanimitate, își va da
acordul cu privire la această majorare.
În acest caz, Conferința convine ca Polonia, similar Germaniei, Franței, Italiei, Spaniei și Regatului
Unit, să aibă un avocat general permanent și să nu mai participe la sistemul de rotație, iar sistemul
existent de rotație va funcționa prin rotația a cinci avocați generali, în loc de trei.
39. Declarația cu privire la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene
Conferința ia act de intenția Comisiei de a continua consultarea experților desemnați de statele
membre pentru elaborarea proiectelor sale de acte delegate în domeniul serviciilor financiare, în
conformitate cu practicile consacrate.
40. Declarația cu privire la articolul 329 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene
Conferința declară că statele membre pot indica, în cazul în care prezintă o cerere pentru instituirea
unei cooperări consolidate, dacă în stadiul respectiv intenționează să recurgă la aplicarea articolului
333, care prevede extinderea votului cu majoritate calificată, sau să recurgă la procedura legislativă
ordinară.
41. Declarația cu privire la articolul 352 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene
Conferința declară că trimiterea la obiectivele Uniunii prevăzută la articolul 352 alineatul (1) din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene are în vedere obiectivele stabilite la articolul 3
alineatele (2) și (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană și obiectivele stabilite la articolul 3
alineatul (5) din tratatul menționat, referitoare la acțiunea externă, în temeiul părții a cincea din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În consecință, se exclude posibilitatea ca o acțiune
întemeiată pe articolul 352 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene să urmărească
exclusiv obiectivele stabilite la articolul 3 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană. În
acest context, Conferința subliniază că, în conformitate cu articolul 31 alineatul (1) din Tratatul
privind Uniunea Europeană, nu pot fi adoptate acte legislative în domeniul politicii externe și de
securitate comună.
C 83/350 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
350 Tratate consolidate
42. Declarația cu privire la articolul 352 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene
Conferința subliniază faptul că, în conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție a
Uniunii Europene, articolul 352 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care face
parte integrantă dintr-un sistem instituțional bazat pe principiul competențelor de atribuire, nu
poate constitui temeiul pentru extinderea competențelor Uniunii dincolo de cadrul general pe care
îl constituie totalitatea dispozițiilor tratatelor și, în special, acele dispoziții care definesc misiunile și
acțiunile Uniunii. În orice caz, articolul respectiv nu poate să constituie temeiul pentru adoptarea
unor dispoziții care, în esență, ar avea ca efect modificarea tratatelor cu eludarea procedurii prevăzute
în acest scop.
43. Declarația cu privire la articolul 355 alineatul (6) din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene
Înaltele Părți Contractante convin asupra luării unei decizii de către Consiliul European, în temeiul
articolului 355 alineatul (6), privind modificarea statutului insulei Mayotte în raport cu Uniunea,
astfel încât acest teritoriu să devină o regiune ultraperiferică în înțelesul articolului 355 alineatul (1) și
al articolului 349, atunci când Consiliului și Comisiei le este notificat de către autoritățile franceze
faptul că evoluția în curs de desfășurare a statutului intern al insulei permite acest lucru.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/351
Declarații 351
B. DECLARAȚIILE CU PRIVIRE LA PROTOCOALELE ANEXATE
TRATATELOR
44. Declarația cu privire la articolul 5 din Protocolul privind acquis-ul
Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene
Conferința ia notă de faptul că, atunci când un stat membru a notificat, în temeiul articolului 5
alineatul (2) din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene, faptul că
nu dorește să participe la o propunere sau la o inițiativă, respectiva notificare poate fi retrasă în orice
moment înainte de adoptarea măsurii întemeiate pe acquis-ul Schengen.
45. Declarația cu privire la articolul 5 alineatul (2) din Protocolul privind
acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene
Conferința declară că, ori de câte ori Regatul Unit sau Irlanda transmite Consiliului intenția sa de a nu
participa la o măsură întemeiată pe o parte a acquis-ului Schengen la care participă unul sau celălalt
dintre aceste două state, în cadrul Consiliului va avea loc dezbaterea tuturor aspectelor cu privire la
eventualele implicații care decurg din neparticiparea respectivului stat membru la acea măsură.
Dezbaterile din cadrul Consiliului se vor purta pe baza indicațiilor furnizate de Comisie cu privire
la relația dintre propunere și acquis-ul Schengen.
46. Declarația cu privire la articolul 5 alineatul (3) din Protocolul privind
acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene
Conferința reamintește că, în cazul în care Consiliul nu adoptă o decizie după o primă rundă de
dezbateri pe fond referitoare la această chestiune, Comisia poate prezenta o propunere modificată
pentru o examinare pe fond suplimentară în termen de patru luni.
47. Declarația cu privire la articolul 5 alineatele (3), (4) și (5) din
Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene
Conferința ia notă de faptul că acele condiții care urmează să fie stabilite prin decizia menționată la
articolul 5 alineatele (3), (4) sau (5) din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul
Uniunii Europene pot prevedea ca statul membru în cauză să suporte, după caz, consecințele
financiare directe, care decurg în mod necesar și inevitabil din încetarea participării sale la
anumite sau la toate actele din acquis menționate în orice decizie adoptată de Consiliu în conformitate
cu articolul 4 din protocolul menționat.
C 83/352 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
352 Tratate consolidate
48. Declarația cu privire la Protocolul privind poziția Danemarcei
Conferința ia notă de faptul că, în ceea ce privește actele juridice pe care Consiliul trebuie să le
adopte, separat sau împreună cu Parlamentul European, și care conțin dispoziții aplicabile Danemarcei,
precum și dispoziții care nu i se aplică acesteia din urmă deoarece se întemeiază pe o bază
juridică pentru care se aplică partea I din Protocolul privind poziția Danemarcei, Danemarca declară
că nu va face uz de dreptul său de vot pentru a se opune adoptării dispozițiilor care nu îi sunt
aplicabile.
În plus, Conferința ia notă de faptul că, pe baza declarației sale cu privire la articolul 222, Danemarca
declară că participarea sa la acțiuni sau la acte juridice în temeiul articolului 222 se va realiza în
conformitate cu părțile I și II din Protocolul privind poziția Danemarcei.
49. Declarația cu privire la Italia
Conferința ia act de faptul că Protocolul privind Italia, anexat în 1957 la Tratatul de instituire a
Comunității Economice Europene, astfel cum a fost modificat la adoptarea Tratatului privind Uniunea
Europeană, preciza următoarele:
„ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,
DORIND să rezolve anumite probleme speciale privind Italia,
CONVIN asupra dispozițiilor următoare, anexate la tratat:
STATELE MEMBRE ALE COMUNITĂȚII
IAU ACT de faptul că guvernul italian s-a angajat în punerea în aplicare a unui program de
expansiune economică pe zece ani având ca scop redresarea dezechilibrelor de structură din
economia italiană, în special prin asigurarea infrastructurii pentru zonele mai puțin dezvoltate din
sud și din insule și prin crearea de noi locuri de muncă în vederea eliminării șomajului;
REAMINTESC că acest program al guvernului italian a fost luat în considerare și aprobat pe baza
principiilor și a obiectivelor sale de către organizațiile de cooperare internațională ale căror membre
sunt;
RECUNOSC că atingerea obiectivelor din programul italian este o problemă de interes comun;
CONVIN, în vederea facilitării îndeplinirii acestei sarcini de către guvernul italian, să recomande
tuturor instituțiilor Comunității să pună în aplicare toate mijloacele și procedurile prevăzute de
tratat, recurgând în special la o utilizare adecvată a resurselor Băncii Europene de Investiții și ale
Fondului Social European;
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/353
Declarații 353
SUNT DE PĂRERE că instituțiile Comunității trebuie să aibă în vedere, la aplicarea tratatului, efortul
pe care va trebui să îl suporte economia italiană în anii următori și posibilitatea de a evita producerea
unor tensiuni periculoase, în special în ceea ce privește balanța de plăți și nivelul de ocupare a forței
de muncă, care ar putea compromite aplicarea acestui tratat în Italia;
RECUNOSC în special faptul că, în cazul aplicării articolelor 109 H și 109 I, sunt necesare eforturi
pentru ca măsurile solicitate guvernului italian să asigure finalizarea programului său de expansiune
economică și de creștere a nivelului de viață al populației.”
50. Declarația cu privire la articolul 10 din Protocolul privind dispozițiile
tranzitorii
Conferința invită Parlamentul European, Consiliul și Comisia, în cadrul atribuțiilor care le revin, să
depună toate eforturile în vederea adoptării, dacă va fi cazul și în măsura în care va fi posibil, în
termenul de cinci ani prevăzut la articolul 10 alineatul (3) din protocolul privind dispozițiile tranzitorii,
a actelor juridice care modifică sau care înlocuiesc actele menționate la articolul 10 alineatul
(1) din respectivul protocol.
C 83/354 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
354 Tratate consolidate
C. DECLARAȚIILE STATELOR MEMBRE
51. Declarația Regatului Belgiei cu privire la parlamentele naționale
Belgia precizează că, în temeiul dreptului său constituțional, atât Camera Reprezentanților, cât și
Senatul Parlamentului Federal și Adunările parlamentare ale Comunităților și ale Regiunilor
acționează, în funcție de competențele exercitate de Uniune, în calitate de componente ale sistemului
parlamentar național sau de camere ale Parlamentului național.
52. Declarația Regatului Belgiei, a Republicii Bulgaria, a Republicii
Federale Germania, a Republicii Elene, a Regatului Spaniei, a Republicii
Italiene, a Republicii Cipru, a Republicii Lituania, a Marelui Ducat al
Luxemburgului, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Austria,
a Republicii Portugheze, a României, a Republicii Slovenia și a Republicii
Slovace, referitoare la simbolurile Uniunii Europene
Belgia, Bulgaria, Germania, Grecia, Spania, Italia, Cipru, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Austria,
Portugalia, România, Slovenia și Slovacia declară că drapelul reprezentând un cerc cu douăsprezece
stele aurii pe fond albastru, imnul extras din „Oda Bucuriei” din Simfonia a IX-a de Ludwig van
Beethoven, deviza „Unită în diversitate”, euro ca monedă a Uniunii Europene și ziua Europei sărbătorită
pe data de 9 mai, continuă să reprezinte pentru aceste state simbolurile apartenenței comune a
cetățenilor Uniunii Europene și ale legăturii lor cu aceasta.
53. Declarația Republicii Cehe cu privire la Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene
1. Republica Cehă reamintește că dispozițiile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
se adresează instituțiilor și organismelor Uniunii Europene, cu respectarea principiului subsidiarității
și a repartizării competențelor între Uniunea Europeană și statele membre, astfel cum se reafirmă în
Declarația (nr. 18) referitoare la delimitarea competențelor. Republica Cehă subliniază faptul că
dispozițiile acesteia se adresează statelor membre numai în măsura în care acestea pun în aplicare
dreptul Uniunii și nu atunci când acestea adoptă și pun în aplicare dreptul național în mod independent
de dreptul Uniunii.
2. Republica Cehă subliniază, de asemenea, faptul că această Cartă nu extinde domeniul de
aplicare a dreptului Uniunii și nu instituie noi competențe ale Uniunii. Aceasta nu restrânge
domeniul de aplicare a dreptului național și nu restrânge niciuna dintre competențele existente ale
autorităților naționale în acest domeniu.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/355
Declarații 355
3. Republica Cehă subliniază faptul că, în măsura în care Carta recunoaște drepturi și principii
fundamentale, astfel cum rezultă acestea din tradițiile constituționale comune statelor membre, aceste
drepturi și principii trebuie să fie interpretate în conformitate cu tradițiile menționate.
4. De asemenea, Republica Cehă subliniază că niciuna dintre dispozițiile Cartei nu poate fi interpretată
ca restrângând sau aducând atingere drepturilor omului și libertăților fundamentale recunoscute,
în domeniile de aplicare corespunzătoare, de dreptul Uniunii și de convențiile internaționale
la care Uniunea sau toate statele membre sunt părți, și în special de Convenția europeană pentru
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și prin constituțiile statelor
membre.
54. Declarația Republicii Federale Germania, a Irlandei, a Republicii
Ungare, a Republicii Austria și a Regatului Suediei
Germania, Irlanda, Ungaria, Austria și Suedia iau act de faptul că dispozițiile esențiale din Tratatul de
instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice nu au făcut obiectul unor modificări de fond de
la intrarea în vigoare a tratatului menționat anterior, și că este necesară o actualizare. Prin urmare,
acestea sunt în favoarea ideii unei conferințe a reprezentanților guvernelor statelor membre care ar
trebui convocată cât mai repede posibil.
55. Declarația Regatului Spaniei și a Regatului Unit al Marii Britanii și
Irlandei de Nord
Tratatele se aplică, de asemenea, Gibraltarului, ca teritoriu european ale cărui relații externe sunt
gestionate de un stat membru. Acest lucru nu implică nicio modificare a pozițiilor statelor membre
în cauză.
56. Declarația Irlandei cu privire la articolul 3 din Protocolul privind
poziția Regatului Unit și a Irlandei referitor la spațiul de libertate, securitate
și justiție
Irlanda își afirmă angajamentul față de Uniune ca un spațiu de libertate, securitate și justiție prin
respectarea drepturilor fundamentale, a sistemelor juridice și a tradițiilor diferite ale statelor membre,
în care cetățenii beneficiază de un grad sporit de siguranță.
În consecință, Irlanda își declară intenția fermă de a-și exercita dreptul recunoscut în temeiul articolului
3 din Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate,
securitate și justiție de a participa, pe cât posibil, la adoptarea măsurilor aflate sub incidența părții a
treia titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Îndeosebi, Irlanda va participa, pe cât posibil, la măsurile în domeniul cooperării polițienești.
C 83/356 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
356 Tratate consolidate
De asemenea, Irlanda reamintește că, în conformitate cu articolul 8 din protocol, poate notifica
Consiliului, în scris, dorința sa de a nu se mai afla sub incidența dispozițiilor protocolului. Irlanda
intenționează să reexamineze funcționarea acestor dispoziții în termen de trei ani de la intrarea în
vigoare a Tratatului de la Lisabona.
57. Declarația Republicii Italiene cu privire la compunerea Parlamentului
European
Italia constată că, în conformitate cu articolul 10 și articolul 14 din Tratatul privind Uniunea
Europeană, Parlamentul European este compus din reprezentanții cetățenilor Uniunii, a căror reprezentare
este asigurată în mod proporțional descrescător.
De asemenea, Italia constată că, în temeiul articolului 9 din Tratatul privind Uniunea Europeană și a
articolului 20 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, este cetățean al Uniunii orice
persoană care are cetățenia unui stat membru.
Prin urmare, Italia consideră că, fără a aduce atingere deciziei referitoare la legislatura 2009-2014,
orice decizie adoptată de Consiliul European, la inițiativa Parlamentului European și cu aprobarea
acestuia, referitoare la stabilirea componenței Parlamentului European, trebuie să respecte principiile
menționate la articolul 14 alineatul (2) primul paragraf.
58. Declarația Republicii Letonia, a Republicii Ungare și a Republicii
Malta cu privire la ortografierea denumirii monedei unice în tratate
Fără a aduce atingere ortografierii unificate a denumirii monedei unice a Uniunii Europene
menționată de tratate și celei care figurează pe bancnote și monede, Letonia, Ungaria și Malta
declară că ortografierea numelui monedei unice, inclusiv a derivatelor sale, folosită în versiunea în
limba letonă, în versiunea în limba maghiară și în versiunea în limba malteză a tratatelor nu produce
efecte asupra regulilor existente ale limbii letone, ale limbii maghiare și ale limbii malteze.
59. Declarația Regatului Țărilor de Jos cu privire la articolul 312 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Regatul Țărilor de Jos va aproba o decizie de tipul celei menționate la articolul 312 alineatul (2) al
doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene atunci când revizuirea deciziei
menționate la articolul 311 al treilea paragraf din tratatul menționat anterior va oferi Regatului
Țărilor de Jos o soluție satisfăcătoare pentru situația sa de plăți net negativă, în exces față de
bugetul Uniunii.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/357
Declarații 357
60. Declarația Regatului Țărilor de Jos cu privire la articolul 355
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Regatul Țărilor de Jos declară că va prezenta o inițiativă în vederea adoptării unei decizii în conformitate
cu cea menționată la articolul 355 alineatul (6), destinată modificării statutului Antilelor
Olandeze și/sau al Arubei în raport cu Uniunea, numai în temeiul unei decizii adoptate în conformitate
cu statutul Regatului Țărilor de Jos.
61. Declarația Republicii Polone cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene
Carta nu aduce în niciun fel atingere dreptului statelor membre de a legifera în domeniul moralității
publice, al dreptului familiei precum și în domeniul protecției demnității umane și al respectării
integrității fizice și morale a ființei umane.
62. Declarația Republicii Polone cu privire la Protocolul privind aplicarea
Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în Polonia și în Regatul
Unit
Polonia declară că, având în vedere tradiția mișcării sociale „Solidaritatea” și contribuția sa semnificativă
la lupta pentru drepturi sociale și de muncă, respectă pe deplin drepturile sociale și de muncă
stabilite prin dreptul Uniunii și, în special, pe cele reafirmate în titlul IV din Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene.
63. Declarația Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord cu
privire la definiția noțiunii „resortisanți”
În ceea ce privește tratatele și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice și
orice act derivat din aceste tratate sau rămas în vigoare în temeiul acestora, Regatul Unit reia
declarația sa din 31 decembrie 1982 privind definiția noțiunii „resortisanți”, iar expresia „cetățeni
ai teritoriilor britanice dependente” trebuie înțeleasă ca „cetățeni ai teritoriilor britanice de peste mări”.
64. Declarația Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord cu
privire la dreptul de vot la alegerile parlamentare europene
Regatul Unit observă faptul că articolul 14 din Tratatul privind Uniunea Europeană și alte dispoziții
ale tratatelor nu sunt destinate modificării bazei dreptului de vot la alegerile parlamentare europene.
C 83/358 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
358 Tratate consolidate
65. Declarația Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord cu
privire la articolul 75 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Regatul Unit este pe deplin în favoarea unei acțiuni solide privind adoptarea de sancțiuni financiare
destinate să prevină și să combată actele de terorism și alte acte similare. Astfel, Regatul Unit își
declară intenția de a-și exercita, în temeiul articolului 3 din Protocolul privind poziția Regatului Unit
și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, dreptul care i s-a conferit, de a lua
parte la adoptarea tuturor propunerilor făcute în conformitate cu articolul 75 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/359
Declarații 359

TABELE DE CORESPONDENȚĂ (*)
Tratatul privind Uniunea Europeană
Vechea numerotare în Tratatul privind Uniunea
Europeană
Noua numerotare în Tratatul privind Uniunea
Europeană
TITLUL I – DISPOZIȚII COMUNE TITLUL I – DISPOZIȚII COMUNE
Articolul 1 Articolul 1
Articolul 2
Articolul 2 Articolul 3
Articolul 3 (abrogat) (1)
Articolul 4
Articolul 5 (2)
Articolul 4 (abrogat) (3)
Articolul 5 (abrogat) (4)
Articolul 6 Articolul 6
Articolul 7 Articolul 7
Articolul 8
TITLUL II – DISPOZIȚII DE MODIFICARE A
TRATATULUI DE INSTITUIRE A COMUNITĂȚII
ECONOMICE EUROPENE ÎN
VEDEREA INSTITUIRII COMUNITĂȚII
EUROPENE
TITLUL II – DISPOZIȚII PRIVIND PRINCIPIILE
DEMOCRATICE
Articolul 8 (abrogat) (5) Articolul 9
Articolul 10 (6)
(1) Înlocuit, pe fond, de articolul 7 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în
continuare TFUE) și articolele 13 alineatul (1) și 21 alineatul (3) al doilea paragraf din tratatul privind
Uniunea Europeană (denumit în continuare Tratatul UE).
(2) Înlocuiește articolul 5 din Tratatul de instituire a Comunității Europene (denumit în continuare Tratatul
CE)
(3) Înlocuit, pe fond, de articolul 15.
(4) Înlocuit, pe fond, de articolul 13 alineatul (2).
(5) Articolul 8 din Tratatul UE în vigoare înainte de data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona
(denumit în continuare Tratatul UE existent) modifica Tratatul CE. Respectivele modificări sunt integrate
în respectivul tratat iar articolul 8 se abrogă. Sub numărul său se introduce o altă dispoziție.
(6) Alineatul (4) înlocuiește, pe fond, articolul 191 primul paragraf din Tratatul CE.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/361
(*) Cele două tabele sunt extrase din tabelele menționate la articolul 5 din Tratatul de la Lisabona, cu
eliminarea coloanei a doua care reproduce numerotarea intermediară care figurează în Tratatul de la
Lisabona.
Tabele De Corespondență 361
Vechea numerotare în Tratatul privind Uniunea
Europeană
Noua numerotare în Tratatul privind Uniunea
Europeană
Articolul 11
Articolul 12
TITLUL III – DISPOZIȚII DE MODIFICARE A
TRATATULUI DE INSTITUIRE A COMUNITĂȚII
EUROPENE A CĂRBUNELUI ȘI
OȚELULUI
TITLUL III – DISPOZIȚII PRIVIND INSTITUȚIILE
Articolul 9 (abrogat) (7) Articolul 13
Articolul 14 (8)
Articolul 15 (9)
Articolul 16 (10)
Articolul 17 (11)
Articolul 18
Articolul 19 (12)
TITLUL IV – DISPOZIȚII DE MODIFICARE A
TRATATULUI DE INSTITUIRE A COMUNITĂȚII
EUROPENE A ENERGIEI ATOMICE
TITLUL IV – DIPSOZIȚII PRIVIND FORMELE
DE COOPERARE CONSOLIDATĂ
Articolul 10 (abrogat) (13)
Articolele 27 A – 27 E (înlocuite)
Articolele 40 – 40 B (înlocuite)
Articolele 43 – 45 (înlocuite)
Articolul 20 (14)
(7) Articolul 9 din Tratatul UE existent modifica Tratatul de instituire a Comunității Europene a
Cărbunelui și Oțelului. Respectivul tratat a expirat la 23 iulie 2002. Articolul 9 se abrogă și sub
numărul său se introduce o altă dispoziție.
(8) — Alineatele (1) și (2) înlocuiesc, pe fond, articolul 189 din Tratatul CE;
— Alineatele (1) – (3) înlocuiesc, pe fond, articolul 190 alineatele (1) – (3) din Tratatul CE;
— Alineatul (1) înlocuiește, pe fond, articolul 192 primul paragraf din Tratatul CE;
— Alineatul (4) înlocuiește, pe fond, articolul 197 primul paragraf din Tratatul CE.
(9) Înlocuiesc pe fond articolul 4.
(10) — Alineatul (1) înlocuiește, pe fond, articolul 202 prima și a doua liniuță din Tratatul CE;
— Alineatele 2 și 9 înlocuiesc, pe fond, articolul 203 din Tratatul CE;
— Alineatele 4 și 5 înlocuiesc, pe fond, articolul 205 alineatele (2) și (4) din Tratatul CE.
(11) — Alineatul (1) înlocuiește înlocuiesc pe fond articolul 211 din Tratatul CE;
— Alineatele 3 și 7 înlocuiesc, pe fond, articolul 214 din Tratatul CE;
— Alineatul (6) înlocuiește, pe fond, articolul 217 alineatele (1), (3) și (4) din Tratatul CE.
(12) — Înlocuiesc, pe fond, articolul 220 din Tratatul CE;
— Alineatul (2) primul paragraf înlocuiește, pe fond, articolul 221 primul paragraf din Tratatul CE.
(13) Articolul 10 din Tratatul UE existent modifica Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei
Atomice. Respectivele modificări sunt integrate în tratatul respectiv iar articolul 10 se abrogă. Sub
numărul său se introduce o altă dispoziție.
(14) Înlocuiește și articolele 11 și 11 A din Tratatul CE.
C 83/362 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
362 Tratate consolidate
Vechea numerotare în Tratatul privind Uniunea
Europeană
Noua numerotare în Tratatul privind Uniunea
Europeană
TITLUL V – DISPOZIȚII PRIVIND POLITICA
EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE COMUNĂ
TITLUL V – DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND
ACȚIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII ȘI
DISPOZIȚII SPECIALE PRIVIND POLITICA
EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE COMUNĂ
Capitolul 1 – Dispoziții generale privind
acțiunea externă a Uniunii
Articolul 21
Articolul 22
Capitolul 2 – Dispoziții speciale privind politica
externă și de securitate comună
Secțiunea 1 – Dispoziții comune
Articolul 23
Articolul 11 Articolul 24
Articolul 12 Articolul 25
Articolul 13 Articolul 26
Articolul 27
Articolul 14 Articolul 28
Articolul 15 Articolul 29
Articolul 22 (translatat) Articolul 30
Articolul 23 (translatat) Articolul 31
Articolul 16 Articolul 32
Articolul 17 (translatat) Articolul 42
Articolul 18 Articolul 33
Articolul 19 Articolul 34
Articolul 20 Articolul 35
Articolul 21 Articolul 36
Articolul 22 (translatat) Articolul 30
Articolul 23 (translatat) Articolul 31
Articolul 24 Articolul 37
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/363
Tabele De Corespondență 363
Vechea numerotare în Tratatul privind Uniunea
Europeană
Noua numerotare în Tratatul privind Uniunea
Europeană
Articolul 25 Articolul 38
Articolul 39
Articolul 47 (translatat) Articolul 40
Articolul 26 (abrogat)
Articolul 27 (abrogat)
Articolul 27 A (înlocuit) (15) Articolul 20
Articolul 27 B (înlocuit) (15) Articolul 20
Articolul 27 C (înlocuit) (15) Articolul 20
Articolul 27 D (înlocuit) (15) Articolul 20
Articolul 27 E (înlocuit) (15) Articolul 20
Articolul 28 Articolul 41
Secțiunea 2 – Dispoziții privind politica de
securitate și apărare comună
Articolul 17 (translatat) Articolul 42
Articolul 43
Articolul 44
Articolul 45
Articolul 46
TITLUL VI – DISPOZIȚII PRIVIND
COOPERAREA POLIȚIENEASCĂ ȘI
JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ
(abrogat) (16)
Articolul 29 (înlocuit) (17)
Articolul 30 (înlocuit) (18)
Articolul 31 (înlocuit) (19)
(15) Articolele 27 A – 27 E din Tratatul UE existent, privind formele de cooperare consolidată, sunt
înlocuite și de articolele 326 – 334 din TFUE.
(16) Dispozițiile titlului VI din Tratatul UE existent, privind cooperarea polițienească și judiciară în materie
penală, sunt înlocuite de dispozițiile părții a treia titlul IV (renumerotat titlul V) capitolele 1, 4 și 5 din
TFUE.
(17) Înlocuit de articolul 67 din TFUE.
(18) Înlocuit de articolele 87 și 88 din TFUE.
(19) Înlocuit de articolele 82, 83 și 85 din TFUE.
C 83/364 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
364 Tratate consolidate
Vechea numerotare în Tratatul privind Uniunea
Europeană
Noua numerotare în Tratatul privind Uniunea
Europeană
Articolul 32 (înlocuit) (20)
Articolul 33 (înlocuit) (21)
Articolul 34 (abrogat)
Articolul 35 (abrogat)
Articolul 36 (înlocuit) (22)
Articolul 37 (abrogat)
Articolul 38 (abrogat)
Articolul 39 (abrogat)
Articolul 40 (înlocuit) (23) Articolul 20
Articolul 40 A (înlocuit) (23) Articolul 20
Articolul 40 B (înlocuit) (23) Articolul 20
Articolul 41 (abrogat)
Articolul 42 (abrogat)
TITLUL VII – DISPOZIȚII PRIVIND FORMELE
DE COOPERARE CONSOLIDATĂ (înlocuit) (24)
TITLUL IV – DISPOZIȚII PRIVIND FORMELE
DE COOPERARE CONSOLIDATĂ
Articolul 43 (înlocuit) (24) Articolul 20
Articolul 43 A (înlocuit) (24) Articolul 20
Articolul 43 B (înlocuit) (24) Articolul 20
Articolul 44 (înlocuit) (24) Articolul 20
Articolul 44 A (înlocuit) (24) Articolul 20
Articolul 45 (înlocuit) (24) Articolul 20
TITLUL VIII – DISPOZIȚII FINALE TITLUL VI – DISPOZIȚII FINALE
Articolul 46 (abrogat)
Articolul 47
(20) Înlocuit de articolul 89 din TFUE.
(21) Înlocuit de articolul 72 din TFUE.
(22) Înlocuit de articolul 71 din TFUE.
(23) Articolele 40 – 40 B din Tratatul UE existent, privind formele de cooperare consolidată, sunt înlocuite
și de articolele 326 – 334 din TFUE.
(24) Articolele 43 – 45 și titlul VII din Tratatul UE existent, privind formele de cooperare consolidată, sunt
înlocuite și de articolele 326 – 334 din TFUE.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/365
Tabele De Corespondență 365
Vechea numerotare în Tratatul privind Uniunea
Europeană
Noua numerotare în Tratatul privind Uniunea
Europeană
Articolul 47 (înlocuit) Articolul 40
Articolul 48 Articolul 48
Articolul 49 Articolul 49
Articolul 50
Articolul 51
Articolul 52
Articolul 50 (abrogat)
Articolul 51 Articolul 53
Articolul 52 Articolul 54
Articolul 53 Articolul 55
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Vechea numerotare în Tratatul de instituire a
Comunității Europene
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene
PARTEA ÎNTÂI – PRINCIPIILE PARTEA ÎNTÂI – PRINCIPIILE
Articolul 1 (abrogat)
Articolul 1
Articolul 2 (abrogat) (25)
Titlul I – Categorii și domenii de competențe
ale Uniunii
Articolul 2
Articolul 3
Articolul 4
Articolul 5
Articolul 6
Titlul II – Dispoziții de aplicare generală
(25) Înlocuit pe fond de articolul 3 din Tratatul UE.
C 83/366 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
366 Tratate consolidate
Vechea numerotare în Tratatul de instituire a
Comunității Europene
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene
Articolul 7
Articolul 3 alineatul (1) (abrogat) (26)
Articolul 3 alineatul 2 Articolul 8
Articolul 4 (translatat) Articolul 119
Articolul 5 (înlocuit) (27)
Articolul 9
Articolul 10
Articolul 6 Articolul 11
Articolul 153 alineatul 2 (translatat) Articolul 12
Articolul 13 (28)
Articolul 7 (abrogat) (29)
Articolul 8 (abrogat) (30)
Articolul 9 (abrogat)
Articolul 10 (abrogat) (31)
Articolul 11 (înlocuit) (32) Articolele 326 – 334
Articolul 11 A (înlocuit) (32) Articolele 326 – 334
Articolul 12 (translatat) Articolul 18
Articolul 13 (translatat) Articolul 19
Articolul 14 (translatat) Articolul 26
Articolul 15 (translatat) Articolul 27
Articolul 16 Articolul 14
Articolul 255 (translatat) Articolul 15
Articolul 286 (înlocuit) Articolul 16
(26) Înlocuit pe fond de articolele 3 – 6 din TFUE.
(27) Înlocuit de articolul 5 din Tratatul UE.
(28) Introdus din partea dispozitivă a Protocolului privind protecția și bunăstarea animalelor.
(29) Înlocuit pe fond de articolul 13 din Tratatul UE.
(30) Înlocuit pe fond de articolul 13 din Tratatul UE și de articolul 282 alineatul (1) din TFUE.
(31) Înlocuit pe fond de articolul 4 alineatul (3) din Tratatul UE.
(32) Înlocuit și de articolul 20 din Tratatul UE.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/367
Tabele De Corespondență 367
Vechea numerotare în Tratatul de instituire a
Comunității Europene
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene
Articolul 17
PARTEA A DOUA – CETĂȚENIA UNIUNII PARTEA A DOUA – NEDISCRIMINAREA ȘI
CETĂȚENIA UNIUNII
Articolul 12 (translatat) Articolul 18
Articolul 13 (translatat) Articolul 19
Articolul 17 Articolul 20
Articolul 18 Articolul 21
Articolul 19 Articolul 22
Articolul 20 Articolul 23
Articolul 21 Articolul 24
Articolul 22 Articolul 25
PARTEA A TREIA – POLITICILE COMUNITĂȚII
PARTEA A TREIA – POLITICILE ȘI ACȚIUNILE
INTERNE ALE UNIUNII
Titlul I – Piața internă
Articolul 14 (translatat) Articolul 26
Articolul 15 (translatat) Articolul 27
Titlul I – Libera circulație a mărfurilor Titlul II – Libera circulație a mărfurilor
Articolul 23 Articolul 28
Articolul 24 Articolul 29
Capitolul 1 – Uniunea vamală Capitolul 1 – Uniunea vamală
Articolul 25 Articolul 30
Articolul 26 Articolul 31
Articolul 27 Articolul 32
Partea a treia titlul X Cooperarea vamală
(translatat)
Capitolul 2 – Cooperarea vamală
Articolul 135 (translatat) Articolul 33
Capitolul 2 – Interzicerea restricțiilor cantitative
între statele membre
Capitolul 3 – Interzicerea restricțiilor cantitative
între statele membre
Articolul 28 Articolul 34
C 83/368 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
368 Tratate consolidate
Vechea numerotare în Tratatul de instituire a
Comunității Europene
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene
Articolul 29 Articolul 35
Articolul 30 Articolul 36
Articolul 31 Articolul 37
Titlul II – Agricultura Titlul III – Agricultura și pescuitul
Articolul 32 Articolul 38
Articolul 33 Articolul 39
Articolul 34 Articolul 40
Articolul 35 Articolul 41
Articolul 36 Articolul 42
Articolul 37 Articolul 43
Articolul 38 Articolul 44
Titlul III – Libera circulație a persoanelor, a
serviciilor și a capitalurilor
Titlul IV – Libera circulație a persoanelor, a
serviciilor și a capitalurilor
Capitolul 1 – Lucrătorii Capitolul 1 – Lucrătorii
Articolul 39 Articolul 45
Articolul 40 Articolul 46
Articolul 41 Articolul 47
Articolul 42 Articolul 48
Capitolul 2 – Dreptul de stabilire Capitolul 2 – Dreptul de stabilire
Articolul 43 Articolul 49
Articolul 44 Articolul 50
Articolul 45 Articolul 51
Articolul 46 Articolul 52
Articolul 47 Articolul 53
Articolul 48 Articolul 54
Articolul 294 (translatat) Articolul 55
Capitolul 3 – Serviciile Capitolul 3 – Serviciile
Articolul 49 Articolul 56
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/369
Tabele De Corespondență 369
Vechea numerotare în Tratatul de instituire a
Comunității Europene
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene
Articolul 50 Articolul 57
Articolul 51 Articolul 58
Articolul 52 Articolul 59
Articolul 53 Articolul 60
Articolul 54 Articolul 61
Articolul 55 Articolul 62
Capitolul 4 – Capitalurile și plățile Capitolul 4 – Capitalurile și plățile
Articolul 56 Articolul 63
Articolul 57 Articolul 64
Articolul 58 Articolul 65
Articolul 59 Articolul 66
Articolul 60 (translatat) Articolul 75
Titlul IV – Vize, dreptul de azil, imigrarea și alte
politici legate de libera circulație a persoanelor
Titlul V – Spațiul de libertate, securitate și
justiție
Capitolul 1 – Dispoziții generale
Articolul 61 Articolul 67 (33)
Articolul 68
Articolul 69
Articolul 70
Articolul 71 (34)
Articolul 64 alineatul 1 (înlocuit) Articolul 72 (35)
Articolul 73
Articolul 66 (înlocuit) Articolul 74
Articolul 60 (translatat) Articolul 75
Articolul 76
(33) Înlocuiește și articolul 29 din Tratatul UE existent.
(34) Înlocuiește articolul 36 din Tratatul UE existent.
(35) Înlocuiește și articolul 33 din Tratatul UE existent.
C 83/370 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
370 Tratate consolidate
Vechea numerotare în Tratatul de instituire a
Comunității Europene
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene
Capitolul 2 – Politici privind controlul la
frontiere, dreptul de azil și imigrarea
Articolul 62 Articolul 77
Articolul 63 punctele 1 și 2 și Articolul 64
alineatul 2 (36)
Articolul 78
Articolul 63 punctele 3 și 4 Articolul 79
Articolul 80
Articolul 64 alineatul (1) (înlocuit) Articolul 72
Capitolul 3 – Cooperarea judiciară în materie
civilă
Articolul 65 Articolul 81
Articolul 66 (înlocuit) Articolul 74
Articolul 67 (abrogat)
Articolul 68 (abrogat)
Articolul 69 (abrogat)
Capitolul 4 – Cooperarea judiciară în materie
penală
Articolul 82 (37)
Articolul 83 (37)
Articolul 84
Articolul 85 (37)
Articolul 86
Capitolul 5 – Cooperarea polițienească
Articolul 87 (38)
Articolul 88 (38)
Articolul 89 (39)
(36) Articolul 63 punctele 1 și 2 din Tratatul CE sunt înlocuite de articolul 78 alineatele (1) și (2) din TFUE
iar articolul 64 alineatul (2) este înlocuit de articolul 78 alineatul (3) din TFUE.
(37) Înlocuiește articolul 31 din Tratatul UE existent.
(38) Înlocuiește articolul 30 din Tratatul UE existent.
(39) Înlocuiește articolul 32 din Tratatul UE existent.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/371
Tabele De Corespondență 371
Vechea numerotare în Tratatul de instituire a
Comunității Europene
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene
Titlul V – Transporturile Titlul VI – Transporturile
Articolul 70 Articolul 90
Articolul 71 Articolul 91
Articolul 72 Articolul 92
Articolul 73 Articolul 93
Articolul 74 Articolul 94
Articolul 75 Articolul 95
Articolul 76 Articolul 96
Articolul 77 Articolul 97
Articolul 78 Articolul 98
Articolul 79 Articolul 99
Articolul 80 Articolul 100
Titlul VI – Norme comune privind concurența,
impozitarea și apropierea legislațiilor
Titlul VII – Norme comune privind concurența,
impozitarea și apropierea legislațiilor
Capitolul 1 – Regulile de concurență Capitolul 1 – Regulile de concurență
Secțiunea 1 – Regulile aplicabile întreprinderilor Secțiunea 1 – Regulile aplicabile întreprinderilor
Articolul 81 Articolul 101
Articolul 82 Articolul 102
Articolul 83 Articolul 103
Articolul 84 Articolul 104
Articolul 85 Articolul 105
Articolul 86 Articolul 106
Secțiunea 2 – Ajutoarele de stat Secțiunea 2 – Ajutoarele de stat
Articolul 87 Articolul 107
Articolul 88 Articolul 108
Articolul 89 Articolul 109
Capitolul 2 – Dispoziții fiscale Capitolul 2 – Dispoziții fiscale
C 83/372 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
372 Tratate consolidate
Vechea numerotare în Tratatul de instituire a
Comunității Europene
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene
Articolul 90 Articolul 110
Articolul 91 Articolul 111
Articolul 92 Articolul 112
Articolul 93 Articolul 113
Capitolul 3 – Apropierea legislațiilor Capitolul 3 – Apropierea legislațiilor
Articolul 95 (translatat) Articolul 114
Articolul 94 (translatat) Articolul 115
Articolul 96 Articolul 116
Articolul 97 Articolul 117
Articolul 118
Titlul VII – Politica economică și monetară Titlul VIII – Politica economică și monetară
Articolul 4 (translatat) Articolul 119
Capitolul 1 – Politica economică Capitolul 1 – Politica economică
Articolul 98 Articolul 120
Articolul 99 Articolul 121
Articolul 100 Articolul 122
Articolul 101 Articolul 123
Articolul 102 Articolul 124
Articolul 103 Articolul 125
Articolul 104 Articolul 126
Capitolul 2 – Politica monetară Capitolul 2 – Politica monetară
Articolul 105 Articolul 127
Articolul 106 Articolul 128
Articolul 107 Articolul 129
Articolul 108 Articolul 130
Articolul 109 Articolul 131
Articolul 110 Articolul 132
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/373
Tabele De Corespondență 373
Vechea numerotare în Tratatul de instituire a
Comunității Europene
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene
Articolul 111 alineatele (1)-(3) și (5) (translatate)
Articolul 219
Articolul 111 alineatul (4) (translatat) Articolul 138
Articolul 133
Capitolul 3 – Dispoziții instituționale Capitolul 3 – Dispoziții instituționale
Articolul 112 (translatat) Articolul 283
Articolul 113 (translatat) Articolul 284
Articolul 114 Articolul 134
Articolul 115 Articolul 135
Capitolul 4 – Dispoziții privind statele membre
a căror monedă este euro
Articolul 136
Articolul 137
Articolul 111 alineatul (4) (translatat) Articolul 138
Capitolul 4 – Dispoziții tranzitorii Capitolul 5 – Dispoziții tranzitorii
Articolul 116 (abrogat)
Articolul 139
Articolul 117 alineatele (1), (2) a șasea liniuță și
(3) – (9) (abrogate)
Articolul 117 alineatul (2) primele cinci liniuțe
(translatate)
Articolul 141 alineatul (2)
Articolul 121 alineatul (1) (translatat)
Articolul 122 alineatul (2) teza a doua (translatat)
Articolul 123 alineatul 5 (translatat)
Articolul 140 (40)
Articolul 118 (abrogat)
Articolul 123 alineatul (3)(translatat)
Articolul 117 alineatul (2) primele cinci liniuțe
(translatat)
Articolul 141 (41)
(40) — Articolul 140 alineatul (1) preia textul articolului 121 alineatul (1);
— Articolul 140 alineatul (2) preia textul articolului 122 alineatul (2) a doua teză;
— Articolul 140 alineatul (3) preia textul articolului 123 alineatul (5).
(41) — Articolul 141 alineatul 1 preia textul articolului 123 alineatul (3);
— Articolul 141 alineatul 2 preia textul articolului 117 alineatul (2) primele cinci liniuțe.
C 83/374 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
374 Tratate consolidate
Vechea numerotare în Tratatul de instituire a
Comunității Europene
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene
Articolul 124 alineatul (1) (translatat) Articolul 142
Articolul 119 Articolul 143
Articolul 120 Articolul 144
Articolul 121 alineatul (1) (translatat) Articolul 140 alineatul (1)
Articolul 121 alineatele (2)-(4) (abrogate)
Articolul 122 alineatele (1), (2) prima teză, (3),
(4), (5) și (6) (abrogate)
Articolul 122 alineatul (2) a doua teză
(translatat)
Articolul 140 alineatul (2) primul paragraf
Articolul 123 alineatele (1), (2) și (4) (abrogate)
Articolul 123 alineatul (3) (translatat) Articolul 141 alineatul (1)
Articolul 123 alineatul (5) (translatat) Articolul 140 alineatul (3)
Articolul 124 alineatul (1) (translatat) Articolul 142
Articolul 124 alineatul (2) (abrogat)
Titlul VIII – Ocuparea forței de muncă Titlul IX – Ocuparea forței de muncă
Articolul 125 Articolul 145
Articolul 126 Articolul 146
Articolul 127 Articolul 147
Articolul 128 Articolul 148
Articolul 129 Articolul 149
Articolul 130 Articolul 150
Titlul IX – Politica comercială comună
(translatat)
Partea a cincea titlul II, Politica comercială comună
Articolul 131 (translatat) Articolul 206
Articolul 132 (abrogat)
Articolul 133 (translatat) Articolul 207
Articolul 134 (abrogat)
Titlul X – Cooperarea vamală (translatat) Partea a treia titlul II capitolul 2, Cooperarea
vamală
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/375
Tabele De Corespondență 375
Vechea numerotare în Tratatul de instituire a
Comunității Europene
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene
Articolul 135 (translatat) Articolul 33
Titlul XI – Politica socială, educația, formarea
profesională și tineretul
Titlul X – Politica socială
Capitolul 1 – Dispoziții sociale (abrogat)
Articolul 136 Articolul 151
Articolul 152
Articolul 137 Articolul 153
Articolul 138 Articolul 154
Articolul 139 Articolul 155
Articolul 140 Articolul 156
Articolul 141 Articolul 157
Articolul 142 Articolul 158
Articolul 143 Articolul 159
Articolul 144 Articolul 160
Articolul 145 Articolul 161
Capitolul 2 – Fondul Social European Titlul XI – Fondul Social European
Articolul 146 Articolul 162
Articolul 147 Articolul 163
Articolul 148 Articolul 164
Capitolul 3 – Educația, formarea profesională și
tineretul
Titlul XII – Educația, formarea profesională,
tineretul și sportul
Articolul 149 Articolul 165
Articolul 150 Articolul 166
Titlul XII – Cultura Titlul XIII – Cultura
Articolul 151 Articolul 167
Titlul XIII – Sănătatea publică Titlul XIV – Sănătatea publică
Articolul 152 Articolul 168
Titlul XIV – Protecția consumatorilor Titlul XV – Protecția consumatorilor
C 83/376 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
376 Tratate consolidate
Vechea numerotare în Tratatul de instituire a
Comunității Europene
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene
Articolul 153 alineatele (1), (3), (4) și (5) Articolul 169
Articolul 153 alineatul (2) (translatat) Articolul 12
Titlul XV – Rețele transeuropene Titlul XVI – Rețele transeuropene
Articolul 154 Articolul 170
Articolul 155 Articolul 171
Articolul 156 Articolul 172
Titlul XVI – Industria Titlul XVII- Industria
Articolul 157 Articolul 173
Titlul XVII – Coeziunea economică și socială Titlul XVIII – Coeziunea economică, socială și
teritorială
Articolul 158 Articolul 174
Articolul 159 Articolul 175
Articolul 160 Articolul 176
Articolul 161 Articolul 177
Articolul 162 Articolul 178
Titlul XVIII – Cercetarea și dezvoltarea tehnologică
Titlul XIX – Cercetarea și dezvoltarea tehnologică
și spațiul
Articolul 163 Articolul 179
Articolul 164 Articolul 180
Articolul 165 Articolul 181
Articolul 166 Articolul 182
Articolul 167 Articolul 183
Articolul 168 Articolul 184
Articolul 169 Articolul 185
Articolul 170 Articolul 186
Articolul 171 Articolul 187
Articolul 172 Articolul 188
Articolul 189
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/377
Tabele De Corespondență 377
Vechea numerotare în Tratatul de instituire a
Comunității Europene
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene
Articolul 173 Articolul 190
Titlul XIX – Mediul Titlul XX – Mediul
Articolul 174 Articolul 191
Articolul 175 Articolul 192
Articolul 176 Articolul 193
Titlul XXI – Energia
Articolul 194
Titlul XXII – Turismul
Articolul 195
Titlul XXIII – Protecția civilă
Articolul 196
Titlul XXIV – Cooperarea administrativă
Articolul 197
Titlul XX – Cooperarea pentru dezvoltare
(translatat)
Partea a cincea titlul III capitolul 1, Cooperarea
pentru dezvoltare
Articolul 177 (translatat) Articolul 208
Articolul 178 (abrogat) (42)
Articolul 179 (translatat) Articolul 209
Articolul 180 (translatat) Articolul 210
Articolul 181 (translatat) Articolul 211
Titlul XXI – Cooperarea economică, financiară
și tehnică cu țările terțe (translatat)
Partea a cincea titlul III capitolul 2, Cooperarea
economică, financiară și tehnică cu țările terțe
Articolul 181 A (translatat) Articolul 212
PARTEA A PATRA – ASOCIEREA ȚĂRILOR ȘI
TERITORIILOR DE PESTE MĂRI
PARTEA A PATRA – ASOCIEREA ȚĂRILOR ȘI
TERITORIILOR DE PESTE MĂRI
Articolul 182 Articolul 198
Articolul 183 Articolul 199
(42) Înlocuit, pe fond, de articolul 208 alineatul (1) paragraful al doilea teza a doua din TFUE.
C 83/378 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
378 Tratate consolidate
Vechea numerotare în Tratatul de instituire a
Comunității Europene
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene
Articolul 184 Articolul 200
Articolul 185 Articolul 201
Articolul 186 Articolul 202
Articolul 187 Articolul 203
Articolul 188 Articolul 204
PARTEA A CINCEA – ACȚIUNEA EXTERNĂ A
UNIUNII
Titlul I – Dispoziții generale privind acțiunea
externă a Uniunii
Articolul 205
Partea a treia titlul IX, Politica comercială comună
(translatat)
Titlul II – Politica comercială comună
Articolul 131 (translatat) Articolul 206
Articolul 133 (translatat) Articolul 207
Titlul III – Cooperarea cu țările terțe și ajutorul
umanitar
Partea a treia titlul XX, Cooperarea pentru
dezvoltare (translatat)
Capitolul 1 – Cooperarea pentru dezvoltare
Articolul 177 (translatat) Articolul 208 (43)
Articolul 179 (translatat) Articolul 209
Articolul 180 (translatat) Articolul 210
Articolul 181 (translatat) Articolul 211
Partea a treia titlul XXI, Cooperarea economică,
financiară și tehnică cu țările terțe (translatat)
Capitolul 2 – Cooperarea economică, financiară
și tehnică cu țările terțe
Articolul 181 A (translatat) Articolul 212
Articolul 213
Capitolul 3 – Ajutorul umanitar
Articolul 214
Titlul IV – Măsurile restrictive
(43) Alineatul (1) paragraful al doilea teza a doua înlocuiește, pe fond, articolul 178 din Tratatul CE.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/379
Tabele De Corespondență 379
Vechea numerotare în Tratatul de instituire a
Comunității Europene
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene
Articolul 301 (înlocuit) Articolul 215
Titlul V – Acordurile internaționale
Articolul 216
Articolul 310 (translatat) Articolul 217
Articolul 300 (înlocuit) Articolul 218
Articolul 111 alineatele (1) – (3) și (5) (translatate)
Articolul 219
Titlul VI – Relațiile Uniunii cu organizațiile
internaționale și cu țările terțe și delegații ale
Uniunii
Articolele 302 – 304 (înlocuite) Articolul 220
Articolul 221
Titlul VII – Clauza de solidaritate
Articolul 222
PARTEA A CINCEA – INSTITUȚIILE COMUNITĂȚII
PARTEA A ȘASEA – DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE
ȘI FINANCIARE
Titlul I – Dispoziții instituționale Titlul I – Dispoziții instituționale
Capitolul 1 – Instituțiile Capitolul 1 – Instituțiile
Secțiunea 1 – Parlamentul European Secțiunea 1 – Parlamentul European
Articolul 189 (abrogat) (44)
Articolul 190 alineatele (1)-(3) (abrogate) (45)
Articolul 190 alineatele (4) și (5) Articolul 223
Articolul 191 primul paragraf (abrogat) (46)
Articolul 191 paragraful al doilea Articolul 224
Articolul 192 primul paragraf (abrogat) (47)
Articolul 192 paragraful al doilea Articolul 225
Articolul 193 Articolul 226
(44) Înlocuit, pe fond, de articolul 14 alineatele (1) și (2) din Tratatul UE.
(45) Înlocuit, pe fond, de articolul 14 alineatele (1) – (3) din Tratatul UE.
(46) Înlocuit, pe fond, de articolul 11 alineatul (4) din Tratatul UE.
(47) Înlocuit, pe fond, de articolul 14 alineatul (1) din Tratatul UE.
C 83/380 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
380 Tratate consolidate
Vechea numerotare în Tratatul de instituire a
Comunității Europene
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene
Articolul 194 Articolul 227
Articolul 195 Articolul 228
Articolul 196 Articolul 229
Articolul 197 primul paragraf (abrogat) (48)
Articolul 197 paragraful al doilea, al treilea și al
patrulea
Articolul 230
Articolul 198 Articolul 231
Articolul 199 Articolul 232
Articolul 200 Articolul 233
Articolul 201 Articolul 234
Secțiunea 2 – Consiliul European
Articolul 235
Articolul 236
Secțiunea 2 – Consiliul Secțiunea 3 – Consiliul
Articolul 202 (abrogat) (49)
Articolul 203 (abrogat) (50)
Articolul 204 Articolul 237
Articolul 205 alineatele 2) – (4) (abrogate) (51)
Articolul 205 alineatele (1) și (3) Articolul 238
Articolul 206 Articolul 239
Articolul 207 Articolul 240
Articolul 208 Articolul 241
Articolul 209 Articolul 242
Articolul 210 Articolul 243
Secțiunea 3 – Comisia Secțiunea 4 – Comisia
(48) Înlocuit, pe fond, de articolul 14 alineatul (4) din Tratatul UE.
(49) Înlocuit, pe fond, de articolul 16 alineatul (1) din Tratatul UE și de articolele 290 și 291 din TFUE.
(50) Înlocuit, pe fond, de articolul 16 alineatele (2) și (9) din Tratatul UE.
(51) Înlocuit, pe fond, de articolul 16 alineatele (4) și (5) din Tratatul UE.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/381
Tabele De Corespondență 381
Vechea numerotare în Tratatul de instituire a
Comunității Europene
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene
Articolul 211 (abrogat) (52)
Articolul 244
Articolul 212 (translatat) Articolul 249 alineatul (2)
Articolul 213 Articolul 245
Articolul 214 (abrogat) (53)
Articolul 215 Articolul 246
Articolul 216 Articolul 247
Articolul 217 alineatele (1), (3) și (4)
(abrogate) (54)
Articolul 217 alineatul (2) Articolul 248
Articolul 218 alineatul (1) (abrogat) (55)
Articolul 218 alineatul (2) Articolul 249
Articolul 219 Articolul 250
Secțiunea 4 – Curtea de Justiție Secțiunea 5 – Curtea de Justiție a Uniunii
Europene
Articolul 220 (abrogat) (56)
Articolul 221 primul paragraf (abrogat) (57)
Articolul 221 paragraful al doilea și al treilea Articolul 251
Articolul 222 Articolul 252
Articolul 223 Articolul 253
Articolul 224 (58) Articolul 254
Articolul 255
Articolul 225 Articolul 256
Articolul 225 A Articolul 257
(52) Înlocuit, pe fond, de articolul 17 alineatul (1) din Tratatul UE.
(53) Înlocuit, pe fond, de articolul 17 alineatele (3) și (7) din Tratatul UE.
(54) Înlocuit, pe fond, de articolul 17 alineatul (6) din Tratatul UE.
(55) Înlocuit, pe fond, de articolul 295 din TFUE.
(56) Înlocuit, pe fond, de articolul 19 din Tratatul UE.
(57) Înlocuit, pe fond, de articolul 19 alineatul (2) primul paragraf din Tratatul UE.
(58) Primul paragraf prima teză est înlocuită, pe fond, de articolul 19 alineatul (2) paragraful al doilea din
Tratatul UE.
C 83/382 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
382 Tratate consolidate
Vechea numerotare în Tratatul de instituire a
Comunității Europene
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene
Articolul 226 Articolul 258
Articolul 227 Articolul 259
Articolul 228 Articolul 260
Articolul 229 Articolul 261
Articolul 229 A Articolul 262
Articolul 230 Articolul 263
Articolul 231 Articolul 264
Articolul 232 Articolul 265
Articolul 233 Articolul 266
Articolul 234 Articolul 267
Articolul 235 Articolul 268
Articolul 269
Articolul 236 Articolul 270
Articolul 237 Articolul 271
Articolul 238 Articolul 272
Articolul 239 Articolul 273
Articolul 240 Articolul 274
Articolul 275
Articolul 176
Articolul 241 Articolul 277
Articolul 242 Articolul 278
Articolul 243 Articolul 279
Articolul 244 Articolul 280
Articolul 245 Articolul 281
Secțiunea 6 – Banca Centrală Europeană
Articolul 282
Articolul 112 (translatat) Articolul 283
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/383
Tabele De Corespondență 383
Vechea numerotare în Tratatul de instituire a
Comunității Europene
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene
Articolul 113 (translatat) Articolul 284
Secțiunea 5 – Curtea de Conturi Secțiunea 7 – Curtea de Conturi
Articolul 246 Articolul 285
Articolul 247 Articolul 286
Articolul 248 Articolul 287
Capitolul 2 – Dispoziții comune mai multor
instituții
Capitolul 2 – Actele juridice ale Uniunii,
procedurile de adoptare și alte dispoziții
Secțiunea 1 – Actele juridice ale Uniunii
Articolul 249 Articolul 288
Articolul 289
Articolul 290 (59)
Articolul 291 (59)
Articolul 292
Secțiunea 2 – Procedurile de adoptare a actelor
și alte dispoziții
Articolul 250 Articolul 293
Articolul 251 Articolul 294
Articolul 252 (abrogat)
Articolul 295
Articolul 253 Articolul 296
Articolul 254 Articolul 297
Articolul 298
Articolul 255 (translatat) Articolul 15
Articolul 256 Articolul 299
Capitolul 3 – Organele consultative ale Uniunii
Articolul 300
Capitolul 3 – Comitetul Economic și Social Secțiunea 1 – Comitetul Economic și Social
(59) Înlocuiește, pe fond, articolul 202 a treia liniuță din Tratatul CE.
C 83/384 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
384 Tratate consolidate
Vechea numerotare în Tratatul de instituire a
Comunității Europene
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene
Articolul 257 (abrogat) (60)
Articolul 258 primul, al doilea și al patrulea
paragraf
Articolul 301
Articolul 258 al treilea paragraf (abrogat) (61)
Articolul 259 Articolul 302
Articolul 260 Articolul 303
Articolul 261 (abrogat)
Articolul 262 Articolul 304
Capitolul 4 – Comitetul Regiunilor Secțiunea 2 – Comitetul Regiunilor
Articolul 263 primul și al cincilea paragraf
(abrogat) (62)
Articolul 263 al doilea, al treilea și al patrulea
paragraf
Articolul 305
Articolul 264 Articolul 306
Articolul 265 Articolul 307
Capitolul 5 – Banca Europeană de Investiții Capitolul 4 – Banca Europeană de Investiții
Articolul 266 Articolul 308
Articolul 267 Articolul 309
Titlul II – Dispoziții financiare Titlul II – Dispoziții financiare
Articolul 268 Articolul 310
Capitolul 1 – Resursele proprii ale Uniunii
Articolul 269 Articolul 311
Articolul 270 (abrogat) (63)
Capitolul 2 – Cadrul financiar multianual
Articolul 312
Capitolul 3 – Bugetul anual al Uniunii
(60) Înlocuit, pe fond, de articolul 300 alineatul (2) din TFUE.
(61) Înlocuit, pe fond, de articolul 300 alineatul (4) din TFUE.
(62) Înlocuit, pe fond, de articolul 300 alineatele (3) și (4) din TFUE.
(63) Înlocuit, pe fond, de articolul 310 alineatul (4) din TFUE.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/385
Tabele De Corespondență 385
Vechea numerotare în Tratatul de instituire a
Comunității Europene
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene
Articolul 272 alineatul (1) (translatat) Articolul 313
Articolul 271 (translatat) Articolul 316
Articolul 272 alineatul (1) (translatat) Articolul 313
Articolul 272 alineatele (2)-(10) Articolul 314
Articolul 273 Articolul 315
Articolul 271 (translatat) Articolul 316
Capitolul 4 – Execuția bugetului și descărcarea
Articolul 274 Articolul 317
Articolul 275 Articolul 318
Articolul 276 Articolul 319
Capitolul 5 – Dispoziții comune
Articolul 277 Articolul 320
Articolul 278 Articolul 321
Articolul 279 Articolul 322
Articolul 323
Articolul 324
Capitolul 6 – Combaterea fraudei
Articolul 280 Articolul 325
Titlul III – Formele de cooperare consolidată
Articolele 11 și 11 A (înlocuite) Articolul 326 (64)
Articolele 11 și 11 A (înlocuite) Articolul 327 (64)
Articolele 11 și 11 A (înlocuite) Articolul 328 (64)
Articolele 11 și 11 A (înlocuite) Articolul 329 (64)
Articolele 11 și 11 A (înlocuite) Articolul 330 (64)
Articolele 11 și 11 A (înlocuite) Articolul 331 (64)
Articolele 11 și 11 A (înlocuite) Articolul 332 (64)
(64) Înlocuiește și articolele 27 A – 27 E, 40 – 40 B și 43 – 45 din Tratatul UE existent.
C 83/386 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
386 Tratate consolidate
Vechea numerotare în Tratatul de instituire a
Comunității Europene
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene
Articolele 11 și 11 A (înlocuite) Articolul 333 (64)
Articolele 11 și 11 A (înlocuite) Articolul 334 (64)
PARTEA A ȘASEA – DISPOZIȚII GENERALE ȘI
FINALE
PARTEA A ȘAPTEA – DISPOZIȚII GENERALE
ȘI FINALE
Articolul 281 (abrogat) (65)
Articolul 282 Articolul 335
Articolul 283 Articolul 336
Articolul 284 Articolul 337
Articolul 285 Articolul 338
Articolul 286 (înlocuit) Articolul 16
Articolul 287 Articolul 339
Articolul 288 Articolul 340
Articolul 289 Articolul 341
Articolul 290 Articolul 342
Articolul 291 Articolul 343
Articolul 292 Articolul 344
Articolul 293 (abrogat)
Articolul 294 (translatat) Articolul 55
Articolul 295 Articolul 345
Articolul 296 Articolul 346
Articolul 297 Articolul 347
Articolul 298 Articolul 348
Articolul 299 alineatul (1) (abrogat) (66)
Articolul 299 alineatul (2) al doilea, al treilea și
al patrulea paragraf
Articolul 349
Articolul 299 alineatul (2) primul paragraf și
alineatele (3)-(6) (translatat)
Articolul 355
(64) Înlocuiește și articolele 27 A – 27 E, 40 – 40 B și 43 – 45 din Tratatul UE existent.
(65) Înlocuit, pe fond, de articolul 47 din Tratatul UE.
(66) Înlocuit, pe fond, de articolul 52 din Tratatul UE.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/387
Tabele De Corespondență 387
Vechea numerotare în Tratatul de instituire a
Comunității Europene
Noua numerotare în Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene
Articolul 300 (înlocuit) Articolul 218
Articolul 301 (înlocuit) Articolul 215
Articolul 302 (înlocuit) Articolul 220
Articolul 303 (înlocuit) Articolul 220
Articolul 304 (înlocuit) Articolul 220
Articolul 305 (abrogat)
Articolul 306 Articolul 350
Articolul 307 Articolul 351
Articolul 308 Articolul 352
Articolul 353
Articolul 309 Articolul 354
Articolul 310 (translatat) Articolul 217
Articolul 311 (abrogat) (67)
Articolul 299 alineatul (2) primul paragraf și
alineatele (3)-(6) (translatat)
Articolul 355
Articolul 312 Articolul 356
Dispoziții finale
Articolul 313 Articolul 357
Articolul 358
Articolul 314 (abrogat) (68)
(67) Înlocuit, pe fond, de articolul 51 din Tratatul UE.
(68) Înlocuit, pe fond, de articolul 55 din Tratatul UE.
C 83/388 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
388 Tratate consolidate
CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A
UNIUNII EUROPENE
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/389
Carta

Parlamentul European, Consiliul și Comisia proclamă în mod solemn textul următor ca fiind Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE
Preambul
Popoarele Europei, stabilind între ele o uniune tot mai strânsă, au hotărât să împărtășească un viitor
pașnic întemeiat pe valori comune.
Conștientă de patrimoniul său spiritual și moral, Uniunea este întemeiată pe valorile indivizibile și
universale ale demnității umane, libertății, egalității și solidarității; aceasta se întemeiază pe principiile
democrației și statului de drept. Uniunea situează persoana în centrul acțiunii sale, instituind cetățenia
Uniunii și creând un spațiu de libertate, securitate și justiție.
Uniunea contribuie la păstrarea și la dezvoltarea acestor valori comune, respectând diversitatea
culturilor și tradițiilor popoarelor Europei, precum și identitatea națională a statelor membre și
organizarea autorităților lor publice la nivel național, regional și local; Uniunea caută să
promoveze o dezvoltare echilibrată și durabilă și asigură libera circulație a persoanelor, serviciilor,
mărfurilor și capitalurilor, precum și libertatea de stabilire.
În acest scop, este necesară consolidarea protecției drepturilor fundamentale, făcându-le mai vizibile
prin cartă, în spiritul evoluției societății, a progresului social și a dezvoltărilor științifice și tehnologice.
Prezenta cartă reafirmă, cu respectarea competențelor și sarcinilor Uniunii, precum și a principiului
subsidiarității, drepturile care rezultă în principal din tradițiile constituționale și din obligațiile internaționale
comune statelor membre, din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a
libertăților fundamentale, din Cartele sociale adoptate de Uniune și de către Consiliul Europei, precum
și din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului.
În acest context, carta va fi interpretată de către instanțele judecătorești ale Uniunii și ale statelor
membre, acordând atenția cuvenită explicațiilor redactate sub autoritatea prezidiului Convenției care a
elaborat carta și actualizate sub răspunderea prezidiului Convenției Europene.
Beneficiul acestor drepturi implică responsabilități și îndatoriri atât față de terți, precum și față de
comunitatea umană în general și față de generațiile viitoare.
În consecință, Uniunea recunoaște drepturile, libertățile și principiile enunțate în continuare.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/391
Carta Drepturilor Fundamentale A Uniunii Europene 391
TITLUL I
DEMNITATEA
Articolul 1
Demnitatea umană
Demnitatea umană este inviolabilă. Aceasta trebuie respectată și protejată.
Articolul 2
Dreptul la viață
(1) Orice persoană are dreptul la viață.
(2) Nimeni nu poate fi condamnat la pedeapsa cu moartea sau executat.
Articolul 3
Dreptul la integritate al persoanei
(1) Orice persoană are dreptul la integritate fizică și psihică.
(2) În domeniile medicinei și biologiei trebuie respectate în special:
(a) consimțământul liber și în cunoștință de cauză al persoanei interesate, în conformitate cu procedurile
prevăzute de lege;
(b) interzicerea practicilor de eugenie, în special a celor care au drept scop selecția persoanelor;
(c) interzicerea utilizării corpului uman și a părților sale, ca atare, ca sursă de profit;
(d) interzicerea clonării ființelor umane în scopul reproducerii.
Articolul 4
Interzicerea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante
Nimeni nu poate fi supus torturii și nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante.
Articolul 5
Interzicerea sclaviei și a muncii forțate
(1) Nimeni nu poate fi ținut în sclavie sau în servitute.
(2) Nimeni nu poate fi constrâns să efectueze o muncă forțată sau obligatorie.
(3) Traficul de ființe umane este interzis.
C 83/392 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
392 Carta Drepturilor Fundamentale A Uniunii Europene
TITLUL II
LIBERTĂȚILE
Articolul 6
Dreptul la libertate și la siguranță
Orice persoană are dreptul la libertate și la siguranță.
Articolul 7
Respectarea vieții private și de familie
Orice persoană are dreptul la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a secretului
comunicațiilor.
Articolul 8
Protecția datelor cu caracter personal
(1) Orice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.
(2) Asemenea date trebuie tratate în mod corect, în scopurile precizate și pe baza consimțământului
persoanei interesate sau în temeiul unui alt motiv legitim prevăzut de lege. Orice
persoană are dreptul de acces la datele colectate care o privesc, precum și dreptul de a obține
rectificarea acestora.
(3) Respectarea acestor norme se supune controlului unei autorități independente.
Articolul 9
Dreptul la căsătorie și dreptul de a întemeia o familie
Dreptul la căsătorie și dreptul de a întemeia o familie sunt garantate în conformitate cu legile interne
care reglementează exercitarea acestor drepturi.
Articolul 10
Libertatea de gândire, de conștiință și de religie
(1) Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie. Acest drept
implică libertatea de a-și schimba religia sau convingerea, precum și libertatea de a-și manifesta religia
sau convingerea individual sau colectiv, în public sau în particular, prin intermediul cultului, învățământului,
practicilor și îndeplinirii riturilor.
(2) Dreptul la obiecție pe motive de conștiință este recunoscut în conformitate cu legile interne
care reglementează exercitarea acestui drept.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/393
Carta Drepturilor Fundamentale A Uniunii Europene 393
Articolul 11
Libertatea de exprimare și de informare
(1) Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie
și libertatea de a primi sau de a transmite informații sau idei fără amestecul autorităților publice șifără
a ține seama de frontiere.
(2) Libertatea și pluralismul mijloacelor de informare în masă sunt respectate.
Articolul 12
Libertatea de întrunire și de asociere
(1) Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire pașnică și la libertatea de asociere la toate
nivelurile și în special în domeniile politic, sindical și civic, ceea ce implică dreptul oricărei persoane
de a înființa împreună cu alte persoane sindicate și de a se afilia la acestea pentru apărarea intereselor
sale.
(2) Partidele politice la nivelul Uniunii contribuie la exprimarea voinței politice a cetățenilor
Uniunii.
Articolul 13
Libertatea artelor și științelor
Artele și cercetarea științifică sunt libere. Libertatea universitară este respectată.
Articolul 14
Dreptul la educație
(1) Orice persoană are dreptul la educație, precum și la accesul la formare profesională și formare
continuă
(2) Acest drept include posibilitatea de a urma gratuit învățământul obligatoriu.
(3) Libertatea de a înființa instituții de învățământ cu respectarea principiilor democratice, precum
și dreptul părinților de a asigura educarea și instruirea copiilor lor, potrivit propriilor convingeri
religioase, filozofice și pedagogice, sunt respectate în conformitate cu legile interne care reglementează
exercitarea acestora.
Articolul 15
Libertatea de alegere a ocupației și dreptul la muncă
(1) Orice persoană are dreptul la muncăși dreptul de a exercita o ocupație aleasă sau acceptată în
mod liber.
(2) Orice cetățean al Uniunii are libertatea de a-și căuta un loc de muncă, de a lucra, de a se stabili
sau de a presta servicii în orice stat membru.
(3) Resortisanții țărilor terțe care sunt autorizați să lucreze pe teritoriul statelor membre au dreptul
la condiții de muncă echivalente acelora de care beneficiază cetățenii Uniunii.
C 83/394 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
394 Carta Drepturilor Fundamentale A Uniunii Europene
Articolul 16
Libertatea de a desfășura o activitate comercială
Libertatea de a desfășura o activitate comercială este recunoscută în conformitate cu dreptul Uniunii
și cu legislațiile și practicile naționale.
Articolul 17
Dreptul de proprietate
(1) Orice persoană are dreptul de a deține în proprietate, de a folosi, de a dispune și de a lăsa
moștenire bunurile pe care le-a dobândit în mod legal. Nimeni nu poate fi lipsit de bunurile sale
decât pentru o cauză de utilitate publică, în cazurile și condițiile prevăzute de lege și în schimbul unei
despăgubiri juste acordate în timp util pentru pierderea pe care a suferit-o. Folosința bunurilor poate
fi reglementată prin lege în limitele impuse de interesul general.
(2) Proprietatea intelectuală este protejată.
Articolul 18
Dreptul de azil
Dreptul de azil este garantat cu respectarea normelor prevăzute de Convenția de la Geneva din
28 iulie 1951 și de Protocolul din 31 ianuarie 1967 privind statutul refugiaților și în conformitate
cu Tratatul privind Uniunea Europeană și cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
(denumite în continuare „tratatele”).
Articolul 19
Protecția în caz de strămutare, expulzare sau extrădare
(1) Expulzările colective sunt interzise.
(2) Nimeni nu poate fi strămutat, expulzat sau extrădat către un stat unde există un risc serios de a
fi supus pedepsei cu moartea, torturii sau altor pedepse sau tratamente inumane sau degradante.
TITLUL III
EGALITATEA
Articolul 20
Egalitatea în fața legii
Toate persoanele sunt egale în fața legii.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/395
Carta Drepturilor Fundamentale A Uniunii Europene 395
Articolul 21
Nediscriminarea
(1) Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea
etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice
altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea
sexuală.
(2) În domeniul de aplicare a tratatelor și fără a aduce atingere dispozițiilor speciale ale acestora, se
interzice orice discriminare pe motiv de cetățenie.
Articolul 22
Diversitatea culturală, religioasăși lingvistică
Uniunea respectă diversitatea culturală, religioasăși lingvistică.
Articolul 23
Egalitatea între femei șibărbați
Egalitatea între femei și bărbați trebuie asigurată în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește
încadrarea în muncă, munca și remunerarea.
Principiul egalității nu exclude menținerea sau adoptarea de măsuri care să prevadă avantaje specifice
în favoarea sexului sub-reprezentat.
Articolul 24
Drepturile copilului
(1) Copiii au dreptul la protecția și îngrijirile necesare pentru asigurarea bunăstării lor. Ei își pot
exprima în mod liber opinia. Aceasta se ia în considerare în problemele care îi privesc, în funcție de
vârsta și gradul lor de maturitate.
(2) În toate acțiunile referitoare la copii, indiferent dacă sunt realizate de autorități publice sau de
instituții private, interesul superior al copilului trebuie să fie considerat primordial.
(3) Orice copil are dreptul de a întreține cu regularitate relații personale și contacte directe cu
ambii părinți, cu excepția cazului în care acestea sunt contrare interesului său.
Articolul 25
Drepturile persoanelor în vârstă
Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor în vârstă de a duce o viață demnăși independentă
și de a participa la viața socialăși culturală.
C 83/396 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
396 Carta Drepturilor Fundamentale A Uniunii Europene
Articolul 26
Integrarea persoanelor cu handicap
Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri care să le
asigure autonomia, integrarea socială și profesională, precum și participarea la viața comunității.
TITLUL IV
SOLIDARITATEA
Articolul 27
Dreptul lucrătorilor la informare și la consultare în cadrul întreprinderii
Lucrătorilor sau reprezentanților acestora li se garantează, la nivelurile corespunzătoare, informarea și
consultarea în timp util, în cazurile și în condițiile prevăzute de dreptul Uniunii și de legislațiile și
practicile naționale.
Articolul 28
Dreptul de negociere și de acțiune colectivă
Lucrătorii și angajatorii sau organizațiile lor au dreptul, în conformitate cu dreptul Uniunii și cu
legislațiile și practicile naționale, de a negocia și de a încheia convenții colective la nivelurile corespunzătoare
și de a recurge, în caz de conflicte de interese, la acțiuni colective pentru apărarea
intereselor lor, inclusiv la grevă.
Articolul 29
Dreptul de acces la serviciile de plasament
Orice persoană are dreptul de acces la un serviciu gratuit de plasament.
Articolul 30
Protecția în cazul concedierii nejustificate
Orice lucrător are dreptul la protecție împotriva oricărei concedieri nejustificate, în conformitate cu
dreptul Uniunii și cu legislațiile și practicile naționale.
Articolul 31
Condiții de muncă echitabile și corecte
(1) Orice lucrător are dreptul la condiții de muncă care să respecte sănătatea, securitatea și
demnitatea sa.
(2) Orice lucrător are dreptul la o limitare a duratei maxime de muncă și la perioade de odihnă
zilnică și săptămânală, precum și la o perioadă anuală de concediu plătit.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/397
Carta Drepturilor Fundamentale A Uniunii Europene 397
Articolul 32
Interzicerea muncii copiilor și protecția tinerilor la locul de muncă
Încadrarea în muncă a copiilor este interzisă. Vârsta minimă de încadrare în muncă nu poate fi
inferioară celei la care încetează perioada de școlarizare obligatorie, fără a aduce atingere normelor
mai favorabile tinerilor și cu excepția unor derogări limitate.
Tinerii acceptațisă lucreze trebuie să beneficieze de condiții de muncă adaptate vârstei șisă fie protejați
împotriva exploatării economice sau a oricărei activități care ar putea pune în pericol securitatea,
sănătatea, dezvoltarea lor fizică, psihică, morală sau socială sau care le-ar putea compromite educația.
Articolul 33
Viața de familie și viața profesională
(1) Familia se bucură de protecție juridică, economicăși socială.
(2) Pentru a putea concilia viața de familie și viața profesională, orice persoană are dreptul de a fi
protejată împotriva oricărei concedieri din motive de maternitate, precum și dreptul la un concediu
de maternitate plătit și la un concediu parental acordat în urma nașterii sau adopției unui copil.
Articolul 34
Securitatea socială și asistența socială
(1) Uniunea recunoaște și respectă dreptul de acces la prestațiile de securitate socialăși la serviciile
sociale care acordă protecție în caz de maternitate, boală, accident de muncă, dependență de alte
persoane sau bătrânețe, precum și în caz de pierdere a locului de muncă, în conformitate cu normele
stabilite de dreptul Uniunii și de legislațiile și practicile naționale.
(2) Orice persoană care are reședința și se deplasează în mod legal în cadrul Uniunii are dreptul la
prestații de securitate socială și la avantaje sociale, în conformitate cu dreptul Uniunii și cu legislațiile
și practicile naționale.
(3) Pentru a combate marginalizarea socială și sărăcia, Uniunea recunoaște și respectă dreptul la
asistență socială și la asistență în ceea ce privește locuința, destinate să asigure o viață demnă tuturor
celor care nu dispun de resurse suficiente, în conformitate cu normele stabilite de dreptul Uniunii și
de legislațiile și practicile naționale.
Articolul 35
Protecția sănătății
Orice persoană are dreptul de acces la asistența medicală preventivă și de a beneficia de îngrijiri
medicale în condițiile stabilite de legislațiile și practicile naționale. În definirea și punerea în aplicare a
tuturor politicilor și acțiunilor Uniunii se asigură un nivel ridicat de protecție a sănătății umane.
C 83/398 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
398 Carta Drepturilor Fundamentale A Uniunii Europene
Articolul 36
Accesul la serviciile de interes economic general
Uniunea recunoaște și respectă accesul la serviciile de interes economic general, astfel cum se prevede
în legislațiile și practicile naționale, în conformitate cu tratatele, în scopul promovării coeziunii
sociale și teritoriale a Uniunii.
Articolul 37
Protecția mediului
Politicile Uniunii trebuie să prevadă un nivel ridicat de protecție a mediului și de îmbunătățire a
calității acestuia, care să fie asigurat în conformitate cu principiul dezvoltării durabile.
Articolul 38
Protecția consumatorilor
Politicile Uniunii asigură un nivel ridicat de protecție a consumatorilor.
TITLUL V
DREPTURILE CETĂȚENILOR
Articolul 39
Dreptul de a alege și de a fi ales în Parlamentul European
(1) Orice cetățean al Uniunii are dreptul de a alege și de a fi ales în cadrul alegerilor pentru
Parlamentul European, în statul membru în care acesta își are reședința, în aceleași condiții ca și
resortisanții acestui stat.
(2) Membrii Parlamentului European sunt aleși prin vot universal direct, liber și secret.
Articolul 40
Dreptul de a alege și de a fi ales în cadrul alegerilor locale
Orice cetățean al Uniunii are dreptul de a alege și de a fi ales în cadrul alegerilor locale în statul
membru în care acesta își are reședința, în aceleași condiții ca și resortisanții acestui stat.
Articolul 41
Dreptul la bună administrare
(1) Orice persoană are dreptul de a beneficia, în ce privește problemele sale, de un tratament
imparțial, echitabil și într-un termen rezonabil din partea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor
Uniunii.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/399
Carta Drepturilor Fundamentale A Uniunii Europene 399
(2) Acest drept include în principal:
(a) dreptul oricărei persoane de a fi ascultată înainte de luarea oricărei măsuri individuale care ar
putea să îi aducă atingere;
(b) dreptul oricărei persoane de acces la dosarul propriu, cu respectarea intereselor legitime legate de
confidențialitate și de secretul profesional și comercial;
(c) obligația administrației de a-și motiva deciziile.
(3) Orice persoană are dreptul la repararea de către Uniune a prejudiciilor cauzate de către
instituțiile sau agenții acesteia în exercitarea funcțiilor lor, în conformitate cu principiile generale
comune legislațiilor statelor membre.
(4) Orice persoană se poate adresa în scris instituțiilor Uniunii în una dintre limbile tratatelor și
trebuie să primească răspuns în aceeași limbă.
Articolul 42
Dreptul de acces la documente
Orice cetățean al Uniunii și orice persoană fizică sau juridică care are reședința sau sediul social
într-un stat membru are dreptul de acces la documentele instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor
Uniunii, indiferent de suportul pe care se află aceste documente.
Articolul 43
Ombudsmanul European
Orice cetățean al Uniunii, precum și orice persoană fizică sau juridică care are reședința sau sediul
social într-un stat membru au dreptul de a sesiza Ombudsmanul European cu privire la cazurile de
administrare defectuoasă în activitatea instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, cu
excepția Curții de Justiție a Uniunii Europene în exercitarea funcției sale jurisdicționale.
Articolul 44
Dreptul de petiționare
Orice cetățean al Uniunii și orice persoană fizică sau juridică care are reședința sau sediul social
într-un stat membru are dreptul de a adresa petiții Parlamentului European.
Articolul 45
Libertatea de circulație și de ședere
(1) Orice cetățean al Uniunii are dreptul de circulație și de ședere liberă pe teritoriul statelor
membre.
(2) Libertatea de circulație și de ședere poate fi acordată, în conformitate cu tratatele, resortisanților
țărilor terțe stabiliți legal pe teritoriul unui stat membru.
C 83/400 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
400 Carta Drepturilor Fundamentale A Uniunii Europene
Articolul 46
Protecția diplomatică și consulară
Orice cetățean al Uniunii beneficiază, pe teritoriul unei țări terțe în care statul membru, al cărui
resortisant este, nu este reprezentat, de protecția autorităților diplomatice sau consulare ale oricărui
stat membru, în aceleași condiții ca și resortisanții acelui stat.
TITLUL VI
JUSTIȚIA
Articolul 47
Dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil
Orice persoană ale cărei drepturi și libertăți garantate de dreptul Uniunii sunt încălcate are dreptul la

  • cale de atac eficientă în fața unei instanțe judecătorești, în conformitate cu condițiile stabilite de

prezentul articol.
Orice persoană are dreptul la un proces echitabil, public și într-un termen rezonabil, în fața unei
instanțe judecătorești independente și imparțiale, constituită în prealabil prin lege. Orice persoană are
posibilitatea de a fi consiliată, apărată și reprezentată.
Asistența juridică gratuită se acordă celor care nu dispun de resurse suficiente, în măsura în care
aceasta este necesară pentru a-i asigura accesul efectiv la justiție.
Articolul 48
Prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare
(1) Orice persoană acuzată este prezumată nevinovată până ce vinovăția va fi stabilită în conformitate
cu legea.
(2) Oricărei persoane acuzate îi este garantată respectarea dreptului la apărare.
Articolul 49
Principiile legalității și proporționalității infracțiunilor și pedepselor
(1) Nimeni nu poate fi condamnat pentru o acțiune sau omisiune care, în momentul săvârșirii, nu
constituia infracțiune potrivit dreptului intern sau dreptului internațional. De asemenea, nu se poate
aplica o pedeapsă mai mare decât cea aplicabilă la momentul săvârșirii infracțiunii. În cazul în care,
ulterior săvârșirii infracțiunii, legea prevede o pedeapsă mai ușoară, se aplică aceasta din urmă.
(2) Prezentul articol nu aduce atingere judecării și pedepsirii unei persoane care s-a făcut vinovată
de o acțiune sau omisiune care, în momentul săvârșirii, era incriminată pe baza principiilor generale
recunoscute de comunitatea națiunilor.
(3) Pedepsele nu trebuie să fie disproporționate față de infracțiune.
30.3.2010 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/401
Carta Drepturilor Fundamentale A Uniunii Europene 401
Articolul 50
Dreptul de a nu fi judecat sau condamnat de două ori pentru aceeași infracțiune
Nimeni nu poate fi judecat sau condamnat pentru o infracțiune pentru care a fost deja achitat sau
condamnat în cadrul Uniunii, prin hotărâre judecătorească definitivă, în conformitate cu legea.
TITLUL VII
DISPOZIȚII GENERALE CARE REGLEMENTEAZĂ INTERPRETAREA ȘI APLICAREA CARTEI
Articolul 51
Domeniul de aplicare
(1) Dispozițiile prezentei carte se adresează instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii, cu
respectarea principiului subsidiarității, precum și statelor membre numai în cazul în care acestea pun
în aplicare dreptul Uniunii. Prin urmare, acestea respectă drepturile și principiile și promovează
aplicarea lor în conformitate cu atribuțiile pe care le au în acest sens și cu respectarea limitelor
competențelor conferite Uniunii de tratate.
(2) Prezenta cartă nu extinde domeniul de aplicare a dreptului Uniunii în afara competențelor
Uniunii, nu creează nicio competență sau sarcină nouă pentru Uniune și nu modifică competențele și
sarcinile stabilite de tratate.
Articolul 52
Întinderea și interpretarea drepturilor și principiilor
(1) Orice restrângere a exercițiului drepturilor și libertăților recunoscute prin prezenta cartă trebuie
să fie prevăzută de lege și să respecte substanța acestor drepturi și libertăți. Prin respectarea principiului
proporționalității, pot fi impuse restrângeri numai în cazul în care acestea sunt necesare și
numai dacă răspund efectiv obiectivelor de interes general recunoscute de Uniune sau necesității
protejării drepturilor și libertăților celorlalți.
(2) Drepturile recunoscute prin prezenta cartă care fac obiectul unor dispoziții prevăzute de tratate
se exercită în condițiile și cu respectarea limitelor stabilite de acestea.
(3) În măsura în care prezenta cartă conține drepturi ce corespund unor drepturi garantate prin
Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, înțelesul și
întinderea lor sunt aceleași ca și cele prevăzute de convenția menționată. Această dispoziție nu
împiedică dreptul Uniunii să confere o protecție mai largă.
(4) În măsura în care prezenta cartă recunoaște drepturi fundamentale, așa cum rezultă acestea din
tradițiile constituționale comune statelor membre, aceste drepturi sunt interpretate în conformitate cu
tradițiile menționate.
C 83/402 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010
402 Carta Drepturilor Fundamentale A Uniunii Europene
(5) Dispozițiile prezentei carte care conțin principii pot fi puse în aplicare prin acte legislative și de
punere în aplicare adoptate de instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii, precum și prin acte ale
statelor membre în cazurile în care acestea pun în aplicare dreptul Uniunii, în exercitarea competențelor
lor respective. Invocarea lor în fața instanței judecătorești se admite numai în scopul interpretării
și controlului legalității unor astfel de acte.
(6) Legislațiile și practicile naționale trebuie să fie luate în considerare pe deplin, după cum se
precizează în prezenta cartă.
(7) Instanțele judecătorești ale Uniunii și ale statelor membre țin seama de explicațiile redactate în
vederea orientării interpretării prezentei carte.
Articolul 53
Nivelul de protecție
Nici una dintre dispozițiile prezentei carte nu poate fi interpretată ca restrângând sau aducând
atingere drepturilor omului și libertăților fundamentale recunoscute, în domeniile de aplicare corespunzătoare,
de dreptul Uniunii și dreptul internațional, precum și de convențiile internaționale la care
Uniunea sau toate statele membre sunt părți, și în special Convenția europeană pentru apărarea
drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și prin constituțiile statelor membre.
Articolul 54
Interzicerea abuzului de drept
Nici una dintre dispozițiile prezentei carte nu trebuie să fie interpretată ca implicând vreun drept de a
desfășura orice activitate sau de a îndeplini orice act îndreptat împotriva oricăruia dintre drepturile și
libertățile recunoscute prin prezenta cartă sau de a le impune restrângeri mai ample decât cele
prevăzute prin prezenta cartă.
°
° °
Textul anterior preia, cu adaptări, carta proclamată la 7 decembrie 2000 și, de la data intrării în
vigoare a Tratatului de la Lisabona, înlocuiește respectiva cartă.